Идет загрузка документа (26 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О новой редакции Положения о порядке реструктуризации предприятий

Фонд государственного имущества
Приказ от 06.02.2007 № 201
Утратил силу

Про нову редакцію Положення про порядок реструктуризації підприємств

Наказ Фонду державного майна України
від 6 лютого 2007 року N 201

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 квітня 2007 р. за N 404/13671

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Фонду державного майна України
від 12 квітня 2002 року N 667
згідно з наказом Фонду державного майна України
 від 10 квітня 2018 року N 498)

З метою вдосконалення процесу реструктуризації підприємств та приведення у відповідність до вимог Закону України "Про управління об'єктами державної власності" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок реструктуризації підприємств, затвердженого наказом ФДМУ від 12.04.2002 N 667, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.05.2002 за N 414/6702, виклавши його в новій редакції (додається).

2. Директору Департаменту банкрутства, санації та реструктуризації Гладченку А. В. забезпечити державну реєстрацію цього Положення в Міністерстві юстиції України.

3. Начальнику Управління офіційних друкованих видань Путівській Н. А. забезпечити публікацію Положення у Державному інформаційному бюлетені "Про приватизацію".

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Фонду Петрова В. М.

 

Голова Фонду 

В. Семенюк 

ПОГОДЖЕНО: 

  

В. о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
К. Ващенко
 

 

Положення про порядок реструктуризації підприємств

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до Державної програми приватизації на 2000 - 2002 роки, затвердженої Законом України "Про Державну програму приватизації", та Закону України "Про управління об'єктами державної власності".

Положення встановлює порядок реструктуризації об'єктів приватизації груп В і Г, яка проводиться відповідно до чинного законодавства за рішенням Фонду державного майна України (далі - ФДМУ).

Рішення про реструктуризацію підприємства затверджується наказом ФДМУ.

Відповідно до цього Положення реструктуризація підприємства - це здійснення комплексу організаційно-господарських, фінансово-економічних, правових, технічних заходів, спрямованих на підвищення інвестиційної привабливості об'єкта приватизації, збільшення обсягів випуску конкурентоспроможної продукції, підвищення ефективності виробництва.

Реструктуризація підприємства здійснюється з дотриманням вимог нормативно-правових актів, які є чинними на момент її проведення, а також з урахуванням Методичних вказівок щодо проведення реструктуризації державних підприємств, затверджених наказом Міністерства економіки України від 23.01.98 N 9, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23.03.98 за N 187/2627.

Порядок реструктуризації підприємств передбачає:

прийняття рішення про реструктуризацію підприємства;

створення комісії з реструктуризації підприємства;

розроблення та впровадження плану реструктуризації підприємства.

1.2. До сфери дії цього Положення належать такі підприємства:

державні підприємства, функції з управління майном яких у зв'язку з прийняттям рішення про приватизацію належать ФДМУ (далі - державні підприємства);

господарські організації, у статутних фондах яких корпоративні права держави перевищують 50 відсотків (далі - господарські організації).

1.3. Для господарських організацій, у статутних фондах яких державна частка становить менше 50 відсотків плюс 1 акція, норми цього Положення мають рекомендаційний характер.

1.4. У зв'язку з проведенням робіт з реструктуризації ФДМУ може прийняти рішення:

1.4.1 про внесення змін до Плану розміщення акцій відкритого акціонерного товариства в частині перенесення терміну їх розміщення;

1.4.2 про продовження терміну розробки плану реструктуризації.

1.5. Процес реструктуризації підприємства починається з моменту прийняття ФДМУ рішення про реструктуризацію і вважається завершеним на підставі наказу ФДМУ про припинення цього процесу.

1.6. Продаж акцій господарської організації поновлюється після прийняття ФДМУ рішення про припинення реструктуризації господарської організації. За рішенням ФДМУ продаж акцій господарської організації може бути поновлений до завершення процесу її реструктуризації.

2. Прийняття рішення про реструктуризацію підприємства

2.1. Ініціаторами прийняття рішення про реструктуризацію можуть бути:

2.1.1 щодо підприємств, зазначених у першому абзаці пункту 1.2:

керівництво підприємства;

уповноважені органи, до сфери управління яких належало підприємство до прийняття рішення про приватизацію;

комісія з приватизації цього підприємства;

Антимонопольний комітет України;

2.1.2 щодо господарських організацій, зазначених у другому абзаці пункту 1.2:

уповноважені органи управління;

правління господарської організації за погодженням з наглядовою радою;

уповноважені особи.

2.2. Для розгляду питання про прийняття ФДМУ рішення про реструктуризацію ініціатор подає відповідне звернення.

До звернення додаються:

протоколи (витяги з протоколів) засідань правління та наглядової ради господарської організації, комісії з приватизації з пропозицією щодо проведення реструктуризації підприємства;

інформація про стан приватизації підприємства;

аналіз організаційної структури підприємства;

аналіз ринків збуту товарів (робіт, послуг), які випускаються (надаються) підприємством;

інформація про фінансовий стан підприємства (з обов'язковим зазначенням причин незадовільного фінансово-майнового стану підприємства);

пропозиції щодо змісту заходів з реструктуризації;

техніко-економічне обґрунтування доцільності проведення реструктуризації підприємства.

2.3. У ході розгляду поданих до ФДМУ матеріалів для підготовки рішення про реструктуризацію підприємства відповідним структурним підрозділом Фонду проводяться:

аналіз фінансового стану підприємства, який здійснюється відповідно до Положення про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації, затвердженого спільним наказом Міністерства фінансів України та Фонду державного майна України від 26.01.2001 N 49/121, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.02.2001 за N 121/5312;

підготовка висновків про доцільність проведення реструктуризації підприємства;

підготовка та подання керівництву ФДМУ на затвердження проекту наказу щодо рішення про реструктуризацію підприємства.

2.4. Підготовка висновків про доцільність проведення реструктуризації державного підприємства, щодо якого прийнято рішення про приватизацію, проводиться за результатами розгляду пропозицій комісії з приватизації та матеріалів, зазначених у пункті 2.2 цього Положення.

До комісії з приватизації майна державного підприємства ініціатором подаються пропозиції щодо змісту заходів з реструктуризації. Комісія з приватизації підприємства протягом п'ятнадцяти днів розглядає пропозиції щодо змісту заходів з реструктуризації, готує та подає до ФДМУ висновки стосовно доцільності реструктуризації державного підприємства.

2.5. Термін підготовки висновків про доцільність проведення реструктуризації підприємства не повинен перевищувати одного місяця з моменту надходження до ФДМУ відповідного звернення.

На підставі висновків про доцільність проведення реструктуризації підприємства готується проект наказу щодо прийняття рішення про реструктуризацію.

Рішення про реструктуризацію державних підприємств приймається після затвердження плану приватизації.

Якщо проведення реструктуризації визнано недоцільним, то ФДМУ письмово інформує про це її ініціаторів.

2.6. Інформація щодо прийняття рішення про реструктуризацію підприємства та про припинення процесу реструктуризації підлягає опублікуванню в офіційному друкованому органі ФДМУ не пізніше п'ятнадцяти діб з дня видання відповідного наказу.

3. Порядок створення, завдання, функції та повноваження комісії з реструктуризації

3.1. З метою забезпечення розроблення умов реструктуризації, вирішення питань, пов'язаних з проведенням роботи щодо реструктуризації підприємств, та здійснення контролю за процесом реструктуризації створюється Комісія з реструктуризації підприємства (далі - Комісія).

3.2. Комісія утворюється відповідно до наказу ФДМУ протягом п'ятнадцяти діб від дня прийняття рішення про реструктуризацію підприємства.

3.3. До складу Комісії разом з представниками ФДМУ можуть бути включені представники:

Антимонопольного комітету України (для підприємств, які займають монопольне становище на відповідному ринку товарів або послуг);

уповноважених органів управління;

адміністрації державного підприємства або правління господарської організації;

наглядової ради господарської організації;

органу, що представляє інтереси трудового колективу підприємства (профспілкового комітету чи ради трудового колективу).

ФДМУ організовує формування складу Комісії, для чого письмово інформує зазначені органи про прийняття рішення про реструктуризацію підприємства та подає запити до них щодо кандидатур членів Комісії.

3.4. На засідання Комісії можуть бути запрошені представники потенційних інвесторів, кредиторів.

3.5. Формування складу Комісії здійснюється на підставі поданих пропозицій щодо кандидатур членів Комісії.

Наказом ФДМУ про утворення Комісії затверджується її персональний склад: голова, заступник голови та члени Комісії, у тому числі її секретар, а також установлюється термін розробки та подання до Фонду проекту плану реструктуризації підприємства (далі - План). Цей строк не повинен перевищувати трьох місяців з дня затвердження складу Комісії. Головою та заступником голови Комісії призначається представник ФДМУ.

3.6. Основними завданнями Комісії є:

визначення напрямків та змісту заходів з реструктуризації підприємства;

організація розробки Плану;

контроль за виконанням Плану.

3.7. Відповідно до покладених на Комісію завдань вона здійснює такі функції:

розглядає пропозиції органів управління підприємства, а також потенційних інвесторів щодо заходів з реструктуризації підприємства, у тому числі щодо його реорганізації, та схвалює їх;

разом з керівництвом державного підприємства або правлінням господарської організації організовує розробку Плану, розглядає його на своєму засіданні та схвалює його;

погоджує підготовлені керівництвом державного підприємства або правлінням та наглядовою радою господарської організації пропозиції щодо списання, продажу, консервації, передачі в оренду, комунальну власність майна підприємства, а також пропозиції щодо майна підприємства, на базі якого доцільно створити в процесі реструктуризації нові юридичні особи;

розглядає та погоджує бізнес-плани та установчі документи юридичних осіб, створення яких передбачено Планом, на базі майна підприємства, щодо якого прийнято рішення про реструктуризацію;

здійснює контроль за впровадженням Плану.

3.8. Основними принципами роботи Комісії є:

дотримання вимог законодавства;

колегіальність прийняття рішень;

обґрунтованість прийняття рішень.

3.9. Комісія має такі повноваження:

отримувати документи, статистичну та іншу інформацію про діяльність підприємства, необхідні для здійснення покладених на неї функцій;

подавати до ФДМУ пропозиції щодо внесення змін до Плану розміщення акцій в частині перенесення терміну їх розміщення у зв'язку з проведенням робіт з реструктуризації підприємства. Унесення змін до Плану розміщення акцій господарської організації в частині перенесення терміну їх розміщення здійснюється ФДМУ після затвердження Плану. У разі необхідності, за результатами реструктуризації вносити зміни до плану приватизації;

подавати до ФДМУ пропозиції щодо залучення до робіт, пов'язаних з реструктуризацією підприємства, експертів, відібраних на конкурсних засадах відповідно до чинного законодавства, оплату послуг яких передбачається здійснювати за рахунок коштів, передбачених Державною програмою приватизації на виконання робіт, пов'язаних з реструктуризацією;

схвалювати або відхиляти подані на її розгляд матеріали і пропонувати зміни та доповнення до них;

готувати та подавати до ФДМУ пропозиції про продовження терміну розробки Плану;

готувати та подавати до ФДМУ пропозиції про припинення реструктуризації підприємства;

подавати до ФДМУ пропозиції стосовно забезпечення проведення реструктуризації.

3.10. Формою роботи Комісії є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на квартал. Дата проведення засідання визначається головою Комісії.

Члени Комісії зобов'язані виконувати прийняті Комісією рішення та доручення голови Комісії.

Голова Комісії забезпечує подання до ФДМУ протоколів усіх засідань Комісії протягом п'яти днів від дати проведення засідання.

3.11. Рішення Комісії приймаються на засіданнях за результатами голосування простою більшістю голосів.

У разі рівної кількості голосів при голосуванні приймається рішення, за яке проголосував голова Комісії.

Рішення Комісії є правомірними за умови присутності на засіданні не менш як 2/3 її членів.

Результати засідання Комісії оформляються протоколом, який підписується всіма членами Комісії.

3.12. Для забезпечення роботи Комісії її голова або заступник - у разі відсутності голови у межах своєї компетенції:

скликає засідання Комісії;

організовує підготовку матеріалів на розгляд Комісії;

організовує роботу Комісії;

представляє Комісію у відносинах з іншими органами та організаціями.

4. Розробка та впровадження плану реструктуризації підприємства

4.1. Комісія разом з керівництвом державного підприємства або правлінням господарської організації організовує та забезпечує розробку і погодження із зацікавленими органами Плану в термін, що не перевищує трьох місяців від дня її створення.

4.2. У разі, якщо протягом установленого терміну План не подано на затвердження в установленому порядку, ФДМУ видає наказ про скасування наказів, згідно з якими прийнято рішення про реструктуризацію підприємства та створено Комісію.

4.3. План розробляється у відповідності до Типового плану реструктуризації та досудової санації господарських товариств, у статутних фондах яких державна частка становить більше ніж 50 відсотків, затвердженого наказом ФДМУ від 17.11.2004 N 2502, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.12.2004 за N 1598/10197.

4.4. Проект Плану перед поданням до ФДМУ на затвердження у місячний термін погоджується з уповноваженими органами управління, іншими центральними органами виконавчої влади, місцевим органом виконавчої влади, а також у разі потреби, яка визначається Комісією, з іншими зацікавленими органами виконавчої влади. План повинен бути розглянутий та погоджений наглядовою радою та органом, що представляє інтереси трудового колективу підприємства (профспілковим комітетом чи радою трудового колективу). У разі відсутності пропозицій до Плану у визначений термін План уважається погодженим.

4.5. План реструктуризації державного підприємства та господарської організації, функції з управління 100 відсотками акцій якої належать ФДМУ, затверджується наказом ФДМУ.

4.6. План реструктуризації господарської організації, акції якої частково продано, затверджується вищим органом господарської організації (загальними зборами акціонерів).

Якщо затвердження Плану належить до компетенції вищого органу господарської організації, то ФДМУ ініціює у встановленому законодавством порядку скликання позачергових загальних зборів акціонерів господарської організації, до порядку денного яких уноситься питання щодо затвердження Плану.

4.7. З метою впровадження Плану протягом п'яти днів від дня його затвердження керівник державного підприємства (голова правління господарської організації) видає наказ про організацію проведення реструктуризації підприємства, у якому повинні бути визначені терміни виконання кожного заходу та особи, відповідальні за їх виконання. Загальний термін упровадження Плану не повинен перевищувати одного року від дати затвердження цього Плану.

За обґрунтованою пропозицією керівництва державного підприємства або правління господарської організації, погодженою з наглядовою радою та схваленою Комісією, ФДМУ або вищий орган господарської організації може прийняти рішення про перенесення строків виконання окремих заходів з реструктуризації.

Зміни та доповнення до Плану вносяться та затверджуються у такому самому порядку, що й План.

4.8. Рішення про припинення процесу реструктуризації приймається ФДМУ:

на основі звіту голови правління господарської організації, погодженого наглядовою радою, або керівника державного підприємства про виконання заходів з реструктуризації, передбачених Планом;

за поданням Комісії, а також у разі:

закінчення терміну виконання заходів з реструктуризації, якщо до ФДМУ протягом семи днів до його закінчення від керівництва державного підприємства, правління або наглядової ради господарської організації чи Комісії не надійшли пропозиції щодо продовження терміну виконання заходів з реструктуризації;

прийняття рішення про санацію або ліквідацію підприємства в процесі провадження справи про банкрутство.

4.9. Звіт про виконання заходів з реструктуризації виноситься на розгляд загальних зборів акціонерів або ФДМУ.

4.10. У разі порушення провадження у справі про банкрутство підприємства, яке перебуває в процесі реструктуризації, ФДМУ протягом десяти днів з моменту отримання відповідної ухвали господарського суду може прийняти рішення про зупинення процесу реструктуризації до остаточного вирішення справи про банкрутство.

5. Контроль за проведенням реструктуризації підприємств

5.1. Правління господарської організації (адміністрація державного підприємства) не пізніше двадцяти п'яти днів після закінчення кожного кварталу готує та подає ФДМУ погоджену Комісією інформацію про виконання заходів, передбачених Планом, пояснювальну записку щодо невиконання заходів Плану.

5.2. ФДМУ протягом п'яти днів від дня отримання інформації правління господарської організації (адміністрації державного підприємства) про виконання усіх заходів, передбачених Планом, видає наказ про припинення роботи Комісії та процесу реструктуризації підприємства.

6. Фінансове забезпечення

Фінансування заходів з реструктуризації підприємства може здійснюватися за рахунок:

підприємства, щодо якого прийнято рішення про реструктуризацію;

потенційних інвесторів;

видатків на фінансування заходів щодо реструктуризації, передбачених чинним законодавством.

7. Порядок оплати послуг незалежних консультантів та суб'єктів оціночної діяльності, залучених до роботи, пов'язаної з підготовкою планів реструктуризації

7.1. У разі потреби Комісія може розглянути питання щодо залучення незалежних консультантів та суб'єктів оціночної діяльності до роботи, пов'язаної з підготовкою Плану, і подати відповідні пропозиції до ФДМУ. До пропозицій додаються протокол засідання Комісії з питання щодо необхідності залучення незалежного консультанта або суб'єкта оціночної діяльності до роботи, пов'язаної з підготовкою Плану, та проект договору про проведення відповідних робіт (без визначення умов їх оплати).

7.2. Незалежними консультантами можуть бути юридичні особи, які уклали угоду з ФДМУ відповідно до Положення про умови укладення (переукладення) угоди щодо проведення підготовки об'єктів до приватизації, затвердженого наказом ФДМУ від 22.01.98 N 85, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.02.98 за N 77/2517.

Суб'єктами оціночної діяльності можуть бути фізичні та юридичні особи відповідно до норм, установлених статтею 5 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні".

7.3. Фінансування витрат на оплату послуг, зазначених у пункті 7.1 цього Положення, здійснюється в межах розрахунку витрат коштів, передбачених Державною програмою приватизації на виконання робіт, пов'язаних з реструктуризацією підприємств.

 

В. о. директора Департаменту 

О. Андрущенко 

Опрос