Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Инструкции о кассовых операциях в банках Украины

Национальный банк
Постановление от 11.01.2007 № 2
Утратил силу

Про затвердження Змін до Інструкції про касові операції в банках України

Постанова Правління Національного банку України
від 11 січня 2007 року N 2

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 січня 2007 р. за N 65/13332

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
від 1 червня 2011 року N 174)

Відповідно до статей 7, 33 Закону України "Про Національний банк України" та з метою вдосконалення організації касової роботи в банках України Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про касові операції в банках України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 14.08.2003 N 337 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 05.09.2003 за N 768/8089 (із змінами), що додаються.

2. Департаменту готівково-грошового обігу (Н. В. Дорофєєва) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на виконавчого директора з питань готівково-грошового обігу О. М. Толстого та директора Департаменту готівково-грошового обігу Н. В. Дорофєєву.

4. Постанова набирає чинності з 02.04.2007.

 

Голова 

В. С. Стельмах 

 

Зміни до Інструкції про касові операції в банках України

1. Абзац перший пункту 11 розділу I після слів "які склали залік" доповнити словами "з оформленням відповідного протоколу".

2. У розділі II:

2.1. У главі 1:

пункт 7 викласти в такій редакції:

"7. Банки отримують готівку через уповноважених осіб банку безпосередньо з видаткової каси територіальних управлінь за видатковим касовим ордером на підставі довіреності, типова форма якої передбачена Інструкцією про порядок реєстрації виданих, повернутих і використаних довіреностей на одержання цінностей, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 16.05.96 N 99, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 12.06.96 за N 293/1318 (далі - довіреність).

Отримання готівки інкасаторами банку через приміщення приймання-передавання цінностей або службою перевезення цінностей та організації інкасації територіальних управлінь здійснюється відповідно до вимог нормативно-правових актів з питань перевезення валютних цінностей та інших коштів у банківській системі";

абзац перший пункту 10 викласти в такій редакції:

"10. Національний банк приймає до розгляду акти про розбіжності (додаток 2), затверджені керівником банку, у разі встановлення недостачі банкнот (монет) в упаковці територіального управління, Центрального сховища та Банкнотно-монетного двору від тих банків, яким було видано безпосередньо підкріплення готівкою через службу перевезення цінностей та організації інкасації або інкасаторів банку";

перше та друге речення абзацу першого пункту 13 викласти в такій редакції:

"Банк здає готівку (у тому числі не придатну до обігу) через уповноважених осіб до прибуткової каси територіального управління, а через інкасаторів банку - до приміщення для приймання-передавання готівки. Банки здають банкноти повними пачками, а банкноти номіналами 100, 200 та 500 грн. і неповними пачками (по одній за кожним номіналом і розміром) без поаркушного перерахування".

2.2. Перше речення пункту 5 глави 3 викласти в такій редакції:

"5. У разі передавання готівки національної валюти своїм філіям та іншим банкам незалежно від їх місцезнаходження, а також відділенням банку, які розташовані за межами області, не пізніше наступного робочого дня надсилається повідомлення про передавання готівки як банком, що передає готівку, так і банком, що її одержує, відповідному територіальному управлінню".

2.3. У главі 4:

у пункті 7:

абзац другий доповнити реченням такого змісту: "На накладках пачок банкнот, оброблених на місці ручного дооброблення на автоматизованих системах оброблення, проставляється підпис та іменний штамп касира, який здійснював оброблення цих банкнот";

абзац третій виключити;

у пункті 9:

абзац перший викласти в такій редакції:

"9. Сформована таким чином пачка банкнот з хрестоподібним обандероленням корінців пакується одним з таких способів";

в абзаці п'ятому після слова "обв'язується" доповнити словами "як виняток до придбання обладнання";

доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

"Пачка з корінцями, обандероленими поперечно, обов'язково запаковується в термоусадкову плівку або в поліетиленові пакети у встановленому порядку.

Пачка, сформована одним з вищезазначених способів, повинна мати щільну обв'язку, щоб унеможливити зміщення корінців у пачці";

третє речення пункту 12 викласти в такій редакції: "Кінці шпагату зав'язуються глухим вузлом з накладенням пломби, на якій зазначаються код банку або номер за електронною поштою та номер пломбіра".

3. У розділі III:

3.1. У главі 1:

у пункті 5:

абзац перший викласти в такій редакції:

"5. Для проведення ідентифікації осіб, які здійснюють операції з готівкою без відкриття рахунку на суму, що перевищує 50000 грн., або еквівалент цієї суми в іноземній валюті, у касових документах мають бути зазначені реквізити про особу, визначені законодавством України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом";

абзаци другий - п'ятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци шостий - дев'ятий уважати відповідно абзацами другим - п'ятим;

пункт 8 викласти в такій редакції:

"8. Прибутково-видаткові касові ордери застосовуються для оформлення касових операцій з приймання та видачі готівки територіальним управлінням, банкам, їх філіям (відділенням) за описом цінностей у національній валюті, що перевозяться, а також видачі підкріплень власним філіям (відділенням) в опломбованих інкасаторських сумках з проставленням додаткових реквізитів, які передбачені додатком 14.

Крім цього, прибутково-видаткові касові ордери застосовуються для оформлення касових операцій із завантаження і розвантаження банкоматів, видачі та приймання готівки під звіт касовим працівникам під час ведення аналітичного обліку, переміщення готівки з рахунку "Банкноти та монети, інкасовані до перерахування" на рахунок "Банкноти та монети в касі банку", а також для оформлення загальної суми проведених операцій (приймання платежів за рахунками, операції, виконані із застосуванням платіжних карток через касу банку та банкомат, тощо)".

3.2. Абзац третій пункту 3 глави 2 після слів "від працівників" доповнити словами "та клієнтів".

3.3. У главі 5:

пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Банкам забороняється видавати клієнтам, а також повертати чи тимчасово передавати виявлені в них сумнівні щодо справжності банкноти (монети) національної та іноземної валюти.

У разі виявлення в одного клієнта двох або більше таких банкнот (монет) банк має терміново за телефоном та не пізніше наступного робочого дня письмово повідомити про це органи Міністерства внутрішніх справ України за місцезнаходженням банку (далі - правоохоронні органи). До повідомлення в обов'язковому порядку має додаватися копія довідки про вилучення (прийняття) банкнот (монет) для дослідження (додаток 16)";

пункт 5 викласти в такій редакції:

"5. Дослідження сумнівних банкнот (монет) національної валюти здійснюється територіальними управліннями, Центральним сховищем та Департаментом готівково-грошового обігу. Банки мають надсилати сумнівні банкноти (монети) національної валюти безпосередньо до відповідного територіального управління, яке в разі неможливості прийняти відповідне рішення відправляє їх для проведення додаткових досліджень до Центрального сховища.

Дослідження сумнівних щодо справжності банкнот іноземної валюти здійснює Департамент готівково-грошового обігу. Банки мають надсилати сумнівні щодо справжності банкноти іноземної валюти безпосередньо до Операційного управління Національного банку";

друге речення абзацу першого пункту 8 викласти в такій редакції: "У разі потреби проведення додаткового дослідження іншими структурними одиницями Національного банку строк проведення дослідження продовжується, але не може перевищувати 30 робочих днів";

пункт 9 викласти в такій редакції:

"9. Установи Національного банку, які провели дослідження сумнівних банкнот (монет), мають забезпечити:

відправлення протягом трьох робочих днів банкам згідно з результатами досліджень других примірників описів банкнот (монет) та разом з цими описами відповідних актів;

відправлення на вимогу банку (у разі надходження від нього в двомісячний термін письмового запиту) банкнот (монет) національної валюти, визнаних за результатами проведеного дослідження неплатіжними;

зарахування (у день відображення у бухгалтерському обліку результатів досліджень) на відповідний балансовий рахунок банку суми платіжних банкнот (монет) національної валюти;

відправлення протягом трьох робочих днів банкам справжніх банкнот іноземної валюти незалежно від ступеня їх зношеності (Операційне управління через відповідні територіальні управління Національного банку повертає банкам справжні банкноти)".

4. Пункт 1 додатка 4 після абзацу десятого доповнити абзацом такого змісту:

"500 гривень - дві смуги: одна оранжевого та одна зеленого кольору".

У зв'язку з цим абзаци одинадцятий - п'ятнадцятий уважати відповідно абзацами дванадцятим - шістнадцятим.

5. Таблицю додатка 14 після реквізиту "Дата валютування" доповнити новими реквізитами такого змісту:

"

Кількість сумок  

У прибутково-видатковому касовому ордері зазначається кількість (цифрами і словами) отриманих для перевезення інкасаторських сумок з готівкою 

Отримали 

Зазначаються в прибутково-видатковому касовому ордері підписи всіх членів бригади інкасаторів 

Підписи членів бригади інкасаторів 

У прибутково-видатковому касовому ордері ставлять підписи всі члени бригади інкасаторів 

".

 

Директор Департаменту
готівково-грошового обігу
 

 
Н. В. Дорофєєва
 

Опрос