Идет загрузка документа (78 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к некоторым нормативно-правовым актам Министерства финансов Украины по бухгалтерскому учету

Минфин
Приказ от 11.12.2006 № 1176
редакция действует с 01.01.2015

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку

Наказ Міністерства фінансів України
від 11 грудня 2006 року N 1176

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 грудня 2006 р. за N 1342/13216

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства фінансів України
від 7 лютого 2013 року N 73
,
 від 30 вересня 2014 року N 987

Відповідно до статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку, схвалені Методологічною радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України, що додаються.

2. Управлінню методології бухгалтерського обліку (Ловінська Л. Г.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба) (Кутецька В. М.) після державної реєстрації цього наказу забезпечити його опублікування в засобах масової інформації.

4. Установити, що цей наказ набирає чинності з 01.01.2007.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Єфименко Т. І.

 

Перший віце-прем'єр-міністр України,
Міністр фінансів України
 

 
М. Я. Азаров
 

 

Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку

1. Пункт 1 втратив чинність

2. Пункт 2 втратив чинність

3. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 року N 92, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 18 травня 2000 року за N 288/4509:

3.1. Пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Положення (стандарт) 7 не поширюється на операції з біологічними активами, які пов'язані із сільськогосподарською діяльністю та оцінені за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу, та на невідтворювані природні ресурси, особливості обліку яких визначаються іншими положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку".

3.2. Підпункт 5.1.7 підпункту 5.1 пункту 5 викласти в такій редакції:

"5.1.7. Тварини".

3.3. Абзац дев'ятий пункту 8 викласти в такій редакції:

"Фінансові витрати не включаються до первісної вартості основних засобів, придбаних (створених) повністю або частково за рахунок запозичень (за винятком фінансових витрат, які включаються до собівартості кваліфікаційних активів відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 31 "Фінансові витрати")".

4. Абзац другий пункту 11 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18 жовтня 1999 року N 242, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 2 листопада 1999 року за N 750/4043, викласти в такій редакції:

"Фінансові витрати не включаються до первісної вартості нематеріальних активів, придбаних (створених) повністю або частково за рахунок запозичень (за винятком фінансових витрат, які включаються до собівартості кваліфікаційних активів відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 31 "Фінансові витрати")".

5. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 року N 246, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 2 листопада 1999 року за N 751/4044:

5.1. Абзац третій пункту 14 викласти в такій редакції:

"фінансові витрати (за винятком фінансових витрат, які включаються до собівартості кваліфікаційних активів відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 31 "Фінансові витрати")".

5.2. У пункті 28 слова "сторнується запис про попереднє зменшення вартості цих запасів" замінити словами "визнається інший операційний дохід із збільшенням вартості цих запасів".

6. Пункт 3 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 14 "Оренда", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 липня 2000 року N 181, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 серпня 2000 року за N 487/4708, доповнити підпунктом 4 такого змісту:

"4) на оцінку біологічних активів - об'єктів оренди, які оцінюються за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 30 "Біологічні активи".

7. Абзац сьомий пункту 3 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 1999 року N 290, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 1999 року за N 860/4153, викласти в такій редакції:

"первісним визнанням і зміною справедливої вартості біологічних активів, пов'язаних із сільськогосподарською діяльністю, та з первісним визнанням сільськогосподарської продукції".

8. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 року N 318, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 19 січня 2000 року за N 27/4248:

8.1. Пункт 3 доповнити другим реченням такого змісту:

"Положення (стандарт) 16 не поширюється на витрати, пов'язані з первісним визнанням і зміною справедливої вартості біологічних активів, пов'язаних із сільськогосподарською діяльністю, та з первісним визнанням сільськогосподарської продукції".

8.2. У пункті 27 слова "залученням позикового капіталу" замінити словами "запозиченнями (крім фінансових витрат, які включаються до собівартості кваліфікаційних активів відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 31 "Фінансові витрати")".

9. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 року N 39 і зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 15 березня 2000 року за N 161/4382:

9.1. Пункт 7 доповнити підпунктом 7.1 такого змісту:

"7.1. У статті "Довгострокові біологічні активи" наводиться вартість довгострокових біологічних активів, облік яких ведеться за Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 30 "Біологічні активи". У цій статті наводиться справедлива або первісна (переоцінена) вартість, сума накопиченої амортизації (у дужках) і залишкова вартість довгострокових біологічних активів. До підсумку балансу включається справедлива або залишкова вартість, яка дорівнює різниці між первісною (переоціненою) вартістю і сумою накопиченої амортизації".

9.2. У пункті 10 слова "дорослих тварин на відгодівлі і в нагулі, птиці, звірів, кроликів, дорослих тварин, вибракуваних з основного стада для реалізації, та молодняку тварин" виключити.

9.3. Доповнити підпунктом 10.1 такого змісту:

"10.1. У статті "Поточні біологічні активи" відображається вартість поточних біологічних активів тваринництва (дорослі тварини на відгодівлі і в нагулі, птиця, звірі, кролі, дорослі тварини, вибракувані з основного стада для реалізації, молодняк тварин на вирощуванні і відгодівлі) в оцінці за справедливою або первісною вартістю, а також рослинництва (зернові, технічні, овочеві та інші культури) в оцінці за справедливою вартістю, облік яких ведеться за Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 30 "Біологічні активи".

9.4. Пункт 38 доповнити другим реченням такого змісту: "До цієї статті включається також дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості біологічних активів з виділенням у вписуваному рядку 041 доходу від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності".

9.5. Пункт 39 доповнити абзацом другим такого змісту:

"У цій статті наводяться також витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, від зміни вартості біологічних активів з виділенням у вписуваному рядку 132 витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності".

9.6. У пункті 41 слова "залученням позикового капіталу" замінити словами "запозиченнями (крім фінансових витрат, які включаються до собівартості кваліфікаційних активів відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 31 "Фінансові витрати")".

9.7. Унести зміни до додатка до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", виклавши його в новій редакції, що додається.

10. Пункт 3 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 28 "Зменшення корисності активів", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 грудня 2004 року N 817, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 січня 2005 року за N 35/10315, доповнити підпунктом 3.6 такого змісту:

"3.6. Біологічні активи, які оцінені за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу".

11. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 30 "Біологічні активи", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 18 листопада 2005 року N 790, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 5 грудня 2005 року за N 1456/11736:

11.1. Абзац другий пункту 11 викласти в такій редакції:

"Поточні біологічні активи, справедливу вартість яких на дату балансу достовірно визначити неможливо, визнаються та відображаються за первісною вартістю, крім поточних біологічних активів рослинництва, які визнаються і відображаються як незавершене виробництво. Такий підхід застосовується до періоду, у якому стає можливим визначити справедливу вартість поточних біологічних активів. Оцінка таких поточних біологічних активів здійснюється відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".

11.2. В абзаці восьмому пункту 17 слова "в кінці звітного (календарного) року" виключити.

12. У Плані рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року N 291, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 року за N 892/4185:

12.1. Назву субрахунку 107 "Робоча і продуктивна худоба" замінити назвою "Тварини".

12.2. Доповнити рахунок 13 "Знос (амортизація) необоротних активів" субрахунком 134 "Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів".

12.3. Назву субрахунку 155 рахунку 15 "Капітальні інвестиції" викласти в такій редакції: "Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів".

12.4. Назву рахунку 16 "Довгострокова дебіторська заборгованість" замінити назвою "Довгострокові біологічні активи".

12.5. Субрахунки рахунку 16 "Довгострокові біологічні активи" викласти в такій редакції:

"161 "Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю"

162 "Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за первісною вартістю"

163 "Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю"

164 "Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною вартістю"

165 "Незрілі довгострокові біологічні активи, які оцінюються за справедливою вартістю"

166 "Незрілі довгострокові біологічні активи, які оцінюються за первісною вартістю".

12.6. Опис колонки п'ятої рахунку 16 "Довгострокові біологічні активи" викласти в такій редакції: "Сільськогосподарські підприємства, підприємства інших галузей, що здійснюють сільськогосподарську діяльність".

12.7. Назву рахунку 18 "Інші необоротні активи" замінити назвою "Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи".

12.8. Слова "За видами активів" колонки чотири виключити та включити до рахунку 18 "Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи" такі субрахунки:

"181 "Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду"

182 "Довгострокові векселі одержані"

183 "Інша дебіторська заборгованість"

184 "Інші необоротні активи".

12.9. Назву рахунку 21 "Тварини на вирощуванні та відгодівлі" замінити назвою "Поточні біологічні активи".

12.10. Субрахунки рахунку 21 викласти в такій редакції:

"211 "Поточні біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю";

212 "Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю";

213 "Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною вартістю".

12.11. Опис колонки п'ятої рахунку 21 "Поточні біологічні активи" викласти в такій редакції: "Сільськогосподарські підприємства, підприємства інших галузей, що здійснюють сільськогосподарську діяльність".

12.12. Доповнити рахунок 71 субрахунком 710 "Дохід від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю".

12.13. Доповнити рахунок 94 субрахунком 940 "Витрати від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю".

13. В Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженій наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року N 291 і зареєстрованій в Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 року за N 893/4186:

13.1. У рахунку 10 "Основні засоби":

13.1.1. Назву субрахунку 107 "Робоча і продуктивна худоба" замінити назвою "Тварини".

13.1.2. Абзац дев'ятий рахунку 10 "Основні засоби" викласти в такій редакції:

"На субрахунках 104 "Машини та обладнання", 105 "Транспортні засоби", 106 "Інструменти, прилади та інвентар" ведеться облік відповідно машин та обладнання, транспортних засобів, інструментів, приладів та інвентарю. На субрахунках 107 "Тварини" і 108 "Багаторічні насадження" ведеться облік довгострокових біологічних активів, у тому числі багаторічних насаджень, які не пов'язані із сільськогосподарською діяльністю".

13.2. У рахунку 13 "Знос (амортизація) необоротних активів":

13.2.1. Абзац другий доповнити субрахунком 134 "Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів".

13.2.2. Абзац сьомий рахунку 13 доповнити другим реченням такого змісту: "На субрахунку 134 "Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів" узагальнюється інформація про суму амортизації, нарахованої на довгострокові біологічні активи, облік яких ведеться на субрахунках 162 "Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за первісною вартістю" та 164 "Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною вартістю".

13.3. У рахунку 15 "Капітальні інвестиції":

13.3.1. Назву субрахунку 155 "Формування основного стада" замінити назвою "Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів".

13.3.2. Абзац дев'ятий рахунку 15 викласти в такій редакції:

"На субрахунку 155 "Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів" ведеться облік витрат на придбання або вирощування (створення) довгострокових біологічних активів, облік яких ведеться на рахунку 16 "Довгострокові біологічні активи", у тому числі на вирощування незрілих довгострокових біологічних активів, та формування основного стада робочої і продуктивної худоби (крім тварин, які обліковуються на рахунку 21 "Поточні біологічні активи")".

13.4. У рахунку 16:

13.4.1. Назву рахунку 16 "Довгострокова дебіторська заборгованість" замінити назвою "Довгострокові біологічні активи".

13.4.2. Текст рахунку 16 "Довгострокові біологічні активи" викласти в такій редакції:

"Рахунок 16 "Довгострокові біологічні активи" призначено для обліку й узагальнення інформації про наявність та рух власних або отриманих на умовах фінансової оренди довгострокових біологічних активів.

До довгострокових біологічних активів належать біологічні активи, здатні давати сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи або в інший спосіб приносити економічні вигоди протягом періоду, що перевищує 12 місяців (або операційний цикл, якщо він більше 12 місяців), та біологічні активи, що створюються протягом періоду, більшого ніж один рік, за винятком тварин на вирощуванні і відгодівлі.

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про довгострокові біологічні активи, про одержані від їх біологічних перетворень додаткові біологічні активи і сільськогосподарську продукцію визначаються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 30 "Біологічні активи".

За дебетом рахунку 16 "Довгострокові біологічні активи" відображається надходження довгострокових біологічних активів, за кредитом - їх вибуття.

Рахунок 16 "Довгострокові біологічні активи" має такі субрахунки:

161 "Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю";

162 "Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за первісною вартістю";

163 "Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю";

164 "Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною вартістю";

165 "Незрілі довгострокові біологічні активи, які оцінюються за справедливою вартістю";

166 "Незрілі довгострокові біологічні активи, які оцінюються за первісною вартістю".

На субрахунку 161 "Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю" ведеться облік наявності та руху довгострокових біологічних активів рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу. Аналітичний облік ведеться за видами довгострокових біологічних активів рослинництва.

На субрахунку 162 "Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за первісною вартістю" ведеться облік наявності та руху довгострокових біологічних активів рослинництва, справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо, унаслідок чого їх оцінка здійснена відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" та 28 "Зменшення корисності активів". Аналітичний облік ведеться за видами таких довгострокових біологічних активів рослинництва.

На субрахунку 163 "Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю" ведеться облік наявності та руху довгострокових біологічних активів тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу. Аналітичний облік ведеться за видами довгострокових біологічних активів тваринництва.

На субрахунку 164 "Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною вартістю" ведеться облік наявності та руху довгострокових біологічних активів тваринництва, справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо, унаслідок чого їх оцінка здійснена відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" та 28 "Зменшення корисності активів". Аналітичний облік ведеться за видами таких довгострокових біологічних активів тваринництва.

На субрахунку 165 "Незрілі довгострокові активи, які оцінюються за справедливою вартістю" ведеться облік наявності та рух незрілих довгострокових біологічних активів (крім тварин, які обліковуються на рахунку 21 "Поточні біологічні активи"), які оцінені за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу. Аналітичний облік ведеться за видами таких незрілих довгострокових біологічних активів.

На субрахунку 166 "Незрілі довгострокові активи, які оцінюються за первісною вартістю" ведеться облік незрілих довгострокових біологічних активів (крім тварин, які обліковуються на рахунку 21 "Поточні біологічні активи"), справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо, унаслідок чого вони оцінюються, виходячи із суми витрат, зазнаних на їх вирощування. Аналітичний облік ведеться за видами таких незрілих довгострокових біологічних активів.

Рахунок 16 "Довгострокові біологічні активи" кореспондує:

  

за дебетом з кредитом рахунків: 

  

за кредитом з дебетом рахунків: 

13 

"Знос (амортизація) необоротних активів"; 

13 

"Знос (амортизація) необоротних активів"; 

15 

"Капітальні інвестиції"; 

18 

"Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи"; 

18 

"Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи"; 

21 

"Поточні біологічні активи"; 

37 

"Розрахунки з різними дебіторами"; 

42 

"Додатковий капітал"; 

41 

"Пайовий капітал"; 

85 

"Інші затрати"; 

42 

"Додатковий капітал"; 

94 

"Інші витрати операційної діяльності"; 

46 

"Неоплачений капітал"; 

97 

"Інші витрати"; 

48 

"Цільове фінансування і цільові надходження"; 

99 

"Надзвичайні витрати". 

53 

"Довгострокові зобов'язання з оренди"; 

  

  

71 

"Інший операційний дохід"; 

  

  

74 

"Інші доходи". 

  

  

13.5. У рахунку 18:

13.5.1. Назву рахунку "Інші необоротні активи" замінити назвою "Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи".

13.5.2. Текст рахунку 18 викласти в такій редакції:

"Рахунок 18 "Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи" призначено для обліку дебіторської заборгованості фізичних та юридичних осіб, яка не виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу, для обліку активів, використання яких, як очікується, неможливо протягом дванадцяти місяців з дати балансу, а також для обліку інших необоротних активів, які не знайшли безпосереднього відображення на інших рахунках обліку необоротних активів.

Рахунок 18 "Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи" має такі субрахунки:

181 "Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду";

182 "Довгострокові векселі одержані";

183 "Інша дебіторська заборгованість";

184 "Інші необоротні активи".

За дебетом рахунку 18 "Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи" відображається виникнення (збільшення) довгострокової дебіторської заборгованості та одержання інших необоротних активів, за кредитом - погашення (списання) довгострокової дебіторської заборгованості та вибуття інших необоротних активів.

На субрахунку 181 "Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду" відображаються чисті інвестиції орендодавця у фінансову оренду, визначені згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 14 "Оренда".

На субрахунку 182 "Довгострокові векселі одержані" ведеться облік векселів, одержаних на забезпечення довгострокової дебіторської заборгованості.

Субрахунок 183 "Інша дебіторська заборгованість" призначений для обліку довгострокової дебіторської заборгованості, яка не відображається на інших субрахунках рахунку 18 "Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи", зокрема розрахунків з працівниками за виданими довгостроковими позиками тощо, інші види розрахунків.

На субрахунку 184 "Інші необоротні активи" ведеться облік активів, використання яких, як очікується, неможливо протягом дванадцяти місяців з дати балансу, зокрема грошових коштів, а також інших активів, які безпосередньо не можуть бути відображені на інших рахунках обліку необоротних активів.

Аналітичний облік довгострокової дебіторської заборгованості та інших необоротних активів ведеться за кожним дебітором, за видами заборгованості, термінами її виникнення й погашення, за видами інших необоротних активів.

Рахунок 18 "Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи" кореспондує:

  

за дебетом з кредитом рахунків: 

  

за кредитом з дебетом рахунків:  

10 

"Основні засоби"; 

10 

"Основні засоби"; 

11 

"Інші необоротні матеріальні активи"; 

11 

"Інші необоротні матеріальні активи"; 

12 

"Нематеріальні активи"; 

12 

"Нематеріальні активи"; 

31 

"Рахунки в банках"; 

14 

"Довгострокові фінансові інвестиції"; 

33 

"Інші кошти"; 

30 

"Каса"; 

35 

"Поточні фінансові інвестиції"; 

31 

"Рахунки в банках"; 

37 

"Розрахунки з різними дебіторами"; 

33 

"Інші кошти"; 

69 

"Доходи майбутніх періодів"; 

35 

"Поточні фінансові інвестиції"; 

70 

"Доходи від реалізації"; 

37 

"Розрахунки з різними дебіторами"; 

73 

"Інші фінансові доходи"; 

85 

"Інші затрати"; 

74 

"Інші доходи". 

97 

"Інші витрати"; 

  

  

99 

"Надзвичайні витрати". 

13.6. У рахунку 21:

13.6.1. Назву рахунку 21 "Тварини на вирощуванні та відгодівлі" замінити назвою "Поточні біологічні активи".

13.6.2. Текст рахунку 21 викласти в такій редакції:

"Рахунок 21 "Поточні біологічні активи" призначено для обліку й узагальнення інформації про наявність та рух поточних біологічних активів тваринництва, зокрема тварин, що перебувають на вирощуванні та відгодівлі, птиці, звірів, кролів, сімей бджіл, а також худоби, вибракуваної з основного стада й реалізованої без ставлення на відгодівлю, тварин, прийнятих від населення для реалізації, та рослинництва, які оцінюються за справедливою вартістю, зокрема зернові, технічні, овочеві та інші культури тощо.

За дебетом рахунку 21 "Поточні біологічні активи" відображається надходження (оприбуткування зернових, технічних, овочевих та інших культур тощо, приплоду молодняку продуктивної й робочої худоби, вибракуваних з основного стада худоби для подальшої відгодівлі або реалізації без відгодівлі) поточних біологічних активів; приріст живої маси молодняку тварин, за кредитом - вибуття поточних біологічних активів унаслідок передачі на переробку, продаж, безоплатної передачі тощо".

Рахунок 21 "Поточні біологічні активи" має такі субрахунки:

211 "Поточні біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю";

212 "Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю";

213 "Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною вартістю".

На субрахунку 211 "Поточні біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю" ведеться облік наявності та руху поточних біологічних активів рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу. Аналітичний облік ведеться за видами (культурами) поточних біологічних активів рослинництва (посіви зернових, технічних, овочевих тощо).

На субрахунку 212 "Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю" ведеться облік наявності та руху поточних біологічних активів тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу. Аналітичний облік ведеться за видами (групами) поточних активів тваринництва (молодняк тварин на вирощуванні, тварини на відгодівлі, птиця, звірі, кролі, сім'ї бджіл, доросла худоба, що вибракувана з основного стада, тощо).

На субрахунку 213 "Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною вартістю" ведеться облік наявності та руху поточних біологічних активів тваринництва, справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо, унаслідок чого їх оцінка здійснена відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси". Аналітичний облік ведеться за видами (групами) поточних біологічних активів тваринництва".

13.7. У рахунку 27 "Продукція сільськогосподарського виробництва" абзац другий викласти в такій редакції:

"Сільськогосподарська продукція оприбутковується за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу".

13.8. Абзац другий рахунку 39 "Витрати майбутніх періодів" після слів "страхового поліса" доповнити словами "оплата торгового патенту".

13.9. Після абзацу четвертого рахунку 71 "Інший операційний дохід" доповнити абзацом п'ятим такого змісту:

"На субрахунку 710 "Дохід від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю" узагальнюється інформація про доходи від первісного визнання та зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю, зокрема дохід від первісного визнання сільськогосподарської продукції і біологічних активів, та від зміни справедливої вартості біологічних активів, який визначено відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 30 "Біологічні активи".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - тринадцятий вважати шостим - чотирнадцятим.

13.10. Після абзацу третього рахунку 94 "Інші витрати операційної діяльності" доповнити абзацом четвертим такого змісту:

"На субрахунку 940 "Витрати від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю" узагальнюється інформація про витрати від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю, зокрема витрати від первісного визнання сільськогосподарської продукції і біологічних активів та від зміни справедливої вартості біологічних активів, які визначені відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 30 "Біологічні активи".

У зв'язку з цим абзаци чотири - дванадцять вважати п'ятим - тринадцятим.

13.11. У рахунку 95 "Фінансові витрати":

13.11.1. Абзац перший викласти в такій редакції:

"На рахунку 95 "Фінансові витрати" ведеться облік витрат на проценти та інших витрат підприємства, пов'язаних із запозиченнями".

13.11.2. Абзац третій доповнити словами "а також на рахунки обліку витрат з придбання, будівництва, створення, виготовлення, виробництва, вирощування і доведення кваліфікаційного активу до стану, у якому він придатний для використання із запланованою метою або продажу, відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 31 "Фінансові витрати".

14. У кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку:

14.1. За дебетом рахунків: 13 "Знос (амортизація) необоротних активів"; 42 "Додатковий капітал"; 94 "Інші витрати операційної діяльності" доповнити кореспонденцією з кредитом рахунку 16 "Довгострокові біологічні активи".

14.2. За дебетом рахунків: 10 "Основні засоби"; 11 "Інші необоротні матеріальні активи"; 12 "Нематеріальні активи"; 30 "Каса"; 33 "Інші кошти"; 37 "Розрахунки з різними дебіторами" доповнити кореспонденцією з кредитом рахунку 18 "Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи".

14.3. За дебетом рахунків: 15 "Капітальні інвестиції" і 23 "Виробництво" доповнити кореспонденцією з кредитом рахунку 95 "Фінансові витрати".

14.4. За кредитом рахунків: 13 "Знос (амортизація) необоротних активів"; 15 "Капітальні інвестиції"; 41 "Пайовий капітал"; 42 "Додатковий капітал"; 46 "Неоплачений капітал"; 48 "Цільове фінансування і цільові надходження"; 53 "Довгострокові зобов'язання з оренди"; 71 "Інший операційний дохід" доповнити кореспонденцією з дебетом рахунку 16 "Довгострокові біологічні активи".

14.5. За кредитом рахунків: 10 "Основні засоби"; 11 "Інші необоротні матеріальні активи"; 12 "Нематеріальні активи"; 37 "Розрахунки з різними дебіторами"; 69 "Доходи майбутніх періодів"; 70 "Доходи від реалізації"; 73 "Інші фінансові доходи"; 74 "Інші доходи" доповнити кореспонденцією з дебетом рахунку 18 "Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи".

14.6. За кредитом рахунку 95 "Фінансові витрати" доповнити кореспонденцією з дебетом рахунків 15 "Капітальні інвестиції" і 23 "Виробництво".

14.7. За дебетом рахунків: 10 "Основні засоби"; 11 "Інші необоротні матеріальні активи"; 12 "Нематеріальні активи"; 14 "Довгострокові фінансові інвестиції"; 30 "Каса"; 31 "Рахунки в банках; 33 "Інші кошти"; 35 "Поточні фінансові інвестиції"; 37 "Розрахунки з різними дебіторами" виключити кореспонденцію з кредитом рахунку 16 "Довгострокова дебіторська заборгованість".

14.8. За дебетом рахунку 93 "Витрати на збут" виключити кореспонденцію з кредитом рахунку 38 "Резерв сумнівних боргів".

14.9. За кредитом рахунків: 10 "Основні засоби"; 11 "Інші необоротні матеріальні активи"; 12 "Нематеріальні активи"; 37 "Розрахунки з різними дебіторами"; 69 "Доходи майбутніх періодів"; 70 "Доходи від реалізації"; 73 "Інші фінансові доходи" виключити кореспонденцію з дебетом рахунку 16 "Довгострокова дебіторська заборгованість".

14.10. За кредитом рахунку 38 "Резерв сумнівних боргів" виключити кореспонденцію з дебетом рахунку 93 "Витрати на збут".

15. У Плані рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій суб'єктів малого підприємництва, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 19 квітня 2001 року N 186, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 5 травня 2001 року за N 389/5580:

15.1. Доповнити рахунком 16 "Довгострокові біологічні активи" з таким описом "Облік та узагальнення інформації про довгострокові біологічні активи".

15.2. У колонці третій рахунку 20 "Виробничі запаси" слова "тварин на вирощуванні і відгодівлі" виключити.

15.3. Доповнити рахунком 21 "Поточні біологічні активи" з таким описом "Облік та узагальнення інформації про поточні біологічні активи рослинництва (які оцінені за справедливою вартістю) і тваринництва".

16. Пункт 16 втратив чинність

17. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2000 року N 353, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 20 січня 2001 року за N 47/5238, слова "тимчасова різниця", "тимчасова різниця, що підлягає вирахуванню", "тимчасова різниця, що підлягає оподаткуванню" замінити словами "тимчасова податкова різниця", "тимчасова податкова різниця, що підлягає вирахуванню", "тимчасова податкова різниця, що підлягає оподаткуванню" у всіх відмінках.

 

Начальник Управління методології
бухгалтерського обліку
 

 
Л. Г. Ловінська
 

 

  

 

КОДИ 

|    | 01 

  

  

  

  

  

  

  


Дата (рік, місяць, число) 

Підприємство ___________________________________________ 

за ЄДРПОУ 

Територія ______________________________________________ 

за КОАТУУ 

Форма власності ________________________________________ 

за КФВ 

Орган державного управління _____________________________ 

за СПОДУ 

Галузь _________________________________________________ 

за ЗКГНГ 

Вид економічної діяльності ________________________________ 

за КВЕД 

Одиниця виміру: тис. грн. 

Контрольна сума 

Адреса ________________________________________________ 

  

Баланс
на ____________ 20__ р.

Додаток втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Міністерства фінансів України
від 31 березня 1999 року N 87

згідно з наказом Міністерства фінансів України
від 7 лютого 2013 року N 73)

 

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

  

 

КОДИ 

|    | 01 

  

  

  

  

  

  

  


Дата (рік, місяць, число) 

Підприємство ___________________________________________ 

за ЄДРПОУ 

Територія ______________________________________________ 

за КОАТУУ 

Форма власності ________________________________________ 

за КФВ 

Орган державного управління _____________________________ 

за СПОДУ 

Галузь _________________________________________________ 

за ЗКГНГ 

Вид економічної діяльності ________________________________ 

за КВЕД 

Середньооблікова чисельність __________________ 

Контрольна сума 

Одиниця виміру: тис. грн. 

  

Адреса ________________________________________________ 

  

Баланс
на ____________ 200   р.
 

Форма N 1-м 

Код за ДКУД 

1801006 


Актив 

Код рядка 

На початок звітного року 

На кінець звітного періоду 

I. Необоротні активи 

  

  

  

Незавершене будівництво 

020 

  

  

Основні засоби: 

  

  

  

   залишкова вартість 

030 

  

  

   первісна вартість 

031 

  

  

   знос 

032 

(      ) 

(      ) 

Довгострокові біологічні активи: 

  

  

  

   справедлива (залишкова) вартість 

035 

  

  

   первісна вартість 

036 

  

  

   накопичена амортизація 

037 

(      ) 

(      ) 

Довгострокові фінансові інвестиції 

040 

  

  

Інші необоротні активи 

070 

  

  

Усього за розділом I 

080 

  

  

II. Оборотні активи 

  

  

  

Виробничі запаси 

100 

  

  

Поточні біологічні активи 

110 

  

  

Готова продукція 

130 

  

  

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 

  

  

  

   чиста реалізаційна вартість 

160 

  

  

   первісна вартість 

161 

  

  

   резерв сумнівних боргів 

162 

(      ) 

(      ) 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 

170 

  

  

Інша поточна дебіторська заборгованість 

210 

  

  

Поточні фінансові інвестиції 

220 

  

  

Грошові кошти та їх еквіваленти: 

  

  

  

   в національній валюті  

230 

  

  

   в іноземній валюті  

240 

  

  

Інші оборотні активи 

250 

  

  

Усього за розділом ІІ 

260 

  

  

III. Витрати майбутніх періодів 

270 

  

  

Баланс 

280 

  

  

Пасив 

Код рядка 

На початок звітного року 

На кінець звітного періоду 

I. Власний капітал 

  

  

  

Статутний капітал 

300 

  

  

Додатковий капітал 

320 

  

  

Резервний капітал 

340 

  

  

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 

350 

  

  

Неоплачений капітал 

360 

(      ) 

(      ) 

Усього за розділом I 

380 

  

  

II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування 

430 

  

  

III. Довгострокові зобов'язання 

480 

  

  

IV. Поточні зобов'язання 

  

  

  

Короткострокові кредити банків 

500 

  

  

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями  

510 

  

  

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 

530 

  

  

Поточні зобов'язання за розрахунками: 

  

  

  

   з бюджетом 

550 

  

  

   зі страхування 

570 

  

  

   з оплати праці 

580 

  

  

Інші поточні зобов'язання 

610 

  

  

Усього за розділом IV 

620 

  

  

V. Доходи майбутніх періодів 

630 

  

  

Баланс 

640 

  

  

2. Звіт про фінансові результати
за ____________ 200_ р.

Форма N 2-м 

Код за ДКУД

1801007 


Стаття 

Код рядка 

За звітний період 

За аналогічний період попереднього року 

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

010 

  

  

Непрямі податки та інші вирахування з доходу 

020 

(      ) 

(      ) 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 - 020) 

030 

  

  

Інші операційні доходи  

040 

  

  

Інші звичайні доходи 

050 

  

  

Надзвичайні доходи 

060 

  

  

Разом чисті доходи (030 + 040 + 050 + 060) 

070 

  

  

Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової продукції 

080 

  

  

Матеріальні затрати 

090 

(      ) 

(      ) 

Витрати на оплату праці 

100 

(      ) 

(      ) 

Відрахування на соціальні заходи 

110 

(      ) 

(      ) 

Амортизація 

120 

(      ) 

(      ) 

Інші операційні витрати 

130 

(      ) 

(      ) 

      у тому числі: 

131 

(      ) 

(      ) 

  

140 

(      ) 

(      ) 

Інші звичайні витрати  

150 

(      ) 

(      ) 

Надзвичайні витрати  

160 

(      ) 

(      ) 

Податок на прибуток  

170 

(      ) 

(      ) 

Разом витрати (090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 ± 080 + 160 + 170) 

180 

(      ) 

(      ) 

Чистий прибуток (збиток) (070 - 180) 

190 

  

  

Керівник

Головний бухгалтер

 ____________

Опрос