Идет загрузка документа (31 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Положению о применении Национальным банком Украины мер воздействия за нарушение банковского законодательства

Национальный банк
Постановление от 17.04.2008 № 99
Утратил силу

Про затвердження Змін до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства

Постанова Правління Національного банку України
від 17 квітня 2008 року N 99

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 травня 2008 р. за N 444/15135

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
від 17 серпня 2012 року N 346)

Відповідно до статей 74, 80 Закону України "Про банки і банківську діяльність" та з метою вдосконалення процедури тимчасової адміністрації Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 N 369, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.09.2001 за N 845/6036 (із змінами), що додаються.

2. Департаменту методології банківського регулювання та нагляду (Н. В. Іваненко) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома департаментів і територіальних управлінь Національного банку України, а також банків для керівництва та використання в роботі.

3. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови В. Л. Кротюка та начальників територіальних управлінь Національного банку України.

 

Голова  

В. С. Стельмах 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державної комісії
з регулювання ринків
фінансових послуг України
 

 
 
В. Альошин
 

 

Зміни до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства

1. Пункт 1.1 глави 1 розділу I доповнити новим абзацом такого змісту:

"фінансове оздоровлення" - комплекс заходів, спрямованих на поліпшення фінансового стану банку (зокрема, забезпечення достатності капіталу, підвищення платоспроможності, ліквідності, дохідності, поліпшення структури активів та зобов'язань) та усунення порушень, причин та умов, що призвели до погіршення фінансового стану".

2. У розділі V:

2.1. У главі 5:

підпункт "в" пункту 5.9 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Тимчасовий адміністратор за потреби залучає суб'єктів оціночної діяльності для здійснення незалежної оцінки акцій (часток, паїв) банку та активів, які підлягають продажу. Незалежна оцінка є обов'язковою у випадках, визначених законодавством про оцінку майна, а також у разі продажу основних засобів і нематеріальних активів банку, відокремлених підрозділів банку (їх частин)";

у пункті 5.10:

в абзаці першому слова "виникати під час тимчасового управління банком" замінити словами "виникнути під час його виконання";

в абзаці третьому слова "за період тимчасового управління" замінити словами "під час його виконання";

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"комплекс заходів щодо стабілізації діяльності банку";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Заходи щодо стабілізації діяльності банку можуть передбачати, зокрема, здійснення фінансового оздоровлення банку за рахунок коштів учасників, інвесторів, продажу або реорганізації банку";

у пункті 5.11:

в абзаці другому слова "(у разі наявності пропозицій щодо реорганізації, ліквідації або продажу банку)" виключити;

абзац третій виключити.

У зв'язку з цим абзаци четвертий - восьмий уважати відповідно абзацами третім - сьомим;

у пункті 5.12:

в абзаці першому:

слова "(фінансового оздоровлення) або підготовки банку до продажу" виключити;

у підпункті "а" слова "(у разі потреби) разом з фахівцями банку програму фінансового оздоровлення" замінити словами "програму фінансового оздоровлення банку";

у підпунктах "б", "в", "з", "и" слова "(у разі потреби)" виключити;

у підпункті "в":

в абзаці першому останнє речення викласти в такій редакції: "Загальні збори учасників можуть бути скликані для прийняття рішень, пов'язаних з фінансовим оздоровленням банку";

абзаци другий і третій виключити;

підпункт "г" викласти в такій редакції:

"г) обмежує чи зупиняє проведення окремих операцій банку, які визнає низькорентабельними, збитковими або такими, що здійснюються з високим рівнем ризику та загрожують інтересам кредиторів і вкладників. Зупиняє залучення вкладів (депозитів) від фізичних осіб та операції з пов'язаними особами".

2.2. У главі 6:

у пункті 6.1:

в абзаці першому слова "(відповідний підрозділ банківського нагляду центрального апарату, що безпосередньо здійснює нагляд за діяльністю банку)" замінити словами "(підрозділ центрального апарату, який здійснює функції банківського регулювання та нагляду)";

абзац другий викласти в такій редакції:

"Територіальне управління Національного банку розглядає попередній звіт тимчасового адміністратора, усі наступні його звіти та документи, що подаються для прийняття рішення про схвалення програми фінансового оздоровлення банку, протягом п'яти робочих днів та надсилає їх зі своїми висновками до підрозділу центрального апарату, який здійснює функції банківського регулювання та нагляду. До звіту про роботу тимчасового адміністратора включається також інформація про виконання програми фінансового оздоровлення";

абзац другий пункту 6.2 після слів "що виконання плану" доповнити словами "програми фінансового оздоровлення";

у тексті глави слова "Дирекція з банківського регулювання та нагляду" у всіх відмінках замінити словами "підрозділ центрального апарату, який здійснює функції банківського регулювання та нагляду" у відповідних відмінках.

2.3. У главі 7:

у пункті 7.1:

в абзаці першому слова "обов'язкову згоду" замінити словом "дозвіл";

в абзацах другому і третьому слово "згода" у всіх відмінках замінити словом "дозвіл" у відповідних відмінках;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Вимоги цього пункту не поширюються на продаж активів банку та відокремлених підрозділів банку (їх частин), які продаються за програмою фінансового оздоровлення відповідно до глави 10 цього розділу";

абзац п'ятий пункту 7.4 викласти в такій редакції:

"висновки суб'єктів оціночної діяльності стосовно оцінки окремих активів або філій як цілісних майнових комплексів, щодо яких тимчасовий адміністратор прийняв рішення про незалежну оцінку".

2.4. В абзаці другому пункту 8.1 глави 8 слова "на строк підготовки програми санації (продажу) банку або програми фінансового оздоровлення" замінити словами "до схвалення Національним банком програми фінансового оздоровлення банку".

2.5. Главу 10 викласти в такій редакції:

"Глава 10. Здійснення фінансового оздоровлення банку шляхом залучення інвесторів

10.1. За пропозицією тимчасового адміністратора для фінансового оздоровлення банку можуть бути залучені юридичні та фізичні особи, які не є його учасниками (далі - інвестори).

Залучення інвесторів передбачає збільшення статутного капіталу банку та набуття ними участі в банку шляхом викупу акцій (часток, паїв) банку.

Викуп особами, які не є учасниками банку, 50 та більше відсотків статутного капіталу банку є продажем банку.

Продаж банку інвесторам здійснюється за умови прийняття ними зобов'язань щодо фінансового оздоровлення банку.

10.2. Тимчасовий адміністратор має право надати Національному банку пропозиції щодо фінансового оздоровлення банку шляхом залучення інвесторів, якщо банк є недокапіталізованим або значно недокапіталізованим, та за наявності хоча б однієї з таких умов:

є незадоволені вимоги кредиторів через відсутність коштів на кореспондентському рахунку банку;

значення нормативу миттєвої ліквідності (Н4) становить менше 10 відсотків і надходжень коштів недостатньо для підвищення ліквідності до нормативного рівня.

Такі пропозиції подаються тимчасовим адміністратором Національному банку в складі попереднього звіту.

10.3. Фінансове оздоровлення банку шляхом залучення інвесторів здійснюється відповідно до Програми фінансового оздоровлення (далі - Програма), яка складається за пропозиціями інвесторів та схвалюється Комісією Національного банку.

10.4. Тимчасовий адміністратор у разі відсутності пропозицій від осіб, що бажають взяти участь у фінансовому оздоровленні банку, з метою пошуку інвесторів забезпечує опублікування в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також за потреби в журналі "Вісник Національного банку України" та регіональних друкованих засобах масової інформації оголошення про залучення інвесторів з метою фінансового оздоровлення банку.

Оголошення має містити:

назву банку, дату і номер банківської ліцензії та письмового дозволу Національного банку;

орієнтовний розмір коштів, необхідних для фінансового оздоровлення банку;

контактні дані тимчасового адміністратора;

строк подання заяви про намір взяти участь у фінансовому оздоровленні банку. Зазначений строк має бути не більше 30 днів.

10.5. Інвестор повинен мати кошти, активи в розмірі, достатньому для виконання заходів Програми, виконання яких на нього покладається, у тому числі власні кошти для формування статутного капіталу.

Особа, яка має намір стати інвестором, зобов'язана подати тимчасовому адміністратору:

заяву про намір взяти участь у фінансовому оздоровленні банку;

нотаріально засвідчену копію установчих документів або копію паспорта (для фізичної особи);

копію свідоцтва про державну реєстрацію, засвідчену органом, який його видав, або нотаріально;

попередні пропозиції щодо фінансового оздоровлення банку із зазначенням розміру коштів, які можуть бути використані особою для внесення до статутного капіталу та фінансового оздоровлення банку;

інформацію про свій фінансовий стан та документи, що підтверджують наявність у нього коштів у розмірі, достатньому для реалізації запропонованих ним заходів фінансового оздоровлення банку відповідно до нормативно-правового акта Національного банку, що встановлює вимоги до учасників банку під час створення банку.

10.6. Особа, яка за рішенням тимчасового адміністратора може бути інвестором, має право на ознайомлення з інформацією щодо банку та його фінансового стану, зокрема про:

склад учасників банку;

розмір регулятивного капіталу;

стан дотримання обов'язкових економічних нормативів;

вартість активів банку за результатами їх класифікації, у тому числі негативно класифікованих;

обсяг зобов'язань банку перед кредиторами, у тому числі строкових та прострочених;

стан кореспондентських рахунків.

Інформація надається тимчасовим адміністратором на підставі відповідного договору з особою, яка за рішенням тимчасового адміністратора може бути інвестором. Договір має передбачати відповідальність за розголошення наданої інформації та відшкодування збитків, завданих її розголошенням.

10.7. Після ознайомлення з інформацією щодо банку та його фінансового стану особа, що має намір стати інвестором, подає тимчасовому адміністратору пропозиції щодо конкретних заходів, які пропонується вжити з метою оздоровлення банку, перелік юридичних осіб, які можуть бути залучені до їх виконання (далі - виконавці Програми), та інформацію щодо активів, які пропонуються для обміну на активи банку.

Разом з пропозиціями тимчасовому адміністратору подаються визначені ним документи, які підтверджують відповідність виконавців Програми вимогам, установленим пунктом 10.8 цієї глави.

Банк - виконавець Програми, який залучається для взяття на себе зобов'язань банку, що є об'єктом фінансового оздоровлення, обов'язково подає тимчасовому адміністратору фінансову звітність (річну за останній рік та квартальну, складену в поточному звітному році).

Небанківська фінансова установа - виконавець Програми, яка залучається для взяття на себе зобов'язань банку, що є об'єктом фінансового оздоровлення, обов'язково подає тимчасовому адміністратору:

копію установчих документів;

фінансову звітність (річну за останній рік, підтверджену аудитором, та квартальну, складену в поточному звітному році);

копію ліцензії на право здійснення операцій, здійснення яких покладається на неї відповідно до Програми;

інформацію про незастосування до неї протягом останніх 12 місяців заходів впливу, підтверджену Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України;

документ, що підтверджує відсутність заборгованості перед Державним бюджетом України та місцевими бюджетами.

10.8. Виконавці Програми повинні мати кошти, активи в розмірі, необхідному для виконання заходів, виконання яких покладається на них згідно з Програмою.

Банк може бути залучений до виконання Програми для взяття на себе зобов'язань банку, що є об'єктом фінансового оздоровлення, за умови дотримання таких вимог:

прибуткова діяльність за останній звітний рік та протягом поточного року;

незастосування до нього заходів впливу за порушення банківського законодавства протягом останніх шести місяців;

дотримання протягом останніх шести місяців економічних нормативів, нормативу обов'язкового резервування, порядку формування резервів під активні операції, установленого Національним банком.

Небанківська фінансова установа може бути залучена до виконання Програми для взяття на себе зобов'язань банку, що є об'єктом фінансового оздоровлення, за умови дотримання обов'язкових нормативів достатності капіталу та інших показників і вимог, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами.

10.9. Тимчасовий адміністратор під час аналізу пропозицій щодо фінансового оздоровлення банку зобов'язаний ознайомитися з активами, які пропонуються для обміну на активи банку, що є об'єктом фінансового оздоровлення, та має право вимагати проведення їх незалежної оцінки.

10.10. Тимчасовий адміністратор зобов'язаний звернутися до відповідного територіального управління Національного банку (підрозділу центрального апарату, що здійснює функції банківського регулювання і нагляду) для отримання інформації про показники діяльності банку, що є інвестором або виконавцем Програми, якщо Програма передбачає переведення на такий банк зобов'язань.

Тимчасовий адміністратор приймає рішення про залучення небанківської фінансової установи для взяття на себе зобов'язань банку, що є об'єктом фінансового оздоровлення, після проведення консультацій з Національним банком.

10.11. Тимчасовий адміністратор за результатами аналізу наданих пропозицій щодо фінансового оздоровлення банку, документів та проведених консультацій визначає інвесторів та виконавців Програми.

Інвесторами за участю тимчасового адміністратора та з урахуванням позиції кредиторів щодо реструктуризації заборгованості банку складається Програма. До складання та виконання Програми можуть бути залучені також учасники банку.

Банк, який є інвестором або виконавцем Програми, надає тимчасовому адміністратору бізнес-план, який містить заходи щодо його участі в Програмі та прогнозні показники діяльності після її завершення. Банк-інвестор до бізнес-плану додає прогнозний консолідований баланс на першу звітну (річну) дату його діяльності разом з іншими учасниками консолідованої групи після завершення Програми та розрахунок економічних нормативів на підставі консолідованої фінансової звітності.

Небанківська фінансова установа - виконавець Програми, має надати тимчасовому адміністратору рішення її виконавчого органу про участь у Програмі.

10.12. У Програмі мають бути визначені заходи фінансового оздоровлення банку (у тому числі реструктуризація капіталу, активів та зобов'язань банку), строки та умови їх виконання, інвестори, виконавці Програми, а також інші заходи, які забезпечать приведення діяльності банку у відповідність з вимогами Закону про банки та нормативно-правових актів Національного банку.

Якщо інвестори мають намір стати учасниками іншого банку або небанківської фінансової установи - виконавців Програми, то в Програмі зазначаються розмір їх участі в статутному капіталі та строки придбання.

Складовою частиною Програми є прогнозні показники діяльності банку, який є об'єктом фінансового оздоровлення, банку-інвестора за результатами консолідованої фінансової звітності, а також банку - виконавця Програми. Зазначені показники на момент завершення Програми мають відповідати встановленим Національним банком економічним нормативам.

Термін реалізації Програми, крім випадку продажу банку, не повинен перевищувати терміну повноважень тимчасової адміністрації.

Програму підписують тимчасовий адміністратор, інвестори та виконавці Програми.

10.13. Реструктуризація капіталу банку передбачає виконання заходів, які забезпечують збільшення регулятивного капіталу до розміру нормативних значень капіталу [мінімального розміру регулятивного капіталу (Н1), нормативу адекватності регулятивного капіталу (Н2), нормативу адекватності основного капіталу (Н3)] із запасом його стійкості не менше 20 відсотків.

Реструктуризація капіталу банку може здійснюватися таким шляхом:

збільшення статутного капіталу банку;

викупу інвесторами акцій (часток, паїв), належних банку або учасникам банку, за їх згодою;

збільшення регулятивного капіталу шляхом переоформлення кредиторської заборгованості за вкладом/депозитом у субординований борг;

збільшення регулятивного капіталу за рахунок внутрішніх джерел.

У Програмі зазначаються розмір участі кожного з інвесторів у загальній сумі статутного капіталу банку та їх сукупна участь унаслідок реструктуризації його статутного капіталу.

10.14. Реструктуризація активів банку передбачає виконання заходів щодо управління негативно класифікованими активами з метою зменшення їх обсягу, поліпшення якості, підвищення ліквідності та дохідності.

Управління негативно класифікованими активами з метою зменшення їх обсягу може здійснюватися шляхом:

реструктуризації заборгованості боржників банку;

стягнення заборгованості з боржників банку;

порушення процедури банкрутства боржників банку;

інше.

Для реалізації зазначених заходів у банку може бути створено підрозділ з управління негативно класифікованими активами.

Для стягнення заборгованості з боржників банку тимчасовий адміністратор може залучити юридичну особу, яка здійснює діяльність з управління негативно класифікованими активами. Зазначеній юридичній особі може бути передане право вимоги на виконання зобов'язань боржниками банку.

Поліпшення якості активів та зменшення обсягу негативно класифікованих активів може здійснюватися таким чином:

продаж негативно класифікованих активів, активів, які не приносять прибутку, або основних засобів, які не використовуються в діяльності банку та не користуються попитом на ринку;

продаж відокремлених підрозділів банку або їх частин;

обмін негативно класифікованих активів банку на активи, які не є негативно класифікованими;

інше.

Заходи щодо поліпшення ліквідності активів банку можуть здійснюватися шляхом:

диверсифікації активів і зобов'язань за строками;

обміну низьколіквідних активів, які не належать до негативно класифікованих, на ліквідні активи;

розміщення коштів у безризикові активи (державні цінні папери або депозитні сертифікати Національного банку);

інше.

Підвищення дохідності активів може здійснюватися шляхом обміну низькодохідних активів банку на більш дохідні активи, але з меншою ліквідністю або з довшим строком виконання зобов'язань тощо.

10.15. Реструктуризація зобов'язань банку може здійснюватися шляхом:

відстрочення/розстрочення кредиторської заборгованості та/або перегляду строків сплати відсотків/комісій;

переоформлення кредиторської заборгованості в боргові цінні папери (облігації, депозитні сертифікати, векселі тощо);

переведення зобов'язань до інвестора, виконавця Програми, у тому числі з відстроченням/розстроченням боргів;

переоформлення боргу банку перед кредиторами за вкладом/депозитом на участь у статутному капіталі банку шляхом продажу акцій (часток, паїв), викуплених банком або додатково випущених у зв'язку із збільшенням статутного капіталу;

переоформлення кредиторської заборгованості за вкладом/депозитом у субординований борг;

прощення кредитором боргу (його частини) банку.

У Програмі вказується черговість та кінцеві строки виплати зобов'язань банку, у тому числі реструктуризованих.

10.16. Заходи фінансового оздоровлення банку можуть передбачати також таке:

надання банком - виконавцем Програми кредиту (зокрема, на умовах субординованого боргу) банку, який є об'єктом фінансового оздоровлення;

надання інвестором, банком - виконавцем Програми банку, який є об'єктом фінансового оздоровлення, гарантій, порук, майнових поручительств для отримання кредитів в інших банках;

розміщення інвесторами, виконавцями Програми депозитів (вкладів) у банку на пільгових для нього умовах;

відмову від виплати дивідендів та спрямування відповідних коштів на збільшення статутного капіталу;

визначення джерел погашення боргу перед кредиторами;

залучення до роботи в банку осіб, запропонованих інвесторами;

реструктуризацію структурних підрозділів банку;

скорочення чисельності працівників банку;

призначення нових керівників банку.

10.17. Особа (інвестор, учасник, кредитор), яка має намір придбати істотну участь у банку або збільшити до розмірів, передбачених статтею 34 Закону про банки, зобов'язана отримати відповідний дозвіл у порядку, передбаченому нормативно-правовими актами Національного банку.

Документи, необхідні для отримання відповідного дозволу, подаються Національному банку одразу після прийняття тимчасовим адміністратором рішення про визнання особи інвестором.

10.18. Тимчасовий адміністратор зобов'язаний забезпечити складання Програми відповідно до вимог цієї глави.

На розгляд Національного банку разом з Програмою тимчасовий адміністратор подає:

бізнес-план банку-інвестора;

бізнес-план банку - виконавця Програми;

рішення виконавчого органу небанківської фінансової установи - виконавця Програми про участь у Програмі;

документи про небанківську фінансову установу - виконавця Програми, що надавалися тимчасовому адміністратору відповідно до пункту 10.7 цієї глави;

документи про інвесторів, що надавалися тимчасовому адміністратору відповідно до пункту 10.5 цієї глави;

договори (проекти договорів), потрібні для реалізації Програми;

документи для отримання дозволу Національного банку на врахування залучених коштів на умовах субординованого боргу до капіталу банку (у разі переоформлення заборгованості банку перед кредиторами як субординований борг);

довідку-характеристику щодо активів банку, які відповідно до Програми передбачається продати, обміняти з урахуванням їх класифікації, а також щодо активів, які банк має отримати в результаті обміну, складену тимчасовим адміністратором;

висновки суб'єктів оціночної діяльності стосовно оцінки окремих активів або відокремлених підрозділів банку (їх частин), щодо яких тимчасовий адміністратор прийняв рішення про незалежну оцінку;

обґрунтований висновок тимчасового адміністратора щодо отримання економічного ефекту від реалізації Програми.

10.19. Рішення про схвалення Програми приймається на підставі висновку підрозділу центрального апарату Національного банку, що здійснює функції банківського регулювання та нагляду, про можливість фінансового оздоровлення банку за Програмою та поданих тимчасовим адміністратором документів. Рішення приймається у строк не пізніше 15 робочих днів з дня подання тимчасовим адміністратором документів відповідно до пункту 10.18 цієї глави.

Протягом строку дії виконання Програми до неї можуть бути внесені зміни за погодженням з Національним банком.

Якщо Програма передбачає продаж банку, то схвалення Програми Національним банком означає також згоду на продаж.

10.20. Після схвалення Програми Національним банком тимчасовий адміністратор видає наказ про збільшення статутного капіталу банку, організовує додаткову емісію акцій банку та їх розміщення серед інвесторів відповідно до законодавства про цінні папери та фондовий ринок.

Договір щодо придбання інвестором акцій (часток, паїв) банку має включати умову про виконання відповідних заходів Програми та відповідальність за невиконання покладених на нього зобов'язань.

10.21. Після завершення продажу банку, здійснення заходів Програми щодо зміни керівників банку та укладання договорів, що забезпечують реструктуризацію активів та зобов'язань банку, Національний банк може прийняти рішення про припинення тимчасової адміністрації".

 

Директор Департаменту методології
банківського регулювання та нагляду
 

 
Н. В. Іваненко
 

Опрос