Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Изменения в Порядок проведения органами юстиции проверок состояния соблюдения законодательства о государственной регистрации нормативно-правовых актов

Минюст
Приказ от 02.08.2007 № 592/5
Утратил силу

Зміни до Порядку проведення органами юстиції перевірок стану додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів

Зміни втратили чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Міністерства юстиції України
від 1 лютого 2005 року N 13/5
 згідно з наказом Міністерства юстиції України 
від 19 січня 2012 року N 93/5)

1. Нумерацію розділів арабськими цифрами замінити нумерацією розділів римськими цифрами.

2. У розділі I:

2.1. У пункті 1.1:

у підпункті 1.1.2 слова "обласними, Київським та Севастопольським міськими управліннями юстиції (далі - обласні управління юстиції)" замінити словами "головними управліннями юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі";

у підпункті 1.1.3 слова "(далі - районні управління юстиції)" виключити.

2.2. У пункті 1.4 слово "Мін'юсту" замінити словами "органів юстиції".

3. У розділі II:

3.1. У пункті 2.1:

в абзаці третьому слова "обласні, Київське та Севастопольське міські управління юстиції" замінити словами "головні управління юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі";

в абзаці четвертому слово "районні" замінити словами "районні, районні в містах Києві та Севастополі, міськрайонні (у разі утворення)".

3.2. У пункті 2.2:

абзаци перший - третій замінити двома новими абзацами такого змісту:

"2.2. Планова перевірка суб'єкта нормотворення проводиться за наказом уповноваженої посадової особи (керівника або його заступника) органу юстиції у межах компетенції органів юстиції на підставі плану-графіка перевірок, затвердженого уповноваженою посадовою особою органу юстиції.

Не пізніше ніж за сім календарних днів до дня проведення планової перевірки суб'єкту нормотворення надсилається письмове повідомлення за підписом уповноваженої посадової особи органу юстиції із зазначенням дати проведення перевірки, періоду, за який проводитиметься перевірка, та складу Комісії з перевірки".

У зв'язку з цим абзаци четвертий, п'ятий уважати відповідно абзацами третім, четвертим.

3.3. У підпункті "в" пункту 2.3:

в абзаці четвертому слова "чи доповнень" виключити;

в абзаці шостому слова "недійсними в цілому або в частині власних нормативно-правових актів" замінити словами "нормативно-правових актів нечинними повністю або в окремій їх частині".

3.4. У пункті 2.6:

в абзаці другому слова "перевірки не менш як за сім календарних днів до дня її проведення" замінити словами "планової перевірки";

в абзаці п'ятому слова "між членами" замінити словом "членів".

3.5. Пункт 2.9 доповнити новим абзацом такого змісту:

"наказ про проведення перевірки".

3.6. У пункті 2.10 слова "уповноважена посадова особа органу юстиції" замінити словом "Комісія".

3.7. Абзац перший пункту 2.11 викласти в такій редакції:

"2.11. Комісія повинна проаналізувати якість зареєстрованих в органі юстиції нормативно-правових актів суб'єкта нормотворення за період, який планується перевірити, узагальнити інформацію про нормативно-правові акти суб'єкта нормотворення, в державній реєстрації яких відмовлено, та повернутих органом юстиції на доопрацювання".

3.8. У першому реченні абзацу шостого пункту 2.13 слова "не пізніше ніж за сім календарних днів до початку перевірки надсилає керівнику суб'єкта нормотворення за підписом уповноваженої посадової особи органу юстиції лист-повідомлення" замінити словами "забезпечує направлення листа-повідомлення".

4. У розділі III:

4.1. У пункті 3.1:

у другому реченні абзацу першого слова "документи про склад Комісії, повноваження її членів та план перевірки" замінити словами "план (програму) перевірки";

абзац восьмий після слова "плані" доповнити словом "(програмі)";

у першому реченні абзацу дев'ятого слова "законодавства України" замінити словами та цифрами "законів України, інших актів законодавства, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року і протоколів до неї, міжнародних договорів України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, та acquis communautaire, з урахуванням практики Європейського суду з прав людини".

4.2. У пункті 3.3 слово "яке" замінити словом "який".

4.3. У першому реченні пункту 3.4 слова "Члени комісії мають" замінити словами "Комісія має".

4.4. Пункт 3.5 викласти в такій редакції:

"3.5. Під час проведення перевірки до плану (програми) проведення перевірки можуть уноситися зміни, що затверджуються уповноваженою посадовою особою органу юстиції, яка затвердила план (програму) перевірки".

5. У розділі IV:

5.1. В абзаці першому пункту 4.1 слова "члени Комісії оформляють" замінити словами "Комісія оформляє".

5.2. У пункті 4.2:

в абзаці другому слова "уповноваженими посадовими особами органу юстиції, що проводили перевірку, та уповноваженими посадовими особами суб'єкта нормотворення, який перевірявся" замінити словами "головою та членами Комісії";

в абзаці п'ятому слова "повна і скорочена назва" замінити словами "повне і скорочене (за наявності) найменування";

в абзаці сьомому слово "назва" замінити словом "найменування";

абзац одинадцятий після слова "осіб" доповнити словами "суб'єкта нормотворення";

в абзаці тринадцятому слово "назви" замінити словом "найменування";

абзац чотирнадцятий викласти в такій редакції:

"загальні питання про роботу, яка проведена суб'єктом нормотворення щодо забезпечення виконання Указу Президента України від 03.10.92 N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" (із змінами)".

5.3. У пункті 4.3:

абзац другий доповнити словами "з посиланням на документи, які використані при даній перевірці, згруповані за типами (указується період охоплення їх перевіркою та метод - суцільний, вибірковий)";

абзац третій викласти в такій редакції:

"чітко викласти зміст порушення, зазначити період, у якому дане порушення здійснено, при цьому додати до довідки копії документів, що підтверджують наявність факту порушення, письмові пояснення посадових осіб суб'єкта нормотворення щодо встановлених порушень (за наявності)";

абзац четвертий виключити. У зв'язку з цим абзаци п'ятий - сімнадцятий уважати відповідно абзацами четвертим - шістнадцятим;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"зазначити перелік документів, що не були надані під час здійснення перевірки (якщо такі були), та в разі відмови посадових осіб суб'єкта нормотворення надати письмові пояснення щодо причини ненадання документів факт відмови відобразити в довідці";

абзац п'ятий виключити. У зв'язку з цим абзаци шостий - шістнадцятий уважати відповідно абзацами п'ятим - п'ятнадцятим;

в абзаці п'ятому:

у першому реченні слово "групуються" замінити словом "можуть групуватися";

у третьому реченні слово "Зазначені" замінити словом "Такі", слово "перевіряючими" замінити словами "головою та членами Комісії";

в абзаці шостому слова "перевіряючими", "підтверджених" виключити;

в абзаці сьомому:

у першому реченні слова "Документальною перевіркою пункту ____ плану проведення перевірки порушень не встановлено" виключити;

друге речення виключити;

абзац восьмий виключити. У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - п'ятнадцятий уважати відповідно абзацами восьмим - чотирнадцятим;

в абзаці чотирнадцятому слова "відповідним органом юстиції" виключити.

5.4. У пункті 4.4:

у першому реченні слова "Уповноважена посадова особа органу юстиції, яка здійснюватиме перевірку" замінити словом "Комісія", слова "України та чинного законодавства" замінити словами та цифрами "та законів України, інших актів законодавства, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року і протоколів до неї, міжнародних договорів України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, та acquis communautaire, з урахуванням практики Європейського суду з прав людини";

у другому реченні слова "та доповнення" виключити.

5.5. У пункті 4.5:

в абзаці другому слова "та періодами" виключити;

в абзаці третьому слова "підстав для" замінити словом "мети".

5.6. У пункті 4.6:

абзац другий викласти в такій редакції:

"затверджений (затверджена) керівником (заступником керівника) та підписаний (підписана) керівником структурного підрозділу органу юстиції план (програма) перевірки суб'єкта нормотворення";

абзац восьмий виключити.

5.7. У абзаці четвертому пункту 4.9 слова "керівнику суб'єкта нормотворення або особі, що його замінює, а в разі його відсутності" замінити словами "уповноваженій особі суб'єкта нормотворення або".

5.8. У пункті 4.10 слова "результати перевірки уповноважені посадові особи органу юстиції, що здійснили перевірку" замінити словами "перевірку голова та члени Комісії".

5.9. У пункті 4.11 слово "їх" виключити.

5.10. Пункт 4.12 виключити. У зв'язку з цим пункти 4.13 - 4.16 уважати відповідно пунктами 4.12 - 4.15.

5.11. Пункт 4.12 викласти в такій редакції:

"4.12. У разі, коли зазначені особи вважають за необхідне уточнити надані ними пояснення або пояснити причини відмови від підписання довідки, ці особи мають право власноручно зробити це на самій довідці або на окремому аркуші, який додається до довідки".

5.12. У пункті 4.13 слова "члени Комісії повинні" замінити словами "Комісія повинна".

5.13. Абзац четвертий пункту 4.15 виключити.

6. У розділі V:

6.1. У пункті 5.1 після слова "матеріалів" слово "Комісії" виключити.

6.2. У пункті 5.2:

абзац перший викласти в такій редакції:

"5.2. Якщо під час перевірки було виявлено порушення законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, уповноважена посадова особа органу юстиції розглядає надані матеріали і вирішує питання щодо";

в абзаці другому слова "дій, які містять ознаки" виключити;

в абзаці третьому слово "перевірки" замінити словом "нормотворення";

абзац четвертий після слова "суб'єкта" доповнити словом "нормотворення";

абзац п'ятий виключити.

6.3. Абзац третій пункту 5.4 викласти в такій редакції:

"інформування у засобах масової інформації про нечинність нормативно-правових актів суб'єкта нормотворення, що застосовуються з порушенням законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів".

7. У розділі 6:

7.1. У назві розділу слово "уповноважених" виключити.

7.2. Пункт 6.1 викласти в такій редакції:

"6.1. Посадові особи органів юстиції, що здійснюють перевірки, зобов'язані додержуватися Конституції України, законів України, забезпечувати дотримання комерційної та службової таємниць".

7.3. У пункті 6.2 слова "встановлених порядку і періодичності" замінити словами "встановленого порядку".

7.4. В абзаці першому пункту 6.3 слово "уповноважених" виключити.

 

Директор Департаменту державної
реєстрації нормативних актів
 

 
В. В. Бутрименко
 

Опрос