Идет загрузка документа (38 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Порядку обслуживания государственного бюджета по расходам

Государственное казначейство Украины
Приказ от 04.06.2007 № 114
Утратил силу

Про затвердження Змін до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками

Наказ Державного казначейства України
Міністерства фінансів України
від 4 червня 2007 року N 114

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 червня 2007 р. за N 645/13912

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Державного казначейства України
від 25 травня 2004 року N 89

згідно з наказом Міністерства фінансів України 
від 30 вересня 2011 року N 1223)

Відповідно до статті 48 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 21.12.2005 N 1232 "Питання Державного казначейства України", наказу Міністерства фінансів України від 27.12.2001 N 604 "Про бюджетну класифікацію та її запровадження" та з метою удосконалення Порядку обслуговування державного бюджету за видатками НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками, затвердженого наказом Державного казначейства України від 25.05.2004 N 89, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.06.2004 за N 716/9315, що додаються.

2. Цей наказ набирає чинності через десять днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

3. Департаменту інформаційних технологій (Ніколаєв О. Б.) забезпечити Державне казначейство України та його територіальні органи відповідними програмними засобами.

4. Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності (Сушко Н. І.) та Юридичному управлінню (Зіневич О. Л.) забезпечити подання на державну реєстрацію цього наказу до Міністерства юстиції України.

5. Головним розпорядникам бюджетних коштів довести цей наказ до відома підпорядкованих установ, а органам Державного казначейства України - до установ, що ними обслуговуються.

6. Управлінню організації діловодства та контролю виконавської дисципліни (Ливун С. В.) довести вимоги цього наказу до відома та керівництва в роботі Головним управлінням Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Голови Державного казначейства України відповідно до розподілу обов'язків.

 

В. о. Голови 

О. С. Даневич 

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Міністра
фінансів України

 
А. І. Мярковський

Директор Департаменту
 реформування бюджетної
системи Міністерства
 фінансів України

 
 
 
Ю. М. Футоранська

 

ЗМІНИ
до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками

1. Абзаци другий та третій підпункту 10.1.2 пункту 10.1 викласти в редакції:

"Державне казначейство України на підставі зазначених документів формує територіальний розпис міжбюджетних трансфертів у розрізі їх видів за територіями (додатки 33 - 35) та протягом трьох робочих днів доводить його на паперових та електронних носіях у розрізі місцевих бюджетів до управлінь та Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим, фінансовим управлінням обласних (Київської та Севастопольської міських) державних адміністрацій. Управління доводять ці документи до вповноважених органів.

У разі внесення змін Міністерство фінансів України надає Державному казначейству України зміни до розпису державного бюджету в частині міжбюджетних трансфертів у розрізі їх видів за територіями. Після отримання від Міністерства фінансів України змін до розпису державного бюджету в частині міжбюджетних трансфертів у розрізі їх видів за територіями Державне казначейство України формує повідомлення про зміни та доводить їх протягом трьох робочих днів на паперових та електронних носіях у розрізі місцевих бюджетів (додатки 36 - 38) до управлінь та Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим, фінансовим управлінням обласних (Київської та Севастопольської міських) державних адміністрацій. Управління доводять ці документи до вповноважених органів".

2. Додатки 41 - 42 викласти в новій редакції (додаються).

 

Заступник Директора Департаменту
методології з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності
 

 
 
Т. А. Шаповал
 

 

 

ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ

ОПЛАЧЕНО

дата 


 

Казначей ___________
                               (підпис)                                                                 N  

 

  

_______________________________________________________________________
(найменування органу Державного казначейства України)

ЗАЯВКА
НА ВИДАЧУ ГОТІВКИ ТА ПЕРЕРАХУВАННЯ КОШТІВ НА ВКЛАДНІ РАХУНКИ

"___" ___________ 200_
(дата подачі заявки)

_____________________________________________________________________________________
                                                                    (найменування розпорядника бюджетних коштів)
_________________________________________________
                                                (номер реєстраційного / спеціального реєстраційного рахунку, КПКВ)
просить погодити (необхідне підкреслити): 1) перерахування коштів
_________________________________________________
                                                           (мета, суми в розрізі кодів економічної класифікації видатків)
перерахувати кошти в сумі ______________________________________________________________
                                                                                                                           (писати словами)

2) видачу готівки ______________________________________________________________________
_________________________________________________
                                                       (мета, суми в розрізі кодів економічної класифікації видатків)
видати чек на суму ____________________________________________________________________
                                                                                                                     (писати словами)
на ім'я _______________________________________________________________________________
                                                                        (прізвище, ім'я, по батькові, зразок підпису, посада)
дані паспорта (посвідчення - для військових)
серія ______ N __________ від ____________, виданий _____________________________________;

Прострочена заборгованість із заробітної плати на 01 __ 200_*                 ___________
                                                                               (місяця, за який проводиться розрахунок)                (сума) 

I. Розрахункова відомість із заробітної плати за ____________ місяць 200_

(грн.) 

N
з/п 

Нараховано за місяць 

Утримано 

Сума до виплати готівки 

Пере-
рахування на вкладні рахунки 

показники 

сума 

разом 

податок з доходів фізичних осіб 

до Пенсій-
ного фонду України 

до Фонду загально-
обов'язко-
вого держав-
ного соціаль-
ного страхуван-
ня на випадок безробіття 

до Фонду соціаль-
ного страхуван-
ня у зв'язку з тимчасо-
вою втратою праце-
здатності 

проф-
спілкові внески 

інші утримання 

Виплата в міжроз-
рахунковий період 

10 

11 

12 

13 

Заробітної плати 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Грош. утримання 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Заробітної плати інвалідам, що працюють 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Компенсація з доходів фізичних осіб 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

З них: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

а) мат. допомоги 

  

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

  

  

  

б) лікарняних 

  

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

  

  

  

в) інші виплати (відпускні) 

  

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

  

  

  

Виплати в міжроз-
рахунковий період* 

х 

  

  

  

  

  

  

  

  

х 

х 

Належить до пере-
рахування 

х 

  

  

  

  

  

  

  

х 

  

  

II. Погашення простроченої заборгованості із заробітної плати  

Виплати в міжроз-
рахунковий період* 

х 

  

  

  

  

  

  

  

  

х 

х 

Належить до перерахування 

х 

  

  

  

  

  

  

  

х 

  

  

III. Нарахування на заробітну плату  

(грн.) 

N
з/п 

Показники 

Сума нарахованої заробітної плати 

До Пенсійного фонду України 

До Фонду загально-
обов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття 

До Фонду соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою праце-
здатності 

До Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань 

Інші нарахування 

Усього нараховано за розрахунковий період 

  

  

  

  

  

  

Перераховано в міжрозрахунковий період* 

  

  

  

  

  

  

Підлягає перерахуванню 

  

  

  

  

  

  

Суми за нарахованою заробітною платою, утриманням і нарахуванням відповідають аналітичним і
синтетичним даним у бухгалтерських регістрах ____________________________________________
                                                                      (підпис, ініціали, прізвище відповідальної особи - розпорядника бюджетних коштів)

Заборгованість із заробітної плати на 01 __ 200_ становить (відсутня)*_________________________
                                   (місяць, який слідує за розрахунковим періодом)                                                             (сума)

Заборгованість за платежами, утриманими та нарахованими на заробітну плату до бюджетів та
фондів, на 01 __ 200_ становить (відсутня)*________________________________________________
   (місяць, який слідує за розрахунковим періодом)                                                              (сума)
_________________________________________________ 

IV. Виплата готівки на інші видатки:  

(грн.) 

N
з/п 

Назва видатків 

КЕКВ 

Готівка до виплати 

Сума до перерахування на вкладні рахунки 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

УСЬОГО: 

  

  

  

____________
* Заповнюється лише при кінцевому розрахунку за звітний період.  

Керівник установи 

____________
(підпис) 

________________
(ініціали, прізвище) 

Головний бухгалтер 

____________
(підпис) 

________________
(ініціали, прізвище) 

М. П. 

  

  

  

Штамп казначея 

____________

Опрос