Идет загрузка документа (44 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Инструкции о порядке исчисления и уплаты страхователями и застрахованными лицами взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Украины

Пенсионный фонд
Постановление от 25.01.2008 № 3-3
действует с 25.02.2008

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України

Постанова правління Пенсійного фонду України
від 25 січня 2008 року N 3-3

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 лютого 2008 р. за N 125/14816

Відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" та пункту 12 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 N 1261, правління Пенсійного фонду України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, затвердженої постановою правління Пенсійного фонду України від 19.12.2003 N 21-1, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16.01.2004 за N 64/8663 (із змінами), що додаються.

2. Департаменту надходження доходів (Литвиненко В. В.) та юридичному управлінню (Рябцева Т. Б.) подати зазначені Зміни для державної реєстрації до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови правління В. М. Короневського.

 

Голова правління 

О. Зарудний 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Генеральний директор
Федерації роботодавців України
 

 
В. О. Грищенко
 

Заступник керівника
робочої комісії профспілок
 

 
Г. В. Кабанченко
 

Міністр праці та соціальної
політики України
 

 
Л. Денісова
 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
К. О. Ващенко
 

 

Зміни
до Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України

1. У пункті 2.2:

1) підпункт 2.2.17 викласти в такій редакції:

"2.2.17. Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової служби), особи рядового і начальницького складу";

2) доповнити пункт підпунктом 2.2.18 такого змісту:

"2.2.18. Батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу, прийомні батьки, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства".

2. Підпункт 3.1.2 пункту 3.1 після слів "укладення трудового договору з найманим працівником" доповнити новим абзацом такого змісту: "укладення договору цивільно-правового характеру з фізичною особою".

У зв'язку з цим абзац шостий вважати відповідно сьомим.

3. У пункті 4.1:

1) в абзацах першому та другому пункту слова "виплати винагород фізичним особам за виконання робіт (послуг) за угодами цивільно-правового характеру" виключити;

2) пункт доповнити новими восьмим - десятим абзацами такого змісту:

"у 2008 році - 19,92 відсотка суми фактичних витрат на оплату праці (грошового забезпечення) працівників, що включають витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат, у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України "Про оплату праці", що підлягають обкладенню податком на доходи фізичних осіб, а також на суми оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, яка здійснюється за рахунок коштів роботодавця та допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, та 33,2 відсотка суми виплат винагород фізичним особам за виконання робіт (послуг) за угодами цивільно-правового характеру, що підлягають обкладенню податком на доходи фізичних осіб;

для платників, зазначених у підпункті 2.1.2 пункту 2.1 цієї Інструкції, які виплачують грошове забезпечення відповідно до законодавства застрахованим особам, зазначеним у підпункті 2.2.18 пункту 2.1 цієї Інструкції, - 33,2 відсотка від сум грошового забезпечення батькам-вихователям дитячих будинків сімейного типу, прийомним батькам, якщо вони не працюють;

для платників, зазначених у підпунктах 2.1.1, 2.1.3 та 2.1.5 пункту 2.1 Інструкції, - 33,2 відсотка від сум виплат винагород фізичним особам за виконання робіт (послуг) за угодами цивільно-правового характеру, що підлягають обкладенню податком на доходи фізичних осіб".

У зв'язку з цим абзаци восьмий - вісімнадцятий вважати відповідно одинадцятим - двадцять першим.

4. В абзацах першому і третьому пункту 4.2 слова "виплати винагород фізичним особам за виконання робіт (послуг) за угодами цивільно-правового характеру" виключити.

5. Абзаци перший - третій пункту 4.4 замінити одним абзацом такого змісту:

"4.4. Для платників, зазначених у підпунктах 2.2.1, 2.2.2, 2.2.6 - 2.2.12, 2.2.17 пункту 2.2 цієї Інструкції, - 2 відсотка із сум доходу у вигляді заробітної плати, інших виплат та винагород, нарахованих (виплачених) платнику відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору, сум грошового забезпечення, що включається до складу загального оподатковуваного доходу".

У зв'язку із цим абзаци чотири - п'ятнадцять вважати відповідно абзацами два - тринадцять.

6. У пункті 4.7:

1) абзац другий після слів та цифр "33,7 відсотка за 2007 рік" доповнити словами та цифрами "35,2 відсотка за 2008 рік";

2) абзац третій після слів та цифр "42,5 відсотка за 2007 рік" доповнити словами та цифрами "44 відсотка за 2008 рік";

3) абзац четвертий після слів та цифр "4,5 відсотка за 2007 рік" доповнити словами та цифрами "6 відсотків за 2008 рік";

4) абзац п'ятий після слів та цифр "4,5 відсотка за 2007 рік" доповнити словами та цифрами "6 відсотків за 2008 рік";

5) абзац шостий після слів та цифр "33,2 відсотка за 2007 рік" доповнити словами та цифрами "33,2 відсотка за 2008 рік";

6) абзац сьомий після слів та цифр "33,2 відсотка за 2007 рік" доповнити словами та цифрами "33,2 відсотка за 2008 рік";

7) абзац восьмий після слів та цифр "13,78 відсотка за 2007 рік" доповнити словами та цифрами "21,92 відсотка за 2008 рік";

8) абзац дев'ятий після слів та цифр "13,78 відсотка за 2007 рік" доповнити словами та цифрами "21,92 відсотка за 2008 рік";

9) доповнити новим абзацом такого змісту:

"для застрахованих осіб, визначених підпунктом 2.2.18 пункту 2.2 цієї Інструкції, - на 33,2 відсотка за 2008 рік".

7. У пункті 5.1:

1) в абзаці першому підпункту 5.1.5 цифри "13,28" замінити цифрами "19,92";

2) абзац п'ятий підпункту 5.1.6 виключити.

8. У пункті 5.2:

1) в абзаці другому підпункту 5.2.1 після слів "заробітної плати (доходу)" доповнити словами "грошового забезпечення";

2) підпункт 5.2.3 викласти в такій редакції:

"5.2.3. Нарахування страхових внесків на суми доходу у вигляді заробітної плати, інших виплат та винагород, нарахованих (виплачених) платнику відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору, що включаються до складу загального місячного оподатковуваного доходу, період яких більше одного місяця (допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, оплата щорічної відпустки), здійснюється за ставкою, що діє на момент їх нарахування. При цьому, застосування максимальної величини здійснюється окремо за кожний місяць".

9. Підпункт 5.3.5 пункту 5.3 виключити.

10. У пункті 5.8 слова "щодо реєстрації як платника страхових внесків" замінити словами "щодо взяття на облік як платника страхових внесків".

11. Абзац шостий пункту 8.2 доповнити реченням такого змісту:

"Вимога формується на підставі даних особових рахунків платників на всю суму боргу".

12. У пункті 8.6:

1) доповнити підпунктом "ґ" такого змісту:

"ґ) є рішення суду на стягнення відповідних сум боргу, що зазначені у вимозі";

2) доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"У випадку, зазначеному в підпункті "ґ", вимога вважається відкликаною у день надходження виконавчих документів до органів державної виконавчої служби".

13. Додаток 23 до Інструкції викласти в такій редакції:

Міністерство, інший центральний
орган виконавчої
влади ___________________________
Місцезнаходження
(місце проживання) _______________
___________ тел. _________________
Форма власності _________________
Код за ЄДРПОУ
(номер згідно з ДРФО) ____________
N реєстрації платника _____________
Назва банку _____________________
МФО __________________________
N п/рахунку _____________________ 

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу за звітний період (заповнюється відповідно до наказу Держкомстату України від 28.09.2005 N 286, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.11.2005 за N 1442/11722) ________________
Середня чисельність працівників, які виконували роботи за договорами цивільно-правового характеру _______________________________
Кількість застрахованих осіб _______________
у звітному періоді ________________________
Обрана система оподаткування ____________ 

Платник ___________________________________________________________
               (назва - для юридичної особи; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи)

Розрахунок суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, що підлягають сплаті за ________ місяць 200_ року

Розрахунок подається платником до органів Пенсійного фонду України протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного місяця.

(грн)

N з/п 

Назва показника 

Сума

2 

 

I розділ
За період з 01.01.2004 

 

Сума рядків 1.1 та 1.2 

 

1.1 

Загальна сума фактичних витрат на оплату праці та інших виплат, пов'язаних з відносинами трудового найму

 

 

у т. ч.: 

 

1.1.1 

а) сума оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності 

 

1.1.2 

б) сума допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю 

 

1.2 

Суми доходу, що розподіляється між членами колективних, орендних підприємств, сільськогосподарських кооперативів, фермерських господарств 

 

2 

Фактичні витрати на оплату праці, суми перших п'яти днів тимчасової непрацездатності та суми допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю та суми доходу, що розподіляються між членами колективних, орендних підприємств, сільськогосподарських кооперативів, фермерських господарств, на які нараховуються внески, усього (рядки 2.1 + 2.2 + 2.3) 

 

2.1 

                            для 33,2 % 

 

2.1.1 

у т. ч. для 33,2 % суми винагород за угодами цивільно-правового характеру платників фіксованого сільськогосподарського податку 

 

2.2 

                            для 4 % 

 

2.3 

                            для 42 % 

 

3 

Нараховано, усього (рядки 3.1 + 3.2) 

 

3.1 

Нараховано (крім платників фіксованого сільськогосподарського податку), усього
(рядки 3.1.1 + 3.1.2 + 3.1.3) 

 

3.1.1 

                            33,2 % 

 

3.1.2 

                               4 % 

 

3.1.3 

                            42 %

 

3.2 

Нараховано платниками фіксованого сільськогосподарського податку, усього (рядки 3.2.1.1 +  3.2.2) 

 

3.2.1 

                            33,2 % 

 

3.2.1.1 

у т. ч. 33,2 % суми винагород за угодами цивільно-правового характеру 

 

3.2.2 

19,92 % (рядок 2.1 - рядок 2.1.1) · 19,92 % 

 

4 

Загальний оподатковуваний дохід (заробітна плата), з якого утримуються внески із застрахованих осіб 

 

5 

Утримано 2 %, 1 - 5 % 

 

6 

Сума, на яку збільшено внески у зв'язку з виправленням помилки в період після 01.01.2004

 

6.1 

32 %, 32,3 %, 31,8 %, 33,2 %, 4 %, 42 %, 6,4 %, 6,46 %, 13,28 %, 19,92 %

 

6.2 

0,5 - 5 % 

 

6 а 

Сума виплати (заробітку, доходу), на яку донараховані страхові внески 

 

Сума, на яку зменшено внески у зв'язку з виправленням помилки в період після 01.01.2004

 

7.1 

32 %, 32,3 %, 31,8 %, 33,2 %, 4 %, 42 %, 6,4 %, 6,46 %, 13,28 %, 19,92 %

 

7.2 

0,5 - 5 % 

 

7 а 

Сума виплати (заробітку, доходу), на яку зайво нараховані страхові внески 

 

 

Зміст помилки 

 

8 

Загальна сума страхових внесків за розділом I (рядки 3  + 5 + 6  -7)

 

8.1 

(рядки 3 + 6.1 -7.1)

 

8.2 

(рядки 5 + 6.2 - 7.2) 

 

 

II розділ*
Розрахунки за внесками (зборами) за період до 01.01.2004

 

1 

Одержаний фонд оплати праці у звітному місяці 

 

2 

Підлягає сплаті внесків (збору) згідно з графою 4 додатка до розрахунку, усього 

 

2.1 

                            32 % 

 

2.2 

                              4 % 

 

2.3 

                            42 % 

 

2.4 

                           1 - 5 % 

 

3 

Сума, на яку збільшено внески (збір) у зв'язку з виправленням помилки за період до 01.01.2004

 

4 

Сума, на яку зменшені внески у зв'язку з виправленням помилки за період до 01.01.2004

 

 

Зміст помилки 

 

5 

Загальна сума внесків (збору) за розділом II (рядки 2 + 3 - 4) 

 

III розділ**
Суми, нараховані у звітному базовому періоді за минулі та майбутні місяці, на які нараховуються страхові внески

Назва місяця 

Сума за минулий період

Сума за майбутній період 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Операції за додатковими ставками у звітному періоді здійснювалися / не здійснювалися.
                                                                                                                                                     (необхідне підкреслити) 

М. П. 

Керівник 

______________
(підпис) 

_____________________
(прізвище та ініціали) 

 

Головний бухгалтер 

_____________
(підпис) 

_____________________
(прізвище та ініціали) 

"__" ____________ 200_ р.

Відмітка про результати камеральної перевірки працівника органу ПФУ:
___________________________________________________________________

Підпис ________________ 

"___" ____________ 200_ р. 

____________
* Заповнюється платниками, які визначали своє зобов'язання за виплаченою заробітною платою.

** Заповнюється платниками, які включають зазначені суми в розрахунок за звітний базовий період.

Додаток до розрахунку суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, що підлягають сплаті за ________ місяць 200_ року

I. Розділ*

Сума заборгованості з виплати заробітної плати на початок звітного періоду ________ грн.

Сума заборгованості з виплати заробітної плати на кінець звітного періоду ________ грн.

Сальдо розрахунків рахунку 65 "Розрахунки за страхуванням" субрахунку 651 "За пенсійним забезпеченням" на початок звітного періоду:

Дт ______ грн.

Кт _______ грн, у тому числі:

відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених відповідно до пунктів "б" - "з" статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення" ____________ грн;

відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених відповідно до пункту "а" статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення" ____________ грн;

пеня __________ грн;

фінансові санкції ________ грн;

інші ______________ грн.

Сальдо розрахунків рахунку 65 "Розрахунки за страхуванням" субрахунку 651 "За пенсійним забезпеченням" на кінець звітного періоду:

Дт ______ грн.

Кт _______ грн, у тому числі:

відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених відповідно до пунктів "б" - "з" статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення" ____________ грн;

відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених відповідно до пункту "а" статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення" ____________ грн;

пеня _____________ грн;

фінансові санкції ________ грн;

інші _____________ грн.

Довідково: виплачено заробітної плати та інших виплат та винагород, пов'язаних з відносинами трудового найму, у звітному періоді:

усього ____________ грн,

у т. ч. у натуральній формі ___________ грн.**

II. Розділ***

Місяць, за який виплачується заробітна плата 

Одержаний фонд оплати праці у звітному місяці (чистий) 

Коефіцієнт
К = НЗП : ВЗП 

Належить до сплати 

Одержаний фонд оплати праці у звітному місяці, приведений до нарахованого 

усього 

у тому числі 

32 %
(гр.2  · гр. 3 · 32 %) 

4 %
(гр.2 · гр. 3 · 4 %) 

42 %
(гр.2 · гр. 3 · 42 %) 

1 - 5 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К - поправний коефіцієнт, який обраховується щомісяця.

НЗП - нарахована заробітна плата за місяць.

ВЗП - заробітна плата до виплати за місяць.

Головний бухгалтер 

__________________
(підпис) 

______________________________
(прізвище та ініціали) 

____________
* Заповнюють усі платники.

** Відповідно до статті 23 Закону України "Про оплату праці" із змінами та доповненнями.

*** Заповнюється платниками внесків, які мають заборгованість за розрахунками з Пенсійним фондом на 01.01.2004 (у т. ч. і за наявності заборгованості з виплати заробітної плати)".

14. Додаток 31 до Інструкції викласти в такій редакції:

Звіт про нарахування внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за деякі категорії застрахованих осіб
за _____________ 200__ року

Розрахунок подається платником до органів Пенсійного фонду України протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного місяця.

_______________________________________________________________________
(назва районного /міського/ управління праці та соціального захисту населення)

N реєстрації платника _______________________
Код за ЄДРПОУ _________________, телефон ____________________

I розділ

N з/п 

Назва показника 

Кількість осіб, яким нарахована допомога або грошове забезпечення у звітному місяці 

Нараховано внесків, грн 

за звітний місяць 

з початку року 

Особи, які отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку 

 

 

 

Непрацюючі працездатні батьки, усиновителі, опікуни, піклувальники, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом та отримують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства 

 

 

 

Непрацюючі працездатні особи, що здійснюють догляд за інвалідом I групи та отримують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства 

 

 

 

Непрацюючі працездатні особи, які здійснюють догляд за престарілим, який згідно з висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досяг 80-річного віку, та отримують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства 

 

 

 

Разом (рядки 1 + 2 + 3 + 4) 

Х 

 

 

Батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу та прийомні батьки, що отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства, у т. ч. 

 

Х 

Х 

6.1 

Батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу та прийомні батьки, що отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства, які не працюють 

 

Х 

Х 

II розділ
Розрахунок суми страхових внесків, що підлягає сплаті за батьків-вихователів та прийомних батьків

(грн)

N з/п 

Назва показника 

Сума 

Сума грошового забезпечення, на яку нараховуються страхові внески 

 

Нараховано страхових внесків (рядок 1 · 33,2 %) 

 

М. П. 

Керівник 

___________________________
(прізвище та ініціали) 

 

Головний бухгалтер 

________________________
(прізвище та ініціали) 

"___" ____________ 200_ року".

15. У таблиці додатку 33 до Інструкції цифри "31,8" замінити цифрами "33,2".

16. У рядку 5 таблиці додатка 34 до Інструкції цифри та знак "0,5 %" вилучити.

 

Директор департаменту
надходження доходів 

 
В. В. Литвиненко 

Опрос