Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Положению о внесении информации о негосударственных пенсионных фондах в Государственный реестр финансовых учреждений

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг
Распоряжение от 27.03.2008 № 420
Утратил силу

Про затвердження Змін до Положення про внесення інформації про недержавні пенсійні фонди до Державного реєстру фінансових установ

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 27 березня 2008 року N 420

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 травня 2008 р. за N 434/15125

Розпорядження втратило чинність
(у зв'язку з втратою чинності
розпорядженням Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України від 12 жовтня 2004 року N 2534
згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
 від 28 листопада 2013 року N 4368)

Відповідно до вимог статті 11 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення", статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", а також з метою вдосконалення державного регулювання діяльності з надання послуг з недержавного пенсійного забезпечення Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про внесення інформації про недержавні пенсійні фонди до Державного реєстру фінансових установ, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 12.10.2004 N 2534, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.11.2004 за N 1399/9998, що додаються.

2. Департаменту нагляду за недержавними пенсійними фондами разом з юридичним департаментом забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника забезпечити опублікування цього розпорядження в засобах масової інформації після його державної реєстрації.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на члена Комісії - директора департаменту нагляду за недержавними пенсійними фондами.

 

Голова Комісії 

В. Альошин 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
К. Ващенко
 

 

 

Зміни до Положення про внесення інформації про недержавні пенсійні фонди до Державного реєстру фінансових установ

1. Преамбулу після слів та цифр "зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.09.2003 за N 797/8118" доповнити словами та цифрами "(у редакції розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 16.01.2007 N 6640)".

2. У главі 1:

2.1. Пункт 1.2 виключити.

У зв'язку з цим пункти 1.3 -1.8 уважати відповідно пунктами 1.2 - 1.7.

2.2. Абзац третій пункту 1.2 викласти в такій редакції:

"уповноважена особа заявника - голова ради пенсійного фонду або уповноважена особа з числа членів ради пенсійного фонду, яка має право вчиняти юридичні дії від імені пенсійного фонду на підставі доручення голови ради пенсійного фонду, оформленого згідно із законодавством, у тому числі підписувати документи, які подаються пенсійним фондом до Держфінпослуг для набуття ним статусу фінансової установи".

2.3. У пункті 1.5 слово "права" замінити словом "право".

3. Главу 2 викласти в такій редакції:

"2. Вимоги до недержавного пенсійного фонду для набуття статусу фінансової установи

2.1. Пенсійний фонд для набуття статусу фінансової установи повинен відповідати таким вимогам:

статут пенсійного фонду (у тому числі пенсійні схеми) зі всіма змінами повинен бути зареєстрований у Держфінпослуг відповідно до вимог законодавства;

пройти державну реєстрацію як юридична особа відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

члени ради пенсійного фонду повинні набути повноважень відповідно до Порядку погодження Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України членів ради недержавного пенсійного фонду, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 18.12.2003 N 169 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.01.2004 за N 22/8621.

2.2. Організаційно-правова форма пенсійного фонду повинна бути визначена як недержавний пенсійний фонд, що підтверджується довідкою з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України".

4. У главі 3:

4.1. У пункті 3.1:

4.1.1. Друге речення підпункту 3.1.1 викласти в такій редакції: "Електронна форма реєстраційної картки складається та подається через web-інтерфейс на офіційному сайті Держфінпослуг у режимі on-line".

4.1.2. У підпункті 3.1.2 слова "установленому законодавством" замінити словом "нотаріальному".

4.1.3. У підпункті 3.1.3 слова "установленому законодавством" замінити словом "нотаріальному".

4.1.4. Підпункт 3.1.5 викласти в такій редакції:

"3.1.5. Засвідчена в нотаріальному порядку копія рішення про створення пенсійного фонду, оформленого відповідно до пункту 4.2 цього Положення".

4.1.5. У підпункті 3.1.6 слова "оригінали або" виключити.

4.1.6. Підпункт 3.1.7 викласти в такій редакції:

"3.1.7. Засвідчена в нотаріальному порядку копія рішення про внесення неприбуткової організації (установи) до Реєстру неприбуткових організацій (установ)".

4.1.7. У підпункті 3.1.8 цифри "4.4" замінити цифрами "4.3".

4.1.8. У підпункті 3.1.9:

в абзаці першому цифри "4.5" замінити цифрами "4.4";

перше речення абзацу другого після слів "копія звіту про використання коштів неприбуткових організацій та установ" доповнити словами "засвідчена підписом керівника професійної спілки та скріплена її печаткою".

4.1.9. У підпункті 3.1.10 цифри "4.6" замінити цифрами "4.5".

4.2. Пункт 3.2 викласти в такій редакції:

"3.2. Заяву про внесення інформації про пенсійний фонд до Реєстру разом з усіма необхідними документами пенсійний фонд направляє поштою або подає до Держфінпослуг через уповноважену особу. У разі подання до Держфінпослуг документів через уповноважену особу вона пред'являє паспорт або документ, що його замінює, та документ, що засвідчує її повноваження, завірений у встановленому законодавством порядку".

5. У главі 4:

5.1. Пункт 4.1 викласти в такій редакції:

"4.1. Заява про внесення інформації про пенсійний фонд до Реєстру та всі документи, що додаються до неї, належать до категорії документів довгострокового зберігання. Заява та всі документи, що додаються до заяви, повинні відповідати таким вимогам:

бути викладеними державною мовою. До документів, складених іншою мовою, крім державної, мають додаватись їх переклади державною мовою, правильність яких повинна бути засвідчена в нотаріальному порядку;

бути легалізованими в установленому порядку, якщо міжнародними договорами, у яких бере участь Україна, не передбачено інше. Документи можуть бути засвідчені згідно із законодавством країни їх видачі, перекладені на українську мову (крім документів, викладених російською мовою) та легалізовані в консульській установі України або засвідчені в посольстві відповідної держави в Україні та легалізовані в Міністерстві закордонних справ України, або засвідчені шляхом проставлення апостилю, передбаченого статтею 4 Гаазької конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів, від 05.10.61. Копії документів мають бути засвідченими в нотаріальному порядку;

містити достовірну інформацію на дату складання заяви;

бути підписаними уповноваженими посадовими особами;

бути виготовленими друкованим способом, не містити виправлень, підчисток;

надаватися у теках (папках) з внутрішнім описом із зазначенням кількості аркушів документа;

документи на двох і більше сторінках мають бути пронумеровані, прошнуровані та засвідчені печаткою".

5.2. Пункт 4.2 виключити.

У зв'язку з цим пункти 4.3 - 4.7 уважати відповідно пунктами 4.2 - 4.6.

5.3. Пункт 4.3 після слова "додатком" у всіх відмінках доповнити цифрою "1".

5.4. У пункті 4.4:

5.4.1. Слова та цифру "з форми 2" замінити словами та цифрою "з форми 1", слово та цифру "форми 3" замінити словом та цифрою "форми 2".

5.4.2. Абзац другий викласти в такій редакції:

"У разі, якщо засновником пенсійного фонду є юридична особа - нерезидент, зазначені в абзаці третьому підпункту 3.1.9 пункту 3.1 цього Положення документи, що стосуються такої особи, мають подаватися мовою оригіналу, до них додається їх переклад державною мовою, засвідчений в нотаріальному порядку".

5.5. Друге речення підпункту 5 пункту 4.5 виключити.

5.6. У пункті 4.6:

5.6.1. Друге речення виключити.

5.6.2. Доповнити новими абзацами такого змісту:

"У таблицю, що відображає відомості про керівництво юридичної особи, пенсійний фонд уносить інформацію про голову ради пенсійного фонду. Поле з інформацією про осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, не заповнюється.

При поданні заяви про внесення інформації про пенсійний фонд до Реєстру пенсійний фонд також не заповнює таблицю про банківські реквізити юридичної особи та відомості про головного бухгалтера або осіб, на яких покладено ведення бухгалтерського обліку. Ці дані заповнюються після укладання радою пенсійного фонду договорів про обслуговування пенсійного фонду зберігачем та про адміністрування пенсійного фонду адміністратором недержавного пенсійного фонду та подаються згідно з главою 6 цього Положення".

6. У главі 5:

6.1. Назву викласти в такій редакції:

"5. Унесення інформації про пенсійний фонд до Реєстру".

6.2. Пункт 5.1 викласти в такій редакції:

"5.1. Порядок та строки внесення інформації про пенсійний фонд до Реєстру, а також підстави залишення заяви без розгляду або відмови в унесенні інформації до Реєстру визначаються Положенням про Реєстр".

6.3. Пункти 5.2 - 5.4, 5.6 - 5.9 виключити.

У зв'язку з цим пункти 5.5, 5.10 уважати відповідно пунктами 5.2, 5.3.

6.4. Доповнити новим пунктом 5.4 такого змісту:

"5.4. У разі залишення заяви заявника про внесення інформації до Реєстру без розгляду Держфінпослуг може повернути документи, які додавалися до заяви про внесення інформації до Реєстру, у разі письмового звернення заявника про повернення таких документів, якщо він письмово погодився з підставами, зазначеними в рішенні Держфінпослуг про залишення заяви без розгляду".

7. Після глави 5 доповнити новою главою 6 такого змісту:

"6. Порядок унесення змін до інформації про пенсійний фонд до Реєстру

6.1. Пенсійний фонд протягом п'ятнадцяти робочих днів після виникнення змін до інформації, яка міститься в документах, поданих для внесення інформації про нього до Реєстру, зобов'язаний надіслати до Держфінпослуг письмове повідомлення про ці зміни згідно з додатком 2 до цього Положення і надати відповідну реєстраційну картку (у паперовому та електронному вигляді) та документи, які підтверджують такі зміни, засвідчені підписом уповноваженої особи та печаткою пенсійного фонду.

6.2. Реєстраційна картка та/або відомості про посадових осіб засновника (засновників) та пов'язаних осіб пенсійного фонду подаються лише в тому разі, якщо вносились зміни до інформації, яка зазначається в таких документах.

6.3. У разі виявлення Держфінпослуг порушень в оформленні документів, зазначених у пунктах 6.1 та 6.2, або якщо документи подані не в повному обсязі, Держфінпослуг має право повернути такі документи пенсійному фонду на доопрацювання із зазначенням підстав такого повернення. У такому випадку пенсійний фонд повинен протягом п'яти робочих днів з дня отримання листа усунути виявлені порушення та надіслати Держфінпослуг виправлені документи".

У зв'язку з цим глави 6, 7 уважати відповідно главами 7, 8 з відповідною зміною нумерації пунктів.

8. У главі 7:

8.1. Пункт 7.1 викласти в такій редакції:

"7.1. Виключення пенсійного фонду з Реєстру та анулювання Свідоцтва здійснюються за наявності підстав, зазначених у пункті 1 розділу VIII Положення про Реєстр".

8.2. Після пункту 7.1 доповнити новим пунктом 7.2 такого змісту:

"7.2. Підставою для виключення інформації про пенсійний фонд з Реєстру та анулювання Свідоцтва також може бути неукладання радою фонду договорів про адміністрування пенсійного фонду, управління активами пенсійного фонду та обслуговування пенсійного фонду зберігачем протягом одного року з дня внесення до Реєстру інформації про набуття пенсійним фондом статусу фінансової установи".

У зв'язку з цим пункти 7.2 та 7.3 уважати відповідно пунктами 7.3 та 7.4.

8.3. У пункті 7.4 після слів "повідомляє про прийняте рішення" доповнити словами "пенсійний фонд та".

8.4. Доповнити пунктом 7.5 такого змісту:

"7.5. У разі виключення пенсійного фонду з Реєстру та анулювання Свідоцтва на підставі пункту 7.2 цього розділу та абзацу четвертого пункту 1 розділу VIII Положення про Реєстр пенсійний фонд зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з дати отримання від Держфінпослуг повідомлення про прийняття такого рішення повернути Держфінпослуг оригінал анульованого Свідоцтва".

9. Пункт 8.2 глави 8 виключити.

У зв'язку з цим пункти 8.3 та 8.4 уважати відповідно пунктами 8.2 та 8.3.

10. Доповнити Положення додатком 2 (додається).

У зв'язку з цим додаток до Положення про внесення інформації про недержавні пенсійні фонди до Державного реєстру фінансових установ уважати додатком 1.

 

Член Комісії - директор
департаменту нагляду за
недержавними пенсійними фондами
 

 
 
А. Бахмач
 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про зміни в інформації, яка надавалася для внесення інформації щодо заявника до Державного реєстру фінансових установ

Заявник _____________________________________________________________________________,
                                                                                                  (повне найменування)
____________________________________________________________________________________,
                                                                                                     (місцезнаходження)
____________________________________________________________________________________,
                                                                                       (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

дата прийняття та номер рішення про видачу свідоцтва про реєстрацію фінансової установи
____________________________________________________________________________________,

серія та номер свідоцтва про реєстрацію фінансової установи ________________________________,

повідомляє про зміни в інформації, яка подавалася для внесення інформації щодо заявника до Державного реєстру фінансових установ, а саме:
_____________________________________________________________________________________
                                                                                             (указати перелік змін,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                які відбулися в документах заявника)

При цьому надає:
    реєстраційну картку в паперовому та електронному вигляді на ____ арк.
    (подається у разі внесення змін до інформації, яка зазначається в реєстраційній картці);
   відомості про посадових осіб засновника (засновників) та пов'язаних осіб пенсійного фонду на ______ арк.
    (подається у разі внесення змін до інформації, яка зазначається у відомостях)
та такі документи, що підтверджують вищезазначені зміни:
_________________________________________________________________________ на ______ арк.
 (зазначити перелік підтверджувальних документів)
_________________________________________________________________________ на ______ арк.

усього _______ арк. (указати загальну кількість аркушів)

_________________________________
Уповноважена особа заявника, посада 

___________
підпис 

___________________
прізвище, ініціали 


"___" ____________ ____ року                                      М. П.

____________  

Опрос