Идет загрузка документа (49 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о ведении реестра аудиторов банков Национального банка Украины

Национальный банк
Положение, Постановление от 09.07.2007 № 251
Утратил силу

Про затвердження Положення про ведення реєстру аудиторів банків Національного банку України

Постанова Правління Національного банку України
від 9 липня 2007 року N 251

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 липня 2007 р. за N 856/14123

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
від 17 листопада 2011 року N 410)

Відповідно до статті 15 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та з метою приведення нормативно-правових актів Національного банку України у відповідність до вимог законодавства України Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про ведення реєстру аудиторів банків Національного банку України (далі - Положення про реєстр аудиторів), що додається.

2. Доповнити Перелік і тарифи послуг з реєстрації установ банків, надання ліцензій (дозволів) на здійснення банківських операцій, операцій з валютними цінностями та інших послуг, що надаються Національним банком України та його територіальними управліннями, затверджені постановою Правління Національного банку України від 12.08.2003 N 333, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 10.09.2003 за N 787/8108 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 19.03.2004 N 120), послугами під номерами 79 - 81 такого змісту:

79 

Видача свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів банків Національного банку України  

680 

80 

Продовження строку дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів банків Національного банку України 

340 

81 

Видача дубліката в разі втрати (значного пошкодження) свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів банків Національного банку України 

85 

". 

3. Комітету з питань аудиту банків Національного банку України (далі - Комітет) до 01.10.2007 здійснити внесення аудиторів банків, які мають сертифікат Національного банку України на право здійснення аудиту банків, строк чинності якого не закінчився, до реєстру аудиторів банків Національного банку України, що буде створений з дати набрання чинності цією постановою, після звернення аудиторів банків до Комітету відповідно до вимог, передбачених пунктом 2.1 Положення про реєстр аудиторів, безоплатно.

4. Департаменту банківського регулювання і нагляду (В. О. Зінченко) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома структурних підрозділів центрального апарату, територіальних управлінь Національного банку України, Аудиторської палати України і банків України для використання в роботі.

5. Зобов'язати Господарсько-експлуатаційне управління (О. П. Руденко) протягом 30 днів з дня набрання чинності цією постановою забезпечити виготовлення бланків свідоцтв про внесення до реєстру аудиторів банків Національного банку України в кількості, визначеній Комітетом, за встановленою додатком 2 до Положення про реєстр аудиторів формою.

6. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

7. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України В. Л. Кротюка, виконавчого директора - директора Дирекції з банківського регулювання та нагляду О. І. Кірєєва, Департамент банківського регулювання і нагляду (В. О. Зінченко).

 

Голова 

В. С. Стельмах 

 

Положення
про ведення реєстру аудиторів банків Національного банку України

Це Положення розроблено відповідно до Законів України "Про Національний банк України", "Про банки і банківську діяльність", статті 15 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та нормативно-правових актів Національного банку України (далі - Національний банк) з питань проведення аудиту банків.

Цим Положенням встановлюються єдині умови та порядок ведення Національним банком реєстру аудиторів, що мають право на здійснення аудиту банків.

1. Загальні положення

1.1. У цьому Положенні нижчезазначені терміни вживаються в такому значенні:

заявник - аудитор, який подає до Комітету з питань аудиту банків Національного банку України (далі - Комітет) заяву та відповідні документи для внесення його до реєстру аудиторів банків Національного банку (далі - Реєстр) або для внесення змін і доповнень до Реєстру, у тому числі щодо продовження аудитору банків строку дії свідоцтва про внесення до Реєстру (далі - Свідоцтво), виключення аудитора банків з Реєстру чи видачі аудитору банків дубліката Свідоцтва за процедурою, установленою цим Положенням;

Реєстр - це перелік аудиторів, який ведеться Національним банком та містить дані про аудиторів банків, що мають Свідоцтво та можуть проводити аудиторські перевірки банків;

реєстраційна картка для внесення аудитора банків до Реєстру (далі - реєстраційна картка) - документ встановленого цим Положенням зразка, який містить інформацію про заявника та подається особисто заявником;

Свідоцтво - документ встановленого цим Положенням зразка, який видається Комітетом на підтвердження факту внесення аудитора банків до Реєстру відповідно до рішення Комітету.

Інші терміни і поняття вживаються в цьому Положенні відповідно до визначень, що встановлені Законами України "Про банки і банківську діяльність", "Про аудиторську діяльність", "Про Національний банк України".

1.2. Умови та порядок внесення даних аудиторів банків до Реєстру, отримання ними Свідоцтва, продовження їм строку дії Свідоцтва, унесення змін до Реєстру, видачі дублікатів Свідоцтва, виключення заявників з Реєстру або відмова щодо внесення їх до Реєстру, продовження їм строку дії Свідоцтва визначаються цим Положенням.

1.3. Заявник відповідає за достовірність відомостей, які викладені в заяві та інших поданих ним документів.

1.4. Реєстр ведеться в електронній формі відповідальним секретарем Комітету. Інформація Реєстру є відкритою для всіх користувачів.

Реєстр (додаток 1) містить таку інформацію щодо аудиторів банків:

прізвище, ім'я, по батькові;

ідентифікаційний номер згідно з ДРФО (за наявності);

місце проживання, контактний телефон (не публікуються);

місце роботи, займана посада, телефон;

дата видачі, номер та строк чинності сертифіката аудитора банків Аудиторської палати України (далі - сертифікат аудитора);

дата видачі, номер та строк дії Свідоцтва;

строк зупинення дії Свідоцтва;

дата, строк продовження дії Свідоцтва;

примітки.

1.5. Свідоцтво (додаток 2) видається на строк чинності сертифіката аудитора. Аудитор банків має право на проведення аудиту банків та підпису аудиторських звітів та аудиторських висновків виключно на період дії Свідоцтва. Свідоцтво не підлягає передаванню для використання іншими аудиторами банків.

Свідоцтво підписується Головою Комітету або його заступником та відповідальним секретарем Комітету. Підписи засвідчуються гербовою печаткою Національного банку.

У разі застосування Аудиторською палатою України до аудитора банків відповідних стягнень (крім попередження) строк дії Свідоцтва за рішенням Комітету зупиняється на строк дії заходу впливу.

1.6. Свідоцтво реєструється в книзі обліку Свідоцтв (додаток 3). Отримання заявником Свідоцтва засвідчується його підписом або підписом уповноваженої ним особи в книзі обліку Свідоцтв.

1.7. Перелік аудиторів банків, які внесені до Реєстру, публікується в офіційних виданнях Національного банку - журналі "Вісник Національного банку України", Аудиторської палати України та Спілки аудиторів України - журналі "Аудитор України", а також регулярно розміщується та оновлюється на офіційному веб-сайті Національного банку.

1.8. Розмір оплати за внесення аудиторів банків до Реєстру, продовження строку дії Свідоцтва та видачу його дубліката визначається Національним банком.

2. Порядок розгляду документів для внесення до Реєстру

2.1. Заяву та відповідні документи, що мають подаватися згідно з вимогами цього Положення, заявник надсилає рекомендованим листом або надає особисто відповідальному секретарю Комітету.

2.2. До заяви про внесення до Реєстру (додаток 4) додаються такі документи:

реєстраційна картка (додаток 5);

копія сертифіката аудитора, засвідчена в установленому порядку;

виписка з трудової книжки, засвідчена в установленому порядку;

копія платіжного документа, що засвідчує оплату послуг за внесення до Реєстру та видачу Свідоцтва.

2.3. Розгляд документів, поданих заявником, здійснює Комітет протягом 20 робочих днів з дня їх надходження. Під час розгляду документів заявника Комітет може запросити від заявника пояснення або уточнення щодо поданих документів.

2.4. У разі наявності на дату звернення до Комітету застосованих до заявника чинних стягнень у вигляді зупинення чинності сертифіката аудитора або його анулювання документи заявнику повертаються без розгляду.

2.5. Підставами для прийняття Комітетом рішення про відмову заявнику у внесенні до Реєстру є:

невідповідність поданих документів вимогам законодавства України;

недостовірність та/або неповнота інформації, що надається заявником;

подання документів, зазначених у пункті 2.2 цього розділу, у неповному обсязі;

наявність у заявника не скасованих Аудиторською палатою України стягнень (крім попередження).

2.6. Рішення Комітету повідомляється заявнику рекомендованим листом у п'ятиденний строк з дня прийняття відповідного рішення.

У разі прийняття Комітетом рішення про відмову щодо внесення заявника до Реєстру в повідомленні зазначаються підстави для відмови.

3. Порядок продовження строку дії Свідоцтва

3.1. Аудитор банків повинен не пізніше ніж через 30 днів з дати продовження строку чинності сертифіката аудитора або видачі нового сертифіката аудитора подати до Комітету для продовження строку дії Свідоцтва такі документи:

заяву про продовження строку дії Свідоцтва (додаток 6);

оригінал Свідоцтва;

копію сертифіката аудитора, засвідчену в установленому порядку;

копію платіжного документа, що засвідчує оплату послуг за продовження строку дії Свідоцтва.

3.2. За результатами розгляду поданих заявником документів Комітет приймає рішення, відповідальний секретар Комітету вносить відповідні зміни до Реєстру та видає Свідоцтво в порядку, передбаченому пунктами 1.5 та 1.6 розділу 1 цього Положення.

3.3. У разі подання аудитором банків документів з порушенням строку, установленого в пункті 3.1 цього розділу, а також за наявності підстав, зазначених у пункті 6.2 розділу 6 цього Положення, Комітет може прийняти рішення про відмову в продовженні строку дії Свідоцтва та одночасно виключити аудитора банку з Реєстру.

Відповідне рішення Комітету повідомляється аудитору банків у порядку, установленому пунктом 2.6 розділу 2 цього Положення.

4. Порядок внесення змін до Реєстру

4.1. Внесення змін до Реєстру здійснюється за зверненням аудитора банків на підставі подання нових даних про зміни в документах, що подавалися ним до Комітету відповідно до пункту 1.4 розділу 1 цього Положення.

4.2. Для внесення змін до Реєстру заявник подає такі документи:

заяву про внесення змін до Реєстру (додаток 7);

реєстраційну картку з відповідними змінами згідно з додатком 5;

оригінал Свідоцтва (у разі зміни прізвища, ім'я, по батькові аудитора банків).

4.3. Комітет приймає рішення про внесення змін до Реєстру та в разі потреби видає заявнику нове Свідоцтво в порядку, передбаченому пунктами 1.5 та 1.6 розділу 1 цього Положення, з одночасним анулюванням попереднього Свідоцтва.

5. Видача дубліката Свідоцтва

5.1. Аудитору банків може бути виданий дублікат Свідоцтва у випадку його втрати або значного пошкодження.

5.2. У разі втрати Свідоцтва його дублікат видається після звернення заявника до Комітету з відповідною заявою (додаток 8) та надання інформації щодо публікації оголошення про втрату Свідоцтва та визнання його недійсним в офіційних виданнях Національного банку - журналі "Вісник Національного банку України" або Аудиторської палати України та Спілки аудиторів України - журналі "Аудитор України", а також копії платіжного документа, що підтверджує оплату послуг за видачу дубліката Свідоцтва.

5.3. Якщо Свідоцтво не придатне для користування внаслідок його значного пошкодження, дублікат Свідоцтва видається після звернення заявника до Комітету з відповідною заявою, повернення непридатного для користування Свідоцтва та надання копії платіжного документа, що підтверджує оплату послуг за видачу дубліката Свідоцтва.

5.4. Відповідальний секретар Комітету протягом 10 робочих днів з дати прийняття Комітетом рішення про визнання недійсним оригіналу Свідоцтва, що було втрачене або пошкоджене, та про видачу дубліката Свідоцтва видає заявнику в порядку, що передбачений пунктами 1.5 та 1.6 розділу 1 цього Положення, дублікат Свідоцтва, про що вносить у книгу обліку Свідоцтв та до Реєстру відповідний запис.

6. Виключення аудитора банків з Реєстру

6.1. Виключення аудитора банків з Реєстру здійснюється на підставі рішення Комітету з одночасним зазначенням про анулювання Свідоцтва.

6.2. Підставами для прийняття Комітетом рішення про виключення аудитора банків з Реєстру з анулюванням Свідоцтва (далі - рішення Комітету про виключення з Реєстру) є:

а) заява аудитора банків про виключення з Реєстру (довільної форми);

б) установлення Комітетом фактів підтвердження аудитором банків недостовірної фінансової звітності, яка складається банком та подається до Національного банку;

в) виявлення факту недотримання аудитором банків вимог нормативно-правових актів Національного банку з питань проведення аудиту банків;

г) закінчення строку чинності або анулювання сертифіката аудитора;

ґ) неподання аудитором банків у встановлений у пункті 3.1 розділу 3 цього Положення строк документів на продовження строку дії Свідоцтва;

д) установлення фактів надання недостовірної інформації в документах, що подавались аудитором банків до Комітету для внесення до Реєстру, продовження строку дії Свідоцтва, унесення змін до Реєстру або видачі дубліката Свідоцтва.

6.3. У разі прийняття рішення Комітету про виключення з Реєстру у випадках, передбачених підпунктами "б - г", "д" пункту 6.2 цього розділу, заявник може подати документи для внесення до Реєстру не раніше ніж через рік з дати прийняття рішення Комітету про виключення з Реєстру.

6.4. Рішення Комітету про виключення з Реєстру має бути надіслано рекомендованим листом або вручено персонально аудитору банків у десятиденний строк з дати його прийняття.

6.5. Аудитор банків, щодо якого прийняте рішення Комітету, зобов'язаний у п'ятнадцятиденний строк з дня отримання такого рішення повернути Свідоцтво до Комітету.

6.6. Перелік аудиторів банків, щодо яких прийняте рішення Комітету, підлягає опублікуванню на офіційному веб-сайті Національного банку або в офіційних виданнях Національного банку - журналі "Вісник Національного банку України", Аудиторської палати України та Спілки аудиторів України - журналі "Аудитор України".

6.7. Рішення Комітету може бути оскаржено у встановленому законодавством України порядку.

 

Директор
Департаменту банківського
регулювання і нагляду
 

 
 
В. О. Зінченко
 

 

Реєстр аудиторів банків Національного банку України

N з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційний номер згідно з ДРФО (за наявності) 

Місце проживання, телефон 

Місце роботи, займана посада, телефон 

Дата видачі, номер та строк чинності сертифіката аудитора банків Аудиторської палати України 

Дата видачі, номер та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів банків Національного банку України 

Строк зупинення дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів банків Національного банку України 

Дата, строк продовження дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів банків Національного банку України 

Примітки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор
Департаменту банківського
регулювання і нагляду
 

 
 
В. О. Зінченко
 

 

Національний банк України

Комітет з питань аудиту банків

м. Київ

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів банків Національного банку України

Свідоцтво N __________

видане _______________________________________________________________________________
                                                                                        (прізвище, ім'я, по батькові)
на підставі рішення Комітету з питань аудиту банків від ___________________ N _____
                                                                                                                                                      (дата) 

Свідоцтво діє до "___" ____________ 20__ року.

Голова Комітету 

____________
(підпис) 

________________________
(прізвище та ініціали) 

Відповідальний секретар Комітету 

___________
(підпис) 

_______________________
(прізвище та ініціали) 


М. П.

За рішенням Комітету з питань аудиту банків від ___________________ N ______
                                                                                                                                    (дата)
строк дії свідоцтва продовжено до "___" ____________ 20__ року.

Голова Комітету 

____________
(підпис) 

________________________
(прізвище та ініціали) 

Відповідальний секретар Комітету 

___________
(підпис) 

_______________________
(прізвище та ініціали) 


М. П. 

 

Директор
Департаменту банківського
регулювання і нагляду
 

 
 
В. О. Зінченко
 

 

Книга обліку свідоцтв про внесення до реєстру аудиторів банків Національного банку України

N
з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові аудитора банків 

Номер свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів банків Національного банку України 

Дата отримання свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів банків Національного банку України 

Дата отримання свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів банків Національного банку України (продовження строку дії) 

Підпис аудитора банків або уповноваженої ним особи 

 

 

 

 

 

 

 

Директор
Департаменту банківського
регулювання і нагляду
 

 
 
В. О. Зінченко
 

 

Заява
про внесення до реєстру аудиторів банків Національного банку України

Заявник ______________________________________________________________________________,
                                                                                     (прізвище, ім'я, по батькові)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                           (місце проживання)
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                  (дата видачі та номер сертифіката аудитора банків Аудиторської палати України)
працюю: ______________________________________________________________________________
                                          (назва підприємства, організації, місцезнаходження, займана посада)
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________. 

Прошу внести дані про мене до реєстру аудиторів банків Національного банку України та видати свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів банків Національного банку України.

Повідомляю, що на дату подання заяви до мене Аудиторською палатою України стягнення не застосовувались (або скасовані).

До заяви додаються такі документи:

1. Реєстраційна картка для внесення аудитора банків до реєстру аудиторів банків Національного банку України.

2. Копія сертифіката аудитора банків Аудиторської палати України, засвідчена в установленому порядку.

3. Виписка з трудової книжки, засвідчена в установленому порядку.

"___" ____________ 20__ р.

____________________
(підпис аудитора банків) 

________________________________________
(ініціали, прізвище аудитора банків) 

 

Директор
Департаменту банківського
регулювання і нагляду
 

 
 
В. О. Зінченко
 

 

Реєстраційна картка
для внесення аудитора банків до реєстру аудиторів банків Національного банку України
(заповнюється аудитором банків)

1. Прізвище ___________________________________________________________________________

2. Ім'я ________________________________________________________________________________

3. По батькові _________________________________________________________________________

4. Ідентифікаційний номер згідно з ДРФО (за наявності) _____________________________________

5. Дата видачі, номер сертифіката аудитора банків
Аудиторської палати України ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

6. Місце проживання:

6.1. Поштовий індекс __________________________________________________________________

6.2. Область _________________________________________________________________________

6.3. Місто (село) ______________________________________________________________________

6.4. Район міста _______________________________________________________________________

6.5. Вулиця, будинок, квартира __________________________________________________________

7. Контактний телефон _________________________________________________________________

8. Електронна адреса __________________________________________________________________

9. Місце роботи (її місцезнаходження) ____________________________________________________

10. Посада ___________________________________________________________________________

11. Телефон/факс ______________________________________________________________________

"___" ____________ 20__ р. 

_________________
(підпис аудитора банків) 

___________________
(ініціали, прізвище аудитора банків) 

 

Директор
Департаменту банківського
регулювання і нагляду
 

 
 
В. О. Зінченко
 

 

Заява
про продовження строку дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів банків Національного банку України

Заявник ______________________________________________________________________________,
                                                                                       (прізвище, ім'я, по батькові)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                              (місце проживання)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                        (дата видачі, номер сертифіката аудитора банків Аудиторської палати України)
працюю: _____________________________________________________________________________
                                                (назва підприємства, організації, місцезнаходження, займана посада)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

Прошу продовжити строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів банків Національного банку України ________________________________________________________________________
                                                                                                 (дата видачі та номер свідоцтва) 

До заяви додаються такі документи:

1. Оригінал свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів банків Національного банку України.

2. Копія сертифіката аудитора банків Аудиторської палати України, засвідчена в установленому порядку.

"___" ____________ 20__ р. 

____________________
(підпис аудитора банків) 

________________________________
(ініціали, прізвище аудитора банків) 

 

Директор
Департаменту банківського
регулювання і нагляду
 

 
 
В. О. Зінченко
 

 

Заява
про внесення змін до реєстру аудиторів банків Національного банку України

Заявник ______________________________________________________________________________,
                                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                             (місце проживання)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                       (дата видачі, номер сертифіката аудитора банків Аудиторської палати України)
працюю: _____________________________________________________________________________
                                                (назва підприємства, організації, місцезнаходження, займана посада)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                  (дата видачі, номер свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів банків Національного банку України) 

Прошу внести зміни до реєстру аудиторів банків Національного банку України.

До заяви додаються такі документи:

1. Реєстраційна картка для внесення до реєстру аудиторів банків Національного банку України із відповідними змінами.

2. Оригінал свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів банків Національного банку України.

Копії документів, які є підставою для внесення змін:

1. ___________________________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________________________

3. ___________________________________________________________________________________

"___" ____________ 20__ р. 

______________________
(підпис аудитора банків) 

__________________________________
(ініціали, прізвище аудитора банків) 

 

Директор
Департаменту банківського
регулювання і нагляду
 

 
 
В. О. Зінченко
 

 

Заява
про видачу дубліката свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів банків Національного банку України

Заявник _____________________________________________________________________________,
                                                                                         (прізвище, ім'я, по батькові)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                               (місце проживання)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                       (дата видачі, номер сертифіката аудитора банків Аудиторської палати України)
працюю: _____________________________________________________________________________
                                               (назва підприємства, організації, місцезнаходження, займана посада)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                  (дата видачі, номер свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів банків Національного банку України) 

Прошу видати дублікат свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів банків Національного банку України на підставі: ____________________________________________________________________
                                                                                                                  (зазначити причину)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

До заяви додаються такі документи:

1. Копія друкованого видання, у якому опубліковано оголошення про втрату свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів банків Національного банку України та визнання його недійсним (у разі втрати свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів банків).

2. Не придатне для користування свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів банків Національного банку України (у разі значного пошкодження свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів банків).

"___" ____________ 20__ р. 

___________________
(підпис аудитора банків) 

________________________________
(ініціали, прізвище аудитора банків) 

 

Директор
Департаменту банківського
регулювання і нагляду
 

 
 
В. О. Зінченко
 

Опрос