Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Порядку учета обязательств распорядителей бюджетных средств в органах Государственного казначейства Украины

Государственное казначейство Украины
Приказ от 22.04.2008 № 137
Утратил силу

Про затвердження Змін до Порядку обліку зобов'язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства України

Наказ Державного казначейства України
Міністерства фінансів України
від 22 квітня 2008 року N 137

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 травня 2008 р. за N 435/15126

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Державного казначейства України
від 9 серпня 2004 року N 136

згідно з наказом Міністерства фінансів України 
від 2 березня 2012 року N 309)

На виконання статей 48, 51, 112 Бюджетного кодексу України та з метою удосконалення процедур обліку зобов'язань розпорядників бюджетних коштів органами Державного казначейства України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку обліку зобов'язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства України, затвердженого наказом Державного казначейства України від 09.08.2004 N 136 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.08.2004 за N 1068/9667 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності (Сушко Н. І.) та Юридичному управлінню (Зіневич О. Л.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності (Сушко Н. І.) довести цей наказ до відома та керівництва в роботі Головним управлінням Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників голови Державного казначейства України відповідно до розподілу обов'язків.

 

Голова 

Т. Я. Слюз 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Заступник Міністра фінансів
України
 

 
А. І. Мярковський
 

Директор Департаменту
реформування бюджетної системи
Міністерства фінансів України
 

 
 
Ю. М. Футоранська
 

 

Зміни до Порядку
обліку зобов'язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства України

1. У главі 2:

1.1. У пункті 2.2:

в абзаці першому цифру "3" та слово "або" замінити відповідно цифрою "7" та словами "та/або";

після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"За умови взяття зобов'язання, за яким застосовуються процедури закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, розпорядник бюджетних коштів протягом 7 робочих днів з дати його виникнення подає до Державного казначейства України додатково, крім документів, зазначених в абзаці першому цього пункту, оригінали документів та/або їх копії, засвідчені в установленому порядку, що підтверджують проведення закупівлі та передбачені законодавством у сфері державних закупівель".

У зв'язку з цим абзаци другий - четвертий уважати відповідно абзацами третім - п'ятим.

1.2. Пункт 2.3 виключити.

У зв'язку з цим пункти 2.4 - 2.14 вважати відповідно пунктами 2.3 - 2.13.

1.3. Абзац другий пункту 2.3 викласти в такій редакції:

"Підтвердні документи, надані розпорядником бюджетних коштів, опрацьовуються органом Державного казначейства України:

за захищеними статтями, які не потребують проведення процедур закупівель, - протягом 1 операційного дня;

за захищеними статтями, які потребують проведення процедур закупівель (крім капітальних видатків), - до 3 операційних днів;

за іншими поточними видатками, крім захищених, - до 3 операційних днів;

за капітальними видатками - до 5 операційних днів".

1.4. У пункті 2.4 цифру "3" та слово "або" замінити відповідно цифрою "7" та словами "та/або".

1.5. Пункт 2.7 викласти в такій редакції:

"2.7. Після перевірки підтвердних документів один примірник Реєстру та/або Реєстру фінансових зобов'язань і Заявки на видачу готівки та перерахування коштів на вкладні рахунки повертаються розпоряднику бюджетних коштів, другі примірники цих документів залишаються на зберіганні в органі Державного казначейства України.

Документи, що підтверджують факт узяття зобов'язання та/або фінансового зобов'язання, повертаються розпоряднику з відміткою "зареєстровано та взято на облік".

1.6. Після пункту 2.7 доповнити новим пунктом 2.8 такого змісту:

"2.8. Розпорядник бюджетних коштів залишає в органі Державного казначейства України копії, засвідчені в установленому порядку:

договорів, укладених із застосуванням процедур закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти;

документів, перелік яких визначено постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 N 1764 "Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва"".

У зв'язку з цим пункти 2.8 - 2.13 вважати відповідно пунктами 2.9 - 2.14.

1.7. У пункті 2.9 цифри "2.5" замінити цифрами "2.4".

1.8. Пункт 2.11 викласти в такій редакції:

"2.11. Органи Державного казначейства України не реєструють:

а) зобов'язання при:

відсутності документів, які підтверджують факт узяття зобов'язання;

невідповідності напрямів витрачання бюджетних коштів зобов'язанню;

неподанні або поданні неповного пакета підтвердних документів щодо проведення процедур закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти;

недотриманні розпорядниками бюджетних коштів бюджетних повноважень та обмежень, які вводяться законодавчими та іншими нормативно-правовими актами;

недотриманні вимог щодо оформлення поданих документів;

б) фінансові зобов'язання при:

відсутності відповідного бюджетного зобов'язання у бухгалтерському обліку виконання державного та місцевих бюджетів;

відсутності документів, які підтверджують факт узяття фінансового зобов'язання;

недотриманні вимог щодо оформлення поданих документів.

У таких випадках органи Державного казначейства України зобов'язання та/або фінансові зобов'язання не реєструють, а повідомляють відповідних розпорядників про відмову в реєстрації зобов'язань та/або фінансових зобов'язань у письмовій формі (додаток 3). У Реєстрі та/або Реєстрі фінансових зобов'язань у графі "Примітка" робиться відмітка про відмову в реєстрації (номер та дата відмови). Відмови в реєстрації зобов'язань та/або фінансових зобов'язань реєструються органами Державного казначейства України в журналі реєстрації відмов у взятті зобов'язань та/або фінансових зобов'язань (додаток 4). Розпорядник бюджетних коштів у разі усунення недоліків подає виправлені документи до відповідного органу Державного казначейства України".

2. Главу 5 після пункту 5.2 доповнити новим пунктом 5.3 такого змісту:

"5.3. Для забезпечення складання і надання повної та достовірної звітності про виконання бюджетів органи Державного казначейства України здійснюють коригування даних бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів в частині обліку зобов'язань та фінансових зобов'язань".

У зв'язку з цим пункт 5.3 вважати пунктом 5.4.

3. Пункт 6.3 глави 6 викласти в такій редакції:

"6.3. У разі, якщо за даними річного звіту про виконання державного та місцевих бюджетів у розпорядника бюджетних коштів є небюджетні зобов'язання (небюджетна кредиторська заборгованість), органи Державного казначейства України надають інформацію щодо наявності небюджетних зобов'язань (небюджетної кредиторської заборгованості) у розрізі розпорядників бюджетних коштів до органів державної контрольно-ревізійної служби для вжиття заходів згідно з вимогами Бюджетного кодексу України та інших відповідних нормативно-правових актів".

4. Додатки 1 - 3 викласти в новій редакції, що додається.

 

Директор Департаменту
методології з обслуговування
бюджетів, бухгалтерського обліку
та звітності
 

 
 
 
Н. І. Сушко
 

 

Реєстр зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів

від ____________ N __________

Дані бюджетної установи (розпорядника коштів)  

 

  

Дані зобов'язань 

  

 

Головний бухгалтер
(керівник фінансової служби)
 

 
____________
(підпис) 

 
__________________
(прізвище) 

Виконавець 

____________
(підпис) 

__________________
(прізвище) 

____________
* Заповнюється розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, якщо сума проставлена в договорі, за відсутності - сума проставляється розрахункова.

 

Реєстр фінансових зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів

від ____________ N __________

Дані бюджетної установи (розпорядника коштів)

 

  

Дані фінансових  зобов'язань 

  

 

Головний бухгалтер
(керівник фінансової служби)
 

 
____________
(підпис) 

 
__________________
(прізвище) 

Виконавець 

____________
(підпис) 

__________________
(прізвище) 

 

____________________________________________
(найменування органу Державного казначейства України)
____________________________________________
(найменування розпорядника коштів)
____________________________________________
(номер реєстраційного / спеціального реєстраційного рахунку) 

ВІДМОВА
у реєстрації зобов'язань (фінансових зобов'язань)

N _____ від ____________

У реєстрації зобов'язання (фінансового зобов'язання)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                               (назва документа) 

"___" ____________ 200_ року.
                           (дата)
на суму ______________________________________________________________________________
                                                                                                (сума словами)
відмовлено у зв'язку з
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________  

_______________________________
(керівник органу Державного
казначейства України) 

__________________
(підпис) 

____________________
(ініціали, прізвище) 

Виконавець: 

__________________________________
(ініціали, прізвище) 

  

Тел. 

__________________________________ 

  

____________

Опрос