Идет загрузка документа (26 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Положению о расчетно-клиринговой деятельности по договорам относительно ценных бумаг, утвержденному решением Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку от 17.10.2006 N 1001

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 24.01.2008 № 51
Утратил силу

Про затвердження Змін до Положення про розрахунково-клірингову діяльність за договорами щодо цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.10.2006 N 1001

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 24 січня 2008 року N 51

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
5 березня 2008 р. за N 168/14859

Рішення втратило чинність
(у зв'язку з втратою чинності
рішенням Державної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 17 жовтня 2006 року N 1001
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 25 березня 2014 року N 342)

Відповідно до абзаців другого, восьмого та десятого статті 3 та пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", абзацу третього частини третьої статті 8 Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", з метою вдосконалення вимог до здійснення розрахунково-клірингової діяльності та запобігання порушенням законодавства при обслуговуванні обігу цінних паперів у Національній депозитарній системі України Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про розрахунково-клірингову діяльність за договорами щодо цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.10.2006 N 1001 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.11.2006 за N 1198/13072 (додаються).

2. Рішення набирає чинності через 30 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

3. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Ю. Назаренку забезпечити:

подання на державну реєстрацію цього рішення до Міністерства юстиції України;

публікацію цього рішення відповідно до законодавства.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії В. Петренка.

 

Голова Комісії 

А. Балюк 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Перший заступник Голови
Національного банку України
 

 
А. В. Шаповалов
 

Заступник Голови
Служби безпеки України
 

 
О. Скляр
 

В. о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
К. Ващенко
 

 

Зміни
до Положення про розрахунково-клірингову діяльність за договорами щодо цінних паперів

1. Доповнити розділ I абзацом чотирнадцятим такого змісту:

"транзитний рахунок - це узагальнений рахунок зберігача, який відкривається у зберігача окремо за кожним торговцем цінними паперами (учасником організатора торгівлі) відповідно до внутрішніх документів зберігача та депозитарію для обліку цінних паперів, зарезервованих власниками цих цінних паперів, що обслуговуються цим зберігачем, для продажу на організаторах торгівлі та цінних паперів, придбаних на організаторах торгівлі торговцями цінних паперів (учасниками організатора торгівлі) на користь осіб, яким у цього зберігача відкриті рахунки в цінних паперах, до їх переказу на ці рахунки. При цьому при укладанні зберігачем депозитарних договорів з декількома депозитаріями транзитні рахунки відкриваються окремо за кожним депозитарієм".

2. У розділі II:

2.1. Доповнити пункт 6 абзацами такого змісту:

"Договори, укладені на організаторі торгівлі, виконуються виключно за принципом "поставка цінних паперів проти оплати", який реалізується, зокрема, шляхом попереднього резервування активів (цінних паперів і грошових коштів) для забезпечення виконання договорів щодо цінних паперів, укладених на організаторі торгівлі, або в порядку, установленому підпунктом 2.2 пункту 2 розділу V цього Положення.

Право власності на цінні папери бездокументарної форми існування переходить до депонента - одержувача з моменту зарахування цих цінних паперів на його рахунок у цінних паперах у зберігача. Не допускається зарахування цінних паперів на рахунок у цінних паперах депонента - нового власника без проведення їх списання (або переказу) з рахунку в цінних паперах депонента - попереднього власника у зберігача".

2.2. Абзац другий підпункту 14.2 пункту 14 викласти в такій редакції:

"Грошові розрахунки за договорами щодо цінних паперів та грошові розрахунки за операціями емітента щодо випущених ним цінних паперів проводяться розрахунковим банком за розпорядженнями депозитарію. Грошові розрахунки за договорами щодо цінних паперів можуть здійснюватись обслуговуючим організатора торгівлі банком за розпорядженням організатора торгівлі з обов'язковим наданням депозитарію підтвердження щодо проведених грошових розрахунків".

3. Доповнити Положення новим розділом III такого змісту:

"Розділ III. Вимоги до порядку попереднього резервування активів (цінних паперів і грошових коштів) для забезпечення виконання договорів щодо цінних паперів, укладених на організаторі торгівлі

1. Для участі в торгах на організаторі торгівлі та проведення розрахунків за договорами щодо цінних паперів, укладеними на такому організаторі торгівлі, цінні папери відповідно до умов кожного з договорів - договору, укладеного депозитарієм з організатором торгівлі, договору про відкриття рахунку в цінних паперах власника цінних паперів зі зберігачем, договору зберігача з депозитарієм (депозитарного договору та/або договору про кліринг та розрахунки за договорами щодо цінних паперів) - можуть бути зарезервовані шляхом переказу цих цінних паперів з рахунку в цінних паперах власника на транзитний рахунок з проведенням їх блокування на транзитному рахунку на підставі відповідного розпорядження депонента, керуючого його рахунком або іншої уповноваженої ним особи.

Порядок попереднього резервування активів (цінних паперів і грошових коштів), визначений цим розділом, застосовується:

за умови обслуговування торговця цінними паперами та його клієнтів, в інтересах яких цей торговець цінними паперами укладає на організаторі торгівлі договори щодо цінних паперів, одним зберігачем;

якщо торговець цінними паперами виконує для своїх клієнтів, в інтересах яких він укладає на організаторі торгівлі договори щодо цінних паперів, функції зберігача (за наявності відповідної ліцензії).

2. Порядок ведення транзитного рахунку встановлюється внутрішніми документами зберігача відповідно до вимог внутрішніх документів депозитарію, з яким укладений депозитарний договір, та має передбачати облік цінних паперів на транзитному рахунку в розрізі організаторів торгівлі, на яких будуть укладатися договори щодо зарезервованих цінних паперів. При цьому переказ та блокування цінних паперів на транзитному рахунку не призводить до переходу прав власності на зарезервовані цінні папери, зберігач зобов'язаний забезпечити власникам таких цінних паперів підтвердження їх прав власності на ці цінні папери.

3. Для забезпечення виконання грошових зобов'язань за договорами щодо цінних паперів, що укладаються на організаторі торгівлі, резервування грошових коштів на весь обсяг укладених договорів може здійснюватися торговцями цінними паперами - учасниками організатора торгівлі в обслуговуючому організатора торгівлі банку відповідно до умов та в порядку, установленому правилами організатора торгівлі.

4. Блокування цінних паперів для участі в торгах на рахунках у цінних паперах зберігачів у депозитарії здійснюється депозитарієм на підставі відповідного розпорядження зберігача, що складається за даними його транзитних рахунків. Зазначене розпорядження має містити інформацію у розрізі організаторів торгівлі та випусків цінних паперів про кількість зарезервованих цінних паперів за кожним торговцем цінними паперами - учасником організатора торгівлі.

5. Депозитарій після проведення блокування цінних паперів на рахунках зберігачів надсилає повідомлення про проведені операції відповідним зберігачам і організатору торгівлі. Повідомлення, яке надається організатору торгівлі, має містити інформацію про заблоковані цінні папери для участі в торгах у розрізі випусків цінних паперів окремо за кожним торговцем цінними паперами - учасником організатора торгівлі.

6. Розблокування цінних паперів здійснюється:

1) при проведенні розрахунків за договорами щодо цінних паперів:

депозитарієм - шляхом виконання розпоряджень з відомості сквитованих та затверджених розпоряджень;

зберігачем - шляхом списання цінних паперів з транзитного рахунку або переказу цінних паперів з транзитного рахунку на рахунок у цінних паперах депонента-одержувача за відповідним розпорядженням депонента, керуючого його рахунком чи іншої уповноваженої депонентом особи після отримання від депозитарію повідомлення про виконання ним на рахунку в цінних паперах цього зберігача розпоряджень з відомості сквитованих та затверджених розпоряджень протягом того ж операційного дня, коли отримано таке повідомлення. До розпоряджень додаються документи або їх копії, засвідчені в установленому законодавством порядку, які підтверджують наявність підстав для проведення операції, подані згідно з підпунктом 1.2 пункту 1 глави 1 розділу V Положення про депозитарну діяльність, затвердженого рішенням Комісії від 17.10.2006 N 999, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.11.2006 за N 1238/13112;

2) при відмові власника цінних паперів від продажу на організаторі торгівлі належних йому цінних паперів виключно за цінними паперами, за якими на організаторі торгівлі не укладені договори:

депозитарієм - за наказом організатора торгівлі, складеним на підставі інформації від торговця цінними паперами (учасника організатора торгівлі);

зберігачем - шляхом переказу цінних паперів з транзитного рахунку на рахунок в цінних паперах їх власника за відповідним розпорядженням цього власника, керуючого його рахунком чи іншої уповноваженої ним особи після отримання від депозитарію повідомлення про виконання ним на рахунку в цінних паперах цього зберігача зазначеного вище наказу організатора торгівлі протягом того ж операційного дня, коли отримано таке повідомлення.

Залишки заблокованих цінних паперів за результатами розрахунків за договорами, укладеними на організаторі торгівлі, залишаються заблокованими для наступних торгів на організаторі торгівлі".

У зв'язку з цим розділи III - VIII уважати відповідно розділами IV - IX з відповідною зміною посилань на них у тексті.

4. У розділі IV:

4.1. У пункті 2:

в абзаці п'ятому слова "паперовий документ, електронне повідомлення тощо" замінити словами "паперовий та/або електронний документ";

речення перше абзацу першого підпункту 2.1 після слів "згідно з вимогами законодавства" доповнити словами "у тому числі щодо електронного документообігу".

4.2. У підпункті 3.1 пункту 3:

в абзаці першому слова "паперового документа та/або в електронному вигляді у формі, яка виключає можливість внесення будь-яких змін, та забезпечити їх зберігання протягом п'яти років з моменту їх отримання" замінити словами "паперового та/або електронного документа та забезпечити їх зберігання протягом п'яти років з моменту їх отримання";

в абзаці другому слова "паперовий документ, електронне повідомлення тощо" замінити словами "паперовий та/або електронний документ".

4.3. У пункті 7:

абзац перший доповнити словами "у тому числі щодо електронного документообігу";

у реченні другому підпункту 7.1 слова "електронна квитанція" замінити словами "електронний документ (квитанція)".

4.4. У реченні другому пункту 9 слова "в електронній формі із забезпеченням можливості роздрукування на паперовому носії" замінити словами "у формі електронного документа із забезпеченням можливості виготовлення копії цього електронного документа у вигляді документа на папері".

4.5. У реченні другому абзацу другого пункту 10 слова "електронна квитанція" замінити словами "електронний документ (квитанція)".

4.6. У реченні третьому абзацу першого пункту 12 і реченні другому абзацу другого пункту 13 слова "в електронній формі із забезпеченням можливості роздрукування на паперовому носії" замінити словами "у формі електронного документа із забезпеченням можливості виготовлення копії цього електронного документа у вигляді документа на папері".

4.7. У реченні другому пункту 14 слово "відображає" замінити словами "може відображати".

5. У розділі V:

5.1. В абзаці другому пункту 2, абзаці третьому пункту 4 і абзаці другому пункту 5 слова "в електронній формі із забезпеченням можливості роздрукування на паперовому носії" замінити словами "у формі електронного документа із забезпеченням можливості виготовлення копії цього електронного документа у вигляді документа на папері".

5.2. У підпункті 6.4 пункту 6:

абзац третій доповнити реченням такого змісту: "Ця відомість зберігається в архівах депозитарію та організатора торгівлі у формі електронного документа із забезпеченням можливості виготовлення копії цього електронного документа у вигляді документа на папері";

в абзаці четвертому та у реченні першому абзацу п'ятого слова "електронне повідомлення" замінити словами "електронний документ";

речення друге абзацу п'ятого викласти в такій редакції: "Повідомлення зберігаються в архівах депозитарію та організатора торгівлі у формі електронного документа із забезпеченням можливості виготовлення копії цього електронного документа у вигляді документа на папері".

6. У розділі VI:

6.1. У пункті 2:

в абзаці третьому слова "одержання від клієнта-одержувача, у тому числі депозитарію-кореспондента, грошових коштів, що повинні бути сплачені у рамках виконання договору купівлі-продажу цінних паперів" замінити словами "надходження грошових коштів, що повинні бути сплачені в рамках виконання договору купівлі-продажу цінних паперів, у порядку, який встановлюється правилами депозитарію та організатора торгівлі, умовами договорів депозитарію з його клієнтами, організатором торгівлі та розрахунковим банком, умовами договорів про відкриття рахунку в цінних паперах зберігачів з їх депонентами";

абзац перший підпункту 2.2 доповнити словами "без попереднього резервування активів (цінних паперів і грошових коштів) для забезпечення виконання договорів щодо цінних паперів у порядку, визначеному розділом III цього Положення";

в абзаці другому підпункту 2.2.3 та абзаці другому підпункту 2.5 слова "в електронній формі із забезпеченням можливості роздрукування на паперовому носії" замінити словами "у формі електронного документа із забезпеченням можливості виготовлення копії цього електронного документа у вигляді документа на папері";

доповнити пункт новим підпунктом 2.3 такого змісту:

"2.3. При здійсненні депозитарієм одиночних розрахунків з грошовим урегулюванням і попереднім резервуванням активів (цінних паперів і грошових коштів) для забезпечення виконання договорів щодо цінних паперів, укладених на організаторі торгівлі, у порядку, визначеному розділом III цього Положення, депозитарій може здійснювати розрахунки за цінними паперами за умови отримання інформації про грошові розрахунки від організатора торгівлі. Організатор торгівлі забезпечує через обслуговуючий його банк проведення грошових розрахунків між своїми учасниками - торговцями цінними паперами за укладеними ними на цьому організаторі торгівлі договорами щодо цінних паперів.

У цьому разі депозитарій здійснює звірку даних реквізитів повідомлень організатора торгівлі про сплату грошових коштів за укладеними на організаторі торгівлі договорами щодо цінних паперів з даними реквізитів розпоряджень із відомості сквитованих та затверджених розпоряджень.

Розпорядження, що пройшли цю звірку (у яких виявлено збіг даних відповідних реквізитів), виконуються депозитарієм. Розпорядження, що не пройшли цю звірку, можуть переноситися до відомості сквитованих та затверджених розпоряджень наступного операційного дня депозитарію. Граничний термін перенесення сквитованих та затверджених розпоряджень, за якими не здійснено переказ грошових коштів, визначається регламентом депозитарію та правилами організатора торгівлі.

Порядок ідентифікації грошових коштів, що сплачені в рамках укладених на організаторі торгівлі договорів щодо цінних паперів для забезпечення проведення операцій поставки цінних паперів проти оплати, із сквитованими та затвердженими розпорядженнями визначається внутрішніми документами депозитарію".

У зв'язку з цим підпункти 2.3 - 2.6 пункту 2 розділу VI уважати відповідно підпунктами 2.4 - 2.7.

6.2. У пункті 3:

підпункт 3.1 викласти в такій редакції:

"3.1. Для виконання розрахунків за договорами щодо цінних паперів за результатами клірингу (методу врегулювання взаємних зобов'язань, що передбачає взаємозалік) депозитарій відкриває своєму клієнту технічний рахунок, який складається з технічних субрахунків для обліку зобов'язань щодо цінних паперів у розрізі випусків цінних паперів (міжнародних ідентифікаційних номерів цінних паперів) (можливо окремо за кожним торговцем цінними паперами - учасником організатора торгівлі) та технічного субрахунку для обліку грошових зобов'язань за договорами щодо цінних паперів, можливо у розрізі торговців цінними паперами - учасників організаторів торгівлі.

Аналітичне групування технічних субрахунків для обліку зобов'язань щодо цінних паперів та грошових коштів здійснюється залежно від виду взаємозаліку, що використовує депозитарій, за правилами та процедурами, установленими депозитарієм (у розрізі організаторів торгівлі, торговців цінними паперами тощо)";

підпункт 3.5 доповнити абзацами четвертим - шостим такого змісту:

"За даними технічних субрахунків для обліку грошових зобов'язань та для обліку зобов'язань щодо цінних паперів за результатом їх аналітичного групування за торговцями цінними паперами - учасниками організатора торгівлі депозитарій може на кінець операційного дня у визначений його регламентом строк виводити, використовуючи метод урегулювання взаємних зобов'язань, що передбачає взаємозалік, підсумкові залишки для торговців цінними паперами - учасників організатора торгівлі (вони можуть бути від'ємними та додатними).

Сумарні кінцеві сальдо показують суму обов'язків/прав торговця цінними паперами - учасника організатора торгівлі щодо переказу/одержання грошових коштів і поставки/одержання цінних паперів від інших торговців цінними паперами - учасників організатора торгівлі.

Відповідно до правил депозитарію та правил організатора торгівлі інформація щодо підрахованих депозитарієм сум грошових зобов'язань торговців цінними паперами - учасників організатора торгівлі може передаватися депозитарієм організатору торгівлі для забезпечення ним проведення через обслуговуючий його банк грошових розрахунків між його учасниками за укладеними на ньому договорами щодо цінних паперів";

підпункт 3.6 викласти в такій редакції:

"3.6. Процедури переказу/одержання грошових коштів та поставки/одержання цінних паперів клієнтами депозитарію, депонентами клієнтів депозитарію за наслідками клірингу встановлюються правилами депозитарію та організатора торгівлі, умовами договорів депозитарію з його клієнтами, організатором торгівлі та розрахунковим банком, умовами договорів про відкриття рахунку у цінних паперах зберігачів з їх депонентами";

підпункт 3.9 доповнити абзацом четвертим такого змісту:

"Правилами депозитарію та організатора торгівлі, умовами договорів, зазначених у підпункті 3.6 цього пункту, може бути передбачено закриття депозитарієм від'ємних і додатних залишків за технічними субрахунками для обліку грошових зобов'язань на підставі інформації від організатора торгівлі про проведені грошові розрахунки між торговцями цінними паперами - учасниками цього організатора торгівлі";

доповнити пункт новим підпунктом 3.14 такого змісту:

"3.14. При здійсненні грошових розрахунків за договорами щодо цінних паперів, укладеними на організаторі торгівлі, через обслуговуючий організатора торгівлі банк забезпечення реалізації принципу "поставка цінних паперів проти оплати" покладається на депозитарій та організатора торгівлі, що має передбачатися договором, укладеним між ними.

При здійсненні грошових розрахунків за договорами щодо цінних паперів, укладеними на організаторі торгівлі, через розрахунковий банк, з яким депозитарієм укладений договір про грошові розрахунки за операціями щодо цінних паперів, забезпечення реалізації принципу "поставка цінних паперів проти оплати" покладається на депозитарій".

7. У розділі VIII:

абзац перший пункту 4 після слів "копій паперових" доповнити словами "та електронних";

абзац п'ятий пункту 5 доповнити словами "у тому числі про електронний документообіг";

абзац перший пункту 6 після слів "захисту інформації" доповнити словами "та електронного документообігу";

абзац восьмий пункту 8 викласти в такій редакції:

"ідентифікація абонентів (зберігачів, організаторів торгівлі) та захист параметрів ідентифікації відповідно до законодавства, у тому числі про електронний документообіг".

 

Директор департаменту методології
регулювання ринку цінних паперів
 

 
О. Тарасенко
 

Опрос