Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения об обнародовании страховщиками информации относительно договоров страхования, заключенных в системе негосударственного пенсионного обеспечения

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг
Распоряжение, Положение от 15.02.2007 № 6817
редакция действует с 18.01.2013

Про затвердження Положення про оприлюднення страховиками інформації щодо договорів страхування, укладених у системі недержавного пенсійного забезпечення

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 15 лютого 2007 року N 6817

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
2 березня 2007 р. за N 179/13446

Із змінами і доповненнями, внесеними
розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
від 27 листопада 2012 року N 2421

Відповідно до вимог статті 53 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення", а також з метою вдосконалення державного регулювання діяльності з надання послуг з недержавного пенсійного забезпечення Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Положення про оприлюднення страховиками інформації щодо договорів страхування, укладених у системі недержавного пенсійного забезпечення, що додається.

2. Департаменту державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг разом з Юридичним департаментом забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника забезпечити опублікування цього розпорядження в засобах масової інформації після його державної реєстрації.

4. Це розпорядження набирає чинності з 1 січня 2008 року.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Комісії - директора Департаменту страхового нагляду.

 

Голова Комісії 

В. Альошин 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
А. Дашкевич
 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про оприлюднення страховиками інформації щодо договорів страхування, укладених у системі недержавного пенсійного забезпечення

(У тексті Положення, крім пункту 2 розділу I, слово "Держфінпослуг" замінено словом "Нацкомфінпослуг" згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 27 листопада 2012 року N 2421)

Це Положення розроблено відповідно до статті 53 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення", статті 36 Закону України "Про страхування", статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1070, та встановлює порядок оприлюднення страховиками інформації щодо договорів страхування довічної пенсії, договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника недержавного пенсійного фонду, укладених у системі недержавного пенсійного забезпечення.

(абзац перший преамбули із змінами, внесеними згідно з
 розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 27.11.2012 р. N 2421)

Дія цього Положення поширюється на страховиків, які уклали договори страхування довічної пенсії з учасниками недержавних пенсійних фондів за рахунок пенсійних коштів, облікованих на їхніх індивідуальних пенсійних рахунках у недержавних пенсійних фондах, та договори страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника недержавного пенсійного фонду за рахунок частини пенсійних внесків, що сплачуються вкладниками недержавного пенсійного фонду (далі - договори страхування, укладені в системі недержавного пенсійного забезпечення).

Розділ I. Загальні положення

1. У цьому Положенні терміни використовуються в значеннях, наведених у Законах України "Про недержавне пенсійне забезпечення" та "Про страхування".

2. Оприлюднення інформації щодо договорів страхування, укладених у системі недержавного пенсійного забезпечення, здійснюється страховиком один раз на рік у термін до 1 червня року, наступного за звітним, разом з річною фінансовою звітністю, яка підлягає оприлюдненню згідно з Порядком складання звітних даних страховиків, затвердженим розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03.02.2004 N 39, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23.04.2004 за N 517/9116 (у редакції розпорядження Держфінпослуг від 15.09.2005 N 4619, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 05.10.2005 за N 1153/11433) (далі - Порядок).

(пункт 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг, від 27.11.2012 р. N 2421)

Розділ II. Вимоги до складу інформації щодо договорів страхування, укладених у системі недержавного пенсійного забезпечення

1. Страховик складає та оприлюднює інформацію щодо договорів страхування, укладених у системі недержавного пенсійного забезпечення, за формою, наведеною у додатку до цього Положення.

2. Інформація, яка оприлюднюється, складається за останній звітний рік, що передує даті оприлюднення.

3. Для заповнення рядків форми, наведеної в додатку до цього Положення, використовуються підтверджені аудитором дані графи 4 річної звітності страховика за договорами страхування довічної пенсії, страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника недержавного пенсійного фонду, яка складена за формою розділу 2 "Показники діяльності із страхування життя" додатка 4 до Порядку:

1) у рядку 1 - дані рядка 010;

2) у рядку 2 - дані рядка 160;

3) у рядку 2.1 - дані рядка 161;

4) у рядку 3 - дані рядків 170 + 180 + 190;

5) у рядку 4 - дані рядка 020;

6) у рядку 5 - дані рядка 030;

7) у рядку 6 - дані рядка 040;

8) у рядку 6.1 - дані рядка 041;

9) у рядку 6.2 - дані рядка 042;

10) у рядку 6.3 - дані рядка 043;

11) у рядку 6.4 - дані рядка 044;

12) у рядку 7 - дані рядка 050;

13) у рядку 8 - дані рядка 080;

14) у рядку 9 - дані рядка 090;

15) у рядку 10 - дані рядка 200;

16) у рядку 11 - дані рядка 210;

17) у рядку 12 - дані рядка 220.

Для відображення показників щодо договорів страхування, укладених у системі недержавного пенсійного забезпечення, використовуються такі одиниці виміру:

для сумарних (грошових) показників - тис. гривень з одним десятковим знаком;

для кількісних показників - одиниці в абсолютних величинах.

Дані, наведені у формі, підтверджуються підписами керівника страховика та головного бухгалтера, які засвідчуються печаткою страховика.

Розділ III. Порядок оприлюднення інформації щодо договорів страхування, укладених у системі недержавного пенсійного забезпечення

1. Оприлюднення інформації щодо договорів страхування, укладених у системі недержавного пенсійного забезпечення, здійснюється страховиком шляхом її опублікування в періодичних виданнях або розповсюдження у вигляді окремих друкованих видань разом з річною фінансовою звітністю, яка підлягає оприлюдненню згідно з Порядком.

2. Страховик також розміщує інформацію щодо договорів страхування, укладених у системі недержавного пенсійного забезпечення, на власному Web-сайті (за його наявності).

3. Копія оприлюдненої інформації щодо договорів страхування, укладених у системі недержавного пенсійного забезпечення, яка була оприлюднена в періодичних виданнях або розповсюджена у вигляді окремих друкованих видань, подається страховиком до Нацкомфінпослуг разом з копією оприлюдненої річної фінансової звітності та супровідним листом у термін до 1 липня року, наступного за звітним.

Розділ IV. Прикінцеві положення

1. Державний контроль за дотриманням установлених цим Положенням вимог до оприлюднення інформації щодо договорів страхування, укладених у системі недержавного пенсійного забезпечення, здійснює Нацкомфінпослуг.

2. У разі виявлення порушень щодо дотримання установлених цим Положенням вимог Нацкомфінпослуг має право застосовувати заходи впливу, передбачені законом.

  

Член Комісії - директор
департаменту нагляду
за кредитними установами 
 

 
 
А. Оленчик 
 

 

Інформація
щодо договорів страхування, укладених у системі недержавного пенсійного забезпечення

станом на 31 грудня року, за який подаються дані

N з/п 

Показники 

За договорами страхування довічної пенсії, укладеними з учасниками недержавних пенсійних фондів, та договорами страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника недержавного пенсійного фонду  

Валові надходження страхових платежів (премій, внесків),
тис. гривень  

  

Витрати, пов'язані з укладанням та пролонгацією договорів страхування (аквізиційні витрати), тис. гривень, у тому числі: 

  

2.1 

на агентські винагороди 

  

Інші витрати, пов'язані з договорами страхування, тис. гривень  

  

Частки страхових платежів (премій, внесків), що сплачуються перестраховикам, тис. гривень 

  

Резерви із страхування життя на кінець звітного періоду, тис. гривень  

  

Величина зміни резервів із страхування життя (тис. гривень), у тому числі, яка відповідає:  

  

6.1 

інвестиційним доходам, що застосовуються для розрахунку страхових тарифів 

  

6.2 

індексації розмірів страхових сум та (або) страхових виплат за офіційним індексом інфляції  

  

6.3 

частині інвестиційного доходу від розміщення коштів резервів із страхування життя, що залишилась після передбачених статтею 9 Закону України "Про страхування" обов'язкових відрахувань у математичні резерви (відрахувань у математичні резерви сум, зазначених у рядках 6.1 і 6.2), та вирахувань витрат страховика на ведення справи  

  

6.4 

загальному обсягу збільшення розмірів страхових сум та (або) страхових виплат (бонусів), які визначено за іншими фінансовими результатами діяльності згідно з договорами страхування, що передбачають участь страхувальника в інвестиційному доході страховика  

  

Інвестиційний дохід, що отримується від розміщення коштів резервів із страхування життя, тис. гривень 

  

Страхові виплати, тис. гривень 

  

Страхові виплати у вигляді ануїтетів, тис. гривень  

  

10 

Кількість договорів страхування, укладених протягом звітного періоду 

  

11 

Кількість фізичних осіб, застрахованих упродовж звітного періоду 

  

12 

Кількість фізичних осіб, застрахованих на кінець звітного періоду 

  

____________

Опрос