Идет загрузка документа (24 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка ликвидации филиалов страховщиков-нерезидентов

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг
Распоряжение, Порядок от 07.12.2006 № 6504

Про затвердження Порядку ліквідації філій страховиків-нерезидентів

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 7 грудня 2006 року N 6504

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
9 січня 2007 р. за N 1/13268

Із змінами і доповненнями, внесеними
розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
від 27 листопада 2012 року N 2421

Відповідно до Закону України від 07.07.2005 N 2774-IV "Про внесення змін до Закону України "Про страхування" Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Порядок ліквідації філій страховиків-нерезидентів (додається).

2. Юридичному департаменту забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника забезпечити опублікування цього розпорядження в засобах масової інформації після його державної реєстрації.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на члена Комісії - директора Департаменту страхового нагляду.

5. Пункт 1 цього розпорядження набирає чинності з дня набрання чинності Законом України від 07.07.2005 N 2774-IV "Про внесення змін до Закону України "Про страхування".

 

Голова 

В. Альошин 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
А. Дашкевич
 

Перший заступник
Міністра економіки України 

 
А. Максюта
 

 

 

Порядок
ліквідації філій страховиків-нерезидентів

(У тексті Порядку, крім пункту 2.2 розділу II, слово "Держфінпослуг" замінено словом "Нацкомфінпослуг" згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 27 листопада 2012 року N 2421)

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблений на виконання вимог підпункту 3 пункту 1 розділу I Закону України від 07.07.2005 N 2774-IV "Про внесення змін до Закону України "Про страхування", встановлює процедуру проведення ліквідації філій страховиків-нерезидентів, які одержали в установленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності на території України.

1.2. У цьому Порядку такі терміни вживаються в такому значенні:

страховик-нерезидент - фінансова установа, що створена та отримала ліцензію на провадження страхової діяльності відповідно до законодавства тієї іноземної держави, у якій вона зареєстрована;

філія страховика-нерезидента (далі - філія) - зареєстроване в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, постійне представництво страховика-нерезидента у формі філії, яке одержало в установленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності на території України.

(абзац третій пункту 1.2 із змінами, внесеними згідно з
 розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 27.11.2012 р. N 2421)

Інші терміни в цьому Порядку вживаються у значеннях, визначених законодавством України.

II. Порядок ліквідації філії

2.1. Ліквідація філії може бути здійснена за рішенням уповноваженого органу управління страховика-нерезидента або на підставі рішення суду.

2.2. Ліквідація філії за рішенням страховика-нерезидента здійснюється в порядку, установленому законодавством країни місця реєстрації страховика-нерезидента з урахуванням особливостей, установлених Законом України "Про страхування" та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг, що регулюють діяльність філій страховиків-нерезидентів.

(пункт 2.2 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг, від 27.11.2012 р. N 2421)

2.3. У разі ліквідації філії за рішенням суду ліквідація здійснюється в порядку, визначеному законодавством України, з урахуванням особливостей, установлених цим Порядком.

2.4. Ліквідація філій страховиків-нерезидентів здійснюється з дотриманням чинного законодавства України та пріоритетності інтересів страхувальників (застрахованих осіб).

2.5. Страховик-нерезидент, уповноважений орган управління якого прийняв рішення про ліквідацію філії, письмово повідомляє Нацкомфінпослуг про своє рішення ліквідувати філію.

2.6. Укладання та продовження філією договорів страхування, дія яких поширюється на строк, що перевищує термін початку процедури ліквідації філії (призначення ліквідаційної комісії), після прийняття рішення про ліквідацію філії забороняється.

2.7. Для проведення ліквідації філії уповноважений орган страховика-нерезидента визначає претендентів до складу ліквідаційної комісії філії та надає Нацкомфінпослуг інформацію про їх ділову репутацію, кваліфікаційно-освітній рівень, що засвідчує наявність освіти в галузі економіки, фінансів або права, досвід роботи на ринку страхування.

2.8. Ліквідаційна комісія філії не може складатись менше ніж з трьох осіб. До складу ліквідаційної комісії філії повинні входити представник уповноваженого органу страховика-нерезидента та керівник або головний бухгалтер філії, що ліквідується.

2.9. На ліквідаційну комісію філії покладаються такі обов'язки:

2.9.1 підготовка плану ліквідації філії та графіка його виконання;

2.9.2 прийняття до свого відання майна філії, вжиття заходів щодо забезпечення його збереження;

2.9.3 подання документів до Нацкомфінпослуг для анулювання ліцензій на здійснення страхової діяльності;

2.9.4 підготовка фінансової звітності філії за останній звітній період;

2.9.5 здійснення інвентаризації та забезпечення оцінки майна філії, формування ліквідаційної маси філії;

2.9.6 подання до Нацкомфінпослуг інформації про укладені та чинні договори страхування із зазначенням розміру зобов'язань за такими договорами та кількість договорів за кожним із видів страхування;

2.9.7 розміщення в друкованих засобах масової інформації відповідно до закону повідомлення про ліквідацію філії у встановлені законами України строки;

2.9.8 підготовка та подання до Нацкомфінпослуг звіту про роботу ліквідаційної комісії;

2.9.9 здійснення інших функцій, передбачених законодавством щодо ліквідації філії, з дотриманням принципу забезпечення захисту інтересів та прав страхувальників (застрахованих осіб).

2.10. Ліквідаційна комісія філії зобов'язана надавати інформацію щодо процедури ліквідації філії на запити юридичних та фізичних осіб у порядку, встановленому законодавством України.

2.11. Нацкомфінпослуг може провести перевірку діяльності ліквідаційної комісії філії для підтвердження достовірності інформації, наданої ліквідаційною комісією філії відповідно до вимог цього Порядку, а також з метою здійснення нагляду за дотриманням чинного законодавства України з питань здійснення страхової діяльності.

2.12. У процесі ліквідації філії страховик-нерезидент може здійснити передачу договорів страхування іншим страховикам, які мають право здійснювати страхову діяльність на території України та мають відповідні ліцензії. Передача договорів страхування може здійснюватись лише після погодження з Нацкомфінпослуг та безпосередньо зі страхувальниками такої передачі.

У разі відсутності згоди страхувальників на передачу прав та обов'язків страховика за укладеними з ними договорами страхування до інших страховиків до підписання ліквідаційного балансу філії, вони мають право на припинення договорів страхування зі страховиком-нерезидентом, що ліквідує філію на території України.

Припинення договорів страхування здійснюється в порядку, установленому законодавством України.

2.13. У випадку ліквідації страховика-нерезидента майнові активи філії можуть бути використані для погашення зобов'язань страховика-нерезидента за межами України лише після врегулювання зобов'язань за договорами страхування.

III. Порядок виключення філії з Реєстру філій страховиків-нерезидентів

3.1. Рішення про виключення філії з Реєстру філій страховиків-нерезидентів приймається Нацкомфінпослуг на підставі заяви страховика-нерезидента або в разі, якщо ліквідацію філії проведено за рішенням суду, заяви ліквідаційної комісії філії.

Заява подається за встановленою формою згідно з додатком до цього Порядку.

3.2. До заяви страховика-нерезидента повинні бути додані:

3.2.1 копії рішень уповноваженого органу управління страховика-нерезидента про припинення діяльності філії та про створення ліквідаційної комісії філії;

3.2.2 копія рішення Нацкомфінпослуг про анулювання ліцензій виданих філії на здійснення страхової діяльності;

3.2.3 свідоцтво про реєстрацію філії страховика-нерезидента;

3.2.4 звіт про роботу ліквідаційної комісії філії;

3.2.5 копія ліквідаційного балансу філії.

3.3. Заява про виключення філії з Реєстру філій страховиків-нерезидентів повинна бути подана протягом десяти днів з дня підписання ліквідаційного балансу філії.

3.4. До заяви ліквідаційної комісії філії додаються:

3.4.1 копія рішення суду про ліквідацію філії;

3.4.2 копія рішення про створення ліквідаційної комісії філії;

3.4.3 свідоцтво про реєстрацію філії страховика-нерезидента;

3.4.4 копія рішення Нацкомфінпослуг про анулювання ліцензій, виданих філії на здійснення страхової діяльності;

3.4.5 звіт про роботу ліквідаційної комісії філії разом з копією ліквідаційного балансу філії (у випадку ліквідації в порядку процедури банкрутства страховика-нерезидента - звіт ліквідатора).

3.5. Звіт про роботу ліквідаційної комісії надається в довільній формі та повинен включати такі положення:

3.5.1 поетапне виконання плану ліквідації філії;

3.5.2 стан виконання зобов'язань перед страхувальниками з розмірами погашених вимог;

3.5.3 оцінка майна філії (дані інвентаризації).

3.6. Разом зі звітом про роботу ліквідаційної комісії подаються копії документів, що підтверджують погашення вимог кредиторів.

Звіт про роботу ліквідаційної комісії підписується головою ліквідаційної комісії та погоджується уповноваженим представником органу управління страховика-нерезидента.

3.7. Рішення про виключення філії з Реєстру філії страховиків-нерезидентів приймається Нацкомфінпослуг протягом 30 днів з дня надання належним чином оформлених документів, перелік яких визначений пунктами 3.1 - 3.4 цього розділу.

У випадку внесення змін до ліквідаційного балансу філії ліквідаційна комісія філії повинна протягом трьох днів повідомити Нацкомфінпослуг про зміни в ліквідаційному балансі та надати копію зазначених змін.

3.8. Нацкомфінпослуг протягом 5 днів з дня прийняття рішення про виключення філії з Реєстру філій страховиків-нерезидентів повідомляє орган нагляду за страховими компаніями за місцем реєстрації страховика-нерезидента та безпосередньо страховика-нерезидента про виключення філії з Реєстру філій страховиків-нерезидентів.

3.9. Закриття гарантійного депозиту страховиком-нерезидентом відбувається після задоволення всіх вимог за договорами страхування, укладеними філією на території України.

3.10. У разі існування непогашених зобов'язань перед страхувальниками Нацкомфінпослуг може відмовити страховику-нерезиденту у виключенні філії з Реєстру філій страховиків-нерезидентів до врегулювання таких зобов'язань.

3.11. Нацкомфінпослуг залишає заяву про виключення філії з Реєстру філій страховиків-нерезидентів без розгляду, якщо:

3.11.1 документи подані не в повному обсязі;

3.11.2 документи оформлено з порушенням законодавства України;

3.11.3 заява підписана особою, яка не має на це повноважень.

3.12. Про залишення заяви про виключення філії з Реєстру філій страховиків-нерезидентів без розгляду Нацкомфінпослуг письмово повідомляє страховика-нерезидента або ліквідаційну комісію філії протягом 3 робочих днів з дня прийняття такого рішення із зазначенням підстав.

3.13. Документи, що подаються до Нацкомфінпослуг, повинні відповідати таким вимогам:

3.13.1 бути перекладені на українську мову [переклад засвідчується підписом особи, яка в установленому законодавством України порядку отримала офіційний дозвіл на здійснення перекладів (справжність підпису перекладача засвідчується нотаріально), або нотаріусом]. Не перекладаються на українську мову документи, що складені російською мовою, а також ті, текст яких викладено іноземною мовою з одночасним його викладенням українською (російською) мовою;

3.13.2 містити достовірну та повну інформацію;

3.13.3 надаватися у швидкозшивачі з внутрішнім описом.

3.14. Нацкомфінпослуг протягом 5 днів з дня прийняття рішення про виключення філії з Реєстру філій страховиків-нерезидентів вносить запис про це до Реєстру філій страховиків-нерезидентів та розміщує відповідну інформацію на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг.

IV. Контроль за дотриманням цього Порядку

4.1. Контроль за дотриманням цього Порядку здійснюється Нацкомфінпослуг відповідно до законодавства України.

 

Директор Юридичного
департаменту
 

 
О. Чурсін
 

 

Заява
про виключення філії страховика-нерезидента з Реєстру філій страховиків-нерезидентів

Заявник ______________________________________________________________________________
                            (повне найменування страховика-нерезидента / ліквідаційної комісії страховика-нерезидента)
______________________________________________________________________________________
                                                  (скорочене найменування страховика-нерезидента (за наявності))
______________________________________________________________________________________
                                                                (банківські реквізити страховика-нерезидента)
просить виключити з Реєстру філій страховиків-нерезидентів філію
______________________________________________________________________________________
                                                            (повне найменування філії страховика-нерезидента)
______________________________________________________________________________________
                                                              (місцезнаходження філії страховика-нерезидента)
______________________________________________________________________________________
                                                            (банківські реквізити філії страховика-нерезидента)
______________________________________________________________________________________
                                               (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ філії страховика нерезидента)
______________________________________________________________________________________
                                                                                        (телефон/факс)

Види страхування:
________________________________________________________________ 

Додаток: 

1. _______________
2. _______________
3. _______________ 

"___" ____________ 200_ р. N _____ 

Керівник страховика-нерезидента/
голова ліквідаційної комісії
страховика-нерезидента 

 
 
_________________
(підпис) 

 
 
________________________________
(ініціали, прізвище) 

          М. П. 

____________

Опрос