Идет загрузка документа (403 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Правилам организации статистической отчетности, представляемой в Национальный банк Украины

Национальный банк
Постановление от 19.12.2006 № 466
Утратил силу

Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України

Постанова Правління Національного банку України
від 19 грудня 2006 року N 466

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 січня 2007 р. за N 31/13298

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 1 березня 2016 року N 129)

Додатково див. оголошення
("Офіційний вісник України", N 13, 2 березня 2007 р.)
,
ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду
 від 31 жовтня 2007 року
,
ухвалу Вищого адміністративного суду України
 від 27 січня 2010 року

Для забезпечення виконання регулятивних та наглядових функцій, складання грошової і банківської статистики та статистики платіжного балансу згідно із статтею 67 Закону України "Про Національний банк України" Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 19.03.2003 N 124 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07.05.2003 за N 353/7674 (із змінами), що додаються.

2. Департаменту статистики та звітності (В. М. Галь) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України, банків України для використання в роботі.

3. Департаменту інформатизації (А. С. Савченко) унести потрібні зміни до програмного забезпечення.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на виконавчого директора з економічних питань І. А. Шумила.

5. Постанова набирає чинності з 1 лютого 2007 року.

 

Голова 

В. С. Стельмах 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
статистики України
 

 
О. Г. Осауленко
 

 

Зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України

1. У Правилах організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України:

пункт 1.2 глави 1 доповнити словом і цифрою "(додаток 1)";

у главі 2:

пункт 2.2 після слів "аналітичних рахунків бухгалтерського обліку" доповнити словами та цифрою "з урахуванням значень параметрів аналітичного обліку (додаток 2)";

пункт 2.6 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Структура та формат файлів з набором значень економічних показників розробляються Департаментом інформатизації і надсилаються територіальним управлінням і установам Національного банку України та банкам для використання в роботі".

У зв'язку з цим абзац другий уважати абзацом третім.

2. У розділі 1 "Форми статистичної звітності територіальних управлінь і установ Національного банку України" додатка "Зразки та пояснення щодо заповнення форм статистичної звітності, що подається до Національного банку України":

2.1. У формі N 363-Н "Дані про залишки коштів за іншою заборгованістю (класифікація за секторами економіки)" і поясненні щодо її заповнення:

у формі:

порядок подання форми викласти в такій редакції:

назву форми після слів "за іншою заборгованістю" доповнити словами "доходи та витрати";

таблицю форми доповнити рядками такого змісту:

"

10 

Процентні доходи 

  

  

  

11 

Дивідендні доходи 

  

  

  

12 

Отримані неустойки (штрафи, пені) 

  

  

  

13 

Процентні витрати 

  

  

  

14 

Сплачені неустойки (штрафи, пені) 

  

  

  

";

у поясненні:

назву пояснення після слів "за іншою заборгованістю" доповнити словами "доходи та витрати";

пункт 1 після слів "за іншою заборгованістю" доповнити словами "процентні доходи та витрати, дивідендні доходи, отримані та сплачені штрафи, пені, неустойки";

пункт 3 доповнити реченням такого змісту: "Дані про процентні доходи та витрати, дивідендні доходи, отримані та сплачені неустойки (штрафи, пені) складаються за даними балансу Національного банку України та даними аналітичного обліку з урахуванням параметра інституційних секторів економіки К072";

у пункті 4 цифру "6" замінити цифрами "14";

у таблиці пункту 5:

у колонці 3 рядка 8 таблиці слова та рахунки "рахунки групи 322" замінити словом і рахунками:

"рахунки 3220, 3221, 3228

(3223, 3224, 3225, 3226 у частині зобов'язань перед Міжнародним валютним фондом)";

таблицю доповнити новими рядками такого змісту:

"

10 

Процентні доходи* 

рахунки розділу 60 

11 

Дивідендні доходи 

рахунки групи 640 

12 

Отримані неустойки (штрафи, пені) 

рахунки 6600, 6601 

13 

Процентні витрати 

рахунки розділу 70 

14 

Сплачені неустойки (штрафи, пені) 

рахунки 7600, 7601 

".

2.2. У формі N 535 "Звіт про рух та залишки коштів на рахунках резидентів за межами України" і поясненні щодо її заповнення:

таблицю форми після колонки 9 доповнити новою колонкою такого змісту:

"

Код закордонного банку 

10 

".

У зв'язку з цим колонки 10 - 25 уважати відповідно колонками 11 - 26;

у поясненні:

в абзаці першому слова "на відкриття та використання рахунків у закордонних банках" замінити словами "на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України";

після абзацу одинадцятого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"Колонка 10 (Рахунок, відкритий у закордонному банку/код закордонного банку) - зазначається код закордонного банку, у якому відкрито рахунок, згідно з Довідником іноземних банків (rc_bnk.dbf) - 10 знаків.

Якщо в Довіднику іноземних банків (rc_bnk.dbf) немає закордонного банку, у якому відкрито рахунок, або в разі неможливості ідентифікації такого закордонного банку в колонці 10 форми слід зазначати код країни банку та сім нулів праворуч, а в колонці 11 - назву банку на підставі даних, зазначених в індивідуальній ліцензії Національного банку України на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України".

У зв'язку з цим абзаци дванадцятий - тридцять третій уважати відповідно абзацами чотирнадцятим - тридцять п'ятим, а номери колонок 10 - 25 уважати відповідно номерами 11 - 26.

2.3. У порядку подання форми N 551 "Звіт про кількість виявлених порушень валютного законодавства, допущених банками і фінансовими установами, та вжиті до порушників заходи" і поясненні щодо її заповнення:

у порядку подання форми слова "структурними підрозділами банківського нагляду центрального апарату та" виключити;

у поясненні:

у тексті пояснення абревіатуру "ЦА НБУ" виключити;

в абзаці другому слова "та структурні підрозділи банківського нагляду ЦА" виключити;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"Рядок 1 - загальна кількість комплексних, тематичних (за окремими питаннями), камеральних (документальних) перевірок банків - юридичних осіб (фінансових установ), проведених працівниками територіальних управлінь Національного банку України (далі - ТУ) протягом звітного періоду (усього) (одиниць), - до 5 знаків";

в абзаці шостому слова "безпосередньо в банках, фінансових установах" виключити.

2.4. Пояснення щодо заповнення форми N 682 "Звіт про застосування Національним банком України до банків заходів впливу" після абзацу сімдесят п'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"35 - недотримання лімітів відкритої валютної позиції".

У зв'язку з цим абзаци сімдесят шостий - сто п'ятдесят другий уважати відповідно абзацами сімдесят сьомим - сто п'ятдесят третім.

3. У розділі 2 "Форми статистичної звітності банків та підприємств" додатка "Зразки та пояснення щодо заповнення форм статистичної звітності, що подається до Національного банку України":

3.1. У порядку подання форми N 1Д "Баланс банку" слова

3.2. У формі N 310Д "Звіт про суми і процентні ставки за кредитами" і поясненні щодо її заповнення:

таблицю форми викласти в такій редакції:

"(копійки)

Рядок/
колонка 

Назва показника 

Усього наданих кредитів 

Із них: пролонговані кредити 

У тому числі сума коштів та процентні ставки за ними, що надійшли на рахунки 

резидентів 

нерезидентів 

Сума 

Сума 

Сума 

Сума 

Код 

А 

Б 

В 

Г 

Д 

Е 

Є 

Ж 

З 

I 

Операції на міжбанківському ринку 

  

  

  

  

  

  

  

  

1 

Кредити, що надані іншим банкам 

  

  

  

  

  

  

  

  

1.0 

овердрафт 

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1 

у тому числі на строк:
овернайт 

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2 

від 2 до 7 днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

1.3 

від 8 до 21 дня 

  

  

  

  

  

  

  

  

1.4 

від 22 до 31 дня 

  

  

  

  

  

  

  

  

1.5 

від 32 до 92 днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

1.6 

від 93 до 183 днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

1.7 

від 184 до 274 днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

1.8 

від 275 до 365 (366) днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

1.9 

понад 365 (366) днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

2 

Кредити, що надані іншим банкам за операціями репо 

  

  

  

  

  

  

  

  

2.1 

у тому числі на строк:
на 1 день 

  

  

  

  

  

  

  

  

2.2 

від 2 до 7 днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

2.3 

від 8 до 21 дня 

  

  

  

  

  

  

  

  

2.4 

від 22 до 31 дня 

  

  

  

  

  

  

  

  

2.5 

від 32 до 92 днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

2.6 

від 93 до 183 днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

2.7 

від 184 до 274 днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

2.8 

від 275 до 365 (366) днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

2.9 

понад 365 (366) днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

3 

Кредити, що отримані від інших банків 

  

  

  

  

  

  

  

  

3.0 

овердрафт 

  

  

  

  

  

  

  

  

3.1 

у тому числі на строк:
овернайт 

  

  

  

  

  

  

  

  

3.2 

від 2 до 7 днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

3.3 

від 8 до 21 дня 

  

  

  

  

  

  

  

  

3.4 

від 22 до 31 дня 

  

  

  

  

  

  

  

  

3.5 

від 32 до 92 днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

3.6 

від 93 до 183 днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

3.7 

від 184 до 274 днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

3.8 

від 275 до 365 (366) днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

3.9 

понад 365 (366) днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

4 

Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо 

  

  

  

  

  

  

  

  

4.1 

у тому числі на строк:
на 1 день 

  

  

  

  

  

  

  

  

4.2 

від 2 до 7 днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

4.3 

від 8 до 21 дня 

  

  

  

  

  

  

  

  

4.4 

від 22 до 31 дня 

  

  

  

  

  

  

  

  

4.5 

від 32 до 92 днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

4.6 

від 93 до 183 днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

4.7 

від 184 до 274 днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

4.8 

від 275 до 365 (366) днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

4.9 

понад 365 (366) днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

II 

Операції з клієнтами 

  

  

  

  

  

  

  

  

0 

Кредити надані - усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

0.0 

овердрафт 

  

  

  

  

  

  

  

  

0.1 

у тому числі на строк:
до 31 дня 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.2 

від 32 до 92 днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

0.3 

від 93 до 183 днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

0.4 

від 184 до 274 днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

0.5 

від 275 до 365 (366) днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

0.6 

від 366 (367) до 548 (549) днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

0.7 

від 549 (550) днів до 2 років 

  

  

  

  

  

  

  

  

0.8 

більше 2 до 3 років 

  

  

  

  

  

  

  

  

0.9 

більше 3 до 5 років 

  

  

  

  

  

  

  

  

0.10 

більше 5 до 10 років 

  

  

  

  

  

  

  

  

0.11 

понад 10 років 

  

  

  

  

  

  

  

  

1 

Із загальної суми наданих кредитів:
Кредити, що надані суб'єктам господарювання
 

  

  

  

  

  

  

  

  

1.0 

овердрафт 

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1 

у тому числі на строк:
до 31 дня 

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2 

від 32 до 92 днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

1.3 

від 93 до 183 днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

1.4 

від 184 до 274 днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

1.5 

від 275 до 365 (366) днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

1.6 

від 366 (367) до 548 (549) днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

1.7 

від 549 (550) днів до 2 років 

  

  

  

  

  

  

  

  

1.8 

більше 2 до 3 років 

  

  

  

  

  

  

  

  

1.9 

більше 3 до 5 років 

  

  

  

  

  

  

  

  

1.10 

більше 5 до 10 років 

  

  

  

  

  

  

  

  

1.11 

понад 10 років 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Кредити, що надані суб'єктам господарювання за операціями репо, усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

1р.1 

у тому числі на строк:
до 31 дня 

  

  

  

  

  

  

  

  

1р.2 

від 32 до 92 днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

1р.3 

від 93 до 183 днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

1р.4 

від 184 до 274 днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

1р.5 

від 275 до 365 (366) днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

1р.6 

від 366 (367) до 548 (549) днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

1р.7 

від 549 (550) днів до 2 років 

  

  

  

  

  

  

  

  

1р.8 

більше 2 до 3 років 

  

  

  

  

  

  

  

  

1р.9 

більше 3 до 5 років 

  

  

  

  

  

  

  

  

1р.10 

більше 5 до 10 років 

  

  

  

  

  

  

  

  

1р.11 

понад 10 років 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Кредити, що надані суб'єктам господарювання за врахованими векселями, усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

1в.1 

у тому числі на строк:
до 31 дня 

  

  

  

  

  

  

  

  

1в.2 

від 32 до 92 днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

1в.3 

від 93 до 183 днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

1в.4 

від 184 до 274 днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

1в.5 

від 275 до 365 (366) днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

1в.6 

від 366 (367) до 548 (549) днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

1в.7 

від 549 (550) днів до 2 років 

  

  

  

  

  

  

  

  

1в.8 

більше 2 до 3 років 

  

  

  

  

  

  

  

  

1в.9 

більше 3 до 5 років 

  

  

  

  

  

  

  

  

1в.10 

більше 5 до 10 років 

  

  

  

  

  

  

  

  

1в.11 

понад 10 років 

  

  

  

  

  

  

  

  

2 

Кредити, що надані небанківським фінансовим установам 

  

  

  

  

  

  

  

  

2.0 

овердрафт 

  

  

  

  

  

  

  

  

3 

Кредити, що надані органам державної влади 

  

  

  

  

  

  

  

  

3.1 

у тому числі на строк:
до 31 дня 

  

  

  

  

  

  

  

  

3.2 

від 32 до 92 днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

3.3 

від 93 до 183 днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

3.4 

від 184 до 274 днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

3.5 

від 275 до 365 (366) днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

3.6 

від 366 (367) до 548 (549) днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

3.7 

від 549 (550) днів до 2 років 

  

  

  

  

  

  

  

  

3.8 

більше 2 до 3 років 

  

  

  

  

  

  

  

  

3.9 

більше 3 до 5 років 

  

  

  

  

  

  

  

  

3.10 

більше 5 до 10 років 

  

  

  

  

  

  

  

  

3.11 

понад 10 років 

  

  

  

  

  

  

  

  

4 

Кредити, що надані фізичним особам 

  

  

  

  

  

  

  

  

4.0 

овердрафт 

  

  

  

  

  

  

  

  

4.1 

у тому числі на строк:
до 31 дня 

  

  

  

  

  

  

  

  

4.2 

від 32 до 92 днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

4.3 

від 93 до 183 днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

4.4 

від 184 до 274 днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

4.5 

від 275 до 365 (366) днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

4.6 

від 366 (367) до 548 (549) днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

4.7 

від 549 (550) днів до 2 років 

  

  

  

  

  

  

  

  

4.8 

більше 2 до 3 років 

  

  

  

  

  

  

  

  

4.9 

більше 3 до 5 років 

  

  

  

  

  

  

  

  

4.10 

більше 5 до 10 років 

  

  

  

  

  

  

  

  

4.11 

понад 10 років 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Кредити, що надані фізичним особам за врахованими векселями, усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

4в.1 

у тому числі на строк:
до 31 дня 

  

  

  

  

  

  

  

  

4в.2 

від 32 до 92 днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

4в.3 

від 93 до 183 днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

4в.4 

від 184 до 365 днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

4в.5 

від 184 до 274 днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

4в.6 

від 275 до 365 (366) днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

4в.7 

від 366 (367) до 548 (549) днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

4в.8 

від 549 (550) днів до 2 років 

  

  

  

  

  

  

  

  

4в.9 

більше 2 до 3 років 

  

  

  

  

  

  

  

  

4в.10 

більше 3 до 5 років 

  

  

  

  

  

  

  

  

4в.11 

більше 5 до 10 років 

  

  

  

  

  

  

  

  

4в.12 

понад 10 років 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

"___" ____________ 200_ р. 

Керівник 

___________
(підпис) 

_________________
(прізвище, ініціали) 

_________________________________
(прізвище виконавця, номер телефону) 

Головний бухгалтер 

___________
(підпис) 

_________________
(прізвище, ініціали) 

";

у поясненні:

абзац десятий після слів "комісії у складі фінансового інструменту" доповнити словами "у тому числі за розрахунково-касове обслуговування, пов'язане з видачею, обслуговуванням і погашенням кредиту";

абзаци восьмий - двадцятий розділу I "Операції на міжбанківському ринку" викласти в такій редакції:

"резидентам:

Е1 = Е1.0 + Е1.1 + ... + Е1.7 + Е1.8,

Є1 = (Е1.0 · Є1.0 + Е1.1 · Є1.1 + ... + Е1.7 · Є1.7 + Е1.8 · Є1.8) / Е1;

нерезидентам:

Ж1 = Ж1.0 + Ж1.1 + ... + Ж1.7 + Ж1.8;

З1 = (Ж1.0 · З1.0 + Ж1.1 · З1.1 +... + ЕЖ1.7 · З1.7 + Ж1.8 · З1.8) / Ж1;

усього:

Б1 = Е1 + Ж1,

контрольна перевірка:

Б1 = Б1.0 + Б1.1 + Б1.2 + Б1.3 + Б1.4 + Б1.5 + Б1.6 + Б1.7 + Б1.8;

В1 = (Е1 · Є1 + Ж1 · З1) / Б1,

контрольна перевірка:

В1 = (Б1.0 · В1.0 + Б1.1 · В1.1+...+Б1.7 · В1.7 + Б1.8 · В1.8) / Б1";

абзаци тринадцятий - двадцять п'ятий розділу II "Операції з клієнтами" викласти в такій редакції:

"резидентам:

Е1 = Е1.0 + Е1.1 + Е1.2 + ... + Е1.10 + Е1.11,

Є1 = (Е1.0 · Є1.0 + Е1.1 · Є1.1 + ... + Е1.10 · Є1.10 + Е1.11 · Є1.11) / Е1;

нерезидентам:

Ж1 = Ж1.0 + Ж1.1 + Ж1.2 + ... + Ж1.10 + Ж1.11,

З1 = (Ж1.0 · З1.0 + Ж1.1 · З1.1 + ... + Ж1.10 · З1.10 + Ж1.11 · З1.11) / Ж1;

усього:

Б1 = Е1 + Ж1,

контрольна перевірка:

Б1 = Б1.0 + Б1.1 + ... + Б1.10 + Б1.11,

В1 = (Е1 · Є1 + Ж1 · З1)/Б1,

контрольна перевірка:

В1 = (Б1.0 · В1.0 + Б1.1 · В1.1 + ... + Б1.10 · В1.10 + Б1.11 · В1.11) / Б1".

3.3. Форму N 317 "Звіт про вимоги за кредитами, наданими в економіку України (класифікація за організаційно-правовими формами господарювання)" і пояснення щодо її заповнення виключити.

3.4. Форму N 320 "Звіт про вимоги за кредитами, наданими в економіку України (класифікація за видами економічної діяльності)" і пояснення щодо її заповнення виключити.

3.5. Форму N 321 "Звіт про вимоги за наданими кредитами (класифікація за секторами економіки)" і пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:

Звіт про вимоги за наданими кредитами
(за класифікаціями контрагентів і рахунків)

за станом на ____________ 200_ року

________________
(назва банку) 

_______________________
(місцезнаходження банку) 

(копійки)

N з/п 

Назва показника 

Усього 

У тому числі: 

строкові 

прострочені 

сумнівні 

А 

В 

Вимоги за наданими кредитами - усього 

  

  

  

  

I.I. Надані кредити 

  

  

  

  

I.II. Нараховані доходи за кредитами 

  

  

  

  

 

"___" ____________ 200_ р. 

Керівник 

___________
(підпис) 

_________________
(прізвище, ініціали) 

_________________________________
(прізвище виконавця, номер телефону) 

Головний бухгалтер 

___________
(підпис) 

_________________
(прізвище, ініціали) 

Пояснення щодо заповнення форми N 321
Звіт про вимоги за наданими кредитами
(за класифікаціями контрагентів і рахунків)

1. Звіт передбачає надання даних про вимоги за наданими кредитами в розрізі видів економічної діяльності, інституційних секторів економіки, форм власності, строків погашення згідно з укладеними договорами (початкових строків), організаційно-правових форм господарювання, кодів валют, кодів країн та видів забезпечення кредиту.

2. Під час складання звіту доцільно користуватися:

Державним класифікатором України "Класифікація організаційно-правових форм господарювання ДК 002:2004", затвердженим наказом Держспоживстандарту України від 28.05.2004 N 97 (зі змінами);

Національним класифікатором України ДК 009:2005 "Класифікація видів економічної діяльності", затвердженим наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 26.12.2005 N 375;

Класифікацією інституційних секторів економіки України, затвердженою наказом Державного комітету статистики України від 18.04.2005 N 96 (зі змінами);

Державним класифікатором України "Класифікація форм власності ДК 001:2004", затвердженим наказом Держспоживстандарту України від 28.05.2004 N 97 (зі змінами);

Національним стандартом України ДСТУ ISO 3166-1-2000 "Коди назв країн світу", затвердженим наказом Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 28.01.2000 N 73 (зі змінами);

Класифікатором іноземних валют та банківських металів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 N 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 02.10.2002 N 378, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.10.2002 за N 841/7129), зі змінами.

3. У звіті відображаються залишки за балансовими рахунками в національній валюті та залишки за балансовими рахунками в іноземній валюті в гривневому еквіваленті, перераховані за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України на звітну дату.

4. Дані про вимоги за наданими кредитами та нараховані доходи за наданими кредитами складаються за даними балансів банків та даними аналітичного обліку з урахуванням параметрів видів економічної діяльності K111, інституційних секторів економіки K072, форм власності K081, початкових строків погашення S183, резидентності K030, організаційно-правової форми господарювання K051, коду валют R030, коду країн K040, узагальнених видів забезпечення кредитів S032 з урахуванням параметра аналітичного обліку R011.

Параметр строків погашення S183 має такі значення:

до 365 (366) днів [у тому числі овернайт (на 1 день), від 2 до 7 днів, від 8 до 21 дня, від 22 до 31 дня, від 32 до 92 днів, від 93 до 183 днів, від 184 до 274 днів, від 275 до 365 (366) днів];

від 366 (367) до 2 років [у тому числі від 366 (367) до 548 (549) днів, від 549 (550) до 2 років];

більше 2 до 3 років;

більше 3 до 5 років;

більше 5 до 10 років;

понад 10 років.

Параметр видів забезпечення кредитів S032 набуває таких значень:

майнові права на майбутнє нерухоме майно житлового фонду;

майнові права на інше майбутнє нерухоме майно;

нерухоме майно, що належить до житлового фонду;

інше нерухоме майно;

інше (інші забезпечені та незабезпечені кредити).

Параметр аналітичного обліку R011 визначає розподіл рахунків з обліку неамортизованої премії, дисконту, нарахованих доходів і прострочених нарахованих доходів, простроченої та сумнівної заборгованості за кредитами в частині основних сум відповідного виду кредиту або групи контрагентів банку.

5. Показники форми відображаються в окремих звітних документах у розрізі параметрів аналітичного обліку, зазначених у пункті 4.

6. Показники колонки 1 у рядках форми дорівнюють сумі відповідних показників колонок 2 - 4. Показники колонок 1 - 3 у рядку 1 форми дорівнюють сумі відповідних показників у рядках 2 і 3.

7. Показники форми складаються за таким розрахунком:

N з/п 

Назва показника 

Розрахунок показника
(залишки коштів на кінець періоду за рахунками) 

Вимоги за наданими кредитами* - усього 

сума рядків 3 і 7 

У тому числі: 

  

1) кредити: 

сума рядків 4, 5 і 6 

строкові* 

рахунки 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526KA**, 1600A;

рахунки 2010, 2016KA, 2020, 2026KA, 2030, 2036KA, 2062, 2063, 2065, 2066KA, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075**, 2076KA**, 2082, 2083, 2085, 2086KA, 2600A, 2605A, 2650A, 2655A;

рахунки 2102, 2103, 2105, 2106KA, 2112, 2113, 2115, 2116KA, 2122, 2123, 2125, 2126KA, 2132, 2133, 2135, 2136KA;

рахунки 2202, 2203, 2205, 2206KA, 2211, 2212, 2213, 2215, 2216KA, 2220, 2226KA, 2232, 2233, 2235, 2236KA, 2620A, 2625A 

прострочені* 

рахунок 1527**;

рахунки 2027, 2037, 2067**, 2077**, 2087;

рахунки 2107, 2117, 2127, 2137;

рахунки 2207**, 2217**, 2227, 2237  

сумнівні* 

рахунки 1582, 1589;

рахунки групи 209**;

рахунки 2190, 2191, 2198, 2199;

рахунки групи 229**  

2) нараховані доходи за кредитами:  

сума рядків 8, 9, 10 

строковими* 

рахунки (1528, 1529)**, 1607;

рахунки 2018 (2028, 2029, 2038, 2039, 2068, 2069, 2078, 2079, 2088, 2089, 2607, 2657)**;

рахунки (2108, 2109, 2118, 2119, 2128, 2129, 2138, 2139)**;

рахунки (2208, 2209, 2218, 2219, 2228, 2229, 2238, 2239, 2627)**  

простроченими* 

рахунок (1528, 1529)**;

рахунки (2028, 2029, 2038, 2039, 2068, 2069, 2078, 2079, 2088, 2089)**;

рахунки (2108, 2109, 2118, 2119, 2128, 2129, 2138, 2139)**;

рахунки (2208, 2209, 2218, 2219, 2228, 2229, 2238, 2239)** 

10 

сумнівними* 

рахунки груп 178**, 248** 

____________
* У відповідних розрізах.

** За аналітичним обліком з урахуванням аналітичного параметра R011".

3.6. Форму N 322 "Звіт про вимоги за кредитами, наданими в економіку України (класифікація за цільовим спрямуванням)" і пояснення щодо її заповнення виключити.

3.7. Форму N 323 "Звіт про вимоги за кредитами, наданими в економіку України (класифікація за формами власності)" і пояснення щодо її заповнення виключити.

3.8. У формі N 350Д "Звіт про суми і процентні ставки за депозитами" і поясненні щодо її заповнення:

таблицю форми викласти в такій редакції:

"(копійки)

Рядок/
колонка 

Назва показника 

Усього залучено депозитів 

Із них: пролонговані депозити 

Операції за депозитами в розрізі: 

резидентів 

нерезидентів 

Сума 

Сума 

Сума 

Сума 

Код 

А 

Б 

В 

Г 

Д 

Е 

Є 

Ж 

З 

I 

Операції на міжбанківському ринку 

  

  

  

  

  

  

  

  

1 

Депозити, що розміщені в інших банках 

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1 

у тому числі на строк:
овернайт 

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2 

до 31 дня 

  

  

  

  

  

  

  

  

1.3 

від 32 до 92 днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

1.4 

від 93 до 183 днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

1.5 

від 184 до 274 днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

1.6 

від 275 до 365 (366) днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

1.7 

від 366 (367) днів до 548 (549) днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

1.8 

понад 548 (549) днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

2 

Депозити, що залучені від інших банків 

  

  

  

  

  

  

  

  

2.1 

у тому числі на строк:
овернайт 

  

  

  

  

  

  

  

  

2.2 

до 31 дня 

  

  

  

  

  

  

  

  

2.3 

від 32 до 92 днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

2.4 

від 93 до 183 днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

2.5 

від 184 до 274 днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

2.6 

від 275 до 365 (366) днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

2.7 

від 366 (367) днів до 548 (549) днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

2.8 

понад 548 (549) днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

II 

Операції з клієнтами 

  

  

  

  

  

  

  

  

0 

Строкові депозити - усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

0.1 

у тому числі на строк:
до 31 дня 

  

  

  

  

  

  

  

  

0.2 

від 32 до 92 днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

0.3 

від 93 до 183 днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

0.4 

від 184 до 274 днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

0.5 

від 275 до 365 (366) днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

0.6 

від 366 (367) до 548 (549) днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

0.7 

від 549 (550) днів до 2 років 

  

  

  

  

  

  

  

  

0.8 

більше 2 до 3 років 

  

  

  

  

  

  

  

  

0.9 

більше 3 до 5 років 

  

  

  

  

  

  

  

  

0.10 

більше 5 до 10 років 

  

  

  

  

  

  

  

  

0.11 

понад 10 років 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Із загальної суми залучених депозитів: 

  

  

  

  

  

  

  

  

1 

Депозити, що залучені за рахунок коштів бюджету 

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1 

у тому числі на строк:
до 31 дня 

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2 

від 32 до 92 днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

1.3 

від 93 до 183 днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

1.4 

від 184 до 274 днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

1.5 

від 275 до 365 (366) днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

1.6 

від 366 (367) до 548 (549) днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

1.7 

від 549 (550) днів до 2 років 

  

  

  

  

  

  

  

  

1.8 

більше 2 до 3 років 

  

  

  

  

  

  

  

  

1.9 

більше 3 до 5 років 

  

  

  

  

  

  

  

  

1.10 

більше 5 до 10 років 

  

  

  

  

  

  

  

  

1.11 

понад 10 років 

  

  

  

  

  

  

  

  

2 

Депозити суб'єктів господарювання 

  

  

  

  

  

  

  

  

2.1 

у тому числі на строк:
до 31 дня 

  

  

  

  

  

  

  

  

2.2 

від 32 до 92 днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

2.3 

від 93 до 183 днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

2.4 

від 184 до 274 днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

2.5 

від 275 до 365 (366) днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

2.6 

від 366 (367) до 548 (549) днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

2.7 

від 549 (550) днів до 2 років 

  

  

  

  

  

  

  

  

2.8 

більше 2 до 3 років 

  

  

  

  

  

  

  

  

2.9 

більше 3 до 5 років 

  

  

  

  

  

  

  

  

2.10 

більше 5 до 10 років 

  

  

  

  

  

  

  

  

2.11 

понад 10 років 

  

  

  

  

  

  

  

  

3 

Депозити небанківських фінансових установ 

  

  

  

  

  

  

  

  

3.1 

у тому числі на строк:
до 31 дня 

  

  

  

  

  

  

  

  

3.2 

від 32 до 92 днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

3.3 

від 93 до 183 днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

3.4 

від 184 до 274 днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

3.5 

від 275 до 365 (366) днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

3.6 

від 366 (367) до 548 (549) днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

3.7 

від 549 (550) днів до 2 років 

  

  

  

  

  

  

  

  

3.8 

більше 2 до 3 років 

  

  

  

  

  

  

  

  

3.9 

більше 3 до 5 років 

  

  

  

  

  

  

  

  

3.10 

більше 5 до 10 років 

  

  

  

  

  

  

  

  

3.11 

понад 10 років 

  

  

  

  

  

  

  

  

4 

Депозити фізичних осіб 

  

  

  

  

  

  

  

  

4.1 

у тому числі на строк:
до 31 дня 

  

  

  

  

  

  

  

  

4.2 

від 32 до 92 днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

4.3 

від 93 до 183 днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

4.4 

від 184 до 274 днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

4.5 

від 275 до 365 (366) днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

4.6 

від 366 (367) до 548 (549) днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

4.7 

від 549 (550) днів до 2 років 

  

  

  

  

  

  

  

  

4.8 

більше 2 до 3 років 

  

  

  

  

  

  

  

  

4.9 

більше 3 до 5 років 

  

  

  

  

  

  

  

  

4.10 

більше 5 до 10 років 

  

  

  

  

  

  

  

  

4.11 

понад 10 років 

  

  

  

  

  

  

  

  

5 

Кошти до запитання (вклади) фізичних осіб 

  

  

  

  

  

  

  

  

6 

Депозити залучені - усього (0 + 5) 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

"___" ____________ 200_ р. 

Керівник 

___________
(підпис) 

_________________
(прізвище, ініціали) 

_________________________________
(прізвище виконавця, номер телефону) 

Головний бухгалтер 

___________
(підпис) 

_________________
(прізвище, ініціали) 

";

у поясненні:

абзаци шостий - вісімнадцятий розділу I "Операції на міжбанківському ринку" викласти в такій редакції:

"резидентах:

Е1 = Е1.1 + Е1.2 + ... + Е1.7 + Е1.8,

Є1 = (Е1.1 · Є1.1 + Е1.2 · Є1.2 +...+ Е1.7 · Є1.7 + Е1.8 · Є1.8) / Е1;

нерезидентах:

Ж1 = Ж1.1 + Ж1.2 + ... + Ж1.7 + Ж1.8,

З1 = (Ж1.1 · З1.1 + Ж1.2 · З1.2 +...+ З1.7 · З1.7 + З1.7 · З1.7) / Ж1;

усього:

Б1 = Е1 + Ж1,

контрольна перевірка:

Б1 = Б1.1 + Б1.2 + ... + Б1.7 + Б1.8;

В1 = (Е1 · Є1 + Ж1 · З1) / Б1;

контрольна перевірка:

В1 = (Б1.1 · В1.1 + Б1.2 · В1.2 + ... + Б1.7 · В1.7 + Б1.8 · В1.8) / Б1";

абзаци вісімнадцятий - тридцятий розділу II "Операції з клієнтами" викласти в такій редакції:

"резидентам:

Е1 = Е1.1 + Е1.2 + ... + Е1.10 + Е1.11,

Є1 = (Е1.1 · Є1.1 + Е1.2 · Є1.2 + ... + Е1.10 · Є1.10 + Е1.11 · Є1.11) / Е1;

нерезидентам:

Ж1 = Ж1.1 + Ж1.2 + ... + Ж1.10 + Ж1.11,

З1 = (Ж1.1 · З1.1 + Ж1.2 · З1.2 + ... + Ж1.10 · З1.10 + Ж1.11 · З1.11) / Ж1;

усього:

Б1 = Е1 + Ж1,

контрольна перевірка:

Б1 = Б1.1 + Б1.2 + ... + Б1.10 + Б1.11;

В1 = (Е1 · Є1 + Ж1 · З1) / Б1,

контрольна перевірка:

В1 = (Б1.1 · В1.1 + Б1.2 · В1.2 + ... + Б1.10 · В1.10 + Б1.11 · В1.11) / Б1".

3.9. Форму N 354 "Звіт про зобов'язання за коштами, залученими на рахунки суб'єктів господарювання та фізичних осіб (класифікація за організаційно-правовими формами господарювання)" і пояснення щодо її заповнення виключити.

3.10. Форму N 360 "Звіт про зобов'язання за залученими коштами (класифікація за секторами економіки)" і пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:

Звіт про зобов'язання за залученими коштами
(за класифікаціями контрагентів і рахунків)

за станом на ____________ 200_ року

_________________
(назва банку) 

________________________
(місцезнаходження банку) 

(копійки)

N з/п 

Назва показника 

Усього 

У тому числі: 

переказні кошти 

інші кошти 

А 

В 

I. Зобов'язання за залученими коштами - усього 

  

  

  

у тому числі: 

  

  

  

залучені кошти 

  

  

  

нараховані витрати за коштами 

  

х 

  

I.I. Кошти, залучені на рахунки 

  

  

  

у тому числі: 

  

  

  

залучені кошти 

  

  

  

нараховані витрати за коштами 

  

х 

  

I.I.I. Кошти, залучені за іменними ощадними (депозитними) сертифікатами 

  

  

  

10 

у тому числі: 

  

  

  

11 

залучені кошти 

  

  

  

12 

нараховані витрати за коштами 

  

  

  

 

"___" ____________ 200_ р. 

Керівник 

___________
(підпис) 

_________________
(прізвище, ініціали) 

_________________________________
(прізвище виконавця, номер телефону) 

Головний бухгалтер 

___________
(підпис) 

_________________
(прізвище, ініціали) 

Пояснення щодо заповнення форми N 360
Звіт про зобов'язання за залученими коштами
(за класифікаціями контрагентів і рахунків)

1. Звіт передбачає надання даних про зобов'язання за залученими коштами в розрізі видів економічної діяльності, інституційних секторів економіки, форм власності, строків погашення (початкових) згідно з укладеними договорами, організаційно-правових форм господарювання, кодів валют та кодів країн.

2. Під час складання звіту доцільно користуватися:

Державним класифікатором України "Класифікація організаційно-правових форм господарювання ДК 002:2004", затвердженим наказом Держспоживстандарту України від 28.05.2004 N 97;

Національним класифікатором України ДК 009-2005 "Класифікація видів економічної діяльності", затвердженим наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 26.12.2005 N 375;

Класифікацією інституційних секторів економіки України, затвердженою наказом Державного комітету статистики України від 18.04.2005 N 96 (зі змінами);

Державним класифікатором України "Класифікація форм власності ДК 001:2004", затвердженим наказом Держспоживстандарту України від 28.05.2004 N 97 (зі змінами);

Національним стандартом України ДСТУ ISO 3166-1-2000 "Коди назв країн світу", затвердженим наказом Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 28.01.2000 N 73 (зі змінами);

Класифікатором іноземних валют та банківських металів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 N 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 02.10.2002 N 378, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.10.2002 за N 841/7129), зі змінами.

3. У звіті відображаються залишки за балансовими рахунками в національній валюті та залишки за балансовими рахунками в іноземній валюті в гривневому еквіваленті, перераховані за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України на звітну дату.

4. Дані про зобов'язання за залученими коштами складаються за даними балансів банків та даними аналітичного обліку з урахуванням параметрів видів економічної діяльності K111, інституційних секторів економіки K072, форм власності K081, початкових строків погашення S183, резидентності K030, організаційно-правової форми господарювання K051, коду валют R030, коду країн K040 та параметра аналітичного обліку R011.

Параметр строків погашення S183 має такі значення:

на вимогу;

до 365 (366) днів [у тому числі овернайт (на 1 день), від 2 до 7 днів, від 8 до 21 дня, від 22 до 31 дня, від 32 до 92 днів, від 93 до 183 днів, від 184 до 274 днів, від 275 до 365 (366) днів];

від 366 (367) до 2 років [у тому числі від 366 (367) до 548 (549) днів, від 549 (550) до 2 років];

більше 2 до 3 років;

більше 3 до 5 років;

більше 5 до 10 років;

понад 10 років.

Параметр аналітичного обліку R011 визначає розподіл рахунків з обліку неамортизованої премії, дисконту, нарахованих витрат у частині основних сум відповідних коштів.

5. Показники форми відображаються в окремих звітних документах у розрізі параметрів аналітичного обліку, зазначених у пункті 4.

6. Показники колонки 1 у рядках 1 - 12 форми дорівнюють сумі відповідних показників колонок 2 і 3. Показники колонок 1 - 3 у рядках 1, 5 та 9 форми дорівнюють сумі відповідних показників рядків 3, 4, 7 і 8 та 11 і 12.

7. Показники форми складаються за таким розрахунком:

N з/п 

Назва показника 

Розрахунок показника
(залишки коштів за рахунками на кінець періоду) 

I. Зобов'язання за залученими коштами - усього  

сума рядків 3 і 11 

У тому числі: 

  

кошти, залучені на рахунки 

сума рядків 5 і 8 

У тому числі: 

  

1) переказні кошти:* 

сума рядків 6 і 7 

залучені кошти* 

рахунки 1600П, 1602;

рахунки 2600П, 2601, 2602, 2605П, 2650П, 2655П, рахунки групи 264;

рахунки 2620П, 2622, 2625П, 3650, 3651, 3652, 3659  

нараховані витрати* 

рахунки 1608**;

рахунки (2608, 2658)**;

рахунок 2628** 

2) інші кошти:* 

сума рядків 9 і 10 

залучені кошти* 

рахунки 1610, 1612, 1615, 1617;

рахунки 2603, 2604, 2606, 2610, 2611, 2612, 2615, 2616КП, 2617, 2651, 2652, 2653, 2656КП,

рахунки 2630, 2635, 2636КП, 2637 

10 

нараховані витрати*  

рахунок 1618**;

рахунки (2608, 2618, 2658)**;

рахунок 2638 

11 

Кошти, залучені за іменними ощадними (депозитними) сертифікатами 

сума рядків 13 і 16 

12 

У тому числі: 

  

13 

1) переказні кошти:* 

сума рядків 14 і 15 

14 

залучені кошти* 

х 

15 

нараховані витрати*  

х 

16 

2) інші кошти:* 

сума рядків 17 і 18 

17 

залучені кошти* 

рахунки (3340, 3346КП, 3347, 3320, 3326КП, 3327, 3330, 3336КП, 3337)***  

18 

нараховані витрати* 

рахунки (3348, 3328, 3338)***  

____________
* У відповідних розрізах.

** За аналітичним обліком з урахуванням параметра аналітичного обліку R011.

*** За даними форми N 363 "Звіт про цінні папери, емітовані банком, іншу заборгованість, доходи та витрати банку (за класифікаціями контрагентів і рахунків)" у частині іменних ощадних (депозитних) сертифікатів".

3.11. Форму N 361 "Звіт про зобов'язання за коштами, залученими на рахунки суб'єктів господарювання та фізичних осіб (класифікація за видами економічної діяльності)" і пояснення щодо її заповнення виключити.

3.12. Форму N 362 "Звіт про зобов'язання за коштами, залученими на рахунки суб'єктів господарювання та фізичних осіб (класифікація за формами власності)" і пояснення щодо її заповнення виключити.

3.13. Форму N 363 "Звіт про цінні папери, емітовані банком, та залишки коштів за іншою заборгованістю (класифікація за секторами економіки)" і пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:

Звіт про цінні папери, емітовані банком, іншу заборгованість, доходи та витрати банку
(за класифікаціями контрагентів і рахунків)

за станом на ____________ 200_ року

________________________
(назва банку) 

__________________________
(місцезнаходження банку) 

(копійки)

N з/п 

Показники 

Усього 

А 

Б 

I. Іменні ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком 

 

у тому числі: 

 

іменні ощадні (депозитні) сертифікати 

 

нараховані витрати за іменними ощадними (депозитними) сертифікатами 

 

II. Ощадні (депозитні) сертифікати на пред'явника, емітовані банком 

 

у тому числі: 

 

ощадні (депозитні) сертифікати на пред'явника 

 

нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами на пред'явника 

 

III. Інші цінні папери, емітовані банком 

 

10 

у тому числі: 

 

11 

інші цінні папери 

 

12 

нараховані витрати за іншими цінними паперами 

 

13 

IV. Інша дебіторська заборгованість (комерційний кредит та аванси) 

 

14 

V. Інша кредиторська заборгованість (комерційний кредит та аванси) 

 

15 

VI. Процентні доходи 

 

16 

VII. Дохід у вигляді дивідендів 

 

17 

VIII. Отримані штрафи, пені 

 

18 

IX. Процентні витрати 

 

19 

X. Сплачені штрафи, пені 

 

 

"___" ____________ 200_ р. 

Керівник 

___________
(підпис) 

_________________
(прізвище, ініціали) 

_________________________________
(прізвище виконавця, номер телефону) 

Головний бухгалтер 

___________
(підпис) 

_________________
(прізвище, ініціали) 

Пояснення щодо заповнення форми N 363
Звіт про цінні папери, емітовані банком, іншу заборгованість, доходи та витрати банку
(за класифікаціями контрагентів і рахунків)

1. Звіт передбачає надання банками даних про цінні папери, емітовані банками, залишки коштів за іншою заборгованістю в розрізі секторів економіки, резидентності, кодів валют і початкових строків погашення, а також процентні доходи та витрати, дохід у вигляді дивідендів, отримані та сплачені штрафи, пені у розрізі секторів економіки. Під час складання звіту доцільно користуватися:

Класифікацією інституційних секторів економіки України, затвердженою наказом Державного комітету статистики України від 18.04.2005 N 96;

Класифікатором іноземних валют та банківських металів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 N 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 02.10.2002 N 378, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.10.2002 за N 841/7129), зі змінами.

2. У звіті відображаються залишки за балансовими рахунками в національній валюті та залишки за балансовими рахунками в іноземній валюті в гривневому еквіваленті, перераховані за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України на звітну дату.

3. Дані про цінні папери, емітовані банками, складаються за даними балансів банків і даними аналітичного обліку з урахуванням параметрів інституційних секторів економіки K072, резидентності K030, коду валюти R030, початкового строку погашення S183 та параметра аналітичного обліку R013.

Дані про залишки коштів за іншою заборгованістю складаються за даними балансів банків і даними аналітичного обліку з урахуванням параметрів інституційних секторів економіки K072, резидентності K030, коду валюти R030 та початкового строку погашення S183.

Дані про процентні доходи та витрати, дохід у вигляді дивідендів, отримані та сплачені штрафи та пені складаються за даними балансів банків і даними аналітичного обліку з урахуванням параметра інституційних секторів економіки K072, резидентності K030.

Параметр строків погашення S183 має такі значення:

на вимогу;

до 365 (366) днів [у тому числі овернайт (на 1 день), від 2 до 7 днів, від 8 до 21 дня, від 22 до 31 дня, від 32 до 92 днів, від 93 до 183 днів, від 184 до 274 днів, від 275 до 365 (366) днів];

від 366 (367) до 2 років [у тому числі від 366 (367) до 548 (549) днів, від 549 (550) до 2 років];

більше 2 до 3 років;

більше 3 до 5 років;

більше 5 до 10 років;

понад 10 років.

Для рахунків з обліку процентних доходів та витрат, доходу у вигляді дивідендів, отриманих та сплачених штрафів, пені параметр початкового строку погашення S183 набуває значення "на вимогу".

Параметр аналітичного обліку R013 визначає розподіл рахунків з обліку ощадних (депозитних) сертифікатів, неамортизованої премії та дисконту, нарахованих витрат та прострочених нарахованих витрат за ними у частині основних сум відповідних видів сертифікатів (іменних та на пред'явника).

4. Показники колонки 1 у рядках 1, 5, 6, 10 форми дорівнюють сумі відповідних показників у рядках 3 і 4, 6 і 10, 8 і 9, 12 і 13.

5. Показники форми відображаються в окремих звітних документах у розрізі параметрів аналітичного обліку, зазначених у пункті 3.

6. Показники форми складаються за таким розрахунком:

N з/п 

Назва показника 

Розрахунок показника
(залишки коштів на кінець періоду за рахунками) 

1 

I. Іменні ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком* 

сума рядків 3 і 4 

у тому числі: 

  

1) іменні ощадні (депозитні) сертифікати* 

рахунки (3320, 3326КП, 3327, 3330, 3336КП, 3337, 3340, 3346КП, 3347)** 

2) нараховані витрати за іменними ощадними (депозитними) сертифікатами* 

рахунки (3328, 3338, 3348)** 

5 

II. Ощадні (депозитні) сертифікати на пред'явника, емітовані банком* 

сума рядків 7 і 8 

у тому числі: 

  

1) ощадні (депозитні) сертифікати на пред'явника* 

рахунки (3320, 3326КП, 3327, 3330, 3336КП, 3337, 3340, 3346КП, 3347)** 

3) нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами на пред'явника* 

рахунки (3328, 3338, 3348)** 

9 

III. Інші цінні папери, емітовані банком* 

сума рядків 11 і 12 

10 

у тому числі: 

  

11 

1) інші цінні папери* 

рахунки 3300, 3301, 3305, 3306КП, 3307, 3310, 3311, 3315, 3316КП, 3317 

12 

2) нараховані витрати за іншими цінними паперами* 

рахунки 3308, 3318 

13 

IV. Інша дебіторська заборгованість (комерційний кредит та аванси)* 

рахунки груп 181, 188, 280, 288, 351, 354, 355, 357, 358 

14 

V. Інша кредиторська заборгованість (комерційний кредит та аванси)* 

рахунки груп 191, 290, 292, 361, 363, 364, 367, рахунки 3653, 3654, 3658 

15 

VI. Процентні доходи* 

рахунки розділу 60 

16 

VII. Дохід у вигляді дивідендів* 

рахунок 6300 

17 

VIII. Отримані штрафи, пені* 

рахунок 6397 

18 

IX. Процентні витрати* 

рахунки розділу 70 

19 

X. Сплачені штрафи, пені* 

рахунок 7397 

____________
* У відповідних розрізах.

** За аналітичним обліком з урахуванням параметра аналітичного обліку R013".

3.14. Форму N 391 "Звіт про стан портфеля цінних паперів (класифікація емітентів за секторами економіки)" і пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:

Звіт про стан портфеля цінних паперів
(за класифікаціями контрагентів і рахунків)

за станом на ____________ 200_ року

_________________
(назва банку) 

_________________
(місцезнаходження банку) 

_________________
(код валюти) 

_________________
(назва валюти) 

(копійки)

N з/п 

Показники 

Усього 

У тому числі: 

у торговому портфелі 

на продаж 

до погашення 

інвестиції в асоційовані компанії 

А 

Б 

I. Цінні папери, крім акцій, у портфелі банку 

 

 

 

 

х 

у тому числі: 

 

 

 

 

 

цінні папери, крім акцій 

 

 

 

 

х 

нараховані доходи за цінними паперами, крім акцій 

 

 

 

 

х 

II. Акції в портфелі банку та інші форми участі в капіталі 

 

 

 

х 

 

у тому числі: 

 

 

 

 

 

акції та інші форми участі в капіталі 

 

 

 

х 

 

нараховані доходи за акціями та іншими цінними паперами 

 

 

 

х 

 

III. Резерв під знецінення цінних паперів 

 

х 

 

 

х 

 

"___" ____________ 200_ р. 

Керівник 

___________
(підпис) 

_________________
(прізвище, ініціали) 

_________________________________
(прізвище виконавця, номер телефону) 

Головний бухгалтер 

___________
(підпис) 

_________________
(прізвище, ініціали) 

Пояснення щодо заповнення форми N 391
Звіт про стан портфеля цінних паперів
(за класифікаціями контрагентів і рахунків)

1. Звіт передбачає надання банками даних про стан портфеля цінних паперів банків у розрізі секторів економіки емітентів, кодів валют та початкових строків погашення.

2. Під час складання звіту доцільно користуватися:

Класифікацією інституційних секторів економіки України, затвердженою наказом Державного комітету статистики України від 18.04.2005 N 96 (зі змінами);

Класифікатором іноземних валют та банківських металів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 N 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 02.10.2002 N 378, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.10.2002 за N 841/7129), зі змінами.

3. У звіті відображаються залишки за балансовими рахунками в національній валюті та залишки за балансовими рахунками в іноземній валюті в гривневому еквіваленті, перераховані за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України на звітну дату.

4. Дані про цінні папери, емітовані резидентами та нерезидентами, складаються за даними балансів банків і даними аналітичного обліку з урахуванням параметрів резидентності K030, інституційних секторів економіки K072, коду валюти R030, початкових строків погашення S183 та параметра аналітичного обліку R011.

Параметр строків погашення S183 має такі значення:

на вимогу;

до 365 (366) днів [у тому числі овернайт (на 1 день), від 2 до 7 днів, від 8 до 21 дня, від 22 до 31 дня, від 32 до 92 днів, від 93 до 183 днів, від 184 до 274 днів, від 275 днів до 365(366) днів];

від 366 (367) до 2 років [у тому числі від 366 (367) до 548 (549) днів, від 549 (550) до 2 років];

більше 2 до 3 років;

більше 3 до 5 років;

більше 5 до 10 років;

понад 10 років.

Параметр аналітичного обліку R011 визначає розподіл рахунків з обліку неамортизованої премії та дисконту, переоцінки вартості цінних паперів, нарахованих доходів за цінними паперами в портфелі банку в частині основних сум відповідних видів цінних паперів.

5. Показники колонки 1 у рядках 1 - 9 форми дорівнюють сумі відповідних показників колонок 2 - 5. Показники колонок 1 - 5 у рядках 1 і 5 дорівнюють сумі відповідних показників у рядках 3 і 4, 7 і 8.

6. Показники форми відображаються в окремих звітних документах у розрізі параметрів аналітичного обліку, зазначених у пункті 4.

7. Показники форми складаються за таким розрахунком:

N з/п 

Назва показника 

Розрахунок показника
(залишки коштів на кінець періоду за рахунками) 

I. Цінні папери, крім акцій, у портфелі банку* - усього,
у тому числі: 

сума рядків 2, 5 і 8 

1) торговий портфель*: 

сума рядків 3 і 4 

цінні папери*, крім акцій 

рахунки 1400, 1401, 1402, 1403, 1404 (1405АП, 1406КА, 1407)**;

рахунки 3010, 3011, 3012, 3013, 3014 (3015АП, 3016КА, 3017)** 

нараховані доходи за цінними паперами*, крім акцій 

рахунки (1408, 3018)** 

2) на продаж*: 

сума рядків 6 і 7 

цінні папери*, крім акцій 

рахунки 1410, 1411, 1412, 1413, 1414 (1415АП, 1416КА, 1417)**;

рахунки 1430, 1435АП, 1436КА, 1437;

рахунки 3110, 3111, 3112, 3113, 3114 (3115АП, 3116КА, 3117)** 

нараховані доходи за цінними паперами*, крім акцій 

рахунки 1438 (1418, 1419, 3118, 3119)** 

3) до погашення*: 

сума рядків 9 і 10 

цінні папери*, крім акцій 

рахунки 1420, 1421, 1422, 1423, 1424 (1426КА, 1427)**;

рахунки 1440, 1446КА, 1447;

рахунки 3210, 3211, 3212, 3213, 3214 (3216КА, 3217)** 

10 

нараховані доходи за цінними паперами*, крім акцій 

рахунок 1448;

рахунки (1428, 1429, 3218, 3219)** 

11 

II. Акції в портфелі банку та інші форми участі в капіталі* - усього,

у тому числі: 

сума рядків 12, 15 і 20 

12 

1) торговий портфель*: 

сума рядків 13 і 14 

13 

акції та інші цінні папери* 

рахунки 3002, 3003, 3005, 3007АП** 

14 

нараховані доходи за акціями та іншими цінними паперами* 

рахунок 3008** 

15 

2) на продаж*: 

сума рядків 16, 17, 18 і 19 

16 

акції та інші цінні папери* 

рахунки 3102, 3103, 3105, 3107АП** 

17 

нараховані доходи за акціями та іншими цінними паперами* 

рахунок 3108** 

18 

інвестиції в асоційовані компанії на продаж* 

рахунки 3122, 3123, 3125;

рахунки 3132, 3133, 3135 

19 

нараховані доходи за інвестиціями в асоційовані компанії на продаж* 

рахунки (3128, 3138)** 

20 

3) інвестиції в асоційовані компанії:* 

сума рядків 21 і 22 

21 

інвестиції в асоційовані компанії* 

рахунки 4102, 4103, 4105;

рахунки 4202, 4203, 4205 

22 

нараховані доходи за інвестиціями в асоційовані компанії* 

рахунок 4208** 

23 

III. Резерв під знецінення цінних
паперів - усього,
у тому числі: 

сума рядків 24 і 25 

24 

на продаж 

рахунки 1490КА, 1492КА, 3190КА, 3191КА 

25 

до погашення 

рахунки 1491КА, 1493КА, 3290КА, 3291КА 

____________
* У відповідних розрізах.

** За аналітичним обліком з урахуванням аналітичного параметра R011".

3.15. У формі N 403 "Дані про кількість емітованих (розповсюджених) платіжних карток для клієнтів банку та технічні засоби, що використовуються під час здійснення операцій з їх застосуванням" і поясненні щодо її заповнення:

у таблиці форми:

колонку 2 рядка 3 доповнити словами "з них";

після рядка 3 доповнити новим рядком такого змісту:

"

3.1 

з функцією внесення готівки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

";

у поясненні:

після абзацу сімнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Якщо внутрішньодержавні та міжнародні платіжні системи, щодо яких надається інформація, базуються на схожих технологіях, типах карток тощо, то дані цієї колонки можуть не бути сумою даних колонок 6 та 12".

У зв'язку з цим абзаци вісімнадцятий - тридцять другий уважати відповідно абзацами дев'ятнадцятим - тридцять третім;

абзац тридцять перший викласти в такій редакції:

"Рядок 3 - зазначається загальна кількість банкоматів, що обслуговують платіжні картки відповідних платіжних систем";

після абзацу тридцять першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Рядок 3.1 - зазначається кількість банкоматів, що мають функцію внесення готівки для її зарахування на відповідні рахунки клієнтів".

У зв'язку з цим абзаци тридцять другий і тридцять третій уважати відповідно абзацами тридцять третім і тридцять четвертим;

доповнити абзацом такого змісту:

"Рядки 4.1, 4.2, 5.1, 5.2 - зазначається кількість технічних засобів, які обслуговуються банком на підставі відповідних договорів з торговцями, а також власних технічних засобів банку, що обслуговують платіжні картки відповідних платіжних систем".

3.16. У формі N 410 "Звіт про кількість клієнтів банків та кількість відкритих клієнтами рахунків" і поясненні щодо її заповнення:

у таблиці форми:

після рядка 1 доповнити новим рядком такого змісту:

"

1.1. Кількість клієнтів, які використовують систему дистанційного обслуговування рахунків 

 

 

 

 

 

 

 

 

".

У зв'язку з цим рядки 2 - 11 уважати відповідно рядками 3 - 12;

у колонці 3 рядка 6 знак "х" виключити;

після рядка 10 доповнити новим рядком такого змісту:

"

11 

3. Кількість поточних та/або вкладних (депозитних) рахунків, обслуговування яких здійснюється дистанційно 

  

  

  

  

  

  

  

  

".

У зв'язку з цим рядки 11, 12 уважати відповідно рядками 12, 13, показники 3, 4 уважати відповідно показниками 4, 5;

у поясненні:

у пунктах 1 і 4 слова "та вкладні" замінити словами "та/або вкладні";

після пункту 4 доповнити новим пунктом такого змісту:

"5. У рядку 2 у відповідних колонках зазначається кількість клієнтів, що мають поточні та/або вкладні (депозитні) рахунки, обслуговування яких здійснюється дистанційно (за допомогою систем "клієнт-банк", "клієнт-Інтернет-банк", "телефонний банкінг" тощо)".

У зв'язку з цим пункти 5 - 11 уважати відповідно пунктами 6 - 12;

у пункті 6 слова і цифру "У рядку 5" замінити словами і цифрою "У рядку 6", цифру "1" замінити цифрою "2";

у пункті 7 слова і цифру "У рядку 6" замінити словами і цифрою "У рядку 7";

у пункті 8 слова і цифри "У рядку 10" замінити словами і цифрами "У рядку 12";

у пункті 9 слова і цифри "У рядку 11" замінити словами і цифрами "У рядку 13";

у пункті 11 цифри "11" замінити цифрами "13";

таблицю пункту 12 викласти в такій редакції:

"

N з/п 

Показники 

Бюджетні установи 

Суб'єкти господарювання 

Фізичні особи 

усього 

у тому числі: 

усього 

у тому числі: 

небанківські фінансові установи 

інші 

приватні нотаріуси та адвокати 

інші 

2. Кількість відкритих рахунків клієнтів,
у тому числі: 

Сума рядків
2 і 8  

Сума рядків
2 і 8 

Сума рядків
2 і 8 

Сума рядків
2 і 8 

Сума рядків
2 і 8 

Сума рядків
2 і 8 

Сума рядків
2 і 8 

2.1. Поточні рахунки,
у тому числі: 

Сума рядків
з 3 до 7 

Сума рядків
з 3 до 7 

Сума
рядків
з 3 до 7 

Сума рядків
з 3 до 7 

Сума рядків
з 3 до 7 

Сума рядків
з 3 до 7 

Сума рядків
з 3 до 7 

2.1.1. Карткові рахунки 

Х 

2655, 2605 

2655 

2605 

2625 

2625 

2625 

2.1.2. Розподільчі рахунки* 

2603/2 

2603/2 

Х 

2603/2 

Х 

Х 

Х 

2.1.3. Рахунки із спеціальним режимом використання та рахунки, на яких обліковуються цільові кошти 

2512,
2523,
2544,
2545,
2565,
2571 

2604,
2512,
2544,
2545,
2565 

Х 

2604,
2512,
2544,
2545,
2565 

Х 

Х 

Х 

2.1.4. Рахунки платників податку на додану вартість для обліку коштів податку на додану вартість 

2606 

2606 

2606 

2606 

Х 

Х 

Х 

2.1.5. Інші поточні рахунки** 

2513,
2520,
2530,
2531,
2541,
2542,
2553,
2555,
2560,
2561,
2562,
2570,
2572 

2600/2, 4, 6,
2531,
2541,
2542,
2560,
2561,
2562,
2650/9 

2650/9 

2600/2, 4, 6,
2531,
2541,
2542,
2560,
2561,
2562 

2620/9 

2620/9 

2620/9 

2.2. Вкладні (депозитні) рахунки** 

2525,
2546 

2600/5, 7,
2610,
2615,
2650/1,
2651,
2652 

2650/1,
2651,
2652 

2600/5, 7,
2610,
2615 

2620/1,
2630,
2635 

2620/1,
2630,
2635 

2620/1,
2630,
2635 

3. Кількість поточних та/або вкладних (депозитних) рахунків, обслуговування яких здійснюється дистанційно

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

10 

4. Кількість недіючих рахунків**** 

2903/1 

2903/1 

2903/1 

2903/1 

2903/1 

2903/1 

2903/1 

____________
* 2603/2 - розподільчі рахунки, відкриті за заявами клієнтів, 2603/9 - інші рахунки;

** 2600/2, 4, 6 - поточні рахунки суб'єктів господарювання;

2600/5, 7 - вкладні (депозитні) рахунки, за якими обліковуються кошти, розміщені суб'єктами господарювання за договором банківського вкладу на вимогу;

2650/9 - поточні рахунки небанківських фінансових установ;

2650/1 - вкладні (депозитні) рахунки, за якими обліковуються кошти, розміщені небанківськими фінансовими установами за договором банківського вкладу на вимогу;

2620/9 - поточні рахунки фізичних осіб;

2620/1 - вкладні (депозитні) рахунки, за якими обліковуються кошти, розміщені фізичними особами за договором банківського вкладу на вимогу;

*** Зазначається кількість рахунків, ведення яких здійснюється за допомогою систем дистанційного обслуговування, з числа поточних та/або вкладних (депозитних) рахунків, що відкриті за балансовими рахунками, зазначеними в рядках 3 - 8 у відповідній колонці;

**** 2903/1 - недіючі рахунки, 2903/9 - інші рахунки".

3.17. У поясненні щодо заповнення форми N 531 "Звіт про резидентів - суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, які перевищили встановлені законодавством терміни розрахунків за експортними, імпортними та лізинговими операціями":

абзац дев'ятнадцятий пункту 7 виключити.

У зв'язку з цим абзаци двадцятий - тридцять п'ятий уважати відповідно абзацами дев'ятнадцятим - тридцять четвертим;

друге речення пункту 13 викласти в такій редакції: "Організаційно-правову форму господарювання доцільно зазначати загальноприйнятою абревіатурою (наприклад, ТОВ, ВАТ тощо)";

друге речення пункту 14 після слів "копією акта" доповнити словом "(довідки)";

доповнити пояснення пунктами такого змісту:

"15. Якщо у звітному періоді резидента було вперше взято на контроль і в цьому самому звітному періоді цього резидента знято з контролю, то в такому випадку банк не надає у звіті інформації про нього.

У разі надходження до банку після звітного періоду інформації про порушення резидентом строків розрахунків за експортними операціями в цьому звітному періоді банк відображає таку інформацію у звіті, починаючи лише з наступної звітної дати, із зазначенням фактичної дати першого дня перевищення строків розрахунків та суми заборгованості.

16. Якщо банк - юридична особа реорганізується шляхом приєднання до іншого банку - юридичної особи, то банк, що ліквідовується, повинен за станом на наступну звітну дату після дати ліквідації надати інформацію про зняття з контролю всіх резидентів - суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, які перебували в нього на контролі. Крім того, банк-правонаступник на ту саму звітну дату повинен надати інформацію про взяття тих резидентів, які перейшли до нього на обслуговування, на контроль із зазначенням фактичної дати першого дня перевищення встановленого законодавством України строку розрахунків за експортно-імпортними операціями.

17. У разі прийняття Національним банком рішення про відкликання в банку банківської ліцензії (власником банку рішення про ліквідацію банку) і призначення ліквідатора, банк, що ліквідовується, повинен за станом на наступну звітну дату після дня прийняття Національним банком рішення про відкликання банківської ліцензії та призначення ліквідатора надати інформацію про зняття з контролю всіх резидентів - суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності".

3.18. У поясненні щодо заповнення форми N 538 "Інформація про купівлю безготівкової іноземної валюти за дорученням клієнтів банку, інших банків та уповноваженими банками":

у пункті 7:

в абзаці четвертому слово "банків" замінити словами "банків-резидентів";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"у разі купівлі банком іноземної валюти за дорученням інших банків-нерезидентів заповнюються колонки 1 - 6, 8, 14 - 17, за можливості - 10 - 13, усі інші колонки звіту заповнюються нулями";

у пункті 8:

в абзаці тридцять п'ятому цифру і слово "0 (нуль)" замінити словами "код країни банку та сім нулів праворуч";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Колонка заповнюється в разі купівлі безготівкової іноземної валюти для здійснення розрахунків з нерезидентами за імпорт товарів (код мети купівлі іноземної валюти 01 або 05). В інших випадках колонка заповнюється нулями".

3.19. У поясненні щодо заповнення форми N 552 "Інформація про надходження від нерезидентів та продаж безготівкової іноземної валюти":

у пункті 10:

після абзацу вісімнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"8 - надходження для поповнення статутного фонду банку або юридичної особи - клієнта банку".

У зв'язку з цим абзаци дев'ятнадцятий - п'ятдесят перший уважати відповідно абзацами двадцятим - п'ятдесят другим;

після абзацу двадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"10 - надходження за операціями з купівлі-продажу цінних паперів, у яких уповноважений банк є посередником між покупцем та продавцем".

У зв'язку з цим абзаци двадцять перший - п'ятдесят другий уважати відповідно абзацами двадцять другим - п'ятдесят третім;

абзац тридцятий доповнити новим реченням такого змісту:

"Заповнюється тільки в разі надходження іноземної валюти від експорту товару".

3.20. У формі N 612 "Звіт про дотримання економічних нормативів на основі консолідованої фінансової звітності" і поясненні щодо її заповнення:

у порядку подання форми слова та цифри "по банках I та II груп" виключити;

цифри і слово "25 квітня" замінити цифрами і словом "20 травня";

у поясненні:

в абзаці першому слова та цифри "Інструкцією про консолідацію фінансової звітності банків України, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 05.10.2001 N 422 та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 20.11.2001 за N 968/6159 (далі - Інструкція про консолідацію)" замінити словами та цифрами "Інструкцією про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 07.12.2004 N 598, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 28.12.2004 за N 1660/10259 (далі - Інструкція про консолідацію)";

в абзаці п'ятнадцятому слово "учасників" виключити;

в абзацах сімнадцятому, двадцятому, двадцять другому, двадцять четвертому, двадцять шостому, двадцять восьмому слова "учасників консолідованої групи" і "учасниками консолідованої групи" замінити словами "консолідованою групою".

3.21. Доповнити формою N 613 "Звіт про концентрацію ризиків за активними операціями банку з контрагентами та інсайдерами" і поясненням щодо її заповнення такого змісту:

Звіт про концентрацію ризиків за активними операціями банку з контрагентами та інсайдерами

за станом на ____________ 200_ року

_____________________________
(назва банку) 

_____________________________________
(місцезнаходження банку) 

(копійки)

N з/п 

Назва
показ-
ника 

Назва контр-
агента/
інсай-
дера
банку 

Код (номер) контр-
агента/
інсай-
дера 

Код країни контр-
агента/
інсай-
дера 

Код регіо-
ну 

Код форми влас-
ності контр-
агента/
інсай-
дера 

Код виду еконо-
мічної діяль-
ності
(КВЕД) 

Но-
мер до-
го-
во-
ру 

Дата ви-
ник-
нення ви-
мог/
зо-
бов'я-
зань 

Дата кінце-
вого пога-
шення вимог/
зобов'я-
зань 

Про-
цент-
на став-
ка згідно з дого-
во-
ром 

Код валю-
ти 

Загаль-
на сума вимог/
зобо-
в'язань згідно з до-
гово-
ром 

Сума невико-
риста-
них зобов'я-
зань на позаба-
лансо-
вих рахун-
ках 

Но-
мер ба-
лан-
со-
вого ра-
хун-
ку ви-
мог бан-
ку 

Балансова вартість активу в розрізі складових на звітну дату 

Зага-
льна забор-
гова-
ність контр-
агента/
інсай-
дера 

Відсо-
ток зобов'я-
зань від статут-
ного/
регуля-
тив-
ного капі-
талу банку 

Код стану забор-
гова-
ності контр-
агента/
інсай-
дера 

Код виду за-
безпе-
чення згідно з до-
гово-
ром 

Код класу контр-
агента/
інсай-
дера 

Кіль-
кість у контр-
агента/
інсай-
дера учас-
ників, участь яких 20 і більше відсот-
ків статут-
ного фонду контр-
агента/
інсай-
дера 

основ-
на сума 

не-
амор-
тизо-
вані дис-
конт/
пре-
мія
(+/-) 

нара-
хо-
вані дохо-
ди 

сума пере-
оцін-
ки
(+/-) 

сума визна-
ного змен-
шення корис-
ності (резер-
ви) 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

Розділ I. Інформація за операціями з контрагентами 

Усього за 1 договором 

 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х 

......... 

 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х 

Усього за n-м договором 

 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х 

Усього за 1 контр-
агентом 

 

 

 

 

 

 

Х 

 

 

Х 

Х 

 

 

Х 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х 

 

 

......... 

 

 

 

 

 

 

Х 

 

 

Х 

Х 

 

 

Х 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х 

 

 

Усього за n-м контр-
агентом 

 

 

 

 

 

 

Х 

 

 

Х 

Х 

 

 

Х 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х 

 

 

Усього за операціями з контр- агентами 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

 

 

Х 

 

 

 

 

 

 

 

Х 

Х 

Х 

Х 

Розділ II. Інформація за операціями з інсайдерами 

Усього за 1 договором 

 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х 

......... 

 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х 

10 

Усього за n-м договором 

 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х 

11 

Усього за 1 інсай-
дером 

 

 

 

 

 

 

Х 

 

 

Х 

Х 

 

 

Х 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х 

 

 

12 

......... 

 

 

 

 

 

 

Х 

 

 

Х 

Х 

 

 

Х 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х 

 

 

13 

Усього за n-м інсай-
дером 

 

 

 

 

 

 

Х 

 

 

Х 

Х 

 

 

Х 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х 

 

 

14 

Усього за операціями з інсай-
дерами 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

 

 

Х 

 

 

 

 

 

 

 

Х 

Х 

Х 

Х 

 

"___" ____________ 200_ р. 

Керівник 

_______________ 

_________________________________
(прізвище виконавця, номер телефону) 

Головний бухгалтер 

_______________ 

Пояснення щодо заповнення форми N 613
Звіт про концентрацію ризиків за активними операціями банку з контрагентами та інсайдерами

1. Форма розроблена відповідно до вимог частини третьої статті 55 та частини першої статті 57 Закону України "Про Національний банк України" і частини п'ятої статті 49, частини третьої статті 60, частини шостої статті 62, частини другої статті 67, частин першої, другої статті 69 Закону України "Про банки і банківську діяльність" з метою отримання інформації, яка необхідна для оцінки та контролю за концентрацією ризиків у банках, що виникають під час здійснення ними активних операцій, а також реалізації визначених законодавством України завдань Національного банку України щодо забезпечення наглядової діяльності й створення ефективного інструменту банківського нагляду.

2. Під час складання цієї форми звітності слід керуватися вимогами нормативно-правових актів Національного банку України щодо встановлення економічних нормативів, формування резервів за активними операціями банків тощо.

3. Інформація надається за активними операціями банків, що включені до розрахунку нормативів кредитного ризику відповідно до вимог розділу VI Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 N 368, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26.09.2001 за N 841/6032, зі змінами (далі - Інструкція N 368).

4. Належність контрагентів до інсайдерів банку визначається відповідно до вимог Інструкції N 368.

5. У формі "Звіт про концентрацію ризиків за активними операціями банку з контрагентами та інсайдерами" (далі - форма) надається інформація в розрізі всіх здійснених банком активних операцій за кожним контрагентом, якщо загальна сума вимог і всіх позабалансових зобов'язань, наданих банком щодо цього контрагента, не менша, ніж 2 млн. грн., або не менша 5 % статутного капіталу банку, а також про всі активні операції з інсайдерами банку (незалежно від їх обсягу).

6. Форма складається з двох розділів. У розділі I "Інформація за операціями з контрагентами" зазначаються дані про активні операції з контрагентами банку, у розділі II "Інформація за операціями з інсайдерами" зазначаються дані про всі активні операції з інсайдерами банку.

7. Інформація, яка внесена до цієї форми звітності (у т. ч. операції з інсайдерами), має надаватися до повного погашення заборгованості за такими операціями, незалежно від розміру залишку заборгованості.

8. Якщо інсайдер банку, який має непогашену заборгованість, перестає бути інсайдером, то інформація щодо його заборгованості надається в розділі I форми звітності "Інформація за операціями з контрагентами" до повного погашення заборгованості, і навпаки, якщо контрагент стає інсайдером банку, інформація надається в розділі II форми звітності "Інформація за операціями з інсайдерами".

9. Під час відображення операцій банку з цінними паперами показником "Усього за договором" уважається загальна заборгованість контрагента/інсайдера за операціями з цінними паперами одного виду та одного емітента (векселедавця), що випущені на однакових умовах. Під час відображення інформації за операціями з урахування векселів показником "Усього за договором" уважається загальна заборгованість одного контрагента/інсайдера за операцією з урахування векселя одного емітента (векселедавця).

10. Опис параметрів заповнення форми звітності:

Колонка 1 - зазначається порядковий номер запису.

Колонка 2 - зазначається порядковий номер договору та порядковий номер контрагента/інсайдера за відповідними рядками.

Колонка 3 - зазначається назва контрагента/інсайдера банку (повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи).

Колонка 4 - зазначається ідентифікаційний код (номер) контрагента/інсайдера в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) або в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів (ДРФО).

За відсутності в контрагента/інсайдера відповідного ідентифікаційного коду (номера) зазначаються:

для резидентів - серія і номер паспорта (без пробілів);

для нерезидентів - латинські букви "IN" та ідентифікаційний номер, який вони мають у країні свого постійного місця проживання або перебування; за відсутності ідентифікаційного номера - латинські букви "CC" і номер соціального страхування (без пробілів).

Колонка 5 - зазначається цифровий код країни контрагента/інсайдера згідно з Державним стандартом України ДСТУ ISO 3166-1-2000 "Коди назв країн світу", затвердженим наказом Держстандарту України від 28.01.2000 N 73.

Колонка 6 - зазначається код регіону, у якому зареєстрований контрагент/інсайдер (відповідно до місцезнаходження юридичної особи або місця проживання фізичної особи), заповнюється згідно з Довідником регіонів України (kodobl.dbf).

Для контрагента-нерезидента в колонці 6 ставиться цифра нуль.

Колонка 7 - зазначається код форми власності контрагента/інсайдера згідно з Державним класифікатором України ДК 001:2004 "Класифікація форм власності", затвердженим наказом Держспоживстандарту України від 28.05.2004 N 97, файл kl_k081.

Колонка 8 - зазначається код виду економічної діяльності контрагента/інсайдера юридичної особи або фізичної особи - підприємця згідно з Національним класифікатором України ДК 009:2005 "Класифікація видів економічної діяльності" (КВЕД), затвердженим наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 26.12.2005 N 375.

Для контрагента - фізичної особи, яка не здійснює підприємницької діяльності, та нерезидентів у колонці 8 ставиться цифра нуль.

Колонка 9 - зазначається номер основного договору, згідно з яким у контрагента/інсайдера виникає заборгованість перед банком (з урахуванням умов додаткових договорів). Якщо неможливо визначити номер договору (наприклад, за операціями з цінними паперами, дебіторською заборгованістю), зазначається унікальний номер (ідентифікатор), який присвоює банк цьому договору, додатковим договорам до цього договору (далі - договір) під час реєстрації в окремому журналі. Банк у звітності дотримується цього номера до повного погашення такої заборгованості.

Колонка 10 - зазначається дата виникнення вимоги/зобов'язання або дата обліку вимоги/зобов'язання (з урахуванням усіх умов додаткових договорів).

Колонка 11 - зазначається дата кінцевого погашення заборгованості (вимог/зобов'язань) згідно з умовами договору або строком погашення фінансового активу/зобов'язання. У разі невизначеного строку погашення за фінансовим активом/зобов'язанням колонка не заповнюється.

Колонка 12 - зазначається процентна ставка згідно з умовами договору на звітну дату. Для акцій, авальованих векселів, а також в інших випадках, коли відсотки не нараховуються, ставиться цифра нуль.

Колонка 13 - зазначається цифровий код валюти згідно з Державним стандартом України ДСТУ ISO 4217-2000 "Коди для подання валют і фондів", затвердженим наказом Держстандарту України від 28.01.2000 N 73, у якій виникла заборгованість.

Колонка 14 - зазначається загальна сума заборгованості (вимог/зобов'язань) контрагента, наведена в договорі. У разі відкриття кредитної лінії зазначається загальна сума зобов'язань банку згідно з договором.

Колонка 15 - зазначається сума невикористаного контрагентом/інсайдером залишку на позабалансових рахунках, на яких обліковується сума зобов'язань банку.

Колонка 16 - зазначається номер балансового рахунку, на якому відображається сума основного боргу контрагента/інсайдера перед банком.

У колонках 17 - 21 - зазначається балансова вартість вимог у розрізі складових, що обліковуються за відповідними балансовими рахунками.

Колонка 22 - зазначається загальна заборгованість контрагента/інсайдера на звітну дату, яка розраховується таким чином:

дані колонки 22 = дані колонки 17 +/- дані колонки 18 + дані колонки 19.

Колонка 23 - зазначається процентне відношення (на звітну дату) загальної заборгованості контрагента/інсайдера (колонка 22) перед банком (з урахуванням позабалансових вимог/зобов'язань), а саме: контрагента - до регулятивного капіталу банку (у розділі I), а інсайдера - до статутного капіталу (у розділі II).

Колонка 24 - зазначається код стану заборгованості контрагента/інсайдера відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України щодо формування резервів, а саме:

Вид заборгованості контрагента/інсайдера 

Класифікація виду заборгованості згідно з нормативно-правовими актами Національного банку України 

Код стану заборгованості 

Кредитні операції 

"Стандартна"  

11 

"Під контролем"  

12 

"Субстандартна"  

13 

"Сумнівна"  

14 

"Безнадійна" 

15 

Цінні папери 

Цінні папери, за якими банк визнає зменшення корисності (нестандартні) 

31 

Інші цінні папери (стандартні) 

32 

Дебіторська заборгованість 

Групи ризику 

41 

II 

42 

III 

43 

IV 

44 

Колонка 25 - зазначається код виду забезпечення кредиту згідно з договором, а саме:

Вид забезпечення кредиту 

  

Гарантії Кабінету Міністрів України 

11 

Гарантії Національного банку України 

12 

Гарантії міжнародних банків і банків "інвестиційного класу" 

13 

Гарантії інших банків України 

14 

Майнові права на грошові депозити та іменні ощадні (депозитні) сертифікати 

15 

Банківські метали 

21 

Дорогоцінні метали 

22 

Державні цінні папери 

23 

Недержавні цінні папери 

24 

Нерухоме майно, що належить до житлового фонду 

25 

Майнові права на майбутнє нерухоме майно житлового фонду 

26 

Готова продукція 

27 

Товари в обороті 

28 

Майнові права на інше майбутнє нерухоме майно 

29 

Інше рухоме майно 

30 

Інше нерухоме майно 

31 

Майнові права на інші об'єкти застави 

32 

Інші види забезпечення 

33 

Декілька видів забезпечення 

40 

Без забезпечення (бланковий) 

90 

Колонка 26 - зазначається код, що відповідає класу контрагента/інсайдера/емітента, визначеного згідно з вимогами нормативно-правових актів Національного банку України щодо формування резервів за активними операціями банків, а саме:

Клас контрагента /
інсайдера / емітента 

Код 

А 

Б 

В 

Г 

Д 

Колонка 27 - під час заповнення розділу I зазначається кількість наявних учасників (засновників) у контрагента/інсайдера - юридичної особи, пряма та опосередкована частка яких становить 20 і більше відсотків статутного фонду контрагента/інсайдера, за відсутності таких учасників ставиться цифра нуль. Якщо інсайдер - фізична особа, то під час заповнення розділу II зазначається кількість асоційованих з ним осіб (близьких родичів), за їх відсутності ставиться цифра нуль.

11. У рядках "Усього за 1 договором", "Усього за n-м договором" у колонках 3, 9 - 26 наводяться підсумки за показниками.

У рядках "Усього за 1 контрагентом", "Усього за n-м контрагентом", "Усього за 1 інсайдером", "Усього за n-м інсайдером" у відповідних колонках наводяться підсумки за всіма договорами контрагента/інсайдера, а саме:

у колонці 10 - зазначається перша дата (початкового, первинного) виникнення вимог/зобов'язань згідно з договором;

у колонці 11 - зазначається кінцева дата погашення вимог/зобов'язань за всіма договорами (додатковими договорами);

у колонці 14 - зазначається загальна сума заборгованості згідно з договором;

у колонці 15 - зазначається загальна сума зобов'язань банку перед контрагентом/інсайдером, відображена на позабалансових рахунках;

у колонці 17 - зазначається загальна сума залишків за рахунками вимог до контрагента/інсайдера;

у колонці 18 - зазначається загальна сума неамортизованого дисконту/премії;

у колонці 19 - зазначається загальна сума нарахованих доходів;

у колонці 20 - зазначається загальна сума переоцінки активів;

у колонці 21 - зазначається загальна сума сформованих резервів під знецінення активів;

у колонці 22 - зазначається загальна сума заборгованості контрагента/інсайдера;

у колонці 23 - зазначається процентне відношення заборгованості контрагента/інсайдера до регулятивного/статутного капіталу банку відповідно;

у колонці 24 - зазначається найнижча категорія заборгованості контрагента/інсайдера, визначена за всіма договорами;

у колонці 26 - зазначається найнижчий клас контрагента/інсайдера, що визначений за всіма операціями з ним.

12. У рядках "Усього за операціями з контрагентами", "Усього за операціями з інсайдерами" розділів I та II відповідно зазначається:

у колонці 14 - зазначається загальна сума вимог/зобов'язань за всіма договорами контрагентів/інсайдерів;

у колонці 15 - зазначається загальна сума зобов'язань банку перед контрагентами/інсайдерами;

у колонках 17 - 21 - зазначається загальна сума балансової вартості всіх вимог/зобов'язань контрагентів/інсайдерів у розрізі складових;

у колонці 22 - зазначається загальна сума заборгованості контрагентів/інсайдерів перед банком, що визначається як сума показників у колонках 17 - 19;

у колонці 23 - зазначається питома вага всіх вимог/зобов'язань контрагентів/інсайдерів у регулятивному/статутному капіталі банку відповідно".

3.22. Доповнити формою N 614 "Звіт про найбільших (прямих та опосередкованих) учасників контрагентів банку" і поясненням щодо її заповнення такого змісту:

Звіт про найбільших (прямих та опосередкованих) учасників контрагентів банку

за станом на ____________ 200_ року

_____________________________
(назва банку) 

_______________________________
(місцезнаходження банку) 

N з/п 

Порядковий номер  

Назва контр-
агента/
інсай-
дера банку 

Код (номер) контр-
агента/
інсай-
дера 

Назва учасника контр-
агента/
інсай-
дера 

Ознака учасника: фізична особа - "1", юридична особа - "2" 

Ідентифі-
каційний код (номер) учасника контр-
агента/
інсайдера 

Код країни учасника контр-
агента/
інсайдера 

Код регіону учасника 

Код форми власності учасника контр-
агента/
інсайдера 

Код виду економічної діяльності (КВЕД) учасника контр-
агента/
інсайдера  

Питома вага (%) прямої участі учасника в статутному фонді контр-
агента/
інсайдера 

Питома вага (%) опосередкованої участі учасника в статутному фонді контрагента/
інсайдера  

Загальна питома вага (%) участі учасника в статутному фонді контр-
агента/
інсайдера 

10 

11 

12 

13 

14 

Усього за 1 учасником 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

................. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього за n-м учасником 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього за 1 контрагентом/
інсайдером 

  

  

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

  

  

  

.................. 

  

  

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

  

  

  

Усього за n-м контрагентом/
інсайдером 

  

  

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

  

  

  

 

"___" ____________ 200_ р. 

Керівник 

________________ 

_________________________________
(прізвище виконавця, номер телефону) 

Головний бухгалтер 

________________ 

Пояснення щодо заповнення форми N 614
Звіт про найбільших (прямих та опосередкованих) учасників контрагентів банку

1. Форма розроблена відповідно до вимог частини третьої статті 55 та частини першої статті 57 Закону України "Про Національний банк України" і вимог частини п'ятої статті 49, частини третьої статті 60, частини шостої статті 62, частини другої статті 67, частин першої, другої статті 69 Закону України "Про банки і банківську діяльність" з метою отримання інформації, яка необхідна для оцінки та контролю за концентрацією ризиків у банках, що виникають під час здійснення ними активних операцій, а також реалізації визначених законодавством України завдань Національного банку України щодо забезпечення наглядової діяльності й створення ефективного інструменту банківського нагляду.

2. Належність контрагентів до інсайдерів банку визначається відповідно до вимог Інструкції N 368.

3. Форма заповнюється банком і надається разом з формою N 613 за наявності учасників у контрагента/інсайдера - юридичної особи, пряма та опосередкована частка яких становить 20 і більше відсотків статутного фонду контрагента/інсайдера та якщо інсайдер - фізична особа має асоційованих з ним осіб (близьких родичів).

4. Опис параметрів заповнення форми звітності.

Колонка 1 - зазначається порядковий номер запису.

Колонка 2 - зазначається порядковий номер учасника для кожного контрагента/інсайдера.

Колонка 3 - зазначається назва контрагента/інсайдера (повна назва юридичної особи, прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи).

Колонка 4 - зазначається ідентифікаційний код (номер) контрагента/інсайдера в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) або в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів (ДРФО).

За відсутності в контрагента/інсайдера відповідного ідентифікаційного коду (номера) зазначаються:

для резидентів - серія і номер паспорта (без пробілів);

для нерезидентів - латинські букви "IN" та ідентифікаційний номер, який вони мають у країні свого постійного місця проживання або перебування; за відсутності ідентифікаційного номера - латинські букви "CC" і номер соціального страхування (без пробілів).

Колонка 5 - зазначається назва учасника контрагента/інсайдера (повна назва юридичної особи - учасника; прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - учасника).

Колонка 6 - зазначається ознака учасника контрагента:

"1" - фізична особа;

"2" - юридична особа.

Колонка 7 - зазначається ідентифікаційний код (номер) учасника контрагента/інсайдера в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) або в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів (ДРФО).

За відсутності в учасника контрагента/інсайдера відповідного ідентифікаційного коду (номера) зазначаються:

для резидентів - серія і номер паспорта (без пробілів);

для нерезидентів - латинські букви "IN" та ідентифікаційний номер, який вони мають у країні свого постійного місця проживання або перебування; за відсутності ідентифікаційного номера - латинські букви "СС" і номер соціального страхування (без пробілів).

Колонка 8 - зазначається цифровий код країни учасника контрагента/інсайдера згідно з Державним стандартом України ДСТУ ISO 3166-1-2000 "Коди назв країн світу", затвердженим наказом Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 28.01.2000 N 73 (зі змінами).

Колонка 9 - зазначається код регіону, у якому зареєстрований учасник контрагента/інсайдера (відповідно до місцезнаходження юридичної особи або місця проживання фізичної особи), заповнюється згідно з Довідником регіонів України (kodobl.dbf).

Для учасника - нерезидента контрагента в колонці 9 ставиться цифра нуль.

Колонка 10 - зазначається код форми власності учасника контрагента/інсайдера згідно з Державним класифікатором України ДК 001-2004 "Класифікація форм власності", затвердженим наказом Держспоживстандарту України від 28.05.2004 N 97, файл kl_k081.

Колонка 11 - зазначається вид економічної діяльності учасника контрагента/інсайдера - юридичної особи або фізичної особи - підприємця згідно з Національним класифікатором України ДК 009:2005 "Класифікація видів економічної діяльності" (КВЕД), затвердженим наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 26.12.2005 N 375.

Для учасника контрагента/інсайдера - фізичної особи, яка не здійснює підприємницької діяльності, а також для нерезидентів у колонці 11 зазначається цифра нуль.

Колонка 12 - зазначається питома вага у відсотках прямої участі учасника в статутному фонді контрагента/інсайдера.

Колонка 13 - зазначається питома вага у відсотках опосередкованої частки учасника в статутному фонді контрагента/інсайдера.

Колонка 14 - зазначається загальна питома вага у відсотках частки учасника в статутному фонді контрагента/інсайдера, яка розраховується як сума показників колонок 12, 13.

5. У рядках "Усього за 1 контрагентом/інсайдером", "Усього за n-м контрагентом/інсайдером" зазначаються:

у колонках 12, 13 відповідно сума питомої ваги прямої та опосередкованої частки учасників у статутному фонді контрагента/інсайдера;

у колонці 14 сума показників, наведених у колонках 12, 13".

3.23. У формі N 615 "Звіт про кредитні операції банку" і поясненні щодо її заповнення:

у порядку подання форми слова та цифри "до 14 числа після звітного періоду" замінити словами "в установлений ними термін";

в абзаці двадцять шостому пояснення щодо заповнення форми слова та цифри "Державним класифікатором України ДК 009-96 "Класифікація видів економічної діяльності" (КВЕД), затвердженим наказом Держстандарту України від 22.10.96 N 441", замінити словами та цифрами "Національним класифікатором України ДК 009:2005 "Класифікація видів економічної діяльності", затвердженим наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 26.12.2005 N 375".

3.24. У формі N 621 "Звіт про роботу ліквідатора (ліквідаційної комісії) банку" і поясненні щодо її заповнення:

у таблиці форми:

у колонках 7 - 10 рядка 5.2 знак "х" виключити;

після рядка 7.1 доповнити новим рядком такого змісту:

"

10 

11 

7.2 

надана застава  

 

 

 

Х 

 

 

 

 

 

";

рядок 8 виключити.

У зв'язку з цим номери рядків 9, 9.1, 9.2, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.8.1, 9.8.2, 9.9, 9.9.1, 9.9.2, 9.9.3, 9.9.4, 9.9.5, 10, 10.1, 10.2, 11, 12, 13, 13.1, 14, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.8, 15, 16, 17, 18, 19, 19.1, 19.1.1, 19.2, 19.3 уважати відповідно номерами 8, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.8.1, 8.8.2, 8.9, 8.9.1, 8.9.2, 8.9.3, 8.9.4, 8.9.5, 9, 9.1, 9.2, 10, 11, 12, 12.1, 13, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 14, 15, 16, 17, 18, 18.1, 18.1.1, 18.2, 18.3;

рядок 11 виключити.

У зв'язку з цим номери рядків 12, 12.1, 13, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 14, 15, 16, 17, 18, 18.1, 18.1.1, 18.2, 18.3 уважати відповідно номерами 11, 11.1, 12, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 13, 14, 15, 16, 17, 17.1, 17.1.1, 17.2, 17.3;

розділ "Інформація для довідки" доповнити новим рядком 11 такого змісту:

"

10 

11 

11 

Кредиторська та дебіторська заборгованість, погашена (відновлена) шляхом взаємозаліку 

Х 

Х 

Х 

Х 

 

 

 

 

 

".

У зв'язку з цим номери рядків 11, 11.1, 12, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 13, 14, 15, 16, 17, 17.1, 17.1.1, 17.2, 17.3 уважати відповідно номерами 12, 12.1, 13, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 14, 15, 16, 17, 18, 18.1, 18.1.1, 18.2, 18.3;

у поясненні:

у пункті 6:

в абзаці п'ятому знаки та слова "(крім взаємозаліку)" виключити;

абзац вісімнадцятий доповнити словами "за період проведення ліквідаційної процедури та за звітний місяць";

в абзаці двадцятому:

після цифр "7.1" доповнити цифрами "7.2";

слова "з неї сума отриманої застави" замінити словами "з неї суми отриманої та наданої застави";

абзац двадцять перший виключити.

У зв'язку з цим абзаци двадцять другий - сорок перший уважати відповідно абзацами двадцять першим - сороковим, а номери рядків 9, 9.1, 9.2, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.8.1, 9.8.2, 9.9, 9.9.1, 9.9.2, 9.9.3, 9.9.4, 9.9.5, 10, 10.1, 10.2, 11, 12, 13, 13.1, 14, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.8, 15, 16, 17, 18, 19, 19.1, 19.1.1, 19.2, 19.3 уважати відповідно номерами 8, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.8.1, 8.8.2, 8.9, 8.9.1, 8.9.2, 8.9.3, 8.9.4, 8.9.5, 9, 9.1, 9.2, 10, 11, 12, 12.1, 13, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 14, 15, 16, 17, 18, 18.1, 18.1.1, 18.2, 18.3;

після абзацу двадцять шостого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Рядок 11 - зазначається сума безготівкового взаємопогашення (відновлення) кредиторської та дебіторської заборгованості банку, що ліквідовується за період проведення ліквідаційної процедури та за звітний період".

У зв'язку з цим абзаци двадцять сьомий - тридцять дев'ятий уважати відповідно абзацами двадцять восьмим - сороковим, а номери рядків 11, 11.1, 12, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 13, 14, 15, 16, 17, 17.1, 17.1.1, 17.2, 17.3 уважати відповідно номерами 12, 12.1, 13, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 14, 15, 16, 17, 18, 18.1, 18.1.1, 18.2, 18.3;

абзац двадцять сьомий виключити.

У зв'язку з цим абзаци двадцять восьмий - сороковий уважати відповідно абзацами двадцять сьомим - тридцять дев'ятим, а номери рядків 12, 12.1, 13, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 14, 15, 16, 17, 18, 18.1, 18.1.1, 18.2, 18.3 уважати відповідно номерами 11, 11.1, 12, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 13, 14, 15, 16, 17, 17.1, 17.1.1, 17.2, 17.3;

в абзаці тридцять четвертому цифри "19, 19.1, 19.1.1, 19.2, 19.3" замінити цифрами "18, 18.1, 18.1.1, 18.2, 18.3";

у таблиці пункту 7:

колонку 3 рядка 5.2 після слів "рахунків груп" доповнити групами рахунків: 149, 159, 179;

у колонці 3 рядка 7.1 слово "балансових" виключити;

після рядка 7.1 доповнити новим рядком такого змісту:

"

7.2 

надана застава 

Формуються за даними рахунків групи 951 

";

рядок 8 виключити.

У зв'язку з цим номери рядків 9, 9.1, 9.2, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.8.1, 9.8.2, 9.9, 9.9.1, 9.9.2, 9.9.3, 9.9.4, 9.9.5, 10, 10.1, 10.2, 11, 12, 13, 13.1, 14, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.8, 15, 16, 17, 18, 19, 19.1, 19.1.1, 19.2, 19.3 уважати відповідно номерами 8, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.8.1, 8.8.2, 8.9, 8.9.1, 8.9.2, 8.9.3, 8.9.4, 8.9.5, 9, 9.1, 9.2, 10, 11, 12, 12.1, 13, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 14, 15, 16, 17, 18, 18.1, 18.1.1, 18.2, 18.3;

рядок 11 виключити.

У зв'язку з цим номери рядків 12, 12.1, 13, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 14, 15, 16, 17, 18, 18.1, 18.1.1, 18.2, 18.3 уважати відповідно номерами 11, 11.1, 12, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 13, 14, 15, 16, 17, 17.1, 17.1.1, 17.2, 17.3;

розділ "Інформація для довідки" доповнити новим рядком 11 такого змісту:

"

11 

Кредиторська та дебіторська заборгованість, погашена (відновлена) шляхом взаємозаліку 

Зазначається сума безготівкового взаємопогашення (відновлення) кредиторської та дебіторської заборгованості банку (крім колонок 3 - 6) 

".

У зв'язку з цим номери рядків 11, 11.1, 12, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 13, 14, 15, 16, 17, 17.1, 17.1.1, 17.2, 17.3 уважати відповідно номерами 12, 12.1, 13, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 14, 15, 16, 17, 18, 18.1, 18.1.1, 18.2, 18.3;

у колонці 3 рядка 13 цифри "15" замінити цифрами "14";

колонку 3 рядка 15 викласти в такій редакції:

"Суми фактичних витрат ліквідатора (дані рядка 13) коригуються на відповідне значення показника згідно з кошторисом (рядок 12) і зазначаються в колонках 7 - 10. Абсолютні значення колонки 11 = дані колонки 9 - дані колонки 7";

колонку 3 рядка 16 викласти в такій редакції:

"Суми фактичних витрат ліквідатора на оплату праці (рядок 13.1) коригуються на відповідне значення показника згідно з кошторисом (рядок 12.1) і зазначаються в колонках 7 - 10. Абсолютні значення колонки 11 = дані колонки 9 - дані колонки 7";

колонку 3 рядка 17 викласти в такій редакції:

"Зазначається кількість працівників ліквідатора (ліквідаційної комісії) за станом на звітну дату в колонці 11".

3.25. У формі N 631 "Звіт про структуру активів та пасивів за строками" і поясненні щодо її заповнення:

у порядку подання слова "Надсилається поштою" замінити словами "Подається електронною поштою";

таблицю форми після колонки 3 доповнити новою колонкою такого змісту:

"

овернайт 

".

У зв'язку з цим колонки 4 - 16 уважати відповідно колонками 5 - 17;

у таблиці пояснення:

колонку 3 рядка 1.2 доповнити такими рахунками: 1011, 1012, 1013, 1017, 1101, 1102, 1107;

у колонці 4 рядка 6.3 слова "за строком дії базового активу або відповідно до наміру банку щодо строку продажу цих активів" замінити словами "за аналітичним обліком або відповідно до наміру банку щодо строку продажу цих активів".

3.26. В абзаці восьмому пояснення щодо заповнення форми N 645 "Інформація про суб'єкти господарської діяльності, у яких власник істотної участі в банку має участь, що перевищує 10 відсотків" слова та цифри "Державним класифікатором України ДК 009-96 "Класифікація видів економічної діяльності" (КВЕД), затвердженим наказом Держстандарту України від 22.10.96 N 441" замінити словами та цифрами "Національним класифікатором України ДК 009:2005 "Класифікація видів економічної діяльності", затвердженим наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 26.12.2005 N 375".

3.27. У формі N 691 "Звіт про операції банків з цінними паперами та сформовані під них резерви за звітний місяць" і поясненні щодо її заповнення:

у таблиці форми:

колонку 2 рядка 3.1 після слів "негативно класифіковані активи" доповнити знаком "*";

колонку 18 рядка 4 доповнити знаком "х";

колонку 19 виключити.

У зв'язку з цим колонки 20 і 21 уважати відповідно колонками 19 і 20;

у поясненні:

в абзаці п'ятнадцятому рахунки: 3110, 3111, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 1490, 1492, 3191 виключити;

в абзаці сорок третьому слова та цифри "(за умови, що резерви сформовані в повному обсязі, дані колонки 16 = даним колонки 19)" виключити;

абзац сорок шостий викласти в такій редакції:

"Колонка 18 - зазначається сума очікуваного відшкодування за цінними паперами на кінець звітного місяця. За цінними паперами, справедлива вартість яких визначається банком за даними офіційних котирувань фондових бірж, сума очікуваного відшкодування зазначається за їх котирувальною ціною";

абзаци сорок сьомий, сорок восьмий виключити.

У зв'язку з цим абзаци сорок дев'ятий - п'ятдесят третій уважати відповідно абзацами сорок сьомим - п'ятдесят першим.

3.28. У таблиці "Коди операцій за стандартною класифікацією платіжного балансу та їх застосування" пояснення щодо заповнення форми N 1-ПБ "Звіт банку про фінансові операції з нерезидентами України":

рядок 3.1 "дохід від участі в капіталі компаній" розділу I "Поточний рахунок" викласти в такій редакції:

"

3.1 

дохід за цінними паперами, що дають право на участь у капіталі  

2645 

2646 

Дохід за цінними паперами, що дають право на участь у капіталі (згідно з пунктами 1.1.1, 1.1.2, 2.1.1 та 2.1.2 статті "Портфельні інвестиції" цієї таблиці) 

";

у розділі II "Рахунок операцій з капіталом та фінансових операцій":

рядок 2.1 "придбання/реалізація землі та її надр" викласти в такій редакції:

"

2.1 

придбання/реалізація земельних ділянок іноземними представництвами 

3591 

Придбання/реалізація земельних ділянок іноземними дипломатичними, торговельними та іншими офіційними представництвами та установами міжнародних організацій, а також представництвами міжнародних організацій  

";

у підрозділі "Фінансовий рахунок":

рядки 1 "Прямі інвестиції за кордоном" та 1.1 "акціонерний капітал" викласти в такій редакції:

"

Прямі інвестиції за кордоном 

  

За кредитом: повернення інвестицій прямим інвестором-резидентом
За дебетом: унесення інвестицій в економіку іншої країни інвестором-резидентом, участь якого в статутному капіталі нерезидента прямо або опосередковано (через його дочірні та асоційовані з ним компанії) становить не менше 10 відсотків  

1.1 

акціонерний капітал 

  

  

";

після рядка 1.1 доповнити новими рядками такого змісту:

"

1.1.1 

унесення коштів у підприємство прямого інвестування 

4122 

Унесення інвестором-резидентом коштів до статутного фонду юридичної особи - нерезидента в розмірі не менше 10 відсотків від його загального обсягу та зворотний викуп частки статутного фонду;
купівля резидентом пакета акцій юридичної особи - нерезидента (окрім привілейованих акцій без права голосу), що становить 10 або більше відсотків акціонерного капіталу, та зворотний викуп такого пакета акцій;
інші капіталовкладення (capital contributions) прямого інвестора, що збільшують статутний фонд підприємства прямого інвестування 

1.1.2 

інвестиції в нерухомість  

4132 

Купівля/реалізація земельних ділянок на території іноземних держав резидентами України (крім офіційних представництв);
укладення коштів у інше нерухоме майно (наприклад, у будівництво дачних та інших будівель для власного використання та надавання в оренду) 

";

колонку 4 рядка 1.2 "кредити від прямого інвестора" після слів "субординований борг, отриманий від прямого інвестора" доповнити словами "(крім банківського сектору)";

у колонці 4 рядка 1.3 "інший капітал у формі прямих інвестицій" слова "укладення коштів у нерухоме майно (наприклад, у будівництво дачних та інших будівель для власного використання та здавання в оренду)" виключити;

рядки 2 "Прямі інвестиції в економіку України" і 2.1 "акціонерний капітал" викласти в такій редакції:

"

Прямі інвестиції в економіку України  

  

За кредитом: отримання інвестицій від інвестора-нерезидента, участь якого в статутному капіталі резидента прямо або опосередковано (через його дочірні та асоційовані з ним компанії) становить не менше 10 відсотків
За дебетом: повернення інвестицій прямим інвестором-нерезидентом 

2.1 

акціонерний капітал 

  

  

";

після рядка 2.1 доповнити новими рядками такого змісту:

"

2.1.1 

унесення коштів у підприємство прямого інвестування 

4221 

Унесення інвестором-нерезидентом коштів до статутного фонду юридичної особи - резидента в розмірі не менше 10 відсотків від його загального обсягу та зворотний викуп частки статутного фонду;
купівля нерезидентом пакета акцій юридичної особи - резидента (окрім привілейованих акцій без права голосу), що становить 10 або більше відсотків акціонерного капіталу, та зворотний викуп такого пакета акцій;
інші капіталовкладення (capital contributions) прямого інвестора, що збільшують статутний фонд підприємства прямого інвестування 

2.1.2 

інвестиції в нерухомість  

4231 

Купівля/реалізація земельних ділянок на території України нерезидентами (крім офіційних представництв);
укладення коштів у інше нерухоме майно (наприклад, у будівництво дачних та інших будівель для власного використання та надавання в оренду) 

";

колонку 4 рядка 2.2 "кредити від прямого інвестора" після слів "субординований борг, отриманий від прямого інвестора" доповнити словами "(крім банківського сектору)";

у колонці 4 рядка 2.3 "інший капітал у формі прямих інвестицій" слова "укладення коштів у нерухоме майно (наприклад, у будівництво дачних та інших будівель для власного використання та здавання в оренду)" виключити;

рядки 1 "Активи (зарубіжні цінні папери)" і 1.1 "цінні папери, що дають право на участь у капіталі" викласти в такій редакції:

"

1 

Активи (зарубіжні цінні папери) 

  

За кредитом: зворотний викуп або погашення цінних паперів, що посвідчують зобов'язання нерезидентів перед резидентами
За дебетом: купівля резидентами цінних паперів, що посвідчують зобов'язання нерезидентів перед резидентами  

1.1 

цінні папери, що дають право на участь у капіталі 

  

  

";

після рядка 1.1 доповнити новими рядками такого змісту:

"

1.1.1 

акції та інші документи та записи, що посвідчують право на участь у капіталі 

5022 

Унесення інвестором-резидентом коштів до статутного фонду юридичної особи - нерезидента в розмірі менше 10 відсотків від його загального обсягу та зворотний викуп частки статутного фонду;
емітовані нерезидентами цінні папери, що дають право на участь у капіталі (частка участі менше 10 відсотків):
акції різних типів (крім привілейованих акцій, які забезпечують власнику право на одержання заздалегідь обумовленого доходу та фіксованої суми під час погашення);
інші документи та записи, що засвідчують участь резидента в капіталі (майні) нерезидента  

1.1.2 

інвестиційні сертифікати 

5026 

Інвестиційні сертифікати  

";

рядок 1.2.1 "довгострокові та безстрокові боргові цінні папери" викласти в такій редакції:

"

1.2.1 

довгострокові та безстрокові боргові цінні папери 

5042 

Облігації, незабезпечені боргові зобов'язання та інші довгострокові або безстрокові боргові зобов'язання нерезидентів перед резидентами:
кредити, що рефінансуються за рахунок випуску боргових цінних паперів на міжнародних фондових ринках;
привілейовані акції, які забезпечують власнику право на одержання заздалегідь обумовленого доходу та фіксованої суми під час погашення;
довгострокові ощадні (депозитні) сертифікати;
довгострокові прості векселі (крім товарних);
інші довгострокові та безстрокові боргові цінні папери, що засвідчують боргові зобов'язання нерезидентів перед резидентами 

";

рядки 2 "Пасиви (вітчизняні цінні папери)" і 2.1 "цінні папери, що дають право на участь у капіталі" викласти в такій редакції:

"

2 

Пасиви (вітчизняні цінні папери) 

  

За кредитом: купівля нерезидентами цінних паперів, що посвідчують зобов'язання резидентів перед нерезидентами
За дебетом: зворотний викуп або погашення цінних паперів, що посвідчують зобов'язання резидентів перед нерезидентами 

2.1 

цінні папери, що дають право на участь у капіталі 

  

  

";

після рядка 2.1 доповнити новими рядками такого змісту:

"

2.1.1 

акції та інші документи та записи, що посвідчують участь у капіталі 

5021 

Унесення інвестором-нерезидентом коштів до статутного фонду юридичної особи - резидента в розмірі менше 10 відсотків від його загального обсягу та зворотний викуп частки статутного фонду;

емітовані резидентами цінні папери, що дають право на участь у капіталі (частка участі менше 10 відсотків):

акції різних типів (крім привілейованих акцій, які забезпечують власнику право на одержання заздалегідь обумовленого доходу та фіксованої суми під час погашення);

інші документи та записи, що засвідчують участь нерезидента в капіталі (майні) резидента  

2.1.2 

інвестиційні сертифікати 

5025 

Інвестиційні сертифікати  

";

рядок 2.2.1 "довгострокові та безстрокові боргові цінні папери" викласти в такій редакції:

"

2.2.1 

довгострокові та безстрокові боргові цінні папери 

5041 

Облігації, незабезпечені боргові зобов'язання та інші довгострокові або безстрокові боргові зобов'язання нерезидентів перед резидентами:
кредити, що рефінансуються за рахунок випуску боргових цінних паперів на міжнародних фондових ринках;
привілейовані акції, які забезпечують власнику право на одержання заздалегідь обумовленого доходу та фіксованої суми під час погашення;
довгострокові ощадні (депозитні) сертифікати;
довгострокові прості векселі (крім товарних);
інші довгострокові та безстрокові боргові цінні папери, що засвідчують боргові зобов'язання нерезидентів перед резидентами 

";

абзац перший колонки 4 рядка 2.1 "довгострокові" статті "Інші інвестиції - активи" доповнити словами "(за винятком кредитів від прямого інвестора)";

у колонці 4 рядка 2.1 "довгострокові" статті "Інші інвестиції - пасиви":

абзац перший доповнити словами "(за винятком кредитів від прямого інвестора та кредитів, що рефінансуються за рахунок випуску боргових цінних паперів на міжнародних фондових ринках)";

абзац шостий викласти в такій редакції:

"субординований борг банку".

3.29. У формі N 3-ПБ "Звіт про міждержавний рух капіталів у формі портфельних інвестицій" і поясненні щодо її заповнення:

у формі назву колонки 3 доповнити словами "або код";

пояснення до підпунктів 5б і 5в пункту 5 розділу II викласти в такій редакції:

"підпункт 5б - цінні папери банків та небанківських фінансових установ:

цінні папери, емітовані банками та небанківськими фінансовими установами, що дають право нерезидентам на участь у капіталі, якщо частка участі менше 10 відсотків:

363 "Розрахунки з акціонерами (учасниками)":

3630 "Внески за незареєстрованим статутним капіталом";

500 "Статутний капітал банку":

5000 "Зареєстрований статутний капітал банку";

5001 "Несплачений зареєстрований статутний капітал банку";

5002 "Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників)";

5003 "Дивіденди, що спрямовані на збільшення статутного капіталу";

501 "Емісійні різниці":

5010 "Емісійні різниці";

сальдо оборотів за кредитом і дебетом балансових рахунків 1500, 1600, 1200, 1207, 1300 у кореспонденції з рахунками 2600, 2901 - згідно з первинними платіжними документами клієнтів банку*;

підпункт 5в - цінні папери інших секторів:

цінні папери, емітовані іншими секторами, що дають право нерезидентам на участь у капіталі:

сальдо оборотів за кредитом і дебетом балансових рахунків 1500, 1600, 1200, 1207, 1300 у кореспонденції з рахунками 2600, 2620, 2901 - згідно з первинними платіжними документами клієнтів банку* з розподілом за видами цінних паперів з використанням умовних кодів:

за кодами 26001, 29011 відображаються акції, емітовані резидентами, що куплені нерезидентами;

за кодами 26002, 29012 відображаються інвестиційні сертифікати, емітовані резидентами, що куплені нерезидентами";

пояснення до підпунктів 6а, 6б, 6в пункту 6 розділу II викласти в такій редакції:

"підпункт 6а - боргові цінні папери органів державної влади та органів місцевого самоврядування:

обліковуються боргові цінні папери органів державної влади та органів місцевого самоврядування, що перебувають у власності нерезидентів:

сальдо оборотів за кредитом і дебетом балансових рахунків 1500, 1600, 1200, 1207, 1300 у кореспонденції з рахунками 2600, 2901 - згідно з первинними платіжними документами клієнтів банку* з розподілом за видами цінних паперів з використанням умовних кодів:

за кодами 26001, 29011 відображаються облігації зовнішніх державних позик України, що куплені резидентами в нерезидентів на міжнародних ринках (зворотний викуп);

за кодами 26002, 29012 відображаються облігації внутрішніх державних позик України, що перебувають у власності нерезидентів;

за кодами 26003, 29013 відображаються облігації зовнішньої місцевої позики, що перебувають у власності нерезидентів;

за кодами 26004, 29014 відображаються облігації внутрішньої місцевої позики, що перебувають у власності нерезидентів;

підпункт 6б - боргові цінні папери банків і небанківських фінансових установ:

обліковуються боргові цінні папери, емітовані банком, що куплені нерезидентами:

331 "Довгострокові цінні папери власного боргу, емітовані банком":

3310 "Довгострокові прості векселі, емітовані банком";

3311 "Акцепти, що надані за довгостроковими переказними векселями";

3315 "Інші довгострокові цінні папери власного боргу, емітовані банком";

3316 "Неамортизований дисконт за довгостроковими цінними паперами власного боргу, емітованими банком";

3317 "Неамортизована премія за довгостроковими цінними паперами власного боргу, емітованими банком";

3318 "Нараховані витрати за довгостроковими цінними паперами власного боргу, емітованими банком";

333 "Довгострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком":

3330 "Довгострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком";

3336 "Неамортизований дисконт за довгостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком";

3337 "Неамортизована премія за довгостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком";

3338 "Нараховані витрати за довгостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком";

обліковуються куплені нерезидентами боргові цінні папери, емітовані іншими банками-резидентами, та залучені кредити, що рефінансуються за рахунок випуску боргових цінних паперів на міжнародних фондових ринках;

сальдо оборотів за кредитом і дебетом балансових рахунків 1500, 1600, 1200, 1207, 1300 у кореспонденції з рахунками 1624, 2600, 2901, 3660 - згідно з первинними платіжними документами клієнтів банку* з розподілом за видами цінних паперів з використанням умовних кодів:

за кодами 26001, 29011 відображаються залучення банками - резидентами кредитів, що рефінансуються за рахунок випуску боргових цінних паперів на міжнародних фондових ринках;

за кодами 26002, 29012 відображаються облігації банків - резидентів (крім власних), що куплені нерезидентами;

за кодами 26003, 29013 відображаються довгострокові ощадні (депозитні) сертифікати банків - резидентів (крім власних), що куплені нерезидентами;

за кодами 26004, 29014 відображаються довгострокові прості векселі, емітовані банками - резидентами (крім власних), що куплені нерезидентами;

за кодами 26005, 29015 відображаються кредитні ноти банків - резидентів, що куплені нерезидентами;

обліковуються боргові цінні папери, емітовані небанківськими фінансовими установами, що куплені нерезидентами:

сальдо оборотів за кредитом і дебетом балансових рахунків 1500, 1600, 1200, 1207, 1300 у кореспонденції з рахунками 2600, 2901 - згідно з первинними платіжними документами клієнтів банку*;

підпункт 6в - боргові цінні папери інших секторів:

обліковуються боргові цінні папери, емітовані іншими секторами, що куплені нерезидентами:

сальдо оборотів за кредитом та дебетом балансових рахунків 1500, 1600, 1200, 1207, 1300 у кореспонденції з рахунками 2600, 2620, 2901 - згідно з первинними платіжними документами клієнтів банку* з розподілом за видами цінних паперів з використанням умовних кодів:

за кодами 26001, 29011 відображаються залучені резидентами кредити, що рефінансуються за рахунок випуску боргових цінних паперів на міжнародних фондових ринках;

за кодами 26002, 29012 відображаються облігації, емітовані резидентами, що куплені нерезидентами;

за кодами 26004, 29014 відображаються довгострокові прості векселі (крім товарних), емітовані резидентами, що куплені нерезидентами;

за кодами 26005, 29015 відображаються кредитні ноти резидентів, що куплені нерезидентами;

за кодами 26007, 29017 відображаються привілейовані акції, емітовані резидентами, що дають власнику право на отримання наперед обумовленої суми грошового доходу та фіксованої суми під час погашення, що куплені нерезидентами".

3.30. У поясненні щодо заповнення форми N 4-ПБ "Звіт про міждержавний рух капіталів у формі прямих інвестицій та фінансового лізингу":

пояснення до підпункту 3б пункту 3 розділу II після рахунку "5003 "Дивіденди, що спрямовані на збільшення статутного капіталу" доповнити групою рахунків:

"501 "Емісійні різниці";

5010 "Емісійні різниці";

у поясненні до пункту 4 слова "вкладення в нерухоме майно та" виключити;

у поясненні до підпункту 4б пункту 4 групу рахунків "366 "Субординований борг банку" і "3660 "Субординований борг банку (від прямого інвестора)" виключити.

4. Правила доповнити додатком 2 "Перелік параметрів аналітичного обліку та їх значення для формування показників статистичної звітності, що подається до Національного банку України" такого змісту:

Перелік параметрів аналітичного обліку та їх значення для формування показників статистичної звітності, що подається до Національного банку України

1. Резидентність

Значення параметра:

резидент;

нерезидент.

2. Код країни

Значення параметра визначаються відповідно до Національного стандарту України ДСТУ ISO 3166-1-2000 "Коди назв країн світу", затвердженого наказом Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 28.01.2000 N 73 (із змінами).

3. Інституційний сектор економіки

Значення параметра визначаються відповідно до Класифікації інституційних секторів економіки України, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 18.04.2005 N 96 (із змінами).

4. Вид економічної діяльності

Значення параметра визначаються відповідно до Національного класифікатора України ДК 009:2005 "Класифікація видів економічної діяльності", затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 26.12.2005 N 375.

5. Форма власності

Значення параметра визначаються відповідно до Державного класифікатора України ДК 001:2004 "Класифікація форм власності", затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28.05.2004 N 97 (із змінами).

6. Організаційно-правова форма господарювання

Значення параметра визначаються відповідно до Державного класифікатора України ДК 002:2004 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання", затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28.05.2004 N 97 (із змінами).

7. Ознака інсайдера

Значення параметра:

фізична особа - власник істотної участі;

фізична особа - управлінський персонал;

фізична особа - контролер;

фізична особа - керівник або контролер спорідненої особи;

фізична особа - асоційована особа;

юридична особа - власник істотної участі;

юридична особа - афілійована особа;

юридична особа - споріднена особа;

юридична особа - асоційована особа;

інші особи.

8. Код контрагента

Значення параметра визначаються відповідно до реєстру контрагентів, який веде банк.

9. Ідентифікаційний код/номер

Значення параметра визначаються для суб'єкта господарювання - резидента відповідно до ЄДРПОУ, для фізичної особи - платника податків згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів, для банків-нерезидентів відповідно до довідника банків-нерезидентів, який Національний банк України надсилає банкам.

10. Код валюти або банківського металу

Значення параметра визначаються відповідно до Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 N 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 02.10.2002 N 378, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.10.2002 за N 841/7129), зі змінами.

11. Розподіл аналітичного рахунку за визначеним критерієм

Параметр застосовується для розподілу рахунків з обліку неамортизованої премії, дисконту, переоцінки вартості, нарахованих доходів чи витрат і прострочених нарахованих доходів, простроченої та сумнівної заборгованості за фінансовими інструментами в частині основних сум відповідних фінансових інструментів або додаткового розподілу за іншими критеріями, визначеними показниками форм статистичної звітності, що подаються до Національного банку України.

12. Початковий строк погашення

Параметр відображає фіксований період дії фінансового інструменту і має значення:

на вимогу;

овернайт (на 1 день);

від 2 до 7 днів;

від 8 до 21 дня;

від 22 до 31 дня;

від 32 до 92 днів;

від 93 до 183 днів;

від 184 до 274 днів;

від 275 до 365 (366) днів;

від 366 (367) до 548 (549) днів;

від 549 (550) днів до 2 років;

більше 2 до 3 років;

більше 3 до 5 років;

більше 5 до 10 років;

понад 10 років.

13. Кінцевий строк погашення

Параметр відображає строк, що залишився до погашення фінансового інструменту, і має значення:

на вимогу;

овернайт (на 1 день);

від 2 до 7 днів;

від 8 до 21 дня;

від 22 до 31 дня;

від 32 до 92 днів;

від 93 до 183 днів;

від 184 до 274 днів;

від 275 до 365 (366) днів;

від 366 (367) до 548 (549) днів;

від 549 (550) днів до 2 років;

більше 2 до 3 років;

більше 3 до 5 років;

більше 5 до 10 років;

понад 10 років.

14. Вид забезпечення кредиту

Значення параметра:

гарантії Кабінету Міністрів України;

гарантії Національного банку України;

гарантії міжнародних банків і банків "інвестиційного класу";

гарантії інших банків України;

майнові права на грошові депозити та іменні ощадні (депозитні) сертифікати;

банківські метали;

дорогоцінні метали;

державні цінні папери;

недержавні цінні папери;

нерухоме майно, що належить до житлового фонду;

майнові права на майбутнє нерухоме майно житлового фонду;

майнові права на інше майбутнє нерухоме майно;

готова продукція;

товари в обороті;

інше рухоме майно;

інше нерухоме майно;

майнові права на інші об'єкти застави;

інші види забезпечення;

декілька видів забезпечення;

без забезпечення (бланкові).

15. Параметр ризику

Значення параметра визначаються відповідно до Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 06.07.2000 N 279 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.08.2000 за N 474/4695 (із змінами).

16. Символ касових оборотів

Значення параметра визначаються за номенклатурою символів, викладеною в поясненні щодо заповнення форм N 747, N 748 "Звіт про касові обороти банку".

17. Розподіл суми оборотів за рахунком за визначеним критерієм

Значення параметра визначаються за критеріями, визначеними показниками форм статистичної звітності, що подаються до Національного банку України.

18. Код операції

Значення параметра визначаються за стандартною класифікацією платіжного балансу, наведеною в поясненні щодо заповнення форми N 1-ПБ "Звіт банку про фінансові операції з нерезидентами України".

19. Номер рахунку

Параметр має значення номера рахунку відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 N 280, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.07.2004 за N 918/9517, зі змінами (далі - План рахунків бухгалтерського обліку банків України).

20. Характеристика рахунку

Параметр визначає характеристику рахунку відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України.

Значення параметра:

актив/пасив - активні залишки за рахунками, які відображаються в розділі активів, або пасивні залишки за рахунками, що відображаються в розділі зобов'язань у балансі;

актив - активні залишки за рахунками, що відображаються в розділі активів у балансі;

актив (контрактив) - пасивні (контрактивні) залишки за рахунками, що відображаються в розділі активів у балансі;

актив/пасив (контрактив) - активні або пасивні (контрактивні) залишки за рахунками, що відображаються в розділі активів у балансі;

зобов'язання - пасивні залишки за рахунками, що відображаються в розділі зобов'язань у балансі;

зобов'язання (контрпасив) - активні (контрпасивні) залишки за рахунками, що відображаються в розділі зобов'язань у балансі;

зобов'язання (актив (контрпасив)/пасив) - активні (контрпасивні) або пасивні залишки за рахунками, що відображаються в розділі зобов'язань у балансі;

актив (контрпасив)/пасив (контрактив) - активні (контрпасивні) залишки за рахунками, що відображаються в розділі активів, або пасивні (контрактивні) залишки за рахунками, які відображаються в розділі зобов'язань у балансі;

капітал (пасив) - пасивні залишки за рахунками, що відображаються в розділі капіталу в балансі;

капітал (актив (контрпасив) - активні (контрпасивні) залишки за рахунками, що відображаються в розділі капіталу в балансі;

капітал (актив (контрпасив)/пасив) - активні (контрпасивні) або пасивні залишки за рахунками, що відображаються в розділі капіталу в балансі;

доходи - пасивні залишки за рахунками, що відображаються в розділі доходів у балансі;

доходи (актив/пасив) - активні або пасивні залишки за рахунками, що відображаються в розділі доходів у балансі;

витрати - активні залишки за рахунками, що відображаються в розділі витрат у балансі;

витрати (актив/пасив) - активні або пасивні залишки за рахунками, що відображаються в розділі витрат у балансі;

позабалансовий (актив) - активні залишки за рахунками, що відображаються в розділі позабалансових рахунків у балансі;

позабалансовий (пасив) - пасивні залишки за рахунками, що відображаються в розділі позабалансових рахунків у балансі;

позабалансовий (актив/пасив) - активні або пасивні залишки за рахунками, що відображаються в розділі позабалансових рахунків у балансі;

позабалансовий меморандний рахунок - рахунок, за яким ведеться кількісний облік;

позабалансовий контррахунок - контррахунок для позабалансового рахунку, який відображається в розділі позабалансових рахунків у балансі".

У зв'язку з цим додаток до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, уважати додатком 1.

 

Директор Департаменту
статистики та звітності
 

 
В. М. Галь
 

Опрос