Идет загрузка документа (26 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Порядку приостановления действия и аннулирования лицензии на отдельные виды профессиональной деятельности на фондовом рынке, утвержденному решением Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку от 23.06.2006 N 432

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 13.02.2008 № 89
Утратил силу

Про затвердження Змін до Порядку зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.06.2006 N 432

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 13 лютого 2008 року N 89

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 квітня 2008 р. за N 308/14999

Рішення втратило чинність
(у зв'язку з втратою чинності
рішенням Державної комісії з цінних паперів та
 фондового ринку від 23 червня 2006 року N 432

згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 14 травня 2013 року N 816)

Відповідно до статей 3, 4, 7, 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статей 16, 17, 19, 20 - 27 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", Законів України "Про господарські товариства", "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", з урахуванням статей 13, 19 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.12.2007 N 2272, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 12.02.2008 за N 120/14811, та інших нормативно-правових актів Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Порядку зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.06.2006 N 432, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.08.2006 за N 976/12850 (додаються).

2. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Ю. Назаренку забезпечити:

подання цього рішення на реєстрацію до Міністерства юстиції України;

опублікування цього рішення відповідно до законодавства.

3. Це рішення набирає чинності в установленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Керівника апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Ю. Назаренка.

 

Голова Комісії 

А. Балюк 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
фінансового моніторингу України
 

 
І. Б. Черкаський
 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
К. Ващенко
 

В. о. Голови Антимонопольного
комітету України
 

 
Ю. Кравченко
 

 

 

Зміни до Порядку зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку

1. У преамбулі слова та цифри "затверджених наказом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) від 09.01.97 N 2 (у редакції рішення Комісії від 13.02.2001 N 27), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 27.01.97 за N 10/1814" замінити словами та цифрами "затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) від 11.12.2007 N 2272, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 12.02.2008 за N 120/14811".

2. Абзац четвертий пункту 1 глави 1 після слів "скасована у судовому порядку" доповнити словами "або порушення вчинено ліцензіатом у період до застосування санкції".

3. У главі 2:

3.1. У пункті 1:

3.1.1. Абзац третій викласти в такій редакції:

"передача документів системи реєстру власників іменних цінних паперів на зберігання особам, які не визначені законодавством як уповноважені на зберігання".

3.1.2. В абзаці шостому слово "втраченої" виключити.

3.1.3. Доповнити пункт абзацами одинадцятим та дванадцятим такого змісту:

"невиконання зберігачем вимог, установлених законодавством про цінні папери, щодо складання та надання облікового реєстру власників цінних паперів реєстроутримувачу або депозитарію за його розпорядженням для виконання ним обов'язку з складання та надання зведеного облікового реєстру власників цінних паперів реєстроутримувачу;

зміна місцезнаходження ліцензіата без повідомлення зареєстрованих осіб або депонентів (якщо таке повідомлення передбачено умовами відповідного договору з цим депонентом)".

3.2. У пункті 2:

3.2.1. Абзац другий викласти в такій редакції:

"У цій постанові уповноважена особа Комісії вказує про необхідність усунення порушень, які стали підставою для зупинення дії ліцензії, та надання в установлений строк звіту і документів, передбачених пунктом 6 цієї глави, якщо порушення, допущені ліцензіатом, можуть бути усунені, або вказує на необхідність прийняття заходів щодо недопущення виявлених порушень у подальшій роботі ліцензіата".

3.2.2. Абзац третій виключити.

3.3. У пункті 3 слова "та відповідне розпорядження" і "та/або розпорядження" виключити.

3.4. У пункті 6 цифри "15" замінити цифрами "20".

3.5. Пункти 7, 8, 9 та 10 викласти в такій редакції:

"7. За підсумками розгляду звіту ліцензіата та відповідних документів уповноважена особа Комісії може прийняти рішення про поновлення дії ліцензії протягом п'яти робочих днів з дати його надання, якщо строк, на який зупинено дію ліцензії, ще триває, про що в цей строк письмово повідомляє ліцензіата.

8. Рішення про поновлення дії ліцензії оформлюється відповідною постановою. Інформація щодо прийнятого рішення публікується Комісією в її офіційному виданні протягом 5 робочих днів з дати його прийняття.

9. Дія ліцензії поновлюється з дати прийняття рішення про поновлення ліцензії згідно з пунктом 8 цієї глави.

У разі неприйняття уповноваженою особою рішення про поновлення дії ліцензії згідно з пунктом 8 цієї глави дія цієї ліцензії поновлюється після закінчення строку, на який дію ліцензії було зупинено.

10. У разі неусунення ліцензіатом порушень законодавства про цінні папери, що стали підставою для зупинення дії ліцензії, та ненадання звіту і відповідних документів згідно з пунктом 6 цієї глави уповноважена особа Комісії може прийняти рішення про анулювання ліцензії".

4. У главі 3:

4.1. У пункті 1:

4.1.1. Доповнити в підпункті 1.1 слова в дужках словами "діяльності з управління цінними паперами".

4.1.2. Доповнити пункт підпунктом 1.6 такого змісту:

"1.6 торговець цінними паперами в період зупинення дії ліцензії повідомляє своїх клієнтів щодо стану виконання раніше укладених договорів та протягом п'яти робочих днів після виконання таких договорів надає у довільній формі цю інформацію до структурного підрозділу центрального апарату Комісії, який здійснював розгляд документів на видачу ліцензії".

5. У главі 4:

5.1. У пункті 1:

5.1.1. У підпункті 1.1 слово в дужках "(перетворення)" виключити.

5.1.2. Підпункт 1.2 викласти в такій редакції:

"1.2 повідомлення відповідного державного органу про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи (ліцензіата) у результаті її ліквідації, визнання її банкрутом, у тому числі за рішенням суду".

5.1.3. У підпунктах 1.4, 1.5, 1.7 слова "акт про" виключити.

5.1.4. Підпункти 1.8 та 1.9 викласти в такій редакції:

"1.8 невиконання ліцензіатом вимог, установлених цим Порядком, щодо усунення порушень законодавства про цінні папери, за які дію ліцензії було зупинено;

1.9 установлення факту повної (часткової) втрати ліцензіатом реєстру власників іменних цінних паперів або дії (бездіяльність) ліцензіата, які призвели до втрати власником належних йому цінних паперів".

5.1.5. Доповнити пункт підпунктами 1.14 - 1.16 такого змісту:

"1.14 заява про анулювання ліцензії у зв'язку з припиненням ліцензіата шляхом реорганізації в результаті перетворення;

1.15 відмова ліцензіата, не передбачена Положенням про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, затвердженим рішенням Комісії від 17.10.2006 N 1000, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22.01.2007 за N 49/13316) (далі - Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів), у внесенні змін до системи реєстру;

1.16 ненадання ліцензіатом реєстру власників іменних цінних паперів емітенту за запитом, який наданий згідно з вимогами Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів".

5.2. Доповнити пункт 2 абзацом другим такого змісту:

"Для анулювання ліцензії у зв'язку з припиненням ліцензіата шляхом реорганізації в результаті перетворення ліцензіат надає в установленому цим пунктом порядку заяву згідно з додатком 14 до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії, затвердженого рішенням Комісії від 26.05.2006 N 345, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.07.2006 за N 890/12764 (із змінами) (далі - Порядок та умови видачі ліцензії), та бланк ліцензії (оригінал)".

5.3. У пункті 3:

5.3.1. Абзац перший викласти в такій редакції:

"3. До заяви про анулювання ліцензії, яка надається згідно з абзацом першим пункту 2 цієї глави, додається бланк ліцензії (оригінал) і такі документи:".

5.3.2. Підпункт 3.2 викласти в такій редакції:

"3.2 для торговця цінними паперами: копію Балансу (форма N 1) згідно з додатком до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 396/3689 (із змінами), за останній звітний період, підписаний керівником і головним бухгалтером (у разі його наявності) та засвідчений печаткою ліцензіата; перелік клієнтів, які обслуговувались ліцензіатом на дату прийняття рішення про анулювання ліцензії; копії документів, що підтверджують виконання торговцем зобов'язань перед цими клієнтами (акт приймання-передавання), копії документів, що підтверджують припинення зобов'язань за договорами на брокерське обслуговування (розірвання таких договорів) при провадженні брокерської діяльності. Торговець цінними паперами повинен направити відповідні повідомлення всім своїм клієнтам, які обслуговувались ним на дату прийняття рішення про анулювання ліцензії, у строк не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати подання Комісії відповідної заяви".

5.3.3. Підпункт 3.4 викласти в такій редакції:

"3.4 для зберігача цінних паперів та депозитарію: копії документів, що підтверджують припинення виконання функцій номінального утримувача (у випадках виконання ліцензіатом цих функцій); перелік клієнтів або депонентів ліцензіата, які обслуговувались ліцензіатом на дату прийняття рішення про анулювання ліцензії; копії відповідних документів, що підтверджують виконання ліцензіатом зобов'язань щодо цих депонентів (договір про закриття рахунку, у разі відсутності цього договору копії виписок про стан рахунку (рахунків), що підтверджують відсутність цінних паперів на цьому рахунку (рахунках), та/або копії документів, що підтверджують припинення зобов'язань за депозитарними договорами (розірвання цих договорів). Ліцензіат повинен направити відповідні повідомлення всім своїм клієнтам або депонентам, які обслуговувались ним на дату прийняття рішення про анулювання ліцензії, у строк не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати подання Комісії відповідної заяви".

5.3.4. Доповнити пункт 3 після підпункту 3.4 новим підпунктом 3.5 такого змісту:

"3.5 для ліцензіатів, що припиняються шляхом реорганізації в результаті приєднання: перелік клієнтів, депонентів або емітентів, що обслуговувались ліцензіатом на дату прийняття рішення про реорганізацію в результаті приєднання і анулювання у зв'язку з цим ліцензії; копії повідомлень ліцензіатом усіх депонентів, клієнтів або емітентів про анулювання ліцензії, що повинні бути надіслані їм не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати подання Комісії відповідної заяви; документи, що підтверджують передачу прав та обов'язків до правонаступника".

У зв'язку з цим підпункт 3.5 пункту 3 уважати відповідно підпунктом 3.6.

5.3.5. Підпункт 3.6 викласти в такій редакції:

"3.6 для ліцензіатів, які здійснюють діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку: копії документів, що підтверджують припинення зобов'язань за договором про кліринг та розрахунки за договорами щодо цінних паперів з відповідним депозитарієм (розірвання цього договору) або припинення зобов'язань за договором про надання інформації стосовно укладання та виконання договорів щодо цінних паперів (розірвання цього договору). Ліцензіат повинен направити відповідні повідомлення всім своїм учасникам, які обслуговувались ним на дату прийняття рішення про анулювання ліцензії, та відповідному депозитарію у строк не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати подання Комісії відповідної заяви".

5.4. Пункт 8 викласти в такій редакції:

"8. Комісія у разі отримання повідомлення відповідно до підпунктів 1.2 (для емітентів - відповідний територіальний орган) та 1.3 пункту 1 цієї глави повинна у строк не пізніше ніж за 10 робочих днів від дати надходження цього документа прийняти рішення про анулювання ліцензії".

5.5. Доповнити пункт 9 словами в дужках "(крім випадку, передбаченого пунктом 10 цієї глави)".

5.6. Пункт 10 викласти в такій редакції:

"10. Комісія здійснює перевірку достовірності відомостей, які зазначені в документах, наданих ліцензіатом на анулювання ліцензії. Перевірка здійснюється територіальним органом Комісії за місцезнаходженням ліцензіата. На період здійснення такої перевірки строк розгляду цих документів може бути продовжений, але не більше ніж на 30 календарних днів".

5.7. Пункт 11 викласти в такій редакції:

"11. Рішення про анулювання ліцензії згідно з підпунктами 1.1 - 1.3, 1.11 (для емітентів), 1.12, 1.14 пункту 1 цієї глави або відмову в її анулюванні оформлюється відповідним наказом, який підписує Голова Комісії або виконувач його обов'язків (для емітентів - керівник відповідного територіального органу або виконувач його обов'язків).

Рішення про анулювання ліцензії згідно з підпунктами 1.1, 1.11 - 1.14 пункту 1 цієї глави щодо ліцензіатів, які провадять професійну діяльність на фондовому ринку: депозитарну діяльність депозитарію цінних паперів; розрахунково-клірингову діяльність та діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку - приймається на засіданні Комісії (колегіального органу) та оформлюється відповідним рішенням Комісії в строк не пізніше ніж за шістдесят календарних днів з дати надходження до Комісії документів, які передбачені цими підпунктами. Рішення про анулювання ліцензії на підставі підпунктів 1.11 - 1.14 пункту 1 цієї глави приймаються з обов'язковим запрошенням ліцензіата. Таке запрошення направляється у письмовій формі за підписом члена Комісії, який виносить проект рішення про анулювання ліцензії на розгляд Комісії, не пізніше трьох робочих днів до дня засідання Комісії. Для оперативного повідомлення ліцензіата запрошення надсилається засобами телефонного зв'язку (факсом).

Рішення про анулювання ліцензії або відмову в її анулюванні приймається з урахуванням результатів перевірки, що провадиться згідно з пунктом 10 цієї глави. Акт перевірки (крім акта перевірки емітента) надсилається до Комісії протягом трьох днів з дати його підписання.

У рішенні про відмову в анулюванні ліцензії обов'язково зазначаються підстави такої відмови з відповідним обґрунтуванням згідно з цим Порядком".

5.8. Пункти 17 і 18 викласти в такій редакції:

"17. Розгляд питань про анулювання ліцензії на підставі підпунктів 1.4 - 1.10, 1.15, 1.16 пункту 1 цієї глави здійснюється уповноваженою особою (уповноваженими особами) Комісії відповідно до Правил розгляду справ.

18. Рішення про анулювання ліцензії згідно з підпунктами 1.11 (крім емітентів) та 1.13 пункту 1 цієї глави приймається на засіданні Комісії (колегіального органу) та оформляється відповідним рішенням Комісії з обов'язковим запрошенням ліцензіата.

Таке запрошення направляється у письмовій формі за підписом члена Комісії, який виносить проект рішення про анулювання ліцензії на розгляд Комісії, не пізніше трьох робочих днів до дня засідання Комісії. Для оперативного повідомлення ліцензіата запрошення надсилається засобами телефонного зв'язку (факсом).

У рішенні про відмову в анулюванні ліцензії обов'язково зазначаються підстави такої відмови згідно з цим Порядком".

5.9. Доповнити пункт 21 абзацом другим такого змісту:

"У разі прийняття рішення про анулювання ліцензії (копії ліцензії) згідно з підпунктами 1.1 - 1.3 та 1.14 пункту 1 цієї глави воно набирає чинності з дати його прийняття".

6. У главі 5:

6.1. Підпункт 2.4 пункту 2 викласти в такій редакції:

"2.4 реєстратор зобов'язаний за погодженням з емітентами, реєстри яких він веде, призначити дату закриття реєстрів. Здійснити передачу системи реєстру власників іменних цінних паперів у строки та порядку, установленому Положенням про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів".

6.2. Підпункт 4.1 пункту 4 викласти в такій редакції:

"4.1 припинити здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів з дати набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії.

У разі визнання ліцензії недійсною відповідно до пункту 10 розділу I Порядку видачі ліцензії з дати прийняття цього рішення Комісією".

6.3. Після пункту 5 доповнити пунктами 6 і 7 такого змісту:

"6. У разі визнання Комісією ліцензії недійсною відповідно до пункту 10 розділу I Порядку та умов видачі ліцензії професійний учасник фондового ринку повинен припинити провадження відповідного виду професійної діяльності на фондовому ринку до отримання нової ліцензії на цей вид діяльності згідно з Порядком та умовами видачі ліцензії.

7. У разі прийняття Комісією рішення про анулювання ліцензії на підставі підпунктів 1.3 - 1.16 пункту 1 глави 4 цього Порядку суб'єкт господарювання протягом п'ятнадцяти робочих днів після вчинення всіх необхідних заходів, передбачених цією главою для окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, повідомляє про це Комісію (уповноважену особу Комісії, яка приймала рішення про анулювання ліцензії) із доданням копій підтверджуючих документів.

У разі, якщо суб'єкт господарювання не повідомив Комісію (уповноважену особу Комісії, яка приймала рішення про анулювання ліцензії), це є підставою для здійснення перевірки такого суб'єкта щодо провадження ним професійної діяльності на фондовому ринку після анулювання ліцензії".

У зв'язку з цим пункт 6 цієї глави уважати відповідно пунктом 8.

6.4. У пункті 8 цифри "1.4 - 1.9" замінити цифрами "1.4 - 1.10, 1.15, 1.16".

7. У назві та тексті додатка слово "здійснення" замінити словом "провадження".

 

Начальник Управління ліцензування
діяльності професійних учасників
ринку цінних паперів
 

 
 
І. Заноза
 

Опрос