Идет загрузка документа (244 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции по бухгалтерскому учету кредитных, вкладных (депозитных) операций и формированию и использованию резервов под кредитные риски в банках Украины

Национальный банк
Постановление, Инструкция от 27.12.2007 № 481
Утратил силу

Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України

Постанова Правління Національного банку України
від 27 грудня 2007 року N 481

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 січня 2008 р. за N 48/14739

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Правління Національного банку України
 від 23 березня 2009 року N 159
,
 від 20 червня 2012 року N 253
,
 від 26 лютого 2013 року N 59
,
від 8 липня 2014 року N 402
,
від 22 червня 2015 року N 401
,
 від 26 листопада 2015 року N 828

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 21 лютого 2018 року N 14)

Відповідно до статті 41 Закону України "Про Національний банк України", статті 68 Закону України "Про банки і банківську діяльність" Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Інструкцію з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України, що додається.

2. Департаменту бухгалтерського обліку (В. І. Ричаківська) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України для керівництва і використання в роботі.

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Правління Національного банку України від 15.09.2004 N 435 "Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 12.10.2004 за N 1302/9901.

4. Постанова набирає чинності з 1 січня 2009 року.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на територіальні управління Національного банку України.

 

Голова 

В. С. Стельмах 

 

Інструкція
з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України

Розділ I. Загальні положення

Глава 1. Основні положення та терміни

1.1. Ця Інструкція визначає порядок відображення в бухгалтерському обліку типових кредитних операцій (надання (отримання) кредитів, здійснення факторингових операцій, операцій репо, урахування векселів) та вкладних (депозитних) операцій, що оцінюються за амортизованою собівартістю, гарантій, авалів та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України.

1.2. Ця Інструкція розроблена відповідно до Цивільного кодексу України, Законів України "Про Національний банк України", "Про банки і банківську діяльність", інших законодавчих актів України, нормативно-правових актів Національного банку України й основних вимог міжнародних стандартів фінансової звітності.

1.3. Терміни, що використовуються в цій Інструкції, уживаються в таких значеннях:

активний ринок - ринок, на якому операції для активів або зобов'язань відбуваються з достатньою частотою та в достатньому обсязі, щоб надавати інформацію про ціноутворення на безперервній основі;

(абзац другий пункту 1.3 глави 1 розділу I у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 26.11.2015 р. N 828)

амортизована собівартість фінансового активу або фінансового зобов'язання - це вартість фінансового активу або фінансового зобов'язання під час первісного визнання за вирахуванням отриманих або сплачених коштів (основної суми боргу, процентних доходів (витрат) або інших платежів, що пов'язані з ініціюванням фінансового активу або фінансового зобов'язання), яка збільшена або зменшена на величину накопиченої амортизації різниці між первісно визнаною сумою та сумою погашення фінансового інструменту, а для фінансового активу - зменшена на величину визнаного зменшення його корисності;

(абзац третій пункту 1.3 глави 1 розділу I із змінами, внесеними
згідно з постановою Правління Національного банку України
від 22.06.2015 р. N 401)

балансова вартість - це вартість, за якою актив та зобов'язання відображаються в балансі. Балансова вартість для фінансового активу та фінансового зобов'язання складається з основної суми боргу, нарахованих процентів, неамортизованої премії (дисконту), суми визнаного зменшення корисності;

витрати на операції - додаткові витрати, що безпосередньо пов'язані з придбанням, випуском або вибуттям фінансового активу чи зобов'язання і які не могли виникнути, якщо суб'єкт господарювання не випустив, не придбав або не реалізував фінансовий інструмент. До витрат на операцію належать комісійні, сплачені агентам, консультантам, брокерам і дилерам, збори органам регулювання, фондовим біржам, податки та державне мито тощо;

довгостроковий вклад (депозит) - розміщені або залучені кошти на строк більше ніж один рік;

довгострокові кредити - надані або отримані кредити на строк більше ніж один рік;

зобов'язання з кредитування - зобов'язання банку надати клієнту кредит на певних умовах;

короткостроковий вклад (депозит) - надані або отримані кошти на строк, що не перевищує один рік;

короткостроковий кредит - наданий або отриманий кредит на строк, що не перевищує один рік;

прострочена заборгованість - заборгованість, яка не погашена в строк, установлений договором;

фінансовий інструмент - це договір, згідно з яким одночасно виникає фінансовий актив в одного суб'єкта господарювання і фінансове зобов'язання або інструмент власного капіталу в іншого суб'єкта господарювання.

Інші терміни, що використовуються в цій Інструкції, уживаються в значеннях, визначених законами України, нормативно-правовими актами Національного банку України та міжнародними стандартами фінансової звітності.

1.4. Банк здійснює кредитні та вкладні (депозитні) операції відповідно до вимог законодавства України і відображає в бухгалтерському обліку за відповідними рахунками Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 N 280, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.07.2004 за N 918/9517, зі змінами (далі - План рахунків бухгалтерського обліку банків України), залежно від категорії контрагентів, виду кредиту/вкладу (депозиту) і строків їх використання.

Банк відображає в бухгалтерському обліку операції з надання кредиту [розміщення вкладу (депозиту)] та отримання кредиту [залучення вкладу (депозиту)] на міжбанківському ринку як операції з похідними фінансовими інструментами, якщо такі операції здійснюються: у різних валютах; з одним і тим самим контрагентом і пов'язані з одним і тим самим ризиком; одночасно і не можуть виконуватися окремо; з однаковим терміном погашення.

(абзац другий пункту 1.4 глави 1 розділу I у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 08.07.2014 р. N 402)

1.5. Банк оцінює надані (отримані) кредити, розміщені (залучені) вклади (депозити) під час первісного визнання за справедливою вартістю, уключаючи витрати на операцію та інші платежі, що пов'язані з ініціюванням кредитів або вкладів (депозитів).

1.6. Банк відображає в бухгалтерському обліку витрати на операцію та інші платежі, що безпосередньо пов'язані з визнанням фінансового інструменту, на рахунках дисконту (премії) за цим фінансовим інструментом.

1.7. Банк оцінює кредити, вклади (депозити) після первісного визнання за амортизованою собівартістю з використанням ефективної ставки відсотка.

1.8. Банк відображає в бухгалтерському обліку процентні доходи і витрати за кредитами, вкладами (депозитами) та амортизує дисконт (премію) із застосуванням ефективної ставки відсотка. Сума дисконту (премії) має бути повністю амортизована на дату погашення/повернення кредиту [вкладу (депозиту)] або до наступної дати перегляду процентної ставки фінансового інструменту, якщо вона змінюється залежно від коливань ринкових ставок. Якщо сума дисконту (премії) за фінансовим інструментом з плаваючою ставкою пов'язана зі зміною кредитного ризику контрагента, вона амортизується протягом очікуваного строку дії фінансового інструменту.

Банк відображає в бухгалтерському обліку процентні доходи і витрати за фінансовими інструментами, за якими неможливо визначити величину майбутніх грошових потоків та терміни їх виникнення [кредити овердрафт, відновлювальні кредитні лінії, вклади (депозити) на вимогу] із застосуванням номінальної процентної ставки;

(пункт 1.8 глави 1 розділу I доповнено абзацом другим згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 26.11.2015 р. N 828)

1.9. Банк відображає в бухгалтерському обліку під час первісного визнання прибуток або збиток на суму різниці між справедливою вартістю фінансового активу або фінансового зобов'язання та вартістю договору в кореспонденції з рахунками дисконту (премії), якщо ефективна ставка відсотка за цим інструментом є вищою або нижчою, ніж ринкова. Різниця між справедливою вартістю фінансового активу або фінансового зобов'язання та вартістю договору за операціями з акціонерами банку відображається в капіталі за рахунками 5 класу та включається частинами до нерозподіленого прибутку (збитку) протягом періоду його утримання або під часу вибуття фінансового інструменту. 

(абзац перший пункту 1.9 глави 1 розділу I із змінами, внесеними
згідно з
постановами Правління Національного банку України
від 22.06.2015 р. N 401
,
 від 26.11.2015 р. N 828)

Справедливою вартістю фінансового інструменту під час первісного визнання є ціна операції (тобто справедлива вартість наданих або отриманих коштів). Банк визначає справедливу вартість фінансового інструменту, застосовуючи відповідний метод оцінювання, якщо ринок для фінансового інструменту не є активним, зокрема:

посилання на ринкову ціну іншого подібного інструменту;

аналіз дисконтованих грошових потоків;

інші методи, що забезпечують достовірне визначення справедливої вартості фінансових інструментів.

Для визначення справедливої вартості кредитів та вкладів (депозитів) найпоширенішим методом оцінювання є дисконтування грошових потоків.

1.10. Банк здійснює аналіз доказів, що свідчать про зменшення корисності фінансового активу [наданих кредитів, розміщених вкладів (депозитів)] або групи фінансових активів, на кожну дату балансу в порядку, визначеному цією Інструкцією та власними методиками і процедурами, розробленими відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності.

Банк визнає зменшення корисності та відображає в бухгалтерському обліку резерв, якщо є свідчення зменшення корисності фінансового активу або групи фінансових активів унаслідок однієї або кількох подій, що відбулися після первісного визнання і впливають на величину та/або строки попередньо оцінених майбутніх грошових потоків від використання фінансового активу або групи фінансових активів.

(абзац другий пункту 1.10 глави 1 розділу I у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 26.11.2015 р. N 828)

(пункт 1.10 глави 1 розділу I у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 22.06.2015 р. N 401)

1.11. Банк припиняє визнання фінансового активу або групи фінансових активів (далі - фінансовий актив), якщо:

а) строк дії прав на грошові потоки від фінансового активу, що визначені умовами договору, закінчується;

б) передавання фінансового активу відповідає критеріям припинення визнання відповідно до пункту 1.13 цієї глави.

1.12. Банк передає фінансовий актив, якщо виконується одна з таких умов:

банк передає права на одержання грошових потоків від фінансового активу, які передбачені договором;

банк зберігає права на одержання грошових потоків від фінансового активу, які передбачені договором про передавання, але бере на себе зобов'язання сплатити грошові потоки одному чи кільком одержувачам за договором, що відповідає таким умовам:

а) банк не має зобов'язання сплатити суми кінцевим покупцям до часу отримання еквівалентних сум від первісного активу;

б) умови договору забороняють банку продавати або передавати в заставу первісний фінансовий актив, крім його передавання кінцевим одержувачам як забезпечення зобов'язання сплатити грошові потоки;

в) банк має зобов'язання передати будь-які грошові потоки, які він інкасує за дорученням кінцевих одержувачів, без суттєвої затримки. Крім того, банк не має права повторно інвестувати такі грошові потоки, за винятком інвестицій коштами або еквівалентами коштів (як визначено в МСБО 7 "Звіти про рух грошових коштів") протягом короткого строку погашення від дати інкасації до дати необхідного переведення їх кінцевим одержувачам. Проценти за такими інвестиціями передаються кінцевим одержувачам.

1.13. Банк оцінює межі, у яких він зберігає всі ризики та винагороди від володіння активом під час передавання фінансового активу, з урахуванням такого:

а) якщо банк передає в основному всі ризики та винагороди від володіння фінансовим активом, то він має припинити визнання фінансового активу і визнати права і зобов'язання, створені або збережені під час передавання, окремо як актив або зобов'язання;

б) якщо банк зберігає в основному всі ризики та винагороди від володіння фінансовим активом, то він продовжує визнавати фінансовий актив;

в) якщо банк не передає, не зберігає в основному всі ризики та винагороди від володіння фінансовим активом, то він визначає, чи зберігається контроль за фінансовим активом.

Банк не здійснює контроль за переданим активом, якщо сторона, якій цей актив передається, має реальну змогу його продати непов'язаній третій стороні, може здійснити цей продаж в односторонньому порядку без необхідності встановлювати додаткові обмеження щодо такого передавання.

Якщо контроль за фінансовим активом не зберігається, то банк припиняє визнання такого активу і визнає права і зобов'язання, створені або збережені під час передавання, окремо як актив або зобов'язання. У разі збереження контролю за фінансовим активом банк продовжує визнавати переданий фінансовий актив у межах його подальшої участі в ньому.

1.14. Банк визнає різницю між балансовою вартістю фінансового активу, за яким не визнано зменшення корисності, та сумою отриманої компенсації як інші операційні доходи або витрати в разі припинення визнання такого активу.

(пункт 1.14 глави 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 22.06.2015 р. N 401)

1.15. Банк відображає в бухгалтерському обліку суттєві зміни умов договору за фінансовим активом, що не пов'язані із зменшенням його корисності, які відповідають критеріям припинення визнання фінансового активу, як погашення первісного та визнання нового фінансового активу за справедливою вартістю.

Будь-які витрати або винагороди, пов'язані з погашенням первісного фінансового активу та визнанням нового, відображаються як інші операційні доходи або витрати від зміни умов договору.

(главу 1 розділу I доповнено новим пунктом 1.15 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 22.06.2015 р. N 401,
у зв'язку з цим пункти 1.15 - 1.35
 вважати відповідно пунктами 1.16 - 1.36
,
 пункт 1.15 глави 1 розділу I у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 26.11.2015 р. N 828)

1.16. Банк припиняє визнання в балансі фінансового зобов'язання або його частини, якщо таке зобов'язання погашено, анульовано або строк його виконання закінчився.

1.17. Банк відображає в бухгалтерському обліку обмін між позичальником та кредитором борговими фінансовими зобов'язаннями за суттєво відмінними умовами як погашення первісного фінансового зобов'язання та визнання нового фінансового зобов'язання. Аналогічно суттєві зміни умов за фінансовим зобов'язанням або його частиною банк відображає в бухгалтерському обліку як погашення первісного фінансового зобов'язання та визнання нового фінансового зобов'язання.

1.18. Банк визначає суттєво відмінними такі умови, відповідно до яких чиста вартість теперішніх грошових потоків за новими умовами, дисконтована із застосуванням первісної ефективної ставки відсотка (для фінансового зобов'язання з плаваючою процентною ставкою - ефективної ставки відсотка, що була розрахована під час останньої зміни номінальної процентної ставки), відрізняється щонайменше на 10 % від дисконтованої теперішньої вартості грошових потоків, що залишилися до строку погашення первісного фінансового зобов'язання.

1.19. Банк відображає будь-які витрати або винагороди як інші операційні доходи або витрати на погашення, якщо обмін борговими фінансовими зобов'язаннями або зміна умов за фінансовим зобов'язанням відображається в бухгалтерському обліку як погашення первісного фінансового зобов'язання та визнання нового фінансового зобов'язання.

1.20. Банк коригує балансову вартість фінансового зобов'язання на будь-які витрати та винагороди за ним і здійснює їх амортизацію за ефективною ставкою відсотка з урахуванням змінених грошових потоків, якщо обмін борговими фінансовими зобов'язаннями або зміна умов за ними не відображається в бухгалтерському обліку як погашення.

1.21. Банк відображає в бухгалтерському обліку отримані/сплачені комісії, що є невід'ємною частиною доходу/витрат за фінансовим інструментом, до часу видачі/отримання кредиту (траншу за кредитною лінією) за рахунком 3600 "Доходи майбутніх періодів"/3500 "Витрати майбутніх періодів".

1.22. Банк у разі надання/отримання кредиту відображає на рахунку неамортизованого дисконту/премії за кредитами суму наперед отриманих (сплачених) комісій та амортизує їх на процентні доходи (витрати) протягом дії фінансового інструменту.

Банк здійснює розподіл суми наперед отриманих/сплачених комісій, що є невід'ємною частиною доходу/витрат за фінансовим інструментом, за траншами кредитної лінії, на пропорційній основі з урахуванням умов договору про кредитну лінію.

(пункт 1.22 глави 1 розділу I у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 08.07.2014 р. N 402)

1.23. Банк у разі ненадання кредиту відображає суму отриманих (сплачених) комісій відповідно до договору на рахунках комісійних доходів (витрат), якщо строк наданого зобов'язання з кредитування закінчується.

1.24. Банк здійснює облік кредитних, вкладних (депозитних) операцій в іноземній валюті та банківських металах, а також нарахування доходів і витрат та формування спеціальних резервів аналогічно до порядку обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій у національній валюті. Банк відображає в бухгалтерському обліку курсові різниці від переоцінки суми кредиту та вкладу (депозиту), а також нарахованих за ними процентів та сформованих спеціальних резервів в іноземній валюті та банківських металах у зв'язку зі зміною офіційного курсу гривні до іноземних валют за рахунком 6204 "Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами".

1.25. Банк здійснює облік заборгованості за кредитами, що придбана в іншому банку (небанківській фінансовій установі), аналогічно до обліку наданих кредитів.

Банк під час первісного визнання відображає в бухгалтерському обліку придбані кредити з дисконтом за їх справедливою вартістю за відповідними рахунками для обліку кредитів залежно від категорії контрагентів, виду кредиту/вкладу (депозиту) і строків їх використання без розподілу за складовими балансової вартості [нараховані проценти, дисконт (премія)].

1.26. Банк здійснює облік заборгованості за кредитами, що продана іншому банку (небанківській фінансовій установі), аналогічно до проданих іпотечних кредитів відповідно до глави 9 розділу IV та пункту 2.4 глави 2 розділу VII цієї Інструкції.

1.27. Банк здійснює облік наданих поручительств та відкритих резервних акредитивів відповідно до глави 6 розділу IV цієї Інструкції.

1.28. Банк відображає в бухгалтерському обліку продаж активів з відстроченням платежу відповідно до їх економічної суті за рахунками з обліку кредитів згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку банків України.

1.29. Банк відображає в бухгалтерському обліку операції з купівлі (продажу) цінних паперів із зворотним їх продажем (купівлею) за фіксованою ціною з одним і тим самим контрагентом як операції репо незалежно від того, одним чи кількома договорами оформлені такі операції.

Банк відображає в бухгалтерському обліку цінні папери, передані або отримані за операцією репо, якщо в покупця є право продати або надати їх у заставу, відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами та фінансовими інвестиціями в банках України.

(пункт 1.29 глави 1 розділу I доповнено абзацом другим згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 26.11.2015 р. N 828)

1.30. Банк відображає операції з продовження строку дії кредитних і вкладних (депозитних) договорів у бухгалтерському обліку за відповідними рахунками з обліку короткострокової або довгострокової заборгованості Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України залежно від строку, що визначається від дати продовження строку дії договору до дати їх погашення.

1.31. Банк здійснює бухгалтерський облік фінансового лізингу (оренди) і наданих (отриманих) у забезпечення кредиту основних засобів згідно з вимогами нормативно-правових актів Національного банку України з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів банків України.

Банк-лізингодавець здійснює оцінку заборгованості з фінансового лізингу (оренди) для визнання зменшення корисності відповідно до вимог розділу VII цієї Інструкції.

1.32. Банк здійснює бухгалтерський облік нарахованих, отриманих (сплачених), наперед отриманих (сплачених) доходів та витрат за кредитними і вкладними (депозитними) операціями згідно з порядком, установленим нормативно-правовими актами Національного банку України з бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України.

1.33. Банк визнає процентний дохід за фінансовими активами, за якими визнано зменшення корисності, на балансову вартість такого активу з використанням ефективної ставки відсотка, що застосовує для дисконтування оцінених очікуваних грошових потоків під час визначення зменшення корисності фінансового активу.

(пункт 1.33 глави 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 22.06.2015 р. N 401)

1.34. Банк здійснює бухгалтерський облік кредитних та вкладних (депозитних) операцій, які не визначені цією Інструкцією, згідно з внутрішніми операційними процедурами (правилами), розробленими з урахуванням вимог законодавства України та міжнародних стандартів фінансової звітності.

1.35. Вимоги розділу VII цієї Інструкції поширюються на відображення в бухгалтерському обліку формування і використання резерву під кредитні ризики за дебіторською заборгованістю, що виникла за операціями з фінансовими активами.

(глава 1 розділу І у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 20.06.2012 р. N 253)

1.36. Банк відображає в бухгалтерському обліку резерви за наданими зобов'язаннями з кредитування відповідно до глави 6 розділу IV цієї Інструкції.

(главу 1 розділу I доповнено пунктом 1.36 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 08.07.2014 р. N 402)

1.37. Банк на дату припинення визнання (продаж, погашення, прощення або відступлення прав вимоги) фінансових активів, за якими визнано зменшення корисності, здійснює нарахування процентного доходу, амортизацію дисконту/премії, оцінку на зменшення корисності та в разі необхідності коригує суму резерву.

(главу 1 розділу I доповнено пунктом 1.37 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 22.06.2015 р. N 401
,
пункт 1.37 глави 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 26.11.2015 р. N 828)

Глава 2. Рахунки, що використовуються для обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів

2.1. З метою скорочення переліку рахунків під час опису бухгалтерських проводок за кредитними, вкладними (депозитними) операціями та формування і використання резервів рахунки в цій Інструкції згруповані відповідно до їх призначення (згідно з додатком до цієї Інструкції) та використовуються згідно з вимогами законодавства України.

2.2. Банк для відображення в бухгалтерському обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій відповідно до облікової політики може використовувати транзитні рахунки, рахунки кредиторської та дебіторської заборгованості з подальшим відображенням цих операцій за відповідними рахунками з обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій.

Розділ II. Бухгалтерський облік кредитних операцій

Глава 1. Відображення в бухгалтерському обліку кредитних операцій на дату укладення кредитного договору (дату операції)

1.1. Банк відображає суму зобов'язання з кредитування на дату здійснення кредитної операції (у день виникнення в банку зобов'язання з кредитування) на відповідних позабалансових рахунках.

Банк відображає в обліку надані зобов'язання з кредитування такою бухгалтерською проводкою:

Дебет

Рахунки для обліку наданих зобов'язань з кредитування;

Кредит

Контррахунок - на суму зобов'язань за цим договором.

Банк відображає отримані зобов'язання з кредитування такою бухгалтерською проводкою:

Дебет

Контррахунок;

Кредит

Рахунок для обліку отриманих зобов'язань з кредитування - на суму зобов'язань за цим договором.

1.2. Банк може не відображати зобов'язання з кредитування за позабалансовими рахунками, якщо на дату операції (у день виникнення в банку зобов'язання з кредитування) кредит надається в повній сумі.

1.3. Банк самостійно визначає порядок обліку договорів за кредитними операціями із забезпеченням їх реєстрації та збереження.

1.4. Банк визнає зобов'язання з кредитування за позабалансовими рахунками до часу його погашення, закінчення строку виконання або строку дії договору.

Банк відображає списання відповідної суми зобов'язання з позабалансових рахунків у разі припинення дії договору, часткового або повного його виконання такими бухгалтерськими проводками:

а) за наданими зобов'язаннями:

Дебет

Контррахунок;

Кредит

Рахунки для обліку наданих зобов'язань з кредитування;

б) за отриманими зобов'язаннями:

Дебет

Рахунок для обліку отриманих зобов'язань з кредитування;

Кредит

Контррахунок.

1.5. Банк у разі укладання договору про поновлювану кредитну лінію на суму погашеного кредиту в межах установленого договором строку здійснює бухгалтерські проводки відповідно до пункту 1.1 цієї глави.

Глава 2. Бухгалтерський облік наданих кредитів

2.1. Банк відображає в бухгалтерському обліку надані кредити такою проводкою:

Дебет

Рахунки для обліку наданих кредитів;

Кредит

Рахунки клієнтів, рахунки для обліку грошових коштів і банківських металів.

2.2. Банк відображає в бухгалтерському обліку видачу кредиту з отриманням процентів авансом та/або сплатою клієнтом банку комісії, що є невід'ємною частиною кредиту, такими проводками:

Дебет

Рахунки для обліку наданих кредитів - на суму кредиту;

Кредит

Рахунки клієнтів, рахунки для обліку грошових коштів і банківських металів - на суму кредиту за вирахуванням процентів, утриманих авансом, та/або комісії;

Кредит

Рахунки для обліку неамортизованого дисконту за наданими кредитами - на суму процентів, утриманих авансом, та/або комісій.

2.3. Банк одразу визнає збиток, якщо кредит надається за процентною ставкою, яка нижча, ніж ринкова, і здійснює в бухгалтерському обліку такі проводки:

Дебет

Рахунки для обліку наданих кредитів - на суму кредиту;

Кредит

Рахунки клієнтів, рахунки для обліку грошових коштів і банківських металів - на суму кредиту;

Дебет

Рахунок для обліку витрат від наданих кредитів, розміщених вкладів (депозитів) за ставкою, яка нижча, ніж ринкова, рахунок для обліку результату коригування за операціями з акціонерами - на різницю між вартістю за кредитним договором та справедливою вартістю кредиту;

(абзац сьомий пункту 2.3 глави 2 розділу II у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 22.06.2015 р. N 401)

Кредит

Рахунки для обліку неамортизованого дисконту за наданими кредитами - на різницю між вартістю за кредитним договором та справедливою вартістю кредиту.

(абзац дев'ятий пункту 2.3 глави 2 розділу II із змінами, внесеними
 згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 22.06.2015 р. N 401)

2.4. Банк одразу визнає прибуток у разі надання кредиту за процентною ставкою, яка вища, ніж ринкова, і здійснює в бухгалтерському обліку такі проводки:

Дебет

Рахунки для обліку наданих кредитів - на суму кредиту;

Кредит

Рахунки клієнтів, рахунки для обліку грошових коштів і банківських металів - на суму кредиту;

Дебет

Рахунки для обліку неамортизованої премії за наданими кредитами - на різницю між справедливою вартістю кредиту та вартістю за кредитним договором;

(абзац сьомий пункту 2.4 глави 2 розділу II із змінами, внесеними
згідно з постановою Правління Національного банку України
від 22.06.2015 р. N 401)

Кредит

Рахунок для обліку доходу від наданих кредитів, розміщених вкладів (депозитів) за ставкою, яка вища, ніж ринкова, рахунок для обліку результату коригування за операціями з акціонерами - на різницю між справедливою вартістю кредиту та вартістю за кредитним договором.

(абзац дев'ятий пункту 2.4 глави 2 розділу II у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 22.06.2015 р. N 401)

2.5. Банк амортизує суму неамортизованого дисконту за наданими кредитами не рідше одного разу на місяць. У цьому разі здійснюється така бухгалтерська проводка:

Дебет

Рахунки для обліку неамортизованого дисконту за наданими кредитами;

Кредит

Рахунки для обліку процентних доходів за наданими кредитами.

2.6. Банк здійснює амортизацію суми неамортизованої премії за наданими кредитами не рідше одного разу на місяць і відображає такою бухгалтерською проводкою:

Дебет

Рахунки для обліку процентних доходів за наданими кредитами;

Кредит

Рахунки для обліку неамортизованої премії за наданими кредитами.

2.7. Банк зменшує зобов'язання з кредитування, що обліковуються за позабалансовими рахунками, на суму наданого кредиту із здійсненням бухгалтерських проводок відповідно до пункту 1.4 глави 1 розділу II цієї Інструкції.

2.8. Банк має визначити на дату операції справедливу вартість компенсації в разі укладення договору про продаж активів з відстроченням платежу. Справедлива вартість визначається шляхом дисконтування суми грошових надходжень з використанням ринкової процентної ставки на подібний фінансовий інструмент емітента з аналогічним кредитним рейтингом або застосуванням ставки, яка точно дисконтує номінальну суму компенсації інструменту до поточної ціни продажу активів.

Різниця між справедливою вартістю компенсації та номінальною сумою компенсації визнається як процентний дохід й амортизується протягом дії договору.

Абзац третій пункту 2.8 глави 2 розділу II виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 22.06.2015 р. N 401)

Глава 3. Бухгалтерський облік забезпечення кредитних операцій

3.1. Банк відображає в бухгалтерському обліку забезпечення за кредитом [майно, у тому числі майнові права на грошові кошти, які розміщені на вклад (депозит)], за позабалансовими рахунками такою проводкою:

(абзац перший пункту 3.1 глави 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 26.11.2015 р. N 828)

а) отриману заставу за справедливою вартістю:

(абзац другий пункту 3.1 глави 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 26.11.2015 р. N 828)

Дебет

Рахунки для обліку отриманої застави;

Кредит

Контррахунок;

б) отриману гарантію (поручительство):

Дебет

Контррахунок;

Кредит

Рахунки для обліку отриманих гарантій.

(пункт 3.1 глави 3 розділу II у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 08.07.2014 р. N 402)

3.2. Банк відображає списання з позабалансових рахунків вартості забезпечення в разі виконання зобов'язання боржником або іншою зобов'язаною особою, а також у разі припинення дії відповідного договору про забезпечення такими бухгалтерським проводками:

Дебет

Контррахунок;

Кредит

Рахунки для обліку отриманої застави

або

Дебет

Рахунки для обліку отриманих гарантій;

Кредит

Контррахунок.

3.3. Банк відображає в бухгалтерському обліку задоволення вимог кредитора за рахунок предмета застави такими проводками:

Дебет

Рахунки для обліку грошових коштів і банківських металів, рахунки клієнтів, рахунки для обліку коштів у розрахунках, рахунки для обліку залучених вкладів (депозитів), рахунки для обліку розміщених ощадних (депозитних) сертифікатів, рахунки з обліку активів банку;

Кредит

Рахунки для обліку наданих кредитів, рахунки для обліку простроченої заборгованості за наданими кредитами;

Кредит

Рахунки для обліку процентних доходів за наданими кредитами, рахунки для обліку нарахованих доходів за наданими кредитами, рахунки для обліку прострочених нарахованих доходів, рахунок з обліку сплачених штрафів та пені.

Банк списує вартість заставленого майна, що обліковувалося за позабалансовими рахунками, і здійснює бухгалтерську проводку відповідно до пункту 3.2 цієї глави.

3.4. Банк здійснює бухгалтерський облік заставленого майна, що переходить у власність заставодержателя за результатами звернення стягнення (визнання в балансі активів у вигляді цінних паперів, основних засобів тощо), відповідно до нормативно-правових актів Національного банку з обліку необоротних активів.

3.5. Банк відображає в бухгалтерському обліку зміну вартості застави такими проводками:

а) у разі збільшення вартості застави:

Дебет

Рахунки для обліку отриманої застави;

Кредит

Контррахунок;

б) у разі зменшення вартості застави:

Дебет

Контррахунок;

Кредит

Рахунки для обліку отриманої застави.

Глава 4. Погашення заборгованості за наданими кредитами

4.1. Банк відображає в бухгалтерському обліку погашення заборгованості за наданими кредитами (основного боргу) такими проводками:

Дебет

Рахунки клієнтів, рахунки для обліку грошових коштів і банківських металів;

Кредит

Рахунки для обліку наданих кредитів, рахунки для обліку простроченої заборгованості за наданими кредитами.

4.2. Банк відображає в бухгалтерському обліку сплату процентів, що здійснюється періодично або на дату погашення кредиту, такими проводками:

Дебет

Рахунки клієнтів, рахунки для обліку грошових коштів і банківських металів;

Кредит

Рахунки для обліку нарахованих доходів за наданими кредитами, рахунки для обліку процентних доходів за наданими кредитами, рахунки для обліку прострочених нарахованих доходів за наданими кредитами, рахунки для обліку комісійних доходів за кредитними операціями.

4.3. Банк відображає в бухгалтерському обліку амортизацію сплачених авансом процентів такими проводками:

Дебет

Рахунки для обліку неамортизованого дисконту за наданими кредитами;

Кредит

Рахунки для обліку процентних доходів за наданими кредитами.

Глава 5. Бухгалтерський облік отриманих кредитів

5.1. Банк здійснює облік отриманих зобов'язань з кредитування відповідно до пункту 1.1 глави 1 розділу II цієї Інструкції.

5.2. Банк відображає в бухгалтерському обліку отримання кредиту такою проводкою:

Дебет

Рахунки для обліку грошових коштів і банківських металів;

Кредит

Рахунки для обліку отриманих кредитів.

Банк зменшує залишок зобов'язань з кредитування, які отримані від банків та обліковуються за позабалансовими рахунками, і здійснює бухгалтерські проводки відповідно до пункту 1.4 глави 1 розділу II цієї Інструкції.

5.3. Банк здійснює облік наданої застави як забезпечення отриманого кредиту за позабалансовими рахунками такою бухгалтерською проводкою:

Дебет

Контррахунок;

Кредит

Рахунок для обліку наданої застави.

Банк обліковує активи, надані в заставу, за балансовою вартістю за окремими аналітичними рахунками відповідних балансових рахунків залежно від виду активу (основні засоби, нематеріальні активи, цінні папери тощо).

5.4. Банк відображає в бухгалтерському обліку суму утриманих процентів авансом та/або сплачених банком комісій, що є невід'ємною частиною отриманого кредиту, за рахунками неамортизованого дисконту за отриманими кредитами. У цьому разі на дату отримання кредиту здійснюються такі бухгалтерські проводки:

Дебет

Рахунки для обліку грошових коштів і банківських металів;

Дебет

Рахунки для обліку неамортизованого дисконту за отриманими кредитами;

Кредит

Рахунки для обліку отриманих кредитів.

5.5. Банк одразу визнає прибуток у разі отримання кредиту за ставкою, яка нижча, ніж ринкова, і здійснює в бухгалтерському обліку такі проводки:

Дебет

Рахунки для обліку грошових коштів і банківських металів - на суму кредиту;

Кредит

Рахунки для обліку отриманих кредитів - на суму кредиту;

Дебет

Рахунки для обліку неамортизованого дисконту за отриманими кредитами - на різницю між вартістю за кредитним договором та справедливою вартістю кредиту;

(абзац сьомий пункту 5.5 глави 5 розділу II із змінами, внесеними
згідно з постановою Правління Національного банку України
від 22.06.2015 р. N 401)

Кредит

Рахунок для обліку доходу від отриманих кредитів, залучених вкладів (депозитів) за ставкою, яка нижча, ніж ринкова, рахунок для обліку результату коригування за операціями з акціонерами - на різницю між вартістю за кредитним договором та справедливою вартістю кредиту.

(абзац дев'ятий пункту 5.5 глави 5 розділу II у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 22.06.2015 р. N 401)

5.6. Банк одразу визнає збиток у разі отримання кредиту за ставкою, яка вища, ніж ринкова, і здійснює в бухгалтерському обліку такі проводки:

Дебет

Рахунки для обліку грошових коштів і банківських металів - на суму кредиту;

Кредит

Рахунки для обліку отриманих кредитів - на суму кредиту;

Дебет

Рахунок для обліку витрат від отриманих кредитів, залучених вкладів (депозитів) за ставкою, яка вища, ніж ринкова, рахунок для обліку результату коригування за операціями з акціонерами - на різницю між справедливою вартістю кредиту та вартістю за кредитним договором.

(абзац сьомий пункту 5.6 глави 5 розділу II у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 22.06.2015 р. N 401)

Кредит

Рахунки для обліку неамортизованої премії за отриманими кредитами - на різницю між справедливою вартістю кредиту та вартістю за кредитним договором.

(абзац дев'ятий пункту 5.6 глави 5 розділу II із змінами, внесеними
згідно з постановою Правління Національного банку України
від 22.06.2015 р. N 401)

5.7. Банк здійснює амортизацію суми неамортизованого дисконту не рідше одного разу на місяць з відображенням витрат за відповідними рахунками протягом строку використання кредиту. У цьому разі здійснюється така бухгалтерська проводка:

Дебет

Рахунки для обліку процентних витрат за отриманими кредитами;

Кредит

Рахунки для обліку неамортизованого дисконту за отриманими кредитами.

5.8. Банк здійснює амортизацію суми премії не рідше одного разу на місяць такою бухгалтерською проводкою:

Дебет

Рахунки для обліку неамортизованої премії за отриманими кредитами;

Кредит

Рахунки для обліку процентних витрат за отриманими кредитами.

5.9. Банк відображає в бухгалтерському обліку повернення отриманого кредиту такою бухгалтерською проводкою:

Дебет

Рахунки для обліку отриманих кредитів;

Кредит

Рахунки для обліку грошових коштів і банківських металів.

Банк списує вартість наданої застави і відображає в бухгалтерському обліку такою проводкою:

Дебет

Рахунок для обліку наданої застави;

Кредит

Контррахунок.

Розділ III. Бухгалтерський облік простроченої та безнадійної заборгованості за кредитними операціями

Глава 1. Бухгалтерський облік простроченої та безнадійної заборгованості за наданими кредитами

1.1. Банк відображає в бухгалтерському обліку суму заборгованості за кредитом, що не сплачена позичальником (боржником) у визначений договором строк, наступного робочого дня такою проводкою:

Дебет

Рахунки для обліку простроченої заборгованості за наданими кредитами;

Кредит

Рахунки для обліку наданих кредитів.

1.2. Банк відображає в бухгалтерському обліку погашення простроченої заборгованості за кредитною операцією такою проводкою:

Дебет

Рахунки для обліку грошових коштів і банківських металів, рахунки клієнтів;

Кредит

Рахунки для обліку простроченої заборгованості за наданими кредитами.

1.3. Банк списує за рахунок спеціальних резервів заборгованість за кредитними операціями, яка визнана безнадійною щодо отримання.

Глава 2. Бухгалтерський облік простроченої заборгованості за отриманими кредитами

2.1. Банк-позичальник (боржник) відображає суму заборгованості за отриманим кредитом, що не сплачена у визначений договором строк, наступного робочого дня такою бухгалтерською проводкою:

Дебет

Рахунки для обліку отриманих кредитів;

Кредит

Рахунки для обліку простроченої заборгованості за отриманими кредитами.

2.2. Банк відображає в бухгалтерському обліку погашення простроченої заборгованості за отриманими кредитами такою проводкою:

Дебет

Рахунки для обліку простроченої заборгованості за отриманими кредитами;

Кредит

Рахунки для обліку грошових коштів і банківських металів.

Розділ IV. Особливості бухгалтерського обліку окремих кредитних операцій

Глава 1. Бухгалтерський облік кредитних ліній

1.1. Банк обліковує зобов'язання з кредитування за позабалансовими рахунками на дату укладення договору про кредитну лінію відповідно до пункту 1.1 глави 1 розділу II цієї Інструкції.

1.2. Банк зменшує суму зобов'язання з кредитування на суму наданого кредиту і відображає в бухгалтерському обліку відповідно до пункту 1.4 глави 1 розділу II цієї Інструкції.

1.3. Банк відображає в бухгалтерському обліку використання кредитної лінії (надання кредитів) за відповідними балансовими рахунками з обліку кредитів згідно з внутрішніми операційними процедурами (правилами).

1.4. Банк здійснює бухгалтерський облік простроченої та безнадійної заборгованості за кредитними лініями аналогічно до розділу III цієї Інструкції.

Глава 2. Бухгалтерський облік кредитів овердрафт (кредитування рахунку)

2.1. Банк відображає в обліку зобов'язання з кредитування на дату укладення договору, відповідно до якого передбачається кредитування рахунку клієнта, згідно з пунктом 1.1 глави 1 розділу II цієї Інструкції.

2.2. Банк відображає в бухгалтерському обліку суму наданих кредитів овердрафт за дебетом рахунків клієнтів (юридичних та фізичних осіб), у результаті чого виникає дебетовий залишок на цих рахунках, і здійснює таку бухгалтерську проводку:

Дебет

Рахунки клієнтів;

Кредит

Рахунки для обліку грошових коштів і банківських металів, рахунки клієнтів.

2.3. Банк зменшує суму зобов'язання з кредитування, що обліковується за позабалансовим рахунком, на суму наданого кредиту овердрафт. Бухгалтерські проводки здійснюються відповідно до пункту 1.4 глави 1 розділу II цієї Інструкції.

2.4. Банк відображає заборгованість за нарахованими процентними доходами за кредитом овердрафт, що не сплачена позичальником у визначений договором строк, наступного робочого дня за відповідними рахунками для обліку прострочених нарахованих доходів. У цьому разі здійснюється така бухгалтерська проводка:

Дебет

Рахунки для обліку прострочених нарахованих доходів;

Кредит

Рахунки для обліку нарахованих доходів за наданими кредитами.

2.5. Банк перераховує дебетовий залишок за рахунком клієнта на рахунок з обліку простроченої заборгованості за наданими кредитами, якщо суму кредиту овердрафт не погашено у визначений договором строк, і здійснює таку бухгалтерську проводку:

Дебет

Рахунки для обліку простроченої заборгованості за наданими кредитами;

Кредит

Рахунки клієнтів.

2.6. Банк здійснює облік кредитів овердрафт за кореспондентськими рахунками аналогічно до відображення кредитів овердрафт за поточними рахунками клієнта.

2.7. Банк відображає в бухгалтерському обліку кредити овердрафт за кореспондентськими рахунками, що відкриті в інших банках, як отримані кредити овердрафт; кредити овердрафт за кореспондентськими рахунками інших банків - як надані кредити овердрафт.

2.8. Банк здійснює бухгалтерський облік простроченої та безнадійної заборгованості за кредитами овердрафт аналогічно до розділу III цієї Інструкції.

Глава 3. Бухгалтерський облік операцій репо

3.1. Банк відображає в бухгалтерському обліку операцію репо як наданий (отриманий) кредит під заставу цінних паперів залежно від умов, згідно з якими здійснюється передавання (продаж) цінних паперів і виконання зобов'язань сторонами договору.

3.2. Банк відображає зобов'язання з надання (отримання) коштів за операцією репо за позабалансовими рахунками відповідно до пункту 1.1 глави 1 розділу II цієї Інструкції.

3.3. Банк відображає в бухгалтерському обліку перерахування коштів за операцією репо (надання кредиту) такою проводкою:

Дебет

Рахунки для обліку кредитів, які надані за операціями репо;

Кредит

Рахунки для обліку грошових коштів і банківських металів, рахунки клієнтів.

Банк списує суму зобов'язань з позабалансових рахунків і відображає в бухгалтерському обліку відповідно до пункту 1.4 глави 1 розділу II цієї Інструкції.

Банк-покупець (кредитор) відображає в бухгалтерському обліку цінні папери, що придбані за операцією репо, як отриману заставу за позабалансовими рахунками такою проводкою:

Дебет

Рахунки для обліку отриманої застави;

Кредит

Контррахунок.

3.4. Банк-покупець (кредитор) відображає в бухгалтерському обліку зворотний продаж цінних паперів такими проводками:

а) за балансовими рахунками:

Дебет

Рахунки для обліку грошових коштів і банківських металів, рахунки клієнтів;

Кредит

Рахунки для обліку кредитів, які надані за операціями репо;

Кредит

Рахунок для обліку нарахованих доходів за операціями репо, рахунки для обліку процентних доходів за операціями репо.

б) за позабалансовими рахунками:

Дебет

Контррахунок;

Кредит

Рахунки для обліку отриманої застави.

3.5. Банк-покупець (кредитор) списує вартість цінних паперів, отриманих у заставу, з позабалансових рахунків у разі неповернення позичальником коштів за операцією репо і одночасно відображає їх за відповідними балансовими рахунками з обліку придбаних цінних паперів за справедливою вартістю. У цьому разі здійснюються такі бухгалтерські проводки:

Дебет

Рахунки для обліку цінних паперів;

Кредит

Рахунки для обліку кредитів, які надані за операціями репо;

Кредит

Рахунок для обліку нарахованих доходів за операціями репо, рахунки для обліку процентних доходів за операціями репо.

3.6. Банк-продавець (позичальник) відображає в бухгалтерському обліку отримання коштів за операцією репо (отримання кредиту) такою проводкою:

Дебет

Рахунки для обліку грошових коштів і банківських металів;

Кредит

Рахунки для обліку коштів, які отримані за операціями репо.

Банк-продавець (позичальник) відображає списання з позабалансових рахунків суми отриманих зобов'язань з кредитування із здійсненням бухгалтерської проводки відповідно до пункту 1.4 глави 1 розділу II цієї Інструкції.

3.7. Банк-продавець (позичальник) відображає в бухгалтерському обліку балансову вартість цінних паперів, наданих у заставу або проданих на умовах зворотного викупу, за позабалансовими рахунками такою бухгалтерською проводкою:

(абзац перший пункту 3.7 глави 3 розділу IV у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 20.06.2012 р. N 253)

Дебет

Контррахунок;

Кредит

Рахунок для обліку наданої застави.

3.8. Банк-продавець (позичальник) відображає в бухгалтерському обліку повернення коштів за операцією репо такими проводками:

а) за балансовими рахунками:

Дебет

Рахунки для обліку коштів, які отримані за операціями репо;

Дебет

Рахунки для обліку процентних витрат за операціями репо, рахунки для обліку нарахованих витрат за отриманими кредитами;

Кредит

Рахунки для обліку грошових коштів і банківських металів.

б) за позабалансовими рахунками:

Дебет

Рахунок для обліку наданої застави;

Кредит

Контррахунок.

3.9. Банк-продавець (позичальник) припиняє визнання вартості цінних паперів у балансі в разі неповернення коштів за операцією репо і здійснює такі бухгалтерські проводки:

а) за балансовими рахунками:

Дебет

Рахунки для обліку коштів, які отримані за операціями репо;

Кредит

Рахунки для обліку цінних паперів.

б) за позабалансовими рахунками:

Дебет

Рахунок для обліку наданої застави;

Кредит

Контррахунок.

Глава 4. Бухгалтерський облік факторингових операцій

4.1. Банк (фактор) відображає в бухгалтерському обліку суму зобов'язання за факторинговою операцією на дату укладення договору факторингу за позабалансовими рахунками відповідно до пункту 1.1 глави 1 розділу II цієї Інструкції.

4.2. Банк (фактор) здійснює облік розрахункових документів клієнта, що отримані відповідно до умов договору факторингу, за номінальною вартістю і виконує за позабалансовими рахунками таку бухгалтерську проводку:

Дебет

Рахунок для обліку документів за факторинговими операціями;

Кредит

Контррахунок.

4.3. Банк (фактор) відображає в бухгалтерському обліку суму коштів, сплачених клієнту, такими проводками:

Дебет

Рахунок для обліку коштів, які надані за факторинговими операціями;

Кредит

Рахунки клієнтів, рахунки для обліку грошових коштів і банківських металів.

Кредит

Рахунок для обліку неамортизованого дисконту за вимогами, що придбані за операціями факторингу, - у разі утримання авансом процентних або комісійних доходів.

Банк відображає зменшення зобов'язань на суму, сплачену клієнту, за позабалансовими рахунками відповідно до пункту 1.4 глави 1 розділу II цієї Інструкції.

4.4. Банк (фактор) відображає в бухгалтерському обліку отримані від боржника кошти як погашення заборгованості за кредитом та процентами. У разі перевищення надходжень над сумою заборгованості за кредитом та процентами банк (фактор) повертає клієнту різницю, якщо інше не встановлено договором факторингу. У цьому разі здійснюються такі бухгалтерські проводки:

Дебет

Рахунки для обліку грошових коштів і банківських металів, рахунки клієнтів - на суму, що надійшла від боржника;

Кредит

Рахунок для обліку коштів, наданих за факторинговими операціями, - на суму кредиту;

Кредит

Рахунок для обліку нарахованих доходів за факторинговими операціями - на суму нарахованих доходів за цією операцією;

Кредит

Рахунок для обліку процентних доходів за факторинговими операціями, рахунки для обліку комісійних доходів за кредитними операціями - на суму доходів, що не були нараховані;

Кредит

Рахунки клієнтів, рахунки для обліку грошових коштів і банківських металів - на суму перевищення надходжень над сумою заборгованості банку за кредитом та процентами.

Одночасно банк (фактор) відображає списання з позабалансових рахунків оплачених боржником документів за факторинговими операціями такою бухгалтерською проводкою:

Дебет

Контррахунок;

Кредит

Рахунок для обліку документів за факторинговими операціями - на суму оплачених боржником розрахункових документів.

Банк у разі часткового погашення боржником заборгованості робить відмітку про дату та суму частково погашених зобов'язань на відповідному платіжному документі.

4.5. Банк (фактор) відображає в бухгалтерському обліку розрахунок за факторинговою операцією, якщо за умовами договору сплату суми боргу здійснює безпосередньо боржник на рахунок клієнта, такими проводками:

Дебет

Рахунки клієнтів;

Кредит

Рахунок для обліку коштів, наданих за факторинговими операціями;

Кредит

Рахунок для обліку нарахованих доходів за факторинговими операціями - на суму нарахованих доходів;

Кредит

Рахунок для обліку процентних доходів за факторинговими операціями, рахунки для обліку комісійних доходів за кредитними операціями - на суму, яка не відображалася в бухгалтерському обліку за рахунками нарахованих доходів.

4.6. Фактор (банк) здійснює бухгалтерський облік простроченої та безнадійної заборгованості за факторинговими операціями аналогічно до розділу III цієї Інструкції.

Глава 5. Бухгалтерський облік операцій з консорціумного кредитування

5.1. Банки - учасники консорціуму (далі - банки-учасники) відображають у бухгалтерському обліку зобов'язання з надання коштів за консорціумним кредитом за позабалансовими рахунками в сумі часток їх участі відповідно до пункту 1.1 глави 1 розділу II цієї Інструкції.

5.2. Кожний банк-учасник здійснює облік кредиту в розмірі частки його участі за відповідними рахунками з обліку кредитів, відкритими на ім'я позичальника.

Банк-учасник відображає в бухгалтерському обліку перерахування коштів головному банку - координаторові консорціуму такою бухгалтерською проводкою:

Дебет

Рахунок для обліку дебіторської заборгованості за операціями з банками;

Кредит

Рахунки для обліку грошових коштів і банківських металів.

5.3. Банки-учасники після отримання повідомлення від головного банку про надання кредиту позичальнику на суму частки їх участі в консорціумному кредиті здійснюють таку бухгалтерську проводку:

Дебет

Рахунки для обліку наданих кредитів;

Кредит

Рахунок для обліку дебіторської заборгованості за операціями з банками.

5.4. Головний банк консорціуму, через який здійснюються розрахунки, до перерахування коштів позичальникові акумулює отримані від інших банків-учасників кошти і відображає цю операцію в бухгалтерському обліку такою проводкою:

Дебет

Рахунки для обліку грошових коштів і банківських металів;

Кредит

Рахунок для обліку кредиторської заборгованості за операціями з банками.

5.5. Головний банк на дату надання позичальникові кредиту здійснює такі бухгалтерські проводки:

Дебет

Рахунки для обліку наданих кредитів - на суму частки власної участі в консорціумному кредиті;

Дебет

Рахунок для обліку кредиторської заборгованості за операціями з банками - на суму частки участі в консорціумному кредиті, перерахованої банками-учасниками;

Кредит

Рахунки клієнтів, рахунки для обліку грошових коштів і банківських металів - на загальну суму кредиту.

Банки-учасники списують суму зобов'язань з позабалансових рахунків і здійснюють бухгалтерські проводки відповідно до пункту 1.4 глави 1 розділу II цієї Інструкції.

5.6. Банки-учасники здійснюють нарахування доходів на суму частки їх участі в консорціумному кредиті відповідно до нормативно-правових актів Національного банку.

5.7. Головний банк отримує доходи з метою подальшого розподілу серед банків-учасників і відображає їх такою бухгалтерською проводкою:

Дебет

Рахунки клієнтів, рахунки для обліку грошових коштів і банківських металів;

Кредит

Рахунок для обліку кредиторської заборгованості за операціями з банками - на суму процентів за кредитом.

5.8. Головний банк відображає частку своїх доходів такою бухгалтерською проводкою:

Дебет

Рахунок для обліку кредиторської заборгованості за операціями з банками;

Кредит

Рахунки для обліку нарахованих доходів за наданими кредитами, рахунки для обліку процентних доходів за наданими кредитами.

5.9. Головний банк перераховує відповідні частки доходів за кредитом банкам-учасникам і здійснює такі бухгалтерські проводки:

Дебет

Рахунок для обліку кредиторської заборгованості за операціями з банками;

Кредит

Рахунки для обліку грошових коштів і банківських металів - на суму частки участі банків-учасників в отриманих доходах.

Банки-учасники відображають кошти, отримані від головного банку як погашення заборгованості за нарахованими доходами та кредитом, згідно з порядком, викладеним у главі 4 розділу II цієї Інструкції.

5.10. Якщо умовами договору про консорціумне кредитування передбачається утримання доходів авансом, то суми таких доходів кожний банк-учасник відображає за рахунками з обліку неамортизованого дисконту. Бухгалтерські проводки здійснюються аналогічно до проводок, зазначених у главі 2 розділу II цієї Інструкції.

5.11. Кожний банк-учасник обліковує забезпечення за операцією з консорціумного кредитування пропорційно до часток участі в наданому кредиті відповідно до укладеного договору про забезпечення.

5.12. Банк здійснює бухгалтерський облік простроченої та безнадійної заборгованості за консорціумним кредитом аналогічно до розділу III цієї Інструкції.

Глава 6. Бухгалтерський облік гарантій та авалів

6.1. Банк відображає в бухгалтерському обліку надані гарантії та авалі (далі - гарантії) під час первісного визнання як зобов'язання за справедливою вартістю, яка дорівнює сумі отриманих банком-гарантом комісій (винагороди за надану гарантію).

6.2. Банк відображає в обліку отриману суму комісії за надану гарантію такою бухгалтерською проводкою:

Дебет

Рахунки для обліку грошових коштів і банківських металів, рахунки клієнтів;

Кредит

Рахунок для обліку кредиторської заборгованості за операціями з іншими фінансовими інструментами.

6.3. Одночасно банк обліковує суму наданої гарантії за позабалансовими рахунками груп 900 "Гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти, що надані банкам" або 902 "Гарантії, що надані клієнтам" залежно від контрагентів та виду гарантії до дати її виконання або закінчення строку дії. У цьому разі здійснюється така бухгалтерська проводка:

Дебет

Рахунки для обліку наданих гарантій;

Кредит

Контррахунок.

Контрагентом, за яким гарантію відносять до тієї чи іншої групи рахунків, уважається той, за кого надана гарантія. Гарантії, які надані іншим банкам як забезпечення сум, отриманих клієнтами - позичальниками кредитів, обліковуються як гарантії, що надані клієнтам.

6.4. Банк здійснює амортизацію первісно визнаного зобов'язання за наданою гарантією прямолінійним методом і відображає такою бухгалтерською проводкою:

Дебет

Рахунок для обліку кредиторської заборгованості за операціями з іншими фінансовими інструментами;

Кредит

Рахунки для обліку доходів за позабалансовими операціями.

6.5. Банк відображає гарантії в бухгалтерському обліку після первісного визнання за найбільшою з двох оцінок:

а) як суму коштів, необхідних для погашення зобов'язання на звітну дату балансу;

б) як первісно визнану суму зобов'язання за вирахуванням накопиченої амортизації.

6.6. Банк обліковує отримані гарантії з пов'язаною гарантією, наданою іншому контрагенту, за рахунками 9015 "Контргарантії, що отримані від банків", 9036 "Контргарантії, що отримані від клієнтів". У цьому разі за позабалансовими рахунками здійснюється така бухгалтерська проводка:

Дебет

Контррахунок;

Кредит

Рахунки для обліку отриманих контргарантій.

6.7. Банк відображає в бухгалтерському обліку отриману як забезпечення заставу за наданою гарантією такою проводкою:

Дебет

Рахунки для обліку отриманої застави;

Кредит

Контррахунок.

6.8. Банк відображає в бухгалтерському обліку кошти, отримані як забезпечення наданої гарантії, такою проводкою:

Дебет

Рахунки для обліку грошових коштів і банківських металів, рахунки клієнтів;

Кредит

Рахунки для обліку коштів у розрахунках, рахунки для обліку залучених вкладів (депозитів).

6.9. Банк має визначити потрібну суму для сплати за наданою гарантією станом на звітну дату, якщо він упевнений у тому, що змушений буде платити за такою гарантією. Відповідно до пункту 6.4 цієї глави здійснюється повна амортизація отриманої суми комісії за надану гарантію, та формується резерв такою бухгалтерською проводкою:

(абзац перший пункту 6.9 глави 6 розділу IV у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 08.07.2014 р. N 402)

Дебет

Рахунки для обліку відрахувань у резерви;

Кредит

Рахунок для обліку резервів за виданими зобов'язаннями.

6.10. Банк має здійснювати аналіз суми зобов'язання за наданою гарантією та коригувати її для визначення реальної оцінки на кожну дату балансу. Якщо вибуття ресурсів, що пов'язані з виконанням зобов'язання, стає маловірогідним, сума резерву сторнується і в бухгалтерському обліку здійснюється така проводка:

Дебет

Рахунок для обліку резервів за виданими зобов'язаннями;

Кредит

Рахунки для обліку відрахувань у резерви.

6.11. Банк відображає в бухгалтерському обліку виконання зобов'язань за наданими гарантіями такою проводкою:

Дебет

Рахунок для обліку резервів за виданими зобов'язаннями:

(абзац третій пункту 6.11 глави 6 розділу IV у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 08.07.2014 р. N 402)

Кредит

Рахунки для обліку грошових коштів і банківських металів, рахунки клієнтів.

Одночасно суми гарантій списуються з позабалансових рахунків і здійснюється така бухгалтерська проводка:

Дебет

Контррахунок;

Кредит

Рахунки для обліку наданих гарантій.

6.12. Банк відображає в бухгалтерському обліку очікувану суму відшкодування боржником або третьою стороною виплаченої суми гарантії тільки тоді, коли є впевненість, що таке відшкодування буде отримано. У цьому разі здійснюється така бухгалтерська проводка:

(абзац перший пункту 6.12 глави 6 розділу IV у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 20.06.2012 р. N 253
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 08.07.2014 р. N 402)

Дебет

Рахунок для обліку дебіторської заборгованості за операціями з іншими фінансовими інструментами;

Кредит

Рахунки для обліку відрахувань у резерви.

6.13. Якщо гарантія забезпечена грошовими коштами, то банк виконує гарантію і здійснює таку бухгалтерську проводку:

Дебет

Рахунки для обліку коштів в розрахунках, рахунки для обліку залучених вкладів (депозитів);

Кредит

Рахунки для обліку грошових коштів і банківських металів, рахунки клієнтів.

(пункт 6.13 глави 6 розділу IV у редакції постанов
 Правління Національного банку України від 20.06.2012 р. N 253,
від 08.07.2014 р. N 402)

6.14. Банк відображає в бухгалтерському обліку відшкодування боржником або третьою стороною суми, що раніше була сплачена банком-гарантом, такою проводкою:

Дебет

Рахунки для обліку грошових коштів і банківських металів, рахунки клієнтів;

Кредит

Рахунок для обліку дебіторської заборгованості за операціями з іншими фінансовими інструментами.

6.15. Банк має здійснити амортизацію комісійних доходів у разі дострокового розірвання або закінчення строку дії гарантії такою бухгалтерською проводкою:

Дебет

Рахунок для обліку кредиторської заборгованості за операціями з іншими фінансовими інструментами;

Кредит

Рахунки для обліку доходів за позабалансовими операціями.

Одночасно за позабалансовими рахунками здійснюється така проводка:

Дебет

Контррахунок;

Кредит

Рахунки для обліку наданих гарантій.

6.16. Банк здійснює списання вартості застави, що обліковувалася за позабалансовими рахунками, такою бухгалтерською проводкою:

Дебет

Контррахунок;

Кредит

Рахунки для обліку отриманої застави.

6.17. Банк, що надає контргарантію, обліковує її за позабалансовими рахунками 9000 "Гарантії, що надані банкам" або 9020 "Гарантії, що надані клієнтам".

6.18. Банк здійснює облік коштів, наданих іншому банку як забезпечення гарантії, такою проводкою:

Дебет

Рахунок для обліку коштів у розрахунках, розміщених в інших банках;

Кредит

Рахунки для обліку грошових коштів і банківських металів.

Глава 7. Бухгалтерський облік операцій з урахування векселів

7.1. Банк здійснює облік операцій з урахування векселів, якщо передбачає їх утримання до строку погашення.

Банк має відобразити в бухгалтерському обліку купівлю векселя для подальшого продажу або дострокового пред'явлення до погашення за рахунками з обліку цінних паперів у портфелі банку на продаж.

7.2. Банк обліковує суму зобов'язань з кредитування на дату укладення договору про врахування векселя відповідно до пункту 1.1 глави 1 розділу II цієї Інструкції.

7.3. Банк відображає в бухгалтерському обліку операцію з урахування векселів такими проводками:

Дебет

Рахунки для обліку кредитів, які надані за врахованими векселями, - на номінальну суму векселя;

Кредит

Рахунки для обліку неамортизованого дисконту за врахованими векселями - на суму дисконту;

Кредит

Рахунки для обліку грошових коштів і банківських металів, рахунки клієнтів - на суму наданих коштів.

Банк одночасно зменшує зобов'язання з кредитування на суму балансової вартості врахованих векселів.

Банк обліковує враховані векселі за позабалансовим рахунком 9819 "Інші цінності і документи" за номінальною вартістю.

7.4. Банк здійснює амортизацію суми дисконту за векселем за період від дати придбання до дати погашення векселя не рідше одного разу на місяць і відображає в обліку такою бухгалтерською проводкою:

Дебет

Рахунки для обліку неамортизованого дисконту за врахованими векселями;

Кредит

Рахунки для обліку процентних доходів за врахованими векселями - на суму амортизації дисконту.

7.5. Банк відображає в обліку погашення врахованого векселя в установлений строк такою бухгалтерською проводкою:

Дебет

Рахунки для обліку грошових коштів і банківських металів, рахунки клієнтів - на суму, отриману від платника за векселем;

Кредит

Рахунки для обліку кредитів, які надані за врахованими векселями, - на номінальну суму векселя.

7.6. Банк здійснює бухгалтерський облік простроченої та безнадійної заборгованості за операціями з урахування векселів аналогічно до розділу III цієї Інструкції.

Глава 8. Бухгалтерський облік кредитів овернайт

8.1. Банк здійснює облік кредитів овернайт аналогічно до обліку наданих (отриманих) кредитів.

8.2. Заборгованість за кредитами овернайт, які надані строком на один робочий день і обертаються на міжбанківському ринку, у разі зміни початкової дати їх погашення (пролонгації) банк відображає за відповідними рахунками з обліку короткострокових або довгострокових кредитів залежно від строку, що визначається від дати пролонгації договору до дати їх погашення.

8.3. Банк здійснює бухгалтерський облік простроченої та безнадійної заборгованості за кредитами овернайт аналогічно до розділу III цієї Інструкції.

Глава 9. Особливості бухгалтерського обліку іпотечних кредитів

9.1. Банк з метою рефінансування може об'єднувати кредити в консолідований іпотечний борг з одночасним об'єднанням відповідних іпотек в іпотечний пул.

9.2. Банк уключає в консолідований іпотечний борг лише ті зобов'язання, щодо яких однакові умови договорів про іпотечний кредит, умови іпотечних договорів та інші умови, перелік яких він визначає самостійно.

9.3. Банк може здійснювати операції з відчуження іпотечних активів після реформування в консолідований борг зобов'язань за договорами про іпотечний кредит і об'єднання відповідних іпотек в іпотечний пул.

9.4. Банк припиняє визнання в балансі іпотечних кредитів у разі їх продажу з передаванням покупцю всіх ризиків і винагород. У цьому разі здійснюється така бухгалтерська проводка:

Дебет

Рахунки для обліку грошових коштів і банківських металів;

Кредит

Рахунки для обліку наданих кредитів, рахунки для обліку нарахованих доходів за наданими кредитами.

Дебет/Кредит

(пункт 9.4 глави 9 розділу IV доповнено новим абзацом шостим згідно з
постановою Правління Національного банку України від 20.06.2012 р. N 253)

Рахунок для обліку інших операційних витрат/рахунок для обліку інших операційних доходів.

(пункт 9.4 глави 9 розділу IV доповнено новим абзацом сьомим згідно з 
постановою Правління Національного банку України від 20.06.2012 р. N 253,
 у зв'язку з цим абзаци шостий - десятий
уважати відповідно абзацами восьмим - дванадцятим)

Одночасно банк відображає списання вартості застави такою бухгалтерською проводкою:

Дебет

Контррахунок;

Кредит

Рахунки для обліку отриманої застави.

9.5. Банк відображає за позабалансовими рахунками операцію з подальшого обслуговування проданих іпотечних кредитів і здійснює таку бухгалтерську проводку:

Дебет

Рахунок для обліку кредитів, що перебувають на обслуговуванні в банку;

Кредит

Контррахунок.

9.6. Банк здійснює нарахування процентних доходів за іпотечними кредитами, що перебувають на обслуговуванні в банку, такою бухгалтерською проводкою:

Дебет

Рахунок для обліку процентних доходів за кредитами, що перебувають на обслуговуванні в банку;

Кредит

Контррахунок.

9.7. Банк перераховує сплачену боржником суму основного боргу та процентних доходів за іпотечними кредитами за належністю покупцю іпотечних кредитів.

Одночасно з позабалансових рахунків банк списує суму основного боргу і процентних доходів і відображає цю операцію в бухгалтерському обліку такими проводками:

Дебет

Контррахунок;

Кредит

Рахунки для обліку кредитів, що перебувають на обслуговуванні в банку;

Кредит

Рахунки для обліку процентних доходів за кредитами, що перебувають на обслуговуванні в банку.

9.8. Банк відображає в бухгалтерському обліку суму доходів, що належить йому за обслуговування проданих іпотечних кредитів, такою проводкою:

Дебет

Рахунки для обліку грошових коштів і банківських металів;

Кредит

Рахунки для обліку інших комісійних доходів.

9.9. Банк-кредитор продовжує визнавати в бухгалтерському обліку іпотечні кредити, за якими відступлені права вимоги покупцю іпотечних кредитів на встановлений строк із зобов'язанням зворотного викупу, та визнає кошти, отримані від покупця іпотечних кредитів, як отриманий кредит. У цьому разі здійснюється така бухгалтерська проводка:

Дебет

Рахунки для обліку грошових коштів і банківських металів;

Кредит

Рахунки для обліку отриманих кредитів.

9.10. Банк здійснює відображення в бухгалтерському обліку нарахованих, отриманих (сплачених) доходів та витрат згідно з пунктом 1.31 глави 1 розділу I цієї Інструкції.

(пункт 9.10 глави 9 розділу IV із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 08.07.2014 р. N 402)

9.11. Банк здійснює облік заставної, випуск якої передбачено іпотечним договором, такою бухгалтерською проводкою:

Дебет

Рахунок для обліку заставної за іпотечними кредитами;

Кредит

Контррахунок.

9.12. Банк здійснює операції з використанням заставної відповідно до вимог законодавства України.

Розділ V. Бухгалтерський облік вкладних (депозитних) операцій

Глава 1. Відображення в бухгалтерському обліку вкладних (депозитних) операцій на дату укладення договору банківського вкладу (депозиту) на міжбанківському ринку

1.1. Банк на дату укладення договору про розміщення або залучення коштів на міжбанківському ринку відображає за позабалансовими рахунками одночасно вимоги та зобов'язання відповідно до укладеного договору банківського вкладу (депозиту). У цьому разі здійснюються такі бухгалтерські проводки:

(абзац перший пункту 1.1 глави 1 розділу V із змінами, внесеними
 згідно з постановою Правління Національного банку України
від 20.06.2012 р. N 253)

Дебет

Рахунок для обліку активів до отримання та депозитів до розміщення;

Кредит

Контррахунок;

Дебет

Контррахунок;

Кредит

Рахунок для обліку активів до відправлення та депозитів до залучення.

(абзац дев'ятий пункту 1.1 глави 1 розділу V із змінами, внесеними
 згідно з постановою Правління Національного банку України
від 20.06.2012 р. N 253)

1.2. Банк здійснює облік вимог та зобов'язань за позабалансовими рахунками до часу розміщення або залучення коштів за вкладом (депозитом). Якщо розміщення або залучення вкладу (депозиту) здійснюється на дату укладення договору, то вимоги та зобов'язання за позабалансовими рахунками можуть не відображатися.

1.3. Банк у разі припинення дії договору банківського вкладу (депозиту) або його виконання здійснює одночасно такі бухгалтерські проводки:

(абзац перший пункту 1.3 глави 1 розділу V із змінами, внесеними
 згідно з постановою Правління Національного банку України
від 20.06.2012 р. N 253)

Дебет

Рахунок для обліку активів до відправлення та депозитів до залучення;

(абзац третій пункту 1.3 глави 1 розділу V із змінами, внесеними
 згідно з постановою Правління Національного банку України
від 20.06.2012 р. N 253)

Кредит

Контррахунок;

Дебет

Контррахунок;

Кредит

Рахунок для обліку активів до отримання та депозитів до розміщення.

1.4. Банк самостійно визначає порядок обліку договорів банківського вкладу (депозиту) із забезпеченням їх реєстрації та зберігання.

Глава 2. Бухгалтерській облік залучених вкладів (депозитів)

2.1. Банк здійснює облік коштів на дату залучення на вклад (депозит) такою бухгалтерською проводкою:

Дебет

Рахунки для обліку грошових коштів і банківських металів, рахунки клієнтів;

Кредит

Рахунки для обліку залучених вкладів (депозитів).

Банк обліковує строкові вклади (депозити) та вклади (депозити) на вимогу за відповідними балансовими рахунками.

(пункт 2.1 глави 2 розділу V доповнено абзацом згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 23.03.2009 р. N 159)

Абзац сьомий пункту 2.1 глави 2 розділу V виключено

(пункт 2.1 глави 2 розділу V доповнено абзацом згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 23.03.2009 р. N 159
,
абзац сьомий пункту 2.1 глави 2 розділу V виключено згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 26.11.2015 р. N 828)

2.2. Банк відображає в бухгалтерському обліку суму залученого вкладу (депозиту) з оплатою процентів авансом та/або сплатою банком комісій, що є невід'ємною частиною залученого вкладу (депозиту), такою бухгалтерською проводкою:

Дебет

Рахунки для обліку грошових коштів і банківських металів, рахунки клієнтів;

Дебет

Рахунки для обліку неамортизованого дисконту за отриманими строковими коштами;

Кредит

Рахунки для обліку залучених вкладів (депозитів).

(главу 2 розділу V доповнено новим пунктом 2.2
 згідно з постановою Правління Національного банку України
від 20.06.2012 р. N 253,
у зв'язку з цим пункти 2.2 - 2.6
уважати відповідно пунктами 2.3 - 2.7)

2.3. Банк одразу визнає прибуток у разі залучення коштів на вклад (депозит) за ставкою, яка нижча, ніж ринкова, і здійснює в бухгалтерському обліку такі проводки:

Дебет

Рахунки для обліку грошових коштів і банківських металів, рахунки клієнтів - на суму вкладу (депозиту);

Кредит

Рахунки для обліку залучених вкладів (депозитів) - на суму вкладу (депозиту);

Дебет

Рахунки для обліку неамортизованого дисконту за отриманими строковими коштами - на різницю між вартістю за договором вкладу (депозиту) та справедливою вартістю вкладу (депозиту);

(абзац сьомий пункту 2.3 глави 2 розділу V із змінами, внесеними
 згідно з
постановами Правління Національного банку України
від 20.06.2012 р. N 253
,
від 22.06.2015 р. N 401)

Кредит

Рахунок для обліку доходу від отриманих кредитів, залучених вкладів (депозитів) за ставкою, яка нижча, ніж ринкова, рахунок для обліку результату коригування за операціями з акціонерами - на різницю між вартістю за договором вкладу (депозиту) та справедливою вартістю вкладу (депозиту).

(абзац дев'ятий пункту 2.3 глави 2 розділу V у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 22.06.2015 р. N 401)

2.4. Банк здійснює амортизацію суми неамортизованого дисконту не рідше одного разу на місяць з відображенням за відповідними рахунками витрат протягом строку дії депозиту. У цьому разі здійснюється така бухгалтерська проводка:

Дебет

Рахунки для обліку процентних витрат за залученими вкладами (депозитами);

Кредит

Рахунки для обліку неамортизованого дисконту за отриманими строковими коштами.

(абзац п'ятий пункту 2.4 глави 2 розділу V у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 20.06.2012 р. N 253)

2.5. Банк одразу визнає збиток у разі залучення коштів на вклад (депозит) за ставкою, яка вища, ніж ринкова, і здійснює в бухгалтерському обліку такі проводки:

Дебет

Рахунки для обліку грошових коштів і банківських металів, рахунки клієнтів - на суму вкладу (депозиту);

Кредит

Рахунки для обліку залучених вкладів (депозитів) - на суму вкладу (депозиту);

Дебет

Рахунок для обліку витрат від отриманих кредитів, залучених вкладів (депозитів) за ставкою, яка вища, ніж ринкова, рахунок для обліку результату коригування за операціями з акціонерами - на різницю між справедливою вартістю вкладу (депозиту) та вартістю за договором вкладу (депозиту);

(абзац сьомий пункту 2.5 глави 2 розділу V у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 22.06.2015 р. N 401)

Кредит

Рахунки для обліку неамортизованої премії за отриманими строковими коштами - на різницю між справедливою вартістю вкладу (депозиту) та вартістю за договором вкладу (депозиту).

(абзац дев'ятий пункту 2.5 глави 2 розділу V із змінами, внесеними
 згідно з
постановами Правління Національного банку України
від 20.06.2012 р. N 253
,
від 22.06.2015 р. N 401)

2.6. Банк здійснює амортизацію суми неамортизованої премії не рідше одного разу на місяць з відображенням за відповідними рахунками витрат протягом строку дії депозиту. У цьому разі здійснюється така бухгалтерська проводка:

Дебет

Рахунки для обліку неамортизованої премії за отриманими строковими коштами;

(абзац третій пункту 2.6 глави 2 розділу V у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 20.06.2012 р. N 253)

Кредит

Рахунки для обліку процентних витрат за залученими вкладами (депозитами).

2.7. Банк ураховує суму вкладу (депозиту) на вкладному (депозитному) рахунку до часу його повернення.

Глава 3. Бухгалтерський облік розміщених вкладів (депозитів)

3.1. Банк відображає в бухгалтерському обліку розміщення вкладу (депозиту) такою проводкою:

Дебет

Рахунки для обліку розміщених вкладів (депозитів);

Кредит

Рахунки для обліку грошових коштів і банківських металів.

3.2. Банк відображає в бухгалтерському обліку розміщення вкладу (депозиту) з отриманням процентів авансом та/або сплатою банку комісій, що є невід'ємною частиною розміщеного вкладу (депозиту), такою бухгалтерською проводкою:

Дебет

Рахунки для обліку розміщених вкладів (депозитів);

Кредит

Рахунки для обліку неамортизованого дисконту за розміщеними строковими коштами;

Кредит

Рахунки для обліку грошових коштів і банківських металів.

(главу 3 розділу V доповнено новим пунктом 3.2 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 20.06.2012 р. N 253,
у зв'язку з цим пункти 3.2 - 3.5 уважати відповідно пунктами 3.3 - 3.6)

3.3. Банк одразу визнає збиток у разі розміщення коштів на вклад (депозит) за ставкою, яка нижча, ніж ринкова, і здійснює в бухгалтерському обліку такі проводки:

Дебет

Рахунки для обліку розміщених вкладів (депозитів);

Кредит

Рахунки для обліку грошових коштів і банківських металів;

Дебет

Рахунок для обліку витрат від наданих кредитів, розміщених вкладів (депозитів) за ставкою, яка нижча, ніж ринкова, рахунок для обліку результату коригування за операціями з акціонерами - на різницю між вартістю за договором вкладу (депозиту) та справедливою вартістю вкладу (депозиту);

(абзац сьомий пункту 3.3 глави 3 розділу V у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 22.06.2015 р. N 401)

Кредит

Рахунки для обліку неамортизованого дисконту за розміщеними строковими коштами - на різницю між вартістю за договором вкладу (депозиту) та справедливою вартістю вкладу (депозиту).

(абзац дев'ятий пункту 3.3 глави 3 розділу V із змінами, внесеними
 згідно з
постановами Правління Національного банку України
від 20.06.2012 р. N 253
,
від 22.06.2015 р. N 401)

3.4. Банк здійснює амортизацію суми неамортизованого дисконту не рідше одного разу на місяць. У цьому разі здійснюється така бухгалтерська проводка:

Дебет

Рахунки для обліку неамортизованого дисконту за розміщеними строковими коштами;

(абзац третій пункту 3.4 глави 3 розділу V у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 20.06.2012 р. N 253)

Кредит

Рахунки для обліку процентних доходів за розміщеними вкладами (депозитами).

3.5. Банк одразу визнає прибуток у разі розміщення коштів на вклад (депозит) за ставкою, яка вища, ніж ринкова, і здійснює такі бухгалтерські проводки:

Дебет

Рахунки для обліку розміщених вкладів (депозитів);

Кредит

Рахунки для обліку грошових коштів і банківських металів;

Дебет

Рахунки для обліку неамортизованої премії за розміщеними строковими коштами - на різницю між справедливою вартістю вкладу (депозиту) та вартістю за договором вкладу (депозиту);

(абзац сьомий пункту 3.5 глави 3 розділу V із змінами, внесеними
 згідно з
постановами Правління Національного банку України
від 20.06.2012 р. N 253
,
 від 22.06.2015 р. N 401)

Кредит

Рахунок для обліку доходу від наданих кредитів, розміщених вкладів (депозитів) за ставкою, яка вища, ніж ринкова, рахунок для обліку результату коригування за операціями з акціонерами - на різницю між справедливою вартістю вкладу (депозиту) та вартістю за договором вкладу (депозиту).

(абзац дев'ятий пункту 3.5 глави 3 розділу V у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 22.06.2015 р. N 401)

3.6. Банк амортизує суму неамортизованої премії за розміщеними вкладами (депозитами) не рідше одного разу на місяць і здійснює таку бухгалтерську проводку:

Дебет

Рахунки для обліку процентних доходів за розміщеними вкладами (депозитами);

Кредит

Рахунки для обліку неамортизованої премії за розміщеними строковими коштами.

(абзац п'ятий пункту 3.6 глави 3 розділу V у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 20.06.2012 р. N 253)

Глава 4. Бухгалтерський облік вкладів (депозитів) овернайт

4.1. Банк відображає в бухгалтерському обліку вклади (депозити) овернайт, які надаються строком на один робочий день, аналогічно до обліку залучених та розміщених вкладів (депозитів), що обертаються на міжбанківському ринку.

4.2. Банк відображає в бухгалтерському обліку заборгованість за вкладами (депозитами) овернайт у разі зміни початкової дати їх погашення (пролонгації) за відповідними рахунками з обліку короткострокових або довгострокових вкладів (депозитів) залежно від строку, що визначається від дати пролонгації договору до дати їх погашення.

Глава 5. Бухгалтерський облік операцій з повернення вкладу (депозиту)

5.1. Банк відображає в обліку повернення вкладу (депозиту) у визначений договором банківського вкладу (депозиту) строк такими бухгалтерськими проводками:

а) у разі повернення залученого вкладу (депозиту):

Дебет

Рахунки для обліку залучених вкладів (депозитів) - на суму вкладу (депозиту) з урахуванням суми процентів у разі їх капіталізації;

Кредит

Рахунки для обліку грошових коштів і банківських металів, рахунки клієнтів;

б) у разі погашення розміщеного вкладу (депозиту):

Дебет

Рахунки для обліку грошових коштів і банківських металів;

Кредит

Рахунки для обліку розміщених вкладів (депозитів).

5.2. Якщо вкладник не вимагає повернення суми строкового вкладу після закінчення строку, установленого договором банківського вкладу, то такий вклад переноситься на рахунок з обліку вкладів на вимогу, якщо інше не встановлено договором.

5.3 Пункт 5.3 глави 5 розділу V виключено

(пункт 5.3 глави 5 розділу V із змінами, внесеними згідно з
 постановами Правління Національного банку України
від 20.06.2012 р. N 253
,
 від 08.07.2014 р. N 402
,
 від 22.06.2015 р. N 401,
виключено згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 26.11.2015 р. N 828)

5.4. Пункт 5.4 глави 5 розділу V виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 26.11.2015 р. N 828)

6. Главу 6 розділу V виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 26.11.2015 р. N 828)

Розділ VI. Бухгалтерський облік простроченої заборгованості за розміщеними та залученими вкладами (депозитами)

Глава 1. Бухгалтерський облік простроченої заборгованості за розміщеними вкладами (депозитами)

1.1. Банк відображає суму розміщеного вкладу (депозиту), не отриманого у визначений договором строк, наступного робочого дня в бухгалтерському обліку такою проводкою:

Дебет

Рахунок для обліку простроченої заборгованості за розміщеними вкладами (депозитами);

Кредит

Рахунки для обліку розміщених вкладів (депозитів).

1.2. Банк відображає в бухгалтерському обліку погашення простроченої заборгованості за розміщеними вкладами (депозитами) такою проводкою:

Дебет

Рахунки для обліку грошових коштів і банківських металів;

Кредит

Рахунок для обліку простроченої заборгованості за розміщеними вкладами (депозитами).

1.3. Банк списує за рахунок спеціальних резервів заборгованість за вкладами на вимогу та розміщеними вкладами (депозитами) у разі визнання такої заборгованості безнадійною.

Глава 2. Бухгалтерський облік простроченої заборгованості за залученими вкладами (депозитами) на міжбанківському ринку

2.1. Банк відображає в бухгалтерському обліку суму несплаченого у визначений договором строк залученого вкладу (депозиту) такими проводками:

Дебет

Рахунки для обліку залучених вкладів (депозитів);

Кредит

Рахунок для обліку простроченої заборгованості за залученими вкладами (депозитами).

2.2. Банк відображає в бухгалтерському обліку погашення простроченої заборгованості за залученими вкладами (депозитами) такою проводкою:

Дебет

Рахунок для обліку простроченої заборгованості за залученими вкладами (депозитами);

Кредит

Рахунки для обліку грошових коштів і банківських металів.

Розділ VII. Бухгалтерський облік формування і використання спеціальних резервів

Глава 1. Бухгалтерський облік формування спеціальних резервів за розміщеними вкладами (депозитами) та наданими кредитами

1.1. Банк має визнавати зменшення корисності фінансового активу або групи фінансових активів, якщо є об'єктивне свідчення зменшення їх корисності внаслідок однієї або кількох подій, які відбулися після первісного визнання активу, і така подія (або події) впливає (впливають) на попередньо оцінені майбутні грошові потоки від фінансового активу або групи фінансових активів, які можна достовірно оцінити.

1.2. Основними подіями, що свідчать про зменшення корисності фінансового активу, можуть бути:

а) фінансові труднощі позичальника;

б) порушення умов договору (невиконання зобов'язань, прострочення сплати процентів або основної суми боргу);

в) висока ймовірність банкрутства або фінансова реорганізація позичальника;

г) надання банком пільгових умов з економічних або юридичних причин, пов'язаних з фінансовими труднощами позичальника, які банк не розглядав за інших умов;

ґ) зникнення активного ринку для фінансового активу внаслідок фінансових труднощів.

Наявна інформація про зменшення попередньо оцінених майбутніх грошових потоків для групи фінансових активів з часу первісного їх визнання (хоча це зменшення не може бути ідентифіковано з окремим фінансовим активом у групі) уключає таке:

негативні зміни платіжного статусу позичальника в групі;

зміни економічних умов, що впливають на виконання зобов'язань за активами в цій групі.

1.3. Банк визначає суму зменшення корисності як різницю між балансовою вартістю фінансового активу (наданого кредиту, розміщеного вкладу (депозиту), дебіторської заборгованості за фінансовими активами) та теперішньою вартістю попередньо оцінених майбутніх грошових потоків за цим активом.

Майбутні грошові потоки складаються із суми очікуваних платежів за основним боргом та процентами відповідно до договору, суми прострочених платежів (основного боргу та процентів), суми коштів від реалізації застави згідно з відповідним договором (незалежно від імовірності звернення стягнення на таку заставу) з урахуванням часу, необхідного для реалізації застави, та інших грошових потоків за наданим кредитом. Банк уключає прострочені платежі до майбутніх грошових потоків у періоди, що узгоджені з клієнтом у договорі. У разі неузгодження з клієнтом строків надходження прострочених платежів банк не враховує їх до майбутніх грошових потоків або включає в останній період, визначений договором згідно з внутрішньобанківським положенням.

Банк уключає до майбутніх грошових потоків за наданим кредитом, забезпеченим заставою, суми коштів від ймовірної реалізації застави на дату, з якої він починає формувати резерв за цим кредитом.

Банк здійснює попередню оцінку майбутніх грошових потоків, що передбачені договором, у порядку, визначеному відповідним внутрішньобанківським положенням, розробленим відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності. Попередньо оцінені майбутні грошові потоки від реалізації застави зменшуються на суму витрат на її реалізацію.

(абзац четвертий пункту 1.3 глави 1 розділу VII із змінами, внесеними
 згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 22.06.2015 р. N 401)

Загальна сума недисконтованих майбутніх грошових потоків, у тому числі грошових потоків від реалізації застави, не може перевищувати суми платежів, що передбачена кредитним договором.

Теперішня вартість попередньо оцінених майбутніх грошових потоків для фінансових активів з фіксованою процентною ставкою визначається шляхом дисконтування попередньо оцінених майбутніх грошових потоків за первісною ефективною ставкою відсотка. Для фінансових активів із плаваючою процентною ставкою застосовується ефективна ставка відсотка, що була визначена під час останньої зміни номінальної процентної ставки. Майбутні грошові потоки від застави дисконтуються з урахуванням часу, необхідного банку для реалізації застави.

До витрат на реалізацію мають бути віднесені витрати на юридичні послуги, доставку активу, доведення активу до стану, прийнятного для продажу, та інші витрати, що безпосередньо пов'язані з реалізацією активу. Для фінансових активів, за якими банк не може застосовувати метод ефективної ставки відсотка (наприклад, кредити овердрафт), дисконтування майбутнього грошового потоку від застави здійснюється за процентною ставкою, визначеною в кредитному договорі.

(пункт 1.3 глави 1 розділу VII доповнено новим абзацом сьомим згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 08.07.2014 р. N 402,
у зв'язку з цим абзаци сьомий - одинадцятий
вважати відповідно абзацами восьмим - дванадцятим
,
абзац сьомий пункту 1.3 глави 1 розділу VII із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 26.11.2015 р. N 828)

Теперішня вартість попередньо оцінених майбутніх грошових потоків визначається за такою формулою:

,

де ТВк - теперішня вартість попередньо оцінених майбутніх грошових потоків за фінансовим активом;

ГПі - попередньо оцінений майбутній грошовий потік за період t;

Iеф - ефективна ставка відсотка, розрахована під час первісного визнання фінансового активу (первісна ефективна ставка відсотка) або під час останньої зміни номінальної процентної ставки (для фінансових активів із плаваючою процентною ставкою);

tі - тривалість періоду (термін) до виникнення i-го майбутнього грошового потоку; і = 1...n;

n - кількість грошових потоків.

(пункт 1.3 глави 1 розділу VІІ у редакції постанов
 Правління Національного банку України від 20.06.2012 р. N 253,
 від 26.02.2013 р. N 59)

1.4. Банк спочатку визначає наявність об'єктивних доказів зменшення корисності окремо для кожного фінансового активу, що оцінюється на індивідуальній основі.

1.5. Банк уключає фінансовий актив до групи фінансових активів з подібними характеристиками кредитного ризику й оцінює його на портфельній основі, якщо немає доказів зменшення корисності для окремо оціненого фінансового активу (незалежно від його суттєвості).

1.6. Банк не включає до портфельної оцінки на зменшення корисності фінансові активи, які окремо оцінюють на зменшення корисності (індивідуальна основа) і за якими визнаються збитки від зменшення корисності.

1.7. Банк здійснює портфельну оцінку майбутніх грошових потоків у групі фінансових активів з метою визначення зменшення корисності на основі досвіду фактичних збитків за минулий період для активів з характеристикою кредитних ризиків, подібною до характеристики цієї групи.

Для визначення збитків від зменшення корисності в групі фінансових активів банк може застосовувати підходи, засновані на формулах, та статистичні методи.

(пункт 1.7 глави 1 розділу VІІ доповнено абзацом другим згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 26.11.2015 р. N 828)

1.8. Банки виключають з оцінки на портфельній основі окремі фінансові активи, за якими визнаються збитки від зменшення корисності, і в подальшому оцінюють їх на індивідуальній основі.

1.9. Банк відображає в бухгалтерському обліку формування (збільшення) резерву за розміщеними вкладами (депозитами) та наданими кредитами такою проводкою:

Дебет

Рахунки для обліку відрахувань у резерви;

Кредит

Рахунки для обліку спеціальних резервів.

1.10. Банк формує (збільшує) резерви в іноземній валюті з урахуванням офіційного курсу гривні до іноземних валют на день проведення операції. Банк формує резерви в іноземній валюті за кожною валютою окремо.

1.11. Банк відображає в бухгалтерському обліку переоцінку резервів в іноземній валюті в разі зміни офіційних курсів гривні до іноземних валют за балансовим рахунком 6204 "Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами".

1.12. Банк сторнує попередньо визнаний збиток від зменшення корисності, якщо в наступному періоді сума збитку від зменшення корисності зменшується, що об'єктивно пов'язано з подією, яка відбувалася після визнання зменшення корисності (наприклад, покращення кредитного рейтингу боржника). У цьому разі здійснюється така бухгалтерська проводка:

Дебет

Рахунки для обліку спеціальних резервів;

Кредит

Рахунки для обліку відрахувань у резерви.

1.13 Пункт 1.13 глави 1 розділу VІІ виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 20.06.2012 р. N 253)

Глава 2. Бухгалтерський облік використання спеціальних резервів за розміщеними вкладами (депозитами) та наданими кредитами

2.1. Банк відображає в бухгалтерському обліку списання безнадійної та прощення заборгованості за рахунок спеціального резерву за критеріями, передбаченими внутрішньобанківським положенням такою проводкою:

(абзац перший пункту 2.1 глави 2 розділу VII із змінами, внесеними
згідно з постановою Правління Національного банку України
від 22.06.2015 р. N 401)

Дебет

Рахунки для обліку спеціальних резервів;

Кредит

Відповідний рахунок простроченої заборгованості або рахунок, за яким обліковується відповідний актив.

Дебет/Кредит

(пункт 2.1 глави 2 розділу VII доповнено новим абзацом шостим
 згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 22.06.2015 р. N 401)

Рахунки для обліку неамортизованого дисконту за наданими кредитами/рахунки для обліку неамортизованої премії за наданими кредитами.

(пункт 2.1 глави 2 розділу VII доповнено новим абзацом сьомим
 згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 22.06.2015 р. N 401,
у зв'язку з цим абзаци шостий - десятий
 вважати відповідно восьмим - дванадцятим)

Банк обліковує списану за рахунок спеціальних резервів безнадійну заборгованість за позабалансовими рахунками до визначеного обліковою політикою банку часу з урахуванням вимог законодавства України щодо відшкодування збитків. У цьому разі здійснюється така проводка:

Дебет

Рахунки для обліку списаної у збиток заборгованості;

Кредит

Контррахунок.

2.2. Банк відображає в бухгалтерському обліку часткове або повне погашення контрагентом раніше списаної за рахунок спеціального резерву суми безнадійної заборгованості такими проводками:

а) якщо безнадійну заборгованість було списано за рахунок резерву в поточному році:

Дебет

Рахунки для обліку грошових коштів і банківських металів, рахунки клієнтів;

Кредит

Рахунки для обліку відрахувань у резерви;

б) якщо безнадійну заборгованість було списано за рахунок резерву в минулому році:

Дебет

Рахунки для обліку грошових коштів і банківських металів, рахунки клієнтів;

Кредит

Рахунки для обліку повернення раніше списаної заборгованості.

Одночасно за позабалансовими рахунками здійснюється така проводка:

Дебет

Контррахунок;

Кредит

Рахунки для обліку списаної у збиток заборгованості.

2.3. Банк відображає в бухгалтерському обліку списану за рахунок спеціальних резервів безнадійну заборгованість, яка обліковувалася за позабалансовими рахунками, у разі закінчення строку, визначеного обліковою політикою банку аналогічно до пункту 2.2 цієї глави.

2.4. Банк відображає в бухгалтерському обліку припинення визнання (продаж, відступлення прав вимоги або погашення) кредитів, за якими визнано зменшення корисності, такими бухгалтерськими проводками:

(абзац перший пункту 2.4 глави 2 розділу VII у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 22.06.2015 р. N 401
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 26.11.2015 р. N 828)

Дебет

Рахунки для обліку грошових коштів і банківських металів;

Дебет

Рахунки для обліку спеціальних резервів;

Кредит

Рахунки для обліку наданих кредитів, рахунки для обліку простроченої заборгованості за наданими кредитами, рахунки для обліку нарахованих доходів за наданими кредитами, рахунки для обліку прострочених нарахованих доходів за наданими кредитами;

Дебет/Кредит

Рахунки для обліку неамортизованого дисконту за наданими кредитами/рахунки для обліку неамортизованої премії за наданими кредитами;

Абзац десятий пункту 2.4 глави 2 розділу VII виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 22.06.2015 р. N 401)

Абзац одинадцятий пункту 2.4 глави 2 розділу VII виключено

(абзац одинадцятий пункту 2.4 глави 2 розділу VII із змінами,
 внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 08.07.2014 р. N 402
,
виключено згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 22.06.2015 р. N 401)

(главу 2 розділу VII доповнено пунктом 2.4 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 20.06.2012 р. N 253)

 

Головний бухгалтер -
директор Департаменту
бухгалтерського обліку
 

 
 
В. І. Ричаківська
 

 

Перелік згрупованих рахунків

N
з/п 

Назва згрупованих рахунків 

Перелік рахунків 

Рахунки для обліку грошових коштів і банківських металів 

1001 А "Банкноти та монети в касі банку";
1002 А "Банкноти та монети в касі відділень банку";
1101 А "Банківські метали в банку";
1102 А "Банківські метали у відділенні банку";
1200 А "Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України";
1500 АП "Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках" 

Рахунки клієнтів 

2512 П "Кошти Державного бюджету України цільового характеру";
2513 П "Кошти Державного казначейства України";
2520 П "Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України";
2523 П "Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України";
2525 П "Вклади (депозити) клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України";
2530 П "Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України";
2541 П "Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів";
2542 П "Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів";
2544 П "Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів цільового характеру";
2545 П "Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру";
2546 П "Вклади (депозити) місцевих бюджетів";
2553 П "Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів";
2555 П "Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів";
2560 П "Державні позабюджетні фонди";
2561 П "Галузеві позабюджетні фонди";
2562 П "Регіональні позабюджетні фонди";
2565 П "Цільові кошти позабюджетних фондів";
2600 АП "Кошти на вимогу суб'єктів господарювання";
2604 П "Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання";
2605 АП "Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток";
2620 АП "Кошти на вимогу фізичних осіб";
2625 АП "Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток";
2640 П "Кошти виборчого фонду кандидата на пост Президента України";
2641 П "Кошти виборчого фонду політичної партії, кандидати у депутати від якої зареєстровані в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі";
2642 П "Кошти виборчого фонду місцевої організації партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані в багатомандатних виборчих округах";
2643 П "Кошти виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі, кандидата в депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови";
2644 П "Кошти фонду референдуму ініціативної групи з проведення всеукраїнського референдуму";
2650 АП "Кошти на вимогу небанківських фінансових установ";
2655 АП "Кошти на вимогу небанківських фінансових установ для здійснення операцій з використанням платіжних карток" 

Рахунок для обліку коштів у розрахунках, розміщених в інших банках 

1502 А "Кошти банків у розрахунках" 

4

Рахунок для обліку коштів банків у розрахунках у суб'єктів господарювання

2060 А "Кошти банків у розрахунках у суб'єктів господарювання"

Рахунки для обліку коштів у розрахунках 

1602 П "Кошти в розрахунках інших банків";
2526 П "Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України";
2552 П "Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються за рахунок бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів";
2554 П "Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються за рахунок районних, міських, селищних та сільських бюджетів";
2602 П "Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання";
2622 П "Кошти в розрахунках фізичних осіб" 

Рахунки для обліку наданих кредитів 

1523 А "Короткострокові кредити, що надані іншим банкам";
1524 А "Довгострокові кредити, що надані іншим банкам";
2062 А "Короткострокові кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання";
2063 А "Довгострокові кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання";
2072 А Рахунок виключено
2073 А Рахунок виключено
2074 А Рахунок виключено
2082 А "Короткострокові іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання";
2083 А "Довгострокові іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання";
2102 А "Короткострокові кредити, що надані органам державної влади";
2103 А "Довгострокові кредити, що надані органам державної влади";
2112 А "Короткострокові кредити, що надані органам місцевого самоврядування";
2113 А "Довгострокові кредити, що надані органам місцевого самоврядування";
2122 А "Короткострокові іпотечні кредити, що надані органам державної влади";
2123 А "Довгострокові іпотечні кредити, що надані органам державної влади";
2132 А "Короткострокові іпотечні кредити, що надані органам місцевого самоврядування";
2133 А "Довгострокові іпотечні кредити, що надані органам місцевого самоврядування";
2202 А "Короткострокові кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам";
2203 А "Довгострокові кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам";
2232 А "Короткострокові іпотечні кредити, що надані фізичним особам";
2233 А "Довгострокові іпотечні кредити, що надані фізичним особам" 

Рахунки для обліку отриманих кредитів 

1312 П "Короткострокові кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування";
1313 П "Короткострокові стабілізаційні кредити, що отримані від Національного банку України";
1322 П "Довгострокові кредити, що отримані від Національного банку України";
1323 П "Довгострокові стабілізаційні кредити, що отримані від Національного банку України";
1324 П "Довгострокові кредити, що отримані від Національного банку України за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій";
1623 П "Короткострокові кредити, що отримані від інших банків";
1624 П "Довгострокові кредити, що отримані від інших банків";
2700 П "Короткострокові кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій"
2701 П "Довгострокові кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій" 

Рахунки для обліку кредитів, які надані за операціями репо 

1522 А "Кредити, що надані іншим банкам за операціями репо";
2010 А "Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання" 

Рахунки для обліку коштів, які отримані за операціями репо 

1311 П "Кошти, що отримані від Національного банку України за операціями репо";
1622 П "Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо";
2611 П "Кошти, що отримані від суб'єктів господарювання за операціями репо" 

10 

Рахунок для обліку кредитів, які надані за операціями овернайт 

1521 А "Кредити овернайт, що надані іншим банкам" 

11 

Рахунки для обліку кредитів, які отримані за операціями овернайт 

1310 П "Кредити овернайт, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування";
1621 П "Кредити овернайт, що отримані від інших банків" 

12 

Рахунки для обліку кредитів, які надані за врахованими векселями 

2020 А "Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання";
2220 А "Кредити, що надані за врахованими векселями фізичним особам" 

13 

Рахунок для обліку коштів, які надані за факторинговими операціями 

2030 А "Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання" 

14 

Рахунки для обліку розміщених вкладів (депозитів) 

1200 А "Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України";
1203 А "Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України";
1211 А "Кошти, що надані Національному банку України за операціями репо";
1212 А "Короткострокові вклади (депозити) у Національному банку України";
1500 АП "Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках";
1510 А "Депозити овернайт, що розміщені в інших банках";
1512 А "Короткострокові вклади (депозити), що розміщені в інших банках";
1513 А "Довгострокові вклади (депозити), що розміщені в інших банках";
1514 А "Довгострокові вклади (депозити), що розміщені на умовах субординованого боргу" 

15 

Рахунки для обліку залучених вкладів (депозитів) 

1300 П "Кореспондентський рахунок Національного банку України в банку";
1332 П "Короткострокові вклади (депозити) Національного банку України";
1334 П "Довгострокові вклади (депозити) Національного банку України";
1600 АП "Кореспондентські рахунки інших банків";
1610 П "Депозити овернайт інших банків";
1612 П "Короткострокові вклади (депозити) інших банків";
1613 П "Довгострокові вклади (депозити) інших банків";
2512 П "Кошти Державного бюджету України цільового характеру";
2513 П "Кошти Державного казначейства України";
2520 П "Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України";
2523 П "Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України";
2525 П "Вклади (депозити) клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України";
2530 П "Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України";
2541 П "Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів";
2542 П "Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів";
2544 П "Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів цільового характеру";
2545 П "Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру";
2546 П "Вклади (депозити) місцевих бюджетів";
2553 П "Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів";
2555 П "Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів";
2560 П "Державні позабюджетні фонди";
2561 П "Галузеві позабюджетні фонди";
2562 П "Регіональні позабюджетні фонди";
2565 П "Цільові кошти позабюджетних фондів";
2600 АП "Кошти на вимогу суб'єктів господарювання";
2604 П "Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання";
2605 АП "Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток";
2610 П "Короткострокові вклади (депозити) суб'єктів господарювання";
2615 П "Довгострокові вклади (депозити) суб'єктів господарювання";
2620 АП "Кошти на вимогу фізичних осіб";
2625 АП "Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток";
2630 П "Короткострокові вклади (депозити) фізичних осіб";
2635 П "Довгострокові вклади (депозити) фізичних осіб";
2640 П "Кошти виборчого фонду кандидата на пост Президента України";
2641 П "Кошти виборчого фонду політичної партії (блоку), кандидатів від якої зареєстровано Центральною виборчою комісією";
2642 П "Кошти виборчого фонду місцевої організації партії (блоку)";
2643 П "Кошти виборчого фонду кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидата у депутати в одномандатному окрузі";
2650 АП "Кошти на вимогу небанківських фінансових установ";
2651 П "Короткострокові вклади (депозити) небанківських фінансових установ";
2652 П "Довгострокові вклади (депозити) небанківських фінансових установ";
2655 АП "Кошти на вимогу небанківських фінансових установ для здійснення операцій з використанням платіжних карток" 

16 

Виключено

 

16 

Рахунки для обліку простроченої заборгованості за наданими кредитами 

1527 А "Прострочена заборгованість за кредитами, що надані іншим банкам";
2067 А "Прострочена заборгованість за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання";
2077 А Рахунок виключено
2087 А "Прострочена заборгованість за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання";
2107 А "Прострочена заборгованість за кредитами, що надані органам державної влади";
2117 А "Прострочена заборгованість за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування";
2127 А "Прострочена заборгованість за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади";
2137 А "Прострочена заборгованість за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування";
2207 А "Прострочена заборгованість за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам";
2237 А "Прострочена заборгованість за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам" 

17 

Рахунки для обліку простроченої заборгованості за врахованими векселями 

2027 А "Прострочена заборгованість за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання";
2227 А "Прострочена заборгованість за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам" 

18 

Рахунок для обліку простроченої заборгованості за факторинговими операціями 

2037 А "Прострочена заборгованість за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання" 

19 

Рахунки для обліку простроченої заборгованості за отриманими кредитами 

1317 П "Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України";
1327 П "Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України";
1627 П "Прострочена заборгованість за кредитами, що отримані від інших банків" 

20 

Рахунок для обліку простроченої заборгованості за розміщеними вкладами (депозитами) 

1517 А "Прострочена заборгованість за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках" 

21 

Рахунок для обліку простроченої заборгованості за залученими вкладами (депозитами) 

1617 П "Прострочена заборгованість за строковими вкладами (депозитами) інших банків" 

22 

Рахунки для обліку нарахованих доходів за наданими кредитами 

1528 АП "Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам";
2068 АП "Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання";
2078 А Рахунок виключено
2088 АП "Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання";
2108 АП "Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади";
2118 АП "Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування";
2128 АП "Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади";
2138 АП "Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування";
2208 АП "Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам";
2238 АП "Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам";
2607 АП "Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання";
2627 АП "Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам";
2657 АП "Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам" 

23 

Рахунок для обліку інших нарахованих доходів 

3578 А "Інші нараховані доходи" 

24 

Рахунок для обліку нарахованих доходів за операціями репо 

2018 АП "Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання" 

25 

Рахунок для обліку нарахованих доходів за факторинговими операціями 

2038 АП "Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання" 

26 

Рахунки для обліку нарахованих доходів за розміщеними вкладами (депозитами) 

1208 А "Нараховані доходи за коштами на вимогу в Національному банку України";
1218 АП "Нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами) у Національному банку України";
1508 АП "Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках";
1518 АП "Нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках" 

27 

Рахунки для обліку нарахованих доходів за врахованими векселями 

2028 АП "Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання";
2228 АП "Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам" 

28 

Рахунки для обліку нарахованих витрат за отриманими кредитами 

1318 АП "Нараховані витрати за короткостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України";
1328 АП "Нараховані витрати за довгостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України";
1628 АП "Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків";
2618 АП "Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання"; 
2708 АП "Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій" 

29 

Рахунки для обліку нарахованих витрат за залученими вкладами (депозитами) 

1308 АП "Нараховані витрати за кореспондентським рахунком Національного банку України в банку";
1338 АП "Нараховані витрати за строковими вкладами (депозитами)";
1608 АП "Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків";
1618 АП "Нараховані витрати за строковими вкладами (депозитами) інших банків";
2518 АП "Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України";
2528 АП "Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету України";
2538 АП "Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України";
2548 АП "Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів";
2558 АП "Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя";
2568 АП "Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів";
2608 АП "Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання";
2618 АП "Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання";
2628 АП "Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб";
2638 АП "Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб";
2658 АП "Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ" 

30 

Виключено

 

30 

Рахунки для обліку прострочених нарахованих доходів за наданими кредитами 

1529 АП "Прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам";
2069 АП "Прострочені нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання";
2079 А Рахунок виключено
2089 АП "Прострочені нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання";
2109 АП "Прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади";
2119 АП "Прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування";
2129 АП "Прострочені нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади";
2139 АП "Прострочені нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування";
2209 АП "Прострочені нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам";
2239 АП "Прострочені нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам" 

31 

Рахунки для обліку прострочених нарахованих доходів за врахованими векселями 

2029 АП "Прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання";
2229 АП "Прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам" 

32 

Рахунок для обліку прострочених нарахованих доходів за факторинговими операціями 

2039 АП "Прострочені нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання" 

33 

Рахунки для обліку прострочених нарахованих доходів за розміщеними вкладами (депозитами) 

1509 АП "Прострочені нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках";
1519 АП "Прострочені нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках" 

34 

Рахунки для обліку спеціальних резервів 

1590 КА "Резерви під заборгованість інших банків за кредитними операціями";
1592 КА "Резерви за коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках в інших банках";
1890 КА "Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками";
2400 КА "Резерви під кредити, що оцінюються на індивідуальній основі";
2401 КА "Резерви під кредити, що оцінюються на портфельній основі";
2890 КА "Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку"; 

35 

Рахунок для обліку резервів за виданими зобов'язаннями 

3690 П "Резерви за виданими фінансовими зобов'язаннями" 

36 

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості 

1819 А "Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками";
2809 А "Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку" 

37 

Рахунок для обліку дебіторської заборгованості за операціями з іншими фінансовими інструментами 

3548 А "Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами" 

38 

Рахунки для обліку кредиторської заборгованості 

1919 П "Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками";
2909 П "Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку" 

39 

Рахунок для обліку кредиторської заборгованості за операціями з іншими фінансовими інструментами 

3648 П "Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами" 

40 

Рахунки для обліку неамортизованого дисконту за наданими кредитами 

1526 КА "Неамортизований дисконт за кредитами, що надані іншим банкам";
2066 КА "Неамортизований дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання";
2076 КА Рахунок виключено
2086 КА "Неамортизований дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання";
2106 КА "Неамортизований дисконт за кредитами, що надані органам державної влади";
2116 КА "Неамортизований дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування";
2126 КА "Неамортизований дисконт за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади";
2136 КА "Неамортизований дисконт за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування";
2206 КА "Неамортизований дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам";
2236 КА "Неамортизований дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам" 

41 

Рахунок для обліку неамортизованого дисконту за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання 

2016 КА "Неамортизований дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання" 

42 

Рахунки для обліку неамортизованого дисконту за отриманими кредитами 

1316 КП "Неамортизований дисконт за короткостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України";
1326 КП "Неамортизований дисконт за довгостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України";
1626 КП "Неамортизований дисконт за кредитами, що отримані від інших банків";
2706 КП "Неамортизований дисконт за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій" 

43 

Рахунки для обліку неамортизованого дисконту за врахованими векселями 

2026 КА "Неамортизований дисконт за врахованими векселями суб'єктів господарювання";
2226 КА "Неамортизований дисконт за врахованими векселями фізичних осіб" 

44 

Рахунок для обліку неамортизованого дисконту за вимогами, що придбані за операціями факторингу 

2036 КА "Неамортизований дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання" 

45 

Рахунки для обліку неамортизованого дисконту за розміщеними строковими коштами 

1216 КА "Неамортизований дисконт за строковими вкладами (депозитами) у Національному банку України";
1516 КА "Неамортизований дисконт за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках" 

46 

Рахунки для обліку неамортизованого дисконту за отриманими строковими коштами 

1336 КП "Неамортизований дисконт за строковими вкладами (депозитами) Національного банку України";
1616 КП "Неамортизований дисконт за строковими вкладами (депозитами) інших банків";
2616 КП "Неамортизований дисконт за строковими коштами суб'єктів господарювання";
2636 КП "Неамортизований дисконт за строковими коштами фізичних осіб";
2656 КП "Неамортизований дисконт за строковими коштами небанківських фінансових установ" 

47 

Виключено

 

47 

Рахунки для обліку неамортизованої премії за наданими кредитами 

1525 А "Неамортизована премія за кредитами, що надані іншим банкам";
2065 А "Неамортизована премія за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання";
2075 А Рахунок виключено
2085 А "Неамортизована премія за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання";
2105 А "Неамортизована премія за кредитами, що надані органам державної влади";
2115 А "Неамортизована премія за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування";
2125 А "Неамортизована премія за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади";
2135 А "Неамортизована премія за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування";
2205 А "Неамортизована премія за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам";
2235 А "Неамортизована премія за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам" 

48

Рахунок для обліку неамортизованої премії за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання

2015 А "Неамортизована премія за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання"

49

Рахунок для обліку неамортизованої премії за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання

2025 А "Неамортизована премія за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання"

50

Рахунок для обліку неамортизованої премії за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання

2025 А "Неамортизована премія за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання"

51 

Рахунки для обліку неамортизованої премії за отриманими кредитами 

1315 П "Неамортизована премія за короткостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України";
1325 П "Неамортизована премія за довгостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України";
1625 П "Неамортизована премія за кредитами, що отримані від інших банків";
2707 П "Неамортизована премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій" 

52 

Рахунки для обліку неамортизованої премії за розміщеними строковими коштами 

1215 А "Неамортизована премія за строковими вкладами (депозитами) у Національному банку України";
1515 А "Неамортизована премія за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках" 

53 

Рахунки для обліку неамортизованої премії за отриманими строковими коштами 

1335 П "Неамортизована премія за строковими вкладами (депозитами) Національного банку України";
1615 П "Неамортизована премія за строковими вкладами (депозитами) інших банків";
2617 П "Неамортизована премія за строковими коштами суб'єктів господарювання";
2637 П "Неамортизована премія за строковими коштами фізичних осіб";
2653 П "Неамортизована премія за строковими коштами небанківських фінансових установ" 

54 

Виключено

 

54 

Рахунок для обліку майна, що перейшло у власність банку 

3409 А "Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя" 

55 

Рахунок для обліку доходів майбутніх періодів 

3600 П "Доходи майбутніх періодів" 

56 

Рахунок для обліку витрат майбутніх періодів 

3500 А "Витрати майбутніх періодів" 

57 

Транзитний рахунок 

3739 АП "Транзитний рахунок за іншими розрахунками" 

58 

Рахунок для обліку позиції банку в іноземній валюті 

3800 АП "Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів" 

59 

Рахунок для обліку еквівалента позиції банку 

3801 АП "Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів" 

60

Рахунок для обліку результату коригування за операціями з акціонерами

5105 АП "Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання"

61 

Рахунки для обліку процентних доходів за наданими кредитами 

6014 П "Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам";
6016 АП "Процентні доходи за кредитами овердрафт та короткостроковими кредитами, що надані іншим банкам";
6017 АП "Процентні доходи за довгостроковими кредитами, що надані іншим банкам";
6020 П "Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання";
6026 АП "Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання";
6027 АП Рахунок виключено
6029 АП "Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання";
6030 АП "Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади";
6031 АП "Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування";
6032 АП "Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади";
6033 АП "Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування";
6040 П "Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам";
6042 АП "Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам";
6043 АП Рахунок виключено
6046 АП "Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам";
6099 П "Інші процентні доходи" 

62 

Рахунки для обліку процентних доходів за операціями репо 

6015 П "Процентні доходи за кредитами, що надані іншим банкам за операціями репо";
6021 П "Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання" 

63 

Рахунки для обліку процентних доходів за врахованими векселями 

6022 П "Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання";
6045 П "Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам" 

64 

Рахунок для обліку процентних доходів за факторинговими операціями 

6023 П "Процентні доходи за операціями з факторингу із суб'єктами господарювання" 

65 

Рахунки для обліку процентних доходів за розміщеними вкладами (депозитами) 

6000 П "Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в Національному банку України";
6002 П "Процентні доходи за коштами, що надані Національному банку України за операціями репо";
6003 АП "Процентні доходи за короткостроковими вкладами (депозитами), що розміщені в Національному банку України";
6010 П "Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках";
6011 П "Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках";
6012 АП "Процентні доходи за короткостроковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках";
6013 АП "Процентні доходи за довгостроковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках" 

66 

Рахунки для обліку комісійних доходів за кредитними операціями 

6101 П "Комісійні доходи від кредитного обслуговування банків";
6111 П "Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів" 

67 

Рахунки для обліку інших комісійних доходів 

6109 П "Інші комісійні доходи за операціями з банками";
6119 П "Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами" 

68 

Рахунки для обліку доходів за позабалансовими операціями 

6108 П "Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками";
6118 П "Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами" 

69 

Рахунок для обліку доходу від наданих кредитів, розміщених вкладів (депозитів) за ставкою, яка вища, ніж ринкова 

6390 П "Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива" 

70 

Рахунок для обліку доходу від отриманих кредитів, залучених вкладів (депозитів) за ставкою, яка нижча, ніж ринкова 

6398 П "Дохід під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива" 

71 

Рахунок для обліку інших операційних доходів 

6399 П "Інші операційні доходи" 

72 

Рахунки для обліку процентних витрат за отриманими кредитами 

7003 АП "Процентні витрати за короткостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України";
7004 АП "Процентні витрати за довгостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України";
7014 А "Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків";
7016 АП "Процентні витрати за кредитами овердрафт та короткостроковими кредитами, що отримані від інших банків";
7017 АП "Процентні витрати за довгостроковими кредитами, що отримані від інших банків";
7060 АП "Процентні витрати за короткостроковими кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій";
7061 АП "Процентні витрати за довгостроковими кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій";
7099 А "Інші процентні витрати" 

73 

Рахунки для обліку процентних витрат за операціями репо 

7002 А "Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України за операціями репо";
7015 А "Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо" 

74 

Рахунки для обліку процентних витрат за залученими вкладами (депозитами) 

7000 А "Процентні витрати за коштами на вимогу, що отримані від Національного банку України";
7005 АП "Процентні витрати за короткостроковими вкладами (депозитами), що отримані від Національного банку України";
7006 АП "Процентні витрати за довгостроковими вкладами (депозитами), що отримані від Національного банку України";
7010 А "Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків";
7011 А "Процентні витрати за депозитами овернайт інших банків";
7012 АП "Процентні витрати за короткостроковими вкладами (депозитами) інших банків";
7013 АП "Процентні витрати за довгостроковими вкладами (депозитами) інших банків";
7020 А "Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання";
7021 АП "Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання";
7030 А "Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України";
7040 А "Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб";
7041 АП "Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб";
7070 А "Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ";
7071 АП "Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ" 

75 

Виключено

 

75 

Рахунки для обліку комісійних витрат за кредитними операціями 

7101 А "Комісійні витрати на кредитне обслуговування";
7109 А "Інші комісійні витрати" 

76 

Рахунок для обліку витрат за позабалансовими операціями 

7108 А "Комісійні витрати за позабалансовими операціями" 

77 

Рахунок для обліку витрат від наданих кредитів, розміщених вкладів (депозитів) за ставкою, яка нижча, ніж ринкова 

7390 А "Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива" 

78 

Рахунок для обліку витрат від отриманих кредитів, залучених вкладів (депозитів) за ставкою, яка вища, ніж ринкова 

7398 А "Витрати під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива" 

79 

Рахунок для обліку інших операційних витрат 

7399 А "Інші операційні витрати" 

80 

Рахунки для обліку відрахувань у резерви 

7700 АП "Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками";
7701 АП "Відрахування в резерви під заборгованість інших банків";
7702 АП "Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам";
7705 АП "Відрахування в резерви за дебіторською заборгованістю та іншими активами банку";
7706 АП "Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат" 

81 

Рахунок для обліку переоцінки заборгованості в іноземній валюті та банківських металах 

6204 АП "Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами" 

82 

Рахунок з обліку отриманих штрафів та пені 

6397 П "Штрафи, пені, що отримані банком" 

83 

Рахунок з обліку сплачених штрафів та пені 

7397 А "Штрафи, пені, що сплачені банком" 

84 

Рахунки для обліку повернення раніше списаної заборгованості 

6710 П "Повернення раніше списаної безнадійної дебіторської заборгованості за операціями з банками";
6711 П "Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості інших банків";
6712 П "Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам"

85 

Рахунки для обліку наданих зобов'язань з кредитування 

9100 А "Зобов'язання з кредитування, що надані банкам";
9122 А "Непокриті акредитиви";
9129 А "Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам"

86 

Рахунок для обліку отриманих зобов'язань з кредитування 

9110 П "Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків";
9111 П "Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій" 

87 

Рахунки для обліку наданих гарантій 

9000 А "Гарантії, що надані банкам";
9003 А "Авалі, що надані банкам";
9020 А "Гарантії, що надані клієнтам";
9023 А "Авалі, що надані клієнтам" 

88 

Рахунки для обліку отриманих гарантій 

9010 П "Прості гарантії, що отримані від банків";
9030 П "Прості гарантії, що отримані від Уряду України";
9031 П "Прості гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України" 

89 

Рахунки для обліку отриманих контргарантій 

9015 П "Контргарантії, що отримані від банків";
9036 П "Контргарантії, що отримані від клієнтів" 

90 

Рахунок для обліку активів до отримання та депозитів до розміщення 

9350 А "Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами" 

91 

Рахунок для обліку активів до відправлення та депозитів до залучення 

9360 П "Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами" 

92 

Рахунок для обліку заставної за іпотечними кредитами 

9501 А "Заставна за іпотечними кредитами" 

93 

Рахунок для обліку наданої застави 

9510 П "Надана застава" 

94 

Рахунки для обліку отриманої застави 

9500 А "Отримана застава";
9503 А "Застава за складськими свідоцтвами";
9520 А "Земельні ділянки";
9521 А "Нерухоме майно житлового призначення";
9523 А "Інші об'єкти нерухомого майна" 

95 

Рахунки для обліку списаної у збиток заборгованості 

9610 А "Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках";
9611 А "Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями" 

96 

Рахунок для обліку документів за факторинговими операціями 

9800 А "Розрахункові документи за факторинговими операціями" 

97 

Рахунок для обліку інших цінностей і документів 

9819 А "Інші цінності і документи" 

98 

Виключено

 

98 

Рахунок для обліку кредитів, що перебувають на обслуговуванні в банку 

9860 А "Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку" 

99 

Рахунок для обліку процентних доходів за кредитами, що перебувають на обслуговуванні в банку 

9861 А "Процентні доходи за кредитами, що перебувають на обслуговуванні в банку" 

100 

Контррахунки 

990 Контррахунки для рахунків розділів 90 - 95;
991 Контррахунки для рахунків розділів 96 - 98 

 

Головний бухгалтер -
директор Департаменту
бухгалтерського обліку
 

 
 
В. І. Ричаківська
 

(додаток із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 20.06.2012 р. N 253,
від 08.07.2014 р. N 402
,
від 22.06.2015 р. N 401
,
від 26.11.2015 р. N 828)

Опрос