Идет загрузка документа (64 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Условиям приема и порядка отбора на обучение в высших учебных заведениях МЧС Украины, утвержденным приказом МЧС Украины от 09.03.2006 N 126, зарегистрированным в Минюсте Украины 29.03.2006 под N 342/12216

Министерство Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы (2)
Приказ от 04.03.2008 № 168
Утратил силу

Про затвердження Змін до Умов прийому та порядку відбору на навчання до вищих навчальних закладів МНС України, затверджених наказом МНС України від 09.03.2006 N 126, зареєстрованих у Мін'юсті України 29.03.2006 за N 342/12216

Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
від 4 березня 2008 року N 168

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 березня 2008 р. за N 256/14947

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Міністерства України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи від 9 березня 2006 року N 126
згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України
від 27 листопада 2014 року N 1285)

Відповідно до Закону України "Про вищу освіту", Положення про Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2006 року N 1539, з урахуванням запровадження зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів у 2008 році, та з метою удосконалення системи відбору та прийняття кандидатів на навчання до вищих навчальних закладів МНС НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Умов прийому та порядку відбору на навчання до вищих навчальних закладів МНС України, затверджених наказом МНС України від 09.03.2006 N 126, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29.03.2006 за N 342/12216 (із змінами) (далі - Зміни до Умов), що додаються.

2. Начальникам головних управлінь (управлінь) МНС в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, керівникам вищих навчальних закладів МНС, начальнику Українського науково-дослідного інституту пожежної безпеки Зміни до Умов довести до відома кандидатів на навчання.

3. Керівникам вищих навчальних закладів МНС після набрання чинності зазначеним наказом унести відповідні зміни до власних правил прийому на навчання.

4. Управлінню освіти і науки (Євсюков О. П.) спільно з Управлінням правового забезпечення (Сухомлин О. М.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України. 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Третьякова В. М.

 

Міністр 

В. Шандра 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Перший заступник
Міністра охорони здоров'я,
Головний державний
санітарний лікар України
 

 
 
 
М. Проданчук
 

Заступник Міністра
освіти і науки
 

 
В. Шинкарук
 

 

ЗМІНИ
до Умов прийому та порядку відбору на навчання до вищих навчальних закладів МНС України, затверджених наказом МНС України від 09.03.2006 N 126, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29.03.2006 за N 342/12216

1. У пункті 1.1 Умов слова "проведення вступних іспитів" замінити словами "організацію конкурсу".

2. У пункті 1.2 Умов:

після слів "за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями" доповнити словами "(із змінами)";

після слів "за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра" доповнити словами "(із змінами)";

після слів "(далі - Перелік - 2006)" доповнити словами та цифрами ", від 20 червня 2007 року N 839 "Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста" (далі - Перелік - 2007).".

3. У пункті 1.5 Умов після слів "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" доповнити словами "(із змінами)".

4. Пункт 1.7 Умов після абзацу першого доповнити абзацом другим такого змісту:

"Правила прийому до професійно-технічних навчальних закладів МНС України розробляються згідно з Типовими правилами прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затвердженими наказом МОН від 06.06.2006 N 441 та зареєстрованими в Мін'юсті 05.07.2006 за N 790/12664.". У зв'язку з цим абзац другий уважати абзацом третім.

5. В абзаці другому пункту 1.8 Умов слова ", кількість та перелік вступних випробувань і рекомендовані форми їх проведення" замінити словами "та перелік предметів, за якими проводиться конкурс щодо зарахування на навчання".

6. Пункт 2.1 Умов:

доповнити підпунктом 2.1.5 такого змісту: "2.1.5. Особи, які закінчили Вінницьке вище професійне училище цивільного захисту та здобули освіту освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст за відповідною спеціальністю (Перелік - 1997 або Перелік - 2007).".

У зв'язку з цим підпункт 2.1.5 вважати підпунктом 2.1.6;

підпункт 2.2.1 після слів "за спеціальністю 5.092802" доповнити словами та цифрами "(Перелік - 1997) або 5.17020301 (Перелік - 2007)";

у підпункті 2.2.2 виключити слово "бакалавр" і слова ", інженерно-технічними";

доповнити підпунктом 2.2.6 такого змісту: "2.2.6. Особи середнього та старшого начальницького складу органів управління та підрозділів МНС віком до 40 років, які мають повну вищу освіту освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст за спеціальністю 7.092801 "пожежна безпека" (Перелік - 1997) або мають повну вищу освіту освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст за спеціальностями в інженерній галузі для сфери цивільного захисту (цивільної оборони) і обіймають посади, що передбачають заміщення фахівцями освітньо-кваліфікаційного рівня магістр або перебувають у резерві кадрів на висунення на ці посади та мають стаж практичної роботи не менше 2 років.".

7. Розділ 3 викласти в такій редакції:

"3. Строки проведення конкурсу сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти та вступних випробувань до ВНЗ МНС:

3.1. На денну форму навчання:

у вищих навчальних закладах III - IV рівнів акредитації за освітньо-професійними програмами бакалавра - з 23 липня;

у Вінницькому вищому професійному училищі цивільного захисту (далі - ВВПУЦЗ) за освітньо-професійними програмами молодшого спеціаліста з 30 липня.

3.2. На заочну форму навчання:

Університет цивільного захисту України - з 8 вересня;

Академія пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля - з 8 вересня;

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності - з 28 липня.".

8. У пункті 4.2 Умов:

в абзаці шостому слова "вступних випробувань, визначених" замінити словом "визначеному";

в абзаці сьомому слова "поза конкурсом" замінити словами "за особливими умовами участі в конкурсі";

абзац дев'ятий після слів "без куточка" доповнити словами "- для цивільних осіб";

абзац десятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци одинадцятий - тринадцятий вважати відповідно абзацами десятим - дванадцятим;

в абзаці одинадцятому слова "військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці)," виключити, слова "оригінал сертифіката (сертифікатів)" замінити словами "оригінали сертифікатів", слова "поза конкурсом" замінити словами "за особливими умовами участі в конкурсі";

доповнити пункт новим абзацом тринадцятим такого змісту:

"Призери IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та учасники міжнародних олімпіад, які мають право на зарахування без вступних випробувань, подають оригінали всіх документів.".

9. Підпункт 4.3.1 пункту 4.3 Умов доповнити абзацом такого змісту:

"довідку МВС про відсутність (наявність) судимості.".

10. Пункт 4.5 Умов викласти в такій редакції:

"4.5. Документи кандидатів на денну форму навчання направляються за місцезнаходженням ВНЗ МНС до 22 червня (для вступу на навчання за освітньо-професійними програмами молодшого спеціаліста - до 29 липня), а на заочну форму навчання - не пізніше ніж за 10 днів до початку конкурсу сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти та вступних випробувань.".

11. В абзаці першому пункту 4.6 Умов:

слова "допуск до" замінити словами "участь в конкурсі сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти та (або)";

після слів "за 2 тижні до початку" доповнити словом "конкурсу".

12. Пункт 4.7 Умов після слів "направлення їх для" доповнити словами "участі в конкурсі сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти та".

13. В абзаці першому пункту 4.12 Умов:

після слова "діюча" доповнити слово "(штатна)";

після слів "до початку" доповнити словами "конкурсу сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти та".

14. У пункті 5.6 Умов:

абзац другий виключити.

У зв'язку з цим абзаци третій - десятий уважати відповідно абзацами другим - дев'ятим;

в абзаці п'ятому та дев'ятому слова "поза конкурсом" замінити словами "за особливими умовами участі в конкурсі".

15. Розділ 6 Умов викласти в такій редакції:

"6. Організація конкурсу та проведення вступних випробувань

6.1. Прийом до ВНЗ МНС здійснюється за конкурсом на підставі результатів незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень кандидатів на навчання та вступних випробувань. Сертифікати нижче 4 балів за 12-бальною шкалою оцінювання або 124 балів за 100-бальною шкалою оцінювання ВНЗ МНС не приймаються.

6.2. Кандидати на навчання з числа осіб рядового і начальницького складу МНС, які не мають профільної освіти, а також цивільні особи беруть участь у конкурсі з урахуванням кількості балів, зазначених у сертифікатах Українського центру оцінювання якості освіти, отриманих у поточному році.

Категорія вступників з числа військовослужбовців, звільнених з військової служби в рік вступу до ВНЗ МНС, бере участь у конкурсі щодо зарахування на навчання на власний вибір - з оцінками (кількістю балів) сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти або з оцінками (кількістю балів) вступних випробувань з предметів, визначених правилами прийому вищого навчального закладу.

Кандидати на навчання з числа осіб середнього та старшого начальницького складу, які мають вищу освіту (неповну або базову) за напрямом 0928 "пожежна безпека", складають вступні випробування з профільних дисциплін в обсязі програм ВНЗ МНС за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем.

6.3. Оцінювання знань, рівня фізичної підготовки вступників на вступних випробуваннях ВНЗ МНС здійснюється за шкалою незалежного оцінювання Українського центру оцінювання якості освіти.

Особи, знання яких було оцінено нижче встановленого рівня (4 бали за 12-бальною шкалою оцінювання або 124 бали за 100-бальною шкалою оцінювання), до участі в наступних вступних випробуваннях та конкурсі на зарахування до вищого навчального закладу не допускаються.

Результати співбесіди оцінюються за такою схемою: "рівень достатній" або "рівень недостатній".

До випробування з оцінки рівня фізичної підготовки кандидати допускаються тільки після остаточного висновку тимчасово діючої військово-лікарської комісії ВНЗ МНС щодо придатності до навчання.

Випробування з оцінки рівня фізичної підготовки на перший курс денної форми навчання у ВНЗ МНС за освітньо-професійними програмами підготовки молодшого спеціаліста, бакалавра є обов'язковим.

За підсумками випробування з оцінки рівня фізичної підготовки кандидату на навчання виставляються результат та оцінка за 100-бальною (12-бальною) шкалою згідно з нормативами виконання вправ з фізичної підготовки для кандидатів на навчання у ВНЗ МНС (додаток 6), які заносяться спочатку до відомості результатів випробування з оцінки рівня фізичної підготовки (додаток 7), а потім - до його екзаменаційного листа.

Звільняються від випробування з оцінки рівня фізичної підготовки з виставленням в екзаменаційному листі та відомості "200 балів" ("12 балів") особи, які мають спортивні звання майстра спорту, майстра спорту міжнародного класу та заслуженого майстра спорту з усіх видів єдиноборств, багатоборств, важкої і легкої атлетики, військово-прикладних та службово-прикладних видів спорту;

учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки (спеціальності), для яких профільним є предмет, зазначений у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти, або вступне випробування з предмета, з якого вони були учасниками вищезгаданих олімпіад;

призери (особи, нагороджені дипломами I - III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін за умови, якщо вони вступають на напрям підготовки (спеціальність), для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами олімпіад.

За рішенням приймальної комісії загальна оцінка за підсумками випробування з оцінки рівня фізичної підготовки може бути визначена як "рівень підготовки недостатній" (загальна оцінка за виконання нормативів складає 1 - 3 бали за 12-бальною шкалою оцінювання або 100 - 123 бали за 100-бальною шкалою оцінювання) або "рівень підготовки достатній" (загальна оцінка за виконання нормативів складає 4 та більше балів за 12-бальною шкалою оцінювання або 124 та більше балів за 100-бальною шкалою оцінювання).

Під час конкурсного відбору результати випробування з оцінки рівня фізичної підготовки враховуються нарівні з результатами зовнішнього незалежного оцінювання.

6.4. Кандидати на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки молодшого спеціаліста, бакалавра, які атестовані з української мови, подають сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з цього предмета з результатами оцінювання знань у поточному році. Для осіб, які не вивчали (не атестовані) української мови, приймальна комісія з урахуванням наявності педагогічних і науково-педагогічних кадрів проводить вступні випробування з тієї мови, оцінки з якої виставлені в документі про освіту.

6.5. Для проведення вступних випробувань на наступні курси (на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліст та магістр на базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр) у ВНЗ МНС створюються атестаційні комісії, які є структурними підрозділами приймальної комісії вищого навчального закладу. Склад атестаційних комісій та порядок їх роботи затверджуються керівником вищого навчального закладу відповідно до вимог чинного законодавства.

6.6. На період проведення конкурсу та вступних випробувань кандидати на навчання з числа цивільної молоді не забезпечуються безкоштовним житлом, харчуванням та проїздом.

6.7. Особи рядового і начальницького складу органів управління та підрозділів МНС на період проведення конкурсу та вступних випробувань забезпечуються грошовим утриманням згідно з установленими нормами та безкоштовним проїздом за рахунок відповідних органів управління і підрозділів МНС.".

16. У назві розділу 7 Умов слова "Організація конкурсу" замінити словами "Конкурсний відбір".

17. Абзац перший пункту 7.3 Умов після слів "Особи, які" доповнити словами та цифрами "в установлені терміни подали до приймальної комісії сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з оцінками (кількістю балів) не нижче 4 балів за 12-бальною шкалою оцінювання (124 балів за 100-бальною шкалою оцінювання) та (або)".

18. Пункт 7.4 Умов викласти в такій редакції:

"7.4. За умови подання сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з оцінками (кількістю балів) не нижче встановленого цими Умовами рівня з предметів, винесених на вступні випробування, у разі позитивної оцінки рівня фізичної підготовки (4 або 124 бали та вище або "рівень підготовки достатній") за результатами співбесіди до ВНЗ МНС зараховуються:".

19. Пункт 7.5 Умов викласти в такій редакції:

"7.5. У разі подання сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з оцінкою не нижче встановленого цими Умовами рівня і отримання позитивної оцінки рівня фізичної підготовки (4 або 124 бали та вище або "рівень підготовки достатній") до ВНЗ МНС зараховуються випускники старшої школи, нагороджені золотою чи срібною медаллю, нагороджені похвальною грамотою "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів", якщо вони вступають на напрями підготовки (спеціальності), для яких профільними є вступні випробування з цих предметів, а також випускники вищих навчальних закладів I - II рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладів, які отримали дипломи з відзнакою.".

20. Пункт 7.6 Умов викласти в такій редакції:

"7.6. Особливі умови участі в конкурсі та форми проведення вступних випробувань обумовлюються у власних правилах прийому на навчання ВНЗ МНС для випускників системи довузівської підготовки ВНЗ МНС, ліцеїв і профільних класів загальноосвітніх шкіл, що входять до навчальних комплексів на базі цих вищих навчальних закладів або мають з ними відповідні угоди, якщо в документі про освіту випускників стоять оцінки тільки "5" ("10" - "12" балів для випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти), переможців Всеукраїнського збору-змагання "Школа безпеки", завершального етапу Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежників імені Василя Давиденка, які під час проведення змагань (фестивалів) навчалися у поточному навчальному році в 11-х (12-х) класах загальноосвітньої школи або на випускних курсах професійно-технічних навчальних закладів і здобули повну загальну середню освіту, а також осіб, нагороджених Почесною відзнакою МНС України.".

21. У пункті 7.7 Умов:

абзац перший викласти в такій редакції:

"7.7. Зараховуються поза конкурсом при поданні сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти (одержанні оцінок на вступних випробуваннях) не нижче 4 балів за 12-бальною шкалою оцінювання або 124 балів за 100-бальною шкалою оцінювання та в разі позитивної оцінки рівня фізичної підготовки (4 або 124 бали та вище або "рівень підготовки достатній"):";

абзаци сьомий і восьмий виключити.

22. Пункт 7.8 Умов викласти в такій редакції:

"7.8. Особи, допущені приймальною комісією до участі в конкурсі щодо зарахування на навчання, беруть участь у конкурсі з урахуванням кількості балів, зазначених у сертифікатах Українського центру оцінювання якості освіти, та (або) оцінок вступних випробувань з предметів, визначених у додатку 1 цих Умов для вступу на певний напрям підготовки (спеціальність).

За інших рівних умов переважне право на зарахування до ВНЗ МНС мають:

особи, яким надано таке право відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року N 157 "Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді";

діти працівників органів управління та підрозділів МНС, які загинули, померли чи стали інвалідами за обставин, не пов'язаних з виконанням службових обов'язків;

діти із багатодітних сімей, які мають п'ятьох і більше дітей, відповідно до Указу Президента України від 12 вересня 2007 року N 849 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року "Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році"";

діти з малозабезпечених сімей, у яких: обоє батьків є інвалідами; один з батьків - інвалід, а інший помер; одинока матір - інвалід; батько - інвалід, який виховує дитину без матері, відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні";

випускники ліцеїв і профільних класів загальноосвітніх шкіл, що входять до навчальних комплексів на базі ВНЗ МНС або мають з ними відповідні угоди;

особи, які отримали вищий бал з профільної дисципліни;

особи, які мають вищий середній бал у документі про освіту;

діти працівників органів управління і підрозділів МНС.".

23. Пункт 7.9 Умов викласти в такій редакції:

"7.9. Зараховуються до ВНЗ МНС без вступних випробувань за умови подання сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з оцінками (кількістю балів) не нижче встановленого цими Умовами рівня:

учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки (спеціальності), для яких профільним є предмет, зазначений у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти, або вступне випробування з предмета, з якого вони були учасниками вищезгаданих олімпіад;

призери (особи, нагороджені дипломами I - III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін за умови, якщо вони вступають на напрям підготовки (спеціальність), для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами олімпіад.".

24. Пункт 7.13 Умов виключити.

У зв'язку з цим пункти 7.14 - 7.25 Умов уважати відповідно пунктами 7.13 - 7.24.

25. У пункті 7.14 Умов слово "екзаменаційні" виключити, слово "закінчення" замінити словами "проведення конкурсу та".

26. У пункті 7.15 Умов:

у другому реченні пункту слова "які одержали незадовільну оцінку" замінити словами та цифрами ", знання яких було оцінено балами нижче встановленого рівня (4 бали за 12-бальною шкалою оцінювання або 124 бали за 100-бальною шкалою оцінювання)";

у третьому реченні пункту після слів "вступних випробувань" доповнити словами "та участі в конкурсі".

27. Абзац другий пункту 7.16 Умов після слів "перед початком" доповнити словами "конкурсу щодо зарахування на навчання та".

28. Пункт 7.17 Умов викласти в такій редакції:

"7.17. Рішення про зарахування на навчання (у межах ліцензованого обсягу прийому та доведеного МНС державного замовлення) приймається приймальною комісією та оформлюється відповідним протоколом засідання приймальної комісії (додаток 8).".

29. Пункт 7.19 Умов після слів "через 10 днів після закінчення" доповнити словами "конкурсу та (або)".

30. В абзаці другому пункту 7.20 Умов слова "вступних випробувань" замінити словами "випробування з оцінки рівня фізичної підготовки".

31. Друге речення пункту 7.21 Умов після слів "осіб, які" доповнити словами "подавали сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти та (або)".

32. Додаток 1 до пункту 1.8 Умов викласти в новій редакції, що додається.

33. Додаток 6 до пункту 6.3 Умов викласти в новій редакції, що додається.

34. Додаток 7 до пункту 6.3 Умов викласти в новій редакції, що додається.

 

Начальник Управління
освіти і науки
 

 
О. П. Євсюков
 

 

ПЕРЕЛІК
напрямів підготовки (спеціальностей), за якими вищі навчальні заклади МНС України оголошують прийом документів від кандидатів на навчання за рахунок коштів державного бюджету, та перелік предметів, за якими проводиться конкурс щодо зарахування на навчання

Код та назва напряму підготовки (спеціальності) 

Освітньо-
кваліфікаційний рівень
 

Термін навчання 

Форма навчання 

Категорія осіб, які приймаються на навчання 

Перелік предметів, за якими проводиться конкурс щодо зарахування на навчання 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Університет цивільного захисту України 

6.170203
"пожежна безпека" 

бакалавр 

4 роки 

денна 

особи, зазначені в підпунктах 2.1.1, 2.1.2 Умов 

фізична підготовка,
математика (профільний),
українська мова та література 

бакалавр 

2 роки (на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальністю "організація та техніка протипожежного захисту") 

денна 

особи, зазначені в підпункті 2.1.5 Умов 

спеціальність 

7.092801
"пожежна безпека" 

спеціаліст 

1 рік 

денна 

особи, зазначені в підпункті 2.1.4 Умов 

спеціальність 

7.092803
"пожежогасіння та аварійно-рятувальні роботи" 

спеціаліст 

1 рік 

денна 

особи, зазначені в підпункті 2.1.4 Умов 

спеціальність 

8.092801
"пожежна безпека" 

магістр 

1 рік 

денна 

особи, зазначені в підпунктах 2.1.3, 2.1.4 Умов 

спеціальність 

8.092803
"пожежогасіння та аварійно-рятувальні роботи" 

магістр 

1 рік 

денна 

особи, зазначені в підпункті 2.1.4 Умов 

спеціальність 

Університет цивільного захисту України 

6.170203
"пожежна безпека" 

бакалавр 

4 роки 

заочна 

особи, зазначені в підпунктах 2.2.2, 2.2.3 Умов 

математика (профільний),
українська мова та література 

бакалавр 

2 роки (на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальністю "організація та техніка протипожежного захисту") 

заочна 

особи, зазначені в підпункті 2.2.1 Умов 

спеціальність 

7.092801
"пожежна безпека" 

спеціаліст 

1 рік (на базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом "пожежна безпека") 

заочна 

особи, зазначені в підпунктах 2.2.4, 2.2.5 Умов 

спеціальність 

8.092801
"пожежна безпека" 

магістр 

1 рік 9 місяців (на базі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст) 

заочна 

особи, зазначені в підпункті 2.2.6 Умов 

спеціальність 

6.170201
"цивільний захист" 

бакалавр 

4 роки 

денна 

особи, зазначені в підпунктах 2.1.1, 2.1.2 Умов 

фізична підготовка,
математика (профільний),
українська мова та література 

6.030102
"психологія" 

бакалавр 

4 роки 

денна 

особи, зазначені в підпунктах 2.1.1, 2.1.2 Умов 

фізична підготовка,
біологія (профільний),
українська мова та література 

7.040100
"психологія" 

спеціаліст 

1 рік (на базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом "психологія") 

денна 

особи, зазначені в підпункті 2.1.4 Умов 

спеціальність 

Академія пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля МНС України 

6.170203
"пожежна безпека" 

бакалавр 

4 роки 

денна 

особи, зазначені в підпунктах 2.1.1, 2.1.2 Умов 

фізична підготовка,
математика (профільний),
українська мова та література 

бакалавр 

2 роки (на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальністю "організація та техніка протипожежного захисту") 

денна 

особи, зазначені в підпункті 2.1.5 Умов 

спеціальність 

7.092801
"пожежна безпека" 

спеціаліст 

1 рік 

денна 

особи, зазначені в підпункті 2.1.4 Умов 

спеціальність 

8.092801
"пожежна безпека" 

магістр 

1 рік 

денна 

особи, зазначені в підпункті 2.1.4 Умов 

спеціальність 

6.170203
"пожежна безпека" 

бакалавр 

4 роки 

заочна 

особи, зазначені в підпунктах 2.2.2, 2.2.3 Умов 

математика (профільний),
українська мова та література 

бакалавр 

2 роки (на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальністю "організація та техніка протипожежного захисту") 

заочна 

особи, зазначені в підпункті 2.2.1 Умов 

спеціальність 

7.092801
"пожежна безпека" 

спеціаліст 

1 рік (на базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом "пожежна безпека") 

заочна 

особи, зазначені в підпунктах 2.2.4, 2.2.5 Умов 

спеціальність 

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 

6.170203
"пожежна безпека" 

бакалавр 

4 роки 

денна 

особи, зазначені в підпунктах 2.1.1, 2.1.2 Умов 

фізична підготовка,
математика (профільний),
українська мова та література 

бакалавр 

2 роки (на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальністю "організація та техніка протипожежного захисту") 

денна 

особи, зазначені в підпункті 2.1.5 Умов 

спеціальність 

7.092801
"пожежна безпека" 

спеціаліст 

1 рік 

денна 

особи, зазначені в підпункті 2.1.4 Умов 

спеціальність 

7.092803
"пожежогасіння та аварійно-рятувальні роботи" 

спеціаліст 

1 рік 

денна 

особи, зазначені в підпункті 2.1.4 Умов 

спеціальність 

8.092801 "пожежна безпека" 

магістр 

1 рік 

денна 

особи, зазначені в підпункті 2.1.4 Умов 

спеціальність 

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 

6.170203
"пожежна безпека" 

бакалавр 

4 роки 

заочна 

особи, зазначені в підпунктах 2.2.2, 2.2.3 Умов 

математика (профільний),
українська мова та література 

бакалавр 

2 роки (на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальністю "організація та техніка протипожежного захисту") 

заочна 

особи, зазначені в підпункті 2.2.1 Умов 

спеціальність 

7.092801
"пожежна безпека" 

спеціаліст 

1 рік (на базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом "пожежна безпека") 

заочна 

особи, зазначені в підпунктах 2.2.4, 2.2.5 Умов 

спеціальність 

6.030103
"практична психологія" 

бакалавр 

4 роки 

денна 

особи, зазначені в підпунктах 2.1.1, 2.1.2 Умов 

фізична підготовка,
біологія (профільний),
українська мова та література 

6.040106
"екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" 

бакалавр 

4 роки 

денна 

особи, зазначені в підпунктах 2.1.1, 2.1.2 Умов 

фізична підготовка,
математика (профільний),
українська мова та література 

6.070101
"транспортні технології" 

бакалавр 

4 роки 

денна 

особи, зазначені в підпунктах 2.1.1, 2.1.2 Умов 

фізична підготовка,
математика (профільний),
українська мова та література 

6.170103
"управління інформаційною безпекою" 

бакалавр 

4 роки 

денна 

особи, зазначені в підпунктах 2.1.1, 2.1.2 Умов 

фізична підготовка,
математика (профільний),
українська мова та літератураа 

Вінницьке вище професійне училище цивільного захисту 

5.1702301
"організація та техніка протипожежного захисту" 

молодший спеціаліст 

2,5 роки 

денна 

особи, зазначені в підпунктах 2.1.1, 2.1.2 Умов 

фізична підготовка,
математика (профільний),
українська мова та література 

 

Начальник Управління
освіти і науки
 

 
О. П. Євсюков
 

 

НОРМАТИВИ
виконання вправ з фізичної підготовки для кандидатів на навчання у вищих навчальних закладах МНС

N з/п 

Найменування вправ 

Результати та бали кандидатів на навчання 

Для осіб чоловічої статі 

Біг на 100 м (с) 

13,0 

13,2 

13,3 

13,5 

13,7 

13,8 

14,0 

14,2 

14,3 

14,5 

14,7 

14,9 

Підтягування на перекладині (кількість підтягувань) 

17 

16 

15 

14 

13 

12 

11 

10 

Біг на 1000 м (хв. с) 

3,14 

3,17 

3,20 

3,24 

3,27 

3,30 

3,34 

3,37 

3,40 

3,43 

3,46 

3,50 

Оцінка за 100-бальною шкалою 

200 

190 

180 

170 

160 

152 

144 

137 

130 

123 

117 

110 

Оцінка за 12-бальною шкалою 

12 

11 

10 

Рівень фізичної підготовки 

достатній 

недостатній 

 

Для осіб жіночої статі 

Біг на 100 м (с) 

15,1 

15,3 

15,5 

15,7 

15,9 

16,1 

16,3 

16,5 

16,7 

16,8 

17,0 

17,2 

Згинання та розгинання рук з упору лежачи (кількість разів) 

22 

21 

20 

19 

18 

17 

16 

15 

14 

13 

12 

11 

Біг на 1000 м (хв. с) 

3,40 

3,50 

4,00 

4,10 

4,20 

4,30 

4,40 

4,50 

5,00 

5,10 

5,20 

5,30 

Оцінка за 100-бальною шкалою 

200 

190 

180 

170 

160 

152 

144 

137 

130 

123 

117 

110 

Оцінка за 12-бальною шкалою 

12 

11 

10 

Рівень фізичної підготовки 

достатній 

недостатній 

1. Вступні випробування з фізичної підготовки проводяться протягом одного дня.

2. Вправа з бігу на 1000 м виконується останньою.

КРИТЕРІЇ
виставлення загальної оцінки при складанні випробування з оцінки рівня фізичної підготовки

Загальна оцінка результатів виконання фізичних вправ розраховується за 12-бальною (100-бальною) шкалою як середній бал, одержаний за три вправи.

Середній бал обчислюється як середнє арифметичне число. Якщо це число має десяті частки, то кінцеве значення обчислюється шляхом округлення з точністю до цілої.

При цьому до 0,50 бала округлюється в менший бік, а з 0,51 - у більший.

Результати та кількість балів з кожного виду вправ, а також загальний бал, одержаний під час випробування з оцінки рівня фізичної підготовки, заносяться до відомості та екзаменаційного листа.

Нормативами визначається граничний результат, за який виставляється той чи інший бал.

Якщо хоча б за одну вправу отримано менше 4 балів за 12-бальною шкалою оцінювання або 124 балів за 100-бальною шкалою оцінювання, то випробування з оцінки рівня фізичної підготовки вважається не складеним.

За рішенням приймальної комісії загальна оцінка за підсумками випробування з оцінки рівня фізичної підготовки може бути визначена як "рівень підготовки недостатній" (загальна оцінка за виконання нормативів менше 4 балів за 12-бальною шкалою оцінювання або 124 балів за 100-бальною шкалою оцінювання) або "рівень підготовки достатній" (загальна оцінка за виконання нормативів більше 3 балів за 12-бальною шкалою оцінювання або 123 балів за 100-бальною шкалою оцінювання).

 

ВІДОМІСТЬ
результатів складання кандидатами на навчання випробування з оцінки рівня фізичної підготовки

N з/п 

Прізвище, ім'я та по батькові 

Стать 

Вправи 

Оцінка рівня фізичної підготовки (середній бал) 

Підписи членів комісії 

Чоловіча (жіноча) 

біг на 100 м 

підтягування на перекладині, згинання і розгинання рук з упору лежачи 

біг на 1000 м 

результат 

бал 

результат 

бал 

результат 

бал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього складали іспит - _______ осіб, з них оцінено рівень як:

"високий" - 10, 11, 12 балів

- _______

"достатній" - 7, 8, 9 балів

- _______

"середній" - 4, 5, 6 балів

- _______

"низький" - 1, 2, 3 бали

- _______

Голова предметної комісії

________________________
(підпис) 

(ініціали, прізвище)

Члени предметної комісії:

________________________
_________________________
_________________________
(підписи) 

(ініціали, прізвища)

Відповідальний секретар приймальної комісії

___________________________
(підпис)          (ініціали, прізвище)

Дата 

 

 

____________

Опрос