Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины по вопросам аудита банков

Национальный банк
Постановление от 11.04.2007 № 131
Утратил силу

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань аудиту банків

Постанова Правління Національного банку України
від 11 квітня 2007 року N 131

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 квітня 2007 р. за N 424/13691

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановою Правління Національного банку України
від 17 серпня 2012 року N 346

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 6 квітня 2015 року N 214)

Відповідно до статті 10 Закону України від 14.09.2006 N 140-V "Про внесення змін до Закону України "Про аудиторську діяльність", з метою приведення нормативно-правових актів Національного банку України у відповідність до вимог законодавства України щодо порядку проведення сертифікації аудиторів банків та обов'язкових аудиторських перевірок банків Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до постанови Правління Національного банку України від 09.09.2003 N 387 "Про затвердження Положення про Комітет з питань сертифікації аудиторів банків та внесення змін до Положення про Кваліфікаційну комісію Національного банку України з питань сертифікації аудиторів, тимчасових адміністраторів та ліквідаторів банківських установ", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29.09.2003 за N 872/8193 (далі - постанова N 387), такі зміни:

1.1. Назву постанови N 387 викласти в такій редакції:

"Про затвердження Положення про Комітет з питань аудиту банків та внесення змін до Положення про Кваліфікаційну комісію Національного банку України з питань сертифікації тимчасових адміністраторів та ліквідаторів банківських установ".

1.2. Преамбулу постанови N 387 викласти в такій редакції:

"Відповідно до Закону України "Про аудиторську діяльність" та з метою забезпечення контролю за виконанням банками вимог законодавства України щодо обов'язкової перевірки (аудиту) аудиторами (аудиторськими фірмами) фінансової звітності банків Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ".

1.3. У пункті 1 постанови N 387 слова "з питань сертифікації аудиторів" замінити словами "з питань аудиту".

2. Визнати такими, що втратили чинність, пункти 4 і 5 постанови N 387.

3. Унести зміни до Положення про Комітет з питань сертифікації аудиторів банків, затвердженого постановою N 387, виклавши його в редакції, що додається.

4. Пункт 4 втратив чинність

(згідно з постановою Правління
Національного банку України від 17.08.2012 р. N 346)

5. Департаменту банківського регулювання і нагляду (В. О. Зінченко) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома структурних підрозділів центрального апарату, територіальних управлінь Національного банку України, Аудиторської палати України та банків України для використання в роботі.

6. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

7. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України В. Л. Кротюка, Департамент банківського регулювання і нагляду (В. О. Зінченко).

 

В. о. Голови 

А. В. Шаповалов 

 

Положення
про Комітет з питань аудиту банків

Розділ I. Загальні положення

1. Це Положення, розроблене на підставі статті 55 Закону України "Про Національний банк України", статті 10 Закону України "Про аудиторську діяльність", статті 15 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", Закону України "Про банки і банківську діяльність", визначає основні засади діяльності Комітету з питань аудиту банків (далі - Комітет).

2. Комітет є колегіальним органом, що створений Національним банком України (далі - Національний банк) для забезпечення контролю за виконанням банками вимог законодавства України щодо перевірки (аудиту) та підтвердження аудитором (керівником аудиторської фірми), який має сертифікат на право проведення аудиту банків і внесений до відповідного реєстру аудиторів банків Національного банку (далі - Реєстр), річної фінансової звітності банків, що подається Національному банку та підлягає публікації в газеті "Голос України" чи "Урядовий кур'єр" (далі - фінансова звітність), а також моніторингу якості проведених аудиторами (аудиторськими фірмами) перевірок банків.

У своїй діяльності Комітет керується законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку.

3. Чисельність Комітету становить 9 осіб. До складу Комітету входять шість представників від Національного банку, один представник від Аудиторської палати України (за згодою), один представник від Державної комісії з регулювання ринку фінансових послуг України (за згодою), один представник від Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (за згодою).

4. Комітет очолює голова, який за посадою є заступником Голови Національного банку і згідно з розподілом функціональних обов'язків здійснює загальне керівництво та контролює діяльність служби банківського нагляду Національного банку. Голова Комітету має заступника. У разі тимчасової відсутності голови Комітету його обов'язки виконує заступник голови Комітету.

Персональний склад Комітету після подання кандидатур від органів (установ), зазначених у пункті 3 цього розділу, затверджується наказом Національного банку.

5. Під час розгляду окремих питань діяльності Комітету, які перебувають у межах його повноважень, Комітет може брати до уваги висновки фахівців Спілки аудиторів України, Аудиторської палати України, Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України, Асоціації українських банків та інших професійних організацій аудиторів та бухгалтерів.

6. Правління Національного банку України в разі наявності обґрунтованих підстав має право:

припиняти або скасовувати рішення Комітету;

за поданням голови Комітету виключати зі складу Комітету будь-якого його члена або включати нових членів Комітету.

Розділ II. Функції та повноваження Комітету

Комітет виконує такі функції та повноваження:

1) визначає умови і порядок ведення Реєстру, приймає рішення про включення (виключення) до нього (з нього) аудиторів банків.

У разі виявлення фактів порушень аудитором банків вимог законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку та Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики, що прийняті як Національні стандарти аудиту рішенням Аудиторської палати України від 18.04.2003 N 122 (далі - Стандарти аудиту), Комітет адекватно вчиненому порушенню має право виключити аудиторів банків з Реєстру та/або звернутися до Аудиторської палати України з вимогою про застосування відповідних заходів впливу;

2) перевіряє відповідність пакета документів аудиторів банків установленим вимогам з метою прийняття рішення про включення їх до Реєстру;

3) отримує від служби банківського нагляду Національного банку інформацію про результати перевірок банків і аналізує випадки її невідповідності результатам проведених аудиторських перевірок;

4) у разі виявлення службою банківського нагляду Національного банку фактів порушення аудитором (аудиторською фірмою) спеціальних вимог законодавства з питань проведення аудиту, установлених статтею 20 Закону України "Про аудиторську діяльність", Комітет може приймати рішення про проведення банком у поточному році, до початку нового звітного періоду, повторної аудиторської перевірки фінансової звітності іншим аудитором (аудиторською фірмою), незалежність якого не викликає сумніву;

5) запрошує аудиторів банків на засідання Комітету для надання пояснень щодо встановлених Національним банком фактів порушень ними вимог законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку та Стандартів аудиту;

6) отримує від банків, аудиторів банків та Аудиторської палати України інформацію на паперових і електронних носіях з питань, що належать до компетенції Комітету;

7) розглядає та погоджує програму підготовки кандидатів, які мають намір проводити аудит банків (далі - кандидати), для складання кваліфікаційного іспиту, програму підвищення кваліфікації для аудиторів банків, розроблену Аудиторською палатою України;

8) уносить на розгляд Комісії Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків або Правління Національного банку України питання про застосування до банків адекватних заходів впливу;

9) інші функції та повноваження, які випливають з порядку сертифікації аудиторів, що здійснюватимуть аудит банків, який затверджується Аудиторською палатою України за погодженням з Національним банком.

Розділ III. Функції відповідального секретаря Комітету

1. Відповідальний секретар Комітету (далі - секретар) і особа, яка в разі відсутності секретаря виконуватиме його функції, призначаються наказом Національного банку за поданням голови Комітету.

2. Секретар підпорядковується голові Комітету, а в разі його відсутності - заступникові голови Комітету.

3. Секретар відповідно до покладених на нього функцій:

уживає заходів щодо підготовки проведення засідань Комітету, у тому числі формування порядку денного, готує проекти відповідних рішень Комітету;

не пізніше ніж за п'ять робочих днів до початку засідання Комітету отримує від членів Комітету пропозиції щодо внесення до порядку денного питань, які потребують розгляду, у формі проектів рішень і відповідного пакета документів;

не пізніше ніж за три дні до початку засідання Комітету інформує його членів, кандидатів та аудиторів банків про місце і час його проведення;

погоджує з головою Комітету порядок денний засідання та подає його членам Комітету не пізніше ніж за один день до початку проведення засідання;

веде протоколи засідань Комітету та доводить прийняті ним рішення до відома членів Комітету, кандидатів і аудиторів банків та Аудиторської палати України;

у разі прийняття Комітетом відповідного рішення в робочому порядку готує проект і забезпечує його підписання (візування) членами Комітету;

протягом трьох робочих днів після прийняття рішення Комітету оприлюднює його зміст;

запрошує аудиторів банків на засідання Комітету;

готує і подає Аудиторській палаті України пропозиції Комітету щодо застосування до аудиторів банків (аудиторських фірм) адекватних заходів впливу;

отримує від аудиторів банків відповідні документи для включення їх до Реєстру та забезпечує його ведення.

Розділ IV. Порядок роботи Комітету

1. Організаційною формою діяльності Комітету є засідання.

За рішенням голови Комітету дозволяється проводити позачергові засідання. Про проведення чергового (позачергового) засідання члени Комітету та запрошені особи мають бути проінформовані не пізніше ніж за три робочих дні до його початку.

Засідання веде голова Комітету, а в разі його відсутності - заступник голови Комітету.

2. Членам Комітету, які не мають змоги безпосередньо взяти участь у роботі Комітету, дозволяється делегувати свій голос своєму заступникові відповідно до займаної посади, про що слід завчасно повідомити секретаря Комітету.

3. Член Комітету, який є пов'язаною особою щодо кандидата або аудитора банків, не бере участі в голосуванні (візуванні) відповідного проекту рішення Комітету.

4. Рішення Комітету приймаються на засіданнях простою більшістю голосів за умови наявності не менше двох третин членів Комітету. У разі рівного розподілу голосів голос голови Комітету є ухвальним.

За розпорядженням голови Комітету або його заступника рішення Комітету може прийматися шляхом його підписання (візування) у робочому порядку, якщо його погодили (завізували) не менше двох третин членів Комітету, за умови обов'язкової наявності підписів тих із них, які порушили питання, що потребувало розгляду на засіданні Комітету.

5. Рішення Комітету, що прийняті в межах його компетенції, набирають чинності з часу їх прийняття та обов'язково доводяться до відома Аудиторської палати України, кандидатів і аудиторів банків.

Рішення Комітету оформляється на відповідному бланку і підписується головою Комітету, а в разі його відсутності - заступником голови Комітету.

На засіданні Комітету ведеться протокол, що оформляється секретарем Комітету.

 

Директор Департаменту
банківського регулювання
і нагляду
 

 
 
В. О. Зінченко
 

Опрос