Идет загрузка документа (148 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка составления и представления отчетности кредитными учреждениями в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг
Распоряжение, Порядок от 19.02.2007 № 6832
Утратил силу

Про затвердження Порядку складання та подання звітності кредитними установами до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

(заголовок із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері ринків фінансових послуг, від 27.11.2012 р. N 2421)

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 19 лютого 2007 року N 6832

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 березня 2007 р. за N 234/13501

Із змінами і доповненнями, внесеними
розпорядженнями Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
від 27 листопада 2012 року N 2421
,
 від 23 липня 2013 року N 2402
(зміни, внесені
абзацами другим - восьмим підпункту 2 пункту 1
розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг, від 23 липня 2013 року N 2402,
набрають чинності з 
1 січня 2014 року),
від 17 жовтня 2013 року N 3723,
від 6 березня 2014 року N 650

Розпорядження втратило чинність
(згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
 від 31 серпня 2017 року N 3629)

З метою забезпечення здійснення контролю за діяльністю кредитних установ, у тому числі фінансових установ - юридичних осіб публічного права, та відповідно до статті 14, пункту 18 частини першої статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Порядок складання та подання звітності кредитними установами до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (додається).

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері ринків фінансових послуг, від 27.11.2012 р. N 2421)

2. Департаменту державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг разом з Юридичним департаментом забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника опублікувати це розпорядження в засобах масової інформації після його державної реєстрації.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Комісії - директора Департаменту нагляду за кредитними установами.

 

Голова Комісії 

В. Альошин 

 

 

ПОРЯДОК
складання та подання звітності кредитними установами до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

(заголовок Порядку із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері ринків фінансових послуг, від 27.11.2012 р. N 2421)

(У тексті Порядку, крім абзацу тринадцятого пункту 2 глави 2, пункту 1 глави 5 розділу III, слово "Держфінпослуг" замінено словом "Нацкомфінпослуг" згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 27 листопада 2012 року N 2421)

Цей Порядок розроблено відповідно до статті 14, пункту 18 частини першої статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", підпункту 27 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1070, Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 N 291, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 21.12.99 за N 893/4186 (зі змінами), та нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України або Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

(преамбула із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері ринків фінансових послуг, від 27.11.2012 р. N 2421)

Розділ I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає порядок складання та подання звітності кредитними установами, у тому числі фінансовими установами - юридичними особами публічного права (далі - кредитні установи), до Нацкомфінпослуг, установлює загальні вимоги до заповнення форм звітних даних та строки їх подання.

2. Дія цього Порядку не поширюється на інші кредитні установи, для яких нормативно-правовими актами органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, установлений інший порядок складання та подання звітності.

3. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

звітність кредитних установ - річна фінансова звітність та звітні дані, що подаються кредитною установою до Нацкомфінпослуг;

звітні дані - звітні дані за рік та проміжні звітні дані, що подаються кредитною установою до Нацкомфінпослуг і складаються наростаючим підсумком з початку звітного періоду (року) за станом на кінець останнього дня такого періоду та нерегулярні звітні дані;

(абзац третій пункту 3 розділу I із змінами, внесеними
 згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
від 23.07.2013 р. N 2402)

надані кредити - кредити (позики), надані кредитною установою, а також набуті від інших осіб права вимоги за кредитами (позиками);

проміжні звітні дані - дані, що охоплюють певний період (перший квартал, перше півріччя та дев'ять місяців);

річна фінансова звітність - фінансова звітність, складена за формами, установленими законодавством України з бухгалтерського обліку та фінансової звітності, та в обсязі, визначеному частиною другою статті 11 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні";

нерегулярні звітні дані - дані, що подаються кредитними установами в разі надання великого кредиту;

(пункт 3 розділу I доповнено новим абзацом сьомим
 згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
від 23.07.2013 р. N 2402)

великий кредит - кредит, наданий кредитною установою згідно з одним або кількома кредитними договорами (у тому числі з урахуванням додаткового договору(ів) до такого кредитного договору(ів)) одному позичальнику (одному або кільком позичальникам, які є пов'язаними чи афілійованими особами) протягом 30 календарних днів з дати укладання першого кредитного договору на суму, що дорівнює або перевищує 1000000 грн.

(пункт 3 розділу I доповнено новим абзацом восьмим
 згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
від 23.07.2013 р. N 2402,
у зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом дев'ятим)

Інші терміни, які вживаються у цьому Порядку, застосовуються у значенні згідно із законодавством України.

Розділ II. Порядок подання звітності

1. Звітним періодом для складання звітності кредитних установ є календарний рік.

2. Річна фінансова звітність та звітні дані за рік складаються за станом на кінець останнього дня звітного року.

3. Перший звітний період новоствореної кредитної установи починається з дати її створення.

4. Достовірність і повнота річної фінансової звітності та звітних даних за рік повинні бути підтверджені аудитором (аудиторською фірмою), який (яка) внесений(а) до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що ведеться Нацкомфінпослуг.

Разом з аудиторським висновком (звітом) кредитні установи, утворені у формі акціонерних товариств, подають звіт про корпоративне управління, складений відповідно до вимог Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

(пункт 4 розділу II у редакції розпоряджень Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
 від 23.07.2013 р. N 2402
,
від 06.03.2014 р. N 650)

5. Річна фінансова звітність подається не пізніше 28 лютого року, наступного за звітним.

Річна фінансова звітність має бути наскрізно пронумерована, прошита та містити напис "Усього пронумеровано, прошито, скріплено печаткою та підписом __ аркушів", підпис керівника кредитної установи із зазначенням його прізвища та ініціалів, підпис головного бухгалтера із зазначенням його прізвища та ініціалів, відбиток печатки кредитної установи.

Аудиторський висновок (звіт) подається не пізніше 01 червня року, наступного за звітним роком.

Аудиторський висновок (звіт) подається разом з річною фінансовою звітністю, підтвердженою аудитором (аудиторською фірмою), та звітом про корпоративне управління. Зазначені документи мають бути наскрізно пронумеровані, прошиті та містити напис "Усього пронумеровано, прошито, скріплено печаткою та підписом __ аркушів", підпис керівника кредитної установи із зазначенням його прізвища та ініціалів, підпис головного бухгалтера із зазначенням його прізвища та ініціалів, відбиток печатки кредитної установи.

У супровідному листі до аудиторського висновку (звіту) мають бути зазначені відомості про адресу власної веб-сторінки кредитної установи, за якою розміщено річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком (звітом), а також інформацію про видання, у якому опубліковано річну фінансову звітність та аудиторський висновок (звіт) відповідно до вимог статті 14 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

У разі самостійного виявлення кредитною установою помилок, що містяться в раніше поданій річній фінансовій звітності, вона має право подати корегувальну річну фінансову звітність у паперовому вигляді не пізніше десяти календарних днів з дати кінцевого терміну подання такої звітності.

Корегувальна річна фінансова звітність кредитної установи складається з:

супровідного листа кредитної установи, підписаного керівником;

виправленої річної фінансової звітності;

пояснювальної записки з описом допущених помилок та їх обґрунтуваннями.

(пункт 5 розділу II у редакції розпоряджень Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
 від 23.07.2013 р. N 2402
,
від 06.03.2014 р. N 650)

6. Проміжні звітні дані (за перший квартал, перше півріччя та 9 місяців) подаються у строк до 25 числа місяця, наступного за кінцем певного періоду, який вони охоплюють, а звітні дані за рік - до 28 лютого року, наступного за звітним періодом.

(пункт 6 розділу II із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг, від 23.07.2013 р. N 2402
,
 у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 06.03.2014 р. N 650)

7. У разі, якщо останній день строку подання звітності є неробочим, останнім днем строку вважається наступний за неробочим робочий день.

8. У разі безпосереднього надання кредитними установами звітності до Нацкомфінпослуг датою подання є дата реєстрації паперових форм звітності у Нацкомфінпослуг. При надходженні звітності поштою дата подання визначається за відбитком календарного штемпеля установи зв'язку, що обслуговує відправника.

(пункт 8 розділу II у редакції розпорядження Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
 від 23.07.2013 р. N 2402)

9. Кредитні установи подають нерегулярні звітні дані в електронній або паперовій формі згідно з додатком 7 до Порядку протягом трьох робочих днів після дати укладання кредитного договору(ів) (у тому числі додаткового договору(ів) до такого кредитного договору(ів)) у разі, якщо сума кредиту(ів), наданого(их) одному позичальнику (одному або кільком позичальникам, які є пов'язаними чи афілійованими особами) протягом 30 календарних днів з дати укладання першого кредитного договору, дорівнює або перевищує 1000000 грн.

(пункт 9 розділу II у редакції розпорядження Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
 від 23.07.2013 р. N 2402)

10. Звітні дані подаються в електронній та паперовій формах та в обсязі, які встановлені цим Порядком. Електронна форма подається у форматі, визначеному Нацкомфінпослуг.

У разі подання звітності у вигляді електронних документів з дотриманням вимог Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг" звітність у паперовій формі до Нацкомфінпослуг не подається та не застосовуються вимоги, зазначені в абзаці четвертому цього пункту. Обов'язковим реквізитом такої звітності є електронний цифровий підпис відповідно до Закону України "Про електронний цифровий підпис".

(пункт 10 розділу II доповнено новим абзацом другим згідно з
 розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері ринків фінансових послуг, від 17.10.2013 р. N 3723,
у зв'язку з цим абзаци другий та третій
 вважати відповідно абзацами третім та четвертим)

Форми звітних даних у паперовій формі подаються пронумерованими, прошитими, скріпленими підписами керівника і головного бухгалтера кредитної установи та засвідчені печаткою кредитної установи.

Інформація, що відображена в паперовій формі, має відповідати електронній формі. Ідентичність даних у паперовій та електронній формах підтверджується підписами керівника і головного бухгалтера кредитної установи та засвідчується печаткою кредитної установи.

Абзац четвертий пункту 10 розділу II виключено

(згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
від 23.07.2013 р. N 2402)

11. У разі самостійного виявлення кредитною установою помилок, що містяться в раніше поданих звітних даних, вона має право подати корегуючі звітні дані (в електронному та паперовому вигляді) не пізніше десяти календарних днів з дати кінцевого терміну подання таких звітних даних.

Корегуючі звітні дані кредитної установи складаються з:

супроводжувального листа кредитної установи, підписаного керівником;

виправлених звітних даних;

пояснювальної записки з описом допущених помилок та їх обґрунтуваннями.

(пункт 11 розділу II у редакції розпорядження Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
 від 23.07.2013 р. N 2402)

12. Проміжні звітні дані та звітні дані за рік подаються за такими формами:

Загальна інформація про кредитну установу (додаток 1);

Звітні дані про фінансову діяльність кредитної установи (додаток 2);

Звітні дані про склад активів та пасивів кредитної установи (додаток 3);

Звітні дані про доходи та витрати кредитної установи (додаток 4);

Звітні дані про кредитну діяльність кредитної установи (додаток 5);

Звітні дані про поділені за ступенем ризику активи кредитної установи (додаток 6).

13. Форми звітних даних заповнюються кредитними установами на підставі даних бухгалтерського обліку за певний період.

Кредитна установа заповнює форми звітних даних, що подаються до Нацкомфінпослуг, у грошовій одиниці України - гривнях (без копійок).

У звітних даних не повинно бути підчисток, помарок і виправлень.

Звітні дані повинні містити достовірну та повну інформацію про діяльність кредитної установи.

14. Інформація в різних формах звітних даних повинна бути зіставлюваною та несуперечливою.

Кредитна установа зобов'язана забезпечити правильність складання звітності. Інформація, відображена у звітних даних на початок звітного періоду, повинна відповідати інформації на початок звітного періоду звітних даних за певні періоди за відповідними рядками. Інформація, відображена у звітних даних на кінець звітного періоду (року), повинна відповідати інформації на початок наступного звітного періоду (року) за відповідними рядками.

Розділ III. Порядок складання звітних даних

Глава 1. Порядок складання звітних даних про фінансову діяльність кредитної установи

1. У розділі 1 "Кредитна діяльність" наводиться інформація щодо наданих та повернених кредитів, а також нарахування та сплати процентів за користування ними. У цьому розділі кредити поділяються за строками дії договорів і позичальниками. У графах 3 та 6 наводяться відповідно залишки заборгованості за видами кредитів та нарахованими процентами на початок та на кінець певного періоду. У графі 4 - інформація за певний період про надання кредитів і нарахування процентів, а у графі 5 - інформація за певний період про зменшення заборгованості за кредитами і погашення заборгованості за нарахованими процентами.

У рядку 050 відображається сума заборгованості за кредитами, що визнані нестандартними.

Окремим рядком 060 відображається рух безнадійної заборгованості за кредитами, що обліковуються на окремому бухгалтерському рахунку та не включаються до рядків 010 та 030.

2. У розділі 2 "Фінансові інвестиції" наводиться інформація про рух фінансових інвестицій, які здійснює кредитна установа. У графах 3 та 6 наводиться інформація про залишки фінансових інвестицій за їх напрямами та про залишки нарахованих доходів від інвестування за цими напрямами на початок та кінець певного періоду. У графі 4 наводиться інформація щодо збільшення за певний період суми коштів, розміщених на вкладних (депозитних) рахунках у банках, про інвестиції у капітал юридичних осіб, у державні цінні папери, цінні папери, емітовані Державною іпотечною установою тощо, та інформація про нарахування доходів, які має отримати кредитна установа від фінансових інвестицій, а в графі 5 - про зменшення за певний період суми фінансових інвестицій за їх напрямами та одержаних кредитною установою доходів від здійснення фінансових інвестицій.

У рядку 071 проставляються суми коштів кредитної установи, розміщених на вкладних (депозитних) рахунках у банках.

У рядку 072 відображається інформація щодо інвестицій кредитної установи в капітал юридичних осіб. У цьому рядку також відображається інформація щодо інвестицій кредитної установи в капітал юридичної особи, виключним видом діяльності якої є збір, зберігання, використання інформації, яка складає кредитну історію.

У рядку 073 відображається вартість державних цінних паперів.

У рядку 074 відображається вартість придбаних кредитною установою цінних паперів, емітентом яких є Державна іпотечна установа.

У рядку 075 відображається вартість інших фінансових інвестицій, здійснених кредитною установою.

У рядку 070 відображається сума рядків 071, 072, 073, 074 та 075.

У графах 3 та 6 рядка 080 наводяться відповідно залишки заборгованості за нарахованими, але не отриманими доходами від здійснення фінансових інвестицій на початок та на кінець певного періоду. У графі 4 - інформація за певний період про нараховані доходи від здійснення фінансових інвестицій, а у графі 5 - інформація за певний період про отримані доходи від здійснення фінансових інвестицій.

3. У розділі 3 "Рух капіталу кредитної установи" наводиться інформація про рух капіталу кредитної установи. У графах 3 та 6 наводиться інформація про залишки капіталу за його видами на початок та на кінець певного періоду. У графі 4 наводиться інформація про збільшення капіталу за рахунок різних джерел, а в графі 5 - про зменшення (використання) капіталу.

У рядку 090 наводиться інформація щодо формування (збільшення) і зменшення (використання) основного капіталу кредитної установи. Рядки 091, 092, 093, 094 та 095 є деталізацією основного капіталу за його складовими.

У рядку 091 наводиться інформація щодо формування (збільшення) і зменшення статутного капіталу кредитної установи.

Графи 3 та 6 рядка 091 містять інформацію щодо статутного капіталу мінус вилучений та неоплачений статутний капітал відповідно на початок та кінець певного періоду.

У графі 5 рядка 091 також відображається інформація за певний період щодо вилученого та неоплаченого статутного капіталу.

У рядку 092 наводиться інформація щодо формування і використання резервного капіталу кредитної установи.

У рядку 093 наводиться інформація щодо формування і зменшення резерву, сформованого кредитною установою відповідно до законодавства для забезпечення виплат за іпотечними цінними паперами, випущеними такою кредитною установою.

У рядку 094 наводиться інформація щодо формування та зменшення (використання) інших резервів кредитної установи, що належать до її основного капіталу.

У рядку 095 відображається або сума нерозподіленого прибутку, або зі знаком "-" сума непокритого збитку кредитної установи.

У рядку 100 наводиться інформація щодо збільшення і зменшення додаткового капіталу (додаткового вкладеного капіталу та іншого додаткового капіталу) кредитної установи.

Графи 3 та 6 рядка 100 містять інформацію щодо додаткового капіталу мінус вилучений та неоплачений додатковий капітал відповідно на початок та кінець певного періоду.

У графі 5 рядка 100 також відображається інформація щодо вилученого та неоплаченого додаткового капіталу протягом певного періоду.

У рядку 101 наводиться сума дооцінки необоротних активів у складі іншого додаткового капіталу.

У рядку 110 наводиться інформація щодо формування (збільшення) і зменшення субординованого капіталу кредитної установи.

Рядок 111 є деталізацією субординованого капіталу за його складовими з урахуванням терміну повернення.

4. У розділі 4 "Розрахунки за зобов'язаннями кредитної установи" наводиться інформація щодо розрахунків за основною сумою короткострокових та довгострокових зобов'язань кредитної установи за залученими коштами.

При цьому в графах 3 та 6 наводяться залишки за такими зобов'язаннями відповідно на початок та на кінець певного періоду.

У графах 4 та 5 відповідно наводиться інформація про збільшення або зменшення такої заборгованості, у тому числі за рахунок надходження або повернення залучених коштів.

У рядку 120 відображається інформація щодо основної суми залучених коштів на звітну дату, які не підлягають погашенню протягом дванадцяти місяців.

У рядку 130 відображається інформація щодо основної суми залучених коштів, які підлягають погашенню протягом дванадцяти місяців зі звітної дати певного періоду (у тому числі основна сума залучених коштів, яка раніше перебувала у складі довгострокових зобов'язань і яка підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців зі звітної дати певного періоду).

5. У розділі 5 "Стан позабалансових рахунків кредитної установи" наводиться інформація про наявність та рух сум на позабалансових рахунках.

6. Додатково надаються звітні дані щодо кількості осіб, до яких має вимоги кредитна установа, суми таких вимог та суми великих ризиків за видами позик та кредитів, сума сукупності вимог кредитної установи за позиками, кредитами, а також гарантіями, поруками, облігаціями, векселями, похідними цінними паперами та іншими вимогами, дані щодо номінальної вартості іпотечних цінних паперів, випущених кредитною установою, сум отриманих страхових відшкодувань за відповідними договорами страхування, а також дані про максимальний ризик стосовно однієї особи або групи пов'язаних осіб за станом на звітну дату певного періоду.

У разі наявності великих ризиків, визначених відповідно до законодавства, кредитна установа подає до Нацкомфінпослуг інформацію за станом на звітну дату певного періоду про кожний такий ризик, яка має включати, зокрема, назву активу, суму, умови надання та строки повернення, обґрунтування щодо створення вимог кредитної установи з великим ризиком.

Глава 2. Звітні дані про склад активів та пасивів кредитної установи

1. Графи 3 та 4 відображають відповідно дані на початок та кінець певного періоду.

2. Заборгованість за основною сумою зобов'язань, що віднесені до категорій безнадійної відповідно до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", не включається до загальної суми заборгованості за кредитами, гарантіями, поруками, придбаними цінними паперами та іншими видами заборгованості.

У рядку 010 проставляється загальна сума заборгованості за основною сумою за кредитами, наданими кредитною установою.

У рядку 011 проставляється загальна сума заборгованості за основною сумою за кредитами, зазначеними в рядку 010, що забезпечені гарантіями фінансових установ.

У рядку 020 проставляється загальна сума заборгованості за нарахованими, але не отриманими процентами за кредитами, наданими кредитною установою, а також за іншими нарахованими, але не отриманими доходами.

У рядку 030 проставляється інформація про залишки суми коштів, розміщених на вкладних (депозитних) рахунках у банках, про інвестиції у капітал юридичних осіб, у державні цінні папери, цінні папери, емітовані Державною іпотечною установою, тощо. Рядки 031, 032 та 033 є деталізацією фінансових інвестицій.

У рядку 031 проставляється вартість цінних паперів, що забезпечені державними гарантіями.

У рядку 032 проставляється вартість цінних паперів українських емітентів, що не пройшли лістингу на одній з фондових бірж України, які зареєстровані в установленому законодавством порядку (крім цінних паперів, погашення та отримання доходу за якими гарантовано відповідно до законодавства державою, органами місцевого самоврядування або третіми особами).

У рядку 033 проставляється вартість цінних паперів іноземних емітентів, які не мають рейтингу інвестиційного рівня або не пройшли лістингу на одній з таких фондових бірж, як Нью-Йоркська, Лондонська, Токійська, Франкфуртська або в торговельно-інформаційній системі НАСДАК (NASDAQ) (крім цінних паперів, погашення та отримання доходу за якими гарантовано урядами іноземних держав).

У рядку 040 проставляється залишок суми грошових коштів кредитної установи в касі, на поточному рахунку, а також грошові кошти в дорозі та грошові документи.

Рядок 041 є деталізацією рядка 040, у якому проставляється залишок суми грошових документів.

У рядку 050 проставляється залишкова вартість наявних основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та необоротних нематеріальних активів.

У рядку 060 відображається первісна вартість придбаних основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів, що не введені в експлуатацію.

У рядку 070 проставляється загальна сума заборгованості за основними зобов'язаннями, що віднесені до категорій безнадійної та нестандартної відповідно до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" та нормативно-правових актів Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг.

(абзац тринадцятий пункту 2 глави 2 розділу III
із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
 ринків фінансових послуг, від 27.11.2012 р. N 2421)

Рядок 071 є деталізацію рядка 070, у якому проставляється залишок суми безнадійної заборгованості за основною сумою зобов'язань.

У рядку 080 проставляється сума сформованого страхового резерву забезпечення покриття втрат за основним боргом із знаком "-". Страховий резерв для відшкодування можливих втрат за основним боргом формується у порядку та за методикою, установленою Нацкомфінпослуг.

У рядку 090 відображається загальна сума заборгованості за наданими поруками та гарантіями, уключаючи заборгованість за нарахованою на них платою (процентами).

У рядку 100 відображаються дані про активи, які не знайшли відображення в попередніх рядках.

У рядку 110 відображаються дані щодо витрат, що мали місце протягом поточного або попередніх звітних періодів, але належать до наступних звітних періодів.

У рядку 120 проставляється загальна сума активів.

3. У рядку 200 відображається основна сума заборгованості кредитної установи перед юридичними та фізичними особами за залученими коштами.

У рядку 210 відображається основна сума заборгованості кредитної установи перед юридичними та фізичними особами за отриманими позиками та кредитами.

У рядку 211 відображається основна сума заборгованості кредитної установи перед фізичними особами за отриманими позиками та кредитами.

У рядку 212 відображається основна сума заборгованості кредитної установи перед юридичними особами за отриманими позиками та кредитами. При цьому додатково складається і подається до Нацкомфінпослуг разом зі звітними даними за певний період інформація, що містить перелік юридичних осіб із зазначенням відповідних сум позик та кредитів, наданих кредитній установі.

У рядку 220 відображається основна сума заборгованості кредитної установи перед юридичними та фізичними особами за іпотечними цінними паперами, розміщеними кредитною установою.

У рядку 221 відображається основна сума заборгованості кредитної установи перед фізичними особами за іпотечними цінними паперами, розміщеними кредитною установою.

У рядку 222 відображається основна сума заборгованості кредитної установи перед юридичними особами за іпотечними цінними паперами, розміщеними кредитною установою.

У рядку 2221 відображається основна сума заборгованості кредитної установи перед страховиками за іпотечними цінними паперами, розміщеними кредитною установою.

У рядку 2222 відображається основна сума заборгованості кредитної установи перед недержавними пенсійними фондами за іпотечними цінними паперами, розміщеними кредитною установою.

У рядку 230 відображається основна сума заборгованості кредитної установи перед юридичними та фізичними особами за іншими цінними паперами, ніж іпотечні цінні папери, розміщені кредитною установою.

У рядку 231 відображається основна сума заборгованості кредитної установи перед фізичними особами за цінними паперами іншими, ніж іпотечні цінні папери, розміщені кредитною установою.

У рядку 232 відображається основна сума заборгованості кредитної установи перед юридичними особами за цінними паперами іншими, ніж іпотечні цінні папери, розміщені кредитною установою.

У рядку 240 відображається основна сума заборгованості кредитної установи перед державним та місцевими бюджетами за цільовим фінансуванням, яка підлягає поверненню.

У рядку 250 відображаються поточні зобов'язання за розрахунками по зобов'язаннях, визначених у рядку 200.

У рядку 251 відображаються поточні зобов'язання у вигляді процентів за використання позик, кредитів.

У рядку 252 відображаються поточні зобов'язання у вигляді процентів за іпотечними цінними паперами, розміщеними кредитною установою.

У рядку 253 відображаються поточні зобов'язання у вигляді процентів за розміщеними кредитною установою цінними паперами іншими, ніж розміщені кредитною установою іпотечні цінні папери.

У рядку 254 відображаються поточні зобов'язання за розрахунками, які не знайшли відображення в рядках 251 - 253.

У рядку 260 відображаються поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці та сплати внесків до позабюджетних фондів.

У рядку 270 відображається інформація щодо сум заборгованості за наданими поруками, гарантіями.

У рядку 280 відображається інформація щодо зобов'язань зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) до Державного бюджету України.

У рядку 290 відображається інформація щодо зобов'язань за векселями наданими.

У рядку 300 наводиться інформація про зобов'язання, які не знайшли відображення в попередніх рядках. До цього рядка не включаються зобов'язання, що враховуються у складі субординованого капіталу.

У рядку 310 відображаються дані про доходи майбутніх періодів.

У рядку 320 проставляється загальна сума зобов'язань.

4. У рядку 330 відображається сума основного капіталу, визначеного відповідно до законодавства.

У рядку 340 відображається сума субординованого капіталу, що складається з коштів, що залучені від резидентів та нерезидентів, як у національній, так і в іноземній валюті, на умовах субординованого боргу.

У рядку 350 відображається сума додатково вкладеного капіталу та іншого додаткового капіталу.

У рядку 360 відображається сума неоплаченого капіталу із знаком "-".

У рядку 370 відображається сума вилученого капіталу із знаком "-".

У рядку 380 проставляється загальна сума капіталу.

У рядку 390 відображається інформація щодо коштів цільового призначення, які не підлягають поверненню, для фінансування певних заходів.

У рядку 400 відображається загальна сума пасивів.

Глава 3. Звітні дані про доходи та витрати кредитної установи

1. У рядку 010 проставляються нараховані в певному періоді суми процентів за кредитами, наданими кредитною установою. Проценти, сплачені авансом, до цього рядка не включаються.

У рядку 011 проставляються нараховані в певному періоді суми процентів за кредитами, наданими кредитною установою, якщо за такими кредитами сформовано іпотечне покриття.

У рядку 020 проставляється сума нарахованих процентів від розміщення коштів кредитної установи на вкладних (депозитних) рахунках у банках.

У рядку 030 проставляється сума доходів, отриманих від інших фінансових інвестицій, ніж зазначені в рядку 020.

У рядку 040 проставляється сума нарахованої у певному періоді комісії.

У рядку 050 проставляється сума нарахованої у певному періоді неустойки (штрафу, пені).

У рядку 060 проставляється сума інших доходів, отриманих кредитною установою протягом певного періоду. У даному рядку також відображається сума, на яку протягом певного періоду зменшено страховий резерв для відшкодування можливих втрат за основним боргом.

У рядку 070 проставляється загальна сума доходу, отриманого протягом певного періоду, яка є сумою рядків 010, 020, 030, 040, 050 та 060.

2. У рядку 080 проставляється сума процентів, нарахованих протягом певного періоду за користування коштами, залученими кредитною установою від юридичних осіб, крім коштів, залучених шляхом випуску цінних паперів. Нарахування процентів здійснюється відповідно до законодавства на кінець кожного місяця незалежно від умов договору. Сплачені авансом проценти до цього рядка не включаються.

У рядку 090 проставляється сума процентів, нарахованих протягом певного періоду за використання кредитною установою коштів, залучених від фізичних осіб, крім коштів, залучених шляхом випуску цінних паперів. Нарахування процентів здійснюється відповідно до законодавства на кінець кожного місяця незалежно від умов договору. Сплачені авансом проценти до цього рядка не включаються.

У рядку 100 проставляється сума процентів за розміщеними кредитною установою цінними паперами, нарахованих протягом певного періоду.

У рядку 101 проставляється сума процентів за розміщеними кредитною установою іпотечними облігаціями, нарахованих протягом певного періоду.

У рядку 110 проставляється сума нарахованих протягом певного періоду процентів за зобов'язаннями іншими, ніж зазначені в рядках 080, 090 та 100.

У рядку 120 проставляється загальна сума нарахованих процентів, яка є сумою рядків 080, 090, 100 та 110.

У рядку 130 проставляється сума нарахованих протягом певного періоду платежів до страховика за відповідними договорами страхування кредитних та інших ризиків, пов'язаних з основною діяльністю кредитної установи.

У рядку 140 проставляється сума витрат на оплату праці та сплату внесків до позабюджетних фондів.

У рядку 150 проставляється сума податку на прибуток, нарахованого в певному періоді.

У рядку 160 відображаються нараховані витрати інші, ніж відображені в рядках 120, 130, 140 та 150.

У рядку 170 відображається сума всіх інших витрат, ніж витрати, пов'язані із залученням коштів, та визначається як сума у рядках 130, 140, 150 та 160.

У рядку 180 відображається інформація щодо суми витрат протягом певного періоду на формування страхового резерву для відшкодування можливих втрат за основним боргом.

У рядку 190 відображається інформація щодо загальної суми витрат кредитної установи протягом певного періоду.

У рядку 200 відображається сума прибутку або збитку кредитної установи, отриманого протягом певного періоду, що розраховується як різниця між даними рядка 070 та рядка 190. Інформація щодо збитку відображається із знаком "-".

У рядку 210 відображається інформація щодо сум, які направлені на формування резерву забезпечення виплат за іпотечними цінними паперами. Даний рядок заповнюється лише кредитними установами, що є емітентами іпотечних цінних паперів.

У рядку 220 відображається інформація щодо сум, які направлені на формування інших резервів, ніж резерв забезпечення виплат за іпотечними цінними паперами, що входять до складу основного капіталу.

У рядку 230 відображається інформація щодо отриманого кредитною установою протягом певного періоду прибутку (збитку), що розраховується як різниця між даними рядка 200 та сумою рядків 210 і 220. Інформація щодо збитку відображається зі знаком "-".

Глава 4. Звітні дані про кредитну діяльність кредитної установи

1. Ця форма звітних даних містить дані щодо кількості та суми наданих кредитів, їх деталізацію за цільовим призначенням та режимом сплати.

2. У графі 3 наводиться інформація щодо кількості наданих кредитів.

У графі 4 наводиться інформація щодо суми наданих кредитів.

У графі 5 наводиться інформація щодо кількості наданих кредитів, за якими існує заборгованість за станом на звітну дату певного періоду.

У графі 6 наводиться інформація щодо суми заборгованості за кредитами за станом на звітну дату певного періоду.

У графі 7 наводиться інформація щодо середньозваженої річної процентної ставки за кредитами, що розраховується за формулою

 

 

i1 х K1 + i2 х K2 + ... + in х Kn 

_______________________, 

 

 

K1 + K2 + ... + Kn 

де i1, i2 ... in - річні процентні ставки за кредитами (у відсотках);

K1, K2 ... Kn - суми залишку за кредитами на кінець певного періоду.

У графах 8 - 13 наводиться інформація щодо кількості та сум пролонгованих кредитів, а також кредитів, заборгованість за якими віднесена до нестандартної або безнадійної заборгованості за кредитами відповідно.

Глава 5. Звітні дані про поділені за ступенем ризику активи кредитної установи

1. У рядках форми звітних даних відображається інформація про поділені за ступенем ризику активи кредитної установи відповідно до Положення про критерії та фінансові нормативи діяльності кредитних установ, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 28.09.2006 N 6261, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.11.2006 за N 1221/13095.

2. У графі 3 відображаються дані про активи за їх складовими за станом на кінець певного періоду, а в графі 4 - дані про активи за їх складовими, зважені за ступенем ризику.

3. Кожний актив має входити виключно до одного виду активів, поділених за ступенем ризику.

Глава 6. Нерегулярні звітні дані

У колонці 2 "Дата кредитного договору" зазначається дата укладання кредитного договору у форматі "ДД.ММ.РРРР".

У колонці 3 "Номер кредитного договору" зазначається номер кредитного договору.

У колонці 4 "Позичальник (фізична або юридична особа)" відображається запис "Фізична особа" або "Юридична особа" залежно від того, хто є позичальником згідно з умовами кредитного договору.

У колонці 5 "Сума кредиту, грн." відображається сума кредиту, що буде надана позичальнику відповідно до умов договору. Якщо умовами договору передбачено надання кредиту у рамках кредитної лінії, то в даній колонці зазначається сума всіх траншів, що надаватиметься позичальнику відповідно до умов кредитного договору.

У колонці 6 "Процент за користування кредитом, %" зазначається процент за користування кредитом (процентна ставка), визначений умовами кредитного договору.

У колонці 7 "Строк дії договору" зазначається дата закінчення дії договору у форматі "ДД.ММ.РРРР".

У колонці 8 "Вид кредиту" зазначається один із таких видів кредиту: споживчий кредит, кредити, надані на будівництво (реконструкцію, купівлю) житла, для підтримки селянського господарства та виробників, інші комерційні кредити, інші кредити.

У колонці 9 "Питома вага в капіталі кредитної установи" зазначається питома вага договору в капіталі кредитної установи на дату укладання договору або останнього договору.

Кредитні договори, інформація про які вже надана до Нацкомфінпослуг, не включаються надалі до складу нерегулярних звітних даних та не використовуються для розрахунку великих кредитів.

(розділ III доповнено главою 6 згідно з розпорядженням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг, від 23.07.2013 р. N 2402)

Розділ IV. Порядок нагляду за додержанням вимог цього Порядку

1. Державний нагляд за своєчасністю, повнотою та правильністю подання звітних даних здійснює Нацкомфінпослуг.

2. За неподання, несвоєчасне подання інформації або подання недостовірної інформації до Нацкомфінпослуг кредитна установа несе відповідальність відповідно до законодавства.

3. З метою деталізації звітних даних, поданих за формами, установленими цим Порядком, Нацкомфінпослуг має право вимагати в кредитних установ пояснення, що стосуються їх діяльності.

 

Член Комісії - директор
Департаменту нагляду за
кредитними установами
 

 
 
А. Я. Оленчик
 

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КРЕДИТНУ УСТАНОВУ

за _______________ 20__ року
(I квартал, I півріччя, 9 місяців, рік)

_________________________________________________________________________
(повне найменування кредитної установи)

Місцезнаходження та поштовий індекс 

 

 

Телефон, факс, e-mail 

 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

 

Види економічної діяльності за КВЕД 

 

Реєстраційний номер в Державному реєстрі фінансових установ 

 

Інформація про отримані ліцензії 

 

Кількість філій та представництв 

 

Платіжна система, членом якої є кредитна установа 

 

П. І. Б. керівника кредитної установи 

 

П. І. Б. головного бухгалтера кредитної установи

 

Перелік документів паперової форми та файлів електронної форми, що додаються:

1. Звітні дані про фінансову діяльність кредитної установи.

2. Звітні дані про склад активів та пасивів кредитної установи.

3. Звітні дані про доходи та витрати кредитної установи.

4. Звітні дані про кредитну діяльність кредитної установи.

5. Звітні дані про поділені за ступенем ризику активи кредитної установи.

 
Ідентичність даних у паперовій та електронній формах підтверджую.

Керівник кредитної установи 

_____________
підпис 

______________________
прізвище, ініціали 

Головний бухгалтер кредитної установи 

_____________
підпис 

______________________
прізвище, ініціали 

 

М. П. 

 

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері ринків фінансових послуг, від 27.11.2012 р. N 2421)

 

Звітні дані про фінансову діяльність кредитної установи

за _______________ 20__ року
(I квартал, I півріччя, 9 місяців, рік)

_______________________________________________________________________
(найменування кредитної установи)

(грн.)

1. Кредитна діяльність 

Код рядка 

Залишок на початок звітного періоду 

Видано за звітний період, нараховано % 

Сплачено за звітний період, погашено % 

Залишок на кінець звітного періоду 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1.1. Сума кредитів, позичальниками яких є фізичні особи (р. 011 + р. 012),
у тому числі:
 

010 

 

 

 

 

зі строком погашення до 12 місяців уключно, у тому числі: 

011 

 

 

 

 

отримані шляхом відступлення права вимоги боргу 

0111 

 

 

 

 

зі строком погашення понад 12 місяців, у тому числі: 

012 

 

 

 

 

отримані шляхом відступлення права вимоги боргу 

0121 

 

 

 

 

Розрахунки за нарахованими процентами 

020 

 

 

 

 

1.2. Сума кредитів, позичальниками яких є юридичні особи (р. 031 + р. 032),
у тому числі:
 

030 

 

 

 

 

зі строком погашення до 12 місяців уключно, у тому числі: 

031 

 

 

 

 

отримані шляхом відступлення права вимоги боргу 

0311 

 

 

 

 

зі строком погашення понад 12 місяців, у тому числі: 

032 

 

 

 

 

отримані шляхом відступлення права вимоги боргу 

0321 

 

 

 

 

Розрахунки за нарахованими процентами 

040 

 

 

 

 

1.3. Нестандартна заборгованість за кредитами 

050 

 

 

 

 

1.4. Безнадійна заборгованість за кредитами 

060 

 

 

 

 

2. Фінансові інвестиції 

Код рядка 

Залишок на початок звітного періоду 

Розміщено за звітний період

Повернуто за звітний період 

Залишок на кінець звітного періоду 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

2.1. Загальна сума фінансових інвестицій (р. 071 + р. 072 + р. 073 + р. 074 + р. 075),
у тому числі:
 

070 

 

 

 

 

грошові кошти на вкладних (депозитних) рахунках у банках, у тому числі: 

071 

 

 

 

 

короткострокові 

0711 

 

 

 

 

у капітал юридичних осіб 

072 

 

 

 

 

державні цінні папери 

073 

 

 

 

 

цінні папери, емітовані Державною іпотечною установою 

074 

 

 

 

 

інші 

075 

 

 

 

 

2.2. Розрахунки за нарахованим доходом від здійснення фінансових інвестицій 

080 

 

 

 

 

3. Рух капіталу кредитної установи 

Код рядка 

Залишок на початок звітного періоду 

Унесено за звітний період

Повернуто за звітний період 

Залишок на кінець звітного періоду 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

3.1. Основний капітал (р. 091 + р. 092 + р. 093 + р. 094 + р. 095),
у тому числі:
 

090 

 

 

 

 

статутний капітал 

091 

 

 

 

 

резервний капітал 

092 

 

 

 

 

резерв забезпечення виплат за іпотечними цінними паперами 

093 

 

 

 

 

інші резерви 

094 

 

 

 

 

нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 

095 

 

 

 

 

3.2. Додатковий капітал, у тому числі: 

100 

 

 

 

 

дооцінка необоротних активів 

101 

 

 

 

 

3.3. Субординований капітал, у тому числі: 

110 

 

 

 

 

субординований борг зі строком погашення до одного року 

111 

 

 

 

 

4. Розрахунки за зобов'язаннями кредитної установи 

Код рядка 

Залишок на початок звітного періоду 

Отримано за звітний період, нараховано % 

Повернено за звітний період

Залишок на кінець звітного періоду 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

4.1. Розрахунки за довгостроковими зобов'язаннями 

120 

 

 

 

 

4.2. Розрахунки за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: 

130 

 

 

 

 

короткострокові кредити від інших фінансових установ 

131 

 

 

 

 

короткострокові боргові цінні папери 

132 

 

 

 

 

5. Стан позабалансових рахунків кредитної установи 

Код рядка 

Залишок на початок звітного періоду 

Отримано за звітний період, нараховано % 

Повернено за звітний період

Залишок на кінець звітного періоду 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

5.1. Контрактні зобов'язання отримані (зобов'язання, що виникають унаслідок активних операцій) 

140 

 

 

 

 

5.2. Списані активи 

150 

 

 

 

 

5.3. Непередбачені активи

160 

 

 

 

 

5.4. Гарантії отримані, у тому числі: 

170 

 

 

 

 

гарантії, які надаються державою

171 

 

 

 

 

гарантії, які надаються місцевими органами виконавчої влади 

172 

 

 

 

 

Забезпечення отримані, у тому числі: 

180 

 

 

 

 

забезпечення, надане третіми особами з метою забезпечення погашення облігацій, випущених кредитною установою 

181 

 

 

 

 

5.5. Активи на відповідальному зберіганні 

190 

 

 

 

 

5.6. Контрактні зобов'язання надані (зобов'язання, що виникають унаслідок пасивних операцій) 

200 

 

 

 

 

5.7. Гарантії та забезпечення надані 

210 

 

 

 

 

5.8. Непередбачені зобов'язання 

220 

 

 

 

 

5.9. Інші зобов'язання 

230 

 

 

 

 

1. Звітні дані щодо осіб, до яких висуває вимоги кредитна установа, у тому числі: 

10 

Кількість осіб 

Сума 

Сума великих ризиків 

за позиками, у тому числі: 

11 

 

 

 

забезпеченими пулом іпотек, консолідованим іпотечним боргом або іпотечним покриттям 

111 

 

 

 

за кредитами, у тому числі: 

12 

 

 

 

забезпеченими пулом іпотек, консолідованим іпотечним боргом або іпотечним покриттям 

121 

 

 

 

за гарантіями 

13 

 

 

 

за поруками 

14 

 

 

 

за облігаціями 

15 

 

 

 

за векселями 

16 

 

 

 

за похідними цінними паперами 

17 

 

 

 

інші 

18 

 

 

 

2. Сукупність вимог з великими ризиками

20 

Х 

Х 

 

3. Номінальна вартість випущених іпотечних цінних паперів 

30 

Х 

 

Х 

4. Отримані страхові відшкодування за договорами страхування 

40 

Х 

 

Х 

5. Максимальний ризик стосовно однієї особи або групи пов'язаних осіб 

50 

Х 

 

Х 

Керівник кредитної установи 

______________
підпис 

______________________
прізвище, ініціали 

Головний бухгалтер кредитної установи 

______________
підпис 

______________________
прізвище, ініціали 

 

М. П. 

 

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері ринків фінансових послуг, від 27.11.2012 р. N 2421)

 

Звітні дані про склад активів та пасивів кредитної установи

на ________________ 20__ року
(I квартал, I півріччя, 9 місяців, рік)

___________________________________
(найменування кредитної установи)

(грн.)

АКТИВ 

Код рядка 

Залишок на початок звітного періоду 

Залишок на кінець звітного періоду 

1 

2 

3 

4 

Кредити надані, у тому числі: 

010 

 

 

забезпечені гарантіями фінансових установ 

011 

 

 

Нарахований, але не отриманий дохід 

020 

 

 

Фінансові інвестиції, у тому числі: 

030 

 

 

цінні папери, забезпечені державними гарантіями

031 

 

 

цінні папери українських емітентів, що не пройшли лістинг на фондовій біржі 

032 

 

 

цінні папери іноземних емітентів, які не мають інвестиційного рейтингу або не пройшли лістинг на фондовій біржі чи в торговельно-інформаційній системі 

033 

 

 

Грошові кошти та грошові документи, у тому числі:

040 

 

 

грошові документи 

041 

 

 

Основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи (залишкова вартість) 

050 

 

 

Капітальні інвестиції

060 

 

 

Безнадійна та нестандартна заборгованість за основною сумою зобов'язань 

070 

 

 

безнадійна заборгованість за основною сумою зобов'язань 

071 

 

 

Страховий резерв для відшкодування можливих втрат за основним боргом

080 

 

 

Зобов'язання за розрахунками за наданими поруками та гарантіями 

090 

 

 

Інші активи 

100 

 

 

Витрати майбутніх періодів 

110 

 

 

Усього активів (р. 010 + р. 020 + р. 030 + р. 040 + р. 050 + р. 060 - р. 071 - р. 080 + р. 090 + р. 100 + р. 110) 

120 

 

 

ПАСИВ 

Код рядка 

Залишок на початок звітного періоду 

Залишок на кінець звітного періоду 

1 

2 

3 

4 

Зобов'язання

Зобов'язання перед юридичними та фізичними особами за залученими коштами (р. 210 + р. 220 + р. 230 + р. 240),
у тому числі: 

200 

 

 

отриманими позиками, кредитами (р. 211 + р. 212),
у тому числі: 

210 

 

 

від фізичних осіб 

211 

 

 

від юридичних осіб 

212 

 

 

шляхом розміщення іпотечних цінних паперів (р. 221 + р. 222),
у тому числі: 

220 

 

 

власниками яких є фізичні особи 

221 

 

 

власниками яких є юридичні особи, у тому числі: 

222 

 

 

страховики 

2221 

 

 

недержавні пенсійні фонди 

2222 

 

 

шляхом розміщення інших цінних паперів (р. 231 + р. 232),
у тому числі: 

230 

 

 

власниками яких є фізичні особи 

231 

 

 

власниками яких є юридичні особи 

232 

 

 

цільове фінансування з державного та місцевих бюджетів 

240 

 

 

Розрахунки за зобов'язаннями перед юридичними та фізичними особами (р. 251 + р. 252 + р. 253 + р. 254),
у тому числі: 

250 

 

 

за позиками, кредитами 

251 

 

 

за розміщеними іпотечними цінними паперами 

252 

 

 

за розміщеними іншими цінними паперами 

253 

 

 

за іншими 

254 

 

 

З оплати праці та сплати внесків до позабюджетних фондів 

260 

 

 

Розрахунки за наданими поруками, гарантіями 

270 

 

 

Зобов'язання перед Державним бюджетом України 

280 

 

 

Зобов'язання за векселями 

290 

 

 

Інші зобов'язання 

300 

 

 

Доходи майбутніх періодів 

310 

 

 

Усього за зобов'язаннями (р. 200 + р. 250 + р. 260 + р. 270 + р. 280 + р. 290 + р. 300 + р. 310) 

320 

 

 

Капітал 

Основний капітал 

330 

 

 

Субординований капітал

340 

 

 

Додатковий капітал 

350 

 

 

Неоплачений капітал 

360 

 

 

Вилучений капітал 

370 

 

 

Усього капіталу (р. 330 + р. 340 + р. 350 - р. 360 - р. 370) 

380 

 

 

Усього цільового фінансування 

390 

 

 

Усього пасивів (р. 320 + р. 380 + р. 390) 

400 

 

 

Керівник кредитної установи 

_________________
підпис 

__________________
прізвище, ініціали 

Головний бухгалтер кредитної установи 

_________________
підпис 

__________________
прізвище, ініціали 

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері ринків фінансових послуг, від 27.11.2012 р. N 2421)

 

Звітні дані про доходи та витрати кредитної установи

за ________________ 20__ року
(I квартал, I півріччя, 9 місяців, рік)

_______________________________________
(найменування кредитної установи)

(грн.)

ПОКАЗНИКИ 

Код рядка 

За звітний період 

1. Визначення доходу

2 

3 

Нараховані проценти за наданими кредитами, у тому числі: 

010 

 

за якими сформовано іпотечне покриття 

011 

 

Доходи від розміщення коштів на вкладних (депозитних) рахунках у банках 

020 

 

Доходи від інших фінансових інвестицій 

030 

 

Нараховані комісійні 

040 

 

Нарахована неустойка (штраф, пеня) 

050 

 

Інші доходи 

060 

 

УСЬОГО ДОХОДІВ (р. 010 + р. 020 + р. 030 + р. 040 + р. 050 + р. 060) 

070 

 

2. Визначення витрат 

 

 

Нараховані проценти за зобов'язаннями перед юридичними особами за використання залучених коштів 

080 

 

Нараховані проценти за зобов'язаннями перед фізичними особами за використання залучених коштів 

090 

 

Нараховані проценти за випущеними цінними паперами, у тому числі:

100 

 

за розміщеними іпотечними облігаціями 

101 

 

Нараховані проценти за іншими зобов'язаннями 

110 

 

Витрати, пов'язані із залученням коштів (р. 080 + р. 090 + р. 100 + р. 110) 

120 

 

Витрати на страхування кредитних та інших ризиків 

130 

 

Витрати на оплату праці та сплату внесків до позабюджетних фондів 

140 

 

Податок на прибуток нарахований

150 

 

Інші витрати

160 

 

Загальна сума інших витрат (р. 130 + р. 140 + р. 150 + р. 160) 

170 

 

Витрати на формування страхового резерву для відшкодування можливих витрат за основним боргом

180 

 

Усього витрат (р. 120 + р. 170 + р. 180) 

190 

 

3. Визначення результату 

 

 

Прибуток (збиток)

200 

 

Формування резерву забезпечення виплат за іпотечними цінними паперами 

210 

 

Формування інших резервів за рахунок прибутку

220 

 

Прибуток (збиток) після формування резервів (р. 200 - р. 210 - р. 220) 

230 

 

Керівник кредитної установи 

__________________
підпис 

___________________
прізвище, ініціали 

Головний бухгалтер кредитної установи 

_________________
підпис 

___________________
прізвище, ініціали 

(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері ринків фінансових послуг, від 27.11.2012 р. N 2421)

 

Звітні дані про кредитну діяльність кредитної установи

_______________________________________________________________________________
(найменування кредитної установи)

 

Код рядка 

Надані 

Заборгованість

Пролонговані 

Віднесені до нестандартної заборгованості 

Віднесені до безнадійної заборгованості 

кіль-
кість, од.
 

сума, грн. 

кіль-
кість, од.
 

сума, грн. 

середньо-
зважена річна про-
центна ставка, %
 

кіль-
кість, од.
 

сума, грн. 

кіль-
кість, од.
 

сума, грн. 

кіль-
кість, од.
 

сума, грн. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Усього кредитів,
у тому числі:
 

010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

споживчі кредити 

011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кредити, надані на будівництво (реконструкцію, купівлю) житла, у тому числі: 

012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

довгострокові кредити зі строком погашення понад 5 років 

013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кредити, надані для підтримки сільського господарства та виробників 

014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші комерційні кредити 

015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші 

016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник кредитної установи 

_________________
підпис 

_______________________
прізвище, ініціали 

Головний бухгалтер кредитної установи 

_________________
підпис 

________________________
прізвище, ініціали 

(додаток 5 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері ринків фінансових послуг, від 27.11.2012 р. N 2421)

 

Звітні дані про поділені за ступенем ризику активи кредитної установи

за ________________ 20__ року
(I квартал, I півріччя, 9 місяців, рік)

_______________________________________
(найменування кредитної установи)

(грн.)

Вид активу 

Код рядка 

Сума активів 

Сума активів, зважена за ступенем ризику 

1 

2 

3 

4 

Усього за I групою - з коефіцієнтом зваження 0 відсотків 

010 

 

 

Грошові кошти готівкою та на поточних рахунках у банках 

020 

 

 

Державні цінні папери 

030 

 

 

Активи, забезпечені державними гарантіями 

040 

 

 

Усього за II групою - з коефіцієнтом зваження 20 відсотків 

050 

 

 

Грошові кошти на вкладних (депозитних) рахунках у банках 

060 

 

 

Інші кошти (грошові документи та грошові кошти в дорозі) 

070 

 

 

Іпотечні активи, придбані цінні папери, емітентом яких є Державна іпотечна установа, звичайні іпотечні облігації та права вимоги, забезпечені такими іпотечними активами 

080 

 

 

Активи, забезпечені гарантіями фінансових установ 

090 

 

 

Активи, які є правами вимоги до інших фінансових установ, зі строком погашення один рік або менше 

100 

 

 

Усього за III групою - з коефіцієнтом зваження 50 відсотків 

110 

 

 

Активи, повністю забезпечені іпотекою, а також придбані звичайні іпотечні облігації та права вимоги, забезпечені такими активами 

120 

 

 

Залишкова вартість основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів 

130 

 

 

Усього за IV групою - з коефіцієнтом зваження 100 відсотків 

140 

 

 

Активи, заборгованість за якими прострочена більше 60 днів 

150 

 

 

Активи, які є правами вимоги до інших фінансових установ, зі строком погашення понад один рік 

160 

 

 

Нарахований та неотриманий дохід 

170 

 

 

Усі інші активи 

180 

 

 

Усього (р. 010 + р. 050 + р. 110 + р. 140) 

190 

 

 

Керівник кредитної установи 

_________________
підпис 

_______________
прізвище, ініціали 

Головний бухгалтер кредитної установи 

_________________
підпис 

_______________
прізвище, ініціали 

(додаток 6 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері ринків фінансових послуг, від 27.11.2012 р. N 2421)

 

Довідка про надання кредитною установою великого кредиту

Станом на ____________

Найменування кредитної установи ____________

Код за ЄДРПОУ __________________

Керівник

____________________
(П. І. Б.)

Головний бухгалтер

____________________
(П. І. Б.)

(Порядок доповнено додатком 7 згідно з розпорядженням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері ринків фінансових послуг, від 23.07.2013 р. N 2402)

____________

Опрос