Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения относительно подготовки аудиторских заключений, представляемых в Государственную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку при раскрытии информации эмитентами и профессиональными участниками фондового рынка

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Положение, Решение от 19.12.2006 № 1528
Утратил силу

Про затвердження Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 19 грудня 2006 року N 1528

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 січня 2007 р. за N 53/13320

Із змінами і доповненнями, внесеними
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 22 червня 2010 року N 981

Рішення втратило чинність
(згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 16 вересня 2014 року N 1210)

Відповідно до статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку (додається).

2. Визнати такими, що втратили чинність:

рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.01.2001 N 5 "Про затвердження Вимог до аудиторського висновку, який подається до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при реєстрації інформації та випуску цінних паперів, а також при поданні регулярної інформації відкритими акціонерними товариствами та підприємствами - емітентами облігацій (крім комерційних банків)", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 15.02.2001 за N 139/5330;

рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28.07.2004 N 325 "Про затвердження Вимог до аудиторського висновку, який подається до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку для отримання ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 27.09.2004 за N 1217/9816.

3. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку М. Непрану забезпечити:

подання на державну реєстрацію цього рішення до Міністерства юстиції України;

опублікування цього рішення відповідно до законодавства України.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Керівника апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку М. Непрана.

 

Голова Комісії 

А. Балюк 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
А. Дашкевич
 

Голова спостережної ради
Аудиторської палати України
 

 
С. О. Столярова
 

 

 

Положення
щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку

Це Положення розроблено відповідно до статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", Законів України "Про аудиторську діяльність", "Про недержавне пенсійне забезпечення", "Про господарські товариства", Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики, рішення Аудиторської палати України від 18.04.2003 N 122/2 "Про порядок застосування в Україні Стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів", рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) від 26.05.2006 N 345 "Про затвердження Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.07.2006 за N 890/12764, та інших нормативних актів, що регулюють діяльність учасників фондового ринку.

Розділ I. Загальні положення

Аудиторський висновок, який подається до Комісії при реєстрації випуску та проспекту емісії цінних паперів, при розкритті інформації емітентом та професійними учасниками фондового ринку, при отриманні ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, складається згідно з вимогами Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики Міжнародної федерації бухгалтерів, законодавства України, в тому числі цього Положення.

Розділ II. Підготовка аудиторського висновку, що подається до Комісії, при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку

1. Аудиторський висновок, який подається до Комісії у складі регулярної інформації емітента та адміністративних даних професійних учасників фондового ринку, складається відповідно до вимог Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики, зокрема Міжнародних стандартів аудиту 700, 701, 720.

2. В аудиторському висновку додатково в окремому розділі відразу за параграфом про аудиторську думку міститься думка аудитора стосовно:

розкриття інформації за видами активів відповідно до встановлених нормативів, зокрема національних (положень) стандартів бухгалтерського обліку та/або Міжнародних стандартів фінансової звітності;

розкриття інформації про зобов'язання відповідно до встановлених нормативів, зокрема національних (положень) стандартів бухгалтерського обліку та/або Міжнародних стандартів фінансової звітності;

розкриття інформації про власний капітал відповідно до встановлених нормативів, зокрема національних (положень) стандартів бухгалтерського обліку та/або Міжнародних стандартів фінансової звітності;

відповідності вартості чистих активів вимогам законодавства;

сплати акціонерним товариством та товариством з обмеженою відповідальністю статутного фонду (капіталу) у встановлені законодавством терміни (сплачено повністю чи частково). У разі, якщо статутний фонд (капітал) сплачено не у повному обсязі, зазначається розмір сплаченої та несплаченої частини статутного фонду (капіталу);

дотримання вимог ліквідності професійних учасників фондового ринку, для яких ці показники визначені Комісією;

забезпечення випуску цінних паперів відповідно до законодавства України (вид, розмір та опис забезпечення за цінними паперами) (у разі наявності);

відповідність іпотечного покриття іпотечних облігацій даним реєстру іпотечного покриття відповідно до Закону України "Про іпотечні облігації";

розкриття інформації щодо обсягу чистого прибутку;

стану виконання зобов'язань за борговими та іпотечними цінними паперами (вид та розмір зобов'язань за цінними паперами, своєчасність та повнота виконання зобов'язань за цінними паперами відповідно до проспекту емісії);

відповідності вимогам законодавства України розміру власного капіталу компанії з управління активами, яка має в управлінні активи недержавних пенсійних фондів;

розкриття інформації про дії, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначених частиною першою статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Аудитор може висловити думку щодо інших показників відповідно до законів України та нормативно-правових актів Комісії.

3. При розкритті регулярної річної інформації емітентами акцій та облігацій підприємств, які знаходяться у лістингу організатора торгівлі (крім інститутів спільного інвестування), аудиторський висновок у вигляді електронного документа повинен бути скріплений електронним цифровим підписом, посилені сертифікати відкритих ключів якого видані акредитованим центром сертифікації ключів.

(розділ II доповнено пунктом 3 згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.06.2010 р. N 981)

Розділ III. Підготовка аудиторського висновку, що подається до Комісії, при отриманні ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку, при реєстрації випуску та проспекту емісії цінних паперів

1. Аудиторський висновок, який подається до Комісії при отриманні ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, при реєстрації випуску та проспекту емісії цінних паперів, повинен бути складений відповідно до вимог Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики, зокрема Міжнародних стандартів аудиту 700, 701.

2. В аудиторському висновку додатково в окремому розділі відразу за параграфом про аудиторську думку міститься думка аудитора стосовно:

фінансового стану засновників (крім фізичних осіб) відкритих акціонерних товариств, у тому числі їх спроможності здійснити відповідні внески до статутного фонду (капіталу) (при реєстрації першого випуску цінних паперів);

відповідності розміру іпотечного покриття випуску іпотечних облігацій даним бухгалтерського обліку і фінансової звітності емітента та вимогам Закону України "Про іпотечні облігації" (при реєстрації випуску іпотечних облігацій);

відповідності розміру статутного фонду (капіталу) установчим документам (опис оцінки);

формування та сплати статутного фонду (капіталу) (сплачено повністю чи частково, документи, на підставі яких зроблено аудиторський висновок про сплату статутного фонду (капіталу) щодо попереднього випуску акцій). У разі, якщо статутний фонд (капітал) сплачено не у повному обсязі, зазначається розмір сплаченої та несплаченої частини статутного фонду (капіталу) (при реєстрації випуску цінних паперів та видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку);

забезпечення випуску цінних паперів відповідно до законодавства України (вид, розмір та опис забезпечення за цінними паперами) (при реєстрації випуску та проспекту емісії цінних паперів).

Аудитор може висловити думку щодо інших показників відповідно до законів України та нормативно-правових актів Комісії.

3. У випадках, передбачених нормативно-правовими актами Комісії, до аудиторського висновку додається довідка про фінансовий стан.

У довідці про фінансовий стан відображається аналіз, прогнозний висновок та ґрунтовний опис показників фінансового стану емітента цінних паперів або професійного учасника фондового ринку, а саме: коефіцієнта абсолютної ліквідності, коефіцієнта загальної ліквідності, коефіцієнта фінансової стійкості (або незалежності, або автономії), коефіцієнта покриття зобов'язань власним капіталом, коефіцієнта рентабельності активів. Аудитор у разі потреби може розрахувати інші показники.

 

Директор департаменту
моніторингу та стратегії
розвитку фондового ринку
 

 
 
О. Табала
 

Опрос