Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка согласования Госэнергоэффективности Украины инновационных и инвестиционных проектов внедрения энергосберегающих технологий и технологий по производству альтернативных источников топлива, реализуемых субъектами хозяйствования в рамках льготного кредитования

Национальное агентство по вопросам обеспечения эффективного использования энергетических ресурсов
Порядок, Приказ от 17.04.2007 № 59
редакция действует с 05.11.2013

Про затвердження Порядку погодження Держенергоефективності України інноваційних та інвестиційних проектів впровадження енергозберігаючих технологій та технологій з виробництва альтернативних джерел палива, які реалізуються суб'єктами господарювання в рамках пільгового кредитування

Наказ Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів
від 17 квітня 2007 року N 59

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
7 травня 2007 р. за N 462/13729

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 27 вересня 2013 року N 1149

(У заголовку наказу, заголовку, тексті Порядку та додатках до нього слова "НАЕР" і "Національне агентство України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів" у всіх відмінках замінено відповідно словами "Держенергоефективності України" і "Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України" згідно з наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 27 вересня 2013 року N 1149)

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.04.2006 N 412 "Питання Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок погодження Держенергоефективності України інноваційних та інвестиційних проектів впровадження енергозберігаючих технологій та технологій з виробництва альтернативних джерел палива, які реалізуються суб'єктами господарювання в рамках пільгового кредитування (додається).

2. Департаменту нормативно-правового забезпечення (Малая М. В.) та Департаменту альтернативних джерел енергії та енергоефективних проектів (Богдан М. І.) подати в установленому порядку наказ "Про затвердження Порядку погодження Держенергоефективності України інноваційних та інвестиційних проектів впровадження енергозберігаючих технологій та технологій з виробництва альтернативних джерел палива, які реалізуються суб'єктами господарювання в рамках пільгового кредитування" на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Крутя О. А.

 

Голова 

Є. Сухін 

ПОГОДЖЕНО: 

  

В. о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
К. О. Ващенко
 

Голова Державного агентства
України з інвестицій та інновацій
 

 
В. Івченко
 

 

ПОРЯДОК
погодження Держенергоефективності України інноваційних та інвестиційних проектів впровадження енергозберігаючих технологій та технологій з виробництва альтернативних джерел палива, які реалізуються суб'єктами господарювання в рамках пільгового кредитування

1. Цей Порядок визначає процедуру погодження Держенергоефективності України інноваційних та інвестиційних проектів впровадження енергозберігаючих технологій та технологій з виробництва альтернативних джерел палива, які реалізуються суб'єктами господарювання в рамках пільгового кредитування (далі - проекти).

Кредитування вважається пільговим для проектів, які реалізуються за рахунок бюджетних коштів, в межах обсягів, передбачених бюджетним розписом.

2. Держенергоефективності України розглядає питання щодо погодження проекту протягом 14 календарних днів з моменту його надходження.

У разі виробничої необхідності за рішенням Держенергоефективності України строк розгляду проекту може бути продовжено на період до 10 календарних днів.

3. Заявник подає до Держенергоефективності України підписаний керівником та головним бухгалтером (керівником фінансового підрозділу) проект, який має відповідати:

Енергетичній стратегії України на період до 2030 року, яка схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.03.2006 N 145-р;

Плану заходів на 2006 - 2010 роки щодо реалізації Енергетичної стратегії України на період до 2030 року, який затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.07.2006 N 436-р;

відповідним державним, галузевим та регіональним програмам енергозбереження.

4. Проект має бути оформлений відповідно до чинного законодавства.

Проект повинен мати позитивний висновок державної експертизи з енергозбереження щодо встановлення відповідності показників об'єктів експертизи, які характеризують використання паливно-енергетичних ресурсів, до вимог нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів у сфері енергозбереження.

5. Держенергоефективності України утворює комісію для розгляду проектів у складі 9 осіб.

Комісію очолює голова, який має заступника. Головою комісії є заступник Голови Держенергоефективності України.

6. Голова комісії організовує її роботу, розподіляє обов'язки між її членами, проводить засідання комісії.

7. Секретар комісії призначається з числа працівників структурного підрозділу, до компетенції якого належить розгляд проектів (далі - структурний підрозділ).

8. Член комісії має право:

ознайомлюватись з матеріалами, поданими на розгляд комісії;

висловлювати міркування з питань, що розглядаються;

брати участь у прийнятті рішень шляхом голосування;

висловлювати окрему думку з оформленням її у письмовому вигляді.

9. Склад комісії затверджується наказом Держенергоефективності України.

10. Підготовка матеріалів до розгляду комісією покладається на структурний підрозділ Держенергоефективності України, який у разі надходження проектів до Держенергоефективності України опрацьовує їх щодо відповідності вимогам пункту 3 цього Порядку. Про результати опрацювання керівник цього структурного підрозділу інформує голову комісії. Проекти, які не відповідають вимогам, зазначеним у пункті 3 цього Порядку, повертаються заявнику за підписом голови комісії.

11. Голова комісії протягом 3 календарних днів з моменту отримання інформації від керівника структурного підрозділу Держенергоефективності України приймає рішення про проведення засідання комісії, на якому розглядаються проекти.

За результатами розгляду проектів комісія приймає рішення. Рішення комісії приймається більшістю присутніх. У разі рівного розподілу голосів рішення голови комісії є ухвальним.

12. Засідання комісії є правоможним, якщо в ньому бере участь не менше ніж дві третини складу членів комісії.

У разі потреби комісія може на безоплатній основі залучати до роботи фахівців органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками).

13. Рішення комісії протягом 3 днів з моменту прийняття цього рішення оформлюється протоколом, який підписується головою та секретарем комісії.

14. Структурний підрозділ Держенергоефективності України протягом 5 календарних днів з дня підпису протоколу готує проект висновку Держенергоефективності України щодо визнання проекту ефективним в частині впровадження передових енергозберігаючих технологій та технологій з виробництва альтернативних джерел палива за формою згідно з додатком 1 або проект листа з обґрунтуванням причин відмови щодо такого визнання, які подаються на підпис Голові Держенергоефективності України.

15. Держенергоефективності України протягом 3 календарних днів після підпису Головою Держенергоефективності України висновку або листа інформує заявника про результати розгляду проекту.

16. Держенергоефективності України веде реєстр проектів, які отримали висновок Держенергоефективності України, за формою згідно з додатком 2.

 

Директор Департаменту
альтернативних джерел енергії
та енергоефективних проектів
 

 
 
М. Богдан
 

 

 

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО З ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ
 ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ УКРАЇНИ
(Держенергоефективності України)

"___" ____________ 200_ р. 

N ___________ 

ВИСНОВОК
щодо визнання проекту ефективним в частині впровадження передових енергозберігаючих технологій та технологій з виробництва альтернативних джерел палива

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України засвідчує, що проект
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                                   (назва проекту)
який реалізується _____________________________________________________________________,
                                                     (найменування та місцезнаходження суб'єкта господарювання)
є ефективним в частині впровадження передових енергозберігаючих технологій та технологій з виробництва альтернативних джерел палива. 

Голова 

________________
(підпис) 

_________________________
(ініціали та прізвище) 

  

М. П. 

  

 

РЕЄСТР
проектів, які отримали висновок Держенергоефективності України

N
з/п 

Назва проекту 

Суб'єкт господарювання, який реалізує проект 

Стислий опис проекту 

Вартість проекту, млн. грн. 

Джерела фінансування:
1 - держ. бюджет;
2 - власні кошти;
3 - інші джерела 

Термін реалізації проекту 

Дата надання висновку Держенергоефективності України 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

____________

Опрос