Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Положению о порядке выдачи индивидуальных лицензий на перевод иностранной валюты за пределы Украины для оплаты банковских металлов и проведения отдельных валютных операций

Национальный банк
Постановление от 14.01.2008 № 8
действует с 12.02.2008

Про затвердження Змін до Положення про порядок видачі індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України для оплати банківських металів та проведення окремих валютних операцій

Постанова Правління Національного банку України
від 14 січня 2008 року N 8

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
1 лютого 2008 р. за N 75/14766

Відповідно до вимог статті 44 Закону України "Про Національний банк України" та розділів II і III Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок видачі індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України для оплати банківських металів та проведення окремих валютних операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 N 266, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.07.2004 за N 897/9496 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту валютного регулювання (О. А. Щербакова) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Департамент валютного регулювання (О. А. Щербакова).

4. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 

В. о. Голови 

А. В. Шаповалов 

 

Зміни
до Положення про порядок видачі індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України для оплати банківських металів та проведення окремих валютних операцій

1. У главі 1:

1.1. Пункт 1.2 викласти в такій редакції:

"1.2. Це Положення регламентує порядок та умови видачі Національним банком України (далі - Національний банк) індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України (далі - ліцензія) для:

оплати фізичними особами - резидентами послуг за договорами (страховими полісами, свідоцтвами, сертифікатами) страхування життя, укладеними з нерезидентами;

оплати уповноваженими банками банківських металів у разі їх придбання за межами України;

проведення суб'єктами господарювання - резидентами окремих валютних операцій, що потребують отримання ліцензій відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю".

1.2. У пункті 1.3:

після слів "на перекази фізичних осіб" доповнити словами "[за винятком оплати послуг за договорами (страховими полісами, свідоцтвами, сертифікатами) страхування життя, укладеними з нерезидентами]";

слова і цифри "від 14.10.2004 N 486 "Про затвердження Правил здійснення переказів іноземної валюти за дорученням та на користь фізичних осіб", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 02.11.2004 за N 1402/10001 (зі змінами)" замінити словами і цифрами "від 29.12.2007 N 496 "Про затвердження Правил здійснення за межі України та в Україні переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями та їх виплати в Україні".

1.3. У пункті 1.5 слово "резидент" у всіх відмінках і числах замінити словами "суб'єкт господарювання - резидент" у відповідних відмінках і числах.

1.4. У пункті 1.6 слово "резидент" замінити словами "суб'єкт господарювання - резидент".

1.5. У пункті 1.8 слова "в абзаці третьому" замінити словами "в абзацах другому та четвертому".

1.6. Перше речення абзацу першого пункту 1.9 викласти в такій редакції: "1.9. Ліцензію на оплату фізичними особами - резидентами послуг за договорами (страховими полісами, свідоцтвами, сертифікатами) страхування життя, укладеними з нерезидентами, та на проведення суб'єктами господарювання - резидентами окремих валютних операцій на суму до 500000 доларів США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день подання заяви, видає територіальне управління Національного банку (далі - територіальне управління) за місцем державної реєстрації суб'єкта господарювання - резидента або за місцем проживання фізичної особи - резидента".

2. У главі 2:

2.1. Доповнити главу новим пунктом 2.1 такого змісту:

"2.1. Для отримання ліцензії фізична особа - резидент має подати такі документи:

заяву про видачу ліцензії (додаток 1);

копії сторінок паспорта (або документа, що його замінює), які містять прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, серію і номер паспорта (або документа, що його замінює), дату видачі та найменування органу, що видав документ, реєстрацію місця проживання;

копії відповідних документів, що підтверджують наявність у фізичної особи підстав для здійснення переказу коштів в іноземній валюті".

У зв'язку з цим пункти 2.1 - 2.4 уважати відповідно пунктами 2.2 - 2.5.

2.2. У пункті 2.3:

слово "резидент" у всіх відмінках і числах замінити словами "суб'єкт господарювання - резидент" у відповідних відмінках і числах;

слово та цифру "додатком 1" замінити словом та цифрою "додатком 2".

3. У главі 4:

3.1. У пункті 4.3 слово та цифри "додатках 2, 3" замінити словом і цифрами "додатках 3, 4".

3.2. У пункті 4.4 слово та цифру "додатку 4" замінити словом і цифрою "додатку 5".

3.3. В абзаці другому пункту 4.5 слово та цифру "(додаток 5)" замінити словом і цифрою "(додаток 6)".

3.4. В абзаці другому пункту 4.10 слово та цифри "пунктах 2.1, 2.2" замінити словом і цифрами "пунктах 2.1, 2.2, 2.3".

3.5. У пункті 4.11 слово та цифру "додатком 6" замінити словом і цифрою "додатком 7".

3.6. В абзацах першому і третьому пункту 4.15 слова та цифри "(додаток 7)", "(додаток 8)" замінити відповідно словами та цифрами "(додаток 8)", "(додаток 9)".

4. Доповнити Положення новим додатком 1:

Заява
про видачу фізичній особі - резиденту індивідуальної ліцензії на переказування іноземної валюти за межі України з метою оплати послуг за договорами (страховими полісами, свідоцтвами, сертифікатами) страхування життя, укладеними з нерезидентами

1. Прізвище, ім'я, по батькові _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

2. Паспорт громадянина України або документ, що його замінює (серія, номер, ким і коли виданий) _____________________________________________________________________________________.

3. Адреса за місцем проживання _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

4. Ідентифікаційний номер платника податку ______________________________________________.

На підставі підпункту "а" пункту 4 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" прошу видати мені індивідуальну ліцензію на здійснення переказу іноземної валюти за межі України.

5. Сума переказу ______________________________________________________________________.
                                                                                  (сума цифрами та словами, назва валюти) 

6. Найменування, місцезнаходження уповноваженого банку України і реквізити рахунку, з якого переказуватиметься іноземна валюта за межі України,
_____________________________________________________________________________________.

7. Повне найменування та місцезнаходження нерезидента ___________________________________
_____________________________________________________________________________________.

8. Найменування, місцезнаходження іноземного банку і реквізити рахунку, на який перераховується іноземна валюта ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________. 

"___" _____________ 200_ р. 

______________________
(підпис, ініціали, прізвище) 

 

Директор Департаменту
валютного регулювання 

 
О. А. Щербакова". 

 

У зв'язку з цим додатки 1 - 8 уважати відповідно додатками 2 - 9.

5. У додатку 2 до Положення слово "резидент" у всіх відмінках замінити словами "суб'єкт господарювання - резидент" у відповідних відмінках.

 

Заступник директора Департаменту
валютного регулювання - начальник
управління міждержавних відносин
та регулювання поточних
валютних операцій
 

 
 
 
 
О. І. Мельникова
 

Опрос