Идет загрузка документа (151 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Правилам организации статистической отчетности, направляемой в Национальный банк Украины

Национальный банк
Постановление от 19.11.2007 № 415
Утратил силу

Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України

Постанова Правління Національного банку України
від 19 листопада 2007 року N 415

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 грудня 2007 р. за N 1360/14627

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 1 березня 2016 року N 129)

Додатково див. лист
 Національного банку України
 від 30 січня 2008 року N 18-311/321-1012
,
 оголошення
("Офіційний вісник України", N 11, 22 лютого 2008 р.)
,
 лист Національного банку України
 від 28 липня 2008 року N 18-311/2550-10291

Для забезпечення виконання регулятивних та наглядових функцій, складання грошової і банківської статистики та статистики платіжного балансу згідно зі статтею 67 Закону України "Про Національний банк України" Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 19.03.2003 N 124, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07.05.2003 за N 353/7674 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту статистики та звітності (В. М. Галь) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України, банків України для використання в роботі.

3. Департаменту інформатизації (А. С. Савченко) унести потрібні зміни до програмного забезпечення.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на виконавчого директора з економічних питань І. А. Шумила.

5. Постанова набирає чинності з 1 січня 2008 року.

 

В.о. Голови 

А. В. Шаповалов 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного
комітету статистики України
 

 
О. Г. Осауленко
 

 

Зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України

1. У розділі 1 "Форми статистичної звітності територіальних управлінь і установ Національного банку України" додатка 1 "Зразки та пояснення щодо заповнення форм статистичної звітності, що подається до Національного банку України":

1.1. У формі N 505 "Інформація про зареєстровані договори щодо виконання резидентами перед нерезидентами боргових зобов'язань за залученими від них кредитами та позиками в іноземній валюті" і поясненні щодо її заповнення:

у таблиці форми назву колонки 17 викласти в такій редакції:

"

17 

процентна ставка за основною сумою боргу 

";

у поясненні:

абзац тридцять восьмий викласти в такій редакції:

"Колонка 17 - зазначається річна процентна ставка за основною сумою боргу для кредитів з фіксованою процентною ставкою, а для кредитів з плаваючою процентною ставкою - база для обчислення ставки за кредитом (Libor, Euribor тощо)";

після абзацу тридцять восьмого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Колонка 18 - зазначається маржа для плаваючої процентної ставки".

У зв'язку з цим абзаци тридцять дев'ятий - п'ятдесят третій уважати відповідно абзацами сороковим - п'ятдесят четвертим.

1.2. У формі N 551 "Звіт про кількість виявлених порушень валютного законодавства, допущених банками і фінансовими установами, та вжиті до порушників заходи" і поясненні щодо її заповнення:

у формі:

у назві слова "допущених банками і фінансовими установами" виключити;

у таблиці форми:

після колонки 4 доповнити новою колонкою такого змісту:

"

національний оператор поштового зв'язку 

".

У зв'язку з цим колонку 5 уважати колонкою 6;

рядок 1 після слів "фінансових установ" доповнити словами "національного оператора поштового зв'язку";

рядок 2 викласти в такій редакції:

"Проведено перевірок філій, відділень банків (фінансових установ) і об'єктів поштового зв'язку - усього";

рядки 4 і 5 після слів "фінансовими установами" доповнити словами "національним оператором поштового зв'язку", а після слів "їх філіями" доповнити словами "відділеннями, об'єктами поштового зв'язку";

у поясненні:

у назві слова "допущених банками і фінансовими установами" виключити;

текст пояснення після слів "фінансовими установами" у всіх відмінках доповнити словами "національним оператором поштового зв'язку" у відповідних відмінках;

в абзацах шостому й сьомому слово "підрозділів" замінити словом "відділень", а після слів "(фінансових установ)" доповнити словами "об'єктів поштового зв'язку";

абзаци десятий - чотирнадцятий після слів "їх філіях" у всіх відмінках доповнити словами "відділеннях, об'єктах поштового зв'язку" у відповідних відмінках;

абзац сімнадцятий викласти в такій редакції:

"Рядок 5.2 - код порушника (банку, філії або відділення) згідно з Довідником власних підрозділів банків DPTLIST (окремо за кожним фактом порушення відповідно до даних рядка 5) - 20 знаків";

в абзаці двадцять дев'ятому слова та знаки "(філій, підрозділів)" виключити.

1.3. У формі N 560 "Перелік банків, що мають право здійснювати операції з валютними цінностями" і поясненні щодо її заповнення:

назву колонки 2 таблиці форми викласти в такій редакції:

"

Код МФО банку, філії банку  

";

абзац п'ятий пояснення викласти в такій редакції:

"Колонка 2 (Код МФО банку, філії банку) - код МФО банку, його філії, що мають здійснювати операції з валютними цінностями згідно з Довідником банків України (rcukru.dbf), - 6 знаків".

1.4. У формі N 91 "Інформація про виявлені системою банківського нагляду Національного банку України порушення банківського законодавства, у тому числі ті, що можуть свідчити про злочинну діяльність, та вжиті щодо них заходи" і поясненні щодо її заповнення:

колонки 4 - 8 рядка 1.1 таблиці форми доповнити знаком "х";

у поясненні:

в абзаці третьому слова "у звітному місяці" виключити;

абзац тридцять другий після слова "керівників" доповнити словами "та інших посадових осіб".

1.5. У формі N 760 "Звіт про рух готівки":

у рядках 4 і 7 таблиці форми слово "знищено" замінити словом "утилізовано";

у пункті 2 примітки слова "знищення" і "знищують" замінити відповідно словами "утилізацію" і "утилізують".

1.6. У таблиці форми N 761 "Звіт про рух резервних фондів банкнот і монет":

у рядку 11 слово "знищення" замінити словом "утилізації";

рядок 13 доповнити словами та цифрами "та/або перераховано на рахунок 9819";

у рядку 15 слово "знищено" замінити словом "утилізовано".

2. У розділі 2 "Форми статистичної звітності банків та підприємств" додатка 1 "Зразки та пояснення щодо заповнення форм статистичної звітності, що подається до Національного банку України":

2.1. У формі N 302 "Звіт про класифіковані кредитні операції" і поясненні щодо її заповнення:

у формі:

назву доповнити словами "та сформовані резерви за кредитними операціями з клієнтами";

у таблиці форми:

у розділі I "Операції на міжбанківському ринку":

назву розділу доповнити словами та цифрами "усього (рядок 1 + рядок 2 + рядок 3)";

після рядка 1.4 доповнити новими рядками 2 і 3 такого змісту:

"

Позабалансові зобов'язання щодо наданих гарантій банкам 

Позабалансові зобов'язання з кредитування, що надаються банкам 

";

у розділі II "Операції з клієнтами":

назву розділу доповнити словами та цифрами "усього (рядок 1 + рядки 2 - 5)";

рядок 4 доповнити словом "клієнтам";

рядок 5 доповнити словом "клієнтам";

рядок 6 викласти в такій редакції:

"

Фактично сформований резерв за кредитними операціями з клієнтами без урахування операцій за позабалансовими рахунками  

";

таблицю доповнити новим рядком такого змісту:

"

III 

Заборгованість за класифікованими кредитними операціями - усього (рядок I + рядок II) 

";

у поясненні:

назву доповнити словами "та сформовані резерви за кредитними операціями з клієнтами";

у розділі I "Операції на міжбанківському ринку":

в абзаці першому слова "цією формою" замінити словами та цифрами "рядками 1.1 - 1.4";

в абзаці другому рахунок 1521 замінити рахунком 1520;

абзац третій після рахунку 1512 доповнити рахунками 1513, 1514;

розділ доповнити трьома новими абзацами такого змісту:

"Рядок 1 - зазначається загальна сума даних рядків 1.1, 1.2, 1.3 і 1.4 у відповідних колонках 3 - 9.

Рядок 2 - зазначається загальна сума позабалансових гарантій, поручительств, акредитивів та акцептів, що надані банкам та обліковуються за рахунками 9000 - 9003, 9090 Плану рахунків.

Рядок 3 - зазначається загальна сума позабалансових зобов'язань з кредитування, що надані банкам та обліковуються за рахунком 9100 Плану рахунків";

у розділі II "Операції з клієнтами":

після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Рядок 1 - зазначається загальна сума даних рядків 1.1, 1.2 цього розділу в колонках 3 - 9".

У зв'язку з цим абзаци другий - двадцять шостий уважати відповідно абзацами третім - двадцять сьомим;

після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Рядок 2 - зазначається загальна сума даних рядків 2.1 - 2.7 цього розділу в колонках 3 - 9".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - двадцять сьомий уважати відповідно абзацами шостим - двадцять восьмим;

після абзацу тринадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Рядок 3 - зазначається сума даних рядків 3.1 - 3.4 цього розділу в колонках 3 - 9".

У зв'язку з цим абзаци чотирнадцятий - двадцять восьмий уважати відповідно абзацами п'ятнадцятим - двадцять дев'ятим;

абзаци дев'ятнадцятий, двадцятий викласти в такій редакції:

"Рядок 4 - позабалансові гарантії, авалі, що надані клієнтам (9020, 9023, 9091).

Рядок 5 - позабалансові зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам (9122, 9129)";

після абзацу двадцять восьмого доповнити п'ятьма новими абзацами такого змісту:

"Рядок 6 - зазначається сума фактично сформованих резервів виключно за заборгованістю за кредитними операціями з клієнтами, яка зазначена в рядках 1, 2 та 3 розділу II цієї таблиці та обліковується за балансовими рахунками 2400, 2401.

Колонка 3 - зазначається загальна сума фактично сформованих резервів, що обліковуються за балансовими рахунками 2400, 2401.

Колонка 4 - зазначається сума фактично сформованого банком резерву під стандартну заборгованість, що обліковується за балансовим рахунком 2401.

Колонка 5 - зазначається загальна сума фактично сформованого банком резерву під нестандартну заборгованість, що обліковується за балансовим рахунком 2400.

Колонки 6 - 9 - зазначається сума фактично сформованого банком резерву за відповідною категорією заборгованості за кредитними операціями, що обліковується за балансовим рахунком 2400".

У зв'язку з цим абзац двадцять дев'ятий уважати абзацом тридцять четвертим;

абзац тридцять четвертий викласти в такій редакції:

"Рядок III "Заборгованість за класифікованими кредитними операціями - усього (рядок I + рядок II)" - зазначаються суми фактичної кредитної заборгованості за ступенем ризику, щодо яких мають бути сформовані резерви з урахуванням установлених норм відрахувань. Ці суми мають відповідати таким показникам форми N 604:

"

Форма N 302 

Форма N 604 

рядки 

колонки 

рядки 

колонки 

III. "Заборгованість
за класифікованими кредитними операціями - усього (рядок I + рядок II)"
 

1 "Усього, у тому числі" 

- " - 

1.1 "Стандартні, з них" 

- " - 

- " - 

1.2 "Під контролем, з них" 

- " - 

- " - 

1.3 "Субстандартні, з них" 

- " - 

- " - 

1.4 "Сумнівні, з них" 

- " - 

- " - 

1.5 "Безнадійні, з них" 

- " - 

".

2.2. В абзаці другому розділу I "Операції на міжбанківському ринку" пояснення щодо заповнення форми N 310Д "Звіт про суми і вартість кредитів (у процентах річних)" рахунок 1525 замінити рахунком 1520.

2.3. У поясненні щодо заповнення форми N 321 "Звіт про вимоги за наданими кредитами (за класифікаціями контрагентів і рахунків)":

пункт 4 після абзацу чотирнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Параметр строку погашення S183 для кредитів овердрафт має значення "1".

У зв'язку з цим абзац п'ятнадцятий уважати абзацом шістнадцятим;

колонку 3 рядка 4 таблиці пункту 7 доповнити рахунком 1520.

2.4. У поясненні щодо заповнення форми N 350Д "Звіт про суми і вартість депозитів (у процентах річних)":

у розділі I "Операції на міжбанківському ринку":

в абзаці першому слова "на вимогу" виключити;

в абзаці другому рахунок 1515 замінити рахунком 1513;

в абзаці третьому рахунок 1615 замінити рахунком 1613;

в абзаці першому розділу II "Операції з клієнтами" слова "до запитання" замінити словами "на вимогу".

2.5. У поясненні щодо заповнення форми N 360 "Звіт про зобов'язання за залученими коштами (за класифікаціями контрагентів і рахунків)":

у колонці 3 таблиці пункту 7:

рядок 6 після рахунку 1602 доповнити словом і рахунками "рахунки 2512, 2513, 2520, 2523, 2525, 2526, 2530, 2531, 2541, 2542, 2544, 2545, 2546, 2552, 2553, 2554, 2555, 2560, 2561, 2562";

рядок 7 після рахунку 1608** доповнити словом і рахунками "рахунки 2518, 2528, 2538, 2548, 2558, 2568";

у рядку 9:

після рахунку 1612 доповнити рахунком 1613;

після рахунку 1615 доповнити рахунком 1616КП;

після рахунку 1617 доповнити словом і рахунками "рахунки 2565, 2570, 2571, 2572".

2.6. У формі N 363 "Звіт про цінні папери, емітовані банком, іншу заборгованість, доходи та витрати банку (за класифікаціями контрагентів і рахунків)" і поясненні щодо її заповнення:

у формі:

назву після слів "іншу заборгованість" доповнити словами "похідні фінансові інструменти";

таблицю після рядка 12 доповнити двома новими рядками такого змісту:

"

13 

IV. Похідні фінансові активи* 

14 

V. Похідні фінансові зобов'язання* 

".

У зв'язку з цим рядки 13 - 19 уважати відповідно рядками 15 - 21, а номери IV - X уважати номерами VI - XII;

у поясненні:

назву після слів "іншу заборгованість" доповнити словами "похідні фінансові інструменти";

у пункті 3:

абзац перший викласти в такій редакції:

"3. Дані про цінні папери, емітовані банками, складаються за даними балансів банків і даними аналітичного обліку з урахуванням параметрів резидентності K030 та інституційних секторів економіки K072 відповідно до сектору економіки, у яких вони розміщені, а також коду валюти R030, початкового строку погашення S183 та параметра аналітичного обліку R013";

абзац третій викласти в такій редакції:

"Дані про процентні доходи та витрати банку, дохід у вигляді дивідендів, штрафи та пені складаються за даними балансів банків і даними аналітичного обліку з урахуванням параметрів резидентності K030 та інституційних секторів економіки K072 відповідно до секторів економіки, від яких вони отримані або яким вони сплачені";

таблицю пункту 6 після рядка 12 доповнити двома новими рядками такого змісту:

"

13 

IV. Похідні фінансові активи* 

рахунки груп 304, 314 

14 

V. Похідні фінансові зобов'язання* 

рахунки груп 335, 336 

".

У зв'язку з цим рядки 13 - 19 уважати відповідно рядками 15 - 21, а номери IV - X уважати відповідно номерами VI - XII.

2.7. У частині 1 "Загальні положення щодо складання звіту за формою N 381" пояснення щодо заповнення форм N 381, N 381А "Довідка про залучені кошти та їх залишки на кореспондентському рахунку банку або стан перерахування коштів обов'язкових резервів на окремий рахунок у Національному банку України":

в абзаці четвертому пункту 4 слова і цифри "1612 мінус 1512 - (пасивне сальдо), 1615 мінус 1515 - (пасивне сальдо)" замінити словами та цифрами "(1612 плюс 1615/1 мінус 1616/1) мінус (1512 плюс 1515/1 мінус 1516/1) - (пасивне сальдо), (1613 плюс 1615/2 мінус 1616/2) мінус (1513 плюс 1515/2 мінус 1516/2) - (пасивне сальдо)";

абзац п'ятий доповнити групами рахунків "151, 161".

2.8. У формі N 401 "Дані про операції, які здійснені із застосуванням платіжних карток, емітованих для клієнтів банку":

у порядку подання:

після слів "банками - юридичними особами" доповнити словами і знаком "в обласному розрізі*";

цифри "20" замінити цифрами "10";

форму доповнити приміткою такого змісту:

"*Лише для операцій у власній мережі банку (колонки 4 - 11). Операції, здійснені в мережі інших банків резидентів та нерезидентів (колонки 12 - 19), слід відображати за кодом області місцезнаходження головного банку".

2.9. У порядку подання форм N 402 "Дані про операції, які здійснені із застосуванням платіжних карток через власну інфраструктуру банку", N 403 "Дані про кількість емітованих (розповсюджених) платіжних карток для клієнтів банку та технічні засоби, що використовуються під час здійснення операцій з їх застосуванням":

після слів "банками - юридичними особами" доповнити словами "в обласному розрізі";

цифри "20" замінити цифрами "10".

2.10. Доповнити новими формою N 405 "Звіт про перекази, що здійснені з використанням міжнародних систем переказу коштів" і поясненням щодо її заповнення такого змісту:

Звіт про перекази, що здійснені з використанням міжнародних систем переказу коштів
за ____________ 200_ року

________________________
(назва установи)

___________________________  
 (місцезнаходження установи) 

Код міжнародної системи переказу коштів 

Код валюти, у якій здійснені перекази 

Код країни 

Кількість переказів 

Сума переказів (у сотих частках одиниць валюти) 

установи-відправника 

установи-
отримувача 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

"___" _____________ 200_ р. 

Керівник 

____________
(підпис) 

________________
(прізвище, ініціали) 

___________________________
(прізвище виконавця, номер телефону) 

Головний бухгалтер 

____________
(підпис) 

________________
(прізвище, ініціали) 

Пояснення щодо заповнення форми N 405
Звіт про перекази, що здійснені з використанням міжнародних систем переказу коштів

Звіт розроблений з метою контролю за переказами, що здійснені юридичними особами з використанням міжнародних систем переказу коштів.

Звіт подається банками, небанківськими фінансовими установами, які мають ліцензію спеціального уповноваженого органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг на здійснення переказу коштів, національним оператором поштового зв'язку (далі - юридичні особи), що уклали договори з платіжними організаціями міжнародних систем переказу коштів - нерезидентами або уповноваженими ними установами-нерезидентами.

Звіт містить дані про транскордонні та внутрішньодержавні перекази, що здійснені юридичною особою, а також іншими установами-резидентами, з якими ця юридична особа уклала договори про участь у відповідній міжнародній системі переказу коштів.

Дані про перекази, що здійснені в межах України, надає юридична особа - відправник.

У звіті зазначаються дані за звітний квартал.

Опис параметрів заповнення форми.

Колонка 1 - зазначається код міжнародної системи переказу коштів - 2 знаки.

Код міжнародної системи переказу коштів може мати такі значення:

01 - "Юнистрим";

02 - CONTACT;

03 - Western Union;

04 - MoneyGram;

05 - MIGOM;

06 - Анелик;

07 - "Живые деньги";

08 - "Быстрая почта";

09 - Interexpress;

10 - VIGO;

11 - "Страна Экспресс";

12 - Xpress Money;

13 - Travelex Money Transfer;

14 - "Международные денежные переводы ЛИДЕР";

15 - BLIZKO;

16 - MONEY EXCHANGE;

17 - U.S. Money Express;

18 - "АЛЛЮР";

19 - Faster.

Колонка 2 - зазначається цифровий код валюти, у якій відправлено чи видано юридичною особою перекази, згідно з Державним стандартом України ДСТУ ISO 4217-2000 "Коди для подання валют і фондів", затвердженим наказом Державного комітету України стандартизації, метрології та сертифікації від 28.01.2000 N 73 (зі змінами) (kl_r030.dbf), - 3 знаки.

Колонка 3 - зазначається цифровий код країни установи-відправника згідно з Державним стандартом України ДСТУ ISO 3166-1-2000 "Коди назв країн світу", затвердженим наказом Державного комітету України стандартизації, метрології та сертифікації від 28.01.2000 N 73 (зі змінами) (kl_k040.dbf), - 3 знаки.

Колонка 4 - зазначається цифровий код країни установи-отримувача згідно з Державним стандартом України ДСТУ ISO 3166-1-2000 "Коди назв країн світу", затвердженим наказом Державного комітету України стандартизації, метрології та сертифікації від 28.01.2000 N 73 (зі змінами) (kl_k040.dbf), - 3 знаки.

Колонка 5 - зазначається кількість переказів, що здійснені юридичною особою, а також іншими установами-резидентами, з якими ця юридична особа уклала договори про участь у відповідній міжнародній системі переказу коштів, - до 10 знаків.

Колонка 6 - зазначається сума переказів, що здійснені юридичною особою, а також іншими установами-резидентами, з якими ця юридична особа уклала договори про участь у відповідній міжнародній системі переказу коштів, у сотих частках одиниць валюти без урахування суми комісійних - до 16 знаків.

Якщо за звітний період переказів немає, юридична особа заповнює колонку 1 згідно з договорами, укладеними з платіжними організаціями міжнародних систем переказу коштів - нерезидентами або уповноваженими ними установами-нерезидентами, у колонках 2 - 6 зазначаються нулі".

2.11. У формі N 503 "Звіт про залучення та обслуговування іноземного гарантованого/негарантованого кредиту" і поясненні щодо її заповнення:

у формі:

назву викласти в такій редакції:

"Звіт про залучення та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом забезпеченого/не забезпеченого гарантією";

речення "Кредитор/кредитна лінія (для гарантованих кредитів)" і "Реєстрація договору Національним банком України від N (для негарантованих кредитів)" викласти в такій редакції: "Кредитор/кредитна лінія (для забезпечених гарантією кредитів в іноземній валюті)" і "Реєстрація договору Національним банком України від N (для не забезпечених гарантією кредитів в іноземній валюті)";

доповнити форму новим реченням такого змісту:

"Кредит у гривнях від ЄБРР:

Договір від          N     ";

у реченні "Тип іноземного кредиту (підкреслити потрібне)" слово "іноземного" виключити;

у таблиці форми:

у рядку Г слова "(підкреслити потрібне)" виключити;

рядок 23 викласти в такій редакції:

"

23 

Код стану розрахунків за кредитом 

";

у поясненні:

назву викласти в такій редакції:

"Звіт про залучення та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом забезпеченого/не забезпеченого гарантією";

абзац перший викласти в такій редакції:

"Звіт подається резидентами, які уклали договори, що передбачають виконання ними боргових зобов'язань:

в іноземній валюті перед нерезидентами за залученими в них кредитами (позиками, поворотною фінансовою допомогою);

у гривнях перед Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) за залученими від нього кредитами".

У зв'язку з цим абзаци другий - сорок перший уважати відповідно абзацами четвертим - сорок третім;

в абзаці четвертому слово "іноземних" виключити;

в абзаці п'ятому слово "іноземного" виключити;

абзаци сороковий - сорок другий замінити сімома новими абзацами такого змісту:

"Пункт 23 - зазначається цифровий код стану розрахунків за кредитом - 1 знак.

Цифровий код стану розрахунків за кредитом може мати такі значення:

1 - розрахунки за кредитом остаточно завершені;

2 - розрахунки за кредитом продовжуються;

3 - кредит не отриманий, термін дії реєстрації кредитного договору не закінчився.

Код стану розрахунків 1 зазначається в разі остаточного завершення розрахунків з іноземним кредитором за кредитом (тобто за станом на кінець звітного періоду кредит повністю погашено і розрахунки за кредитом остаточно завершені).

Код стану розрахунків 3 зазначається, якщо позичальник не забезпеченого гарантією кредиту в іноземній валюті не одержав кредит і за станом на кінець звітного періоду реєстрація цього договору не анульована територіальним управлінням Національного банку України.

У разі анулювання територіальним управлінням Національного банку України реєстрації договору щодо залучення кредиту або завершення розрахунків з іноземним кредитором за кредитом звітність у наступні звітні періоди не подається".

У зв'язку з цим абзац сорок третій уважати абзацом сорок восьмим.

2.12. У формі N 524 "Інформація про операції нерезидентів з цінними паперами на території України" і поясненні щодо її заповнення:

таблицю форми доповнити новою колонкою 10 такого змісту:

"

10 

Джерело інформації 

";

пункт 4 пояснення доповнити новими абзацами такого змісту:

"Колонка 10 - зазначається цифровий код джерела інформації про операцію з цінними паперами - 1 знак.

Цифровий код джерела інформації про операцію з цінними паперами може мати такі значення:

1 - покупець;

2 - продавець;

3 - торговець;

4 - уповноважений банк".

2.13. У поясненні щодо заповнення форми N 531 "Звіт про резидентів - суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, які перевищили встановлені законодавством терміни розрахунків за експортними, імпортними та лізинговими операціями":

пункт 3 доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"У разі ліквідації або реорганізації підрозділу банку інформацію про зняття резидента, що перебував на контролі в цьому підрозділі, з контролю надає банк - юридична особа.

Під час надання інформації про резидентів, що перейшли на обслуговування з одного підрозділу банку до іншого, підрозділ, до якого на обслуговування перейшов резидент, у колонці 16 зазначає фактичну дату першого дня перевищення резидентом встановленого законодавством України строку розрахунків. Інформація про резидента з відміткою про зняття резидента з контролю в одному підрозділі банку та з відміткою про взяття його на контроль в іншому підрозділі банку має надаватися на ту саму звітну дату";

абзац двадцять дев'ятий пункту 7 після слова "ліквідовано" доповнити словами "або реорганізовано";

в абзаці другому пункту 11 слова "з часу вилучення зі звіту запису про відповідну заборгованість на підставі отриманого банком від резидента документа, що підтверджує подання позову до суду" замінити словами "з дати прийняття судом позовної заяви".

2.14. У поясненні щодо заповнення форми N 552 "Інформація про надходження від нерезидентів та продаж безготівкової іноземної валюти":

пункт 4 після слів "кількох надходжень" доповнити словами "за одним контрактом або одного надходження за кількома контрактами";

у пункті 9 слова "загальна" і "(у різних валютах)" виключити;

абзаци двадцять сьомий та двадцять дев'ятий пункту 11 після слів "(крім зовнішньоекономічного контракту, кредитного договору)" доповнити словами "або залишку від надходжень коштів в іноземній валюті за кількома контрактами".

2.15. У пункті 5 пояснення щодо заповнення форми N 555 "Інформація про переказ безготівкової іноземної валюти":

в абзаці двадцять першому цифри "16" замінити цифрами "18";

в абзаці сорок восьмому слова "країни, до якої здійснюється переказ іноземної валюти або з якої надійшла на коррахунок банку іноземна валюта" замінити словами "країни банку-бенефіціара, до якої здійснюється переказ іноземної валюти".

2.16. У формі N 604 "Звіт про формування резерву на відшкодування можливих втрат за кредитними операціями" і поясненні щодо її заповнення:

у таблиці форми:

у назві колонки 9 слова "дорогоцінних металів, рухомого майна" виключити;

доповнити колонкою 10 такого змісту:

"

10 

дорогоцінних металів, рухомого майна 

".

У зв'язку з цим колонки 10 - 19 уважати відповідно колонками 11 - 20;

у назві колонки 16 слово і цифри "(кол. 3 - 14)" замінити відповідно словами і цифрами "(кол. 3 мінус кол. 4 - 15)";

у назві колонки 18 цифри "15" і "16" замінити відповідно цифрами "16" і "17";

у назві колонки 20 цифри "18" і "17" замінити відповідно цифрами "19" і "18";

у розділі I "Категорії кредитних операцій за ступенем ризику" таблиці:

після рядка 1.1.4 доповнити новим рядком такого змісту:

"

17 

1.1.5 

за операціями в іноземній валюті на міжбанківському ринку 

";

після рядка 1.2.4 доповнити новим рядком такого змісту:

"

17 

1.2.5 

за операціями в іноземній валюті на міжбанківському ринку 

";

після рядка 1.3.4 доповнити новим рядком такого змісту:

"

17 

1.3.5 

за операціями в іноземній валюті на міжбанківському ринку 

20 

";

після рядка 1.4.4 доповнити новим рядком такого змісту:

"

17 

1.4.5 

за операціями в іноземній валюті на міжбанківському ринку 

50 

";

після рядка 1.5.4 доповнити новим рядком такого змісту:

"

17 

1.5.5 

за операціями в іноземній валюті на міжбанківському ринку 

100 

";

у колонці 15 у рядках 1.5, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3 знак "х" виключити;

у колонках 4 - 14 рядок 1.5.5 доповнити знаком "х";

у поясненні:

у розділі I "Категорії кредитних операцій за ступенем ризику":

номери колонок 6 - 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 замінити відповідно номерами колонок 6 - 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20;

в абзаці п'ятому:

рахунок 1516 замінити рахунком 1514;

слова і цифри "балансового рахунку 2602" замінити словами і цифрами "балансових рахунків 2602 та 2622";

абзац доповнити словами та цифрами "сума наданих клієнтам авалів за податковими векселями, які обліковуються за аналітичним рахунком 9023/1";

в абзаці шостому:

після слів "заборгованості за кредитними операціями" доповнити словом і цифрою "(кол. 3)";

цифри "13" і "14" замінити відповідно цифрами "14" і "15";

в абзаці сьомому:

цифри "15" замінити цифрами "16";

після цифр "14" доповнити знаком і цифрами "+15";

в абзаці восьмому цифри "15" і "12" замінити відповідно цифрами "16" і "13";

в абзаці десятому цифри "15" і "16" замінити відповідно цифрами "16" і "17";

абзаци чотирнадцятий і шістнадцятий після слів "за однорідними споживчими кредитами" доповнити словами "за операціями в іноземній валюті на міжбанківському ринку";

в абзаці сімнадцятому цифри "18" і "17" замінити відповідно цифрами "19" і "18";

у розділі II "Кошти, що розміщені на кореспондентських рахунках":

номери колонок 15 - 19 замінити відповідно номерами колонок 16 - 20;

абзац тринадцятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци чотирнадцятий - вісімнадцятий уважати відповідно абзацами тринадцятим - сімнадцятим;

в абзаці чотирнадцятому цифри "15" і "16" замінити відповідно цифрами "16" і "17";

в абзаці шістнадцятому цифри "18" і "17" замінити відповідно цифрами "19" і "18";

в абзаці сімнадцятому цифри "19" замінити відповідно цифрами "20".

2.17. У формі N 610 "Інформація про врахування субординованого боргу до розрахунку капіталу банку" і поясненні щодо її заповнення:

у таблиці форми слова і цифри "(балансовий рахунок 3660)" замінити словами і цифрами "(балансові рахунки 3660, 3661)";

у поясненні:

абзац другий доповнити словами та цифрами "та за балансовим рахунком 3661 "Облігації, емітовані банком, на умовах субординованого боргу";

абзаци восьмий і десятий після слів та цифр "на балансовому рахунку 3660 "Субординований борг банку" доповнити словами та цифрами "та на балансовому рахунку 3661 "Облігації, емітовані банком, на умовах субординованого боргу".

2.18. У формі N 613 "Звіт про концентрацію ризиків за активними операціями банку з контрагентами та інсайдерами" і поясненні щодо її заповнення:

у таблиці форми:

доповнити новою колонкою 29 такого змісту:

"

29 

Внутрішньобанківський реєстраційний код 

";

рядки 4, 6, 7 колонки 29 розділу I "Інформація за операціями з контрагентами" доповнити знаком "х";

рядки 11, 13, 14 колонки 29 розділу II "Інформація за операціями з інсайдерами" доповнити знаком "х";

пункт 10 пояснення доповнити новим абзацом такого змісту:

"Колонка 29 - зазначається внутрішньобанківський реєстраційний код структурного підрозділу банку відповідно до Положення про порядок ведення банками реєстраційної кодифікації власних підрозділів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 18.06.2002 N 221, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.07.2002 за N 561/6849, де міститься документація, на підставі якої здійснюється її перегляд та класифікація заборгованості за активною операцією відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України щодо порядку формування резервів - 12 останніх знаків коду".

2.19. Колонку 3 рядка 4 таблиці пояснення щодо заповнення форми N 621 "Звіт про роботу ліквідатора (ліквідаційної комісії) банку" після групи рахунків 440 доповнити групою рахунків 441.

2.20. Доповнити новими формою N 622 "Відомості про проведення ліквідатором роботи щодо повернення коштів боржниками банку" і поясненням щодо її заповнення такого змісту:

Відомості
про проведення ліквідатором роботи щодо повернення коштів боржниками банку
за станом на ____________ 200_ року

___________________________________
(назва банку)
___________________________________
(дата призначення ліквідатора)  

 
 
___________________________________
(адреса ліквідатора) 

(копійки)

Код борж-
ника 

Наймену-
вання боржника банку  

Підстава виникнення заборгованості 

Забезпечення договору 

Сума заборгованості 

Інформація про проведену роботу 

вид дого-
вору 

N дого-
вору 

дата підпи-
сання договору 

дата вико-
нання догово-
ру 

вид забез-
печення 

оціночна вартість пред-
мета забезпе-
чення 

на останній робочий день банку 

за станом на звітну дату 

що є пред-
метом спору 

дата ви-
ник-
нення забор-
гова-
ності 

дата надіс-
лання вимо-
ги /пре-
тензії 

дата звер-
нення до суду 

зміст позо-
ву, роз-
гляд спра-
ви у судах 

стан роботи з вико-
навчого провад-
ження, інша робота ліквіда-
тора 

Надходження (списання) коштів 

дата 

сума (+, -) 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

Розділ 1. Боржники - фізичні особи 

1.1. Фізичні особи - інсайдери 

  

Боржник 1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

… 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Боржник N  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього за фізичними особами-
інсайдерами 

х 

х 

  

х 

х 

х 

  

  

  

  

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

1.2. Фізичні особи - контрагенти 

  

Боржник 1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

… 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Боржник N  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього за фізичними особами -
контр-
агентами 

х 

х 

  

х 

х 

х 

  

  

  

  

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

Усього за боржни-
ками - фізичними особами 

х 

х 

  

х 

х 

х 

  

  

  

  

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

Розділ 2. Боржники - юридичні особи 

2.1. Юридичні особи - інсайдери 

  

Боржник 1 

х 

  

х 

х 

х 

  

  

  

  

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

  

… 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Боржник N  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього за юридичними особами -
інсайдерами 

х 

х 

  

х 

х 

х 

  

  

  

  

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

2.2. Юридичні особи - контрагенти 

  

Боржник 1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

… 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Боржник N  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього за юридичними особами -
контр-
агентами 

х 

х 

  

х 

х 

х 

  

  

  

  

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

Усього за боржни-
ками - юридичними особами 

х 

х 

  

х 

х 

х 

  

  

  

  

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

Усього по банку 

х 

х 

  

х 

х 

х 

  

  

  

  

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

"___" _____________ 200_ р. 

Ліквідатор 

____________
(підпис) 

________________
(прізвище, ініціали) 

___________________________
(прізвище виконавця, номер телефону) 

Головний бухгалтер 

____________
(підпис) 

________________
(прізвище, ініціали) 

Пояснення щодо заповнення форми N 622
Відомості про проведення ліквідатором роботи щодо повернення коштів боржниками банку

1. Форма звітності розроблена з метою здійснення належного контролю за станом роботи щодо повернення коштів боржниками банку.

Відомості подаються ліквідатором, призначеним Національним банком України.

2. Форма звітності містить відомості про стан заборгованості на початок ліквідації, її визнання та стан повернення (уключаючи роботу ліквідатора з повернення заборгованості) за кожним борговим зобов'язанням з подальшим щомісячним коригуванням даних. Якщо боржник має декілька боргових зобов'язань у банку, то його найменування (для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові) зазначається за кожним із боржників. Відомості про погашення боргу або списання безнадійної заборгованості подаються у звітності за станом на звітний період.

3. Форма передбачає таку класифікацію боржників банку: боржники - фізичні особи (інсайдери, контрагенти-неінсайдери); боржники - юридичні особи (інсайдери, контрагенти-неінсайдери).

4. З метою якісної підготовки бази даних для складання та подання форми звітності встановлюється підготовчий період (три місяці з дня отримання затвердженої форми для банків, визначених у пункті 2 цього пояснення; три місяці з дня прийняття рішення про ліквідацію для нових банків).

5. Форму звітності складають ліквідатори банків, рішення про ліквідацію яких прийнято після 01.01.2004.

6. Форма звітності має містити відомості про заборгованість 100 найбільших боржників банку (юридичних і фізичних осіб). Якщо боржників менше, то дані подаються за всіма боржниками незалежно від величини боргу.

Опис параметрів заповнення форми:

Колонка 1 - зазначається п'ятизначний цифровий код боржника за такою класифікацією:

перший знак коду:

"0" - боржник - фізична особа;

"1" - боржник - юридична особа;

другий знак коду:

"1" - боржник-інсайдер;

"2" - боржник - контрагент-неінсайдер;

останні три знаки коду - порядковий номер боржника.

Колонка 2 - зазначається повне найменування юридичної особи (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи), яка має боргові зобов'язання перед банком, а також юридична адреса боржника. Інформацію необхідно подавати за всіма боржниками банку, які визначені в пункті 6 цього пояснення, незалежно від проведеної з ними роботи. У разі визнання договору недійсним (іншого документа, на підставі якого виникли зобов'язання), укладення договору про відступлення права вимоги чи переведення боргу зазначається перший боржник - 81 знак.

Колонка 3 - зазначається конкретний договір або інший документ, на підставі якого виникли зобов'язання (кредитний, купівлі-продажу, міни, урахування векселів, відступлення права вимоги тощо) - 27 знаків.

Колонка 4 - зазначається номер договору - 10 знаків.

Колонка 5 - зазначається дата підписання договору - 8 знаків (ДДММРРРР).

Колонка 6 - зазначається строк виконання договору - 8 знаків (ДДММРРРР).

Колонка 7 - зазначаються вид та предмет забезпечення договору - 54 знаки.

Колонка 8 - зазначається оціночна вартість предмета забезпечення (сума гарантії, обсяги поруки тощо) - 16 знаків.

Колонка 9 - зазначається загальна сума боргу (уключаючи нараховані відсотки та штрафні санкції) згідно з договором або іншим документом, на підставі якого виникли зобов'язання за станом на останній робочий день банку - 16 знаків.

Колонка 10 - зазначається загальна сума боргу (уключаючи нараховані відсотки та штрафні санкції) згідно з договором або іншим документом, на підставі якого виникли зобов'язання за станом на звітну дату - 16 знаків.

Колонка 11 - зазначаються загальна сума заявленої до боржника вимоги чи позову або сума, зазначена в рішенні суду про стягнення з боржника заборгованості; сума, яка підлягає поверненню в разі визнання договору недійсним; інша сума, що заперечується боржником за станом на звітну дату - 16 знаків.

Колонка 12 - зазначається дата виникнення простроченої заборгованості - 8 знаків (ДДММРРРР).

Колонка 13 - зазначається дата надіслання вимоги (претензії) боржнику - 8 знаків (ДДММРРРР).

Колонка 14 - зазначається дата звернення ліквідатора до суду - 8 знаків (ДДММРРРР).

Колонка 15 - зазначаються короткий зміст позову; відомості про розгляд справи в судах усіх інстанцій, предмет спору та результати розгляду справи за станом на звітну дату - 120 знаків.

Колонка 16 - зазначаються стан роботи з виконавчого провадження чи банкрутства боржника, інша проведена ліквідатором робота щодо повернення боргу - 114 знаків.

Колонка 17 - зазначаються дата надходження коштів на накопичувальний рахунок, списання безнадійної заборгованості - 8 знаків (ДДММРРРР).

Колонка 18 - зазначається сума надходження коштів на накопичувальний рахунок (+), списання безнадійної заборгованості (-) - 16 знаків.

Дані рядка "Усього за боржниками фізичними особами - інсайдерами" дорівнюють підсумку за всіма боржниками фізичними особами - інсайдерами (для колонок 4, 8 - 11).

Дані рядка "Усього за боржниками фізичними особами контрагентами-неінсайдерами" дорівнюють підсумку за всіма боржниками фізичними особами - контрагентами-неінсайдерами (для колонок 4, 8 - 11).

Дані рядка "Усього за боржниками юридичними особами - інсайдерами" дорівнюють підсумку за всіма юридичними особами - інсайдерами (для колонок 4, 8 - 11).

Дані рядка "Усього за боржниками юридичними особами контрагентами- неінсайдерами" дорівнюють підсумку за всіма юридичними особами - контрагентами-неінсайдерами (для колонок 4, 8 - 11)".

2.21. Доповнити новими формою N 625 "Звіт про концентрацію ризиків за пасивними операціями банку" і поясненням щодо її заповнення такого змісту:

Звіт про концентрацію ризиків за пасивними операціями банку
за станом на _____________ 200_ року

_____________________________
(назва банку) 

_____________________________________
(місцезнаходження банку) 

(копійки)

N
з/п 

Порядкові номери (договорів, кредиторів) 

Наймену-
вання контрагента/
інсайдера 

Код (номер) контрагента/
інсайдера 

Код країни кредитора 

Код регіону 

Ознака контрагента/
інсайдера: фізична особа - "1", юридична особа - "2", фізична особа -
підприємець - "3" 

Код інститу-
ційного сектору економіки кредитора 

Код виду економічної діяльності
(
КВЕД

Номер дого-
вору 

Дата виник-
нення зобов'язань 

Дата кінцевого погашення зобов'язань 

Код валюти 

Процентна ставка згідно з договором 

Номер балан-
сового рахунку зобов'я-
зання  

Балансова вартість зобов'язання в розрізі складових на звітну дату 

Загальна сума зобов'язань банку  

Відсоток зобов'язань банку від регулятив-
ного капіталу банку 

основна сума 

неаморти-
зовані дисконт/
премія 

нараховані витрати 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Розділ I. Інформація за операціями з контрагентами 

За 1 договором 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

х 

… 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

х 

За n-м договором 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

х 

Усього за 1 контрагентом 

  

  

  

  

  

  

  

х 

  

  

х 

х 

х 

  

  

  

  

  

… 

  

  

  

  

  

  

  

х 

  

  

х 

х 

х 

  

  

  

  

  

Усього за n-м контрагентом 

  

  

  

  

  

  

  

х 

  

  

х 

х 

х 

  

  

  

  

  

Усього за операціями з контрагентами 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

  

  

  

  

  

Розділ II. Інформація за операціями з інсайдерами 

За 1 договором 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

х 

… 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

х 

10 

За n-м договором 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

х 

11 

Усього за 1 інсайдером 

  

  

  

  

  

  

  

х 

  

  

х 

х 

х 

  

  

  

  

  

12 

… 

  

  

  

  

  

  

  

х 

  

  

х 

х 

х 

  

  

  

  

  

13 

Усього за n-м інсайдером 

  

  

  

  

  

  

  

х 

  

  

х 

х 

х 

  

  

  

  

  

14 

Усього за операціями з інсайдерами 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

  

  

  

  

  

"___" _____________ 200_ р. 

Керівник 

____________
(підпис) 

________________
(прізвище, ініціали) 

________________________________
(прізвище виконавця, номер телефону) 

Головний бухгалтер 

____________
(підпис) 

________________
(прізвище, ініціали) 

Пояснення щодо заповнення форми N 625
Звіт про концентрацію ризиків за пасивними операціями банку

1. Форма розроблена з метою отримання інформації, яка необхідна для оцінки та контролю за концентрацією ризиків у банках, що виникають під час здійснення ними пасивних операцій, а також реалізації визначених законодавством України завдань Національного банку України щодо забезпечення наглядової діяльності й створення ефективного інструменту банківського нагляду.

2. Інформація надається за пасивними операціями банків, що відображаються за рахунками 1500(П), 1507(П), рахунками груп 361, 364, 366 та рахунками розділів 16, 19, 25, 26, 27, 33 Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 N 280, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.07.2004 за N 918/9517 (зі змінами).

Зобов'язання за цінними паперами на пред'явника не включаються до загальної суми зобов'язань банку перед кредиторами за цією формою звітності.

3. Належність контрагентів до інсайдерів банку визначається відповідно до вимог Інструкції про порядок регулювання діяльності банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 N 368, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26.09.2001 за N 841/6032 (зі змінами).

4. У формі надається інформація щодо всіх здійснених банком пасивних операцій за кожним кредитором (контрагентом/інсайдером), якщо загальна сума зобов'язань банку щодо цього кредитора на звітну дату не менша, ніж 2 млн. грн., або не менша 5 % статутного капіталу банку.

Банки, у яких 5 % статутного капіталу становить менше 2 млн. грн., заповнюють дану форму, якщо загальна сума всіх зобов'язань щодо одного кредитора становить 5 % статутного капіталу банку і більше.

5. Форма складається з двох розділів. У розділі I "Інформація за операціями з контрагентами" зазначаються дані про пасивні операції з контрагентами банку (за винятком інсайдерів), у розділі II "Інформація за операціями з інсайдерами" зазначаються дані про пасивні операції з інсайдерами банку.

6. Опис параметрів заповнення форми звітності:

Колонка 1 - зазначається порядковий номер запису.

Колонка 2 - зазначаються відповідно порядкові номери кредиторів та договорів кожного з кредиторів.

Колонка 3 - зазначається найменування кредитора - контрагента/інсайдера банку (повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи).

Колонка 4 - зазначається ідентифікаційний код (номер) кредитора за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) або згідно з Державним реєстром фізичних осіб та інших обов'язкових платежів (ДРФО).

Якщо в кредитора не має відповідного ідентифікаційного коду (номера), то зазначаються:

для резидентів - серія і номер паспорта (без пробілів);

для нерезидентів - латинські букви "IN" та ідентифікаційний номер, який вони мають у країні постійного місця проживання або перебування; якщо немає ідентифікаційного номера - латинські букви "СС" і номер картки соціального страхування (без пробілів).

Колонка 5 - зазначається цифровий код країни реєстрації кредитора згідно з Державним стандартом України ДСТУ ISO 3166-1-2000 "Коди назв країн світу", затвердженим наказом Державного комітету України стандартизації, метрології та сертифікації від 28.01.2000 N 73 (зі змінами).

Колонка 6 - зазначається код регіону, у якому зареєстрований кредитор (відповідно до місцезнаходження юридичної особи або місця проживання фізичної особи), заповнюється згідно з Довідником регіонів України (kodobl.dbf).

Для кредитора-нерезидента в колонці 6 ставиться цифра нуль.

Колонка 7 - зазначається ознака контрагента/інсайдера:

"1" - фізична особа;

"2" - юридична особа;

"3" - фізична особа - підприємець.

Колонка 8 - зазначається код інституційного сектору економіки кредитора, файл К074.

Колонка 9 - зазначається код виду економічної діяльності кредитора юридичної особи або фізичної особи - підприємця згідно з Національним класифікатором України ДК 009:2005 "Класифікація видів економічної діяльності" (КВЕД), затвердженим наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 26.12.2005 N 375.

Для кредитора - фізичної особи, який не здійснює підприємницької діяльності, та нерезидентів у колонці 9 ставиться цифра нуль.

Колонка 10 - зазначається номер основного договору, згідно з яким у банку виникає заборгованість перед контрагентом/інсайдером (з урахуванням умов додаткових договорів). Якщо неможливо визначити номер договору (наприклад, за операціями з цінними паперами тощо), зазначається унікальний номер (ідентифікатор), який банк присвоює цьому договору, додатковим договорам до цього договору під час реєстрації в реєстраційному журналі. Банк у формі дотримується цього номера до повного погашення такої заборгованості.

Колонка 11 - зазначається дата виникнення заборгованості згідно з умовами договору.

Колонка 12 - зазначається дата кінцевого погашення заборгованості згідно з умовами договору або строком погашення зобов'язання. У разі невизначеного строку погашення за зобов'язанням колонка не заповнюється.

Колонка 13 - зазначається цифровий код валюти згідно з Державним стандартом України ДСТУ ISO 4217-2000 "Коди для подання валют і фондів", затвердженим наказом Державного комітету України стандартизації, метрології та сертифікації від 28.01.2000 N 73 (зі змінами), у якій виникла заборгованість.

Колонка 14 - зазначається процентна ставка згідно з умовами договору на звітну дату.

Якщо умовами одного договору з кредитором передбачено здійснення банком пасивної операції з використанням кількох видів валют під різні процентні ставки, то такі операції необхідно відображати за кожним видом валюти із зазначенням відповідної процентної ставки у колонці 14.

Якщо умовами одного договору з кредитором передбачено здійснення банком пасивної операції з використанням одного виду валюти під різні процентні ставки, то у колонці 14 необхідно відобразити середньозважене значення процентної ставки відповідно до умов такого договору.

Колонка 15 - зазначається номер балансового рахунку, на якому відображається основна сума заборгованості банку перед кредиторами (колонка 16).

У колонках 16 - 18 зазначається балансова вартість зобов'язання в розрізі складових, що обліковуються за відповідними балансовими рахунками.

Інформацію у колонці 17 "неамортизовані дисконт/премія" потрібно зазначати таким чином:

сума дисконту - зі знаком "-";

сума премії - без знака.

Колонка 19 - відображається сума зобов'язань банку перед кредиторами, яка розраховується як сума даних колонок 16 і 18.

Колонка 20 - зазначається процентне відношення (на звітну дату) загальної заборгованості банку перед кредиторами (колонка 19) до його регулятивного капіталу.

7. У рядках "Усього за 1 контрагентом", "Усього за n-м контрагентом", "Усього за операціями з контрагентами", "Усього за 1 інсайдером", "Усього за n-м інсайдером", "Усього за операціями з інсайдерами" у відповідних колонках наводяться підсумки за всіма договорами контрагента або інсайдера, а саме:

у колонці 11 - зазначається перша дата (початкового, первинного) виникнення зобов'язань банку згідно з договором;

у колонці 12 - зазначається кінцева дата погашення зобов'язань банку за всіма договорами з кредитором (додатковими договорами);

у колонці 16 - зазначається загальна сума залишків за рахунками контрагента або інсайдера;

у колонці 17 - зазначається загальна сума неамортизованого дисконту/премії;

у колонці 18 - зазначається загальна сума нарахованих витрат;

у колонці 19 - зазначається загальна сума заборгованості банку перед контрагентом або інсайдером (дані колонки 16 + дані колонки 18);

у колонці 20 - зазначається процентне відношення загальної заборгованості банку перед контрагентом або інсайдером до регулятивного капіталу банку".

2.22. У формі N 631 "Звіт про структуру активів та пасивів за строками" і поясненні щодо її заповнення:

у таблиці форми:

рядок 6 викласти в такій редакції:

"

Операції з цінними паперами та похідними фінансовими інструментами 

";

після рядка 6.2 доповнити новими рядками такого змісту:

"

6.3 

похідні фінансові активи в торговому портфелі банку 

6.4 

похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування 

".

У зв'язку з цим рядки 6.3 - 6.7 уважати відповідно рядками 6.5 - 6.9;

рядок 23 викласти в такій редакції:

"

23 

Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання 

";

після рядка 23.3 доповнити новими рядками такого змісту:

"

23.4 

похідні фінансові зобов'язання в торговому портфелі банку 

23.5 

похідні фінансові зобов'язання, що призначені для обліку хеджування 

".

У зв'язку з цим рядки 23.4 - 23.6 уважати відповідно рядками 23.6 - 23.8;

у поясненні:

в абзаці другому:

цифри "3 - 5" замінити цифрами "3 - 6";

цифри "6.3" і "23.6" виключити і доповнити цифрами "6.9", "23.8";

після цифр "26" доповнити цифрами "29";

в абзаці третьому:

цифри "3 - 9" замінити цифрами "3 - 10";

цифри "23.4 - 23.6" замінити цифрами "23.6 - 23.8";

після цифр "26" доповнити цифрами "29";

у таблиці пояснення:

рядок 6 викласти в такій редакції:

"

Операції з цінними паперами та похідними фінансовими інструментами 

";

після рядка 6.2 доповнити новими рядками такого змісту:

"

6.3 

похідні фінансові активи в торговому портфелі банку 

3040, 3041, 3042 

за аналітичним обліком 

6.4 

похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування 

3140, 3141, 3142 

за аналітичним обліком 

".

У зв'язку з цим рядки 6.3 - 6.7 уважати відповідно рядками 6.5 - 6.9;

рядок 23 викласти в такій редакції:

"

23 

Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання 

";

після рядка 23.3 доповнити новими рядками такого змісту:

"

23.4 

похідні фінансові зобов'язання в торговому портфелі банку 

3350, 3351, 3352 

за аналітичним обліком 

23.5 

похідні фінансові зобов'язання, що
призначені для обліку хеджування 

3360, 3361, 3362 

за аналітичним обліком 

".

У зв'язку з цим рядки 23.4 - 23.6 уважати відповідно рядками 23.6 - 23.8;

у колонці 3 таблиці:

рядок 2.2 доповнити рахунками 1215, 1216КА;

рядок 4.3 доповнити рахунками 1515/4А, 1516/4КА;

рядок 4.4 доповнити рахунками 1525/4А, 1526/4КА;

рядок 4.5 доповнити рахунками 1515/1А, 1516/1КА;

рядок 4.6 викласти в такій редакції: 1513, 1515/2А, 1516/2КА;

рядок 4.7 викласти в такій редакції: 1514, 1515/5А, 1516/5КА;

рядок 4.8 доповнити рахунками 1525/5А, 1526/5КА;

рядок 4.9 доповнити рахунком 1525/1А;

рядок 4.10 доповнити рахунком 1525/2А;

рядок 4.11 викласти в такій редакції: 1520, 1525/3А, 1526/3КА;

рядок 10 доповнити рахунками 4410, 4419КА;

рядок 14 доповнити рахунком 3408;

рядок 16.3 доповнити рахунком 1315;

рядок 16.4 доповнити рахунками 1324, 1334, 1336КП;

рядок 17.3 доповнити рахунками 1615/4П, 1616/4КП;

рядок 17.4 доповнити рахунками 1615/1П, 1616/1КП;

рядок 17.5 викласти в такій редакції: 1613, 1615/2П, 1616/2КП;

рядок 17.6 доповнити рахунками 1625/4П, 1626/4КП;

рядок 17.8 доповнити рахунками 1625/5П, 1626/5КП;

рядок 17.9 доповнити рахунком 1625/1П;

рядок 17.10 доповнити рахунком 1625/2П;

рядок 24.1 доповнити рахунками 3661, 3666КП, 3667;

рядок 32 доповнити рахунком 5200;

рядок 37.1 доповнити рахунками 9356, 9357;

рядок 37.2 доповнити рахунками 9366/1, 9367/1;

у колонці 4 таблиці:

у рядку 12 цифри "180" замінити цифрами "183";

у рядках 17.3 і 17.6 слова "на вимогу" замінити словом "овернайт";

у рядку 27 слова та цифри "(від 2 до 31 дня)" замінити словами та цифрами "(на вимогу, від 1 до 183 днів)".

2.23. У формі N 645 "Інформація про суб'єктів господарської діяльності, у яких власник істотної участі в банку має участь, що перевищує 10 відсотків" і поясненні щодо її заповнення:

порядок подання форми викласти в такій редакції:

абзац другий пояснення викласти в такій редакції:

"Інформація подається суб'єктами господарювання - власниками істотної участі в банку, які прямо або опосередковано, самостійно або разом з іншими особами володіють 10 і більше відсотками статутного капіталу або правами голосу придбаних акцій (паїв) юридичної особи або незалежно від формального володіння мають можливість вирішального впливу на керівництво чи діяльність юридичної особи, щокварталу на паперових носіях за підписами керівника та головного бухгалтера, що скріплені відбитком печатки. Інформація за IV квартал подається разом з річним звітом власника істотної участі в банку, що включає в себе баланс на 1 січня року, наступного за звітним (форма N 1), звіт про фінансові результати за рік (форма N 2), супровідну записку до річного звіту. Юридичні особи - нерезиденти подають відповідні звіти за формами, що встановлені законодавством країн реєстрації юридичних осіб. Зазначені звіти подаються до банків України з перекладом на державну мову і мають бути відповідно оформлені".

2.24. У формі N 691 "Звіт про операції банків з цінними паперами та сформовані під них резерви за звітний місяць" і поясненні щодо її заповнення:

у таблиці форми колонки 7, 8, 9, 13, 16, 18, 19, 20 рядка 1.3 доповнити знаком "х";

у поясненні:

друге речення абзацу двадцять п'ятого викласти в такій редакції:

"Збільшення/зменшення балансової вартості фінансових інвестицій в асоційовані та дочірні компанії відображається в рядку 4 за колонками 10, 11, 12, 14, 15; у разі зменшення їх корисності - за колонками 11, 12";

в абзаці тридцять дев'ятому після рахунку 3217 знак ")" виключити.

в абзацах сорок сьомому і сорок восьмому цифри "20" замінити цифрами "19";

в абзацах сорок дев'ятому і п'ятдесятому цифри "21" замінити цифрами "20".

2.25. У поясненні щодо заповнення форм N 747, N 748 "Звіт про касові обороти банку":

у поясненні символу 05:

в абзаці першому слова та цифри "та наказом Державного комітету статистики України від 18.07.2003 N 221 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень з обліку послуг" (із змінами)" замінити словами та цифрами "(зі змінами) та наказом Державного комітету статистики України від 20.07.2007 N 228 "Про затвердження інструкцій щодо заповнення форм державних статистичних спостережень зі статистики послуг та інформатики", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.08.2007 за N 894/14161";

в абзаці другому слово "виручки" замінити словом "готівки";

доповнити пояснення абзацом такого змісту:

"Надходження виручки від надання послуг підприємствами, установами та організаціями, для яких надання послуг не є основним видом діяльності";

пояснення символу 12 викласти в такій редакції:

"Символ 12 (Надходження податків та зборів) - надходження готівки за всіма видами податків, зборів (обов'язкових платежів) та інших бюджетних надходжень, що зараховуються на рахунки бюджетів усіх рівнів";

абзац третій пояснення символу 40 викласти в такій редакції:

"Видача готівки на виплату допомоги, компенсацій, надбавок та інші виплати відповідно до розділу 3 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 N 5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27.01.2004 за N 114/8713 (за винятком відряджень, позик, виданих працівникам підприємства на різні потреби, допомоги та компенсацій з Фонду соціального страхування України з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення, Пенсійного фонду України, з бюджетів усіх рівнів, профспілкових, благодійних та інших фондів, які обліковуються за іншими символами)";

пояснення символу 50 викласти в такій редакції:

"Символ 50 (Видача на виплату пенсій, допомоги та страхових відшкодувань) - видача готівки на виплату:

пенсій та усіх видів виплат з Пенсійного фонду України, допомоги та компенсації з Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності України, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення, з бюджетів усіх рівнів, профспілкових, благодійних та інших фондів;

страхових відшкодувань за всіма видами страхування";

пояснення символів 87 і 88 викласти в такій редакції:

"символ 87 - пенсій, допомоги та страхових відшкодувань за всіма видами страхування;

символ 88 - інші суми, а також суми відсотків, що нараховані за вкладами (не відображаються операції з переказу коштів між рахунками, які належать одній фізичній особі та здійснюються в межах банку - юридичної особи)";

друге речення пояснення символу 95 доповнити словами "(не відображаються операції з переказу коштів між рахунками, які належать одній фізичній особі і здійснюються в межах банку - юридичної особи)".

2.26. У таблиці "Коди операцій за стандартною класифікацією платіжного балансу та їх застосування" пояснення щодо заповнення форми N 1-ПБ "Звіт банку про фінансові операції з нерезидентами України":

у розділі I "Поточний рахунок":

рядок 12 "Страхові послуги" викласти в такій редакції:

"

12 

Страхові послуги 

  

  

  

";

після рядка 12 доповнити чотирма новими рядками такого змісту:

"

12.1 

страхові внески (страхові премії) за договорами страхування 

2421 

2422 

Виплати страхових внесків (страхових премій) за різними видами страхування  

12.2 

страхові внески (страхові премії) за договорами перестрахування 

2423 

2424 

Виплати страхових внесків (страхових премій) за різними видами перестрахування 

12.3 

cтрахове відшкодування (страхова компенсація) за договорами страхування 

2429 

2430 

Виплата страхового відшкодування (страхової компенсації) за договорами страхування 

12.4 

страхове відшкодування (страхова компенсація) за договорами перестрахування 

2431 

2432 

Виплата страхового відшкодування (страхової компенсації) за договорами перестрахування 

";

у колонці 5:

рядок 13.1 "фінансові послуги" після слів "фінансовим лізингом" доповнити словами "комісійні на користь платіжних організацій міжнародних систем переказу коштів, міжнародних карткових платіжних систем";

рядок 2.2 "інші трансферти" слова "виплата страхового відшкодування (страхової компенсації) за договорами страхування та перестрахування" виключити;

у підрозділі "Спеціальні коди" розділу II "Рахунок операцій з капіталом та фінансових операцій":

рядок 3 "Покриття за грошовими переказами в системах типу Western Union та Money Gram" викласти в такій редакції:

"

Покриття за переказами, здійсненими з використанням міжнародних систем переказу коштів 

8282 

Надходження в Україну з-за кордону (перерахування з України за кордон) покриття за переказами, здійсненими з використанням міжнародних систем переказу коштів (без урахування суми комісійних, які відображаються окремо як фінансові послуги) 

";

колонку 4 рядка 1.5 "купівля (продаж) готівкової іноземної валюти за безготівкові кошти між юридичними особами - резидентами" після слів "купленої в юридичної особи - резидента за безготівкові кошти в іноземній чи національній валюті" і "проданої юридичній особі - резиденту за безготівкові кошти в іноземній чи національній валюті" доповнити словами "або за готівкові кошти у національній валюті";

рядок 3.5 "унесення (видача) готівки за переказами приватних осіб у системах типу Western Union та Money Gram" викласти в такій редакції:

"

3.5 

Унесення (видача) готівки за переказами, здійсненими з використанням міжнародних систем переказу коштів 

8428 

Унесення (видача) готівки за переказами, здійсненими з використанням міжнародних систем переказу коштів (без урахування суми комісійних, які відображаються окремо як інші операції з готівкою фізичних осіб - резидентів або нерезидентів) 

".

2.27. У поясненні щодо заповнення форми N 4-ПБ "Звіт про міждержавний рух капіталів у формі прямих інвестицій та фінансового лізингу":

пояснення до підпункту 1б пункту 1 розділу I після рахунку 4205 "Інвестиції в інші дочірні компанії" доповнити рахунками: 4410 "Інвестиційна нерухомість" і 4419 "Знос інвестиційної нерухомості";

у поясненні до підпункту 5б розділу III рахунок 1525 "Фінансовий лізинг (оренда), що наданий іншим банкам" замінити рахунком 1520 "Фінансовий лізинг (оренда), що наданий іншим банкам".

 

Директор Департаменту
статистики та звітності
 

 
В. М. Галь
 

Опрос