Идет загрузка документа (26 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка включения в Государственный реестр предприятий, учреждений, организаций, занимающихся разработкой, внедрением и использованием энергосберегающих мер и энергоэффективных проектов

Национальное агентство по вопросам обеспечения эффективного использования энергетических ресурсов
Порядок, Приказ от 01.04.2008 № 49
редакция действует с 05.11.2013

Про затвердження Порядку включення до Державного реєстру підприємств, установ, організацій, які займаються розробкою, впровадженням та використанням енергозберігаючих заходів та енергоефективних проектів

Наказ Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів
від 1 квітня 2008 року N 49

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 квітня 2008 р. за N 318/15009

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 27 вересня 2013 року N 1149

Відповідно до пункту 5 розділу I Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання заходів з енергозбереження" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок включення до Державного реєстру підприємств, установ, організацій, які займаються розробкою, впровадженням та використанням енергозберігаючих заходів та енергоефективних проектів, що додається.

2. Департаменту нормативно-правового забезпечення (Малая М. В.) подати цей наказ у встановленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова 

І. Черкашин 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова ДПА України 

С. В. Буряк 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
К. Ващенко
 

 

ПОРЯДОК
включення до Державного реєстру підприємств, установ, організацій, які займаються розробкою, впровадженням та використанням енергозберігаючих заходів та енергоефективних проектів

(У тексті Порядку та додатках 2 і 3 до нього слова "Державної інспекції з енергозбереження" та "НАЕР" замінено словами "Держенергоефективності України", слова "Національне агентство України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів" замінено словами "Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України" згідно з наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 27 вересня 2013 року N 1149)

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до пункту 5 розділу I Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання заходів з енергозбереження".

1.2. Порядок визначає процедуру включення підприємств, установ, організацій усіх форм власності (далі - юридичні особи) до Державного реєстру підприємств, установ, організацій, які займаються розробкою, впровадженням та використанням енергозберігаючих заходів та енергоефективних проектів (далі - Реєстр).

1.3. До Реєстру включаються юридичні особи, які займаються розробкою, впровадженням та використанням енергозберігаючих заходів та енергоефективних проектів та включені до галузевих програм з енергозбереження і за результатами проведення експертизи органами Держенергоефективності України (далі - державна експертиза) отримали висновок про відповідність енергозберігаючих заходів та енергоефективних проектів, що вже впроваджені або знаходяться на стадії розробки та впровадження, критеріям енергозбереження.

1.4. Реєстр ведеться в електронній формі відповідальним секретарем Агентства. Інформація Реєстру є відкритою для всіх користувачів.

Реєстр (додаток 1) містить таку інформацію щодо юридичних осіб:

повне найменування юридичної особи;

місцезнаходження юридичної особи;

код за ЄДРПОУ;

назва галузевої програми енергозбереження, до якої включена зазначена юридична особа;

назва енергозберігаючого заходу та енергоефективного проекту;

дата видачі, номер та серія Свідоцтва;

примітки.

2. Включення до Реєстру

2.1. Включення до Реєстру здійснює Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України (далі - Держенергоефективності України).

2.2. Основними функціями Держенергоефективності України при включенні до Реєстру є:

1) підготовка і прийняття нормативних та методичних документів з питань ведення Реєстру;

2) розгляд заяв та документів, які подаються юридичними особами для включення до Реєстру;

3) перевірка поданих документів та передача їх в разі необхідності на додаткову перевірку;

4) прийняття рішення щодо включення або відмови у включенні до Реєстру;

5) включення до Реєстру;

6) видача Свідоцтва про включення до Реєстру за встановленим зразком (далі - Свідоцтво) (додаток 2);

7) облік виданих Свідоцтв;

8) анулювання Свідоцтва;

9) надання консультативних, інформаційних послуг стосовно питань включення до Реєстру;

10) контроль за додержанням юридичними особами, які включені до Реєстру, вимог Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання заходів з енергозбереження", а також умов, визначених цим Порядком.

2.3. Рішення щодо включення до Реєстру юридичної особи приймає Держенергоефективності України після розгляду поданих документів.

2.4. Для включення до Реєстру юридичні особи подають відповідні заяви до Держенергоефективності України (додаток 3).

2.5. До заяви на включення до Реєстру додаються такі документи:

копії установчих документів;

висновок державної експертизи з енергозбереження про відповідність енергозберігаючих заходів та/або енергоефективних проектів, що вже впроваджені на підприємстві або знаходяться на стадії розробки та впровадження, критеріям енергозбереження;

копія затвердженої та погодженої в установленому порядку галузевої програми енергозбереження, до якої включені енергозберігаючі заходи або енергоефективні проекти юридичної особи, завірена відповідним органом виконавчої влади;

розрахунки очікуваних втрат доходів державного бюджету у зв'язку з наданням юридичній особі податкових пільг та пропозиції щодо джерел їх покриття;

клопотання міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади відповідної галузі про включення юридичної особи до Реєстру з підтвердженням джерел покриття втрат доходів державного бюджету.

2.6. Держенергоефективності України реєструє подані документи, розглядає їх та перевіряє дані, що містяться у документах.

2.7. Держенергоефективності України може залучати представників наукових установ та інших суб'єктів наукової та науково-технічної діяльності для проведення додаткової перевірки даних, що містяться у документах.

2.8. Рішення про включення або відмову у включенні до Реєстру Держенергоефективності України приймає у термін не пізніше 30 днів з дня реєстрації документів, а в разі необхідності проведення додаткової перевірки цей строк може бути продовжений до 60 днів, про що заявник повідомляється письмово.

2.9. Рішення Держенергоефективності України про відмову у включенні до Реєстру може бути прийнято з таких причин:

невідповідність поданих документів вимогам чинного законодавства та пункту 2.5 цього Порядку;

негативний висновок державної експертизи з енергозбереження про відповідність енергозберігаючих заходів та/або енергоефективних проектів, що вже впроваджені юридичною особою або знаходяться на стадії розробки та впровадження, критеріям енергозбереження;

відсутність енергозберігаючих заходів та енергоефективних проектів, що впроваджені або плануються впровадити в галузевій програмі енергозбереження;

галузева програма енергозбереження, у яку включені енергозберігаючі заходи та енергоефективні проекти юридичної особи, не погоджена з Держенергоефективності України.

Про відмову у включенні до Реєстру заявник повідомляється письмово з обов'язковим зазначенням причини відмови.

Юридична особа має право оскаржити прийняте рішення у судовому порядку.

2.10. У разі усунення недоліків, які стали підставою для відмови у включенні до Реєстру відповідно до підпункту першого пункту 2.5 цього Порядку, юридична особа має право в місячний строк повторно подати відповідні документи до Держенергоефективності України.

2.11. У разі порушення юридичною особою, яка включена до Реєстру, вимог Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання заходів з енергозбереження", цього Порядку, невиконання вимог відповідної галузевої програми енергозбереження Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України видає наказ про усунення порушень у встановлений строк, про що інформує органи Державної податкової служби за місцезнаходженням юридичної особи в триденний строк з дня видачі наказу.

При повторному порушенні юридичною особою зазначених вище умов та вимог за наказом про усунення порушень Держенергоефективності України виключає юридичну особу з Реєстру, про що інформує органи державної податкової служби за місцезнаходженням юридичної особи в триденний строк з дня видачі наказу про виключення з Реєстру та анулює Свідоцтво.

3. Видача та облік Свідоцтв

3.1. У разі позитивного рішення щодо включення до Реєстру Держенергоефективності України видає юридичній особі Свідоцтво та протягом трьох робочих днів після видачі повідомляє про це органи державної податкової служби за місцезнаходженням юридичної особи.

3.2. У Свідоцтві зазначаються найменування органу, що його видав, номер реєстрації та серія, дата його видачі, повне та скорочене найменування юридичної особи (за наявності), її місцезнаходження, код за ЄДРПОУ.

Свідоцтво підписується уповноваженою особою і посвідчується печаткою Держенергоефективності України.

3.3. Видане Свідоцтво за відповідним номером та серією підлягає обліку в Держенергоефективності України.

3.4. Свідоцтво вручається або пересилається рекомендованим листом юридичній особі, включеній до Реєстру.

В обліковому журналі виданих Свідоцтв робиться відмітка (особистий підпис) одержувача та особи, що відправила (вручила) Свідоцтво.

У разі втрати Свідоцтва Держенергоефективності України видає його дублікат на прохання одержувача.

 

Директор Департаменту
нормативно-правового забезпечення

 
М. Малая
 

 

Державний реєстр підприємств, установ, організацій, які займаються розробкою, впровадженням та використанням енергозберігаючих заходів та енергоефективних проектів

N з/п 

Повне найменування юридичної особи 

Місцезнаходження юридичної особи 

Код за ЄДРПОУ 

Назва галузевої програми енергозбереження 

Назва енерго-
зберігаючого заходу та енерго-
ефективного проекту  

N Свідоцтва, дата видачі та серія 

Примітки  

 

Директор Департаменту
нормативно-правового забезпечення

 
М. Малая
 

 

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО З ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ УКРАЇНИ

СВІДОЦТВО

N ____________ 

Серія ____________ 

м. Київ

___ ____________ 200_ року

Цим підтверджується, що _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                               (повне найменування юридичної особи та її місцезнаходження)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
внесено до Державного реєстру підприємств, установ, організацій, які займаються розробкою, впровадженням та використанням енергозберігаючих заходів та енергоефективних проектів ___ ____________ 200__ року за N ________.

 

 
М. П.  

_____________________
(підпис) 

 

Директор Департаменту
нормативно-правового забезпечення

 
М. Малая
 

 

ЗАЯВА
про включення до Державного реєстру підприємств, установ, організацій, які займаються розробкою, впровадженням та використанням енергозберігаючих заходів та енергоефективних проектів

Заявник _____________________________________________________________________________
                                                                                       (повне найменування юридичної особи)
Керівник ____________________________________________________________________________
                                                                                    (посада, П. І. Б. керівника юридичної особи)
Місцезнаходження юридичної особи* ____________________________________________________
             Адреса для листування* _________________________________________________________
             Телефон** ____________ Факс** ____________ E-mail _______________________________
             Ідентифікаційний код юридичної особи ____________________________________________

Дані про енергозберігаючі заходи та/або енергоефективні проекти заявника, які вже впроваджені або знаходяться на стадії розробки та впровадження:

Назва галузевої програми, відповідно до якої виконуються заходи та/або проект,
____________________________________________________________________________________
Розробник (виконавець)
____________________________________________________________________________________
                                                    (основні реквізити розробника: найменування, адреса, телефон)
Стислий опис заходів та/або проекту _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Термін реалізації заходів та/або проекту ____________________________________________________
Очікувана економія паливно-енергетичних ресурсів у результаті реалізації заходів та/або проекту (у тис. грн. та т. у. п***)
______________________________________________________________________________________
Розмір   очікуваних   втрат   доходів   державного   бюджету   у   зв'язку  з  наданням  юридичній  особі   податкових   пільг   та   пропозиції   щодо   джерел   їх   покриття   (у   тис.   грн.)
 _____________________________________________________________________________________
        Інші відомості про заявника (за наявності) для внесення до Державного реєстру підприємств, установ, організацій, які займаються розробкою, впровадженням та використанням енергозберігаючих заходів та енергоефективних проектів:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

___ ____________ 200_ року
(дата заповнення заяви)  

_____________________
(підпис заявника) 

М. П. 

  

Примітки:

1. Усі поля заяви заповнюються друкованими літерами або з використанням комп'ютера.

2. Заява подається в паперовому та електронному вигляді.

____________
* Зазначити поштовий індекс.
** Зазначити телефонний код населеного пункту.
*** Тонни умовного палива.

Заповнюється посадовими особами Держенергоефективності України 

                Відмітка про отримання заяви ___ ____________ 200_ року
                __________________________________________________
                     (підпис, прізвище посадової особи Держенергоефективності України)
                Реєстраційний номер заяви ________________

 

Директор Департаменту
нормативно-правового забезпечення
 

 
М. Малая
 

Опрос