Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка государственной регистрации договоров о трансфере технологий и ведения Государственного реестра договоров о трансфере технологий

Министерство образования и науки
Порядок, Приказ от 14.05.2008 № 409
Утратил силу

Про затвердження Порядку державної реєстрації договорів про трансфер технологій та ведення Державного реєстру договорів про трансфер технологій

Наказ Міністерства освіти і науки України
від 14 травня 2008 року N 409

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 травня 2008 р. за N 464/15155

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
 від 22 січня 2013 року N 39)

На виконання статті 13 Закону України "Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій" та розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.02.2008 N 252-р "Про передачу МОН повноважень на затвердження порядку ведення Державного реєстру договорів про трансфер технологій" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок державної реєстрації договорів про трансфер технологій та ведення Державного реєстру договорів про трансфер технологій, що додається.

2. Департаменту інновацій та трансферу технологій (Шовкалюк В. С.):

2.1. Забезпечити державну реєстрацію договорів про трансфер технологій та ведення Державного реєстру договорів про трансфер технологій.

2.2. Подати цей наказ до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію.

2.3. Наказ розмістити на офіційному сайті МОН України.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра освіти і науки України Стріху М. В.

 

Міністр 

І. О. Вакарчук 

 

ПОРЯДОК
державної реєстрації договорів про трансфер технологій та ведення Державного реєстру договорів про трансфер технологій

1. Загальні положення

1.1. Порядок державної реєстрації договорів про трансфер технологій та ведення Державного реєстру договорів про трансфер технологій (далі - Порядок) визначає процедуру державної реєстрації та ведення Державного реєстру договорів про трансфер технологій.

1.2. Державна реєстрація договорів про трансфер технологій здійснюється Міністерством освіти і науки України на підставі експертного висновку стосовно технологій або технологій і обладнання, що використовуються для їх застосування, для яких суб'єктами трансферу технологій передбачається отримання субсидій, а також стосовно технологій або технологій і обладнання, які плануються для використання в Україні за рахунок державних коштів.

Метою державної реєстрації договорів про трансфер технологій є систематизація та уніфікація інформації щодо трансферу науково-технічного та інтелектуального потенціалу України, сприяння ефективному розвитку виробництва, в якому використовуються новітні вітчизняні технології, забезпечення охорони майнових прав на вітчизняні технології та розширення міжнародного науково-технічного співробітництва у цій сфері.

2. Основні функції МОН щодо державної реєстрації

2.1. Прийняття заявок, які подаються на державну реєстрацію, та розгляд їх з метою визначення відповідності вимогам цього Порядку.

2.2. Прийняття рішення про державну реєстрацію або обґрунтованого рішення про відмову в державній реєстрації.

2.3. Внесення відомостей про державну реєстрацію до Державного реєстру договорів про трансфер технологій (далі - Державний реєстр).

2.4. Повідомлення заявника про прийняте рішення щодо державної реєстрації або про обґрунтовану відмову в державній реєстрації.

2.5. Підготовка та розміщення на офіційному сайті МОН даних про здійснення державної реєстрації.

2.6. Ведення Державного реєстру.

3. Ведення Державного реєстру договорів

3.1. Утримувачем Державного реєстру є центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки України (МОН).

3.2. Ведення Державного реєстру здійснюється на електронних та паперових носіях відповідно до єдиних організаційних, методологічних і програмно-технічних принципів, що забезпечують сумісність і взаємодію Державного реєстру з інформаційними системами та мережами, з дотриманням вимог законодавства України про захист конфіденційної інформації та недопущення недобросовісної конкуренції.

3.3. Об'єктами обліку є договори про трансфер технологій. Підставою для внесення договору про трансфер технологій до Державного реєстру є рішення, прийняте за результатами державної експертизи технологій або технологій і обладнання, затверджене наказом МОН.

3.4. Внесення даних до Державного реєстру здійснюється в тримісячний термін (включаючи проведення експертизи технології або технології і обладнання) з дати подання заявки на державну реєстрацію.

3.5. У разі прийняття рішення про державну реєстрацію МОН письмово повідомляє заявника у десятиденний термін про внесення даних про договір до Державного реєстру відповідно до поданої ним заявки.

3.6. Форма ведення Державного реєстру наведена у додатку 1 до цього Порядку.

4. Документи, які необхідні для державної реєстрації

Для державної реєстрації договору про трансфер технологій заявник подає (письмово та в електронній формі) до МОН такі документи:

- заявка на проходження державної реєстрації договору про трансфер технологій за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку;

- засвідчені в установленому порядку дві копії договору (одна із яких залишається у МОН), аркуші яких повинні бути прошиті, пронумеровані і в них не повинно бути будь-яких виправлень;

- засвідчені в установленому порядку копії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи або фізичної особи - підприємця та установчих документів (для юридичної особи);

- засвідчену в установленому порядку копію свідоцтва про державну акредитацію на право провадження посередницької діяльності у сфері трансферу технологій (для посередників);

- засвідчену в установленому порядку копію довідки про присвоєння коду за ЄДРПОУ;

- паспортні дані або дані про громадянина іноземної держави (прізвище, ім'я громадянина, серія, номер паспорта або документа, що посвідчує особу, коли і ким виданий, місце проживання), засвідчені в установленому порядку.

У разі подання заявки довіреною особою додатково додається довіреність, яка оформлена та засвідчена в установленому порядку згідно з чинним законодавством України.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься в поданих документах, покладається на заявника.

5. Процедура проведення державної реєстрації

5.1. Державна реєстрація проводиться МОН на підставі поданої заявки та за результатами державної експертизи технологій або технологій і обладнання.

5.2. Заявки та документи, які додаються згідно з пунктом 4 цього Порядку, розглядаються у Департаменті інновацій та трансферу технологій МОН (далі - Департамент).

5.3. Департамент проводить перевірку комплектності документів і у тижневий термін письмово повідомляє заявника про одержання документів та передачу договору до уповноваженої МОН організації (далі - експертна організація) для проведення експертизи технологій або технологій і обладнання.

5.4. Експертиза технологій або технологій і обладнання проводиться експертною організацією за рахунок коштів заявника на підставі договору, укладеного між ними.

Експертиза проводиться відповідно до Закону України "Про наукову та науково-технічну експертизу" з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій".

За результатами проведеної експертизи експертна організація готує відповідний висновок та передає його Департаменту разом з договором про трансфер технологій і комплектом документів, необхідних для державної реєстрації.

У разі виявлення під час проведення експертизи технологій або технологій і обладнання порушень, що можуть вплинути на достовірність її результатів, Департамент готує проект рішення про відмову в державній реєстрації.

5.5. У разі надходження від експертної організації позитивного висновку експертизи технологій або технологій і обладнання Департамент готує протягом десяти днів відповідний наказ МОН про державну реєстрацію договору про трансфер технологій і вносить дані договору до Державного реєстру.

Договір про трансфер технологій вноситься Департаментом до Державного реєстру.

Державна реєстрація є чинна протягом дії договору про трансфер технологій. У разі анулювання дії договору, зареєстрованого відповідно до цього Порядку, заявник в п'ятиденний термін повідомляє про це МОН для внесення відповідних змін до Державного реєстру.

5.6. Договір про трансфер технологій, до якого внесено зміни, підлягає повторній державній реєстрації згідно з цим Порядком.

6. Відмова, анулювання (скасування) та оскарження рішень щодо державної реєстрації

6.1. У разі зазначення недостовірної інформації у документах, поданих на державну реєстрацію згідно з пунктом 4 цього Порядку, та якщо документи подано заявником не у відповідності до вимог розділу IV "Договори про трансфер технологій" Закону України "Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій", а також якщо отримано за результатами проведеної експертизи негативний висновок, Департамент письмово повідомляє заявника про вмотивовану відмову в державній реєстрації.

6.2. У разі незгоди з прийнятим рішенням про відмову в державній реєстрації договору про трансфер технологій заявник може звернутися до МОН з клопотанням про його перегляд, яке розглядається в місячний строк.

Перегляд рішення про відмову в державній реєстрації здійснюється у разі усунення заявником недоліків та порушень, виявлених під час експертизи технологій або технологій і обладнання, і внесення відповідних змін до договору про трансфер технологій.

6.3. Рішення МОН про державну реєстрацію або відмову в реєстрації може бути оскаржено згідно з чинним законодавством України.

6.4. Державна реєстрація договорів про трансфер технологій скасовується у разі закінчення терміну дії договору або виявлення недостовірної інформації, що подавалась заявником згідно з пунктом 4 цього Порядку і могла вплинути на прийняття рішення щодо державної реєстрації договорів про трансфер технологій.

 

Директор департаменту інновацій
та трансферу технологій
 

 
В. С. Шовкалюк
 

 

Форма ведення Державного реєстру

N
з/п 

Дата державної реєстрації 

Назва договору про трансфер технологій та стислий зміст 

Сторони договору
(згідно з кодом за ЄДРПОУ) 

Строк дії договору 

Наказ МОН про державну реєстрацію
(N, дата) 

Наказ МОН про анулювання державної реєстрації
(N, дата) 

Видав примірник договору
(П. І. Б., посада, підпис, дата) 

Отримав примірник договору
(П. І. Б., посада, підпис, дата) 

 

ЗАЯВКА
на проходження державної реєстрації договору про трансфер технологій

від ___________________________________________________________________________________
                                                                              (повне найменування юридичної особи /
______________________________________________________________________________________
                                                                           прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                                (місцезнаходження юридичної особи /
______________________________________________________________________________________
                                                                   місце проживання та паспортні дані фізичної особи)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Прошу провести державну реєстрацію договору про трансфер технологій.

З вимогами, що містяться у Порядку державної реєстрації договорів про трансфер технологій та ведення Державного реєстру договорів про трансфер технологій, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України від "___" ____________ 2008 року N ______, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України "___" ____________ 2008 року за N ____________ ознайомлений(а)(і).

Необхідні документи відповідно до пункту 4 зазначеного Порядку додаються на _____________ арк. в _____________ прим.

_______________________________________
                                        (підпис)
_______________________________________
_______________________________________
   (посада керівника заповнюється для юридичних осіб) 

  

Дата 

М. П. 

  

____________

Опрос