Идет загрузка документа (22 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Типовому договору на ведение реестра, утвержденному решением Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку от 14.09.2004 N 399

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 27.05.2008 № 545
Утратил силу

Про затвердження Змін до Типового договору на ведення реєстру, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.09.2004 N 399

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 27 травня 2008 року N 545

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
4 липня 2008 р. за N 584/15275

Рішення втратило чинність
(у зв'язку з втратою чинності
рішенням Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 14 вересня 2004 року N 399
згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 22 січня 2014 року N 48)

Відповідно до статті 5 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статті 12 Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" та з метою удосконалення порядку ведення реєстрів власників іменних цінних паперів Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Типового договору на ведення реєстру, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.09.2004 N 399, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.10.2004 за N 1263/9862 (додаються).

2. Емітентам та реєстраторам привести умови укладених договорів у відповідність до цього рішення протягом року з дня набрання чинності цим рішенням.

3. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Ю. Назаренку забезпечити:

подання на державну реєстрацію цього рішення до Міністерства юстиції України;

публікацію цього рішення відповідно до законодавства.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на члена Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку В. Петренка.

 

Голова Комісії

А. Балюк

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва

 
 
К. Ващенко

 

 

Зміни до Типового договору на ведення реєстру, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.09.2004 N 399

1. Вступну частину викласти в такій редакції:

""___" ____________ ____ р. N ____

м. _________

______________________________________________________________________ (далі - Емітент),
                                                         (повне найменування юридичної особи)
в особі _____________________________________________________________________________,
                                                                                              (прізвище, ім'я, по батькові)
який діє на підставі _______________________________________________________, з одного боку,
                                                                                                     (назва документа)
та __________________________________________________________________ (далі - Реєстратор),
                                                    (повне найменування юридичної особи)
що здійснює на підставі ліцензії, виданої Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку "___" ____________ ____ р. N __________, професійну діяльність на фондовому ринку - депозитарну діяльність, а саме діяльність з ведення реєстру власників іменних цінних паперів,
в особі _____________________________________________________________________________,
                                                                                         (прізвище, ім'я, по батькові)
який діє на підставі ___________________________________________________________________,
                                                                                                                   (назва документа)
з іншого боку (далі - Сторони), уклали цей Договір про таке:".

2. У розділі 2:

2.1. Пункт 2.3 викласти в такій редакції:

"2.3. Реєстратор зобов'язаний:

2.3.1 сформувати систему реєстру на підставі документів, наданих Емітентом за результатами розміщення іменних цінних паперів, або документів, наданих попереднім реєстроутримувачем;

2.3.2 відкривати, вести та закривати емісійний рахунок та особові рахунки Емітента та зареєстрованих осіб;

2.3.3 вести систему реєстру, а саме:

вести облікові журнали, що входять до системи реєстру;

вести облік осіб, зареєстрованих у системі реєстру;

уносити до системи реєстру необхідні зміни;

за результатами кожної проведеної операції з цінними паперами кожного випуску Емітента забезпечувати баланс цінних паперів;

2.3.4 уносити відповідні зміни в систему реєстру при здійсненні Емітентом корпоративних операцій з цінними паперами;

2.3.5 при веденні системи реєстру у вигляді записів в електронних базах даних реєстратор повинен мати в розпорядженні систему обробки інформації, обладнання та програмне забезпечення згідно із специфікою його діяльності та обсягу інформації, що обробляється;

2.3.6 вести облік документів, які є підставою для формування та внесення змін до системи реєстру;

2.3.7 забезпечувати зберігання документів, які були підставою для внесення змін до емісійного та особового рахунків Емітента та особових рахунків зареєстрованих осіб, у порядку, установленому законодавством;

2.3.8 складати та надавати Емітенту в строк до ___ днів від дати надходження запиту Емітента, але не більше 10 - днів, якщо в ньому не встановлено пізнішої дати, реєстр власників іменних цінних паперів, складений на дату обліку у формі електронного та/або паперового документа, з прошитими та пронумерованими сторінками, засвідчений підписами посадових осіб та скріплений печаткою реєстратора;

2.3.9 складати та надавати Емітенту переліки власників іменних цінних паперів у строк до ___ днів від дати надходження запиту Емітента, якщо в ньому не встановлено пізнішої дати, у формі паперового та/або електронного документа. Форма такого переліку додатково узгоджується з Емітентом;

2.3.10 надавати Емітенту інформацію про зміну власників акцій, яким належать 10 і більше відсотків акцій;

2.3.11 отримувати від Емітента за актом приймання-передавання бланки сертифікатів іменних цінних паперів та забезпечувати їх зберігання;

2.3.12 мати сховище, обладнане охоронною та протипожежною сигналізацією, або металеві шафи (сейфи) з обмеженим до них доступом для зберігання бланків сертифікатів іменних цінних паперів;

2.3.13 своєчасно звертатися до Емітента за наданням бланків сертифікатів іменних цінних паперів;

2.3.14 вести облік виданих, погашених та втрачених сертифікатів іменних цінних паперів згідно із законодавством;

2.3.15 видавати, погашати сертифікати іменних цінних паперів;

2.3.16 надавати відповідно до законодавчих актів інформацію, що міститься в системі реєстру, особам, які мають право отримувати цю інформацію, згідно із законодавством;

2.3.17 надавати відповіді на письмові звернення Емітента щодо отримання інформації із системи реєстру протягом ___ днів з дня отримання звернення;

2.3.18 видавати зареєстрованим особам виписки з реєстру щодо належних їм цінних паперів;

2.3.19 засвідчувати копії відповідних документів та підтверджувати справжність підпису у випадках, передбачених Положенням про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.10.2006 N 1000, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22.01.2007 за N 49/13316;

2.3.20 здійснювати розсилку акціонерам інформації щодо пропозицій про придбання належних їм цінних паперів з визначенням строків та ціни придбання;

2.3.21 при передачі реєстру власників іменних цінних паперів Реєстратор надає новому реєстроутримувачу такі документи та інформацію системи реєстру:

реєстр власників іменних цінних паперів, складений на дату закриття реєстру;

оригінали документів, що подавались для внесення змін до системи реєстру за незавершеними операціями із залишенням у себе їх копій;

бланки сертифікатів іменних цінних паперів;

копії первинних документів про існуючі в реєстрі обтяження цінних паперів зобов'язаннями;

копії анкет зареєстрованих осіб;

копії документів, які були надані зареєстрованою особою з метою їх ідентифікації відповідно до законодавства;

копії журналів обліку записів у реєстрі (за наявності);

копії журналів, у яких вівся облік сертифікатів іменних цінних паперів та свідоцтв про знерухомлення іменних цінних паперів, за весь період ведення реєстру Реєстратором;

копії журналів, у яких вівся облік сертифікатів іменних цінних паперів та свідоцтв про знерухомлення іменних цінних паперів Реєстратором, переданих попереднім Реєстратором (за наявності);

копії виписок з реєстру про присвоєння Національним депозитарієм України цінним паперам міжнародного ідентифікаційного номера (за наявності);

копію анкети Емітента;

копії установчих документів та свідоцтва про державну реєстрацію Емітента;

копію довідки з банку про відкриття Емітенту поточного рахунку;

копію документа, який підтверджує призначення на посади осіб, які мають право діяти від імені Емітента без довіреності;

копію проспекту емісії цінних паперів;

копії свідоцтв про реєстрацію випусків іменних цінних паперів Емітента.

Зазначені копії документів повинні бути засвідчені підписом уповноваженого представника Реєстратора та печаткою Реєстратора;

2.3.22 у разі зупинення дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів за відповідною постановою про накладання санкції за правопорушення на ринку цінних паперів у вигляді зупинення розміщення (продажу) та обігу цінних паперів:

протягом 5 робочих днів з дати такого зупинення повідомити Емітента та надати йому реєстр
власників іменних цінних паперів у формі ______________________________________ документа;
                                                                                                                (паперового та/або електронного)

щомісяця протягом строку, на який зупинено дію ліцензії Реєстратора, за станом на перше число
місяця складати реєстр власників іменних цінних паперів у формі ____________________________
                                                                                                                                                         (паперового та/або електронного)
документа і надавати його Емітенту не пізніше 15 числа відповідного місяця". 

2.2. У пункті 2.4:

2.2.1. Підпункт 2.4.2 викласти в такій редакції:

"2.4.2 надати Реєстратору протягом ___ днів з моменту підписання цього Договору документи, необхідні для формування системи реєстру:

анкету Емітента як юридичної особи, оформлену відповідно до законодавства;

копії установчих документів, засвідчені нотаріально чи органом, що здійснив державну реєстрацію юридичної особи;

копію свідоцтва про державну реєстрацію, засвідчену нотаріально чи органом, який видав свідоцтво;

копії свідоцтв про реєстрацію випусків іменних цінних паперів Емітента, засвідчені нотаріально чи органом, який видав свідоцтво;

копію проспекту емісії цінних паперів;

копії виписок з реєстру про присвоєння Національним депозитарієм України цінним паперам міжнародного ідентифікаційного номера, засвідчені емітентом (за наявності);

довідки з банку про відкриття поточного рахунку;

засвідчену Емітентом копію документа, який підтверджує призначення на посаду осіб, які мають право діяти від імені Емітента без довіреності;

журнал обліку розміщення та/або інші документи, визначені законодавством, які дають змогу сформувати систему реєстру та ідентифікувати осіб, які придбали розміщені Емітентом іменні цінні папери;

реєстр власників іменних цінних паперів Емітента та інші документи системи реєстру у формі паперового та/або електронного документа (у разі ведення системи реєстру Емітентом або іншим реєстратором).

Усі документи повинні бути пронумеровані та прошнуровані, засвідчені підписом керівника та печаткою Емітента. Передача цих документів оформляється актом приймання-передавання".

2.2.2. Після підпункту 2.4.4 доповнити пункт підпунктом 2.4.5 такого змісту:

"2.4.5. Надавати для внесення відповідних змін до системи реєстру визначені законодавством документи в разі виникнення змін інформації, зазначеної в анкеті Емітента як юридичної особи, яка подавалася Емітентом для відкриття емісійного та особового рахунку протягом _______ днів з моменту виникнення таких змін".

У зв'язку з цим підпункти 2.4.5 - 2.4.12 уважати підпунктами 2.4.6 - 2.4.13.

2.2.3. Підпункт 2.4.9 після слова "документи" доповнити словами "(за наявності)".

2.2.4. Підпункт 2.4.10 вилучити.

У зв'язку з цим підпункти 2.4.11 - 2.4.13 уважати підпунктами 2.4.10 - 2.4.12.

2.2.5. У другому реченні підпункту 2.4.10 слова "протягом ____ робочих днів" замінити словами "протягом трьох робочих днів".

2.2.6. У підпункті 2.4.11:

в абзаці першому слова "протягом ____ робочих днів" замінити словами "протягом трьох робочих днів";

доповнити підпункт абзацом сьомим такого змісту:

"та іншу інформацію, яка передбачена умовами даного Договору".

3. У розділі 3:

3.1. Пункт 3.1 доповнити підпунктом 3.1.3 такого змісту:

"3.1.3 письмово повідомити Емітента про закінчення строку дії ліцензії Реєстратора за 30 календарних днів до дати закінчення строку дії ліцензії".

У зв'язку з цим підпункт 3.1.3 уважати підпунктом 3.1.4.

3.2. Підпункт 3.2.1 пункту 3.2 після слова "ліквідацію" доповнити словами "або реорганізацію".

4.У розділі 8:

4.1. Абзац четвертий пункту 8.3 викласти в такій редакції:

"у зв'язку з анулюванням (закінченням строку) дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів".

4.2. Доповнити розділ пунктом 8.4 такого змісту:

"8.4. Про намір достроково розірвати цей Договір в односторонньому порядку Сторона, яка прийняла таке рішення, повинна повідомити іншу Сторону не менше ніж за ______ днів до дати закінчення терміну дії Договору".

5. У Примітках:

5.1. Після абзацу шостого доповнити абзацом сьомим такого змісту:

"складання переліків осіб, які мають право на участь у загальних зборах".

У зв'язку з цим абзаци сьомий та восьмий уважати абзацами восьмим та дев'ятим.

5.2. В абзаці восьмому слова "та виплати доходів за цінними паперами зареєстрованим особам" виключити.

5.3. Після абзацу восьмого доповнити абзацом дев'ятим такого змісту:

"організація забезпечення нарахування виплати доходів зареєстрованим особам".

У зв'язку з цим абзац дев'ятий уважати абзацом десятим.

 

Директор департаменту
методології регулювання
ринку цінних паперів

 
 
О. Тарасенко

Опрос