Идет загрузка документа (34 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о государственной налоговой администрации в Автономной Республике Крым, области, городе Киеве и Севастополе

Государственная налоговая администрация
Положение, Приказ от 23.10.2007 № 601
Утратил силу

Про затвердження Положення про державну податкову адміністрацію в Автономній Республіці Крим, області, місті Києві та Севастополі

Наказ Державної податкової адміністрації України
від 23 жовтня 2007 року N 601

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 листопада 2007 р. за N 1261/14528

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Державної податкової адміністрації України
 від 25 червня 2008 року N 412
,
 від 23 червня 2010 року N 457

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
від 18 червня 2012 року N 734)

Відповідно до статей 1, 9 та 11 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" та підпункту 6 пункту 9 Положення про Державну податкову адміністрацію України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2007 року N 778, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про державну податкову адміністрацію в Автономній Республіці Крим, області, місті Києві та Севастополі (додається).

2. Організаційно-розпорядчому департаменту (Клочкова Л. Г.) подати цей наказ до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Головам державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі забезпечити дотримання вимог Положення про державну податкову адміністрацію в Автономній Республіці Крим, області, місті Києві та Севастополі.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова 

А. І. Брезвін 

ПОГОДЖЕНО: 

  

В. о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
К. О. Ващенко
 

Перший заступник
Міністра фінансів України
 

 
В. А. Копилов
 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про державну податкову адміністрацію в Автономній Республіці Крим, області, місті Києві та Севастополі

1. Загальні положення

1.1. Державна податкова адміністрація в Автономній Республіці Крим, області, місті Києві та Севастополі (далі - регіональна ДПА) є органом державної податкової служби (далі - ДПС) у системі органів виконавчої влади, який підпорядковується Державній податковій адміністрації України і забезпечує реалізацію єдиної державної податкової політики на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, а також державної політики у сфері контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів.

1.2. Регіональна ДПА є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, інші печатки і штампи, відповідні бланки, рахунки в органах Державного казначейства України.

1.3. Регіональна ДПА у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про державну податкову службу в Україні" та іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, у тому числі наказами ДПА, а також розпорядженнями ДПА.

1.4. Регіональна ДПА здійснює свої повноваження безпосередньо та через підпорядковані їй державні податкові інспекції у районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах, міжрайонні, об'єднані державні податкові інспекції, інші спеціалізовані державні податкові інспекції (далі - ДПІ).

1.5. У складі регіональної ДПА знаходяться спеціальні підрозділи по боротьбі з податковими правопорушеннями (управління податкової міліції, слідчі підрозділи податкової міліції (далі - підрозділи податкової міліції), а також регіональне управління Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів.

(пункт 1.5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної податкової адміністрації України від 23.06.2010 р. N 457)

1.6. Гранична чисельність працівників регіональної ДПА затверджується Головою ДПА.

1.7. Структура регіональної ДПА затверджується Головою ДПА (або за рішенням Голови ДПА одним із його заступників) за погодженням з організаційно-розпорядчим підрозділом ДПА щороку в термін до 15 грудня.

1.8. Штатний розпис і кошторис регіональної ДПА затверджуються Головою ДПА або за рішенням Голови ДПА одним з його заступників.

1.9. У регіональній ДПА утворюється колегія. До складу колегії входять голова регіональної ДПА, перші заступники та заступники голови, інші керівні працівники регіональної ДПА, за згодою - представники відповідних органів державної влади, місцевого самоврядування, установ, громадських організацій.

Кількісний та персональний склад колегії регіональної ДПА визначається Головою ДПА за поданням голови регіональної ДПА.

Колегія є постійним консультативно-дорадчим органом і утворюється для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції регіональної ДПА, та для колективного обговорення найважливіших напрямів її діяльності.

1.10. Видатки на утримання регіональної ДПА визначаються Кабінетом Міністрів України і фінансуються з державного бюджету.

1.11. Регіональна ДПА у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє з відповідними органами виконавчої влади, органами прокуратури, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями.

2. Завдання та функції регіональної ДПА

2.1. Основними завданнями регіональної ДПА є:

здійснення контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів (обов'язкових платежів), неподаткових платежів, установлених законодавством (далі - податки, інші платежі), а також за додержанням законодавства з питань регулювання виробництва і обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

здійснення контролю за погашенням податкового боргу, а також інших платежів, контроль за якими покладено на органи державної ДПС;

(абзац третій пункту 2.1 у редакції наказу Державної
 податкової адміністрації України від 25.06.2008 р. N 412)

здійснення у межах своїх повноважень контролю за обліком, зберіганням, оцінкою та реалізацією конфіскованого та іншого належного державі майна;

формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів і Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб;

роз'яснення законодавства з питань оподаткування серед платників податків, інших платежів (далі - платники податків);

(абзац шостий пункту 2.1 у редакції наказу Державної
 податкової адміністрації України від 25.06.2008 р. N 412)

запобігання злочинам та іншим правопорушенням, віднесеним законом до компетенції підрозділів податкової міліції, їх виявлення, розкриття, припинення, розслідування та провадження у справах про адміністративні правопорушення;

запобігання корупції в органах державної податкової служби та виявлення її фактів;

забезпечення безпеки діяльності працівників органів державної податкової служби, захисту їх від протиправних посягань, пов'язаних з виконанням службових обов'язків;

розшук платників податків, які ухиляються від сплати податків, інших платежів.

2.2. Регіональна ДПА відповідно до покладених на неї завдань здійснює такі функції:

2.2.1 виконує безпосередньо, а також організовує роботу підпорядкованих ДПІ, пов'язану із:

здійсненням контролю за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати податків, інших платежів, контролю за валютними операціями, за додержанням порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги) у встановленому законом порядку, а також за наявністю свідоцтв про державну реєстрацію суб'єктів господарювання та ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, торгових патентів;

здійсненням контролю за додержанням виконавчими комітетами сільських і селищних рад порядку прийняття і обліку податків, інших платежів від платників податків, своєчасністю і повнотою перерахування цих сум до бюджету;

обліком платників податків;

веденням обліку надходжень податків, інших платежів;

проведенням роботи із запобігання і боротьби з незаконним виробництвом і обігом спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, веденням реєстрів імпортерів, експортерів, оптових та роздрібних торговців, місць зберігання спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів; участю у розробленні пропозицій щодо основних напрямів державної політики і проектів державних програм у сфері запобігання і боротьби з незаконним виробництвом і обігом спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів; організацією виконання актів законодавства у межах своїх повноважень, здійсненням систематичного контролю за їх реалізацією, узагальненням практики застосування законодавства, застосуванням у випадках, передбачених законодавством, фінансових санкцій до суб'єктів господарювання за порушення законодавства з питань регулювання виробництва і обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, ліцензування діяльності з виробництва спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, оптової торгівлі спиртом, оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами; здійсненням заходів щодо вилучення та знищення або передачі на промислову переробку конфіскованих алкогольних напоїв, знищення конфіскованих тютюнових виробів;

здійсненням контролю за виробництвом і обігом спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

2.2.2 роз'яснює у межах своєї компетенції через засоби масової інформації порядок застосування законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань оподаткування й організовує проведення цієї роботи підпорядкованими ДПІ;

2.2.3 здійснює заходи щодо добору, розстановки, професійної підготовки та перепідготовки кадрів для регіональної ДПА та підпорядкованих ДПІ;

2.2.4 організовує роботу підпорядкованих ДПІ, розробляє плани заходів з виконання покладених на них завдань;

2.2.5 надає підпорядкованим ДПІ методичну і практичну допомогу в організації їх роботи, проводить перевірку її стану;

2.2.6 організовує роботу із створення інформаційної системи автоматизованих робочих місць, інших засобів автоматизації та комп'ютеризації робіт регіональної ДПА та підпорядкованих ДПІ;

2.2.7 у разі виявлення фактів, що свідчать про організовану злочинну діяльність, або дій, що сприяють такій діяльності, направляє матеріали з цих питань відповідним спеціальним органам по боротьбі з організованою злочинністю;

2.2.8 передає відповідним правоохоронним органам матеріали за фактами правопорушень, за які передбачено кримінальну відповідальність, якщо їх розслідування не належить до компетенції підрозділів податкової міліції;

2.2.9 прогнозує, аналізує надходження податків, інших платежів, джерела податкових надходжень, вивчає вплив макроекономічних показників і податкового законодавства на надходження податків, інших платежів, розробляє пропозиції щодо їх збільшення та зменшення втрат бюджету;

2.2.10 забезпечує зберігання марок акцизного збору, їх продаж та організовує роботу, пов'язану із здійсненням контролю за наявністю цих марок на пляшках (упаковках) з алкогольними напоями і на пачках (упаковках) тютюнових виробів під час їх транспортування, зберігання і реалізації;

2.2.11 організовує роботу із здійснення контролю за дотриманням суб'єктами господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю тютюновими виробами, максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби, установлених виробниками або імпортерами таких виробів;

2.2.12 здійснює апеляційне узгодження податкових зобов'язань в адміністративному порядку та розгляд скарг платників податків на рішення органів ДПС;

2.2.13 здійснює контроль та уживає заходів щодо погашення податкового боргу платниками податків;

2.2.14 організовує у межах своїх повноважень роботу із забезпечення охорони державної таємниці в регіональній ДПА та підпорядкованих ДПІ й захисту інформації про платників податків;

2.2.15 приймає і реєструє заяви, повідомлення та іншу інформацію про злочини і правопорушення, розслідування та виявлення яких віднесені до компетенції регіональної ДПА, проводить в установленому порядку перевірку зазначених у них відомостей і приймає щодо них передбачені законом рішення;

2.2.16 здійснює розшук платників, які ухиляються від сплати податків, інших платежів;

2.2.17 забезпечує безпеку діяльності регіональної ДПА та підпорядкованих ДПІ та їх працівників, а також захист працівників від протиправних посягань, пов'язаних з виконанням ними службових обов'язків;

(підпункт 2.2.17 пункту 2.2 у редакції наказу
 Державної податкової адміністрації України від 23.06.2010 р. N 457)

2.2.18 провадить відповідно до закону оперативно-розшукову діяльність, здійснює провадження за протокольною формою досудової підготовки матеріалів, а також проводить дізнання та досудове слідство у межах своєї компетенції, уживає заходів до відшкодування заподіяних державі збитків;

(підпункт 2.2.18 пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної податкової адміністрації України від 25.06.2008 р. N 412)

2.2.19 виявляє причини й умови, що сприяли вчиненню злочинів та інших правопорушень у сфері оподаткування, уживає заходів до їх усунення;

2.2.20 запобігає, виявляє, припиняє корупційні діяння або інші правопорушення, пов'язані з корупцією, працівників регіональної ДПА та підпорядкованих ДПІ;

(підпункт 2.2.20 пункту 2.2 у редакції наказу
 Державної податкової адміністрації України від 23.06.2010 р. N 457)

2.2.21 збирає, аналізує та узагальнює інформацію про порушення податкового законодавства, прогнозує тенденції розвитку негативних процесів кримінального характеру, пов'язаних з оподаткуванням;

2.2.22 здійснює заходи щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом;

2.2.23 забезпечує об'єктивний, всебічний і своєчасний розгляд звернень громадян;

(підпункт 2.2.23 пункту 2.2 у редакції наказу Державної
 податкової адміністрації України від 25.06.2008 р. N 412)

2.2.24 здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених на неї завдань.

2.3. У разі, коли регіональна ДПА безпосередньо здійснює контроль за платниками податків, вона виконує щодо цих платників ті самі функції, що й державна податкова інспекція в районі, місті без районного поділу, районі у місті, міжрайонна та об'єднана державна податкова інспекція.

3. Права та обов'язки регіональної ДПА

3.1. Регіональна ДПА у випадках, у межах компетенції та в порядку, установлених законами України, має право:

3.1.1 проводити документальні невиїзні перевірки (на підставі поданих податкових декларацій, звітів та інших документів, пов'язаних з нарахуванням і сплатою податків, інших платежів незалежно від способу їх подачі), планові та позапланові виїзні перевірки своєчасності, достовірності, повноти нарахування і сплати податків, інших платежів, додержання валютного законодавства юридичними особами, їх філіями, відділеннями, іншими відокремленими підрозділами, що не мають статусу юридичної особи, крім Національного банку України та його установ, і фізичними особами, які мають статус суб'єктів господарювання чи не мають такого статусу, на яких згідно із законами України покладено обов'язок утримувати та/або сплачувати податки, інші платежі, а також дотримання законодавства з питань регулювання виробництва і обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

3.1.2 здійснювати контроль за:

додержанням порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги) у встановленому законом порядку;

наявністю свідоцтв про державну реєстрацію суб'єктів господарювання, ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, з наступною передачею матеріалів про виявлені порушення органам, які видали ці документи, а також торгових патентів;

3.1.3 одержувати в платників податків (посадових осіб платників податків) пояснення з питань, що виникають під час перевірок та стосуються реалізації повноважень органів ДПС, установлених законом; перевіряти під час проведення перевірок у фізичних осіб документи, що посвідчують особу;

3.1.4 запрошувати платників податків або їх представників для перевірки правильності нарахування та своєчасності сплати податків, інших платежів такими платниками податків. Письмові повідомлення про такі запрошення направляються рекомендованими листами не пізніше ніж за десять робочих днів до дня запрошення, у яких зазначаються підстави запрошення, дата і час, на які запрошується платник податків (посадова особа платника податків);

3.1.5 одержувати безоплатно від платників податків, а також від установ Національного банку України та банків у порядку, установленому Законом України "Про банки і банківську діяльність", довідки та/або копії документів про наявність банківських рахунків, а на підставі рішення суду - про обсяг та обіг коштів на рахунках, у тому числі про ненадходження у встановлені строки валютної виручки від суб'єктів господарювання;

3.1.6 одержувати безоплатно необхідні відомості для формування інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів від платників податків, а також Національного банку України та його установ - про суми доходів, виплачених фізичним особам, і утриманих з них податків, інших платежів, від органів, уповноважених проводити державну реєстрацію суб'єктів, а також видавати ліцензії на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, - про видачу суб'єктам господарювання свідоцтв про державну реєстрацію та ліцензій на провадження господарської діяльності, від органів внутрішніх справ - про громадян, які прибули на проживання до відповідного населеного пункту чи вибули з нього, від органів реєстрації актів громадянського стану - про громадян, які померли;

3.1.7 одержувати безоплатно від митних органів щомісяця звітні дані про ввезення на митну територію України імпортних товарів і справляння при цьому податків, інших платежів та інформацію про експортно-імпортні операції, що проводять резиденти і нерезиденти, за формою, погодженою з ДПА, та від органів статистики - дані, необхідні для проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств, установ, організацій всіх форм власності;

3.1.8 вимагати від платників податків, діяльність яких перевіряється, усунення виявлених порушень податкового законодавства, контролювати у випадках, передбачених законодавством, виконання законних вимог посадових осіб органів ДПС, а також припинення дій, які перешкоджають здійсненню повноважень посадовими особами органів ДПС;

3.1.9 під час проведення перевірок вилучати у підприємств, установ та організацій копії фінансово-господарських та бухгалтерських документів, які свідчать про приховування (заниження) об'єктів оподаткування, несплату податків, інших платежів, а у разі арешту активів платника податків на підставі рішення суду - оригінали первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів із складенням опису, який скріплюється підписами представника органу ДПС та платника податків, при цьому копії таких документів залишаються у платника податків;

3.1.10 надавати відстрочення та розстрочення податкових зобов'язань, вирішувати питання щодо податкового компромісу, а також здійснювати списання безнадійного податкового боргу в порядку, передбаченому законом;

3.1.11 застосовувати до платників податків фінансові (штрафні) санкції, здійснювати заходи із забезпечення погашення податкового боргу, стягувати до бюджетів та державних цільових фондів суми недоїмки, пені у випадках, порядку та розмірах, встановлених законами України;

3.1.12 застосовувати до платників податків, які в установлений законом строк не повідомили про відкриття або закриття рахунків у банках, а також до банків, що не подали відповідним органам ДПС у встановлений законом строк повідомлень про закриття рахунків платників податків або розпочали здійснення видаткових операцій за рахунком платника податків до отримання повідомлення відповідного органу ДПС про взяття рахунку на облік в органах ДПС, фінансові (штрафні) санкції;

3.1.13 за несвоєчасне виконання банками та іншими фінансовими установами рішень суду та доручень платників податків про сплату податків, інших платежів стягувати з банків та інших фінансових установ пеню за кожний день прострочення (уключаючи день сплати) у порядку та розмірах, установлених законом щодо таких видів платежів;

3.1.14 користуватися у службових справах засобами зв'язку, які належать підприємствам, установам та організаціям, з дозволу їх керівників;

3.1.15 вимагати від керівників підприємств, установ і організацій, що перевіряються під час планових та позапланових виїзних перевірок, за наявності законних підстав для їх проведення, інвентаризації основних фондів, товарно-матеріальних цінностей та коштів, у разі відмови в проведенні таких інвентаризацій або при проведенні адміністративного арешту активів - звернутися до суду щодо спонукання до проведення таких інвентаризацій, а до ухвалення відповідного рішення судом - у присутності понятих та представників підприємств, установ і організацій, щодо яких проводиться перевірка, опечатувати каси, касові приміщення, склади та архіви в порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України;

3.1.16 надавати інформацію з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів іншим органам державної влади відповідно до закону;

3.1.17 звертатися у передбачених законом випадках до судових органів із заявою (позовною заявою) про скасування державної реєстрації суб'єкта господарювання, а також про стягнення активів платника податків у рахунок погашення його податкового боргу;

3.1.18 учиняти правочини, спрямовані на забезпечення виконання функцій, передбачених законодавством.

3.2. Права, передбачені підпунктами 3.1.1 - 3.1.9, 3.1.14 і 3.1.15 пункту 3.1 цієї глави, надаються посадовим особам, а права, передбачені підпунктами 3.1.10 - 3.1.13, 3.1.16 - 3.1.18 пункту 3.1 цієї глави, - голові регіональної ДПА та його заступникам.

3.3. Посадові особи регіональної ДПА, які здійснюють державний контроль за додержанням законодавства з питань, що належать до її компетенції, користуються правами, передбаченими законом.

3.4. Посадові особи регіональної ДПА зобов'язані дотримуватись Конституції і законів України, інших нормативно-правових актів, прав та охоронюваних законом інтересів громадян, підприємств, установ, організацій, забезпечувати виконання покладених на регіональну ДПА функцій та повною мірою використовувати надані їм права.

3.5. Посадові особи регіональної ДПА зобов'язані дотримуватись комерційної та службової таємниці.

4. Керівництво регіональної ДПА

4.1. Регіональну ДПА очолює голова, який призначається на посаду і звільняється з посади Головою ДПА у порядку, визначеному законодавством.

Голова регіональної ДПА має заступників, які призначаються на посаду і звільняються з посади Головою ДПА у порядку, визначеному законодавством.

4.2. У разі відсутності голови регіональної ДПА його обов'язки виконує перший заступник.

4.3. Голова регіональної ДПА:

4.3.1 здійснює керівництво регіональною ДПА, несе персональну відповідальність перед Головою ДПА за виконання покладених на регіональну ДПА завдань і здійснення нею своїх функцій, а також відповідає за ефективність використання і збереження переданого в оперативне управління регіональної ДПА державного майна;

4.3.2 розподіляє обов'язки між заступниками та визначає ступінь їх відповідальності. Заступники голови регіональної ДПА відповідно до розподілу обов'язків підписують документи згідно з вимогами регламенту регіональної ДПА;

4.3.3 призначає на посаду та звільняє з посади працівників регіональної ДПА, заступників начальника ДПІ, крім тих працівників регіональної ДПА та заступників начальника ДПІ, які призначаються на посаду та звільняються з посади в іншому порядку, визначеному законодавством;

4.3.4 затверджує:

положення про самостійні структурні підрозділи регіональної ДПА, крім положення про регіональне управління Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, що затверджується директором цього Департаменту;

(абзац другий підпункту 4.3.4 пункту 4.3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державної податкової адміністрації України від 25.06.2008 р. N 412)

структуру, граничну чисельність, штатний розпис та кошторис ДПІ;

4.3.5 підписує накази та розпорядження регіональної ДПА;

4.3.6 уносить пропозиції до ДПА щодо зміни структури та чисельності регіональної ДПА;

4.3.7 головує на засіданнях колегії регіональної ДПА;

4.3.8 застосовує до працівників заходи заохочення та дисциплінарного стягнення (впливу) відповідно до Кодексу законів про працю України, Закону України "Про державну службу" та Дисциплінарного статуту органів внутрішніх справ (для працівників підрозділів податкової міліції), крім тих працівників, які призначаються на посаду та звільняються з посади в іншому порядку, визначеному законодавством;

4.3.9 уживає заходів щодо забезпечення ефективної роботи працівників регіональної ДПА;

4.3.10 забезпечує дотримання працівниками регіональної ДПА трудової, виконавської дисципліни та законодавства про державну таємницю;

4.3.11 забезпечує проведення особистого прийому громадян;

(пункт 4.3 доповнено новим підпунктом 4.3.11 згідно з наказом
 Державної податкової адміністрації України від 25.06.2008 р. N 412,
у зв'язку з цим підпункт 4.3.11 вважати відповідно підпунктом 4.3.12)

4.3.12 здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.

5. Відповідальність

5.1. За невиконання або неналежне виконання посадовими особами регіональної ДПА своїх обов'язків вони притягаються до відповідальності згідно із законом.

5.2. Збитки, завдані неправомірними діями посадових осіб регіональної ДПА, підлягають відшкодуванню за рахунок коштів державного бюджету.

 

Директор Організаційно-розпорядчого
департаменту ДПА
 

 
Л. Г. Клочкова
 

Опрос