Идет загрузка документа (80 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в решение Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку от 26.05.2006 N 345 "Об утверждении Порядка и условий выдачи лицензии на осуществление отдельных видов профессиональной деятельности на фондовом рынке, переоформления лицензии, выдачи дубликата и копии лицензии"

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 27.12.2007 № 2342
Утратил силу

Про внесення змін до рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.05.2006 N 345 "Про затвердження Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії"

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 27 грудня 2007 року N 2342

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 січня 2008 р. за N 59/14750

Рішення втратило чинність
(у зв'язку з втратою чинності
рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 26 травня 2006 року N 345
згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 14 травня 2013 року N 817)

Відповідно до статей 3, 4, 7, 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статей 16, 17, 19, 20 - 27 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", Законів України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", "Про банки і банківську діяльність", з урахуванням статей 13, 19 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та інших нормативно-правових актів Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Унести до пункту 2 рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.05.2006 N 345 "Про затвердження Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.07.2006 за N 890/12764, такі зміни: слова "але не раніше ніж з дати набуття чинності змінами до Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", що стосуються відкриття торговцем цінними паперами рахунку для свого клієнта з метою провадження діяльності з управління цінними паперами" виключити.

2. Затвердити Зміни до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.05.2006 N 345, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.07.2006 за N 890/12764 (додаються).

3. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Ю. Назаренку забезпечити:

подання на реєстрацію рішення до Міністерства юстиції України;

опублікування цього рішення відповідно до законодавства.

4. Це рішення набирає чинності в установленому законодавством порядку.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Керівника апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Ю. Назаренка.

 

Т. в. о. Голови Комісії 

С. Бірюк 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Антимонопольного
комітету України
 

 
О. Костусєв
 

Голова Державного комітету
фінансового моніторингу України
 

 
С. Г. Гуржій
 

В. о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
К. Ващенко
 

 

 

Зміни до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії

1. У розділі I:

1.1. У пункті 2:

1.1.1. Абзац дванадцятий після слів "відповідний сертифікат" доповнити словами в дужках "(у період до введення Комісією сертифікатів враховується наявність кваліфікаційного посвідчення встановленого зразка)".

1.1.2. Абзац чотирнадцятий після слів "відомостей про цих суб'єктів" доповнити словами "у порядку, установленому законодавством, з цього питання".

1.1.3. Доповнити останнім абзацом такого змісту:

"спеціалізовані структурні підрозділи ліцензіата - департамент, управління, відділ, сектор тощо, які є невід'ємною частиною внутрішньої організаційної структури ліцензіата або його відокремленого підрозділу та мають інше місцезнаходження, ніж ліцензіат або його відокремлений підрозділ".

1.2. Пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Заявник (ліцензіат) (крім банку) для забезпечення провадження професійної діяльності на фондовому ринку повинен мати у власності або в користуванні приміщення, яке повністю відокремлене від приміщень інших юридичних осіб за місцезнаходженням, зазначеним у свідоцтві про державну реєстрацію юридичної особи. Для забезпечення провадження діяльності відокремленим підрозділом ліцензіата на підставі відповідної копії ліцензії або спеціалізованим структурним підрозділом ліцензіата, який є невід'ємною частиною його внутрішньої організаційної структури та має інше місцезнаходження, ліцензіат повинен мати у власності або в користуванні приміщення за місцезнаходженням такого підрозділу, яке повинно відповідати вимогам щодо приміщення ліцензіата, встановленим для відповідного виду діяльності.

Приміщення вважається повністю відокремленим у разі, якщо воно не використовується іншими особами, і це підтверджується документами, надання яких передбачено відповідно до цього Порядку.

Заявник (ліцензіат) (крім банку), який має намір проваджувати діяльність з торгівлі цінними паперами, повинен мати у власності або в користуванні приміщення площею не менше 20 кв. м (крім випадку провадження тільки дилерської діяльності, коли приміщення може бути площею не менше 10 кв. м).

Заявник (ліцензіат) (крім банку), який має намір поєднувати діяльність з торгівлі цінними паперами з депозитарною діяльністю зберігача цінних паперів, повинен мати у власності або в користуванні приміщення, яке складається з окремих кімнат загальною площею не менше 35 кв. м.

Заявник (ліцензіат) (крім банку), який має намір поєднувати вказані види діяльності з діяльністю з ведення реєстру власників іменних цінних паперів, повинен мати у власності або в користуванні приміщення, яке складається з окремих кімнат загальною площею не менше 55 кв. м.

Заявник (ліцензіат) (крім банку і емітента, що здійснює діяльність з ведення власного реєстру іменних цінних паперів), який має намір проваджувати діяльність з ведення реєстру власників іменних цінних паперів, повинен мати у власності або в користуванні приміщення, яке складається з окремих кімнат загальною площею не менше 30 кв. м.

Заявник (ліцензіат), який має намір проваджувати депозитарну діяльність депозитарію цінних паперів, повинен мати у власності або в користуванні приміщення загальною площею не менше 400 кв. м.

Заявник (ліцензіат), який має намір проваджувати діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку, повинен мати у власності або в користуванні приміщення загальною площею не менше 100 кв. м (крім випадку провадження тільки електронних торгів, коли приміщення повинно бути площею не менше 50 кв. м)".

1.3. Доповнити пункт 10 абзацами другим та третім такого змісту:

"У разі закінчення строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами у ліцензіата, який поєднує цю діяльність з депозитарною діяльністю зберігача цінних паперів, та неотримання ним нової ліцензії на будь-який з видів діяльності з торгівлі цінними паперами, ліцензія на провадження депозитарної діяльності зберігача цінними паперами визнається недійсною з дати закінчення строку дії ліцензії за окремим видом діяльності з торгівлі цінними паперами, якщо цей вид діяльності є останнім, на який отримувалась ліцензія.

У разі закінчення строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності зберігача цінних паперів у ліцензіата, який поєднує цю діяльність з діяльністю з ведення реєстру власників іменних цінних паперів, та неотримання ним нової ліцензії на провадження депозитарної діяльності зберігача цінними паперами, ліцензія на здійснення діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів визнається недійсною з дати закінчення строку дії ліцензії на здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів".

1.4. Доповнити пункт 12 абзацом другим такого змісту:

"Нова ліцензія видається ліцензіату не раніше ніж в останній робочий день дії попередньо виданої ліцензії".

1.5. Абзац четвертий пункту 13 виключити.

1.6. Пункт 14 викласти в такій редакції:

"14. У разі припинення ліцензіата шляхом реорганізації в результаті перетворення, якщо ліцензіат має намір провадити зазначені в ліцензії види діяльності, то він протягом двадцяти робочих днів з дати реєстрації нових установчих документів повинен подати до органу ліцензування заяву про анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку у зв'язку з припиненням ліцензіата шляхом реорганізації в результаті перетворення (додаток 14) та заяву про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (додаток 1) і документи, що додаються до неї, для отримання нової ліцензії відповідно до вимог цього Порядку.

У разі припинення ліцензіата шляхом реорганізації в результаті перетворення ліцензіата в акціонерне товариство він подає зазначені документи протягом двадцяти робочих днів з дати реєстрації відповідного випуску акцій".

2. У розділі II:

2.1. Доповнити пункт 1 після абзацу п'ятого абзацами шостим і сьомим такого змісту:

"У разі, якщо документи підписані не керівником заявника, а іншою особою, то заявник повинен надати копію документа, який підтверджує повноваження цієї особи.

Крім того, документи, які надаються заявником відповідно до вимог цього Порядку у письмовій формі, надаються також в електронній формі в форматі, визначеному Комісією".

У зв'язку з цим абзаци шостий і сьомий пункту 1 уважати абзацами восьмим і дев'ятим.

2.2. У пункті 3:

2.2.1. Підпункт 3.3 викласти в такій редакції:

"3.3 аудиторський висновок про сплату статутного фонду (капіталу) заявника (крім банку), складений згідно з вимогами пунктів 1, 2 розділу III Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку, затвердженого рішенням Комісії від 19.12.2006 N 1528 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.01.2007 за N 53/13320.

При цьому аудиторський висновок можуть надавати аудитор, аудиторська фірма, уключені до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити перевірки фінансових установ, що ведеться Комісією".

2.2.2. Підпункт 3.11 викласти в такій редакції:

"3.11 довідка про зареєстровані власні випуски цінних паперів заявника (ліцензіата) (додаток 4) з доданням копії свідоцтва про реєстрацію випуску акцій. Копія цього свідоцтва надається заявником у разі реєстрації першого випуску акцій (при створенні акціонерного товариства)".

2.2.3. Підпункт 3.12 викласти в такій редакції:

"3.12 засвідчені підписом керівника та печаткою заявника (крім банку) копії документів, що підтверджують його право власності на нежитлове приміщення, у якому буде провадитись (провадиться) професійна діяльність на фондовому ринку, або право користування нежитловим приміщенням (договір оренди, суборенди тощо, який укладений заявником або засновником (при створенні юридичної особи) в інтересах цієї юридичної особи, та копії документів, що підтверджують право власності орендодавця на це нежитлове приміщення, з доданням акта приймання-передавання цього приміщення (за наявності) та плану приміщення (із зазначенням його розміру)".

2.2.4. Доповнити підпункт 3.13 абзацом другим такого змісту:

"За наявності в заявника (крім банку) особи, яка займає посаду головного бухгалтера, подається довідка в довільній формі щодо стажу трудової діяльності цієї особи на посаді головного бухгалтера або бухгалтера в професійному учаснику фондового ринку або в іншій фінансовій установі з доданням копії кваліфікаційного посвідчення фахівця з питань бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку за відповідною спеціалізацією, засвідчена підписом керівника та печаткою заявника".

2.2.5. Підпункт 3.14 викласти в такій редакції:

"3.14 копія річної фінансової звітності (за останній звітний рік) або фінансової звітності за останній звітний період (квартал), засвідчена заявником (крім банку), що включає: копію Балансу (форма N 1) згідно з додатком до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс"; копію Звіту про фінансові результати (форма N 2) згідно з додатком до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати"; копію Звіту про рух грошових коштів (форма N 3) згідно з додатком до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів"; копію Звіту про власний капітал (форма N 4) згідно з додатком до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал", затверджених наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 391/3684 (із змінами).

Річна або квартальна фінансова звітність подається заявником, який вперше отримує відповідну ліцензію, якщо з дати державної реєстрації заявника пройшло більше року або більше трьох місяців".

2.2.6. Доповнити пункт 3 підпунктами 3.17 - 3.19 такого змісту:

"3.17 засвідчена підписом керівника та печаткою заявника копія затвердженої організаційної структури заявника з доданням відомостей щодо структурних підрозділів заявника (ліцензіата), працівники яких безпосередньо здійснюють окремі види професійної діяльності (додаток 6).

Подається заявником, який поєднує діяльність з торгівлі цінними паперами з іншими видами діяльності на фондовому ринку;

3.18 довідка про спеціалізовані структурні підрозділи заявника (ліцензіата), що провадять професійну діяльність на фондовому ринку за її окремими видами та мають інше місцезнаходження, ніж заявник (ліцензіат) (додаток 15).

Подається заявником, який повинен організувати свою професійну діяльність на фондовому ринку у складі спеціалізованих структурних підрозділів у разі, якщо такі підрозділи розташовані за іншим місцезнаходженням, ніж заявник;

3.19 довідка, складена заявником (крім банку) у довільній формі, про наявність у нього обладнання та програмного забезпечення, яке відповідає вимогам його діяльності та обсягу інформації, що обробляється, у тому числі не менше двох комп'ютерів з пристроєм для безперебійного електроживлення, а також обов'язково засобів зв'язку (електронна пошта, телефон, факс)".

2.3. У пункті 4:

2.3.1. Доповнити підпункт 4.5 абзацом другим такого змісту:

"За наявності в заявника (крім банку) особи, яка займає посаду головного бухгалтера, подається довідка в довільній формі щодо стажу трудової діяльності цієї особи на посаді головного бухгалтера або бухгалтера в професійному учаснику фондового ринку або в іншій фінансовій установі з доданням копії кваліфікаційного посвідчення фахівця з питань бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку за відповідною спеціалізацією, засвідчена підписом керівника та печаткою заявника".

2.3.2. Підпункт 4.6 викласти в такій редакції:

"4.6 копія річної фінансової звітності (за останній звітний рік) або фінансової звітності за останній звітний період (квартал), засвідчена заявником (крім банку), що включає: копію Балансу (форма N 1) згідно з додатком до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс"; копію Звіту про фінансові результати (форма N 2) згідно з додатком до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати"; копію Звіту про рух грошових коштів (форма N 3) згідно з додатком до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів"; копію Звіту про власний капітал (форма N 4) згідно з додатком до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал", затверджених наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 391/3684 (із змінами).

Річна або квартальна фінансова звітність подається заявником, який вперше отримує відповідну ліцензію, якщо з дати державної реєстрації заявника пройшло більше року або більше трьох місяців".

2.3.3. Підпункт 4.8 викласти в такій редакції:

"4.8 засвідчені підписом керівника та печаткою заявника (крім банку) копії документів, що підтверджують його право власності на нежитлове приміщення, у якому буде провадитись (провадиться) професійна діяльність на фондовому ринку, або право користування нежитловим приміщенням (договір оренди, суборенди тощо, який укладений заявником або засновником (при створенні юридичної особи) в інтересах цієї юридичної особи, та копії документів, що підтверджують право власності орендодавця на це нежитлове приміщення, з доданням акта приймання-передавання цього приміщення (за наявності) та плану приміщення (із зазначенням його розміру)".

2.3.4. Абзац перший підпункту 4.9 викласти в такій редакції:

"4.9 засвідчена підписом керівника та печаткою заявника (крім банку) копія документа з відповідними додатками до нього (у разі їх наявності), що підтверджує забезпечення цілодобовою охороною цього приміщення із зазначенням способів здійснення такої охорони (телевідеоконтроль, установлення відповідної системи сигналізації, зокрема кнопка тривожної сигналізації, цілодобова присутність охоронця тощо)".

2.3.5. Доповнити пункт 4 підпунктами 4.12 і 4.13 такого змісту:

"4.12 довідка про спеціалізовані структурні підрозділи заявника (ліцензіата), що провадять професійну діяльність на фондовому ринку за її окремими видами та мають інше місцезнаходження, ніж заявник (ліцензіат) (додаток 15).

Подається заявником, який повинен організувати свою професійну діяльність на фондовому ринку у складі спеціалізованих структурних підрозділів у разі, якщо такі підрозділи мають інше місцезнаходження, ніж заявник;

4.13 довідка, складена заявником (крім банку) у довільній формі, про наявність у нього обладнання та програмного забезпечення, яке відповідає вимогам його діяльності та обсягу інформації, що обробляється".

2.4. У пункті 5:

2.4.1. Підпункт 5.3 викласти в такій редакції:

"5.3 аудиторський висновок про сплату статутного фонду (капіталу) заявника, складений згідно з вимогами пунктів 1, 2 розділу III Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку, затвердженого рішенням Комісії від 19.12.2006 N 1528 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.01.2007 за N 53/13320. При цьому якщо депозитарій провадить розрахунково-клірингову діяльність, то цей аудиторський висновок можуть надавати аудитор, аудиторська фірма, уключені до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити перевірки фінансових установ, що ведеться Комісією".

2.4.2. Підпункт 5.6 викласти в такій редакції:

"5.6 копія річної фінансової звітності (за останній звітний рік) або фінансової звітності за останній звітний період (квартал), засвідчена заявником, що включає: копію Балансу (форма N 1) згідно з додатком до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс"; копію Звіту про фінансові результати (форма N 2) згідно з додатком до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати"; копію Звіту про рух грошових коштів (форма N 3) згідно з додатком до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів"; копію Звіту про власний капітал (форма N 4) згідно з додатком до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал", затверджених наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 391/3684 (із змінами).

Річна або квартальна фінансова звітність подається заявником, який вперше отримує відповідну ліцензію, якщо з дати державної реєстрації заявника пройшло більше року або більше трьох місяців".

2.4.3. Підпункт 5.8 викласти в такій редакції:

"5.8 довідка про зареєстровані власні випуски цінних паперів заявника (ліцензіата) (додаток 4), з доданням копії свідоцтва про реєстрацію випуску акцій. Копія цього свідоцтва надається заявником у разі реєстрації першого випуску акцій (при створенні акціонерного товариства)".

2.4.4. Доповнити підпункт 5.9 абзацом другим такого змісту:

"За наявності в заявника особи, яка займає посаду головного бухгалтера, подається довідка в довільній формі щодо стажу трудової діяльності цієї особи на посаді головного бухгалтера або бухгалтера в професійному учаснику фондового ринку або в іншій фінансовій установі з доданням копії кваліфікаційного посвідчення фахівця з питань бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку за відповідною спеціалізацією, засвідчена підписом керівника та печаткою заявника".

2.4.5. Підпункт 5.11 викласти в такій редакції:

"5.11 засвідчені підписом керівника та печаткою заявника копії документів, що підтверджують його право власності на нежитлове приміщення, у якому буде провадитись (провадиться) професійна діяльність на фондовому ринку, або право користування нежитловим приміщенням (договір оренди, суборенди тощо, який укладений заявником (ліцензіатом) або засновником (при створенні юридичної особи) в інтересах цієї юридичної особи), та копії документів, що підтверджують право власності орендодавця на це нежитлове приміщення, з доданням акта приймання-передавання цього приміщення (за наявності) та плану приміщення (із зазначенням його розміру)".

2.4.6. Абзац перший підпункту 5.13 викласти в такій редакції:

"5.13 засвідчена підписом керівника та печаткою заявника копія документа, що підтверджує забезпечення цілодобовою охороною вищевказаного приміщення із зазначенням способів здійснення такої охорони (телевідеоконтроль, установлення відповідної системи сигналізації, цілодобова присутність охоронця тощо)".

2.4.7. Доповнити пункт 5 підпунктами 5.15 і 5.16 такого змісту:

"5.15 довідка про спеціалізовані структурні підрозділи заявника (ліцензіата), що провадять професійну діяльність на фондовому ринку за її окремими видами та мають інше місцезнаходження, ніж заявник (ліцензіат) (додаток 15).

Подається заявником, який повинен організувати свою професійну діяльність на фондовому ринку у складі спеціалізованих структурних підрозділів у разі, якщо такі підрозділи мають інше місцезнаходження, ніж заявник;

5.16 довідка, складена заявником у довільній формі, про наявність у нього обладнання та програмного забезпечення, яке відповідає вимогам його діяльності та обсягу інформації, що обробляється".

2.5. Підпункт 6.2 пункту 6 викласти в такій редакції:

"6.2 копія річної фінансової звітності (за останній звітний рік) або фінансової звітності за останній звітний період (квартал), засвідчена заявником (крім банку), що включає: копію Балансу (форма N 1) згідно з додатком до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс"; копію Звіту про фінансові результати (форма N 2) згідно з додатком до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати"; копію Звіту про рух грошових коштів (форма N 3) згідно з додатком до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів"; копію Звіту про власний капітал (форма N 4) згідно з додатком до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал", затверджених наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 391/3684 (із змінами).

Річна або квартальна фінансова звітність подається заявником, який вперше отримує відповідну ліцензію, якщо з дати державної реєстрації заявника пройшло більше року або більше трьох місяців".

2.6. У пункті 7:

2.6.1. Абзац перший підпункту 7.4 викласти в такій редакції:

"7.4 аудиторський висновок про сплату статутного фонду (капіталу) заявника (крім банку), складений згідно з вимогами пунктів 1, 2 розділу III Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку, затвердженого рішенням Комісії від 19.12.2006 N 1528 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.01.2007 за N 53/13320".

2.6.2. Підпункт 7.5 викласти в такій редакції:

"7.5 копія річної фінансової звітності (за останній звітний рік) або фінансової звітності за останній звітний період (квартал), засвідчена заявником (крім банку), що включає: копію Балансу (форма N 1) згідно з додатком до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс"; копію Звіту про фінансові результати (форма N 2) згідно з додатком до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати"; копію Звіту про рух грошових коштів (форма N 3) згідно з додатком до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів"; копію Звіту про власний капітал (форма N 4) згідно з додатком до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал", затверджених наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 391/3684 (із змінами).

Якщо заявник є суб'єктом малого підприємництва (визнаний таким відповідно до чинного законодавства), то ним надається засвідчена копія річного фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва (за останній звітний рік) або фінансового звіту за останній звітний період (квартал), що включає: копію Балансу (форма N 1-м) та копію Звіту про фінансові результати (форма N 2-м) згідно з додатком до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 N 39, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15.03.2000 за N 161/4382 (із змінами).

Річна або квартальна фінансова звітність подається заявником, який вперше отримує відповідну ліцензію, якщо з дати державної реєстрації заявника пройшло більше року або більше трьох місяців".

2.6.3. Підпункт 7.10 викласти в такій редакції:

"7.10 довідка про зареєстровані власні випуски цінних паперів заявника (ліцензіата) (додаток 4), з доданням копії свідоцтва про реєстрацію випуску акцій. Копія цього свідоцтва надається заявником у разі реєстрації першого випуску акцій (при створенні акціонерного товариства)".

2.6.4. Доповнити підпункт 7.11 абзацом другим такого змісту:

"За наявності в заявника (крім банку) особи, яка займає посаду головного бухгалтера, подається довідка в довільній формі щодо стажу трудової діяльності цієї особи на посаді головного бухгалтера або бухгалтера в професійному учаснику фондового ринку або в іншій фінансовій установі з доданням копії кваліфікаційного посвідчення фахівця з питань бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку за відповідною спеціалізацією, засвідченої підписом керівника та печаткою заявника".

2.6.5. Підпункт 7.13 викласти в такій редакції:

"7.13 засвідчені підписом керівника та печаткою заявника (крім банку) копії документів, що підтверджують його право власності на нежитлове приміщення, у якому буде провадитись (провадиться) професійна діяльність на фондовому ринку, або право користування нежитловим приміщенням (договір оренди, суборенди тощо, який укладений заявником або засновником (при створенні юридичної особи) в інтересах цієї юридичної особи, та копії документів, що підтверджують право власності орендодавця на це нежитлове приміщення, з доданням акта приймання-передавання цього приміщення (за наявності) та плану приміщення (із зазначенням його розміру)".

2.6.6. Абзац перший підпункту 7.14 викласти в такій редакції:

"7.14 засвідчена підписом керівника та печаткою заявника (крім банку) копія документа з відповідними додатками до нього (у разі їх наявності), що підтверджує забезпечення цілодобовою охороною цього приміщення із зазначенням способів здійснення такої охорони (телевідеоконтроль, встановлення відповідної системи сигналізації, зокрема кнопка тривожної сигналізації, цілодобова присутність охоронця тощо)".

2.6.7. В абзаці другому підпункту 7.17 слова в дужках "(крім банку)" виключити.

2.6.8. Доповнити пункт 7 підпунктами 7.19 і 7.20 такого змісту:

"7.19 довідка про спеціалізовані структурні підрозділи заявника (ліцензіата), що провадять професійну діяльність на фондовому ринку за її окремими видами та мають інше місцезнаходження, ніж заявник (ліцензіат) (додаток 15).

Подається заявником, який повинен організувати свою професійну діяльність на фондовому ринку у складі спеціалізованих структурних підрозділів у разі, якщо такі підрозділи мають інше місцезнаходження, ніж заявник;

7.20 довідка, складена заявником (крім банку) у довільній формі, про наявність у нього обладнання та програмного забезпечення, яке відповідає вимогам його діяльності та обсягу інформації, що обробляється".

2.7. Доповнити пункт 8 підпунктом 8.8 такого змісту:

"8.8 довідка, складена заявником у довільній формі щодо наявності в нього приміщення архіву, сховища або сейфів з обмеженим до них доступом для здійснення діяльності з ведення власного реєстру власників іменних цінних паперів, обладнаного охоронною та протипожежною сигналізацією, а також наявність у нього обладнання та програмного забезпечення, яке відповідає вимогам його діяльності та обсягу інформації, що обробляється".

2.8. У пункті 9:

2.8.1. Абзац перший підпункту 9.3 викласти в такій редакції:

"9.3 аудиторський висновок про сплату статутного фонду (капіталу) заявника, складений згідно з вимогами пунктів 1, 2 розділу III Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку, затвердженого рішенням Комісії від 19.12.2006 N 1528 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.01.2007 за N 53/13320".

2.8.2. Підпункт 9.5 викласти в такій редакції:

"9.5 копія річної фінансової звітності (за останній звітний рік) або фінансової звітності за останній звітний період (квартал), засвідчена заявником, що включає: копію Балансу (форма N 1) згідно з додатком до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс"; копію Звіту про фінансові результати (форма N 2) згідно з додатком до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати"; копію Звіту про рух грошових коштів (форма N 3) згідно з додатком до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів"; копію Звіту про власний капітал (форма N 4) згідно з додатком до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал", затверджених наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 391/3684 (із змінами).

Річна або квартальна фінансова звітність подається заявником, який вперше отримує відповідну ліцензію, якщо з дати державної реєстрації заявника пройшло більше року або більше трьох місяців".

2.8.3. Підпункт 9.10 викласти в такій редакції:

"9.10 довідка про зареєстровані власні випуски цінних паперів заявника (ліцензіата) (додаток 4) з доданням копії свідоцтва про реєстрацію випуску акцій. Копія цього свідоцтва надається заявником у разі реєстрації першого випуску акцій (при створенні акціонерного товариства)".

2.8.4. Доповнити підпункт 9.11 абзацом другим такого змісту:

"За наявності в заявника особи, яка займає посаду головного бухгалтера, подається довідка в довільній формі щодо стажу трудової діяльності цієї особи на посаді головного бухгалтера або бухгалтера в професійному учаснику фондового ринку або в іншій фінансовій установі з доданням копії кваліфікаційного посвідчення фахівця з питань бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку за відповідною спеціалізацією, засвідчена підписом керівника та печаткою заявника".

2.8.5. Підпункт 9.13 викласти в такій редакції:

"9.13 засвідчені підписом керівника та печаткою заявника копії документів, що підтверджують його право власності на нежитлове приміщення, у якому буде провадитись (провадиться) професійна діяльність на фондовому ринку, або право користування нежитловим приміщенням (договір оренди, суборенди тощо, який укладений заявником (ліцензіатом) або засновником (при створенні юридичної особи) в інтересах цієї юридичної особи), та копії документів, що підтверджують право власності орендодавця на це нежитлове приміщення, з доданням акта приймання-передавання цього приміщення (за наявності) та плану приміщення (із зазначенням його розміру)".

2.8.6. Підпункт 9.15 викласти в такій редакції:

"9.15 правила біржі, зареєстровані Комісією в порядку та строки, установлені Ліцензійними умовами провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, затвердженими рішенням Комісії від 26.05.2006 N 347, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 11.08.2006 за N 974/12848, для реєстрації змін до правил".

3. У главі 1 розділу III:

3.1. Пункт 1 після слів "господарського товариства" доповнити словами "згідно з Цивільним та Господарським кодексами України, законами України".

3.2. Доповнити пункт 3 абзацом другим такого змісту:

"Збільшення статутного фонду (капіталу) торговця цінними паперами повинно бути сплачено виключно за рахунок грошових коштів, що повинно підтверджуватись копією відповідного документа банку (крім випадку збільшення статутного фонду (капіталу) за рахунок реінвестиції прибутку або дивідендів)".

3.3. Доповнити пункт 15 абзацом другим такого змісту:

"Якщо банк має декілька спеціалізованих структурних підрозділів, що здійснюють окремі види професійної діяльності на фондовому ринку, то він повинен дотримуватися вимог щодо заборони суміщення роботи спеціалістів таких підрозділів, установлених Положенням щодо організації діяльності банків та їх відокремлених структурних підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на ринку цінних паперів, затвердженим рішенням Комісії від 16.03.2006 N 160, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.04.2006 за N 409/12283 (далі - Положення щодо організації діяльності банків та їх відокремлених структурних підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на ринку цінних паперів)".

3.4. Абзац перший пункту 16 викласти в такій редакції:

"16. Керівник торговця цінними паперами (його філій або інших відокремлених підрозділів) при здійсненні будь-якого виду професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами не може одночасно працювати в іншому професійному учаснику фондового ринку".

3.5. Доповнити пункт 16 абзацами четвертим і п'ятим такого змісту:

"За наявності в торговця цінними паперами (крім банку) особи, яка займає посаду головного бухгалтера, вона повинна відповідати Професійним вимогам до головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних паперів, затвердженим рішенням Комісії від 24.04.2007 N 815, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16.05.2007 за N 510/13777.

У разі організації заявником діяльності з торгівлі цінними паперами у складі спеціалізованих структурних підрозділів, які мають інше місцезнаходження, ніж заявник (у тому числі в іншому регіоні), кількість сертифікованих фахівців (у тому числі керівник цього підрозділу) повинна становити не менше двох по кожному такому підрозділу".

3.6. Пункт 17 викласти в такій редакції:

"17. Заявник (крім банку) при отриманні ліцензії повинен відповідати вимогам законодавства щодо сплати статутного фонду (капіталу), у тому числі спроможності засновників сплатити відповідні внески до статутного фонду (капіталу), а розмір його власного капіталу за даними фінансової звітності, що надається згідно з підпунктом 3.14 пункту 3 розділу II цього Порядку, повинен бути не меншим, ніж розмір зареєстрованого статутного фонду (капіталу)".

3.7. Доповнити пункт 18 абзацом другим такого змісту:

"Заявник (ліцензіат), що створений у формі акціонерного товариства, який при збільшенні статутного фонду (капіталу) на дату подання заяви про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку має тільки тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій, може отримати ліцензію у разі, якщо попередній випуск акцій зареєстрований на суму не менше, ніж установлений мінімальний розмір статутного фонду (капіталу), необхідний для отримання ліцензії за цим видом діяльності, а строк, установлений законодавством для подання Комісії звіту про результати розміщення акцій, на дату подання цієї заяви ним не порушений".

3.8. Доповнити пункт 19 абзацом другим такого змісту:

"Банк і його відокремлені та/або спеціалізовані структурні підрозділи при організації діяльності з торгівлі цінними паперами повинні відповідати вимогам, установленим Положенням щодо організації діяльності банків та їх відокремлених структурних підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на ринку цінних паперів".

4. У главі 2 розділу III:

4.1. В абзаці другому пункту 1 слова в дужках "(крім банку)" виключити.

4.2. Доповнити пункт 6 абзацом третім такого змісту:

"За наявності в заявника (крім банку) особи, яка займає посаду головного бухгалтера, вона повинна відповідати Професійним вимогам до головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних паперів, затвердженим рішенням Комісії від 24.04.2007 N 815, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16.05.2007 за N 510/13777".

4.3. Доповнити пункт 7 абзацами четвертим і п'ятим такого змісту: "У разі організації заявником депозитарної діяльності зберігача цінними паперами у складі спеціалізованих структурних підрозділів, які мають інше місцезнаходження, ніж заявник (у тому числі в іншому регіоні), кількість сертифікованих фахівців (у тому числі керівник цього підрозділу) повинна становити не менше двох по кожному такому підрозділу.

Якщо заявник (крім банку) має декілька спеціалізованих структурних підрозділів, що здійснюють окремі види професійної діяльності на фондовому ринку, то він повинен дотримуватися вимог щодо заборони суміщення роботи спеціалістів таких підрозділів, установлених Ліцензійними умовами провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, затвердженими рішенням Комісії від 26.05.2006 N 349 та зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 11.08.2006 за N 975/12849 (далі - Ліцензійними умовами провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності).

У разі, якщо банк має декілька спеціалізованих структурних підрозділів, що здійснюють окремі види професійної діяльності на фондовому ринку, то він повинен дотримуватися вимог щодо заборони суміщення роботи спеціалістів таких підрозділів, установлених Положенням щодо організації діяльності банків та їх відокремлених структурних підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на ринку цінних паперів".

4.4. Пункт 8 викласти в такій редакції:

"8. Заявник (крім банку) при отриманні ліцензії повинен відповідати вимогам законодавства щодо сплати статутного фонду (капіталу), у тому числі спроможності засновників сплатити відповідні внески до статутного фонду (капіталу), а розмір його власного капіталу за даними фінансової звітності, що надається згідно з підпунктом 4.6 пункту 4 розділу II цього Порядку, повинен бути не меншим, ніж розмір зареєстрованого статутного фонду (капіталу)".

4.5. Доповнити пункт 9 абзацом другим такого змісту:

"Заявник (ліцензіат), що створений у формі акціонерного товариства, який при збільшенні статутного фонду (капіталу) на дату подання заяви про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку має тільки тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій, може отримати ліцензію у разі, якщо попередній випуск акцій зареєстрований на суму не менше, ніж установлений мінімальний розмір статутного фонду (капіталу), необхідний для отримання ліцензії за цим видом діяльності, а строк, установлений законодавством для подання Комісії звіту про результати розміщення акцій, на дату подання цієї заяви ним не порушений".

4.6. Доповнити пункт 10 абзацами другим та третім такого змісту:

"Заявник (крім банку) і його відокремлені та/або спеціалізовані структурні підрозділи при організації депозитарної діяльності зберігача цінних паперів повинні відповідати вимогам, установленим Ліцензійними умовами провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності.

Банк і його відокремлені та/або спеціалізовані структурні підрозділи при організації депозитарної діяльності зберігача цінних паперів повинні відповідати вимогам, установленим Положенням щодо організації діяльності банків та їх відокремлених структурних підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на ринку цінних паперів".

5. У главі 3 розділу III:

5.1. У пункті 1 слова "відповідно до Закону України "Про господарські товариства" замінити словами "згідно із Цивільним та Господарським кодексами України, законами України".

5.2. Доповнити пункт 5 абзацами четвертим та п'ятим такого змісту:

"Якщо заявник має декілька спеціалізованих структурних підрозділів, що здійснюють окремі види професійної діяльності на фондовому ринку, то він повинен дотримуватися вимог щодо заборони суміщення роботи спеціалістів таких підрозділів, установлених Ліцензійними умовами провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності.

За наявності в заявника особи, яка займає посаду головного бухгалтера, вона повинна відповідати Професійним вимогам до головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних паперів, затвердженим рішенням Комісії від 24.04.2007 N 815, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16.05.2007 за N 510/13777".

5.3. Пункт 6 викласти в такій редакції:

"6. Заявник при отриманні ліцензії повинен відповідати вимогам законодавства щодо сплати статутного фонду (капіталу), у тому числі спроможності засновників сплатити відповідні внески до статутного фонду (капіталу), а розмір його власного капіталу за даними фінансової звітності, що надається згідно з підпунктом 5.6 пункту 5 розділу II цього Порядку, повинен бути не меншим, ніж розмір зареєстрованого статутного фонду (капіталу)".

5.4. Доповнити пункт 7 абзацом другим такого змісту:

"Депозитарій, який при збільшенні статутного фонду (капіталу) на дату подання заяви про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку має тільки тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій, може отримати ліцензію у разі, якщо попередній випуск акцій зареєстрований на суму не менше, ніж установлений мінімальний розмір статутного фонду (капіталу), необхідний для отримання ліцензії за цим видом діяльності, а строк, установлений законодавством для подання Комісії звіту про результати розміщення акцій, на дату подання цієї заяви ним не порушений".

5.5. Доповнити пункт 8 абзацом другим такого змісту:

"Заявник і його відокремлені та/або спеціалізовані структурні підрозділи при організації депозитарної діяльності повинні відповідати вимогам, установленим Ліцензійними умовами провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності".

6. У главі 4 розділу III:

6.1. Пункт 4 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Зазначені фахівці депозитарію не мають права поєднувати цю діяльність з діяльністю у підрозділах, що здійснюють інші види професійної діяльності на фондовому ринку".

6.2. Пункт 5 викласти в такій редакції:

"5. Депозитарій при отриманні ліцензії повинен відповідати вимогам законодавства щодо сплати статутного фонду (капіталу), у тому числі спроможності засновників сплатити відповідні внески до статутного фонду (капіталу), а розмір його власного капіталу за даними фінансової звітності, що надається згідно з підпунктом 6.2 пункту 6 розділу II цього Порядку, повинен бути не меншим, ніж розмір зареєстрованого статутного фонду (капіталу)".

6.3. Доповнити пункт 6 абзацом другим такого змісту:

"Депозитарій, який при збільшенні статутного фонду (капіталу) на дату подання заяви про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку має тільки тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій, може отримати ліцензію у разі, якщо попередній випуск акцій зареєстрований на суму не менше, ніж установлений мінімальний розмір статутного фонду (капіталу), необхідний для отримання ліцензії за цим видом діяльності, а строк, установлений законодавством для подання Комісії звіту про результати розміщення акцій, на дату подання цієї заяви ним не порушений".

6.4. Доповнити главу 4 пунктами 9 і 10 такого змісту:

"9. Депозитарій і його відокремлені та/або спеціалізовані структурні підрозділи при організації депозитарної діяльності повинні відповідати вимогам, установленим Ліцензійними умовами провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності.

10. Ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме розрахунково-клірингової діяльності не може одержати депозитарій, який не забезпечив виконання протягом строку дії попередньо виданої ліцензії розпоряджень про усунення порушень законодавства щодо цінних паперів, постанов про накладання санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів (у тому числі, що передбачали сплату відповідних штрафів), що виносились уповноваженими особами Комісії щодо цього ліцензіата, а також відповідних рішень Комісії, що стосуються цього ліцензіата, які не оскаржені в судовому порядку".

7. У главі 5 розділу III:

7.1. У пункті 1 слова "відповідно до Закону України "Про господарські товариства" замінити словами "згідно із Цивільним та Господарським кодексами України, законами України".

7.2. Доповнити пункт 9 абзацами п'ятим та шостим такого змісту:

"За наявності в заявника (крім банку) особи, яка займає посаду головного бухгалтера, вона повинна відповідати Професійним вимогам до головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних паперів, затвердженим рішенням Комісії від 24.04.2007 N 815, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16.05.2007 за N 510/13777.

У разі, якщо заявник має декілька спеціалізованих структурних підрозділів, що здійснюють окремі види професійної діяльності на фондовому ринку, то він повинен дотримуватися вимог щодо заборони суміщення роботи спеціалістів таких підрозділів, установлених Ліцензійними умовами провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності".

7.3. Доповнити пункт 10 абзацом другим такого змісту:

"У разі, якщо банк має декілька спеціалізованих структурних підрозділів, що здійснюють окремі види професійної діяльності на фондовому ринку, то він повинен дотримуватися вимог щодо заборони суміщення роботи спеціалістів таких підрозділів, установлених Положенням щодо організації діяльності банків та їх відокремлених структурних підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на ринку цінних паперів".

7.4. Доповнити пункт 11 абзацом п'ятим такого змісту:

"У разі організації заявником діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів у складі спеціалізованих структурних підрозділів, які мають інше місцезнаходження (у тому числі в іншому регіоні), ніж ліцензіат, то кількість сертифікованих фахівців (у тому числі керівник цього підрозділу) повинна становити не менше двох по кожному такому підрозділу".

7.5. Доповнити пункт 12 абзацом другим такого змісту:

"Заявник (ліцензіат), що створений у формі акціонерного товариства, який при збільшенні статутного фонду (капіталу) на дату подання заяви про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку має тільки тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій, може отримати ліцензію у разі, якщо попередній випуск акцій зареєстрований на суму не менше, ніж установлений мінімальний розмір статутного фонду (капіталу), необхідний для отримання ліцензії за цим видом діяльності, а строк, установлений законодавством для подання Комісії звіту про результати розміщення акцій, на дату подання цієї заяви ним не порушений".

7.6. Пункт 13 викласти в такій редакції:

"13. Заявник (крім банку) при отриманні ліцензії повинен відповідати вимогам законодавства щодо сплати статутного фонду (капіталу), у тому числі спроможності засновників сплатити відповідні внески до статутного фонду (капіталу), а розмір його власного капіталу за даними фінансової звітності, що надається згідно з підпунктом 7.5 пункту 7 розділу II цього Порядку, повинен бути не меншим, ніж розмір зареєстрованого статутного фонду (капіталу)".

7.7. Доповнити пункт 14 абзацами другим і третім такого змісту:

"Заявник (крім банку) і його відокремлені та/або спеціалізовані структурні підрозділи при організації діяльності повинні відповідати вимогам, установленим Ліцензійними умовами провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності.

Банк і його відокремлені та/або спеціалізовані структурні підрозділи при організації депозитарної діяльності зберігача цінних паперів повинні відповідати вимогам, установленим Положенням щодо організації діяльності банків та їх відокремлених структурних підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на ринку цінних паперів".

8. Главу 6 розділу III після пункту 4 доповнити пунктом 5 такого змісту:

"5. Заявник повинен мати приміщення, обладнання та програмне забезпечення для провадження діяльності з ведення власного реєстру власників іменних цінних паперів, що відповідають вимогам, установленим Комісією для цього виду діяльності".

У зв'язку з цим пункти 5, 6 глави 6 уважати пунктами 6, 7.

9. У главі 7 розділу III:

9.1. У пункті 7:

9.1.1. Абзац перший після слів "Положенням про сертифікацію" доповнити словами "але їх загальна мінімальна кількість повинна становити на менше чотирьох".

9.1.2. Доповнити абзацом четвертим такого змісту:

"За наявності в заявника особи, яка займає посаду головного бухгалтера, вона повинна відповідати Професійним вимогам до головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних паперів, затвердженим рішенням Комісії від 24.04.2007 N 815, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16.05.2007 за N 510/13777".

9.2. Доповнити пункт 8 абзацом другим такого змісту:

"Заявник (ліцензіат), що створений у формі акціонерного товариства, який при збільшенні статутного фонду (капіталу) на дату подання заяви про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку має тільки тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій, може отримати ліцензію у разі, якщо попередній випуск акцій зареєстрований на суму не менше, ніж установлений мінімальний розмір статутного фонду (капіталу), необхідний для отримання ліцензії за цим видом діяльності, а строк, установлений законодавством для подання Комісії звіту про результати розміщення акцій, на дату подання цієї заяви ним не порушений".

9.3. Пункт 9 викласти в такій редакції:

"9. Заявник при отриманні ліцензії повинен відповідати вимогам законодавства щодо сплати статутного фонду (капіталу), у тому числі спроможності засновників сплатити відповідні внески до статутного фонду (капіталу), а розмір його власного капіталу за даними фінансової звітності, що надається згідно з підпунктом 9.5 пункту 9 розділу II цього Порядку, повинен бути не меншим, ніж розмір зареєстрованого статутного фонду (капіталу)".

10. У розділі IV:

10.1. Доповнити пункт 1 підпунктом 1.4 такого змісту:

"1.4 у Комісії на дату подання заяви про видачу ліцензії або у період її розгляду наявне судове рішення, що забороняє видачу ліцензії заявнику, та/або постанова про відкриття виконавчого провадження щодо виконання такого рішення".

10.2. Абзац перший пункту 2 після слів "з дати надходження цих документів" доповнити словами "а у разі отримання Комісією документів, передбачених підпунктом 1.4 пункту 1 цього розділу, протягом п'яти робочих днів з дати їх отримання".

10.3. Доповнити пункт 3 абзацами другим і третім такого змісту:

"Якщо протягом строку розгляду Комісією заяви про видачу ліцензії та відповідних документів у заявника сталися зміни в будь-яких відомостях, що надавались у цих документах, у тому числі зменшення кількості сертифікованих фахівців, то він зобов'язаний протягом наступного робочого дня повідомити Комісію про ці зміни.

У цьому разі рішення про видачу ліцензії заявнику приймається Комісією з урахуванням змін, що надані заявником у період розгляду відповідних документів".

11. У розділі V:

11.1. У пункті 1:

11.1.1. Підпункт 1.2 викласти в такій редакції:

"1.2 для банків - копію положення про філію, якій надані повноваження щодо провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, та копію затвердженого в установленому порядку положення про внутрішній структурний підрозділ філії банку або іншого відокремленого підрозділу, яким надані повноваження щодо здійснення окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, яке повинно відповідати вимогам Положення щодо організації діяльності банків та їх відокремлених структурних підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на ринку цінних паперів".

11.1.2. У підпункті 1.4 після слів у дужках "(додаток 11)" доповнити словами "з доданням копій відповідних сертифікатів, засвідчених підписом керівника та печаткою заявника".

11.1.3. Підпункт 1.5 викласти в такій редакції:

"1.5 засвідчені підписом керівника та печаткою ліцензіата (крім банку) копії документів, що підтверджують його право власності на нежитлове приміщення, у якому провадиться професійна діяльність за місцезнаходженням філії або іншого відокремленого підрозділу, або право користування нежитловим приміщенням (договір оренди, суборенди тощо, який укладений ліцензіатом), та копії документів, що підтверджують право власності орендодавця на нежитлове приміщення, з доданням акта приймання-передавання цього приміщення (за наявності) та плану приміщення (із зазначенням його розміру)".

11.1.4. Доповнити пункт 1 підпунктом 1.6 такого змісту:

"1.6 засвідчена підписом керівника та печаткою ліцензіата (крім банку) копія документа, що підтверджує забезпечення цілодобовою охороною вищевказаного приміщення із зазначенням способів здійснення такої охорони (телевідеоконтроль, установлення відповідної системи сигналізації, цілодобова присутність охоронця тощо).

Подається ліцензіатом, який згідно з вимогами цього Порядку надає ці документи при отриманні ліцензії".

11.2. У підпункті 10.4 пункту 10 цифри "11" замінити цифрами "10".

12. У розділі VI:

12.1. У пункті 1 слова "з дати виникнення підстав для переоформлення ліцензії" замінити словами "з дати здійснення реєстраційної дії (державним реєстратором) щодо відповідних змін".

12.2. У пункті 2:

12.2.1. У підпункті 2.1 після слова "копія" доповнити словом "нового" і далі за текстом.

12.2.2. Абзац третій підпункту 2.2 виключити.

12.2.3. Доповнити пункт 2 підпунктами 2.4 і 2.5 такого змісту:

"2.4 засвідчені підписом керівника та печаткою ліцензіата (крім банку) копії документів, що підтверджують його право власності на нежитлове приміщення, у якому провадиться професійна діяльність на фондовому ринку, або право користування ним (договір оренди, суборенди тощо, який укладений з одного боку ліцензіатом), та копії документів, що підтверджують право власності орендодавця на це нежитлове приміщення, з доданням акта приймання-передавання приміщення (за наявності) та плану приміщення (із зазначенням його розміру).

Подається ліцензіатом у разі реєстрації нового місцезнаходження;

2.5. засвідчена підписом керівника та печаткою ліцензіата (крім банку) копія документа, що підтверджує забезпечення цілодобовою охороною вищевказаного приміщення із зазначенням способів здійснення такої охорони (телевідеоконтроль, установлення відповідної системи сигналізації, цілодобова присутність охоронця тощо).

Подається ліцензіатом у разі зміни його місцезнаходження".

12.3. У пункті 4 слово "п'яти" замінити словом "десяти" та слово "зобов'язаний" словом "зобов'язана".

12.4. Доповнити пункт 6 підпунктом 6.4 такого змісту:

"6.4 у Комісії на дату подання заяви про переоформлення ліцензії або в період її розгляду наявне судове рішення, що забороняє переоформлення ліцензії цьому ліцензіату та/або постанови про відкриття виконавчого провадження щодо виконання такого рішення".

12.5. Абзац перший пункту 7 після слів "з дати надходження цих документів" доповнити словами "а у разі отримання Комісією документів, передбачених підпунктом 6.4 пункту 6 цього розділу протягом п'яти робочих днів з дати їх отримання".

13. У розділі VII пункт 4 виключити. У зв'язку з цим пункти 5, 6 розділу VII уважати пунктами 4, 5.

14. У назві додатка 4 слова "здійснені та" виключити.

15. У додатку 8 колонки з найменуваннями "Кількість власників іменних цінних паперів", "Прізвище, ім'я, по батькові керівника емітента" та "Телефони" виключити.

16. Доповнити Порядок додатками 14, 15 (додаються).

 

Начальник Управління
ліцензування діяльності професійних
учасників ринку цінних паперів
 

 
 
І. Заноза
 

 

"___" ____________ 200_ N _____
(дата підписання заяви) 

ЗАЯВА
про анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку у зв'язку з припиненням ліцензіата шляхом реорганізації в результаті перетворення

Заявник __________________________________________________________________________,
                                                                                             (повне найменування)
місцезнаходження _________________________________________________________________,
телефон, факс _____________________________________________________________________,
ідентифікаційний код юридичної особи ________________________________________________
просить анулювати ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку:
 

1) _________________________________________________
2) _________________________________________________
3) _________________________________________________
(указується вид професійної діяльності на фондовому ринку, який здійснювався ліцензіатом на
підставі ліцензії, що анулюється)

  

Керівник юридичної особи 

М. П. 

____________________
(підпис) 

__________________
(П. І. Б.) 

 

Довідка про спеціалізовані структурні підрозділи заявника (ліцензіата), що провадять професійну діяльність на фондовому ринку за її окремими видами та мають інше місцезнаходження, ніж заявник (ліцензіат)

Дата підписання довідки:

N з/п 

Повне найменування спеціалізованого структурного підрозділу 

Місцезнаходження спеціалізованого структурного підрозділу 

Вид професійної діяльності на фондовому ринку, який здійснюється цим спеціалізованим структурним підрозділом 

Прізвище, ім'я, по батькові керівника спеціалізованого структурного підрозділу 

Кількість сертифікованих фахівців (у т. ч. керівник) спеціалізованого структурного підрозділу 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Керівник юридичної особи 

М. П. 

____________________
(підпис) 

____________________
(П. І. Б.) 

____________

Опрос