Идет загрузка документа (137 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Положение о порядке выпуска облигаций внутренних местных займов

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 11.12.2007 № 2285
Утратил силу

Про внесення змін до Положення про порядок випуску облігацій внутрішніх місцевих позик

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 11 грудня 2007 року N 2285

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 січня 2008 р. за N 68/14759

Рішення втратило чинність
(у зв'язку з втратою чинності
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 7 жовтня 2003 року N 414
згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 29 квітня 2014 року N 578)

Відповідно до статей 7, 9, 28, 29, 30, 36 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", статті 7 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Унести зміни до Положення про порядок випуску облігацій внутрішніх місцевих позик, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.10.2003 N 414, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.10.2003 за N 982/8303, виклавши його в новій редакції (додається).

2. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Ю. Назаренку забезпечити:

подання на державну реєстрацію цього рішення до Міністерства юстиції України;

опублікування цього рішення відповідно до законодавства.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Керівника апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Ю. Назаренка.

 

Голова Комісії 

А. Балюк 

ПОГОДЖЕНО: 

 

В. о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
К. Ващенко
 

 

 

Положення
про порядок випуску облігацій внутрішніх місцевих позик

Це Положення розроблене відповідно до Цивільного кодексу України, глав 1, 3, статті 74 Бюджетного кодексу України, статей 7, 9, 28, 29, 30, 36 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", статті 7 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим", Порядку здійснення запозичень до місцевих бюджетів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 N 207 (із змінами), та інших нормативно-правових актів.

Це Положення встановлює порядок здійснення емісії, обігу облігацій внутрішніх місцевих позик (далі - облігації), реєстрації в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - реєструвальний орган) випуску облігацій, звіту про результати розміщення облігацій та скасування реєстрації випуску облігацій.

I. Визначення термінів

Основні терміни та поняття, що вживаються в цьому Положенні:

терміни: "андеррайтинг", "відкрите (публічне) розміщення цінних паперів", "відсоткові облігації", "випуск цінних паперів", "дисконтні облігації", "закрите (приватне) розміщення цінних паперів", "емісія", "міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів", "обіг цінних паперів", "облігація місцевої позики", "перший власник", "проспект емісії цінних паперів", "розміщення цінних паперів" вживаються в цьому Положенні згідно з визначеннями Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок";

терміни "істотні умови запозичень", "реструктуризація боргових зобов'язань за запозиченнями", "місцевий борг" вживаються відповідно до Порядку здійснення запозичень до місцевих бюджетів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 N 207 (із змінами);

викуп облігацій - придбання емітентом у власників оплачених ними облігацій цього емітента, що здійснюється після закінчення розміщення облігацій;

власник облігації - фізична або юридична особа, якій облігація належить на праві власності;

дефолт - неспроможність емітента облігацій виплатити власникам облігацій у строк, установлений умовами розміщення, відсотковий дохід за облігаціями та/або погасити частину чи повну номінальну вартість облігації;

дострокове погашення облігацій - виплата номінальної вартості облігації до настання строків погашення облігацій, передбачених умовами розміщення облігацій;

емітент облігацій (далі - емітент) - Верховна Рада Автономної Республіки Крим або міська рада (далі - Рада), що від свого імені розміщує облігації і бере на себе зобов'язання, що випливають з умов розміщення цих облігацій, перед власниками облігацій;

погашення облігацій - виплата номінальної вартості облігації у строки, передбачені умовами розміщення облігацій;

реєстрація випуску облігацій - присвоєння випуску облігацій реєстраційного номера в порядку, визначеному реєструвальним органом;

серія облігацій - сукупність облігацій одного емітента в межах одного випуску облігацій, що мають один реєстраційний номер, однакові умови та строки розміщення, обігу, виплати доходу та погашення і надають їх власникам однакові права;

умови розміщення - спосіб розміщення (відкрите /публічне/ або закрите /приватне/); строки розміщення, ціна (порядок визначення ціни); порядок і строки укладання цивільно-правових договорів з першими власниками, порядок, строки і форма оплати облігацій першими власниками; розмір доходу за облігацією; порядок, строки і форма виплати доходів за облігаціями та погашення облігацій; можливість викупу; дострокового погашення облігацій тощо.

II. Загальні положення

1. Емітент має право на розміщення облігацій після реєстрації випуску облігацій в реєструвальному органі за умови отримання висновку Міністерства фінансів України про відповідність проекту рішення про здійснення запозичень вимогам, установленим бюджетним законодавством.

2. Рішення про здійснення запозичень у формі розміщення (випуску) облігацій приймає Рада відповідно до законодавства.

Сукупний обсяг запозичень до місцевого бюджету у формі розміщення (випуску) облігацій не може перевищувати обсягу дефіциту бюджету розвитку місцевого бюджету на відповідний рік.

3. Кошти від розміщення облігацій, які отримує емітент, залучаються до фінансування лише бюджету розвитку відповідного місцевого бюджету.

4. Видатки на обслуговування боргу місцевих бюджетів не можуть щорічно перевищувати 10 відсотків видатків від загального фонду відповідного місцевого бюджету протягом будь-якого бюджетного періоду, коли планується обслуговування боргу.

5. Розміщення облігацій здійснюється шляхом відкритого (публічного) розміщення або шляхом закритого (приватного) розміщення.

6. Емітент може розміщувати іменні облігації та облігації на пред'явника; відсоткові та дисконтні облігації; звичайні (незабезпечені) та забезпечені.

Облігації на пред'явника можуть пропонуватися виключно для відкритого (публічного) розміщення.

7. Облігації можуть уважатися додатково забезпеченими, якщо емітентом укладаються відповідні договори поруки чи страхування ризиків непогашення основної суми боргу та/або невиплати доходу за облігаціями або якщо емітенту видається гарантія щодо погашення основної суми боргу та/або невиплати доходу за облігаціями.

Облігації вважаються забезпеченими порукою, якщо емітент визначив їх такими в рішенні про розміщення облігацій та уклав відповідний договір поруки з поручителем щодо забезпечення виконання зобов'язання погашення основної суми боргу та/або виплати доходу за облігаціями.

Облігації вважаються забезпеченими гарантією, якщо емітент визначив їх такими в рішенні про розміщення облігацій та гарант (банк, інша фінансова установа) гарантує перед власниками облігацій виконання емітентом зобов'язання погашення основної суми боргу та/або виплати доходу за облігаціями.

Облігації вважаються забезпеченими страховкою, якщо емітент визначив їх такими в рішенні про розміщення облігацій та уклав зі страховиком відповідний договір страхування ризиків непогашення основної суми боргу та/або невиплати доходу за облігаціями.

8. Облігації розміщуються у документарній або бездокументарній формі.

9. Номінальна вартість облігації визначається в національній валюті або, якщо це передбачено умовами розміщення облігацій, в іноземній валюті.

Мінімальна номінальна вартість облігації не може бути меншою, ніж одна копійка, якщо номінальна вартість облігації визначена в національній валюті.

10. Під час розміщення облігації оплачуються першим власником за ціною не нижче номінальної за винятком дисконтних облігацій.

Продаж облігацій здійснюється в національній валюті, а якщо це передбачено законодавством та умовами їх розміщення, - в іноземній валюті з урахуванням законодавства про валютне регулювання.

11. Відсоткова ставка розрахунку доходу за облігаціями не може перевищувати розміру відсотків за запозиченнями у формі розміщення (випуску) облігацій, затвердженого рішенням Ради та погодженого Міністерством фінансів України.

Відсотковий дохід за облігаціями повинен виплачуватися в розмірі та в строк, що встановлений рішенням про здійснення запозичень у формі розміщення (випуску) облігацій та/або проспектом емісії облігацій (у разі відкритого розміщення) або рішенням про здійснення запозичень у формі розміщення (випуску) облігацій та/або відомостями про випуск (розміщення) облігацій (у разі закритого розміщення).

Відсотковий дохід за облігаціями, номінальна вартість яких визначена в іноземній валюті, виплачується в іноземній валюті, у якій виражена номінальна вартість цих облігацій з урахуванням законодавства про валютне регулювання, або в національній валюті за валютним (обмінним) курсом іноземної валюти, у якій виражена номінальна вартість цих облігацій, установленим Національним банком України на дату нарахування відсоткового доходу.

12. Після закінчення строку розміщення облігацій власник облігацій має право звернутися до емітента з вимогою викупити оплачені власником облігації.

Емітент зобов'язаний здійснити викуп облігацій у їх власників у разі, коли умовами розміщення облігацій передбачена можливість такого викупу. При цьому умови розміщення мають містити порядок повідомлення власників облігацій про здійснення викупу облігацій, порядок установлення ціни викупу облігацій і строк, у який облігації можуть бути пред'явлені їх власниками для викупу.

13. Погашення облігацій здійснюється грошима відповідно до умов розміщення облігацій.

Строк погашення облігацій не повинен перевищувати одного року з дати початку погашення.

Погашення облігацій, номінальна вартість яких визначена в іноземній валюті, здійснюється в іноземній валюті, у якій виражена номінальна вартість цих облігацій з урахуванням законодавства про валютне регулювання, або в національній валюті за валютним (обмінним) курсом іноземної валюти, у якій виражена номінальна вартість цих облігацій, установленим Національним банком України на дату початку погашення облігацій.

Можливість дострокового погашення облігацій за ініціативою емітента, а також порядок повідомлення власників облігацій про здійснення дострокового погашення облігацій за ініціативою емітента і строк, у який облігації мають бути пред'явлені їх власниками для дострокового погашення, повинні бути передбачені умовами розміщення облігацій.

Дострокове погашення облігацій за вимогою власників дозволяється у разі, коли така можливість передбачена умовами розміщення облігацій, якими визначені порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій і строк, у який облігації можуть бути пред'явлені для дострокового погашення.

14. Обіг облігацій дозволяється після реєстрації реєструвальним органом звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій.

15. Реєстрація реєструвальним органом випуску облігацій, випуску та проспекту емісії облігацій, звіту про результати відкритого (публічного) розміщення облігацій, звіту про результати закритого (приватного) розміщення облігацій не може розглядатися як гарантія їх вартості.

16. Реєструвальний орган відповідає лише за повноту інформації, що міститься у зареєстрованих нею документах, та за її відповідність вимогам законодавства. Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у документах, що подаються до реєструвального органу, несуть особи, які підписали ці документи.

17. Датою подання заяви та всіх необхідних документів є дата їх реєстрації в канцелярії (загальному відділі) реєструвального органу.

18. Реєструвальний орган здійснює перевірку відомостей, що містяться в поданих документах, щодо їх відповідності вимогам законодавства, а також повноважень органів емітента.

19. До закінчення встановленого для реєстрації строку реєструвальний орган може вимагати надання додаткових документів, які підтверджують дані, наведені в документах, поданих емітентом для реєстрації випуску облігацій, випуску та проспекту емісії облігацій, звіту про результати відкритого (публічного) розміщення облігацій, звіту про результати закритого (приватного) розміщення облігацій, скасування реєстрації випуску облігацій.

У разі надходження будь-яких додаткових документів строк розгляду документів, поданих для реєстрації випуску облігацій, реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, звіту про результати відкритого (публічного) розміщення облігацій, звіту про результати закритого (приватного) розміщення облігацій, скасування реєстрації випуску облігацій, відраховується з дати надходження останнього документа.

20. Реєстрація випуску облігацій, випуску та проспекту емісії облігацій, звіту про результати відкритого (публічного) розміщення облігацій, звіту про результати закритого (приватного) розміщення облігацій, скасування реєстрації випуску облігацій, що здійснюється реєструвальним органом у встановленому ним порядку, є підставою для внесення облігацій до Державного реєстру випуску цінних паперів.

21. Реєструвальний орган протягом 30 днів з дати подання заяви та всіх необхідних документів для реєстрації випуску облігацій, випуску облігацій та проспекту їх емісії здійснює реєстрацію випуску облігацій, випуску облігацій та проспекту їх емісії або відмовляє у відповідній реєстрації.

Після реєстрації випуску облігацій, випуску облігацій та проспекту їх емісії емітенту видається тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій (додаток 1), яке є підставою для присвоєння облігаціям міжнародного ідентифікаційного номера, укладання з депозитарієм договору про обслуговування емісії облігацій або з реєстратором - про ведення реєстру власників іменних облігацій, виготовлення сертифікатів облігацій у разі розміщення акцій у документарній формі або оформлення та депонування тимчасового глобального сертифіката у разі розміщення облігацій у бездокументарній формі.

Якщо випуск облігацій здійснюється різними серіями, на кожну серію цього випуску облігацій емітенту видається окреме тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій.

III. Послідовність дій емітента при здійсненні випуску облігацій

1. У разі відкритого (публічного) розміщення облігацій емітент здійснює такі дії:

а) затвердження міського бюджету (бюджету Автономної Республіки Крим) з дефіцитом виключно в частині дефіциту бюджету розвитку на відповідний рік та проекту рішення про здійснення запозичень у формі розміщення (випуску) облігацій (прийняття рішення про здійснення запозичень у формі розміщення (випуску) облігацій можливе лише за умови зазначення в ньому, що це рішення набуває чинності після його погодження Міністерством фінансів України);

б) отримання в Міністерстві фінансів України висновку про відповідність проекту рішення про здійснення запозичень вимогам, установленим бюджетним законодавством;

в) прийняття Радою рішення про здійснення запозичень у формі розміщення (випуску) облігацій (внесення змін до раніше прийнятого рішення про здійснення запозичень у формі розміщення (випуску) облігацій з урахуванням зауважень Міністерства фінансів України);

г) подання заяви і всіх необхідних документів для реєстрації випуску облігацій та проспекту їх емісії;

ґ) реєстрація реєструвальним органом випуску облігацій та проспекту їх емісії, видача тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій;

д) прийняття у разі потреби рішення про залучення андеррайтера(-ів) до розміщення облігацій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, крім випадків наявності попередньо укладеного договору(-ів) з андеррайтером(-ами);

е) присвоєння облігаціям міжнародного ідентифікаційного номера;

є) укладення з депозитарієм договору про обслуговування емісії облігацій або з реєстратором - про ведення реєстру власників іменних облігацій (у разі відсутності таких договорів), крім випадків, коли облігації розміщуються на пред'явника;

ж) виготовлення сертифікатів облігацій у разі розміщення облігацій (у документарній формі існування) або розміщення глобального сертифіката (у разі розміщення облігацій у бездокументарній формі існування);

з) розкриття інформації, що міститься в зареєстрованому проспекті емісії облігацій, шляхом опублікування проспекту емісії облігацій у повному обсязі в офіційному друкованому виданні реєструвального органу не менш як за 10 днів до початку відкритого (публічного) розміщення цінних паперів;

и) відкрите (публічне) розміщення облігацій, що здійснюється в строк, який зазначений в рішенні про здійснення запозичень у формі розміщення (випуску) облігацій та/або проспекті їх емісії;

і) затвердження результатів відкритого (публічного) розміщення облігацій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення;

ї) подання звіту про результати відкритого (публічного) розміщення облігацій;

й) реєстрація реєструвальним органом звіту про результати відкритого (публічного) розміщення облігацій;

к) отримання свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій;

л) розкриття інформації, що міститься у зареєстрованому звіті про результати відкритого (публічного) розміщення облігацій, шляхом опублікування звіту в тому самому офіційному друкованому виданні реєструвального органу, у якому був опублікований проспект емісії цих облігацій, не пізніше ніж через 15 робочих днів з дати реєстрації звіту про результати розміщення облігацій (серії облігацій);

м) надання емітентом до депозитарію, з яким укладено договір про обслуговування емісії облігацій і оформлено глобальний сертифікат, або реєстратору, з яким укладено договір про ведення реєстру власників іменних облігацій, копії свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій. На підставі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій емітент переоформляє глобальний сертифікат на нову кількість облігацій з урахуванням результатів розміщення облігацій;

н) погашення облігацій, що здійснюється у строк, зазначений в рішенні про здійснення запозичень у формі розміщення (випуску) облігацій та/або проспекті емісії облігацій;

о) подання до реєструвального органу звіту (звітів) про погашення облігацій в порядку, передбаченому цим Положенням.

2. Відкрите (публічне) розміщення облігацій здійснюється емітентом самостійно або через андеррайтера(-ів), що уклав(-ли) з емітентом договір про андеррайтинг.

3. Облігації, які пропонуються для відкритого (публічного) розміщення, є такими, що вільно обертаються. Першими та наступними власниками таких облігацій можуть бути будь-які юридичні та/або фізичні особи.

4. Строк відкритого (публічного) розміщення облігацій не може перевищувати одного року з дати початку розміщення, але в межах бюджетного періоду. Якщо облігації, передбачені до розміщення, випускаються різними серіями, строк відкритого (публічного) розміщення окремої серії облігацій не може перевищувати одного року з дати початку розміщення облігацій цієї серії, але в межах бюджетного періоду.

5. Забороняється відкрите (публічне) розміщення облігацій раніше ніж через 10 днів після опублікування проспекту емісії в повному обсязі в офіційному друкованому виданні реєструвального органу.

6. У разі закритого (приватного) розміщення облігацій емітент здійснює такі дії:

а) затвердження міського бюджету (бюджету Автономної Республіки Крим) з дефіцитом виключно в частині дефіциту бюджету розвитку на відповідний рік та проекту рішення про здійснення запозичень у формі розміщення (випуску) облігацій (прийняття рішення про здійснення запозичень у формі розміщення (випуску) облігацій можливе лише за умови зазначення в ньому, що це рішення набуває чинності після його погодження Міністерством фінансів України);

б) отримання в Міністерстві фінансів України висновку про відповідність проекту рішення про здійснення запозичень вимогам, установленим бюджетним законодавством;

в) прийняття Радою рішення про здійснення запозичень у формі розміщення (випуску) облігацій (внесення змін до раніше прийнятого рішення про здійснення запозичень у формі розміщення (випуску) облігацій з урахуванням зауважень Міністерства фінансів України);

г) подання заяви і всіх необхідних документів для реєстрації випуску облігацій;

ґ) реєстрація реєструвальним органом випуску облігацій, видача тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій;

д) присвоєння облігаціям міжнародного ідентифікаційного номера;

е) укладення з депозитарієм договору про обслуговування емісії облігацій або з реєстратором - про ведення реєстру власників іменних облігацій (у разі відсутності таких договорів);

є) виготовлення сертифікатів облігацій у разі розміщення облігацій у документарній формі існування або розміщення глобального сертифіката (у разі розміщення облігацій у бездокументарній формі існування);

ж) закрите (приватне) розміщення облігацій, що здійснюється в строк, який зазначений в рішенні про здійснення запозичень у формі розміщення (випуску) облігацій та/або у відомостях про випуск (розміщення) облігацій;

з) затвердження результатів закритого (приватного) розміщення облігацій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення;

и) подання звіту про результати закритого (приватного) розміщення облігацій;

і) реєстрація реєструвальним органом звіту про результати закритого (приватного) розміщення облігацій;

ї) отримання свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій;

й) надання емітентом до депозитарію, з яким укладено договір про обслуговування емісії облігацій і оформлено глобальний сертифікат, або реєстратору, з яким укладено договір про ведення реєстру власників іменних облігацій, копії свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій. На підставі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій емітент переоформляє глобальний сертифікат на нову кількість облігацій з урахуванням результатів розміщення облігацій;

к) погашення облігацій, що здійснюється у строк, зазначений в рішенні про здійснення запозичень у формі розміщення (випуску) облігацій та/або у відомостях про випуск (розміщення) облігацій;

л) подання до реєструвального органу звіту (звітів) про погашення облігацій в порядку, передбаченому цим Положенням.

7. Закрите (приватне) розміщення облігацій здійснюється емітентом самостійно.

8. Першими власниками облігацій, що передбачені до закритого (приватного) розміщення, можуть бути юридичні та фізичні особи - учасники закритого (приватного) розміщення, коло яких заздалегідь визначено в рішенні про здійснення запозичень у формі розміщення (випуску) облігацій та/або відомостях про випуск (розміщення) облігацій. Кількість учасників закритого (приватного) розміщення облігацій не може перевищувати ста осіб.

9. Строк закритого (приватного) розміщення облігацій не може перевищувати двох місяців з дати початку розміщення, але в межах бюджетного періоду. Якщо облігації, передбачені до розміщення, випускаються різними серіями, строк закритого (приватного) розміщення окремої серії облігацій не може перевищувати двох місяців з дати початку розміщення облігацій цієї серії, але в межах бюджетного періоду.

10. Облігації, які пропонуються для закритого (приватного) розміщення, уважаються такими, що мають обмежене коло обігу серед учасників такого розміщення.

IV. Порядок реєстрації випуску облігацій

1. У разі відкритого (публічного) розміщення облігацій реєструвальний орган здійснює одночасно реєстрацію випуску облігацій та проспекту емісії облігацій (далі - реєстрація випуску та проспекту емісії облігацій).

1.1. Для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій емітент подає до реєструвального органу такі документи:

а) заяву про реєстрацію випуску та проспекту емісії облігацій згідно з додатком 2;

б) копію міського бюджету (бюджету Автономної Республіки Крим) з дефіцитом виключно в частині дефіциту бюджету розвитку на відповідний рік, оформлену та засвідчену у встановленому порядку;

в) копію рішення Ради про здійснення запозичень у формі розміщення (випуску) облігацій, оформлену та засвідчену у встановленому порядку;

г) проспект емісії облігацій, що оформлений згідно з вимогами розділу VI цього Положення, у двох примірниках;

ґ) копію висновку Міністерства фінансів України про відповідність проекту рішення про здійснення запозичень вимогам, установленим бюджетним законодавством;

д) довідку про депозитарій, з яким емітент уклав договір про обслуговування випуску (при бездокументарній формі існування облігацій), або про реєстратора, з яким емітент уклав договір про ведення реєстру іменних облігацій (при документарній формі існування іменних облігацій) (у разі наявності таких договорів);

е) копії відповідних документів, що підтверджують повноваження уповноважених органів та уповноважених осіб Ради здійснювати запозичення та підписувати документи, пов'язані із здійсненням запозичень, оформлені та засвідчені у встановленому порядку;

є) звіт одного з уповноважених рейтингових агентств або звіт одного з визнаних Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку міжнародних рейтингових агентств щодо рівня кредитного рейтингу відповідного випуску облігацій;

ж) копію договору андеррайтингу (у разі його наявності);

з) копію довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчену печаткою емітента або нотаріально.

1.2. У разі, якщо емітент випускає облігації на пред'явника, крім зазначених документів для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, подаються також:

а) бланк сертифіката, який має відповідати вимогам до бланків сертифікатів цінних паперів, випущених у документарній формі, встановленим реєструвальним органом;

б) нотаріально засвідчену копію договору з державним підприємством, що має ліцензію Міністерства фінансів України, щодо виготовлення бланків сертифікатів облігацій згідно з умовами випуску;

в) копії документів, які підтверджують наявність приміщення, придатного для зберігання бланків сертифікатів цінних паперів;

г) зразок журналу обліку бланків сертифікатів облігацій, виданих першим власникам облігацій.

1.3. Зареєстрований проспект емісії облігацій засвідчується підписом уповноваженої особи реєструвального органу та штампом "ЗАРЕЄСТРОВАНО" або написом "ЗАРЕЄСТРОВАНО" і печаткою реєструвального органу. Один примірник зареєстрованого проспекту емісії облігацій після реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій повертається емітенту.

Емітенту забороняється публікувати проспект емісії облігацій до дати його реєстрації реєструвальним органом.

2. У разі внесення змін до проспекту емісії облігацій емітент повинен зареєструвати в реєструвальному органі зміни до проспекту емісії облігацій.

2.1. Емітент зобов'язаний доповнити проспект емісії облігацій відомостями про обраний ним депозитарій (при бездокументарній формі існування облігацій) або реєстратора (при документарній формі існування іменних облігацій), які передбачені вимогами цього Положення, якщо на дату реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій емітент не уклав відповідно договір про обслуговування випуску (при бездокументарній формі існування облігацій) або договір про ведення реєстру власників іменних облігацій (при документарній формі існування іменних облігацій).

Якщо емітент прийняв рішення про залучення андеррайтера до відкритого (публічного) розміщення облігацій після реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, він має внести до проспекту емісії облігацій відомості про обраного ним андеррайтера, які передбачені вимогами цього Положення.

Не допускається внесення змін до проспекту емісії облігацій в частині обсягу прав за облігаціями, умов розміщення та кількості облігацій одного випуску (серії облігацій), установлених рішенням про здійснення запозичень у формі розміщення (випуску) облігацій та/або проспектом емісії облігацій, крім випадків, передбачених законами і нормативно-правовими актами реєструвального органу.

Реєструвальний орган протягом 5 робочих днів з дати подання заяви та всіх необхідних документів для реєстрації змін до проспекту емісії облігацій здійснює реєстрацію змін до проспекту емісії облігацій або відмовляє в реєстрації.

Відмова в реєстрації змін до проспекту емісії облігацій складається у разі невідповідності поданих документів вимогам законодавства або порушення встановленого порядку прийняття рішення про внесення таких змін.

Зареєстровані зміни до проспекту емісії облігацій засвідчуються підписом уповноваженої особи реєструвального органу та штампом "ЗАРЕЄСТРОВАНО" або написом "ЗАРЕЄСТРОВАНО" і печаткою реєструвального органу. Один примірник зареєстрованих змін до проспекту емісії облігацій після реєстрації повертається емітенту.

Зареєстровані зміни до проспекту емісії облігацій емітент публікує в тих самих друкованих виданнях, у яких було опубліковано проспект емісії облігацій.

2.2. У разі внесення до проспекту емісії облігацій змін емітент повинен зареєструвати їх та опублікувати протягом 30 днів після опублікування проспекту емісії, але не менш як за 10 днів до початку відкритого (публічного) розміщення облігацій.

До реєстрації та опублікування інформації про внесення змін до проспекту емісії облігацій емітент не має права здійснювати відкрите (публічне) розміщення облігацій.

Якщо зміни до проспекту емісії облігацій неможливо зареєструвати та опублікувати в зазначений строк, то такі зміни мають також містити інформацію про перенесення строків відкритого (публічного) розміщення облігацій.

Унесення до проспекту емісії облігацій змін після початку розміщення облігацій забороняється.

2.3. Для реєстрації змін до проспекту емісії облігацій емітент подає до реєструвального органу такі документи:

а) заяву про реєстрацію змін до проспекту емісії облігацій згідно з додатком 3;

б) зміни до проспекту емісії облігацій, які повинні бути засвідчені підписом керівника та печаткою емітента, у двох примірниках;

в) рішення уповноваженого органу емітента про внесення змін проспекту емісії облігацій, оформлене та засвідчене у встановленому порядку;

г) у разі внесення відомостей про андеррайтера, з яким укладено договір про здійснення розміщення облігацій, рішення про залучення андеррайтера до розміщення облігацій та копію відповідного договору;

ґ) у разі внесення відомостей про депозитарій або реєстратора, копію договору з депозитарієм про обслуговування випуску (при бездокументарній формі існування облігацій) або договору з реєстратором про ведення реєстру власників іменних облігацій (при документарній формі існування іменних облігацій).

3. У разі закритого (приватного) розміщення облігацій реєструвальний орган здійснює реєстрацію випуску облігацій.

3.1. Для реєстрації випуску облігацій емітент подає до реєструвального органу такі документи:

а) заяву про реєстрацію випуску облігацій згідно з додатком 2;

б) копію міського бюджету (бюджету Автономної Республіки Крим) з дефіцитом виключно у частині дефіциту бюджету розвитку на відповідний рік, оформлену та засвідчену у встановленому порядку;

в) копію рішення Ради про здійснення запозичень у формі розміщення (випуску) облігацій, оформлену та засвідчену у встановленому порядку;

г) відомості про випуск (розміщення) облігацій, що оформлені згідно з вимогами розділу VII цього Положення;

ґ) копію висновку Міністерства фінансів України про відповідність проекту рішення про здійснення запозичень вимогам, установленим бюджетним законодавством;

д) довідку про депозитарій, з яким емітент уклав договір про обслуговування випуску (при бездокументарній формі існування облігацій), або про реєстратора, з яким емітент уклав договір про ведення реєстру власників іменних облігацій (при документарній формі існування іменних облігацій) (у разі наявності таких договорів);

е) копії відповідних документів, що підтверджують повноваження уповноважених органів та уповноважених осіб Ради здійснювати запозичення та підписувати документи, пов'язані із здійсненням запозичень, оформлені та засвідчені у встановленому порядку;

є) копію довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчену печаткою емітента або нотаріально.

3.2. Не допускається внесення змін до відомостей про випуск (розміщення) облігацій в частині обсягу прав за облігаціями, умов розміщення та кількості облігацій одного випуску (серії облігацій), установлених рішенням про здійснення запозичень у формі розміщення (випуску) облігацій та/або відомостями про випуск (розміщення) облігацій, крім випадків, передбачених законами і нормативно-правовими актами реєструвального органу.

Унесення змін до відомостей про випуск (розміщення) облігацій після початку розміщення облігацій забороняється.

3.3. Після реєстрації випуску облігацій емітент зобов'язаний надати копію відомостей про випуск (розміщення) облігацій та змін до них (у разі прийняття уповноваженим органом емітента рішення про внесення змін до відомостей про випуск (розміщення) облігацій) реєстратору (у разі документарної форми існування облігацій) або депозитарію (у разі бездокументарної форми існування). Емітент зобов'язаний забезпечити копією відомостей про випуск (розміщення) облігацій та змін до них (у разі прийняття уповноваженим органом емітента рішення про внесення змін до відомостей про випуск (розміщення) облігацій) кожну особу, яка буде власником цих облігацій відповідно до рішення про здійснення запозичень у формі розміщення (випуску) облігацій та/або відомостей про випуск (розміщення) облігацій.

3.4. Після реєстрації випуску облігацій, щодо яких емітентом прийнято рішення про закрите (приватне) розміщення, уповноважена особа реєструвального органу надає депозитарію (при бездокументарній формі існування облігацій) або реєстратору (при документарній формі існування облігацій), з якими емітент уклав договір про обслуговування емісії облігацій або договір на ведення реєстру, розпорядження, у якому зазначаються відомості щодо переліку осіб, які відповідно до рішення про здійснення запозичень у формі розміщення (випуску) облігацій та/або відомостей про випуск (розміщення) облігацій є учасниками такого розміщення, і про обмеження обігу облігацій (крім випадків, передбачених законодавством) до осіб, що не визначені в рішенні про здійснення запозичень у формі розміщення (випуску) облігацій та/або відомостях про випуск (розміщення) облігацій як учасники закритого (приватного) розміщення.

Якщо емітент уклав договір про обслуговування випуску (при бездокументарній формі існування облігацій) або договір про ведення реєстру (при документарній формі існування облігацій) після реєстрації випуску облігацій, уповноважена особа реєструвального органу протягом 3 робочих днів після надання до реєструвального органу відповідних змін до відомостей про випуск (розміщення) облігацій надає депозитарію (при бездокументарній формі існування облігацій) або реєстратору (при документарній формі існування облігацій), з якими емітент уклав договір про обслуговування емісії облігацій або договір на ведення реєстру, розпорядження, в якому зазначаються відомості щодо переліку осіб, які відповідно до рішення про здійснення запозичень у формі розміщення (випуску) облігацій та/або відомостей про випуск (розміщення) облігацій є учасниками такого розміщення, і про обмеження обігу облігацій (крім випадків, передбачених законодавством) до осіб, що не визначені в рішенні про здійснення запозичень у формі розміщення (випуску) облігацій та/або відомостях про випуск (розміщення) облігацій як учасники закритого (приватного) розміщення.

4. Відмова в реєстрації випуску облігацій, випуску та проспекту емісії облігацій складається у разі:

а) відсутності будь-якого з документів, визначених у підпунктах 1.1, 1.2 пункту 1 або підпункті 3.1 пункту 3 цього розділу;

б) визнання емісії облігацій недобросовісною, а саме:

порушення емітентом вимог Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", невідповідність поданих емітентом документів або відомостей, що в них містяться, вимогам законодавства та/або переліку, визначеному Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

порушення порядку прийняття рішення про відкрите (публічне) або закрите (приватне) розміщення облігацій;

внесення недостовірних відомостей до проспекту емісії облігацій та документів, які подаються для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій;

систематичне або грубе порушення емітентом прав інвесторів.

Повідомлення про відмову в реєстрації випуску облігацій, випуску та проспекту емісії облігацій, змін до проспекту емісії облігацій доводиться до емітента письмово і має містити правове обгрунтування такої відмови.

У разі відмови в реєстрації випуску облігацій, випуску та проспекту емісії облігацій, змін до проспекту емісії облігацій усі подані документи залишаються в реєструвальному органі.

5. У разі реструктуризації боргових зобов'язань за запозиченням у формі розміщення (випуску) облігацій, якщо таке було передбачено рішенням про здійснення запозичень у формі розміщення (випуску) облігацій, та/або проспектом емісії облігацій та/або відомостями про випуск (розміщення), емітент зобов'язаний зареєструвати зміни до істотних умов запозичення у формі розміщення (випуску) облігацій в реєструвальному органі.

Рішення про реєстрацію змін до істотних умов запозичення у формі розміщення (випуску) облігацій або про відмову у реєстрації змін до істотних умов запозичення у формі розміщення (випуску) облігацій приймається відповідним рішенням реєструвального органу.

V. Рішення про здійснення запозичень у формі розміщення (випуску) облігацій

Рішення про здійснення запозичень у формі розміщення (випуску) облігацій повинно містити інформацію щодо:

мети запозичень;

форми здійснення запозичень;

істотних умов запозичень.

Рішення про здійснення запозичень у формі розміщення (випуску) облігацій може містити інформацію про визначення уповноваженого органу (органів) та уповноваженої особи (осіб) Ради, на який (які) покладається контроль за виконанням цього рішення та надаються повноваження формувати проспект емісії облігацій або відомості про випуск (розміщення) облігацій; підписувати документи, пов'язані із здійсненням запозичення у формі розміщення (випуску) облігацій; укладати договір з андеррайтером(-ами); укладати з депозитарієм договір про обслуговування випуску облігацій (при бездокументарній формі існування облігацій), або з реєстратором договір про ведення реєстру власників іменних облігацій (при документарній формі існування іменних облігацій); затверджувати результати розміщення облігацій тощо, а також іншу інформацію.

VI. Проспект емісії облігацій

1. До проспекту емісії облігацій повинні бути включені такі дані:

1.1. Інформація про емітента:

а) повне найменування емітента, його місцезнаходження;

б) строк, після завершення якого закінчуються повноваження цього складу Ради, що виступає емітентом облігацій;

в) інформація про формування місцевого бюджету на поточний рік:

доходи бюджету (загальний обсяг, обсяг загального фонду, обсяг спеціального фонду, у тому числі обсяг бюджету розвитку);

витрати бюджету: видатки бюджету (загальний обсяг, обсяг видатків загального фонду, спеціального фонду, за функціональною та відомчою класифікацією видатків), кошти на погашення основної суми боргу;

граничний обсяг дефіциту бюджету розвитку;

г) інформація про фінансовий стан емітента в поточному році та протягом п'яти останніх років:

інформація про виконання місцевого бюджету;

інформація щодо надання гарантій стосовно виконання боргових зобов'язань;

інформація про стан виконання зобов'язань щодо розрахунків за місцевим боргом;

ґ) інформація про грошові зобов'язання емітента:

які існують на дату прийняття рішення про розміщення облігацій:

кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину);

кредитор за кожним укладеним кредитним правочином;

сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином;

вид валюти зобов'язання;

строк і порядок виконання кредитного правочину;

відомості про остаточну суму зобов'язання за кредитним правочином;

рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином;

які не були виконані:

кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину);

кредитор за кожним укладеним кредитним правочином;

сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином;

вид валюти зобов'язання;

строк і порядок виконання кредитного правочину;

дата виникнення прострочення зобов'язання за кредитним правочином, його розмір і стадія погашення;

рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином;

д) інформація про попередні випуски облігацій та їх результати (за кожним випуском окремо /у разі їх наявності/):

загальний обсяг емісії;

дата та номер державної реєстрації випусків;

кількість розміщених та кількість погашених облігацій;

інформація про випадки несплати та несвоєчасної оплати емітентом доходу за облігаціями та/або сплати не в повному обсязі доходу за облігаціями;

інформація про випадки непогашення або несвоєчасного погашення облігацій, суму боргу.

1.2. Дані про облігації, щодо яких прийнято рішення про відкрите (публічне) розміщення (якщо рішенням передбачено розміщення більше ніж одного випуску облігацій /різними серіями/, окремо вказуються дані по кожному випуску /кожній серії/):

а) дата прийняття рішення про здійснення запозичень у формі розміщення (випуску) облігацій;

б) мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення облігацій;

в) права, що надаються власникам облігацій;

г) відомості про рейтингову оцінку відповідного випуску облігацій, визначену одним із уповноважених рейтингових агентств або одним із визнаних реєструвальним органом міжнародних рейтингових агентств, найменування рейтингового агентства та дата визначення рейтингової оцінки або останнього її поновлення;

ґ) характеристика облігацій:

кількість облігацій, що пропонуються до розміщення (іменні, на пред'явника; відсоткові, дисконтні; звичайні /незабезпечені/, забезпечені);

номінальна вартість облігації;

загальна номінальна вартість облігацій, що пропонуються до розміщення;

форма існування облігацій (документарна або бездокументарна);

права, що надаються власникам облігацій;

серії та порядкові номери облігацій, якщо облігації розміщуються різними серіями;

строк та порядок виплати доходу (для відсоткових облігацій);

можливість та умови реструктуризації боргових зобов'язань за запозиченням;

д) наявність забезпечення (звичайні /незабезпечені/, забезпечені). У разі емісії забезпечених облігацій також зазначаються дані:

вид (порука, гарантія чи страхування ризиків непогашення основної суми боргу та/або виплати доходу за облігаціями) та розмір забезпечення;

найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ поручителя, гаранта чи страховика;

реквізити документів, що підтверджують забезпечення (гарантії, договори поруки чи страхування ризиків непогашення основної суми боргу та/або виплати доходу за облігаціями);

істотні умови договору поруки чи страхування ризиків непогашення основної суми боргу та/або виплати доходу за облігаціями (сума забезпечення, строк і порядок виконання договору), гарантії (гарантійного листа);

взаємовідносини емітента та поручителя (гаранта, страховика): наявність між ними відносин контролю, укладені правочини тощо;

фінансова звітність поручителя, гаранта чи страховика за звітний рік, що передував року, у якому подаються документи для реєстрації випуску облігацій;

е) порядок розміщення облігацій:

адреси місць, дати початку та закінчення розміщення облігацій;

можливість дострокового закінчення розміщення;

найменування організатора торгівлі цінними паперами, його місцезнаходження, номери телефонів та факсів, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номер та дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, місце та дата проведення його державної реєстрації (якщо емітент прийняв рішення про розміщення облігацій через організатора торгівлі);

найменування андеррайтера, його місцезнаходження, номери телефонів та факсів, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номер та дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме андеррайтингу, місце та дата проведення його державної реєстрації (якщо емітент прийняв рішення про залучення андеррайтера до відкритого /публічного/ розміщення облігацій);

є) порядок оплати облігацій:

запланована ціна продажу облігацій під час розміщення (за номінальною вартістю, з дисконтом /нижче номінальної вартості/, з премією /вище номінальної вартості/);

валюта, у якій здійснюється оплата облігацій (національна валюта або іноземна валюта);

найменування і реквізити банку та номера поточного рахунку, на який вноситиметься оплата за облігації (якщо оплата облігацій здійснюється у національній валюті та іноземній валюті - окремо вказуються номери рахунків у національній та іноземній валютах);

строк оплати облігацій;

ж) умови та дата закінчення обігу облігацій, можливість викупу емітентом облігацій у власників після закінчення строку розміщення та, якщо така можливість передбачена, порядок викупу емітентом облігацій та ціна, за якою здійснюється викуп;

з) порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями (для відсоткових облігацій):

адреси місць, дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями;

заплановані відсотки, метод розрахунку та порядок виплати відсоткового доходу;

валюта, у якій здійснюється виплата відсоткового доходу (національна валюта або іноземна валюта);

порядок виплати доходів, здійснення операцій і депонування;

и) порядок погашення облігацій:

адреси місць, дати початку та закінчення погашення облігацій;

за відсотковими та дисконтними облігаціями - порядок виплати номінальної вартості облігації, із зазначенням валюти, у якій здійснюється погашення (національна валюта або іноземна валюта);

можливість дострокового погашення облігацій; порядок повідомлення власників облігацій про здійснення емітентом дострокового погашення облігацій; порядок розрахунків під час дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації можуть бути пред'явлені для дострокового погашення; дії, які провадяться у разі подання облігацій для дострокового погашення;

дії, які провадяться у разі несвоєчасного подання облігацій для погашення (дострокового погашення);

і) порядок оголошення емітентом дефолту та порядок дій емітента у разі оголошення ним дефолту.

1.3. Дані про реєстратора (при документарній формі існування іменних облігацій) або депозитарій (при бездокументарній формі існування облігацій), з якими емітент уклав (або має намір укласти) договір про ведення реєстру (при документарній формі існування облігацій) або договір про обслуговування випуску (при бездокументарній формі існування облігацій), із зазначенням повного найменування, місцезнаходження, номерів телефонів та/або факсів, ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ, номера та дати видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності щодо ведення реєстрів власників іменних цінних паперів (номера та дати видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів).

1.4. Дані щодо організаторів торгівлі, на яких здійснювався обіг облігацій цього емітента.

1.5. Дані про осіб, відповідальних за інформацію, яка міститься у проспекті емісії облігацій.

2. Проспект емісії облігацій може містити також іншу інформацію.

3. Проспект емісії облігацій повинен бути пронумерований, прошнурований, підписаний керівником емітента, аудитором та засвідчений печаткою емітента.

4. У разі, коли емітент користується послугами андеррайтера(-ів) щодо відкритого (публічного) розміщення випуску облігацій і уклав з ним(-и) договір(-и), проспект емісії також погоджується андеррайтером(-ами) шляхом підписання керівником(-ами) та засвідченням печаткою(-ами).

VII. Відомості про випуск (розміщення) облігацій

1. До відомостей про випуск (розміщення) облігацій повинні бути включені такі дані:

1.1. Інформація про емітента:

а) повне найменування емітента, його місцезнаходження;

б) строк, після завершення якого закінчуються повноваження цього складу Ради, що виступає емітентом облігацій;

в) інформація про формування місцевого бюджету на поточний рік:

доходи бюджету (загальний обсяг, обсяг загального фонду, обсяг спеціального фонду, у тому числі обсяг бюджету розвитку);

витрати бюджету: видатки бюджету (загальний обсяг, обсяг видатків загального фонду, спеціального фонду, за функціональною та відомчою класифікацією видатків), кошти на погашення основної суми боргу;

граничний обсяг дефіциту бюджету розвитку;

г) інформація про фінансовий стан емітента в поточному році та протягом п'яти останніх років:

інформація про виконання місцевого бюджету;

інформація щодо надання гарантій стосовно виконання боргових зобов'язань;

інформація про стан виконання зобов'язань щодо розрахунків за місцевим боргом;

ґ) інформація про грошові зобов'язання емітента:

які існують на дату прийняття рішення про розміщення облігацій:

кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину);

кредитор за кожним укладеним кредитним правочином;

сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином;

вид валюти зобов'язання;

строк і порядок виконання кредитного правочину;

відомості про остаточну суму зобов'язання за кредитним правочином;

рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином;

які не були виконані:

кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину);

кредитор за кожним укладеним кредитним правочином;

сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином;

вид валюти зобов'язання;

строк і порядок виконання кредитного правочину;

дата виникнення прострочення зобов'язання за кредитним правочином, його розмір і стадія погашення;

рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином;

д) інформація про попередні випуски облігацій та їх результати (за кожним випуском окремо /у разі їх наявності/):

загальний обсяг емісії;

дата та номер державної реєстрації випусків;

кількість розміщених та кількість погашених облігацій;

інформація про випадки несплати та несвоєчасної оплати емітентом доходу за облігаціями та/або сплати не в повному обсязі доходу за облігаціями;

інформація про випадки непогашення або несвоєчасного погашення облігацій, суму боргу.

1.2. Дані про облігації, щодо яких прийнято рішення про закрите (приватне) розміщення (якщо рішенням передбачено розміщення більше ніж одного випуску облігацій /різними серіями/, окремо вказуються дані за кожним випуском /кожною серією/):

а) дата прийняття рішення про здійснення запозичень у формі розміщення (випуску) облігацій;

б) мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення облігацій;

в) права, що надаються власникам облігацій;

г) характеристика облігацій:

кількість облігацій, що пропонуються до розміщення (іменні, на пред'явника; відсоткові, дисконтні; звичайні /незабезпечені/, забезпечені);

номінальна вартість облігації;

загальна номінальна вартість облігацій, що пропонуються до розміщення;

форма існування облігацій (документарна або бездокументарна);

права, що надаються власникам облігацій;

серії та порядкові номери облігацій, якщо облігації розміщуються різними серіями;

строк та порядок виплати доходу (для відсоткових облігацій);

можливість та умови реструктуризації боргових зобов'язань за запозиченням;

ґ) наявність забезпечення (звичайні /незабезпечені/, забезпечені). У разі емісії забезпечених облігацій також зазначаються дані:

вид (порука, гарантія чи страхування ризиків непогашення основної суми боргу та/або виплати доходу за облігаціями) та розмір забезпечення;

найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ поручителя, гаранта чи страховика;

реквізити документів, що підтверджують забезпечення (гарантії, договори поруки чи страхування ризиків непогашення основної суми боргу та/або виплати доходу за облігаціями);

істотні умови договору поруки чи страхування ризиків непогашення основної суми боргу та/або виплати доходу за облігаціями (сума забезпечення, строк і порядок виконання договору), гарантії (гарантійного листа);

взаємовідносини емітента та поручителя (гаранта, страховика): наявність між ними відносин контролю, укладені правочини тощо;

фінансова звітність поручителя, гаранта чи страховика за звітний рік, що передував року, у якому подаються документи для реєстрації випуску облігацій;

д) порядок розміщення облігацій:

адреси місць, дати початку та закінчення розміщення облігацій;

можливість дострокового закінчення розміщення;

перелік осіб, серед яких емітент має намір розмістити облігації, із зазначенням таких відомостей про цих осіб:

для юридичних осіб - резидентів: найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, місце та дата проведення державної реєстрації, реквізити свідоцтва про державну реєстрацію;

для юридичних осіб - нерезидентів: найменування, місцезнаходження, реквізити документа, що свідчить про реєстрацію цієї юридичної особи в країні її місцезнаходження (копія легалізованого витягу торговельного, банківського чи судового реєстру або засвідчене нотаріально реєстраційне посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про реєстрацію відповідної юридичної особи);

для фізичних осіб - резидентів: прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, номер та серія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, дата його видачі, найменування органу, що видав відповідний документ;

для фізичних осіб - нерезидентів: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), громадянство, номер та серія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, дата його видачі, найменування органу, що видав відповідний документ;

е) порядок оплати облігацій:

запланована ціна продажу облігацій під час розміщення (за номінальною вартістю, з дисконтом /нижче номінальної вартості/, з премією /вище номінальної вартості/);

валюта, у якій здійснюється оплата облігацій (національна валюта або іноземна валюта);

найменування і реквізити банку та номера поточного рахунку, на який вноситиметься оплата за облігації (якщо оплата облігацій здійснюється у національній валюті та іноземній валюті - окремо вказуються номери рахунків у національній та іноземній валютах);

строк оплати облігацій;

є) умови та дата закінчення обігу облігацій, можливість викупу емітентом облігацій у власників після закінчення строку розміщення та, якщо така можливість передбачена, порядок викупу емітентом облігацій та ціна, за якою здійснюється викуп;

ж) порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями (для відсоткових облігацій):

адреси місць, дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями;

заплановані відсотки, метод розрахунку та порядок виплати відсоткового доходу;

валюта, у якій здійснюється виплата відсоткового доходу (національна валюта або іноземна валюта);

порядок виплати доходів, здійснення операцій і депонування;

з) порядок погашення облігацій:

адреси місць, дати початку та закінчення погашення облігацій;

за відсотковими та дисконтними облігаціями - порядок виплати номінальної вартості облігації, із зазначенням валюти, у якій здійснюється погашення (національна валюта або іноземна валюта);

можливість дострокового погашення облігацій; порядок повідомлення власників облігацій про здійснення емітентом дострокового погашення облігацій; порядок розрахунків під час дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації можуть бути пред'явлені для дострокового погашення; дії, які провадяться у разі подання облігацій для дострокового погашення;

дії, які провадяться у разі несвоєчасного подання облігацій для погашення (дострокового погашення);

и) порядок оголошення емітентом дефолту та порядок дій емітента у разі оголошення ним дефолту.

1.3. Дані про реєстратора (при документарній формі існування облігацій) або депозитарій (при бездокументарній формі існування облігацій), з якими емітент уклав (або має намір укласти) договір про ведення реєстру (при документарній формі існування облігацій) або договір про обслуговування випуску (при бездокументарній формі існування облігацій), із зазначенням повного найменування, місцезнаходження, номерів телефонів та/або факсів, ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ, номера та дати видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності щодо ведення реєстрів власників іменних цінних паперів (номера та дати видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів).

1.4. Дані щодо організаторів торгівлі, на яких здійснювався обіг облігацій цього емітента.

1.5. Дані про осіб, відповідальних за інформацію, яка міститься у відомостях про випуск (розміщення) облігацій.

2. Відомості про випуск (розміщення) облігацій можуть містити також іншу інформацію.

3. Відомості про випуск (розміщення) облігацій повинні бути пронумеровані, прошнуровані, засвідчені підписом керівника та печаткою емітента.

VIII. Звіт про результати розміщення облігацій

1. У разі, якщо протягом строку розміщення облігацій, який вказаний у рішенні про здійснення запозичень у формі розміщення (випуску) облігацій та/або проспекті їх емісії (у разі відкритого (публічного) розміщення) або в рішенні про здійснення запозичень у формі розміщення (випуску) облігацій та/або відомостях про випуск (розміщення) облігацій (у разі закритого (приватного) розміщення), була розміщена хоча б одна облігація, емітент для реєстрації звіту про результати розміщення облігацій подає до реєструвального органу такі документи:

а) заяву про реєстрацію звіту про результати розміщення облігацій згідно з додатком 4;

б) звіт про результати розміщення облігацій (серії облігацій) згідно з додатком 5. Звіт про результати розміщення облігацій (серії облігацій) подається у двох примірниках. Звіт повинен бути засвідчений підписом керівника та печаткою емітента, а також підписом та печаткою андеррайтера, якщо емітент користується його послугами щодо розміщення випуску; підписом та печаткою депозитарію, з яким емітент уклав договір про обслуговування випуску облігацій, оформив та депонував глобальний сертифікат випуску цінних паперів (при випуску облігацій у бездокументарній формі існування); підписом та печаткою реєстратора, з яким емітент уклав договір про ведення реєстру власників облігацій (при випуску облігацій у документарній формі існування, крім випадків, коли облігації розміщуються на пред'явника);

в) оригінал тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску (серії) облігацій;

г) примірник офіційного друкованого видання реєструвального органу з публікацією проспекту емісії облігацій та змін до проспекту емісії облігацій (у разі, якщо такі зміни реєструвалися);

ґ) належним чином засвідчене рішення уповноваженого органу емітента щодо затвердження результатів розміщення облігацій та звіту про результати розміщення облігацій;

д) копію документа, який підтверджує оплату першими власниками 100 % вартості розміщених облігацій, засвідчену у встановленому порядку.

2. У разі, якщо протягом строку розміщення облігацій, який вказаний у рішенні про здійснення запозичень у формі розміщення (випуску) облігацій та/або проспекті їх емісії (у разі відкритого (публічного) розміщення) або в рішенні про здійснення запозичень у формі розміщення (випуску) облігацій та/або відомостях про випуск (розміщення) облігацій (у разі закритого (приватного) розміщення), не було розміщено жодної облігації, реєструвальний орган одночасно з реєстрацією звіту про результати розміщення облігацій (серії облігацій) здійснює скасування реєстрації випуску облігацій.

При цьому емітент для реєстрації звіту про результати розміщення облігацій подає до реєструвального органу документи, передбачені підпунктами "б" - "ґ" пункту 1 цього розділу, а також заяву про реєстрацію звіту про результати розміщення облігацій та скасування реєстрації випуску облігацій згідно з додатком 6.

3. Емітент надає до реєструвального органу звіт про результати розміщення облігацій та інші документи, передбачені пунктами 1, 2 цього розділу, не пізніше 15 календарних днів після затвердження результатів розміщення облігацій.

Якщо облігації випускалися різними серіями, емітент надає до реєструвального органу звіт про результати розміщення кожної серії облігацій.

4. Реєструвальний орган протягом 15 календарних днів після отримання від емітента необхідних документів здійснює реєстрацію звіту про результати відкритого (публічного) розміщення або відмовляє в реєстрації.

Реєструвальний орган протягом 14 календарних днів після отримання від емітента необхідних документів здійснює реєстрацію звіту про результати закритого (приватного) розміщення або відмовляє в реєстрації.

Зареєстрований звіт про результати відкритого (публічного) розміщення облігацій, звіт про результати закритого (приватного) розміщення облігацій засвідчуються уповноваженою на це особою реєструвального органу та штампом "ЗАРЕЄСТРОВАНО" або написом "ЗАРЕЄСТРОВАНО" і печаткою реєструвального органу.

Один примірник зареєстрованого і засвідченого в установленому порядку звіту про результати відкритого (публічного) розміщення облігацій, звіту про результати закритого (приватного) розміщення облігацій після реєстрації повертаються емітенту.

5. У разі, якщо протягом строку розміщення облігацій, який вказаний у рішенні про здійснення запозичень у формі розміщення (випуску) облігацій та/або проспекті їх емісії (у разі відкритого (публічного) розміщення) або в рішенні про здійснення запозичень у формі розміщення (випуску) облігацій та/або відомостях про випуск (розміщення) облігацій (у разі закритого (приватного) розміщення), була розміщена хоча б одна облігація, реєструвальний орган у день реєстрації звіту про результати розміщення облігацій (серії облігацій) видає емітенту свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій (додаток 7) на суму, що відповідає загальній номінальній вартості розміщених облігацій, та анулює тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій.

6. У разі, якщо протягом строку розміщення облігацій, який вказаний у рішенні про здійснення запозичень у формі розміщення (випуску) облігацій та/або проспекті їх емісії (у разі відкритого (публічного) розміщення) або в рішенні про здійснення запозичень у формі розміщення (випуску) облігацій та/або відомостях про випуск (розміщення) облігацій (у разі закритого (приватного) розміщення), не було розміщено жодної облігації, реєструвальний орган у день реєстрації звіту про результати розміщення облігацій (серії облігацій) видає розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій (додаток 8) та анулює тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій.

Розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій протягом 3 робочих днів з дати його видання направляється емітенту та реєстратору (при документарній формі існування іменних облігацій) або депозитарію (при бездокументарній формі існування облігацій), який обслуговує облігації емітента.

Реєструвальний орган забезпечує опублікування інформації про скасування реєстрації випуску облігацій в одному із своїх офіційних друкованих видань протягом 15 календарних днів з дати видання розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій.

На підставі розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій реєструвальним органом вносяться відповідні зміни до Державного реєстру випусків цінних паперів.

7. Підставами для відмови в реєстрації звіту про результати розміщення облігацій є порушення вимог законодавства, у тому числі, пов'язане з розміщенням цінних паперів.

Повідомлення про відмову в реєстрації звіту про результати розміщення облігацій здійснюється шляхом направлення емітенту розпорядження про відмову в реєстрації звіту про результати розміщення облігацій, яке має містити обґрунтовані підстави відмови.

У разі відмови в реєстрації звіту про результати розміщення облігацій усі подані документи залишаються в реєструвальному органі, крім оригіналу тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску (серії) облігацій, який повертається емітенту.

8. У разі відкритого (публічного) розміщення емітент не пізніше ніж через 15 робочих днів з дати реєстрації звіту про результати розміщення облігацій (серії облігацій) та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску публікує звіт у офіційному друкованому виданні реєструвального органу. Звіт про результати розміщення облігацій (серії облігацій) має бути опублікований у тому самому офіційному друкованому виданні реєструвального органу, у якому був опублікований проспект емісії цих облігацій.

Емітент не пізніше 5 робочих днів з дати опублікування звіту про результати відкритого (публічного) розміщення облігацій (серії облігацій) направляє до реєструвального органу примірник офіційного друкованого видання реєструвального органу, у якому був опублікований звіт про результати відкритого (публічного) розміщення облігацій (серії облігацій).

IX. Звіт про наслідки погашення облігацій

1. Емітент подає до реєструвального органу звіт про наслідки погашення облігацій (кожної серії у разі випуску облігацій різними серіями) не пізніше 15 календарних днів після закінчення строку погашення випуску облігацій (серії), який вказаний у рішенні про здійснення запозичень у формі розміщення (випуску) облігацій та/або проспекті їх емісії (у разі відкритого (публічного) розміщення) або в рішенні про здійснення запозичень у формі розміщення (випуску) облігацій та/або відомостях про випуск (розміщення) облігацій (у разі закритого (приватного) розміщення), а в разі дострокового погашення облігацій (кожної серії у разі випуску облігацій різними серіями), якщо можливість дострокового погашення випуску (серії) облігацій була передбачена рішенням про розміщення облігацій та/або проспектом їх емісії (у разі відкритого (публічного) розміщення) або рішенням про розміщення облігацій та/або відомостями про випуск (розміщення) облігацій (у разі закритого (приватного) розміщення), - не пізніше 15 календарних днів після закінчення дострокового погашення випуску облігацій (серії).

2. Звіт про наслідки погашення облігацій повинен містити інформацію, зазначену в додатку 9.

Звіт про дострокове погашення облігацій повинен містити інформацію, зазначену в додатку 10.

Звіт повинен бути засвідчений підписом керівника та печаткою емітента, а також підписом та печаткою депозитарію, з яким емітент уклав договір про обслуговування випуску облігацій, оформив та депонував глобальний сертифікат випуску цінних паперів (при бездокументарній формі існування облігацій); підписом та печаткою реєстратора, з яким емітент уклав договір про ведення реєстру власників облігацій (при документарній формі існування облігацій, крім випадків, коли облігації розміщуються на пред'явника).

3. При поданні звіту емітент також подає до реєструвального органу заяву про подання звіту про погашення облігацій та про скасування реєстрації випуску облігацій, складену згідно з додатком 11, або заяву про подання звіту про дострокове погашення облігацій, складену згідно з додатком 12, а також копію рішення про розміщення облігацій та оригінал свідоцтва про реєстрацію випуску (серії) облігацій.

4. Уповноважена особа реєструвального органу видає розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій (додаток 13) протягом 15 робочих днів з дати надходження необхідних документів.

5. Розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій протягом 3 робочих днів з дати видання направляється емітенту та реєстратору (при документарній формі існування іменних облігацій) або депозитарію (при бездокументарній формі існування облігацій), який обслуговує облігації емітента.

6. Реєструвальний орган забезпечує опублікування інформації про скасування реєстрації випуску облігацій в одному із своїх офіційних друкованих видань протягом 15 календарних днів з дати видання розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій.

7. На підставі розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій реєструвальним органом вносяться відповідні зміни до Державного реєстру випусків цінних паперів, а також здійснюється анулювання свідоцтв про реєстрацію випуску облігацій.

X. Державний контроль за випуском, розміщенням та обігом облігацій

1. У разі недобросовісної емісії реєструвальний орган має право тимчасово зупинити відкрите (публічне) розміщення цінних паперів.

2. Зупинене відкрите (публічне) розміщення цінних паперів поновлюється за рішенням реєструвального органу лише до закінчення строку розміщення цінних паперів, установленого проспектом їх емісії, за умови усунення порушень, що стали підставою для зупинення відкритого (публічного) розміщення.

3. У разі, коли порушення, що стали підставою для зупинення відкритого (публічного) розміщення цінних паперів, не усунені протягом 15 днів після прийняття реєструвальним органом відповідного рішення або до реєструвального органу не надіслані документи, що підтверджують усунення порушень, він приймає рішення про визнання емісії цінних паперів недійсною.

 

Директор департаменту
корпоративних відносин
 

 
О. Петрашко
 

 

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

ТИМЧАСОВЕ СВІДОЦТВО
про реєстрацію випуску облігацій внутрішньої місцевої позики

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку засвідчує випуск облігацій внутрішньої місцевої позики, який здійснюється
___________________________________________________________________________________,
(найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента)

на загальну суму 

__________________________________________
(сума словами) 

гривень, 

номінальною вартістю 

__________________________________________
(сума словами) 

гривень, 


форма існування _____________________________________________________________________,
звичайних (незабезпечених)/забезпечених:

 

відсоткових іменних ______________________________________________ 

штук 

на суму 

_________________________________________________________ 

гривень, 

 

дисконтних іменних ______________________________________________ 

штук 

на суму 

_________________________________________________________ 

гривень, 

 

відсоткових на пред'явника ________________________________________ 

штук 

на суму 

_________________________________________________________ 

гривень, 

 

дисконтних на пред'явника ________________________________________ 

штук 

на суму 

_________________________________________________________ 

гривень, 


унесено до Державного реєстру випусків цінних паперів.

Реєстраційний N         /1-I-20 - Т

Дата реєстрації "___" ____________ 200_ року. 

____________
(посада) 

_____________
(підпис)

М. П. 

____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

 

"___" ____________ 200_ року N __
          (дата подання заяви) 

ЗАЯВА
про реєстрацію випуску облігацій внутрішніх місцевих позик / про реєстрацію випуску облігацій внутрішніх місцевих позик та проспекту їх емісії

Найменування 

 

Місцезнаходження 

 

Телефон, факс 

 

Номер поточного рахунку та найменування банку, у якому відкрито рахунок 

 

Форма випуску облігацій 

 

Дата і номер рішення про розміщення облігацій 

 

Загальна номінальна вартість облігацій, що плануються до розміщення 

 

Кількість облігацій, що плануються до розміщення 

 

Характеристика облігацій 

 

Номінальна вартість облігації 

 

Форма існування облігацій 

 

___________
(посада) 

_____________
(підпис)

М. П. 

_____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

 

"___" ____________ 200_ року N
          (дата подання заяви) 

ЗАЯВА
про реєстрацію змін до проспекту емісії облігацій внутрішніх місцевих позик

Найменування емітента 

 

Місцезнаходження 

 

Телефон, факс 

 

Номер поточного рахунку та найменування банку, у якому відкрито рахунок 

 

Орган, який прийняв рішення про внесення змін до проспекту емісії облігацій 

 

Дата і номер рішення про внесення змін до проспекту емісії облігацій 

 

Дата реєстрації проспекту емісії облігацій 

 

Дата реєстрації та реєстраційний номер тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій 

 

Дата опублікування проспекту емісії облігацій, назва та номер офіційного друкованого видання реєструвального органу, у якому був опублікований проспект емісії облігацій (заповнюється у разі, якщо на дату подання заяви проспект емісії облігацій був опублікований) 

 

______________
(посада) 

______________
(підпис)

М. П. 

____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

 

"___" ____________ 200_ року N
         (дата подання заяви) 

ЗАЯВА
про реєстрацію звіту про результати розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик

Найменування емітента 

 

Місцезнаходження 

 

Телефон, факс 

 

Номер поточного рахунку та найменування банку, у якому відкрито рахунок 

 

Дата реєстрації та реєстраційний номер тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій 

 

Загальна номінальна вартість та кількість облігацій, що планувались до розміщення 

 

Загальна номінальна вартість та кількість розміщених облігацій 

 

Дата реєстрації змін до проспекту емісії облігацій (у разі їх наявності) 

 

Реквізити реєстратора (при документарній формі існування облігацій, крім випадків, коли облігації розміщуються на пред'явника) або депозитарію (при бездокументарній формі існування облігацій), який обслуговує випуск облігацій (найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номер та дата видачі відповідної ліцензії) 

 

_____________
(посада) 

_____________
(підпис)

М. П. 

_____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

 

ЗВІТ
про результати розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик (серії облігацій)

_______________________________________________________________
(найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента)

Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій внутрішньої місцевої позики:
реєстраційний N         /1-I-200 - Т
дата реєстрації "___" ____________ 200_ року.

1. Дата початку розміщення випуску (серії) облігацій 

 

2. Дата закінчення розміщення випуску (серії) облігацій: 

запланована (згідно з рішенням про розміщення облігацій та/або проспектом емісії облігацій/ рішенням про розміщення облігацій та/або відомостями про випуск /розміщення/ облігацій) 

 

фактична 

 

3. Кількість облігацій у випуску (серії): 

які пропонувалися для розміщення (згідно з рішенням про розміщення облігацій та/або проспектом емісії облігацій/ рішенням про розміщення облігацій та/або відомостями про випуск /розміщення/ облігацій) 

 

фактично розміщених 

 

4. Загальна номінальна вартість випуску (серії) облігацій: 

які пропонувалися для розміщення (згідно з тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій місцевої позики), грн. 

 

фактично розміщених, грн. 

 

5. Загальна сума, на яку розміщено облігації, грн. 

 

6. Ціна розміщення облігацій 

 

Від емітента: 

_____________
(посада) 

_______________
(підпис)

М. П. 

_____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

Від андеррайтера: 

___________
(посада) 

______________
(підпис)

М. П. 

_____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

Від депозитарія/реєстратора: 

____________
(посада) 

_____________
(підпис)

М. П. 

_____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

 

"___" ____________ 200_ року N
         (дата подання заяви) 

ЗАЯВА
про реєстрацію звіту про результати розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик та скасування реєстрації їх випуску

Найменування емітента 

 

Місцезнаходження 

 

Телефон, факс 

 

Номер поточного рахунку та найменування банку, у якому відкрито рахунок 

 

Дата реєстрації та реєстраційний номер тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій 

 

Загальна номінальна вартість та кількість облігацій, що планувались до розміщення 

 

Дата реєстрації змін до проспекту емісії облігацій (у разі їх наявності) 

 

Реквізити реєстратора (при документарній формі існування облігацій, крім випадків, коли облігації розміщуються на пред'явника) або депозитарію (при бездокументарній формі існування облігацій), який обслуговує випуск облігацій (найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номер та дата видачі відповідної ліцензії) 

 

_____________
(посада) 

_____________
(підпис)

М. П. 

_____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

 

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

СВІДОЦТВО
про реєстрацію випуску облігацій внутрішньої місцевої позики

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку засвідчує випуск облігацій внутрішньої місцевої позики, який здійснюється
____________________________________________________________________________________,
(найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента)

на загальну суму 

__________________________________________
(сума словами) 

гривень, 

номінальною вартістю 

__________________________________________
(сума словами) 

гривень, 


форма існування ______________________________________________________________________,
звичайних (незабезпечених)/забезпечених:

 

відсоткових іменних ______________________________________________ 

штук 

на суму 

_________________________________________________________ 

гривень, 

 

дисконтних іменних ______________________________________________ 

штук 

на суму 

_________________________________________________________ 

гривень, 

 

відсоткових на пред'явника ________________________________________ 

штук 

на суму 

_________________________________________________________ 

гривень, 

 

дисконтних на пред'явника ________________________________________ 

штук 


унесено до Державного реєстру випусків цінних паперів.
Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій внутрішньої місцевої позики від "___" ___________ 200_ року N      /1-I-200 - Т, яке видано Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, уважати таким, що втратило чинність.

Реєстраційний N         /1-I-200

Дата реєстрації "___" ____________ 200_ року.

Дата видачі "___" ____________ 200_ року. 

_____________
(посада) 

_____________
(підпис)

М. П. 

_____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

 

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ N ___ - СТ - О

м. Київ 

"___" ____________ 200_ року 

Уповноважена особа реєструвального органу ______________________________________________
                                                                                                               (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
_____________________________________________________________________________________
за дорученням ______________________ на підставі пункту ______ Положення про порядок випуску облігацій внутрішніх місцевих позик, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.10.2003 N 414, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.10.2003 за N 982/8303 (у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.12.2007 N 2285, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України __.__.2008 за N ____), та відповідно до документів, наданих ____________________________________________________________________
                                                               (найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента)
на реєстрацію звіту про результати розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Скасувати реєстрацію випуску облігацій внутрішньої місцевої позики
_____________________________________________________________________________________
                                                                                    (найменування емітента) 

2. Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій внутрішньої місцевої позики
_____________________________________________________________________________________
                                                                                           (найменування емітента)
від "___" ____________ 200 року N     /1-I-200 - Т, видане ______________________________________,
                 (номер та дата тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій, орган, що його видав)
анулювати. 

______________________
(уповноважена особа) 

_____________
(підпис)

М. П. 

_____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

 

ЗВІТ
про наслідки погашення облігацій внутрішніх місцевих позик (серії облігацій)

________________________________________________________________________
(найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента)

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій внутрішньої місцевої позики:
реєстраційний N      /1-I-200
дата реєстрації "___" _____________ 200_ року.
дата видачі "___" _____________ 200_ року.

1. У разі виконання емітентом зобов'язань з погашення облігацій внутрішніх місцевих позик

Дата початку погашення випуску (серії) облігацій: 

запланована (згідно з рішенням про розміщення облігацій та/або проспектом емісії облігацій/ рішенням про розміщення облігацій та/або відомостями про випуск /розміщення/ облігацій) 

 

фактична 

 

Дата закінчення погашення випуску (серії) облігацій: 

запланована (згідно з рішенням про розміщення облігацій та/або проспектом емісії облігацій/ рішенням про розміщення облігацій та/або відомостями про випуск /розміщення/ облігацій) 

 

фактична 

 

Кількість облігацій випуску (серії), які перебували в обігу (згідно з свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій) 

 

Кількість погашених облігацій випуску (серії) 

 

Загальна номінальна вартість випуску (серії) облігацій, які перебували в обігу (згідно з свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій), грн. 

 

Відсоткові облігації: 

загальна сума, на яку погашено облігації, грн. 

 

розмір відсоткового доходу за облігацією, % 

 

сума відсоткового доходу, що виплачена за відсотковими облігаціями, грн. 

 

Дисконтні облігації: 

загальна сума, на яку погашено облігації, грн. 

 

2. У разі неспроможності емітента виконати зобов'язання з погашення облігацій внутрішніх місцевих позик

Запланована дата початку погашення випуску (серії) облігацій (згідно з рішенням про розміщення облігацій та/або проспектом емісії облігацій/ рішенням про розміщення облігацій та/або відомостями про випуск /розміщення/ облігацій) 

 

Запланована дата закінчення погашення випуску (серії) облігацій (згідно з рішенням про розміщення облігацій та/або проспектом емісії облігацій/ рішенням про розміщення облігацій та/або відомостями про випуск /розміщення/ облігацій) 

 

Кількість облігацій у випуску (серії), які перебували в обігу (згідно з свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій) 

 

Загальна номінальна вартість випуску (серії) облігацій, які перебували в обігу (згідно з свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій), грн. 

 

Кількість непогашених облігацій 

 

Відсоткові облігації: 

загальна сума, на яку не погашено облігації, грн. 

 

розмір відсоткового доходу за облігацією, % 

 

сума відсоткового доходу, що не виплачена за відсотковими облігаціями, грн. 

 

Дисконтні облігації: 

загальна сума, на яку не погашено облігації, грн. 

 

Причини невиконання емітентом зобов'язання з погашення облігацій 

 

Від емітента: 

_____________
(посада) 

_____________
(підпис)

М. П. 

_____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

Від депозитарія/реєстратора: 

_____________
(посада) 

_____________
(підпис)

М. П. 

_____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

 

ЗВІТ
про дострокове погашення облігацій внутрішніх місцевих позик (серії облігацій)

_______________________________________________________________
(найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента)

Реєстраційний N        /1-I-200
Дата реєстрації "___" _____________ 200_ року.
Дата видачі "___" _____________ 200_ року.

Дата початку погашення випуску (серії) облігацій: 

запланована (згідно з рішенням про розміщення облігацій та/або проспектом емісії облігацій/ рішенням про розміщення облігацій та/або відомостями про випуск /розміщення/ облігацій) 

 

фактична 

 

Дата закінчення погашення випуску (серії) облігацій: 

запланована (згідно з рішенням про розміщення облігацій та/або проспектом емісії облігацій/ рішенням про розміщення облігацій та/або відомостями про випуск /розміщення/ облігацій) 

 

фактична 

 

Кількість облігацій у випуску (серії), які перебували в обігу (згідно з свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій) 

 

Кількість погашених облігацій у випуску (серії) 

 

Загальна номінальна вартість випуску (серії) облігацій, які перебували в обігу (згідно з свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій), грн. 

 

Відсоткові облігації: 

загальна сума, на яку погашено облігації, грн. 

 

розмір відсоткового доходу за облігацією, % 

 

сума відсоткового доходу, що виплачена за відсотковими облігаціями, грн. 

 

Дисконтні облігації: 

загальна сума, на яку погашено облігації, грн. 

 

Від емітента: 

_____________
(посада) 

_____________
(підпис)

М. П. 

_____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

Від депозитарія/реєстратора: 

_____________
(посада) 

_____________
(підпис)

М. П. 

_____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

 

"___" ____________ 200_ року N
          (дата подання заяви) 

ЗАЯВА
про подання звіту про погашення облігацій внутрішніх місцевих позик та про скасування реєстрації їх випуску

Найменування емітента 

 

Місцезнаходження 

 

Телефон, факс 

 

Номер поточного рахунку та найменування банку, у якому відкрито рахунок 

 

Реєстраційний номер, дата реєстрації та дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій внутрішньої місцевої 

 

Загальна номінальна вартість випуску (серії) облігацій, які перебували в обігу (згідно з свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій) 

 

Дата реєстрації звіту про результати розміщення облігацій 

 

Реквізити реєстратора (при документарній формі існування облігацій, крім випадків, коли облігації розміщуються на пред'явника) або депозитарію (при бездокументарній формі існування облігацій), який обслуговує випуск облігацій (найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номер та дата видачі відповідної ліцензії) 

 

_____________
(посада) 

_____________
(підпис)

М. П. 

_____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

 

"___" _____________ 200_ року N
          (дата подання заяви) 

ЗАЯВА
про подання звіту про дострокове погашення облігацій внутрішніх місцевих позик та про скасування реєстрації їх випуску

Найменування емітента 

 

Місцезнаходження 

 

Телефон, факс 

 

Номер поточного рахунку та найменування банку, у якому відкрито рахунок 

 

Реєстраційний номер, дата реєстрації та дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій внутрішньої місцевої 

 

Загальна номінальна вартість випуску (серії) облігацій, які перебували в обігу (згідно з свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій) 

 

Дата реєстрації звіту про результати розміщення облігацій 

 

Реквізити реєстратора (при документарній формі існування облігацій, крім випадків, коли облігації розміщуються на пред'явника) або депозитарію (при бездокументарній формі існування облігацій), який обслуговує випуск облігацій (найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номер та дата видачі відповідної ліцензії) 

 

_____________
(посада) 

_____________
(підпис)

М. П. 

_____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

 

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ N ___ - С - О

м. Київ 

"___" ___________ 200_ року 

Уповноважена особа реєструвального органу ______________________________________________
                                                                                                                             (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
_____________________________________________________________________________________
за дорученням ______________________ на підставі пункту ____ Положення про порядок випуску облігацій внутрішніх місцевих позик, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.10.2003 N 414, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.10.2003 за N 982/8303 (у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.12.2007 N 2285, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України __.__.2008 за N ____), та відповідно до документів, наданих
_____________________________________________________________________________________
                                            (найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента)
на скасування реєстрації випуску облігацій внутрішніх місцевих позик,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Скасувати реєстрацію випуску облігацій внутрішньої місцевої позики
 _____________________________________________________________________________________
                                                                                         (найменування емітента) 

2. Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій внутрішньої місцевої позики
 _____________________________________________________________________________________
                                                                                         (найменування емітента)
від "___" _______________ року N     /1-I-200, видане _______________________________________,
                                       (номер та дата свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій, орган, що його видав)
анулювати. 

___________________
(уповноважена особа) 

_____________
(підпис)

М. П. 

_____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

____________

Опрос