Идет загрузка документа (610 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о депозитарной деятельности

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Положение, Решение от 17.10.2006 № 999
Утратил силу

Про затвердження Положення про депозитарну діяльність

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 17 жовтня 2006 року N 999

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 листопада 2006 р. за N 1238/13112

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
рішеннями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 24 січня 2008 року N 50
,
 від 28 грудня 2010 року N 1949
,
 від 22 березня 2011 року N 284
,
 
рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 3 липня 2012 року N 923,
від 3 липня 2012 року N 924,
 від 27 грудня 2012 року N 1903
,
 від 20 червня 2013 року N 1100

Рішення втратило чинність
(згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 25 березня 2014 року N 341)

Відповідно до статей 3 та 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статей 6, 14 та 17 Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" та з метою вдосконалення основних понять, правил і вимог до здійснення депозитарної діяльності у Національній депозитарній системі України Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про депозитарну діяльність (додається).

2. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про депозитарну діяльність, затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.05.98 N 61.

3. Депозитаріям цінних паперів і зберігачам цінних паперів привести свою діяльність у відповідність до вимог цього Положення не пізніше року від дати набрання чинності цим рішенням, за винятком норми пункту 2 розділу II цього Положення, до якого застосовуються вимоги пункту 6 розділу VII "Прикінцеві положення" Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

4. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку М. Непрану забезпечити:

державну реєстрацію цього рішення в Міністерстві юстиції України;

публікацію цього рішення відповідно до законодавства.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії В. Петренка.

 

Голова Комісії 

А. Балюк 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Голова Служби
безпеки України
 

 
І. Дріжчаний
 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
А. Дашкевич
 

Голова Державного
комітету фінансового
моніторингу України
 

 
 
С. Г. Гуржій
 

 

 

Положення про депозитарну діяльність

Це Положення розроблено відповідно до статей 3 та 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статей 6, 14 та 17 Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", статей 27 та 47 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" та інших нормативно-правових актів України.

(абзац перший преамбули із змінами, внесеними згідно з
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 924)

Це Положення визначає перелік цінних паперів, які обслуговуються у Національній депозитарній системі, основні функції депозитарних установ та правила здійснення операцій при виконанні ними зберігання та обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах та операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів, особливості депозитарного обслуговування інститутів спільного інвестування та пенсійних фондів, порядок взаємодії зберігачів і депозитаріїв цінних паперів з іншими учасниками Національної депозитарної системи, вимоги до складання облікового та зведеного облікового реєстру власників цінних паперів, вимоги до здійснення та суміщення депозитарної діяльності.

Розділ I. Загальні положення

1. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

активні аналітичні рахунки депозитарного обліку - рахунки депозитарного обліку, які відкриваються депозитарною установою згідно з її внутрішніми документами та відповідно до вимог стандартів депозитарного обліку, затверджених Національним депозитарієм України, погоджених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку або Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія), з метою забезпечення депозитарного обліку депозитарних активів, зокрема, для відображення місця їх знаходження (зберігання) та стану випуску цінних паперів;

(абзац другий пункту 1 розділу І із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 03.07.2012 р. N 924)

безумовна операція з управління рахунком у цінних паперах - списання, зарахування або переказ цінних паперів на рахунку у цінних паперах депонента та/або клієнта без його розпорядження під час проведення емітентом операцій з цінними паперами, а також у зв'язку із зміною дієздатності (обмеження дієздатності або визнання особи недієздатною), внаслідок передачі цінних паперів у спадщину та в інших випадках, які передбачені законодавством;

безумовна операція щодо обмеження здійснення операцій в системі депозитарного обліку депозитарної установи з цінними паперами окремого випуску окремого емітента (далі - безумовна операція щодо обмеження здійснення операцій) - встановлення обмеження на здійснення облікових операцій з усіма цінними паперами окремого випуску, наявними у системі депозитарного обліку депозитарію та його клієнтів, яке здійснюється на визначений строк або до настання певної події відповідно до внутрішніх документів депозитарних установ із забезпеченням збереження стану рахунків у цінних паперах депонентів, клієнтів на підставі рішення суду, рішення Комісії, розпорядження/постанови уповноваженої особи Комісії та інших підстав, встановлених законом;

(пункт 1 розділу І доповнено новим абзацом четвертим згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 28.12.2010 р. N 1949,
 у зв'язку з цим абзаци четвертий - двадцять дев'ятий
 вважати відповідно абзацами п'ятим - тридцятим
,
 абзац четвертий пункту 1 розділу І із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 03.07.2012 р. N 924)

дата обліку - дата, що призначається уповноваженим органом управління емітента або особою (особами), яка призначає позачергові загальні збори емітента, або органом державної влади, якщо законами України надано відповідні повноваження, за станом на яку депозитарній установі необхідно скласти обліковий або зведений обліковий реєстр власників цінних паперів. У разі складання реєстру у паперовій формі він має бути з прошитими та пронумерованими сторінками, засвідчений підписами посадових осіб та скріплений печаткою депозитарної установи;

депозитарні активи - сертифікати цінних паперів на пред'явника, свідоцтва про знерухомлення іменних цінних паперів, глобальні сертифікати цінних паперів і тимчасові глобальні сертифікати цінних паперів, записи на рахунках у цінних паперах депозитаріїв в інших депозитаріях, у тому числі в Національному депозитарії України, а також записи на рахунках у цінних паперах зберігачів в депозитаріях і в Національному депозитарії України та записи на рахунках у цінних паперах Національного депозитарію України в іноземних депозитарних установах;

(абзац шостий пункту 1 розділу І у редакції рішення Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28.12.2010 р. N 1949
,
 рішення Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 03.07.2012 р. N 924)

депозитарна установа - зберігач цінних паперів (далі - зберігач), Національний депозитарій України або депозитарій цінних паперів (далі - депозитарій);

депозитарна операція - сукупність дій депозитарної установи щодо здійснення нею депозитарної діяльності відповідно до законодавства;

депозитарний облік - облік цінних паперів на рахунках у цінних паперах власників цінних паперів у зберігачів або облік на рахунках у цінних паперах, що здійснює депозитарій для зберігачів, емітентів та інших депозитаріїв, і який передбачає аналітичний та синтетичний облік цінних паперів на рахунках у цінних паперах, на яких відображається набуття та передання права власності на цінні папери, обмеження щодо передання права власності на цінні папери, переміщення депозитарних активів;

депонування цінних паперів - передача власником належних йому цінних паперів зберігачу або передача цінних паперів зберігачем до депозитарію, або передача цінних паперів депозитарієм до іншого депозитарію, або передача емітентом глобального сертифіката до депозитарію для здійснення депозитарної діяльності;

зведений обліковий реєстр власників цінних паперів (далі - зведений обліковий реєстр) - складений депозитарієм на дату обліку перелік власників цінних паперів певного випуску із зазначенням інформації про власників цінних паперів, про кількість цінних паперів, належних кожному власнику, та фактів обтяження цих цінних паперів зобов'язаннями;

ініціатор депозитарної операції - особа, за розпорядженням чи іншою вимогою якої в системі депозитарного обліку депозитарної установи виконуються депозитарні операції. Ініціатором депозитарної операції може бути депонент, клієнт, керуючий рахунком у цінних паперах, депозитарна установа, реєстроутримувач, органи державної влади у межах їх повноважень;

(абзац дванадцятий пункту 1 розділу І із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 28.12.2010 р. N 1949)

інвестиційні (взаємні) фонди - інвестиційні фонди та взаємні фонди інвестиційних компаній, що здійснюють спільне інвестування та створені до набрання чинності Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)";

керуючий рахунком у цінних паперах (далі - керуючий рахунком) - статус, який у зберігача набуває особа, якій депонентом надані повноваження щодо управління його рахунком у цінних паперах, або в депозитарії - юридична особа, якій емітентом надані повноваження щодо управління його рахунком у цінних паперах, або суб'єкт управління об'єктами державної власності, який відповідно до законодавства виконує функції з управління цінними паперами, що є об'єктами державної власності, обсяг повноважень керуючого рахунком встановлюється відповідним правочином або відповідно до актів цивільного законодавства;

(абзац чотирнадцятий пункту 1 розділу I у редакції рішення Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.01.2008 р. N 50
,
 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 28.12.2010 р. N 1949)

клієнт депозитарію - зберігач, який користується послугами депозитарію на підставі депозитарного договору, або емітент, який користується послугами депозитарію на підставі договору про обслуговування емісії цінних паперів, або інший депозитарій, у тому числі Національний депозитарій України, який користується послугами депозитарію на підставі договору про кореспондентські відносини щодо цінних паперів (далі - депозитарій-кореспондент);

(абзац п'ятнадцятий пункту 1 розділу І у редакції рішення Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28.12.2010 р. N 1949)

міждепозитарне повідомлення - повідомлення однієї депозитарної установи, направлене іншій стосовно цінних паперів;

міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (код цінних паперів) - номер (код), який дозволяє однозначно ідентифікувати цінний папір або інший фінансовий інструмент та присвоєння якого передбачено законами України;

обліковий реєстр власників цінних паперів (обліковий реєстр) - складений зберігачем на дату обліку перелік власників цінних паперів певного випуску, яких він обслуговує, із зазначенням інформації про власників цінних паперів, про кількість цінних паперів, належних кожному власнику, та фактів обтяження цих цінних паперів зобов'язаннями;

операційний день депозитарної установи - визначений внутрішніми документами депозитарної установи строк її роботи, протягом якого вона провадить операції з депозитарної діяльності;

операція з цінними паперами - дія учасника фондового ринку, яка призводить до набуття чи припинення прав власності на цінні папери або обмеження обігу цінних паперів та/або реалізації прав за цінними паперами;

(абзац двадцятий пункту 1 розділу І у редакції рішення Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28.12.2010 р. N 1949)

обтяження цінних паперів зобов'язаннями - будь-які обмеження щодо володіння, користування чи розпорядження цінними паперами, пов'язані з умовами успадкування, застави, рішеннями суду та в інших випадках, які передбачені законодавством України;

операції емітента щодо випущених ним цінних паперів - розміщення, викуп, дроблення, консолідація, конвертація, погашення, анулювання, виплата доходу за цінними паперами, операції, пов'язані з реорганізацією та/або зміною розміру статутного капіталу, операції щодо зміни місця зберігання глобального сертифіката, операції з переведення випуску цінних паперів документарної форми існування у бездокументарну форму існування, та інші операції відповідно до законодавства;

(абзац двадцять другий пункту 1 розділу І із змінами, внесеними
згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 28.12.2010 р. N 1949)

пасивні аналітичні рахунки депозитарного обліку - рахунки депозитарного обліку, які депозитарні установи відкривають для депонентів та клієнтів згідно з їх внутрішніми документами та відповідно до вимог стандартів депозитарного обліку, затверджених Національним депозитарієм України, погоджених Комісією, з метою забезпечення депозитарного обліку цінних паперів на рахунках в цінних паперах депонентів і клієнтів та відображення операцій, пов'язаних з передачею права власності на цінні папери та обмеженням щодо передачі права власності на цінні папери;

(абзац двадцять третій пункту 1 розділу І із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 03.07.2012 р. N 924)

реєстроутримувачі - реєстратори та емітенти, що ведуть реєстри власників іменних цінних паперів відповідно до законодавства;

розміщення цінних паперів - відчуження цінних паперів емітентом або андеррайтером шляхом укладення цивільно-правового договору з першим власником;

розпорядження (наказ) (далі - розпорядження) - документ, що містить вимогу до депозитарної установи виконати одну чи декілька взаємопов'язаних депозитарних операцій;

розпорядник рахунку в цінних паперах - статус, який у депозитарній установі набуває фізична особа, яка має повноваження підписувати розпорядження або іншим чином, передбаченим цим Положенням, внутрішніми документами депозитарної установи або договором між депозитарною установою та депонентом або клієнтом, оформлені вимоги щодо виконання операцій в системі депозитарного обліку депозитарної установи;

(абзац двадцять сьомий пункту 1 розділу І у редакції рішення Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28.12.2010 р. N 1949)

свідоцтво про знерухомлення іменних цінних паперів - документ депозитарного обліку, який видається реєстроутримувачем депозитарній установі та є підтвердженням внесення до системи реєстру інформації про цінні папери, знерухомлені в депозитарній установі як номінального утримувача для їх подальшого обліку та обігу у вигляді облікових записів на рахунках у цінних паперах їх власників у системах депозитарного обліку зберігачів і у разі знерухомлення цінних паперів у депозитарії - на рахунках у цінних паперах зберігачів у депозитарії;

(абзац двадцять восьмий пункту 1 розділу I у редакції рішення
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.01.2008 р. N 50)

абзац двадцять дев'ятий пункту 1 розділу І виключено

(абзац двадцять дев'ятий пункту 1 розділу I у редакції рішення
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.01.2008 р. N 50
,
 виключено згідно з рішенням Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 28.12.2010 р. N 1949)

абзац тридцятий пункту 1 розділу І виключено

(згідно з рішенням Державної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 28.12.2010 р. N 1949)

2. Зберігачами визнаються юридичні особи - банки, торговці цінними паперами або реєстратори, які мають ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів.

(пункт 2 розділу І у редакції рішення Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 28.12.2010 р. N 1949)

3. Депозитарієм визнається юридична особа, створена у формі відкритого акціонерного товариства, яка має ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме: депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів. Депозитарії зобов'язані мати спеціальний рахунок у цінних паперах у кожному іншому депозитарії та відкривати такі рахунки всім іншим депозитаріям на підставі встановлених між собою договірних двосторонніх повнофункціональних кореспондентських відносин щодо цінних паперів. 

(пункт 3 розділу І із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 28.12.2010 р. N 1949)

4. У разі одержання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме: діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів, виданої Комісією, депозитарна установа має право виконувати функції реєстратора.

(пункт 4 розділу І із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 03.07.2012 р. N 924)

5. Депозитарні установи здійснюють депозитарну діяльність відповідно до вимог цього Положення, інших нормативно-правових актів та відповідних стандартів, затверджених Національним депозитарієм України, погоджених Комісією, які застосовуються з урахуванням особливостей, встановлених відповідними законами України.

(пункт 5 розділу І із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 03.07.2012 р. N 924)

6. Принципи побудови системи депозитарного обліку цінних паперів встановлюються нормами і правилами обліку цінних паперів в Національній депозитарній системі, затвердженими Комісією та погодженими Національним банком України.

(пункт 6 розділу І із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 03.07.2012 р. N 924)

Розділ II. Перелік цінних паперів, щодо яких здійснюється депозитарна діяльність і які допущені до обслуговування в Національній депозитарній системі

1. Депозитарні установи здійснюють депозитарну діяльність виключно щодо таких цінних паперів, що існують у бездокументарній формі за результатом їх розміщення у такій формі або переведення у таку форму відповідно до законодавства:

(абзац перший пункту 1 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28.12.2010 р. N 1949)

акцій;

облігацій підприємств;

облігацій місцевих позик;

державних облігацій України;

казначейських зобов'язань України;

інвестиційних сертифікатів;

іпотечних сертифікатів;

іпотечних облігацій;

сертифікатів фондів операцій з нерухомістю;

опціонних сертифікатів;

(пункт 1 розділу ІІ доповнено новим абзацом одинадцятим згідно з
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 28.12.2010 р. N 1949,
у зв'язку з цим абзац одинадцятий вважати абзацом дванадцятим)

інших цінних паперів за окремим рішенням Комісії.

(абзац дванадцятий пункту 1 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 03.07.2012 р. N 924)

2. Депозитарні установи здійснюють депозитарну діяльність тільки стосовно тих цінних паперів, яким призначений код цінних паперів відповідно до міжнародного стандарту ISO 6166 Цінні папери - Міжнародна система нумерування для ідентифікації цінних паперів.

(пункт 2 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 28.12.2010 р. N 1949)

3. Особливості здійснення депозитарної діяльності щодо державних цінних паперів установлюються Комісією та Національним банком України.

(пункт 3 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 03.07.2012 р. N 924)

4. Прямим учасникам Національної депозитарної системи заборонено здійснювати депозитарну діяльність щодо векселів та заставних.

5. Обслуговування розміщення та обігу цінних паперів іноземних емітентів на території України здійснюється депозитарними установами за умови їх допуску та/або реєстрації у порядку, передбаченому законодавством України.

(пункт 5 розділу ІІ у редакції рішення Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 28.12.2010 р. N 1949)

6. Особливості обслуговування операцій нерезидентів у Національній депозитарній системі встановлюються законодавством.

7. Порядок обліку цінних паперів в іноземній депозитарній установі та підтвердження прав власності на цінні папери українських емітентів, щодо яких видано дозвіл на розміщення та/або обіг їх за межами України (відповідно до прийнятого Комісією рішення), які обліковуються на рахунку у цінних паперах іноземної депозитарної установи в Національному депозитарії України, встановлюється законодавством країни іноземної депозитарної установи.

(розділ II доповнено новим пунктом 7 згідно з рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 20.06.2013 р. N 1100,
у зв'язку з цим пункт 7 вважати пунктом 8)

8. Депозитарним установам забороняється здійснювати депозитарну діяльність щодо цінних паперів, які розміщені в бездокументарній формі або переведені в таку форму при дематеріалізації чи конвертації, без оформлення на весь їх випуск глобального сертифіката із обов'язковим його депонуванням у депозитарії, якщо інше не передбачено законодавством інших країн щодо обліку цінних паперів, розміщених за межами України.

(пункт 8 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з рішенням 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 28.12.2010 р. N 1949
,
 рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 03.07.2012 р. N 924)

Розділ III. Основні функції депозитарних установ

1. Депозитарні установи для здійснення депозитарної діяльності виконують такі функції:

зберігання цінних паперів;

обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах;

обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів.

Кліринг та розрахунки за операціями щодо цінних паперів здійснює виключно депозитарій, який отримав ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - розрахунково-клірингової діяльності.

2. Для забезпечення зберігання цінних паперів депозитарні установи здійснюють такі депозитарні операції:

приймання сертифікатів цінних паперів і свідоцтв про знерухомлення іменних цінних паперів;

зберігання сертифікатів цінних паперів на пред'явника;

зберігання свідоцтв про знерухомлення іменних цінних паперів;

транспортування сертифікатів цінних паперів і свідоцтв про знерухомлення іменних цінних паперів;

видача сертифікатів цінних паперів, які зберігалися депозитарною установою;

перевірка сертифікатів цінних паперів на справжність (автентичність) і на наявність усіх установлених законодавством України реквізитів;

інвентаризація сертифікатів цінних паперів і свідоцтв про знерухомлення іменних цінних паперів;

інші операції, що можуть бути віднесені законодавством до функції зберігання цінних паперів.

Депозитарії, крім вищеперелічених операцій, виконують такі депозитарні операції:

приймання глобальних та тимчасових глобальних сертифікатів;

зберігання глобальних та тимчасових глобальних сертифікатів;

інвентаризація глобальних та тимчасових глобальних сертифікатів.

3. Для виконання функції обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах депозитарні установи здійснюють такі депозитарні операції:

адміністративні операції;

облікові операції;

інформаційні операції.

3.1. Адміністративні операції - депозитарні операції з відкриття рахунків у цінних паперах, внесення змін до анкети рахунку, закриття рахунків у цінних паперах, зміни способу зберігання цінних паперів та інших змін, не пов'язаних зі зміною залишків цінних паперів на рахунках у цінних паперах.

3.2. Облікові операції - депозитарні операції з ведення рахунків у цінних паперах та відображення операцій з цінними паперами, наслідком яких є зміна кількості цінних паперів на рахунках у цінних паперах, встановлення або зняття обмежень щодо їх обігу, а також зміна місця зберігання (знаходження) депозитарних активів. До облікових операцій депозитарних установ належать операції зарахування, списання, переказу, переміщення цінних паперів.

3.3. Інформаційні операції - депозитарні операції, наслідком яких є видача виписок і довідок з рахунку у цінних паперах та іншої інформації щодо операцій депонентів або клієнтів з рахунками у цінних паперах відповідно до вимог цього Положення та умов договорів, укладених депонентами, клієнтами з депозитарними установами.

(абзац перший підпункту 3.3 пункту 3 розділу ІІІ із змінами,
внесеними згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 28.12.2010 р. N 1949)

До інформаційних операцій депозитарних установ належать операції з підготовки та видачі:

виписок або довідок з рахунку у цінних паперах;

інформаційних довідок;

інформації щодо операцій емітента (включаючи надання інформації про проведення емітентом загальних зборів, використання права голосу тощо);

інформації про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги про проведення позачергових загальних зборів сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (надсилання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів);

(підпункт 3.3 пункту 3 розділу ІІІ доповнено новим абзацом шостим
 згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 28.12.2010 р. N 1949)

надання акціонеру інформації про включення його до переліку акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах;

(підпункт 3.3 пункту 3 розділу ІІІ доповнено новим абзацом сьомим
згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 28.12.2010 р. N 1949,
у зв'язку з цим абзаци шостий та сьомий
вважати абзацами восьмим та дев'ятим)

довідково-аналітичних матеріалів, що характеризують ринок цінних паперів.

Зберігач, що уклав з емітентом у процесі дематеріалізації випущених ним акцій договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам відповідно до Положення про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30 червня 2000 року N 98, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 жовтня 2000 року за N 706/4927, може здійснювати для такого емітента підготовку та надання довідково-аналітичних матеріалів, що характеризують ринок цінних паперів, а також консультування з питань обігу цінних паперів та обліку прав власності на них.

(підпункт 3.3 пункту 3 розділу ІІІ доповнено новим абзацом дев'ятим
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 924,
у зв'язку з цим абзаци дев'ятий, десятий
уважати відповідно абзацами десятим, одинадцятим)

Депозитарії, крім вищеперелічених операцій, можуть здійснювати передання зберігачам отриманої депозитарієм від фондової біржі інформації про унесення, вилучення та перебування цінних паперів у біржовому списку (цінні папери, які пройшли процедуру лістингу на біржі) у разі отримання такої інформації від біржі.

(підпункт 3.3 пункту 3 розділу ІІІ доповнено новим абзацом десятим
згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 28.12.2010 р. N 1949,
 у зв'язку з цим абзац
десятий вважати абзацом одинадцятим)

Видання виписки з рахунку у цінних паперах, яка є підтвердженням прав власності на цінні папери, що обліковуються на рахунку у цінних паперах, є виключно операцією зберігачів.

3.4. Депозитарна установа повинна вести облік належних депоненту або клієнту цінних паперів відокремлено від обліку цінних паперів, що належать іншим депонентам, клієнтам.

3.5. Депозитарна установа зобов'язана вести облік належних депоненту або клієнту цінних паперів відокремлено від обліку цінних паперів, що знаходяться у власності цієї депозитарної установи.

3.6. Заборонено включення цінних паперів, що обліковуються на рахунках у цінних паперах депонентів або клієнтів, до складу майна депозитарної установи.

3.7. На цінні папери депонентів або клієнтів депозитарної установи, крім цінних паперів, що належать цій депозитарній установі, не можуть накладатися обмеження в обігу за зобов'язаннями цієї депозитарної установи.

3.8. При проведенні депозитарного обліку депозитарна установа постійно повинна забезпечувати дотримання депозитарного облікового балансу між обсягом розміщених в депозитарних установах депозитарних активів та розподілом цінних паперів, що становлять ці депозитарні активи, між депонентами або клієнтами депозитарної установи.

4. Для обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів депозитарні установи виконують депозитарні операції, наслідками яких є відображення на рахунках у цінних паперах таких операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів:

викуп - придбання емітентом випущених ним цінних паперів шляхом укладання цивільно-правових договорів з власниками цих цінних паперів для їх подальшого продажу або анулювання відповідно до законодавства;

(абзац другий пункту 4 розділу ІІІ у редакції рішення Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28.12.2010 р. N 1949)

дроблення - зменшення номінальної вартості цінних паперів певного випуску з одночасним збільшенням їх кількості без зміни обсягу випуску;

консолідація - збільшення номінальної вартості цінних паперів певного випуску з одночасним зменшенням їх кількості без зміни обсягу випуску;

конвертація - обмін емітентом цінних паперів одного випуску на цінні папери іншого випуску згідно з умовами їх випуску;

анулювання - сукупність дій емітента щодо припинення дії всіх прав, що надають цінні папери;

погашення - сукупність дій емітента щодо припинення обігу цінних паперів та їх анулювання відповідно до умов випуску;

зміна місця зберігання глобального сертифіката - сукупність дій емітента щодо передання випуску цінних паперів на зберігання та обслуговування до системи депозитарного обліку іншого депозитарію;

(пункт 4 розділу ІІІ доповнено новим абзацом восьмим
згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 28.12.2010 р. N 1949)

дематеріалізація - сукупність дій щодо переведення випуску цінних паперів, розміщених у документарній формі існування, у бездокументарну форму існування;

(пункт 4 розділу ІІІ доповнено новим абзацом дев'ятим
згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 28.12.2010 р. N 1949,
у зв'язку цим абзаци восьмий - одинадцятий
 вважати відповідно абзацами десятим - тринадцятим)

операції, пов'язані зі зміною розміру статутного капіталу акціонерного товариства;

(абзац десятий пункту 4 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно
 з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 28.12.2010 р. N 1949)

виплата емітентом доходів за випущеними ним цінними паперами;

операції, пов'язані з реорганізацією;

інші операції, що можуть бути віднесені відповідно до законодавства до функції обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів.

4.1. Обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів депозитарій здійснює згідно з вимогами законодавства відповідно до розпоряджень емітента цінних паперів та відповідних документів або їх копій, засвідчених в установленому законодавством порядку, які підтверджують наявність підстав для здійснення операцій з цінними паперами на рахунках у цінних паперах.

4.2. Відкриття та ведення для емітентів рахунків у цінних паперах за бездокументарними цінними паперами, що розміщуються, анулюються або викупаються емітентом, здійснює виключно депозитарій.

5. При здійсненні депозитарної діяльності депозитарні установи надають також такі послуги:

зі складання облікового або зведеного облікового реєстру власників цінних паперів;

щодо знерухомлення цінних паперів та реєстрації депозитарної установи як номінального утримувача у реєстрі власників іменних цінних паперів;

щодо переведення всього випуску цінних паперів, розміщених у документарній формі, в бездокументарну форму;

щодо переведення всього випуску цінних паперів, розміщених у бездокументарній формі, в документарну форму;

щодо проведення матеріалізації знерухомлених цінних паперів, випуск яких зареєстрований у документарній формі існування;

щодо обслуговування інвестиційних фондів, взаємних фондів інвестиційних компаній, інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) та пенсійних фондів;

з впровадження, обслуговування та підтримки комп'ютеризованих систем обслуговування рахунків у цінних паперах;

посвідчення зберігачами довіреностей від фізичних осіб - депонентів цих зберігачів на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства, акції якого обліковуються у зберігачів на рахунках у цінних паперах депонентів;

(пункт 5 розділу ІІІ доповнено абзацом дев'ятим згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28.12.2010 р. N 1949)

інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства відповідно до укладеного з ним або з акціонерами (акціонером), які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, договору;

(пункт 5 розділу ІІІ доповнено новим абзацом десятим згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 924,
у зв'язку з цим абзац десятий уважати абзацом одинадцятим)

виконання депозитарними установами функцій реєстраційної комісії, лічильної комісії.

(пункт 5 розділу ІІІ доповнено абзацом одинадцятим згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28.12.2010 р. N 1949
,
 абзац одинадцятий пункту 5 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 924)

6. У межах визначених законодавством функцій депозитарні установи можуть здійснювати інші депозитарні операції, якщо вони віднесені законодавством до депозитарної діяльності.

Розділ IV. Вимоги до зберігання цінних паперів

1. Депозитарні установи зберігають цінні папери двома способами: відокремленим або колективним.

1.1. При відокремленому способі зберігання депозитарна установа зобов'язана вести облік цінних паперів із зазначенням індивідуальних ознак їх сертифікатів. До індивідуальних ознак сертифікатів цінних паперів належать їх серії та номери.

1.2. Відокремленим способом можуть зберігатись тільки цінні папери у документарній формі існування на пред'явника.

1.3. Знерухомлені іменні цінні папери, зареєстровані у документарній формі існування, та цінні папери, розміщені у бездокументарній формі або переведені в таку форму при дематеріалізації чи конвертації, зберігаються депозитарними установами виключно колективним способом.

(підпункт 1.3 пункту 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 924)

1.4. Загальна кількість цінних паперів певного випуску, розміщених у бездокументарній формі або переведених у таку форму при дематеріалізації чи конвертації, що обліковуються у депозитарії, який обслуговує цей випуск відповідно до укладеного з емітентом договору про обслуговування емісії цінних паперів, на рахунках у цінних паперах його клієнтів, повинна дорівнювати кількості, вказаній у глобальному сертифікаті цього випуску, який зберігається в депозитарії.

Загальна кількість цінних паперів певного випуску, розміщених за межами України, що обліковуються у Національному депозитарії України на рахунках у цінних паперах його клієнтів, повинна дорівнювати кількості цінних паперів цього випуску, що обліковуються на кореспондентському рахунку Національного депозитарію України в іноземній депозитарній установі.

(підпункт 1.4 пункту 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 924
,
 у редакції рішення Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 27.12.2012 р. N 1903)

1.5. Загальна кількість знерухомлених в депозитарній установі іменних цінних паперів певного випуску, що обліковуються на рахунках у цінних паперах депонентів або клієнтів депозитарної установи, повинна дорівнювати кількості, вказаній у свідоцтвах про знерухомлення іменних цінних паперів цього випуску, виданих реєстроутримувачем, що веде реєстр власників іменних цінних паперів цього випуску, на ім'я цієї депозитарної установи як номінального утримувача для зберігання.

1.6. Загальна кількість знерухомлених в депозитарній установі цінних паперів на пред'явника певного випуску, що обліковуються на рахунках у цінних паперах депонентів або клієнтів депозитарної установи, повинна дорівнювати сумарній кількості, вказаній у їх сертифікатах, що прийняті цією депозитарною установою на зберігання.

1.7. Загальна кількість цінних паперів певного випуску, що обліковуються на рахунку у цінних паперах депозитарію-кореспондента у депозитарії, повинна дорівнювати кількості цінних паперів цього випуску, що обліковуються у такому депозитарії-кореспонденті на рахунках у цінних паперах його клієнтів - зберігачів.

Загальна кількість цінних паперів певного випуску, що обліковуються на рахунку у цінних паперах зберігача у депозитарії, повинна дорівнювати кількості цінних паперів цього випуску, що обліковуються у такого зберігача на рахунках у цінних паперах його депонентів.

(пункт 1 розділу IV доповнено підпунктом 1.7 згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28.12.2010 р. N 1949)

2. Зберігання цінних паперів, що не супроводжується їх обліком на рахунках у цінних паперах, не належить до депозитарної діяльності та здійснюється згідно із вимогами законодавства України.

3. Приймання депозитарною установою сертифікатів цінних паперів, випущених у документарній формі, супроводжується складанням нею акта приймання-передавання.

(пункт 3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.01.2008 р. N 50)

4. Депозитарна установа забезпечує перевірку сертифікатів цінних паперів на відповідність вимогам законодавства України, а сертифікатів цінних паперів на пред'явника на справжність (автентичність):

при прийманні сертифікатів цінних паперів при знерухомленні цінних паперів;

після транспортування сертифікатів цінних паперів;

при інвентаризації;

в інших випадках, які передбачені законодавством та внутрішніми документами депозитарної установи.

4.1. Депозитарна установа здійснює перевірку сертифікатів цінних паперів на пред'явника на справжність (автентичність) та несе відповідальність за це відповідно до внутрішнього порядку проведення перевірки сертифікатів цінних паперів на справжність (автентичність), затвердженого органом управління депозитарної установи.

4.2. У разі виявлення ознак підробки сертифікатів цінних паперів депозитарна установа зобов'язана повідомити про це відповідні правоохоронні органи.

5. Загальна кількість цінних паперів за кожним випуском цінних паперів, що облікована у реєстроутримувача на особовому рахунку депозитарної установи як номінального утримувача, повинна дорівнювати сумарній кількості цінних паперів на рахунках у цінних паперах депонентів або клієнтів, які передали їх номінальному утримувачу, яка повинна дорівнювати кількості цінних паперів, вказаній у свідоцтві про знерухомлення іменних цінних паперів.

У протилежному випадку та у разі виявлення розбіжностей та помилок кожна сторона в межах своєї компетенції протягом п'яти робочих днів зобов'язана вжити заходи щодо виявлення причин та усунення помилок. При цьому заходи, що вживаються, не повинні порушувати права власників цінних паперів.

6. На письмову вимогу (розпорядження) депонента зберігач зобов'язаний здійснити переведення в документарну форму знерухомлених цінних паперів, випуск яких зареєстрований у документарній формі, які обліковуються на рахунку в цінних паперах цього депонента, за винятком вимоги про переведення в документарну форму знерухомлених цінних паперів:

на пред'явника, що обтяжені зобов'язаннями;

у період дії обмежень на здійснення операцій з цими цінними паперами, накладених судовим рішенням, рішенням Комісії щодо зупинення внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів або системи депозитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів певного емітента чи цього власника, що приймається на строк до усунення порушень, що стали підставою для його прийняття.

(абзац третій пункту 6 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 28.12.2010 р. N 1949
,
 рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 03.07.2012 р. N 924)

У всіх інших випадках у разі обтяження зобов'язаннями знерухомлених іменних цінних паперів при їх переведенні в документарну форму має бути забезпечено проведення в системі реєстру власників іменних цінних паперів відповідного емітента операції їх блокування на особовому рахунку власника на підставі наданих реєстроутримувачу копій документів, які свідчать про таке обтяження.

(пункт 6 розділу IV у редакції рішення Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 24.01.2008 р. N 50)

7. Зміна місця зберігання цінних паперів, випуск яких зареєстрований у документарній формі, супроводжується транспортуванням сертифікатів цінних паперів на пред'явника від однієї депозитарної установи до іншої, сертифікатів іменних цінних паперів від зберігача до реєстроутримувача, свідоцтв про знерухомлення іменних цінних паперів від реєстроутримувача до зберігача чи депозитарію та навпаки.

7.1. Транспортування сертифікатів цінних паперів здійснюється на виконання розпорядження депонента або клієнта у відповідності до договору про відкриття рахунку у цінних паперах, депозитарного договору, договору про встановлення кореспондентських відносин щодо цінних паперів.

7.2. Зміна місця зберігання (знаходження) депозитарних активів на паперовому носії в депозитарних установах відображається проведенням відповідних облікових операцій.

8. Інвентаризація сертифікатів цінних паперів, глобальних сертифікатів і свідоцтв про знерухомлення іменних цінних паперів, що зберігаються в депозитарній установі, проводиться з метою звірки кількості цінних паперів, що вказана у цих документах, з обліковими даними.

8.1. Інвентаризація проводиться депозитарною установою не рідше одного разу на рік у порядку, встановленому внутрішніми документами депозитарної установи.

8.2. Інвентаризація обов'язково проводиться:

при зміні працівників, матеріально відповідальних за зберігання, на дату прийому-передачі справ;

при проведенні внутрішнього та зовнішнього аудиту;

після стихійного лиха, пожежі;

після пошкодження або втрати даних обліку цінних паперів;

при встановлених фактах розкрадання цінних паперів;

в інших випадках, які передбачені законодавством України, внутрішніми документами депозитарної установи.

8.3. Для проведення інвентаризації керівником депозитарної установи призначається комісія з інвентаризації. До складу комісії з інвентаризації не можуть включатись робітники депозитарної установи, які відповідають за зберігання та ведення обліку цінних паперів.

8.4. У разі виявлення надлишку або нестачі будь-яких депозитарних активів на паперовому носії комісія з інвентаризації повідомляє про цей факт керівника депозитарної установи, який має вжити відповідні заходи щодо усунення виявлених порушень.

8.5. Комісія з інвентаризації проводить також звірку документів, що пов'язані із зберіганням цінних паперів та депозитарним обліком цінних паперів. Акти проведення інвентаризації та інвентаризаційні відомості за кожним з видів депозитарних активів на паперовому носії повинні зберігатися протягом п'яти років від дати проведення інвентаризації.

Розділ V. Вимоги до обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах

Глава 1. Умови проведення депозитарними установами адміністративних операцій

1. Відкриття рахунку в цінних паперах депоненту або клієнту, у тому числі іноземній депозитарній установі в Національному депозитарії України, здійснюється депозитарною установою після укладання відповідного договору (договору про відкриття рахунку в цінних паперах, депозитарного договору, договору про обслуговування емісії цінних паперів, договору про кореспондентські відносини) та подання визначених цим Положенням документів.

Договір про кореспондентські відносини укладається з дотриманням вимог законодавства учасників кореспондентських відносин.

(абзац перший пункту 1 глави 1 розділу V замінено двома
новими абзацами згідно з рішенням Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 20.06.2013 р. N 1100,
у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім)

Депозитарна установа зобов'язана до моменту укладання договору з депонентом або клієнтом додатково надати йому інформацію, зазначену у частині другій статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

(пункт 1 глави 1 розділу V доповнено абзацом третім згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 03.07.2012 р. N 923)

1.1. Депозитарні установи зобов'язані ідентифікувати осіб, які відкривають рахунки в цінних паперах, а також осіб, що мають повноваження діяти від їх імені, у порядку, установленому законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Комісії.

(абзац перший підпункту 1.1 пункту 1 глави 1 розділу V із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 924)

Ідентифікація зберігачем особи не є обов'язковою, якщо вона вже була раніше ідентифікована відповідно до вимог законодавства України, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

1.2. У випадках, передбачених цим Положенням, до депозитарної установи замість оригіналів документів можуть подаватися їх копії. При поданні копій документів, крім завірених у встановленому законодавством порядку (нотаріусом, іншою посадовою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій, або особою, яка видала оригінал такого документа), мають бути пред'явлені їх оригінали або нотаріально завірені копії. Уповноважений спеціаліст депозитарної установи, що приймає документи, звіряє копію з оригіналом або нотаріально завіреною копією. У разі їх ідентичності копія документа засвідчується підписом цього спеціаліста та керівника депозитарної установи або уповноваженого ним іншого спеціаліста та печаткою депозитарної установи як така, що відповідає оригіналу чи нотаріально завіреній копії. Засвідчена таким чином копія документа залишається в цій депозитарній установі, а оригінал документа чи його нотаріально завірена копія повертається заявнику.

(підпункт 1.2 пункту 1 глави 1 розділу V із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 28.12.2010 р. N 1949
,
 рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 03.07.2012 р. N 924)

1.3. Усі офіційні документи, що подаються до депозитарної установи, які були видані чи оформлені на території іноземної держави, мають бути легалізовані в установленому порядку, якщо міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, не передбачено інше. Ці документи можуть бути засвідчені згідно із законодавством країни його видачі, перекладені на українську мову (крім документів, викладених російською мовою) та легалізовані в консульській установі України, або засвідчені в посольстві відповідної держави в Україні та легалізовані в Міністерстві закордонних справ України, або засвідчені шляхом проставляння апостиля, передбаченого Конвенцією, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів, від 05 жовтня 1961 року. Копії цих документів мають бути нотаріально засвідченими.

Неофіційні документи, видані чи оформлені на території іноземної держави, не потребують обов'язкової легалізації. Такі документи мають бути перекладені на українську мову (крім документів, викладених російською мовою), а їх переклад має бути засвідчений нотаріусом, іншою посадовою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій. Якщо такі документи були створені українською мовою та засвідчені на території країни їх видачі згідно із законодавством цієї країни або засвідчені шляхом проставлення апостиля згідно з міжнародними нормами, вони не потребують додаткового перекладу чи засвідчення.

(підпункт 1.3 пункту 1 глави 1 розділу V у редакції рішення
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 924)

1.4. Усі документи, що подаються до депозитарної установи для відкриття рахунку в цінних паперах, мають зберігатися депозитарною установою протягом терміну існування відповідного рахунку в цінних паперах та протягом п'яти років з дати його закриття.

2. Відкриття рахунку в цінних паперах здійснюється депозитарною установою шляхом присвоєння депозитарного коду рахунку в цінних паперах у відповідності до стандарту депозитарного обліку, затвердженого Національним депозитарієм України, погодженого Комісією, який застосовується з урахуванням особливостей, встановлених відповідними законами України.

(абзац перший пункту 2 глави 1 розділу V із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 924)

Депозитарні установи не можуть використовувати депозитарні коди рахунків у цінних паперах, які вже використовувалися депозитарною установою, повторно відкривати раніше закриті рахунки в цінних паперах або повторно використовувати депозитарні коди рахунків у цінних паперах після їх закриття.

Відкриття рахунку у цінних паперах не обов'язково супроводжується зарахуванням на нього цінних паперів.

3. Для зберігання цінних паперів та обслуговування операцій з цінними паперами зберігачі на підставі договору про відкриття рахунку в цінних паперах відкривають рахунки у цінних паперах власникам цінних паперів, які після відкриття рахунку набувають статусу депонентів.

(абзац перший пункту 3 глави 1 розділу V у редакції
 рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 28.12.2010 р. N 1949)

У разі прийняття емітентом рішення про переведення випуску іменних акцій, розміщених у документарній формі існування, у бездокументарну форму існування для забезпечення обліку прав власності на акції такого випуску зберігачі можуть відкривати рахунки у цінних паперах власникам, які були зареєстрованими особами у реєстрі власників іменних акцій цього емітента на дату припинення ведення реєстру, на підставі укладеного з емітентом договору про відкриття рахунків у цінних паперах цим власникам відповідно до Положення про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.06.2000 N 98, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.10.2000 за N 706/4927.

(пункт 3 глави 1 розділу V доповнено абзацом другим згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 28.12.2010 р. N 1949)

Якщо цінні папери перебувають у спільній власності декількох осіб, зберігачі відкривають один спільний для всіх співвласників рахунок у цінних паперах на підставі одного договору про відкриття рахунку в цінних паперах, укладеного з усіма співвласниками. Повноваження щодо укладання договору про відкриття рахунку в цінних паперах та/або управління рахунком в цінних паперах на підставах, визначених законодавством, можуть здійснюватися одним із співвласників або їх загальним представником.

(пункт 3 глави 1 розділу V доповнено абзацом третім згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 28.12.2010 р. N 1949)

3.1. У одного зберігача власнику цінних паперів може бути відкрито тільки один рахунок у цінних паперах у рамках програмного модуля для взаємодії з системою депозитарного обліку депозитарію, клієнтом якого є зберігач. При цьому заява на відкриття рахунку в цінних паперах та інші документи, що визначені цим Положенням як обов'язкові для надання при відкритті рахунку в цінних паперах, надаються зберігачу тільки один раз.

(абзаци перший та другий підпункту 3.1 пункту 3 глави 1 розділу V замінено
 абзацом першим згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів
 та фондового ринку від 24.01.2008 р. N 50,
 у зв'язку з цим абзаци третій та четвертий
 уважати відповідно абзацами другим та третім
,
 абзац перший підпункту 3.1 пункту 3 глави 1 розділу V у редакції
 рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 28.12.2010 р. N 1949)

Інвестиційна компанія додатково має право відкрити у одного зберігача рахунки в цінних паперах у кількості, пропорційній кількості створених цією компанією взаємних фондів.

Компанія з управління активами інститутів спільного інвестування (далі - ІСІ) має право відкривати рахунки в цінних паперах для створених цією компанією пайових інвестиційних фондів як у зберігача, в якого відкритий рахунок у цінних паперах цій компанії з управління активами для обліку цінних паперів, які належать їй як власнику, так і в іншого зберігача.

Комерційний банк, з яким холдингова компанія "Київміськбуд" в рамках проведення експерименту у житловому будівництві уклала договір про надання повноважень відповідно до Закону України "Про проведення експерименту у житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд" (далі - уповноважений банк), додатково має право відкрити у одного зберігача рахунки у цінних паперах у кількості, що дорівнює кількості створених таким банком відповідно до зазначеного Закону фондів банківського управління (далі - ФБУ).

(підпункт 3.1 пункту 3 глави 1 розділу V доповнено абзацом четвертим
 згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 28.12.2010 р. N 1949)

3.2. Власник цінних паперів може передати власні повноваження щодо відкриття рахунку в цінних паперах інший особі, уповноваженій діяти від його імені на підставі визначеного законодавством правочину.

3.3. На підставах, визначених законодавством, власник цінних паперів може передати власні повноваження з розпорядження цінними паперами, що обліковуються на його рахунку у цінних паперах, повноваження щодо здійснення прав, що випливають з цінних паперів, керуючому рахунком. Якщо повноваження щодо управління рахунком у цінних паперах, на якому обліковуються цінні папери, що перебувають у спільній власності декількох осіб, здійснюються на підставах, визначених законодавством, одним із співвласників або їх загальним представником, така особа набуває у зберігача статус керуючого таким рахунком.

(абзац перший підпункту 3.3 пункту 3 глави 1 розділу V із змінами,
внесеними згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 28.12.2010 р. N 1949)

Власник має право розділити повноваження по управлінню рахунком у цінних паперах серед декількох керуючих рахунком. Різним керуючим рахунком - професійним учасникам ринку цінних паперів не можуть делегуватися однакові повноваження. При цьому за певним випуском цінних паперів може бути визначений тільки один керуючий рахунком.

(абзац другий підпункту 3.3 пункту 3 глави 1 розділу V у редакції рішення
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.01.2008 р. N 50
,
 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28.12.2010 р. N 1949)

Повноваження керуючого рахунком (склад, зміст та час дії повноважень, порядок взаємодії керуючого рахунком та власника щодо цінних паперів власника) визначаються у довіреності, у договорі доручення, договорі комісії, договорі про управління цінними паперами, договорі про управління активами пенсійного фонду, договорі про управління активами корпоративного інвестиційного фонду, в інших цивільно-правових договорах. Повноваження компанії з управління активами як керуючого рахунком у цінних паперах (склад, зміст та час дії повноважень, порядок взаємодії керуючого рахунком та власника щодо цінних паперів власника), відкритого для пайового інвестиційного фонду, визначаються статутом компанії з управління активами та регламентом пайового інвестиційного фонду.

Повноваження керуючого рахунком вважаються дійсними з моменту надання цих повноважень власником цінних паперів та до моменту закінчення дії відповідного правочину, акта цивільного законодавства чи до письмового розпорядження власника про припинення (відміну) усіх чи окремих повноважень керуючого рахунком згідно з законодавством.

(абзац четвертий підпункту 3.3 пункту 3 глави 1 розділу V із змінами, 
внесеними згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 28.12.2010 р. N 1949)

3.3.1. Якщо власник цінних паперів призначає керуючого рахунком, зберігачу повинні бути подані такі документи:

анкета керуючого рахунком;

оригінал(и) або належним чином засвідчена(і) копія(ї) документа(ів), що підтверджує(ють) повноваження керуючого рахунком;

(абзац третій підпункту 3.3.1 пункту 3 глави 1 розділу V у редакції рішення
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.01.2008 р. N 50)

копія ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку: діяльності з торгівлі цінними паперами або діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), якщо керуючим рахунком є відповідно торговець цінними паперами або компанія з управління активами;

(абзац четвертий підпункту 3.3.1 пункту 3 глави 1 розділу V у редакції рішення
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.01.2008 р. N 50)

документи, перелічені в підпункті 3.7 цього пункту, якщо керуючий рахунком є юридичною особою - резидентом, або в підпункті 3.9 цього пункту, якщо керуючий рахунком є юридичною особою - нерезидентом, або в підпункті 3.8 цього пункту, якщо керуючий рахунком є фізичною особою, за винятком заяви на відкриття рахунку в цінних паперах і анкети рахунку в цінних паперах.

(абзац п'ятий підпункту 3.3.1 пункту 3 глави 1 розділу V у редакції рішення
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.01.2008 р. N 50)

Якщо керуючим рахунком є торговець цінними паперами або компанія з управління активами, копія зареєстрованого установчого документа, зазначена у підпункті 3.7 цього пункту, може бути засвідчена та подана згідно з підпунктом 1.2 пункту 1 глави 1 цього розділу.

(підпункт 3.3.1 підпункту 3.3 пункту 3 глави 1 розділу V
доповнено абзацом шостим згідно з рішенням Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.07.2012 р. N 924)

Якщо керуючим рахунком власника цінних паперів є зберігач, який відкрив йому рахунок у цінних паперах і як торговець цінними паперами на підставі відповідного договору має повноваження з управління цим рахунком, з переліку документів, наведених у підпункті 3.7 цього пункту, подаються тільки документи, зазначені в абзацах сьомому - десятому цього підпункту.

(підпункт 3.3.1 підпункту 3.3 пункту 3 глави 1 розділу V
доповнено абзацом сьомим згідно з рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.07.2012 р. N 924)

3.3.2. Повноваження та умови набуття в депозитарній установі статусу керуючого рахунком, яким визначений орган приватизації, встановлюються Фондом державного майна України за погодженням з Комісією.

(підпункт 3.3.2 підпункту 3.3 пункту 3 глави 1 розділу V із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 924)

3.4. Власник цінних паперів, який не призначив керуючого рахунком, здійснює управління рахунком у цінних паперах самостійно.

(підпункт 3.4 пункту 3 глави 1 розділу V у редакції рішень
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.01.2008 р. N 50,
 від 28.12.2010 р. N 1949)

3.5. Повноваження батьків, піклувальників та опікунів неповнолітньої або недієздатної особи на строк їх дії визначаються на підставі документів, визначених законодавством.

3.6. Для обліку та зберігання цінних паперів, що є об'єктами державної власності, рахунок у цінних паперах у зберігача відкривається на ім'я держави. Керуючим рахунком у цінних паперах держави є суб'єкт управління об'єктами державної власності, який відповідно до законодавства та в межах повноважень, визначених законом, рішенням Кабінету Міністрів України, виконує функції з управління відповідними цінними паперами (далі - суб'єкт управління).

Договір про відкриття рахунку в цінних паперах на ім'я держави укладається між суб'єктом управління та обраним ним зберігачем у разі відсутності у цього зберігача відкритого на ім'я держави рахунку в цінних паперах.

Такий рахунок відкривається для обліку та зберігання на ньому цінних паперів, за якими функції з управління виконує цей суб'єкт управління, а також цінних паперів, за якими функції з управління виконують або виконуватимуть інші суб'єкти управління. Окремо з кожним таким суб'єктом управління укладається додатковий договір до договору про відкриття рахунку в цінних паперах на ім'я держави, що був укладений між зберігачем та суб'єктом управління, який першим ініціював відкриття рахунку в цінних паперах на ім'я держави у зберігача. Текст додаткового договору має містити ті самі положення, що і основний договір, за винятком обов'язку зберігача відкрити рахунок у цінних паперах на ім'я держави.

3.6.1. У разі прийняття Кабінетом Міністрів України відповідно до Закону України "Про управління об'єктами державної власності" та Закону України "Про Кабінет Міністрів України" рішення про передачу повноважень з управління цінними паперами від одного суб'єкта управління до іншого новий суб'єкт управління:

1) якщо він ще не має статусу керуючого рахунком у цінних паперах держави у зберігача, в якого на рахунку в цінних паперах держави обліковуються ці цінні папери, укладає з цим зберігачем додатковий договір до договору про відкриття рахунку в цінних паперах на ім'я держави, що був укладений між зберігачем та суб'єктом управління, який першим ініціював відкриття рахунку в цінних паперах на ім'я держави;

подає документи, визначені абзацами четвертим - дев'ятим підпункту 3.6.4 цього пункту, які стосуються нового суб'єкта управління;

(абзац третій підпункту 3.6.1 підпункту 3.6 пункту 3 глави 1
розділу V із змінами, внесеними  згідно з рішенням Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.07.2012 р. N 924)

здійснює визначені законодавством та внутрішніми документами зберігача дії, пов'язані з унесення змін до анкети рахунку в цінних паперах держави щодо себе як керуючого рахунком у цінних паперах держави по відношенню до цінних паперів, переданих йому в управління;

2) якщо він має статус керуючого рахунком у цінних паперах держави у зберігача, в якого на рахунку в цінних паперах держави обліковуються ці цінні папери, здійснює визначені законодавством та внутрішніми документами зберігача дії, пов'язані з унесення змін до анкети рахунку в цінних паперах держави щодо себе як керуючого рахунком у цінних паперах держави по відношенню до цінних паперів, переданих йому в управління.

У цих випадках після унесення зберігачем змін до анкети рахунку в цінних паперах держави повноваження попереднього суб'єкта управління як керуючого рахунком у цінних паперах держави по відношенню до цінних паперів, переданих в управління новому суб'єкту управління, припиняються.

3.6.2. При передачі повноважень з управління цінними паперами від одного суб'єкта управління до іншого новий суб'єкт управління має право здійснити інші дії:

1) якщо він має статус керуючого рахунком у цінних паперах держави в іншого зберігача - забезпечити переведення цінних паперів, переданих йому в управління, з рахунку в цінних паперах держави, на якому вони обліковувалися, на рахунок в цінних паперах держави, відкритий у зберігача, з яким ним укладено договір про відкриття рахунку в цінних паперах на ім'я держави або додатковий договір до нього, оформити та надати зберігачу анкету рахунку в цінних паперах держави, що містить інформацію щодо цінних паперів, переданих йому в управління, та щодо нього як керуючого рахунком у цінних паперах держави по відношенню до цих цінних паперів;

2) якщо він ще не має статусу керуючого рахунком у цінних паперах держави у жодного зберігача має здійснити одну з такий дій:

укласти додатковий договір до договору про відкриття рахунку в цінних паперах на ім'я держави із зберігачем, в якого є відкритий на ім'я держави рахунок в цінних паперах, але ці цінні папери на ньому не обліковуються;

укласти договір про відкриття рахунку в цінних паперах на ім'я держави із зберігачем, в якого немає відкритого на ім'я держави рахунку в цінних паперах.

У цих випадках новий суб'єкт управління має забезпечити переведення цінних паперів, переданих йому в управління, з рахунку в цінних паперах держави, на якому вони обліковувалися, на рахунок в цінних паперах держави, відкритий у зберігача, з яким ним укладено договір про відкриття рахунку в цінних паперах на ім'я держави або додатковий договір до договору про відкриття рахунку в цінних паперах на ім'я держави, що був укладений між цим зберігачем та суб'єктом управління, який першим ініціював відкриття рахунку в цінних паперах на ім'я держави.

У разі укладання додаткового договору новий суб'єкт управління має подати зберігачу документи, визначені абзацами третім - дев'ятим підпункту 3.6.4 цього пункту, які стосуються нового суб'єкта управління.

(абзац сьомий підпункту 3.6.2 підпункту 3.6 пункту 3 глави 1 
розділу V із змінами, внесеними  згідно з рішенням Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.07.2012 р. N 924)

Оформлена новим суб'єктом управління анкета рахунку в цінних паперах держави має містити інформацію щодо цінних паперів, переданих йому в управління, та щодо нього як керуючого рахунком у цінних паперах держави по відношенню до цих цінних паперів.

3.6.3. Проведення зберігачем(ами) депозитарних операцій, пов'язаних з передачею повноважень з управління цінними паперами, що обліковуються у зберігача на рахунку в цінних паперах держави, від одного суб'єкта управління об'єктами державної власності до іншого, здійснюється за розпорядженням нового суб'єкта управління на підставі оригіналів або засвідчених в установленому законодавством порядку копій документів, що підтверджують його повноваження з управління відповідними цінними паперами, що є об'єктами державної власності.

Проведення зберігачем депозитарних операцій, пов'язаних з відчуженням цінних паперів, що обліковуються у зберігача на рахунку в цінних паперах держави, здійснюється за розпорядженням керуючого рахунком держави - суб'єкта управління виключно за умови надання зберігачу оригіналів або засвідчених відповідно до законодавства копій:

документів, які підтверджують повноваження суб'єкта управління на відчуження належних державі цінних паперів;

рішення про відчуження належних державі цінних паперів (рішення про приватизацію, рішення Кабінету Міністрів України тощо).

3.6.4. Для відкриття рахунку в цінних паперах на ім'я держави суб'єкт управління подає зберігачу:

заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;

анкету(и) рахунку в цінних паперах;

анкету керуючого рахунком;

копію(ї) документа(ів), що відповідно до законодавства підтверджує(ють) повноваження суб'єкта управління;

документи щодо суб'єкта управління, передбачені в абзацах четвертому - дев'ятому підпункту 3.7 цього пункту, якщо суб'єктом управління є юридична особа, або передбачені в абзацах четвертому - шостому підпункту 3.8 цього пункту, якщо суб'єктом управління є фізична особа. Якщо суб'єктом управління є Кабінет Міністрів України:

(абзац шостий підпункту 3.6.4 підпункту 3.6 пункту 3 глави 1 
розділу V із змінами, внесеними  згідно з рішенням Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.07.2012 р. N 924)

копії(ю) документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені Кабінету Міністрів України без довіреності;

копії(ю) розпорядчих документів Кабінету Міністрів України щодо призначення розпорядника(ів) рахунку в цінних паперах;

картку із зразком(ами) підпису(ів) розпорядника(ів) рахунку в цінних паперах, затверджену уповноваженою особою Кабінету Міністрів України. Ця картка містить зразок підпису тієї(тих) фізичної(их) особи (осіб), яка(і) має(ють) право підписувати всі розпорядження зберігачу від імені Кабінету Міністрів України в межах повноважень відповідно до Закону України "Про Кабінет Міністрів України".

(пункт 3 глави 1 доповнено новим підпунктом 3.6 розділу V згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.01.2008 р. N 50,
 у зв'язку з цим підпункти 3.6 - 3.19 уважати відповідно підпунктами 3.7 - 3.20,
 у тексті Положення посилання на підпункти 3.6 - 3.19
 уважати відповідно посиланнями на підпункти 3.7 - 3.20
,
 підпункт 3.6 пункту 3 глави 1 розділу V у редакції
рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 28.12.2010 р. N 1949)

3.7. Для відкриття рахунку у цінних паперах юридична особа - резидент подає зберігачу такі документи:

заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;

анкету рахунку в цінних паперах;

оригінал або копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. У разі відкриття рахунків в цінних паперах юридичним особам, які утримуються за рахунок бюджетів, цей документ не вимагається;

(абзац четвертий підпункту 3.7 пункту 3 глави 1 розділу V у редакції
 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 924)

копію документа, виданого органом державної податкової служби, що підтверджує взяття юридичної особи на облік як платника податку;

(абзац п'ятий підпункту 3.7 пункту 3 глави 1 розділу V у редакції
 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 924)

копію зареєстрованого установчого документа, засвідчену органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально. Положення юридичних осіб публічного права, які затверджуються розпорядчими актами Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, засвідчення не потребують. Юридичні особи публічного права, які діють на підставі законів, установчий документ не подають;

копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності;

оригінал або копію довіреності розпорядника рахунку в цінних паперах, видану та підписану керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами юридичної особи, і засвідчену печаткою цієї юридичної особи, якщо розпорядником рахунку є особа, яка не має права діяти від імені юридичної особи без довіреності;

(абзац восьмий підпункту 3.7 пункту 3 глави 1 розділу V у редакції
 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 924)

оригінал або належним чином завірену копію документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, в якому відкрито поточний рахунок (для депонентів-банків - щодо реквізитів Національного банку України, в якому банку відкрито кореспондентський рахунок), та номер цього рахунку;

(абзац дев'ятий підпункту 3.7 пункту 3 глави 1 розділу V із змінами, 
внесеними згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 28.12.2010 р. N 1949)

картку із зразками підписів розпорядників рахунку у цінних паперах та відбитка печатки, затверджену керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами юридичної особи.

(абзац десятий підпункту 3.7 пункту 3 глави 1 розділу V у редакції
 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 924)

3.8. Для відкриття рахунку в цінних паперах фізична особа - резидент або нерезидент подає зберігачу:

заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;

анкету рахунку у цінних паперах;

копію документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (для резидентів). Якщо фізична особа - резидент, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і в паспорті якої зроблено відмітку про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, то копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, не вимагається;

(абзац четвертий підпункту 3.8 пункту 3 глави 1 розділу V у редакції
 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 924)

копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, якщо фізична особа зареєстрована в установленому законодавством порядку як суб'єкт підприємницької діяльності;

(підпункт 3.8 пункту 3 глави 1 розділу V доповнено новим
 абзацом п'ятим згідно з рішенням Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 03.07.2012 р. N 924,
у зв'язку з цим абзаци п'ятий, шостий
уважати відповідно абзацами шостим, сьомим)

картку із зразком підпису розпорядника рахунку в цінних паперах, яка підписана в присутності спеціаліста депозитарної установи або засвідчена нотаріально. У разі заповнення картки в присутності спеціаліста депозитарної установи зразок підпису розпорядника рахунку в цінних паперах засвідчується підписами цього спеціаліста депозитарної установи, керівника депозитарного підрозділу зберігача або уповноваженого ним іншого спеціаліста депозитарної установи та печаткою депозитарної установи.

Фізична особа - резидент або нерезидент також пред'являє свій паспорт або інший документ, що посвідчує особу відповідно до вимог законодавства.

У разі неподання фізичною особою зберігачу копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що засвідчує реєстрацію такої особи як суб'єкта підприємницької діяльності, зберігач відкриває такій особі рахунок у цінних паперах як особі, що не є суб'єктом підприємницької діяльності.

(підпункт 3.8 пункту 3 глави 1 розділу V доповнено
абзацом восьмим згідно з рішенням Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 03.07.2012 р. N 924)

3.9. Для відкриття рахунку у цінних паперах юридична особа - нерезидент подає зберігачу такі документи:

заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;

анкету рахунку у цінних паперах;

копію легалізованого витягу з торговельного, банківського або судового реєстру, або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, або іншого документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи відповідно до законодавства країни її місцезнаходження;

(абзац четвертий підпункту 3.9 пункту 3 глави 1 розділу V у редакції
 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 924)

копії легалізованих документів, що підтверджують повноваження осіб, які мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності;

копію документа, виданого органом державної податкової служби, що підтверджує взяття юридичної особи на облік як платника податку, якщо юридична особа - нерезидент зареєстрована в Україні як платник податків;

(підпункт 3.9 пункту 3 глави 1 розділу V доповнено новим
 абзацом шостим згідно з рішенням Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 03.07.2012 р. N 924,
у зв'язку з цим абзаци шостий - восьмий
 уважати відповідно абзацами сьомим - дев'ятим)

оригінал або копію довіреності розпорядника рахунку у цінних паперах, видану та підписану керівником юридичної особи, якщо розпорядником рахунку не є керівник цієї юридичної особи;

оригінал або належним чином завірену копію документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, у якому відкрито поточний рахунок, та номер цього рахунку (у тому числі документа, створеного юридичною особою - нерезидентом та підписаного особою, що відповідно до установчих документів має право діяти від імені юридичної особи без довіреності, або її уповноваженою особою, яка є розпорядником рахунку, та засвідченого печаткою юридичної особи (у разі її наявності));

(абзац восьмий підпункту 3.9 пункту 3 глави 1 розділу V у редакції
 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 924)

картку із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки (у разі її наявності), засвідчену нотаріально. Факт відсутності печатки підтверджується письмовим документом, виданим та підписаним особою, що відповідно до установчих документів має право діяти від імені юридичної особи без довіреності, або її уповноваженою особою, яка є розпорядником рахунку. У разі надходження такого документа всі надані депонентом до депозитарної установи документи не засвідчуються печаткою.

(абзац дев'ятий підпункту 3.9 пункту 3 глави 1 розділу V у редакції
 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 924)

3.10. При відкритті рахунку у цінних паперах для формування статутного капіталу юридичної особи, яка перебуває на стадії створення, зберігачу подаються такі документи:

(абзац перший підпункту 3.10 пункту 3 глави 1 розділу V
 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 03.07.2012 р. N 924)

заява на відкриття рахунку в цінних паперах;

анкета рахунку у цінних паперах;

рішення засновників (засновника) про визначення особи, якій надається право підпису при проведенні операцій за рахунком у цінних паперах (розпорядник рахунку в цінних паперах), яке оформлюється у вигляді довіреності, засвідченої нотаріально (якщо хоча б одним із засновників є фізична особа);

картка зі зразком підпису розпорядника рахунку у цінних паперах, засвідчена нотаріально;

(абзац п'ятий підпункту 3.10 пункту 3 глави 1 розділу V у редакції
 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 924)

копія рішення засновників (засновника) про створення юридичної особи, засвідчена нотаріально.

(абзац шостий підпункту 3.10 пункту 3 глави 1 розділу V у редакції
 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 924)

Цей рахунок починає функціонувати як рахунок у цінних паперах юридичної особи тільки після державної реєстрації юридичної особи в установленому порядку та одержання зберігачем документів, визначених підпунктом 3.7 цього пункту, крім заяви на відкриття рахунку в цінних паперах. У разі відмови в державній реєстрації або в інших випадках, передбачених законодавством, цей рахунок у встановленому цим Положенням порядку закривається, а цінні папери повертаються засновникам (засновнику).

3.11. Для відкриття рахунку в цінних паперах для обліку цінних паперів, що перебувають у спільній власності декількох осіб, зберігачу подаються:

заява на відкриття рахунку в цінних паперах, підписана усіма співвласниками або на підставах, визначених законодавством, одним із співвласників або їх загальним представником;

анкета рахунку в цінних паперах, що містить інформацію щодо всіх співвласників;

документи щодо всіх співвласників, передбачені в абзацах четвертому - дев'ятому підпункту 3.7 цього пункту, якщо співвласником є юридична особа - резидент, в абзацах четвертому - восьмому підпункту 3.9 цього пункту, якщо співвласником є юридична особа - нерезидент, в абзацах четвертому - шостому підпункту 3.8 цього пункту, якщо співвласником є фізична особа.

(абзац четвертий підпункту 3.11 пункту 3 глави 1 розділу V
 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 03.07.2012 р. N 924)

Якщо повноваження щодо управління рахунком у цінних паперах, на якому обліковуються цінні папери, що перебувають у спільній власності декількох осіб, на підставах, визначених законодавством, здійснюються одним із співвласників, картки із зразками підписів розпорядників рахунку щодо всіх співвласників (крім співвласника, який за згодою всіх співвласників здійснює повноваження щодо управління їх спільним рахунком у цінних паперах) не подаються.

Якщо повноваження щодо управління рахунком у цінних паперах, на якому обліковуються цінні папери, що перебувають у спільній власності декількох осіб, на підставах, визначених законодавством, здійснюються одним із співвласників або їх загальним представником, то відносно такої особи подаються документи, визначені абзацами другим - четвертим підпункту 3.3.1 цього пункту, а також, якщо цією особою є загальний представник співвласників - абзацом п'ятим підпункту 3.3.1 цього пункту.

(пункт 3 глави 1 розділу V доповнено новим підпунктом 3.11
згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 28.12.2010 р. N 1949,
 у зв'язку з цим підпункти 3.11 - 3.21 уважати відповідно підпунктами 3.12 - 3.22)

3.12. Для обліку цінних паперів, у відношенні яких здійснюється управління за договором про управління цінними паперами (далі - договір про управління), відкрити у зберігача рахунок у цінних паперах юридичній або фізичній особі, що є установником управління, може управитель, з яким укладений цей договір.

Управитель у відношенні цінних паперів, переданих йому в управління, протягом дії договору про управління є керуючим рахунком установника управління. Протягом дії цього договору чи до отримання від установника управління письмового розпорядження про припинення (відміну) усіх або певних повноважень управителя всі операції щодо переданих в управління цінних паперів здійснюються зберігачем виключно за розпорядженнями керуючого рахунком - управителя.

(підпункт 3.12 пункту 3 глави 1 розділу V у редакції рішення
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.01.2008 р. N 50)

3.13. Для пенсійного фонду зберігачем може бути виключно банк, який має ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме: депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, видану Комісією.

(абзац перший підпункту 3.13 пункту 3 глави 1 розділу V
 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 03.07.2012 р. N 924)

Зберігач пенсійного фонду не може бути пов'язаною особою пенсійного фонду, з радою якого укладено договір про обслуговування пенсійного фонду зберігачем, адміністратора, осіб, що здійснюють управління активами, засновників і аудитора такого фонду та їх пов'язаних осіб.

Зберігач не може здійснювати управління активами створеного ним корпоративного пенсійного фонду, а також бути кредитором адміністратора або осіб, що здійснюють управління активами пенсійного фонду, з якими зберігачем укладено договір про обслуговування пенсійного фонду.

Пенсійний фонд повинен мати рахунок у цінних паперах тільки у одного зберігача, з яким укладений договір про обслуговування пенсійного фонду зберігачем. Пенсійні активи пенсійного фонду в формі цінних паперів зберігаються у цього зберігача.

3.13.1. Договір про відкриття рахунку у цінних паперах від імені пенсійного фонду укладається радою цього фонду. Рахунок в цінних паперах відкривається на ім'я пенсійного фонду. Керуючим цим рахунком може бути тільки особа, яка здійснює управління активами пенсійного фонду на строк своїх повноважень щодо управління активами цього фонду, що обов'язково повинно бути зазначено в договорі про управління активами пенсійного фонду, що укладається між пенсійним фондом та цією особою.

Керуючий рахунком пенсійного фонду надає розпорядження та отримує звіти за таким рахунком в цінних паперах, виконує інші дії згідно з умовами договору про відкриття рахунку в цінних паперах та вимогами, визначеними законодавством.

У разі отримання розпорядження, внаслідок виконання якого виникає порушення обмежень, передбачених законодавством для пенсійних фондів, зберігач протягом одного робочого дня з дати його надходження зобов'язаний надати ініціатору цього розпорядження письмову відмову щодо його виконання зберігачем з обґрунтуванням причин відмови.

3.13.2. Для відкриття рахунку в цінних паперах пенсійному фонду особа, що здійснює управління активами пенсійного фонду (керуючий рахунком), подає зберігачу такі документи:

заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;

анкету рахунку у цінних паперах;

анкету керуючого рахунком;

оригінали або копії виписок з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, видані пенсійному фонду та керуючому рахунком;

(абзац п'ятий підпункту 3.13.2 підпункту 3.13 пункту 3
 глави 1 розділу V у редакції рішення Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 03.07.2012 р. N 924)

копію свідоцтва про державну реєстрацію фінансової установи, видану пенсійному фонду, засвідчену нотаріально або органом, який видав свідоцтво про державну реєстрацію;

абзац сьомий підпункту 3.13.2 підпункту 3.13 пункту 3 глави 1 розділу V виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 03.07.2012 р. N 924)

абзац восьмий підпункту 3.13.2 підпункту 3.13 пункту 3 глави 1 розділу V виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 03.07.2012 р. N 924,
 у зв'язку з цим абзаци дев'ятий - вісімнадцятий
уважати відповідно абзацами сьомим - шістнадцятим)

копію зареєстрованого статуту пенсійного фонду, засвідчену органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально;

копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені пенсійного фонду без довіреності;

копію зареєстрованого установчого документа керуючого рахунком, засвідчену органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально;

копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені керуючого рахунком без довіреності;

оригінал або копію довіреності розпорядника рахунку в цінних паперах, видану та підписану керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами керуючого рахунком, і засвідчену печаткою керуючого рахунком, якщо розпорядником рахунку є особа, яка не має права діяти від імені керуючого рахунком без довіреності;

(абзац одинадцятий підпункту 3.13.2 підпункту 3.13 пункту 3
 глави 1 розділу V у редакції рішення Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 03.07.2012 р. N 924)

копію договору про управління активами пенсійного фонду;

копію ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами);

копію інвестиційної декларації;

оригінал або належним чином завірену копію документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, в якому відкрито поточний рахунок пенсійного фонду, та номер цього рахунку;

картку із зразками підписів розпорядників рахунку у цінних паперах та відбитка печатки, затверджену керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами керуючого рахунком.

(абзац шістнадцятий підпункту 3.13.2 підпункту 3.13 пункту 3
 глави 1 розділу V у редакції рішення Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 03.07.2012 р. N 924)

3.14. Інвестиційний фонд повинен мати рахунок у цінних паперах тільки у одного зберігача.

Для інвестиційного (взаємного) фонду зберігачем може бути тільки банк, який має ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме: депозитарної діяльності зберігача цінних паперів.

Не може бути зберігачем для інвестиційного фонду його інвестиційний керуючий.

Усі цінні папери, що належать інвестиційному (взаємному) фонду, обов'язково повинні зберігатися та обліковуватись у одного зберігача.

3.14.1. Від імені інвестиційного фонду договір про відкриття рахунку у цінних паперах укладає інвестиційний керуючий такого фонду. Рахунок у цінних паперах відкривається на ім'я інвестиційного фонду. Керуючим цим рахунком може бути тільки інвестиційний керуючий на строк своїх повноважень щодо управління цим інвестиційним фондом, що зазначається в договорі про управління інвестиційним фондом.

3.14.2. Договір про відкриття рахунку у цінних паперах для обслуговування цінних паперів взаємного фонду інвестиційної компанії укладається інвестиційною компанією. Рахунок у цінних паперах відкривається на ім'я інвестиційної компанії. На ім'я інвестиційної компанії відкриваються окремі рахунки у цінних паперах як для кожного взаємного фонду, так і самої інвестиційної компанії як торговця цінними паперами.

Цінні папери кожного взаємного фонду і самої інвестиційної компанії повинні обліковуватися зберігачем на цих рахунках у цінних паперах окремо.

3.14.3. У договорі про відкриття рахунку в цінних паперах, який укладається для обслуговування цінних паперів інвестиційного (взаємного) фонду, окрім інших передбачених законодавством умов, зазначаються:

умови і порядок участі зберігача в проведенні регулярних розрахунків вартості чистих активів інвестиційного фонду чи взаємного фонду інвестиційної компанії та відповідальність зберігача за невиконання чи неналежне виконання своїх обов'язків щодо участі в цьому;

зобов'язання зберігача стосовно надання звітів та порядок надання звітів щодо операцій з цінними паперами інвестиційного фонду його спостережній раді, а для взаємного фонду інвестиційної компанії - спостережній раді, якщо інвестиційна компанія - акціонерне товариство, або ревізійній комісії, якщо інвестиційна компанія - товариство з обмеженою відповідальністю;

зобов'язання про дотримання сторонами встановлених законодавством обмежень щодо діяльності з цінними паперами, зазначених законодавством для інвестиційних (взаємних) фондів.

3.14.4. Інвестиційний керуючий зобов'язаний протягом п'яти робочих днів повідомляти зберігача про всі зміни, що відбулися у складі засновників та афілійованих осіб інвестиційного фонду.

3.14.5. У разі отримання розпорядження від інвестиційного керуючого (інвестиційної компанії), унаслідок виконання якого виникає порушення обмежень, передбачених законодавством для інвестиційних (взаємних) фондів, зберігач зобов'язаний надати ініціатору цього розпорядження письмову відмову щодо його виконання зберігачем з обґрунтуванням причини відмови.

3.14.6. Для відкриття рахунку в цінних паперах інвестиційному фонду інвестиційний керуючий подає зберігачу такі документи:

заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;

анкету рахунку в цінних паперах;

анкету керуючого рахунком у цінних паперах;

оригінали або копії виписок з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, видані інвестиційному фонду та інвестиційному керуючому;

(абзаци п'ятий, шостий підпункту 3.14.6 підпункту 3.14
 пункту 3 глави 1 розділу V замінено одним абзацом згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 924,
у зв'язку з цим абзаци сьомий - п'ятнадцятий
уважати відповідно абзацами шостим - чотирнадцятим)

копії зареєстрованих установчих документів інвестиційного фонду та інвестиційного керуючого, засвідчені органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально;

копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені інвестиційного фонду та інвестиційного керуючого без довіреності;

оригінал або копію довіреності розпорядника рахунку в цінних паперах, видану та підписану керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами інвестиційного керуючого, і засвідчену печаткою інвестиційного керуючого, якщо розпорядником рахунку є особа, яка не має права діяти від імені інвестиційного керуючого без довіреності;

(абзац восьмий підпункту 3.14.6 підпункту 3.14 пункту 3
 глави 1 розділу V у редакції рішення Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 03.07.2012 р. N 924)

оригінал або належним чином завірену копію документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, у якому відкрито поточний рахунок інвестиційного фонду, та номер цього рахунку;

картку із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки інвестиційного керуючого, затверджену керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами інвестиційного керуючого;

(абзац десятий підпункту 3.14.6 підпункту 3.14 пункту 3
 глави 1 розділу V у редакції рішення Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 03.07.2012 р. N 924)

копію договору з інвестиційним керуючим про управління інвестиційним фондом;

копію ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, виданої інвестиційному керуючому;

копію інвестиційної декларації та інформації про випуск інвестиційних сертифікатів, зареєстровану Комісією;

(абзац тринадцятий підпункту 3.14.6 підпункту 3.14
пункту 3 глави 1 розділу V із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 03.07.2012 р. N 924)

перелік засновників та інших афілійованих осіб інвестиційного фонду, засвідчений інвестиційним керуючим.

3.14.7. Для відкриття рахунку в цінних паперах своєму взаємному фонду інвестиційна компанія подає зберігачу такі документи:

заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;

анкету рахунку в цінних паперах;

оригінали або копії виписок з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, видані взаємному фонду та інвестиційній компанії;

(абзаци четвертий, п'ятий підпункту 3.14.7 підпункту 3.14
 пункту 3 глави 1 розділу V замінено одним абзацом згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 924,
у зв'язку з цим абзаци шостий - дванадцятий
уважати відповідно абзацами п'ятим - одинадцятим)

копію зареєстрованих установчих документів інвестиційної компанії, засвідчену органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально;

копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені інвестиційної компанії без довіреності;

оригінал або копію довіреності розпорядника рахунку в цінних паперах, видану та підписану керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами інвестиційної компанії, і засвідчену печаткою інвестиційної компанії, якщо розпорядником рахунку є особа, яка не має права діяти від імені інвестиційної компанії без довіреності;

(абзац сьомий підпункту 3.14.7 підпункту 3.14 пункту 3
 глави 1 розділу V у редакції рішення Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 03.07.2012 р. N 924)

оригінал або належним чином завірену копію документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, у якому відкрито поточний рахунок взаємного фонду інвестиційної компанії, та номер цього рахунку;

картку із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки інвестиційної компанії, затверджену керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами інвестиційної компанії;

(абзац дев'ятий підпункту 3.14.7 підпункту 3.14 пункту 3
 глави 1 розділу V у редакції рішення Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 03.07.2012 р. N 924)

копію положення про взаємний фонд;

копію інвестиційної декларації та інформації про випуск інвестиційних сертифікатів, зареєстровану Комісією.

(абзац одинадцятий підпункту 3.14.7 підпункту 3.14 
пункту 3 глави 1 розділу V із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 03.07.2012 р. N 924)

3.15. Зберігачем активів ІСІ є банк, що має ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме: депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, видану Комісією. Зберігачем активів венчурного фонду може бути юридична особа, що має ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме: депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, видану Комісією.

(абзац перший підпункту 3.15 пункту 3 глави 1 розділу V у редакції
рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 28.12.2010 р. N 1949
,
 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.07.2012 р. N 924)

Зберігачем активів ІСІ не може бути компанія з управління активами ІСІ та незалежний оцінювач майна ІСІ, а також їх пов'язані особи. Кожен корпоративний або пайовий інвестиційний фонд повинен мати рахунок у цінних паперах тільки в одного зберігача.

3.15.1. Для корпоративного інвестиційного фонду договір про відкриття рахунку у цінних паперах укладається між спостережною (наглядовою) радою корпоративного інвестиційного фонду та зберігачем активів ІСІ.

Рахунок у цінних паперах корпоративного інвестиційного фонду відкривається на ім'я корпоративного інвестиційного фонду.

3.15.2. Для пайового інвестиційного фонду договір про відкриття рахунку у цінних паперах укладається між компанією з управління активами цього фонду та зберігачем активів ІСІ.

Рахунок у цінних паперах пайового інвестиційного фонду відкривається на ім'я компанії з управління активами. У одного зберігача на ім'я компанії з управління активами, крім рахунку в цінних паперах, на якому обліковуються цінні папери, що належать самій компанії з управління активами, можуть відкриватися окремі рахунки в цінних паперах для створених нею пайових інвестиційних фондів на підставі окремих договорів про відкриття рахунку в цінних паперах.

Щодо кожного пайового інвестиційного фонду, обслуговування якого здійснює зберігач, в інформації про депонента, що уноситься до системи депозитарного обліку, вказуються:

(підпункт 3.15.2 підпункту 3.15 пункту 3 глави 1 розділу V
доповнено абзацом третім згідно з рішенням Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 03.07.2012 р. N 924)

в інформації про найменування депонента - повне та скорочене (за наявності) найменування відповідного пайового інвестиційного фонду та повне і скорочене (за наявності) найменування компанії з управління активами, яка його створила;

(підпункт 3.15.2 підпункту 3.15 пункту 3 глави 1 розділу V
доповнено абзацом четвертим згідно з рішенням Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 03.07.2012 р. N 924)

в інформації про код за ЄДРПОУ депонента - код відповідного пайового інвестиційного фонду за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (далі - ЄДРІСІ) та код за ЄДРПОУ компанії з управління активами, яка створила такий фонд.

(підпункт 3.15.2 підпункту 3.15 пункту 3 глави 1 розділу V 
доповнено абзацом п'ятим згідно з рішенням Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 03.07.2012 р. N 924)

3.15.3. Керуючим рахунком корпоративного інвестиційного фонду може бути тільки компанія з управління активами цього ІСІ протягом строку дії своїх повноважень щодо управління активами такого ІСІ.

У договорі про управління активами, що укладається між корпоративним інвестиційним фондом та компанією з управління активами, повинно бути зазначено, що компанія з управління активами визначається керуючим рахунком цього фонду.

Компанія з управління активами, що управляє рахунком у цінних паперах ІСІ, надає розпорядження та отримує звіти за таким рахунком у цінних паперах, виконує інші дії згідно з умовами договору про відкриття рахунку в цінних паперах та відповідно до вимог, визначених законодавством.

3.15.4. У разі отримання розпорядження, внаслідок виконання якого виникає порушення обмежень, передбачених законодавством для ІСІ, зберігач протягом одного робочого дня з дати його надходження зобов'язаний надати ініціатору цього розпорядження письмову відмову щодо його виконання зберігачем з обґрунтуванням причин відмови.

3.15.5. Для відкриття рахунку в цінних паперах корпоративного інвестиційного фонду компанія з управління активами цього фонду (керуючий рахунком) подає зберігачу такі документи:

заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;

анкету рахунку в цінних паперах;

анкету керуючого рахунком у цінних паперах;

оригінали або копії виписок з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, видані корпоративному інвестиційному фонду та керуючому рахунком;

(абзаци п'ятий, шостий підпункту 3.15.5 підпункту 3.15
 пункту 3 глави 1 розділу V замінено одним абзацом згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 924,
у зв'язку з цим абзаци сьомий - шістнадцятий
 уважати відповідно абзацами шостим - п'ятнадцятим)

копію свідоцтва про внесення корпоративного інвестиційного фонду до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування;

копії зареєстрованих установчих документів корпоративного інвестиційного фонду та керуючого рахунком, засвідчені органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально;

копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені корпоративного інвестиційного фонду та керуючого рахунком без довіреності;

оригінал або копію довіреності розпорядника рахунку в цінних паперах, видану та підписану керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами керуючого рахунком, і засвідчену печаткою керуючого рахунком, якщо розпорядником рахунку є особа, яка не має права діяти від імені керуючого рахунком без довіреності;

(абзац дев'ятий підпункту 3.15.5 підпункту 3.15 пункту 3
 глави 1 розділу V у редакції рішення Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 03.07.2012 р. N 924)

оригінал або належним чином завірену копію документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, у якому відкрито поточний рахунок корпоративного інвестиційного фонду, та номер цього рахунку;

картку із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки керуючого рахунком, затверджену керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами керуючого рахунком;

(абзац одинадцятий підпункту 3.15.5 підпункту 3.15 пункту 3
 глави 1 розділу V у редакції рішення Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 03.07.2012 р. N 924)

копію договору з компанією з управління активами цього фонду;

копію ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), виданої керуючому рахунком;

копію зареєстрованого регламенту корпоративного інвестиційного фонду;

перелік пов'язаних осіб корпоративного інвестиційного фонду, засвідчений керуючим рахунком.

3.15.6. Для відкриття рахунку в цінних паперах пайового інвестиційного фонду компанія з управління активами цього фонду подає зберігачу такі документи:

заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;

анкету рахунку в цінних паперах;

копію свідоцтва про внесення пайового інвестиційного фонду в Єдиний державний реєстр інститутів спільного інвестування;

оригінал або копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, видану компанії з управління активами;

(абзаци п'ятий, шостий підпункту 3.15.6 підпункту 3.15
 пункту 3 глави 1 розділу V замінено одним абзацом згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 924,
у зв'язку з цим абзаци сьомий - чотирнадцятий
 уважати відповідно абзацами шостим - тринадцятим)

копію зареєстрованих установчих документів компанії з управління активами, засвідчену органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально;

копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені компанії з управління активами без довіреності;

оригінал або копію довіреності розпорядника рахунку в цінних паперах, видану та підписану керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами компанії з управління активами, і засвідчену печаткою компанії з управління активами, якщо розпорядником рахунку є особа, яка не має права діяти від імені компанії з управління активами без довіреності;

(абзац восьмий підпункту 3.15.6 підпункту 3.15 пункту 3
 глави 1 розділу V у редакції рішення Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 03.07.2012 р. N 924)

оригінал або належним чином завірену копію документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, у якому відкрито поточний рахунок компанії з управління активами, та номер цього рахунку;

копію ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), виданої компанії з управління активами;

копію зареєстрованого регламенту пайового інвестиційного фонду;

перелік пов'язаних осіб компанії з управління активами, засвідчений компанією з управління активами;

картку із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки компанії з управління активами, затверджену керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами компанії з управління активами.

(абзац тринадцятий підпункту 3.15.6 підпункту 3.15 пункту 3
 глави 1 розділу V у редакції рішення Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 03.07.2012 р. N 924)

3.16. Активи ФБУ у формі цінних паперів, визначених Законом України "Про проведення експерименту у житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд", мають зберігатися у зберігача на рахунку в цінних паперах, відкритому на ім'я уповноваженого банку, що створив цей ФБУ.

3.16.1. У одного зберігача на ім'я уповноваженого банку, крім рахунку в цінних паперах, на якому обліковуються цінні папери, що належать самому уповноваженому банку, можуть відкриватися окремі рахунки в цінних паперах для обліку, зберігання та обслуговування операцій з цінними паперами, які є активами створених ним ФБУ.

Уповноважений банк надає розпорядження та отримує звіти за такими рахунками у цінних паперах, виконує інші дії згідно з умовами договору про відкриття рахунку в цінних паперах та/або внутрішніх документів зберігача відповідно до законодавства.

Договір про відкриття рахунку у цінних паперах для обліку, зберігання та обслуговування операцій з цінними паперами ФБУ укладається між уповноваженим банком та зберігачем.

3.16.2. Для відкриття рахунку в цінних паперах для обліку, зберігання та обслуговування операцій з цінними паперами, які є активами створеного уповноваженим банком ФБУ, уповноважений банк цього фонду подає зберігачу такі документи:

заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;

анкету рахунку в цінних паперах;

оригінал або копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, видану уповноваженому банку;

(абзаци четвертий, п'ятий підпункту 3.16.2 підпункту 3.16
 пункту 3 глави 1 розділу V замінено одним абзацом згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 924,
у зв'язку з цим абзаци шостий - одинадцятий
 уважати відповідно абзацами п'ятим - десятим)

копію зареєстрованих установчих документів уповноваженого банку, засвідчену органом, який здійснив реєстрацію, або в нотаріальному порядку;

копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені уповноваженого банку без довіреності;

оригінал або копію довіреності розпорядника рахунку в цінних паперах, видану та підписану керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами уповноваженого банку, і засвідчену печаткою уповноваженого банку, якщо розпорядником рахунку є особа, яка не має права діяти від імені уповноваженого банку без довіреності;

(абзац сьомий підпункту 3.16.2 підпункту 3.16 пункту 3
 глави 1 розділу V у редакції рішення Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 03.07.2012 р. N 924)

оригінал або належним чином завірену копію документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, у якому відкрито поточний рахунок уповноваженого банку, та номер цього рахунку;

копію правил ФБУ;

картку зі зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки уповноваженого банку, затверджену керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами уповноваженого банку.

(абзац десятий підпункту 3.16.2 підпункту 3.16 пункту 3
 глави 1 розділу V у редакції рішення Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 03.07.2012 р. N 924)

3.16.3. Якщо зберігачем активів ФБУ, створеного уповноваженим банком, є сам уповноважений банк, рахунок у цінних паперах для обліку, зберігання та обслуговування операцій з цінними паперами такого ФБУ відкривається на підставі наказу керівника цієї юридичної особи.

Керівник юридичної особи повинен наказом призначити не менше двох розпорядників таким рахунком у цінних паперах зберігача - уповноваженого банку, які не є працівниками депозитарного підрозділу зберігача.

До наказу додаються:

анкета рахунку в цінних паперах;

картка із зразками підписів розпорядників власним рахунком у цінних паперах, затверджена керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами зберігача - уповноваженого банку;

(абзац п'ятий підпункту 3.16.3 підпункту 3.16 пункту 3
 глави 1 розділу V у редакції рішення Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 03.07.2012 р. N 924)

копія правил ФБУ.

(пункт 3 глави 1 розділу V доповнено новим підпунктом 3.16
згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 28.12.2010 р. N 1949,
у зв'язку з цим підпункти 3.16 - 3.22
 вважати відповідно підпунктами 3.17 - 3.23)

3.17. Зберігач може відкрити власний рахунок у цінних паперах для обліку цінних паперів, що належать йому на праві власності.

Зберігач відкриває власний рахунок у цінних паперах на підставі наказу керівника юридичної особи - зберігача.

Керівник юридичної особи повинен наказом призначити не менше двох розпорядників рахунком у цінних паперах зберігача, які не є працівниками депозитарного підрозділу зберігача.

До наказу додаються:

анкета рахунку в цінних паперах;

картка із зразками підписів розпорядників власним рахунком у цінних паперах, затверджена керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами юридичної особи - зберігача.

(абзац шостий підпункту 3.17 пункту 3
 глави 1 розділу V у редакції рішення Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 03.07.2012 р. N 924)

3.18. Депозитарій відкриває на ім'я зберігача один рахунок у цінних паперах, на якому відокремлено ведеться облік цінних паперів, розміщених у бездокументарній формі або переведених у таку форму при дематеріалізації чи конвертації та знерухомлених і переданих на зберігання до депозитарію цінних паперів, зареєстрованих у документарній формі, що належать на праві власності зберігачу як юридичної особи та депонентам цього зберігача.

(підпункт 3.18 пункту 3 глави 1 розділу V із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 924)

3.19. Депозитарій відкриває емітенту рахунок у цінних паперах, на якому відокремлено в розрізі випусків цінних паперів ведеться облік цінних паперів, що:

підлягають розміщенню;

погашаються емітентом чи викуплені емітентом з метою наступного продажу або анулювання;

нерозміщені чи несплачені особами, що придбали цінні папери в період розміщення;

переказані на рахунок у цінних паперах емітента при обслуговуванні операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів:

внаслідок конвертації (обміну) на цінні папери іншого випуску цього емітента, а також (при конвертації акцій) - на акції цього емітента - акціонерного товариства та іншого акціонерного товариства за результатом його виділу з емітента - акціонерного товариства або на акції (частки/паї) товариства-правонаступника(ів) за результатом припинення емітента - акціонерного товариства шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення;

як такі, що не підлягають конвертації при реорганізації акціонерного товариства-емітента шляхом злиття, приєднання, власником яких є інше акціонерне товариство, що бере участь у злитті, приєднанні разом з товариством-емітентом;

як такі, що не підлягають конвертації при реорганізації акціонерного товариства шляхом його приєднання до акціонерного товариства - емітента, власником яких було товариство, що приєднується.

Забезпечення відокремленого в розрізі випусків цінних паперів обліку вказаних у цьому пункті цінних паперів здійснюється депозитарієм відповідно до внутрішніх документів депозитарію.

(підпункт 3.19 пункту 3 глави 1 розділу V із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 28.12.2010 р. N 1949
,
 у редакції рішення Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 03.07.2012 р. N 924)

3.20. Депозитарій відкриває рахунки в цінних паперах депозитаріям - кореспондентам на умовах, викладених у договорі про кореспондентські відносини між ними, та в порядку, установленому законодавством.

(підпункт 3.20 пункту 3 глави 1 розділу V із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 28.12.2010 р. N 1949)

Національний депозитарій України відкриває рахунок на ім'я іноземної депозитарної установи у порядку, встановленому законодавством, та на умовах, викладених у договорі про кореспондентські відносини, укладеному між ними, на підставі наданих йому іноземною депозитарною установою документів.

(підпункт 3.20 пункту 3 глави 1 розділу V доповнено абзацом
другим згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та
 фондового ринку від 20.06.2013 р. N 1100)

3.21. Для відкриття рахунку в цінних паперах зберігачі, емітенти та депозитарії-кореспонденти подають депозитарію такі документи:

(абзац перший підпункту 3.21 пункту 3 глави 1 розділу V у редакції
рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 28.12.2010 р. N 1949)

заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;

анкету рахунку в цінних паперах;

оригінал або копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

(абзаци четвертий, п'ятий підпункту 3.21
 пункту 3 глави 1 розділу V замінено одним абзацом згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 924,
у зв'язку з цим абзаци шостий - тринадцятий
 уважати відповідно абзацами п'ятим - дванадцятим)

копію зареєстрованого установчого документа, засвідчену органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально;

копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності;

оригінал або копію довіреності розпорядника рахунку в цінних паперах, видану та підписану керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами юридичної особи, і засвідчену печаткою цієї юридичної особи, якщо розпорядником рахунку є особа, яка не має права діяти від імені юридичної особи без довіреності;

(абзац сьомий підпункту 3.21 пункту 3 глави 1 розділу V у редакції
 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 924)

оригінал або належним чином завірену копію документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, у якому відкрито поточний рахунок, та номер цього рахунку;

картку із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки юридичної особи, затверджену керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами юридичної особи;

(абзац дев'ятий підпункту 3.21 пункту 3 глави 1 розділу V у редакції
 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 924)

копію ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів - депозитарної діяльності, а саме: депозитарної діяльності зберігача цінних паперів (для зберігачів), засвідчену зберігачем;

копію ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме: депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів (для Національного депозитарію України або депозитарію), засвідчену відповідно Національним депозитарієм України або депозитарієм;

копію ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку: діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) (для емітентів інвестиційних сертифікатів пайових інвестиційних фондів - компаній з управління активами), засвідчену компанією з управління активами.

(абзац дванадцятий підпункту 3.21 пункту 3 глави 1 розділу V у редакції рішення
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.01.2008 р. N 50)

При відкритті рахунку в цінних паперах емітенту - акціонерному товариству, що перебуває на стадії створення, замість документів, перелічених в абзацах четвертому - дванадцятому цього підпункту, депозитарію подаються:

1) при створенні акціонерного товариства, що не пов'язано з реорганізацією іншого акціонерного товариства (інших акціонерних товариств):

рішення засновників (засновника) про визначення особи, якій надається право підпису при проведенні операцій за рахунком у цінних паперах (розпорядника рахунку в цінних паперах), яке оформлюється у вигляді довіреності, засвідченої нотаріально (якщо хоча б одним із засновників є фізична особа);

картка зі зразком підпису розпорядника рахунку у цінних паперах, засвідчена нотаріально;

копія рішення засновників (засновника) про створення акціонерного товариства, засвідчена нотаріально;

2) при створенні акціонерного товариства, що пов'язано з реорганізацією іншого акціонерного товариства (інших акціонерних товариств):

копії затверджених загальними зборами кожного з акціонерних товариств - емітентів, що беруть участь у злитті, рішень про припинення акціонерних товариств шляхом злиття, договорів про злиття акціонерних товариств та рішень про обрання осіб, уповноважених на здійснення подальших дій щодо припинення акціонерних товариств - емітентів шляхом злиття, - при злитті;

копії затверджених загальними зборами акціонерного товариства - емітента, що припиняється при його реорганізації шляхом поділу, рішення про припинення акціонерного товариства шляхом поділу, плану поділу та рішення про обрання осіб, уповноважених на здійснення подальших дій щодо припинення акціонерного товариства - емітента шляхом поділу, - при поділі;

копії затверджених загальними зборами акціонерного товариства - емітента, що реорганізується шляхом виділу, рішення про створення акціонерного(их) товариства(ств)-правонаступника(ів) шляхом виділу, плану виділу та рішення про обрання осіб, уповноважених на здійснення подальших дій щодо реорганізації акціонерного товариства - емітента шляхом виділу, - при виділі;

картка зі зразком підпису розпорядника рахунку у цінних паперах, засвідчена нотаріально.

Цей рахунок починає функціонувати як рахунок у цінних паперах юридичної особи тільки після державної реєстрації юридичної особи в установленому порядку та одержання депозитарієм документів, визначених абзацами третім - дев'ятим цього підпункту. У разі відмови в державній реєстрації або в інших випадках, передбачених законодавством, цей рахунок закривається в установленому цим Положенням порядку.

(підпункт 3.21 пункту 3 глави 1 розділу V доповнено абзацами згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 924)

3.22. Керуючим рахунком у цінних паперах емітента - корпоративного інвестиційного фонду може бути тільки та компанія з управління активами, з якою цим фондом укладений договір про управління активами корпоративного інвестиційного фонду.

У разі призначення емітентом керуючого рахунком депозитарію повинні бути надані документи, визначені підпунктом 3.3.1 цього пункту. Емітент має право розділити повноваження з управління рахунком у цінних паперах серед декількох керуючих рахунком. Різним керуючим рахунком не можуть делегуватися однакові повноваження. При цьому за певним випуском цінних паперів може бути визначений тільки один керуючий рахунком.

Повноваження керуючого рахунком (склад, зміст та час дії повноважень, порядок взаємодії керуючого рахунком та емітента) визначаються у довіреності, договорі доручення, договорі андеррайтингу, договорі про управління активами корпоративного інвестиційного фонду, в інших цивільно-правових договорах.

Абзац четвертий підпункту 3.22 пункту 3 глави 1 розділу V виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 03.07.2012 р. N 924)

(підпункт 3.22 пункту 3 глави 1 розділу V у редакції рішення
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.01.2008 р. N 50)

3.23. Підпункт 3.23 пункту 3 глави 1 розділу V виключено

(пункт 3 глави 1 розділу V доповнено підпунктом 3.23 згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.01.2008 р. N 50
,
 підпункт 3.23 пункту 3 глави 1 розділу V виключено згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 924)

3.23. Для відкриття рахунку в цінних паперах в Національному депозитарії України іноземна депозитарна установа подає такі документи:

заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;

анкету рахунку в цінних паперах;

копію легалізованого витягу з торговельного, банківського або судового реєстру, або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, або іншого документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи відповідно до законодавства країни її місцезнаходження;

копії легалізованих документів, що підтверджують повноваження осіб, які мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності;

оригінал або копію довіреності розпорядника рахунку, виданої та підписаної керівником іноземної депозитарної установи, якщо розпорядником рахунку не є керівник цієї установи;

оригінал або належним чином засвідчену копію документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, у якому відкрито поточний рахунок, та номер цього рахунку;

картку із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки (за наявності) юридичної особи - іноземної депозитарної установи, затверджену керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами юридичної особи. Факт відсутності печатки, а також підтвердження відсутності у законодавстві певної країни вимог щодо її отримання підтверджується письмовим документом, виданим та підписаним особою, що відповідно до установчих документів має право діяти від імені юридичної особи - іноземної депозитарної установи без довіреності або її уповноваженою особою, яка є розпорядником рахунку. У разі надходження такого документа всі надані юридичною особою - іноземною депозитарною установою до Національного депозитарію України документи не засвідчуються печаткою;

інші документи, визначені внутрішніми документами Національного депозитарію України.

(пункт 3 глави 1 розділу V доповнено підпунктом 3.23 згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 20.06.2013 р. N 1100)

4. Анкета рахунку в цінних паперах, анкета керуючого рахунком та інші вхідні документи, для яких внутрішніми документами депозитарної установи, затвердженими органом її управління відповідно до законодавства, встановлені зразки, оформлюються згідно із цими зразками.

4.1. У разі призначення депонентом, клієнтом депозитарної установи керуючого(их) рахунком анкета рахунку у цінних паперах має містити інформацію про керуючого(их) рахунку і депозитарній установі додатково має(ють) бути надана(і) анкета(и) цього(их) керуючого(их) рахунком з інформацією про обсяг повноважень та термін їх дії. Вимога щодо унесення до анкети керуючого рахунком інформації про обсяг його повноважень та термін їх дії не поширюється на анкету керуючого рахунком держави. Анкети керуючих рахунком повинні зберігатися разом з анкетою рахунку у цінних паперах.

(абзац перший підпункту 4.1 пункту 4 глави 1 розділу V із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 924)

Анкета рахунку в цінних паперах, анкета керуючого рахунком мають містити інформацію щодо розпорядника(ів) рахунку у цінних паперах. Якщо депонентом, керуючим рахунком є фізична особа, ця особа одночасно набуває статусу розпорядника рахунку в цінних паперах. Інформація щодо розпорядника(ів) рахунком у цінних паперах може міститися в анкеті розпорядника рахунку у цінних паперах. У разі окремого оформлення анкета(и) розпорядника(ів) рахунку у цінних паперах повинна(і) зберігатися разом з анкетою рахунку у цінних паперах, анкетою керуючого рахунком.

4.2. Анкета рахунку в цінних паперах держави оформлюється у розрізі випусків цінних паперів окремо за кожним об'єктом управління державної власності, що належить державі та обліковується на рахунку в цінних паперах держави у зберігача. Кожна анкета рахунку у цінних паперах держави має містити інформацію про керуючого рахунком - суб'єкта управління, який виконує функції з управління цінними паперами, зазначеними в цій анкеті, та про обсяг його повноважень і термін їх дії.

(підпункт 4.2 пункту 4 глави 1 розділу V із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 924)

4.3. Реквізити анкети рахунку в цінних паперах/анкети керуючого рахунком/анкети розпорядника рахунку у цінних паперах можуть бути доповнені за письмовим погодженням з депонентом, клієнтом або керуючим рахунком в межах їх повноважень.

Унесення змін до відповідної анкети здійснюється на підставі:

розпорядження депонента, клієнта чи керуючого рахунком депонента, клієнта депозитарної установи;

розпорядження емітента цінних паперів, з яким укладений договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам відповідно до Положення про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30 червня 2000 року N 98, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 жовтня 2000 року за N 706/4927, у випадках, передбачених цим Положенням;

(підпункт 4.3 пункту 4 глави 1 розділу V доповнено новим абзацом четвертим
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 924,
у зв'язку з цим абзаци четвертий - дев'ятий
 уважати відповідно абзацами п'ятим - десятим)

переоформленої анкети рахунку в цінних паперах/анкети керуючого рахунком/анкети розпорядника рахунку у цінних паперах (попередня анкета у порядку, встановленому внутрішніми документами депозитарної установи, переміщується на зберігання до архіву депозитарної установи);

оригіналів або належним чином засвідчених копій документів, які підтверджують відповідні зміни.

Якщо в анкеті рахунку в цінних паперах, анкеті керуючого рахунком змінюється інформація про розпорядника рахунку в цінних паперах, до письмового розпорядження щодо внесення змін до відповідної анкети та документів, що підтверджують зміну інформації про розпорядника рахунку, додається:

якщо розпорядник рахунку є представником юридичної особи - резидента - картка із зразком підпису цього розпорядника рахунку в цінних паперах та відбитка печатки юридичної особи, затверджена керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами юридичної особи;

(абзац восьмий підпункту 4.3 пункту 4 глави 1 розділу V у редакції
 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 924)

якщо розпорядник рахунку є представником юридичної особи - нерезидента - картка із зразком підпису розпорядника рахунку в цінних паперах та відбитка печатки (у разі її наявності), засвідчена в нотаріальному порядку;

якщо розпорядником рахунку виступає депонент чи керуючий рахунком, що є фізичними особами, - картка із зразком підпису цього розпорядника рахунку в цінних паперах, яка підписана в присутності спеціаліста депозитарної установи або засвідчена в нотаріальному порядку.

(пункт 4 глави 1 розділу V із змінами, внесеними
згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів
 та фондового ринку від 24.01.2008 р. N 50
,
 у редакції рішення Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 28.12.2010 р. N 1949)

5. Закриття рахунків у цінних паперах здійснюється у порядку, передбаченому відповідним договором (договором про відкриття рахунку в цінних паперах, депозитарним договором, договором про обслуговування емісії цінних паперів або договором про кореспондентські відносини).

Закриття рахунку в цінних паперах відбувається за розпорядженням ініціатора депозитарної операції згідно з вимогами законодавства.

Рахунок у цінних паперах не може бути закритий, якщо на ньому обліковуються цінні папери.

Глава 2. Вимоги до обслуговування операцій на рахунках у цінних паперах

1. Обслуговування операцій з цінними паперами на рахунках у цінних паперах здійснюється депозитарними установами:

за розпорядженнями депонентів, клієнтів чи керуючих рахунками депонентів, клієнтів. До розпоряджень, які подаються депозитарній установі, додаються оригінали документів або їх копії, засвідчені в установленому законодавством порядку, які підтверджують наявність підстав для проведення депозитарних операцій, і подані згідно з підпунктом 1.2 пункту 1 глави 1 цього розділу. Зазначені документи не додаються до розпоряджень, які подаються зберігачем або депозитарієм-кореспондентом до депозитарію, а також депонентом або керуючим його рахунком до зберігача у випадку укладання договору щодо зазначених у розпорядженні депонента або керуючого його рахунком цінних паперів (крім акцій) за участю торговця цінними паперами, реквізити якого зазначаються у цьому розпорядженні (повне або скорочене найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, серія, номер, строк дії ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами);

(абзац другий пункту 1 глави 2 розділу V із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 24.01.2008 р. N 50
,
 у редакції рішення Державної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 28.12.2010 р. N 1949
,
 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.07.2012 р. N 924)

унаслідок виконання безумовної операції з цінними паперами відповідно до вимог законодавства на підставі відповідних документів або їх копій, засвідчених у встановленому законодавством порядку, які підтверджують наявність підстав для проведення депозитарних операцій, і поданих згідно з підпунктом 1.2 пункту 1 глави 1 цього розділу;

у разі укладення договорів щодо цінних паперів на організаторі торгівлі, депозитарієм - на підставі відомості сквитованих розпоряджень, що надходить від організатора торгівлі та складена відповідно до договорів, укладених в установленому законодавством порядку; зберігачами - у порядку, визначеному абзацом другим цього пункту, або на підставі отриманої інформації про укладені договори від депозитарію, що має бути обумовлено в договорі про відкриття рахунку в цінних паперах.

(абзац четвертий пункту 1 глави 2 розділу V із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 24.01.2008 р. N 50)

Право власності на цінні папери бездокументарної форми існування переходить до депонента - нового власника з моменту зарахування цих цінних паперів на його рахунок у цінних паперах у зберігача. Не допускається зарахування цінних паперів на рахунок у цінних паперах депонента - нового власника без проведення їх списання (або переказу) з рахунку в цінних паперах депонента - попереднього власника у зберігача.

(пункт 1 глави 2 розділу V доповнено абзацом п'ятим згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.01.2008 р. N 50)

Національний депозитарій України після отримання копії рішення Комісії про видачу дозволу на обіг цінних паперів українського емітента за межами України за розпорядженням клієнта - зберігача та розпорядженням іноземної депозитарної установи на переказ цінних паперів українського емітента з рахунку цього зберігача на рахунок у цінних паперах іноземної депозитарної установи в Національному депозитарії України здійснює такий переказ лише у кількості цінних паперів відповідного випуску, що не призведе до перевищення їх загальної кількості на рахунках у цінних паперах усіх іноземних депозитарних установ у Національному депозитарії України, кількості, зазначеної у дозволі на обіг таких цінних паперів українського емітента за межами України.

(пункт 1 глави 2 розділу V доповнено абзацом шостим згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 20.06.2013 р. N 1100)

При отриманні Національним депозитарієм України розпорядження клієнта-зберігача та розпорядження іноземної депозитарної установи на переказ цінних паперів українського емітента з рахунку цього зберігача на рахунок у цінних паперах іноземної депозитарної установи у Національному депозитарії України, виконання яких призведе до перевищення кількості цінних паперів на рахунках у цінних паперах усіх іноземних депозитарних установ в Національному депозитарії України, кількості цінних паперів відповідного випуску, зазначеної у дозволі на обіг таких цінних паперів українського емітента за межами України, Національний депозитарій України відмовляє у виконанні таких розпоряджень та повідомляє про відмову у виконанні розпоряджень на переказ цінних паперів українського емітента з рахунку цього зберігача на рахунок у цінних паперах іноземної депозитарної установи в Національному депозитарії України цього клієнта-зберігача та іноземну депозитарну установу, а зберігач повідомляє про це свого депонента - власника цінних паперів, що дав розпорядження цьому зберігачу на списання таких цінних паперів українського емітента.

(пункт 1 глави 2 розділу V доповнено абзацом сьомим згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 20.06.2013 р. N 1100)

Загальна кількість цінних паперів на рахунках у цінних паперах усіх іноземних депозитарних установ, відкритих в Національному депозитарії України, не може перевищувати кількість цінних паперів відповідного випуску, зазначену у відповідному дозволі Комісії.

(пункт 1 глави 2 розділу V доповнено абзацом восьмим згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 20.06.2013 р. N 1100)

1.1. Цінні папери іноземного емітента, що вводяться для обслуговування до Національної депозитарної системи, зараховуються на рахунки у цінних паперах депонентів, клієнтів депозитарних установ за відповідними розпорядженнями депонентів, клієнтів чи керуючих їх рахунками після зарахування цих цінних паперів на рахунок у цінних паперах Національного депозитарію України, відкритому в іноземній депозитарній установі, з якою Національним депозитарієм України встановлені кореспондентські відносини.

Цінні папери іноземного емітента, що вводяться для обслуговування до Національної депозитарної системи, зараховуються на рахунки у цінних паперах зберігачів - клієнтів Національного депозитарію України та депонентів цих клієнтів (власників цінних паперів) як такі, що не допущені до обігу на території України.

Цінні папери іноземного емітента, що обліковуються на рахунках у цінних паперах депонентів, клієнтів депозитарних установ як такі, що не допущені до обігу на території України (заблоковані), можуть бути списані, переказані з них виключно у випадку проведення операцій, пов'язаних із списанням цих цінних паперів з рахунку у цінних паперах Національного депозитарію України в іноземній депозитарній установі, спадкуванням, правонаступництвом, виконанням рішення суду, поверненням вкладу учасника товариства в натуральній формі, переведенням депонентом відповідних цінних паперів на свій рахунок у цінних паперах, відкритий у іншого зберігача. Якщо цінні папери були обтяжені зобов'язаннями, то такі цінні папери мають обліковуватися на рахунках у цінних паперах депонентів з тим самим режимом обтяження зобов'язаннями.

Цінні папери іноземного емітента, що обліковуються на рахунках у цінних паперах депонентів, клієнтів депозитарних установ як такі, що не допущені до обігу на території України, можуть бути розблоковані (обліковуватися як такі, що допущені до обігу на території України) після отримання Національним депозитарієм України рішення Комісії про допуск цінних паперів іноземного емітента до обігу на території України та рішення про граничний обсяг (збільшення граничного обсягу) цінних паперів іноземного емітента, що допущені для обігу на території України.

Рішення Комісії про граничний обсяг цінних паперів іноземного емітента, що допущені до обігу на території України, може містити інформацію щодо допуску до обігу на території України певної кількості цих цінних паперів, що належать певним власникам. У такому рішенні Комісії щодо кожного власника цінних паперів іноземного емітента, що допущені для цього власника до обігу на території України, вказуються такі реквізити:

повне найменування - для юридичних осіб, прізвище, ім'я та по батькові (для нерезидентів у разі наявності) - для фізичних осіб;

код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів, країна реєстрації та ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів;

паспортні дані або дані іншого документа, що посвічує особу відповідно до вимог законодавства, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (вказується для резидентів у разі наявності), місце та дата народження - для фізичних осіб;

депозитарний код рахунку в цінних паперах власника у зберігача;

кількість цінних паперів іноземного емітента, що належать власнику та допущені для обігу на території України;

реквізити зберігача, на рахунку у цінних паперах якого у Національному депозитарії України обліковуються цінні папери іноземного емітента, що належать власнику та допущені до обігу на території України: повне (або скорочене) найменування; код за ЄДРПОУ; дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів - номер ліцензії, дата видачі, орган, що видав ліцензію, строк дії ліцензії; депозитарний код рахунку в цінних паперах зберігача у Національному депозитарії України.

Конфіденційна інформація, яка міститься у рішенні Комісії про допуск цінних паперів іноземного емітента до обігу на території України та/або рішенні Комісії про граничний обсяг цінних паперів іноземного емітента, що допущені до обігу на території України, поширюється та розкривається відповідно до вимог чинного законодавства.

(пункт 1 глави 2 розділу V доповнено підпунктом 1.1 згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 27.12.2012 р. N 1903)

1.2. Національний депозитарій України протягом одного робочого дня після отримання рішення Комісії про допуск цінних паперів іноземного емітента до обігу на території України та рішення про граничний обсяг цінних паперів іноземного емітента, що допущені до обігу на території України, якщо рішення про граничний обсяг цінних паперів іноземного емітента, що допущені до обігу на території України, містить інформацію щодо допуску до обігу на території України певної кількості цих цінних паперів, що належать певним власникам, згідно з реквізитами та у кількості, зазначеними у цьому рішенні Комісії, розблоковує цінні папери іноземного емітента на рахунках у цінних паперах відповідних зберігачів (в разі наявності таких цінних паперів на рахунках зберігачів) та надає їм розпорядження на розблокування цих цінних паперів на рахунках їх депонентів згідно з реквізитами та у кількості, зазначеними у цьому рішенні Комісії.

Розпорядження на розблокування цінних паперів мають бути виконані зберігачами (в разі наявності таких цінних паперів на рахунках депонентів) протягом одного робочого дня після їх отримання.

Якщо на рахунку у цінних паперах певного власника, зазначеного у рішенні Комісії про допуск цінних паперів іноземного емітента до обігу на території України, обліковується менша кількість цінних паперів, ніж допущена для цього власника до обігу на території України, розблоковуються всі цінні папери цього випуску, що обліковуються на його рахунку в цінних паперах.

Якщо на рахунку у цінних паперах певного власника, зазначеного у рішенні Комісії про допуск цінних паперів іноземного емітента до обігу на території України, обліковується більша кількість цінних паперів, ніж допущена для цього власника до обігу на території України, розблоковуються цінні папери цього випуску у кількості, що дорівнює встановленому для нього у рішенні Комісії граничному обсягу.

(пункт 1 глави 2 розділу V доповнено підпунктом 1.2 згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 27.12.2012 р. N 1903)

1.3. Національний депозитарій України протягом одного робочого дня після отримання рішення Комісії про допуск цінних паперів іноземного емітента до обігу на території України та рішення про граничний обсяг цінних паперів іноземного емітента, що допущені до обігу на території України, якщо рішення Комісії про граничний обсяг цінних паперів іноземного емітента, що допущені до обігу на території України, не містить інформацію щодо допуску до обігу на території України певної кількості цих цінних паперів, що належать певним власникам, повідомляє своїх клієнтів - зберігачів, на рахунках яких обліковуються заблоковані цінні папери цього випуску іноземного емітента, про можливість їх розблокування у межах граничного обсягу, встановленого рішенням Комісії, за розпорядженнями власників цінних паперів.

Зберігачі зобов'язані повідомити про це депонентів, на рахунках яких обліковуються заблоковані цінні папери цього випуску іноземного емітента, не пізніше операційного дня, наступного після дня отримання повідомлення від депозитарію.

За розпорядженнями депонентів, клієнтів депозитарні установи розблоковують заблоковані цінні папери іноземного емітента у межах встановленого рішенням Комісії граничного обсягу.

При отриманні Національним депозитарієм України від клієнта - зберігача розпорядження на розблокування цінних паперів іноземного емітента, виконання якого призведе до перевищення кількості цінних паперів, що може бути розблокована відповідно до граничного обсягу, встановленого рішенням Комісії, Національний депозитарій України протягом одного робочого дня відмовляє у виконанні такого розпорядження та повідомляє про відмову у виконанні розпорядження на розблокування цінних паперів іноземного емітента цього клієнта - зберігача, а зберігач повідомляє про це свого депонента - власника цінних паперів, що ініціював цю операцію розблокування.

(пункт 1 глави 2 розділу V доповнено підпунктом 1.3 згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 27.12.2012 р. N 1903)

1.4. Національний депозитарій України протягом одного робочого дня після отримання рішення Комісії про збільшення граничного обсягу цінних паперів іноземного емітента, допущених до обігу на території України, якщо таке рішення містить інформацію щодо збільшення допущених до обігу на території України цінних паперів іноземного емітента до певної кількості цих цінних паперів, що належать певним власникам:

згідно з реквізитами та у кількості, зазначеними у цьому рішенні Комісії, розблоковує цінні папери іноземного емітента на рахунках у цінних паперах відповідних клієнтів - зберігачів (у разі наявності таких цінних паперів на рахунках зберігачів) та надає їм розпорядження на розблокування цих цінних паперів на рахунках їх відповідних депонентів згідно з реквізитами та у кількості, зазначеними у цьому рішенні Комісії.

Розпорядження на розблокування цінних паперів мають бути виконані зберігачами (в разі наявності таких цінних паперів на рахунках депонентів) протягом одного робочого дня після їх отримання.

(пункт 1 глави 2 розділу V доповнено підпунктом 1.4 згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 27.12.2012 р. N 1903)

1.5. Національний депозитарій України протягом одного робочого дня після отримання рішення Комісії про збільшення граничного обсягу цінних паперів іноземного емітента, допущених до обігу на території України, якщо таке рішення не містить інформацію щодо збільшення допущених до обігу на території України цінних паперів іноземного емітента до певної кількості цих цінних паперів, що належать певним власникам:

повідомляє своїх клієнтів - зберігачів, на рахунках яких обліковуються заблоковані цінні папери цього випуску іноземного емітента, про збільшення граничного обсягу та можливість розблокування додаткової кількості цінних паперів іноземного емітента, заблокованих на рахунках їх депонентів;

зберігачі зобов'язані повідомити про це депонентів, на рахунках яких обліковуються заблоковані цінні папери цього випуску іноземного емітента, не пізніше операційного дня, наступного після дня отримання повідомлення від депозитарію.

За розпорядженнями депонентів, клієнтів депозитарні установи розблоковують заблоковані цінні папери іноземного емітента у межах збільшеного рішенням Комісії граничного обсягу.

При отриманні Національним депозитарієм України від клієнта - зберігача розпорядження на розблокування цінних паперів іноземного емітента, виконання якого призведе до перевищення кількості цінних паперів, що може бути розблокована відповідно до збільшеного граничного обсягу, встановленого рішенням Комісії, Національний депозитарій України протягом одного робочого дня відмовляє у виконанні такого розпорядження та повідомляє про відмову у виконанні розпорядження на розблокування цінних паперів іноземного емітента цього клієнта - зберігача, а зберігач повідомляє про це свого депонента - власника цінних паперів, що ініціював цю операцію розблокування.

(пункт 1 глави 2 розділу V доповнено підпунктом 1.5 згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 27.12.2012 р. N 1903)

1.6. Якщо відповідно до рішення Комісії про зміну граничного обсягу цінних паперів іноземного емітента, допущених до обігу на території України, граничний обсяг зменшується:

стан обліку відповідних цінних паперів іноземного емітента, які були свого часу розблоковані внаслідок отримання допуску до обігу на території України відповідно до рішення Комісії, на рахунках у цінних паперах депонентів, клієнтів депозитарних установ не змінюється;

Національний депозитарій України протягом одного робочого дня після отримання відповідного рішення Комісії повідомляє своїх клієнтів - зберігачів, на рахунках яких обліковуються заблоковані цінні папери цього випуску іноземного емітента, про зменшення граничного обсягу;

зберігачі зобов'язані повідомити про зменшення граничного обсягу депонентів, на рахунках яких обліковуються заблоковані цінні папери цього випуску іноземного емітента, не пізніше операційного дня, наступного після дня отримання повідомлення від депозитарію.

Водночас Національний депозитарій України та його клієнти - зберігачі при виконанні всіх наступних депозитарних операцій з цінними паперами іноземного емітента, щодо яких був зменшений граничний обсяг, не здійснюють розблокування відповідних цінних паперів на рахунках клієнтів, депонентів, якщо його виконання призведе до перевищення встановленого (зменшеного) граничного обсягу.

(пункт 1 глави 2 розділу V доповнено підпунктом 1.6 згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 27.12.2012 р. N 1903)

2. Розпорядження та інформаційні повідомлення надаються депозитарній установі або депозитарною установою у формі, визначеній внутрішніми документами депозитарної установи щодо обміну інформацією та відповідним договором (договором про відкриття рахунку в цінних паперах, депозитарним договором, договором про обслуговування емісії цінних паперів, договором про кореспондентські відносини) (паперовий документ, електронний документ, електронний документ у формі S.W.I.F.T. - повідомлення).

Розпорядження, якщо ініціатором депозитарної операції виступає депонент, або керуючий його рахунком, або клієнт, чи керуючий його рахунком, підписується розпорядником рахунку в цінних паперах відповідно до наданих йому повноважень. Інформаційне повідомлення підписується уповноваженою особою депозитарної установи у відповідності до наданих повноважень. Спосіб підписання розпорядження та інформаційного повідомлення визначається згідно зі способом підтвердження достовірності підпису, що використовується при обміні інформацією між депонентом або клієнтом та депозитарною установою, і може бути таким:

підпис розпорядника рахунку та, якщо депонентом, клієнтом або керуючим рахунком є юридична особа, печатка юридичної особи (для інформаційного повідомлення - підпис уповноваженої особи та печатка депозитарної установи) - у разі надання розпорядження та інформаційного повідомлення у вигляді паперового документа;

електронний цифровий підпис розпорядника рахунку та, якщо депонентом, клієнтом або керуючим рахунком є юридична особа, електронний цифровий підпис, що за правовим статусом прирівнюється до печатки юридичної особи (крім юридичних осіб нерезидентів - депонентів або керуючих рахунком) (для інформаційного повідомлення - електронний цифровий підпис уповноваженої особи депозитарної установи) - у разі надання розпорядження та інформаційного повідомлення у вигляді електронного документа;

електронне підтвердження (авторизація) підписання розпорядження, інформаційного повідомлення ініціатором депозитарної операції (користувачем системи S.W.I.F.T.) - у разі надання розпорядження, інформаційного повідомлення у вигляді електронного документа у формі S.W.I.F.T. - повідомлення.

Спосіб підтвердження достовірності підпису на розпорядженні, наданого у формі паперового або електронного документа, обумовлюється відповідно до вимог законодавства у відповідному договорі (договорі про відкриття рахунку в цінних паперах, депозитарному договорі, договорі про обслуговування емісії цінних паперів або договорі про кореспондентські відносини).

При прийманні розпоряджень депозитарна установа перевіряє їх на достовірність відповідно до визначеного її внутрішніми документами порядку залежно від способу підтвердження достовірності підписів, що використовується при обміні даними між депонентом або клієнтом та депозитарною установою.

(пункт 2 глави 2 розділу V у редакції рішення Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 28.12.2010 р. N 1949)

3. Особливості складання розпоряджень та правила здійснення депозитарних операцій встановлюються нормами і правилами обліку цінних паперів, які затверджуються Комісією за погодженням з Національним банком України.

(пункт 3 глави 2 розділу V із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 924)

4. Документи від юридичних осіб повинні мати вихідний реєстраційний номер. Документи від органів державної влади до депозитарної установи подаються оформлені на бланках відповідних органів, підписуються відповідальною особою такого органу.

5. Депозитарна установа має право вимагати спеціального оформлення поданих документів (нотаріального посвідчення тощо), тільки якщо такі вимоги до оформлення документів установлені законодавством.

6. Кожна депозитарна операція проводиться депозитарною установою на підставі документів, визначених пунктом 1 глави 2 цього розділу, і закінчується складанням звіту та/або інформаційного повідомлення про її виконання. Звітом про виконання депозитарної операції може бути виписка або довідка з рахунку в цінних паперах, якщо це встановлено відповідним договором (договір про відкриття рахунку в цінних паперах, депозитарний договір, договір про обслуговування емісії цінних паперів).

Реквізитний склад розпоряджень та інформаційних повідомлень у Національній депозитарній системі встановлюється відповідно до законодавства.

7. Розпорядження та відповідні документи, що підтверджують наявність підстав для здійснення депозитарних операцій депозитарними установами, повинні повністю розкривати зміст виконання операцій за рахунками в цінних паперах та відповідати вимогам законодавства. Якщо розпорядження та документи не містять усіх необхідних даних для виконання депозитарних операцій, депозитарна установа має право вимагати надання необхідної інформації.

8. Депозитарна установа зобов'язана реєструвати всі розпорядження та документи або їх копії, засвідчені в установленому законодавством порядку, що підтверджують наявність підстав для здійснення депозитарних операцій, на момент їх отримання у хронологічному порядку та гарантовано забезпечувати їх зберігання протягом п'яти років з дати їх отримання.

Депозитарна установа зобов'язана мати можливість підтвердження кожної депозитарної операції розпорядженнями та/або відповідними документами у вигляді паперового та/або електронного документа.

(абзац другий пункту 8 глави 2 розділу V із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 24.01.2008 р. N 50)

9. Порядок здійснення кожної депозитарної операції визначається внутрішніми документами депозитарної установи та може передбачати:

приймання розпорядження від ініціатора депозитарної операції та/або відповідних документів, що підтверджують правомірність здійснення цієї депозитарної операції;

перевірку розпорядження на правильність складання та відповідність внутрішнім документам депозитарної установи і перевірку відповідних документів, які підтверджують наявність підстав для проведення депозитарних операцій (ці документи перевіряються на відповідність до інформації, наведеної у розпорядженні, до якого вони додаються, на відповідність їх оформлення вимогам законодавства);

у разі приймання розпорядження стосовно проведення облікової депозитарної операції за договорами, що передбачають перехід прав власності на цінні папери, здійснення заходів відповідно до законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом;

передання при необхідності повідомлення про приймання розпорядження або про відмову у виконанні розпорядження ініціатору депозитарної операції;

здійснення відповідних дій щодо виконання розпорядження;

складання звіту про виконання розпорядження;

передання звіту про виконання розпорядження ініціатору депозитарної операції;

отримання при необхідності повідомлення від ініціатора депозитарної операції про приймання ним звіту.

Підставою для відмови депозитарною установою в узятті до виконання розпорядження може бути, зокрема:

розпорядження не відповідає вимогам законодавства щодо його складання та внутрішнім документам депозитарної установи;

у розпорядженні кількість цінних паперів, яка призначена для поставки/блокування/розблокування, перевищує залишок на рахунку в цінних паперах депонента зберігача або клієнта депозитарію, скоригований на кількість цінних паперів, призначених для поставки/блокування/розблокування відповідно до раніше прийнятих, але ще не виконаних розпоряджень;

(абзац дванадцятий пункту 9 глави 2 розділу V із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 28.12.2010 р. N 1949)

вказана у розпорядженні кількість цінних паперів українських емітентів, обіг яких планується здійснювати за межами України, які призначені для переказу (списання) з рахунку в цінних паперах депонента, клієнта, у разі їх переказу на рахунок у цінних паперах іноземної депозитарної установи в Національному депозитарії України перевищить межі кількості цінних паперів відповідного випуску, зазначеної у відповідному дозволі Комісії, з урахуванням загальної кількості цінних паперів відповідного випуску, які обліковуються на рахунках у цінних паперах усіх іноземних депозитарних установ, відкритих у Національному депозитарії України;

(пункт 9 глави 2 розділу V доповнено новим абзацом тринадцятим
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 20.06.2013 р. N 1100,
у зв'язку з цим абзаци тринадцятий - двадцять другий
 вважати відповідно абзацами чотирнадцятим - двадцять третім)

вказані у розпорядженні цінні папери іноземного емітента, які призначені для переказу (крім проведення операцій блокування/розблокування) або списання з рахунку в цінних паперах депонента, клієнта, не допущені до обігу на території України (крім випадків, передбачених підпунктом 1.1 пункту 1 цієї глави);

(пункт 9 глави 2 розділу V доповнено новим абзацом чотирнадцятим
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 27.12.2012 р. N 1903)

вказані у розпорядженні на блокування цінні папери іноземного емітента з метою їх резервування для продажу на фондовій біржі не допущені до обігу на території України;

(пункт 9 глави 2 розділу V доповнено новим абзацом п'ятнадцятим
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 27.12.2012 р. N 1903)

укладення правочину щодо переходу прав власності на цінні папери іноземного емітента на території України поза межами фондової біржі;

(пункт 9 глави 2 розділу V доповнено новим абзацом шістнадцятим
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 27.12.2012 р. N 1903,
у зв'язку з цим абзаци
чотирнадцятий - двадцятий
 вважати відповідно абзацами сімнадцятим - двадцять третім)

вказані у розпорядженні цінні папери, які призначені для переказу або списання з рахунку в цінних паперах депонента, клієнта, заблоковані у зв'язку з обтяженням їх зобов'язаннями або іншим обмеженням в обігу;

(абзац сімнадцятий пункту 9 глави 2 розділу V у редакції
рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 28.12.2010 р. N 1949
,
 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.07.2012 р. N 924)

укладення правочину щодо переходу прав власності на цінні папери без участі торговця цінними паперами (за винятком договорів дарування, спадкування та інших, передбачених законодавством). Вказана підстава для відмови в узятті до виконання розпорядження не застосовується депозитарієм;

надання розпорядження стосовно проведення облікової депозитарної операції, що призводить до зміни кількості цінних паперів на рахунках у цінних паперах, у період дії обмежень на здійснення операцій із зазначеними у ньому цінними паперами, накладених судовим рішенням, рішенням Комісії щодо ліквідації строкового ІСІ (крім операцій з викупу цінних паперів цього ІСІ), іншим рішенням Комісії, розпорядженням або постановою уповноваженої особи Комісії, прийнятим відповідно до встановлених законодавством повноважень;

(абзац дев'ятнадцятий пункту 9 глави 2 розділу V у редакції
рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 28.12.2010 р. N 1949
,
 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.07.2012 р. N 924)

(пункт 9 глави 2 розділу V доповнено абзацами згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.01.2008 р. N 50)

несплата депонентом зберігачу, клієнтом депозитарію депозитарних послуг за умови, якщо це передбачено відповідним договором (договором про відкриття рахунку в цінних паперах, депозитарним договором, договором про обслуговування емісії цінних паперів, договором про кореспондентські відносини).

(пункт 9 глави 2 розділу V доповнено абзацом двадцятим
згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 28.12.2010 р. N 1949)

Підстави для відмови депозитарною установою в узятті до виконання розпорядження, передбачені абзацами тринадцятим і п'ятнадцятим цього пункту, не застосовуються у випадках приймання розпоряджень:

(пункт 9 глави 2 розділу V доповнено абзацом двадцять першим згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 924)

на виконання визначених законодавством операцій, пов'язаних із припиненням зберігачем провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів;

(пункт 9 глави 2 розділу V доповнено абзацом двадцять другим згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 924)

щодо списання цінних паперів з рахунку в цінних паперах власника у одного зберігача з метою їх зарахування на рахунок у цінних паперах цього самого власника в іншого зберігача, крім випадку, коли рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку зупинено внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів або до системи депозитарного обліку щодо цінних паперів цього власника на строк до усунення порушень, що стали підставою для прийняття такого рішення.

(пункт 9 глави 2 розділу V доповнено абзацом двадцять третім згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 924)

10. Депозитарна установа зобов'язана вносити всі розпорядження в журнал розпоряджень, а інформацію про проведення та виконання депозитарних операцій - у журнал операцій. Інформація про проведення та виконання інформаційної операції, яка є звітом, інформаційним повідомленням про виконання облікової депозитарної операції, може не вноситися до журналу депозитарних операцій як окрема депозитарна операція. Депозитарна установа зобов'язана зберігати інформацію, унесену до журналу розпоряджень та журналу операцій, протягом п'яти років з моменту формування цієї інформації.

(абзац перший пункту 10 глави 2 розділу V із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 28.12.2010 р. N 1949)

Реквізитний склад журналу розпоряджень та журналу операцій встановлюється внутрішніми документами депозитарної установи відповідно до законодавства.

11. Для обліку прав власності на цінні папери та/або розрахунків за договорами щодо цінних паперів зберігачі не мають права встановлювати кореспондентські відносини з іншими зберігачами.

12. Наслідками виконання розпорядження щодо обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах може бути зміна кількості цінних паперів на рахунку в цінних паперах, обмеження їх в обігу (блокування) або зняття таких обмежень (розблокування).

13. Безумовні операції з цінними паперами здійснюються на підставі наданих депозитарній установі оригіналів або завірених відповідно до вимог законодавства копій письмових документів, а саме:

(абзац перший пункту 13 глави 2 розділу V із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 28.12.2010 р. N 1949)

виконавчих документів, визначених Законом України "Про виконавче провадження";

постанови уповноваженої особи Комісії про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів у вигляді зупинення розміщення (продажу) та обігу цінних паперів;

(абзац третій пункту 13 глави 2 розділу V із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 924)

розпорядження уповноваженої особи Комісії про зупинення відкритого (публічного) розміщення цінних паперів, прийнятого на підставі рішення про визнання емісії цінних паперів недобросовісною, про поновлення відкритого (публічного) розміщення цінних паперів, про зупинення обігу цінних паперів, про відновлення обігу цінних паперів або про скасування реєстрації випуску цінних паперів (у зв'язку з визнанням їх емісії недійсною, припиненням акціонерного товариства чи пайового інвестиційного фонду, виконанням рішення суду);

(пункт 13 глави 2 розділу V доповнено новим абзацом четвертим
 згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 28.12.2010 р. N 1949
,
 абзац четвертий пункту 13 глави 2 розділу V із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 924)

рішення Комісії щодо зупинення внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів або системи депозитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів певного емітента чи певного власника, що приймається на строк до усунення порушень, що стали підставою для його прийняття; 

(пункт 13 глави 2 розділу V доповнено новим абзацом п'ятим
 згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 28.12.2010 р. N 1949,
 у зв'язку з цим абзаци четвертий - дев'ятий
 вважати відповідно абзацами шостим - одинадцятим
,
 абзац п'ятий пункту 13 глави 2 розділу V із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 924)

свідоцтва про право на спадщину;

свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя;

документів, що посвідчують виконання операції емітента щодо випущених ним цінних паперів (крім викупу цінних паперів);

інших документів, визначених законодавством.

Безумовні операції щодо певної кількості цінних паперів, що належать власнику (або власникам), можуть здійснюватися тільки зберігачем.

Якщо зазначені вище документи не містять усіх необхідних реквізитів для виконання безумовної операції та/або їх оформлення не відповідає вимогам законодавства, депозитарна установа має право вимагати надання необхідної інформації.

14. Зарахування - облікова операція, яка відображає уведення до системи депозитарного обліку депозитарної установи визначеної кількості депозитарних активів та збільшення кількості цінних паперів на рахунку в цінних паперах депонента або клієнта на таку саму кількість.

Операція зарахування призводить до збільшення на однакову кількість цінних паперів на активних і пасивних аналітичних рахунках депозитарного обліку.

15. Списання - облікова операція, яка відображає виведення (вилучення) визначеної кількості депозитарних активів, за якими депозитарна установа здійснювала депозитарний облік, та зменшення кількості цінних паперів на рахунку в цінних паперах депонента або клієнта на таку саму кількість.

Операція списання призводить до зменшення на однакову кількість цінних паперів на активних і пасивних аналітичних рахунках депозитарного обліку.

16. Переміщення - облікова операція, яка відображає зміну місця знаходження (зберігання) визначеної кількості депозитарних активів та/або їх стану.

Операція переміщення призводить до збільшення кількості цінних паперів на одному активному аналітичному рахунку депозитарного обліку і зменшення кількості цінних паперів на іншому активному аналітичному рахунку депозитарного обліку на однакову величину.

17. Переказ - облікова операція, що відображає переведення цінних паперів з рахунку в цінних паперах одного депонента або клієнта на рахунок у цінних паперах іншого депонента або клієнта або проведення операцій, пов'язаних з обмеженнями в обігу (блокуванням) або відміною обмежень в обігу (розблокуванням) цінних паперів.

Операція переказу призводить до збільшення кількості цінних паперів на одному пасивному аналітичному рахунку депозитарного обліку та зменшення кількості цінних паперів на іншому пасивному аналітичному рахунку депозитарного обліку на однакову величину.

18. Проведенням облікової операції переказу цінних паперів може здійснюватись операція щодо блокування цінних паперів (установлення обмежень щодо обігу чи розміщення) на рахунку у цінних паперах депонента та/або клієнта на визначений строк та/або до настання певної події, пов'язаної, зокрема, з обтяженням їх зобов'язаннями, або операція щодо розблокування цінних паперів (зняття встановлених обмежень) на рахунку у цінних паперах депонента та/або клієнта.

(абзац перший пункту 18 глави 2 розділу V у редакції
рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 28.12.2010 р. N 1949)

Ці операції переказу цінних паперів не призводять до переходу права власності на цінні папери. При їх здійсненні певна кількість або всі цінні папери, що обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента, клієнта, блокуються/розблоковуються на рахунку в цінних паперах депонента (клієнта) шляхом здійснення відповідних облікових записів.

18.1. Операція щодо блокування/розблокування цінних паперів, що обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента та/або клієнта, може здійснюватися за наслідком:

застави цінних паперів;

виставлення цінних паперів на продаж на організаторі торгівлі;

виконання договорів, гарантованих цінними паперами;

виконання безумовної операції з цінними паперами;

інших обмежень в обігу, передбачених законодавством України.

18.2. Безумовна операція щодо обмеження здійснення операцій може здійснюватися на підставі подання депозитарним установам оригіналів або завірених відповідно до вимог законодавства копій таких документів:

(абзац перший підпункту 18.2 пункту 18 глави 2 розділу V у редакції
 рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 28.12.2010 р. N 1949)

1) депозитарієм за цінними паперами, зареєстрованими в бездокументарній формі:

(абзац підпункту 1 підпункту 18.2 пункту 18 глави 2 розділу V
 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 03.07.2012 р. N 924)

постанови уповноваженої особи Комісії про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів у вигляді зупинення розміщення (продажу) та обігу цінних паперів, розпорядження уповноваженої особи Комісії про зупинення відкритого (публічного) розміщення цінних паперів, прийнятого на підставі рішення про визнання емісії цінних паперів недобросовісною, розпорядження уповноваженої особи Комісії про зупинення обігу цінних паперів, рішення Комісії щодо зупинення внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів або системи депозитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів певного емітента чи певного власника, що приймається на строк до усунення порушень, що стали підставою для його прийняття;

(абзац третій підпункту 18.2 пункту 18 глави 2 розділу V із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 28.12.2010 р. N 1949
,
 рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 03.07.2012 р. N 924)

разом із зазначеними документами депозитарію можуть подаватися інші додаткові (супроводжувальні) документи;

(абзац підпункту 1 підпункту 18.2 пункту 18 глави 2 розділу V
 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 03.07.2012 р. N 924)

2) зберігачем за цінними паперами, зареєстрованими в бездокументарній формі або зареєстрованими в документарній формі, що знерухомлені та переміщені на зберігання до депозитарію:

(абзац підпункту 2 підпункту 18.2 пункту 18 глави 2 розділу V
 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 03.07.2012 р. N 924)

розпорядження депозитарію про проведення безумовної операції щодо обмеження здійснення операцій;

(абзац шостий підпункту 18.2 пункту 18 глави 2 розділу V із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 28.12.2010 р. N 1949)

копії постанови уповноваженої особи Комісії про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів у вигляді зупинення розміщення (продажу) та обігу цінних паперів, розпорядження уповноваженої особи Комісії про зупинення відкритого (публічного) розміщення цінних паперів, прийнятого на підставі рішення про визнання емісії цінних паперів недобросовісною, розпорядження уповноваженої особи Комісії про зупинення обігу цінних паперів, рішення Комісії щодо зупинення внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів або системи депозитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів певного емітента чи певного власника, що приймається на строк до усунення порушень, що стали підставою для його прийняття;

(абзац сьомий підпункту 18.2 пункту 18 глави 2 розділу V із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 28.12.2010 р. N 1949
,
 рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 03.07.2012 р. N 924)

3) депозитарієм за цінними паперами, зареєстрованими в документарній формі, що знерухомлені та переміщені на зберігання до депозитарію:

(абзац підпункту 3 підпункту 18.2 пункту 18 глави 2 розділу V
 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 03.07.2012 р. N 924)

письмового повідомлення реєстроутримувача про блокування усіх цінних паперів випуску;

(абзац дев'ятий підпункту 18.2 пункту 18 глави 2 розділу V із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 28.12.2010 р. N 1949)

копії постанови уповноваженої особи Комісії про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів у вигляді зупинення розміщення (продажу) та обігу цінних паперів, розпорядження уповноваженої особи Комісії про зупинення відкритого (публічного) розміщення цінних паперів, прийнятого на підставі рішення про визнання емісії цінних паперів недобросовісною, розпорядження уповноваженої особи Комісії про зупинення обігу цінних паперів, рішення Комісії щодо зупинення внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів або системи депозитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів певного емітента чи певного власника, що приймається на строк до усунення порушень, що стали підставою для його прийняття;

(абзац десятий підпункту 18.2 пункту 18 глави 2 розділу V із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 28.12.2010 р. N 1949
,
 рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 03.07.2012 р. N 924)

4) зберігачем за цінними паперами, зареєстрованими в документарній формі, що знерухомлені та зберігаються у зберігача:

(абзац підпункту 4 підпункту 18.2 пункту 18 глави 2 розділу V
 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 03.07.2012 р. N 924)

письмового повідомлення реєстроутримувача про блокування усіх цінних паперів випуску;

(абзац дванадцятий підпункту 18.2 пункту 18 глави 2 розділу V із змінами,
внесеними згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 28.12.2010 р. N 1949)

копії постанови уповноваженої особи Комісії про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів у вигляді зупинення розміщення (продажу) та обігу цінних паперів, розпорядження уповноваженої особи Комісії про зупинення відкритого (публічного) розміщення цінних паперів, прийнятого на підставі рішення про визнання емісії цінних паперів недобросовісною, розпорядження уповноваженої особи Комісії про зупинення обігу цінних паперів, рішення Комісії щодо зупинення внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів або системи депозитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів певного емітента чи певного власника, що приймається на строк до усунення порушень, що стали підставою для його прийняття.

(абзац тринадцятий підпункту 18.2 пункту 18 глави 2 розділу V із змінами,
внесеними згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 28.12.2010 р. N 1949
,
 рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 03.07.2012 р. N 924)

19. Депозитарний облік цінних паперів, який здійснюється кількома депозитарними установами, а саме: облік цінних паперів на рахунках у цінних паперах депонентів у зберігача, пов'язаний з обліком цінних паперів на рахунках у цінних паперах клієнтів у депозитарію, повинен супроводжуватися виконанням комплексних, пов'язаних між собою депозитарних облікових операцій.

За наслідком виконання зберігачем і депозитарієм комплексних, пов'язаних між собою депозитарних облікових операцій, виписку з рахунку у цінних паперах, яка є підтвердженням прав власності на цінні папери, зберігач зобов'язаний надавати своїм депонентам тільки після одержання повідомлення про проведення операції та/або довідки з рахунку в цінних паперах зберігача від депозитарію.

20. Облікові операції виконуються протягом не більше трьох робочих днів з дати прийняття розпорядження та/або документів, що є підставою для здійснення цих операцій, якщо розпорядженням депонента не встановлений інший (більший) строк його виконання.

Облікові операції, які були ініційовані зберігачем у депозитарії, але не були завершені протягом трьох робочих днів за підстав, які не залежать від цього зберігача (розпорядження зберігача не було відповідно до регламенту депозитарію занесене депозитарієм до відомості сквитованих розпоряджень на поставку/одержання цінних паперів), можуть бути відмінені ним у випадку отримання від депонента відповідного розпорядження відміни (анулювання) його попереднього розпорядження.

(пункт 20 глави 2 розділу V у редакції рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.07.2012 р. N 924)

21. Депозитарна установа у разі виявлення технічної помилки, допущеної при виконанні депозитарної операції, зобов'язана протягом операційного дня її виявлення виконати коригувальні операції на підставі відповідного розпорядження/наказу керівника депозитарної установи або особи, яка виконує його обов'язки, із зазначенням реквізитів документів, що підтверджують правомірність їх проведення.

Депонент, клієнт депозитарної установи повідомляються про проведення коригувальної операції відповідно до умов укладеного з ним договору.

(главу 2 розділу V доповнено пунктом 21 згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 924)

Глава 3. Вимоги до здійснення депозитарними установами інформаційних операцій

1. Зберігач надає депоненту виписки з його рахунку в цінних паперах у формі:

виписки про стан рахунку у цінних паперах депонента;

виписки про операції з цінними паперами цього депонента.

2. Виписка про стан рахунку в цінних паперах є підтвердженням права власності на цінні папери на дату стану рахунку, указану у виписці. Виписка про стан рахунку в цінних паперах не може бути предметом договорів, що тягнуть за собою перехід права власності на цінні папери.

Виписка про стан рахунку у цінних паперах може складатися як за всіма цінними паперами, що обліковуються на рахунку у цінних паперах власника та належать йому на праві власності, так і за окремими випусками цінних паперів на підставі інформації, що міститься на пасивних аналітичних рахунках депозитарного обліку, згрупованих за депозитарним кодом рахунку в цінних паперах цього власника та кодом цінних паперів.

(пункт 2 глави 3 розділу V доповнено абзацом другим
згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 28.12.2010 р. N 1949)

3. Виписка про операції з цінними паперами повинна містити перелік всіх відомостей про збільшення та/або зменшення кількості цінних паперів упродовж визначеного строку на рахунку в цінних паперах депонента, які відбулися згідно з попередніми повідомленнями, підтвердженнями та розпорядженнями.

4. Виписки складаються за кожним окремим рахунком у цінних паперах. Виписки надаються періодично, у строк, передбачений договором про відкриття рахунку в цінних паперах (за умов здійснення хоча б однієї облікової операції, щотижня, щомісяця, щоквартально, щороку, інший строк), або на запит депонента. Зберігач зобов'язаний на вимогу депонента протягом до трьох робочих днів з дати отримання такого запиту надавати депоненту відповідну виписку.

Зберігач, в якого відкритий рахунок у цінних паперах на ім'я держави, зобов'язаний:

(пункт 4 глави 3 розділу V доповнено абзацом другим
згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 28.12.2010 р. N 1949)

на вимогу суб'єкта управління, який виконує функції з управління цінними паперами, що обліковуються на такому рахунку, надавати йому виписку з рахунку в цінних паперах держави виключно за тими цінними паперами, функції з управління якими виконує цей суб'єкт управління;

(пункт 4 глави 3 розділу V доповнено абзацом третім
згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 28.12.2010 р. N 1949)

на вимогу Кабінету Міністрів України незалежно від того, який суб'єкт управління виконує функції з управління відповідними цінними паперами, що обліковуються на такому рахунку, не пізніше трьох робочих днів з дати отримання такої вимоги надавати Кабінету Міністрів України виписку з рахунку в цінних паперах держави.

(пункт 4 глави 3 розділу V доповнено абзацом четвертим
згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 28.12.2010 р. N 1949)

5. Запит на складання та видачу виписки з рахунку в цінних паперах надається депонентом (керуючим рахунком або іншою особою, яка має відповідні повноваження).

Запит на складання та видачу виписки з рахунку в цінних паперах може надаватися нотаріусом для оформлення спадщини щодо цінних паперів. У запиті нотаріуса мають міститися прізвище, ім'я, по батькові померлої особи - депонента. До запиту нотаріуса додається копія свідоцтва про смерть депонента. У разі невідповідності оформлення запиту вимогам цього Положення зберігач письмово відмовляє у видачі виписки з обґрунтуванням причин відмови.

(пункт 5 глави 3 розділу V доповнено абзацом другим згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 924)

6. Спосіб надання виписок з рахунку в цінних паперах визначається в договорі про відкриття рахунку в цінних паперах.

7. Порядок складання, форми та реквізитний склад виписки про стан рахунку в цінних паперах, виписки про операції з цінними паперами встановлюються договором про відкриття рахунку в цінних паперах та внутрішніми документами зберігача відповідно до законодавства.

8. Депозитарій готує для своїх клієнтів довідки про стан рахунків у цінних паперах та операції з цінними паперами на їх рахунках у цінних паперах, звітує перед своїми клієнтами в порядку, у строки та за формою, передбачені депозитарним договором, договором про обслуговування емісії цінних паперів, договором про кореспондентські відносини та регламентом депозитарію відповідно до законодавства.

(пункт 8 глави 3 розділу V із змінами, внесеними
згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 28.12.2010 р. N 1949)

9. Депозитарні установи надають депоненту або клієнту інформаційні довідки про:

незавершені операції цього депонента або клієнта;

поточні операції цього депонента або клієнта;

індивідуальні ознаки сертифікатів при відокремленому способі зберігання, що обліковуються на рахунку в цінних паперах цього депонента;

інші інформаційні довідки, якщо вони передбачені в договорі між депозитарною установою та цим депонентом або клієнтом.

Абзац шостий пункту 9 глави 3 розділу V виключено

(пункт 9 глави 3 розділу V доповнено абзацом згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.01.2008 р. N 50
,
 абзац шостий пункту 9 глави 3 розділу V виключено
згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 28.12.2010 р. N 1949)

Абзац сьомий пункту 9 глави 3 розділу V виключено

(пункт 9 глави 3 розділу V доповнено абзацом згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.01.2008 р. N 50
,
 абзац сьомий пункту 9 глави 3 розділу V виключено
згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 28.12.2010 р. N 1949)

10. За окремим договором депозитарні установи можуть готувати для своїх депонентів або клієнтів довідково-аналітичні матеріали, що характеризують ринок цінних паперів.

11. Для обслуговування пенсійних фондів зберігачі пенсійних фондів:

здійснюють відкриття та ведення рахунків пенсійного фонду;

здійснюють приймання, передачу (переведення), облік та забезпечення зберігання цінних паперів, а також документів, які підтверджують право власності на пенсійні активи в інших формах, документів, пов'язаних з формуванням та використанням пенсійних активів;

перевіряють підрахунок чистої вартості активів пенсійного фонду і чистої вартості одиниці пенсійних внесків, здійснений адміністратором та особою (особами), що проводить (провадять) діяльність з управління активами пенсійного фонду;

виконують відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" розпорядження адміністратора щодо перерахування пенсійних коштів;

виконують розпорядження адміністратора щодо перерахування грошових коштів для оплати послуг адміністратора, зберігача, винагороди особи, що провадить діяльність з управління активами пенсійного фонду, аудитора (аудиторської фірми), оплати послуг осіб, які надають пенсійному фонду консультаційні та (або) агентські послуги, торговців цінними паперами та інших посередників, здійснення оплати витрат на перереєстрацію прав власності та оплати інших витрат, передбачених Законом України "Про недержавне пенсійне забезпечення";

виконують розпорядження особи, що здійснює управління активами пенсійного фонду згідно з інвестиційною декларацією пенсійного фонду;

зберігають копії розпоряджень щодо операцій з цінними паперами та іншими активами, наданих особами, що здійснюють управління активами пенсійного фонду, торговцям цінними паперами та іншим посередникам;

подають звітність, передбачену Законом України "Про недержавне пенсійне забезпечення" та відповідними нормативно-правовими актами;

виконують розпорядження Комісії щодо припинення (блокування) виконання розпоряджень особи, що здійснює управління активами пенсійного фонду, на підставах, визначених законодавством;

(абзац десятий пункту 11 глави 3 розділу V із змінами,
внесеними згідно з рішенням Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 03.07.2012 р. N 924)

здійснюють обслуговування пенсійного фонду з дотриманням вимог інвестиційної декларації фонду та нормативно-правових актів Комісії щодо депозитарної діяльності.

У разі виявлення порушень законодавства щодо провадження діяльності з управління активами пенсійного фонду, вчинених особою, що здійснює управління активами пенсійного фонду, зберігач протягом одного робочого дня з моменту виявлення такого порушення письмово надає відповідну інформацію раді пенсійного фонду, адміністратору, Комісії та Національній комісії, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, а також особі, що вчинила це порушення.

(абзац дванадцятий пункту 11 глави 3 розділу V із змінами, 
внесеними згідно з рішенням Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 03.07.2012 р. N 924)

У разі зменшення протягом року чистої вартості одиниці пенсійних внесків пенсійного фонду більше ніж на 20 відсотків зберігач повинен повідомити про це раду пенсійного фонду, Комісію та Національну комісію, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг.

(абзац тринадцятий пункту 11 глави 3 розділу V із змінами, 
внесеними згідно з рішенням Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 03.07.2012 р. N 924)

12. Для обслуговування інвестиційних (взаємних) фондів зберігач повинен здійснювати:

регулярні розрахунки вартості чистих активів інвестиційного фонду чи взаємного фонду інвестиційної компанії;

підготовку інформації щодо операцій з активами інвестиційних (взаємних) фондів згідно з вимогами законодавства.

13. Для обслуговування ІСІ (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) зберігач згідно з договором про обслуговування ІСІ, укладеним з корпоративним інвестиційним фондом або компанією з управління активами пайового інвестиційного фонду, повинен:

здійснювати контроль за відповідністю операцій з активами ІСІ регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та законодавству,

здійснювати контроль за діяльністю компанії з управління активами стосовно порядку розрахунку вартості чистих активів ІСІ, розміщення та викупу цінних паперів ІСІ, напрямів використання прибутків, отриманих на активи ІСІ;

в установлені законодавством строки перевіряти правильність розрахунків вартості чистих активів ІСІ, виконаних компанією з управління активами цього ІСІ;

надавати наглядовій раді корпоративного інвестиційного фонду або компанії з управління активами пайового інвестиційного фонду інформацію щодо результатів перевірки правильності розрахунків вартості чистих активів ІСІ.

(пункт 13 глави 3 розділу V у редакції
рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 28.12.2010 р. N 1949)

Розділ VI. Вимоги до обслуговування операції емітента з розміщення бездокументарних цінних паперів

1. З моменту прийняття рішення про випуск будь-якого виду бездокументарних цінних паперів емітент (засновники - у разі розміщення акцій при створенні акціонерного товариства) повинен (повинні) забезпечити організацію обліку розміщення випуску цінних паперів, зокрема обліку осіб, які придбавають цінні папери при відкритому (публічному) та закритому (приватному) їх розміщенні (далі - особи, які придбають цінні папери). Облік розміщення випуску здійснює емітент або на договірних засадах торговець цінними паперами, призначений цим емітентом (андеррайтер). У разі створення акціонерного товариства однією особою організація обліку розміщення випуску акцій не запроваджується.

Облік розміщення випуску у разі розміщення акцій при створенні акціонерного товариства може здійснювати уповноважена особа засновників, якій надаються повноваження здійснювати дії, пов'язані із створенням товариства.

2. З метою забезпечення зберігання та обліку бездокументарних цінних паперів емітент (у разі розміщення акцій при створенні акціонерного товариства - уповноважена особа засновників (засновника), якій надаються повноваження здійснювати дії, пов'язані із створенням товариства) до початку розміщення повинен укласти з обраним ним (засновниками (засновником) - у разі розміщення акцій при створенні акціонерного товариства) депозитарієм договір про обслуговування емісії цінних паперів. У разі, якщо розміщення цінних паперів передбачається здійснювати на організаторі торгівлі, цей договір може передбачати проведення операцій, пов'язаних з обслуговуванням розміщення цінних паперів, на рахунках у цінних паперах у порядку, визначеному абзацом четвертим пункту 1 глави 2 розділу V цього Положення.

(пункт 2 розділу VI із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.01.2008 р. N 50)

3. У разі розміщення акцій при створенні акціонерного товариства засновники повинні до реєстрації випуску акцій мати відкриті рахунки у цінних паперах у обраних ними зберігачів.

Особи, які придбавають цінні папери, повинні до укладання договору щодо придбання цінних паперів мати відкриті рахунки в цінних паперах в обраних ними зберігачів.

4. Порядок оформлення, депонування та обліку глобальних та тимчасових глобальних сертифікатів визначений Положенням про глобальний сертифікат та тимчасовий глобальний сертифікат, затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.09.2006 N 806, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 04.10.2006 за N 1091/12965.

5. Депозитарій протягом трьох робочих днів з дати отримання глобального сертифіката, оформленого після реєстрації реєструвальним органом випуску цінних паперів (за винятком отримання глобального сертифіката випуску цінних паперів ІСІ, що надають їх власникам права, однакові з правами за раніше випущеними цінними паперами), або тимчасового глобального сертифіката за розпорядженням емітента або керуючого його рахунком зараховує на рахунок у цінних паперах емітента вказану в глобальному сертифікаті або тимчасовому глобальному сертифікаті кількість цінних паперів.

При депонуванні глобального сертифіката випуску цінних паперів ІСІ, що надають їх власникам права, однакові з правами за раніше випущеними цінними паперами, депозитарій:

вилучає глобальний сертифікат попереднього випуску цінних паперів із сховища, здійснює його погашення та передає до архіву депозитарію;

зараховує на рахунок у цінних паперах емітента відповідну кількість цінних паперів, що перевищує попередній випуск, або списує з рахунку в цінних паперах емітента відповідну кількість цінних паперів, на яку зменшено обсяг попереднього випуску.

(пункт 5 розділу VI у редакції рішення Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 24.01.2008 р. N 50)

6. Депозитарій після зарахування цінних паперів на рахунок у цінних паперах емітента за розпорядженнями емітента або керуючого його рахунком переказує сплачені відповідно до умов випуску цінні папери на рахунки в цінних паперах зберігачів у депозитарії для їх подальшого зарахування на рахунки в цінних паперах власників, що придбали зазначені цінні папери під час розміщення випуску. Якщо за договором андеррайтингу до обов'язків андеррайтера віднесено забезпечення поставки цінних паперів їх першим власникам, зазначений переказ здійснюється депозитарієм виключно за розпорядженням керуючого рахунком - андеррайтера.

До кожного розпорядження про переказ цінних паперів випуску з рахунку емітента на рахунок зберігача емітент або керуючий його рахунком додає перелік осіб (депонентів цього зберігача), що придбали цінні папери даного випуску. Вказаний перелік не додається у випадку придбання цінних паперів даного випуску тільки одним депонентом цього зберігача.

У зазначеному переліку щодо кожної особи має міститися така інформація:

повне найменування - для юридичних осіб, прізвище, ім'я та по батькові (для нерезидентів у разі наявності) - для фізичних осіб;

код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів, країна реєстрації та ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів;

(абзац п'ятий пункту 6 розділу VI із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 924)

паспортні дані або дані іншого документа, що посвічує особу відповідно до вимог законодавства, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (вказується для резидентів у разі наявності), місце та дата народження - для фізичних осіб;

(абзац шостий пункту 6 розділу VI із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 924)

депозитарний код рахунку в цінних паперах;

кількість цінних паперів, що підлягають зарахуванню на рахунок у цінних паперах цієї особи в зберігача.

Загальна кількість цінних паперів, що визначена в даному переліку, повинна збігатися з кількістю цінних паперів, що визначена в розпорядженні емітента про переказ цінних паперів, додатком до якого є даний перелік. Розбіжність між кількістю цінних паперів, що визначена в переліку, та кількістю цінних паперів, що визначена в розпорядженні емітента про переказ цінних паперів, є підставою для відмови депозитарію у проведенні цієї операції.

Якщо розміщення цінних паперів відбувалося на організаторі торгівлі, депозитарій після зарахування цінних паперів на рахунок у цінних паперах емітента може здійснювати переказ цінних паперів з рахунку в цінних паперах емітента на рахунки в цінних паперах зберігачів у депозитарії для їх подальшого зарахування на рахунки в цінних паперах власників, що придбали зазначені цінні папери під час розміщення випуску, на підставі відомості сквитованих розпоряджень, що надходить від організатора торгівлі та складена відповідно до договорів, укладених в установленому законодавством порядку.

Цінні папери, зараховані на рахунки в цінних паперах клієнтів, депонентів на етапі розміщення випуску цінних паперів, якщо законодавством на цьому етапі заборонено їх обіг, мають блокуватися на рахунках клієнтів, депонентів до дня початку обігу цінних паперів даного випуску відповідно до законодавства.

У разі розміщення випуску сертифікатів ФОН депозитарій після зарахування цінних паперів випуску на рахунок у цінних паперах емітента за розпорядженням емітента може переказати всі сертифікати ФОН випуску на рахунок в цінних паперах зберігача, обраного емітентом, без надання емітентом переліку власників. Зберігач, обраний емітентом сертифікатів ФОН, після укладання власником договору про придбання сертифікатів ФОН та сплати коштів за них за розпорядженням власника чи уповноваженої ним особи зараховує сертифікати ФОН на його рахунок у цінних паперах. Зберігач після завершення розміщення та зарахування випуску сертифікатів ФОН на рахунки в цінних паперах їх власників у своїй системі депозитарного обліку зобов'язаний надати депозитарію необхідну відповідно до внутрішніх документів депозитарію та законів України інформацію для відповідного відображення проведеного розміщення в системі депозитарного обліку депозитарію.

(пункт 6 розділу VI у редакції рішення Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 24.01.2008 р. N 50)

У разі прийняття Комісією рішення щодо ліквідації строкового ІСІ депозитарій протягом одного робочого дня з дня отримання від Комісії копії цього рішення зупиняє виконання операцій на рахунках у цінних паперах клієнтів, пов'язаних з обслуговуванням розміщення та обігу цінних паперів цього фонду.

(пункт 6 розділу VІ доповнено абзацом тринадцятим
згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 28.12.2010 р. N 1949
,
 абзац тринадцятий пункту 6 розділу VI із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 924)

7. Зарахування цінних паперів на рахунок депонента зберігач здійснює за умови отримання:

розпорядження про зарахування цінних паперів від депозитарію, яке депозитарій надає зберігачу протягом одного робочого дня з дати зарахування цінних паперів на рахунок у цінних паперах цього зберігача в депозитарії;

розпорядження про зарахування цінних паперів від депонента або уповноваженої ним особи та відповідних документів, що підтверджують наявність підстав для проведення цієї депозитарної операції.

(абзац третій пункту 7 розділу VI із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.01.2008 р. N 50)

8. У разі неотримання зберігачем від депонента розпорядження про зарахування цінних паперів та відповідних документів, що підтверджують наявність підстав для проведення цієї депозитарної операції, протягом трьох місяців з дня початку обігу цінних паперів даного випуску, якщо цінні папери були зараховані на рахунок зберігача на етапі розміщення й на цьому етапі їх обіг був заборонений законодавством, в іншому випадку - протягом трьох місяців з дня зарахування на рахунок зберігача зберігач зобов'язаний повернути дані цінні папери на рахунок у цінних паперах емітента з підставою "відсутнє розпорядження депонента". Повернуті з такою підставою цінні папери депозитарій зараховує на рахунок емітента без додаткового розпорядження, про що повідомляє емітента, та здійснює їх відокремлений облік відповідно до внутрішніх документів депозитарію.

9. Право власності на цінні папери, придбані в ході їх розміщення, виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цінних паперах власника у зберігача.

За результатами зарахування цінних паперів на рахунок у цінних паперах депонента на дату зарахування складається виписка з рахунку у цінних паперах. Строки та спосіб передачі виписки з рахунку в цінних паперах депоненту визначаються договором про відкриття рахунку в цінних паперах.

(пункт 9 розділу VІ доповнено абзацом другим згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 28.12.2010 р. N 1949)

При створенні публічного або приватного акціонерного товариства виписка про стан рахунку в цінних паперах щодо зарахованих акцій за результатом їх розміщення видається депоненту (засновнику цього акціонерного товариства) протягом 10 робочих днів з дня початку їх обігу у спосіб, передбачений договором про відкриття рахунку в цінних паперах.

(пункт 9 розділу VІ доповнено абзацом третім згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 28.12.2010 р. N 1949)

10. Депозитарій у разі надходження від Комісії розпорядження її уповноваженої особи про скасування реєстрації випуску цінних паперів, емісія яких визнана недійсною, протягом трьох робочих днів з дня його отримання направляє зберігачам, на рахунках у цінних паперах яких у депозитарії обліковуються цінні папери цього випуску, розпорядження про списання таких цінних паперів з рахунків у цінних паперах депонентів, яким ці акції належать на праві власності. До розпорядження мають додаватися копії розпоряджень уповноваженої особи Комісії про визнання емісії цінних паперів недійсною та про скасування реєстрації випуску цінних паперів.

(абзац перший пункту 10 розділу VI із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 924)

Зберігачі на підставі розпорядження депозитарію про списання цінних паперів і доданої до нього копії розпорядження уповноваженої особи Комісії про визнання емісії цінних паперів недійсною та про скасування реєстрації випуску цінних паперів повинні списати цінні папери з рахунків у цінних паперах власників цих цінних паперів не пізніше одного робочого дня з дня отримання розпорядження депозитарію.

(абзац другий пункту 10 розділу VI із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 924)

Депозитарій до закінчення операційного дня, наступного за тим, в який ним були надіслані розпорядження зберігачам про списання цінних паперів з рахунків у цінних паперах депонентів, здійснює списання цих цінних паперів з рахунків у цінних паперах зберігачів та емітента.

Після списання цінних паперів випуску, реєстрація якого скасована, депозитарій вилучає зі сховища та переміщує до архіву глобальний сертифікат або тимчасовий глобальний сертифікат, оформлений на цей випуск.

(розділ VІ доповнено новим пунктом 10 згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 28.12.2010 р. N 1949,
у зв'язку цим пункти 10, 11 вважати відповідно пунктами 11, 12)

11. Емітент після отримання свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів, за винятком свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів ІСІ, переоформлює глобальний сертифікат, що раніше був оформлений та депонований до депозитарію за результатом реєстрації випуску цінних паперів.

(абзац перший пункту 11 розділу VI із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.01.2008 р. N 50)

Новий глобальний сертифікат депонується емітентом у депозитарій з одночасним погашенням та передачею до архіву депозитарію попереднього глобального сертифіката та приведенням у відповідність до нового глобального сертифіката кількості цінних паперів випуску на рахунку в цінних паперах емітента.

12. Для зберігання та обслуговування глобальних сертифікатів випусків усіх типів акцій емітент користується послугами одного обраного ним депозитарію.

(пункт 12 розділу VI із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 924)

Розділ VII. Вимоги до обслуговування операцій емітента щодо випущених ним бездокументарних цінних паперів

(назва розділу VIІ із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 924)

1. Обслуговування операцій емітента щодо викупу випущених ним цінних паперів у бездокументарній формі існування, облік цінних паперів, що викупаються емітентом у власників цих цінних паперів, депозитарій здійснює із використанням пасивних аналітичних рахунків депозитарного обліку в межах рахунку в цінних паперах цього емітента відповідно до внутрішніх документів депозитарію та стандартів депозитарного обліку, затверджених Національним депозитарієм України, погоджених Комісією, які застосовуються з урахуванням особливостей, встановлених відповідними законами України.

(пункт 1 розділу VIІ із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 924)

2. Обслуговування депозитарними установами виконання договору про викуп цінних паперів емітентом у власника здійснюється за умови отримання:

зберігачем - розпорядження депонента про списання викуплених емітентом цінних паперів з рахунку в цінних паперах, відкритого зберігачем власнику, на рахунок у цінних паперах емітента в депозитарії та відповідного договору;

депозитарієм - розпорядження емітента про переказ цінних паперів, викуплених ним у власника, з рахунку в цінних паперах зберігача, у якого відкритий рахунок у цінних паперах цьому власнику, на його рахунок у цінних паперах, та розпорядження зазначеного зберігача про переказ цінних паперів з його рахунку в цінних паперах на рахунок емітента.

3. Обслуговування операції емітента щодо дроблення або консолідації випуску цінних паперів (далі - деномінація) здійснюється депозитарієм за розпорядженням емітента або керуючого його рахунком на підставі рішення про дроблення або консолідацію випуску цінних паперів (далі - рішення про деномінацію).

У разі зміни номінальної вартості цінних паперів певного випуску, яка не пов'язана з деномінацією та не супроводжується зміною кількості цінних паперів на рахунках у цінних паперах депонентів, клієнтів депозитарних установ, депозитарій:

вносить відповідні зміни до даних системи депозитарного обліку щодо певного випуску цінних паперів за розпорядженням емітента або керуючого його рахунком на підставі рішення про зміну номінальної вартості цінних паперів;

направляє всім зберігачам та депозитаріям-кореспондентам, на рахунках яких у депозитарії обліковуються цінні папери цього випуску, відповідне інформаційне повідомлення, вилучає зі сховища та переміщує до архіву старий глобальний сертифікат.

(абзац перший пункту 3 розділу VIІ замінено абзацами згідно з
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 924)

3.1. За наслідками рішення про деномінацію, рішення про зміну номінальної вартості цінних паперів, яка не пов'язана з деномінацією, емітентом мають бути проведена перереєстрація випуску цінних паперів та переоформлений глобальний сертифікат випуску.

Емітент не пізніше 7 робочих днів з дня отримання свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів з новою номінальною вартістю надає депозитарію документи для депонування нового глобального сертифіката та відповідне розпорядження про проведення деномінації або про відображення у системі депозитарного обліку інформації про зміну номінальної вартості цінних паперів, яка не пов'язана з деномінацією, відповідне рішення про деномінацію або про зміну номінальної вартості цінних паперів, яка не пов'язана з деномінацією, розпорядження на складання зведеного облікового реєстру - у разі проведення консолідації.

У разі проведення дроблення або зміни номінальної вартості цінних паперів, яка не пов'язана з деномінацією, депозитарій приймає для зберігання новий глобальний сертифікат та виконує відповідне розпорядження про деномінацію або про зміну номінальної вартості цінних паперів, яка не пов'язана з деномінацією.

У розпорядженні про деномінацію вказуються реквізити випуску цінних паперів, що підлягають деномінації, вид деномінації (дроблення чи консолідація), коефіцієнт деномінації та дата, на яку має бути проведена деномінація. У розпорядженні про відображення у системі депозитарного обліку інформації про зміну номінальної вартості цінних паперів, яка не пов'язана з деномінацією, вказуються реквізити випуску цінних паперів, номінальна вартість яких змінюється, та реквізити випуску цінних паперів з новою номінальною вартістю.

(підпункт 3.1 пункту 3 розділу VII у редакції рішення
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 924)

3.2. У разі проведення консолідації депозитарій не пізніше одного робочого дня з дня отримання від емітента розпорядження про деномінацію надає зберігачам та депозитаріям-кореспондентам, на рахунках яких обліковуються цінні папери, що підлягають консолідації, розпорядження на складання відповідно облікового реєстру, зведеного облікового реєстру власників цінних паперів випуску, який підлягає консолідації, станом на 24 годину дня, наступного за днем приймання до виконання розпорядження емітента про деномінацію (дата обліку).

Депозитарій одночасно з наданням розпоряджень на складання облікових реєстрів зберігачам та зведених облікових реєстрів депозитаріям-кореспондентам, на рахунках яких обліковуються цінні папери даного випуску, направляє їм інформаційне повідомлення про підготовку до проведення деномінації. В інформаційному повідомленні мають вказуватись реквізити випуску цінних паперів, що підлягають деномінації, реквізити випуску цінних паперів з новою номінальною вартістю, вид деномінації (консолідація), коефіцієнт деномінації.

З початку наступного за датою обліку операційного дня депозитарії-кореспонденти та зберігачі зобов'язані призупинити проведення операцій з цінними паперами, що підлягають деномінації, та повідомити своїх клієнтів, депонентів про підготовку проведення деномінації. В інформаційному повідомленні мають вказуватись реквізити випуску цінних паперів, що підлягають деномінації, реквізити випуску цінних паперів з новою номінальною вартістю, вид деномінації (консолідація), коефіцієнт деномінації.

На підставі сформованого зведеного облікового реєстру депозитарій не пізніше одного робочого дня з дати його формування перевіряє можливість здійснення обміну цінних паперів старої номінальної вартості на цілу кількість цінних паперів нової номінальної вартості для кожного власника (можливість проведення консолідації).

У разі можливості проведення консолідації депозитарій приймає для зберігання новий глобальний сертифікат та виконує розпорядження про деномінацію.

У разі виявлення депозитарієм неможливості здійснення обміну цінних паперів старої номінальної вартості на цілу кількість цінних паперів нової номінальної вартості для кожного власника депозитарій не пізніше одного робочого дня з дня виявлення відмовляє емітенту в депонуванні нового глобального сертифіката та проведенні деномінації і надає йому складений ним на дату обліку зведений обліковий реєстр власників цінних паперів випуску, який підлягає деномінації.

Депозитарій направляє всім зберігачам та депозитаріям-кореспондентам, на рахунках яких обліковуються цінні папери даного випуску, інформаційне повідомлення про припинення проведення деномінації.

З дати отримання інформаційного повідомлення зберігачі мають право проводити депозитарні операції з цінними паперами даного випуску.

Емітент має право повторно звернутися до депозитарію щодо проведення консолідації після здійснення необхідних дій для забезпечення можливості проведення консолідації.

(підпункт 3.2 пункту 3 розділу VII у редакції рішення Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.01.2008 р. N 50
,
 рішення Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 03.07.2012 р. N 924)

3.3. У разі проведення дроблення або виявлення можливості проведення консолідації депозитарій направляє всім депозитаріям-кореспондентам та зберігачам, на рахунках яких у депозитарії обліковуються цінні папери, що підлягають деномінації, інформаційне повідомлення про проведення деномінації. В інформаційному повідомленні мають вказуватись реквізити випуску цінних паперів, що підлягають деномінації, реквізити випуску цінних паперів з новою номінальною вартістю, вид деномінації (дроблення чи консолідація), коефіцієнт деномінації та дата, на яку проводиться деномінація.

З дати отримання інформаційного повідомлення та до закінчення проведення деномінації всього випуску депозитарії-кореспонденти та зберігачі зобов'язані призупинити проведення операцій з цінними паперами, що підлягають деномінації, крім операцій деномінації, та повідомити своїх клієнтів, депонентів про проведення деномінації.

(підпункт 3.3 пункту 3 розділу VII у редакції рішення
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 924)

3.4. Для проведення деномінації депозитарій відкриває емітенту два тимчасових (технічних) рахунки у цінних паперах, призначені для обслуговування процесу проведення деномінації. Один рахунок призначається для обліку цінних паперів старої номінальної вартості, що підлягають анулюванню (далі - рахунок для анулювання), інший - для обліку цінних паперів нової номінальної вартості, що підлягають розміщенню (далі - рахунок для розповсюдження).

На рахунок для розповсюдження депозитарій зараховує кількість цінних паперів нової номінальної вартості відповідно до нового глобального сертифіката.

(підпункт 3.4 пункту 3 розділу VII у редакції рішення
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 924)

3.5. На дату проведення деномінації, вказану у розпорядженні емітента, депозитарій здійснює переказ цінних паперів з рахунку емітента для розповсюдження на рахунки у цінних паперах зберігачів у кількості, яка визначається як добуток коефіцієнта деномінації на кількість цінних паперів відповідного випуску (старої номінальної вартості), що обліковуються на рахунку у цінних паперах відповідного зберігача.

3.6. Кожному зберігачу, на рахунок у цінних паперах якого депозитарій здійснив переказ цінних паперів з рахунку для розповсюдження, депозитарій надає розпорядження про відображення проведення деномінації на рахунках у цінних паперах депонентів зберігача та здійснення відповідних депозитарних операцій. У розпорядженні мають вказуватись реквізити випуску цінних паперів, що підлягають деномінації, реквізити нового глобального сертифіката, вид деномінації (дроблення чи консолідація), коефіцієнт деномінації та дата, на яку проводиться деномінація.

3.7. У день проведення деномінації, вказаний у розпорядженні про відображення проведення деномінації на рахунках у цінних паперах депонентів, зберігач здійснює зарахування цінних паперів нової номінальної вартості на рахунки у цінних паперах депонентів у кількості, яка визначається як добуток коефіцієнта деномінації на кількість цінних паперів відповідного випуску (старої номінальної вартості), що обліковуються на рахунку у цінних паперах депонента. Одночасно з зарахуванням цінних паперів нової номінальної вартості зберігач здійснює списання цінних паперів старої номінальної вартості з рахунків у цінних паперах депонентів на рахунок емітента в депозитарії для анулювання.

3.8. За результатами проведення операцій списання та зарахування цінних паперів на рахунках у цінних паперах усіх депонентів, яким належали цінні папери, що підлягали деномінації, зберігач надсилає депозитарію інформаційне повідомлення про виконання розпорядження про відображення проведення деномінації на рахунках у цінних паперах депонентів та розпорядження про переказ цінних паперів старої номінальної вартості зі свого рахунку в цінних паперах на рахунок емітента для анулювання.

3.9. У міру отримання від зберігачів, яким було надано розпорядження про відображення проведення деномінації на рахунках у цінних паперах депонентів, приведених у підпункті 3.8 цього пункту інформаційних повідомлень та розпоряджень, депозитарій здійснює ініційовані зберігачами операції переказу цінних паперів відповідного випуску (попередньої номінальної вартості) з рахунків у цінних паперах зберігачів на рахунок емітента для анулювання.

3.10. Після акумулювання всіх цінних паперів, у відношенні яких була проведена деномінація, на рахунку емітента для анулювання, депозитарій списує цінні папери з депозитарного обліку, вилучає зі сховища та переміщує до архіву старий глобальний сертифікат і закриває рахунки, що відкриті емітенту для обслуговування процесу проведення деномінації.

Депозитарій надсилає емітенту та всім зберігачам, по рахунках у цінних паперах яких була відображена деномінація випуску, інформаційні повідомлення про завершення деномінації. Спосіб передачі інформаційних повідомлень визначається відповідно договором про обслуговування емісії та депозитарним договором.

3.11. Отримавши від депозитарію інформаційне повідомлення про завершення деномінації, зберігач повідомляє про її завершення депонентам способом, визначеним у договорі на відкриття рахунку у цінних паперах.

3.12. З дати отримання інформаційного повідомлення про завершення деномінації зберігач має право проводити депозитарні операції з цінними паперами нової номінальної вартості.

4. Анулюванню можуть підлягати тільки цінні папери, що обліковуються:

1) на рахунку в цінних паперах емітента у депозитарії:

як викуплені чи погашені емітентом;

як нерозміщені чи несплачені особами, що придбали цінні папери в період розміщення;

за наслідком обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів:

як конвертовані (обміняні) на цінні папери іншого випуску цього емітента, а також (при конвертації акцій) - на акції цього емітента - акціонерного товариства та іншого акціонерного товариства за результатом його виділу з емітента - акціонерного товариства або на акції (частки/паї) товариства-правонаступника(ів) за результатом припинення емітента - акціонерного товариства шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення;

такі, що не підлягають конвертації при реорганізації акціонерного товариства - емітента шляхом злиття, приєднання, власником яких є інше акціонерне товариство, що бере участь у злитті, приєднанні разом з товариством-емітентом;

чи такі, що не підлягають конвертації при реорганізації акціонерного товариства шляхом його приєднання до акціонерного товариства - емітента, власником яких було товариство, що приєднується;

2) на рахунках в цінних паперах клієнтів депозитарію як такі, реєстрація випуску яких скасована Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку у зв'язку з визнанням їх емісії недійсною, припиненням акціонерного товариства чи пайового інвестиційного фонду, виконанням рішення суду тощо.

(абзац перший пункту 4 розділу VІІ замінено абзацами першим - п'ятим
згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 28.12.2010 р. N 1949
,
 абзаци перший - п'ятий пункту 4 розділу VІІ замінено дев'ятьма абзацами
згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 924)

4.1. Рішення про анулювання викуплених цінних паперів або нерозміщених чи несплачених особами, що придбали цінні папери в період розміщення, приймає емітент. За наслідками рішення про анулювання емітент переоформляє глобальний сертифікат випуску. Таке переоформлення здійснюється на підставі нового свідоцтва про державну реєстрацію випуску цінних паперів.

(підпункт 4.1 пункту 4 розділу VІІ із змінами, внесеними
згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 28.12.2010 р. N 1949)

4.2. Емітент депонує в депозитарій новий глобальний сертифікат та надає йому розпорядження про проведення анулювання і відповідне рішення про анулювання.

4.3. Депозитарій приймає для зберігання новий глобальний сертифікат з одночасним вилученням зі сховища та переміщенням до архіву старого глобального сертифіката і списанням з рахунку викуплених цінних паперів вказаної у розпорядженні про анулювання кількості цінних паперів.

4.4. Депозитарій надсилає всім зберігачам та депозитаріям-кореспондентам, на рахунках у цінних паперах яких обліковуються цінні папери випуску, частина якого була анульована, інформаційні повідомлення про проведення анулювання. У повідомленні мають вказуватись реквізити перереєстрованого випуску, кількість анульованих цінних паперів та, для акцій, дані про зміну статутного капіталу емітента. Спосіб передачі інформаційних повідомлень визначається депозитарними договорами та договорами про кореспондентські відносини.

(підпункт 4.4 пункту 4 розділу VII у редакції рішення 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 924)

4.5. Анулювання цінних паперів, реєстрація випуску яких скасована Комісією у зв'язку з припиненням акціонерного товариства чи пайового інвестиційного фонду, виконанням рішення суду тощо, здійснюється депозитарними установами шляхом списання цінних паперів такого випуску з рахунків депонентів, клієнтів на підставі копії розпорядження уповноваженої особи Комісії про скасування реєстрації випуску цінних паперів.

(пункт 4 розділу VІІ доповнено підпунктом 4.5
згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 28.12.2010 р. N 1949
,
 підпункт 4.5 пункту 4 розділу VІІ із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 924)

4.6. Депозитарій у разі надходження від Комісії або реєстроутримувача копії розпорядження уповноваженої особи Комісії про скасування реєстрації випуску цінних паперів протягом одного робочого дня з дня її отримання направляє зберігачам і депозитаріям-кореспондентам, на рахунках у цінних паперах яких у депозитарії обліковуються цінні папери цього випуску, розпорядження про списання цінних паперів цього випуску з рахунків у цінних паперах їх депонентів, клієнтів. До розпорядження має додаватися копія розпорядження уповноваженої особи Комісії про скасування реєстрації випуску цінних паперів.

(абзац перший підпункту 4.6 пункту 4 розділу VІІ із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 924)

Депозитарії-кореспонденти протягом одного робочого дня з дня отримання зазначеного розпорядження депозитарію направляють зберігачам, на рахунках у цінних паперах яких у депозитарії-кореспонденті обліковуються цінні папери випуску, реєстрація якого скасована, розпорядження про списання цінних паперів цього випуску з рахунків у цінних паперах їх депонентів. До розпорядження має додаватися копія розпорядження уповноваженої особи Комісії про скасування реєстрації випуску цінних паперів.

(абзац другий підпункту 4.6 пункту 4 розділу VІІ із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 924)

Зберігачі на підставі копії розпорядження уповноваженої особи Комісії про скасування реєстрації випуску цінних паперів повинні виконати зазначене розпорядження депозитарію або депозитарію-кореспондента не пізніше одного робочого дня з дня його отримання та списати цінні папери з рахунків у цінних паперах власників цих цінних паперів.

(абзац третій підпункту 4.6 пункту 4 розділу VІІ із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 924)

Депозитарії-кореспонденти до закінчення операційного дня, наступного за тим, в який ними були надіслані розпорядження зберігачам про списання цінних паперів з рахунків у цінних паперах депонентів, здійснюють списання цих цінних паперів з рахунків у цінних паперах зберігачів.

Депозитарій до закінчення другого операційного дня, наступного за тим, в який ними були надіслані розпорядження зберігачам та депозитаріям-кореспондентам про списання цінних паперів з рахунків у цінних паперах депонентів, клієнтів, здійснює списання цих цінних паперів з рахунків у цінних паперах зберігачів, з рахунків у цінних паперах емітента та депозитаріїв-кореспондентів.

(абзац п'ятий підпункту 4.6 пункту 4 розділу VІІ із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 924)

Після списання цінних паперів випуску, реєстрація якого скасована, депозитарій вилучає зі сховища та переміщує до архіву:

глобальний сертифікат, оформлений на цей випуск, якщо випуск цінних паперів був зареєстрований у бездокументарній формі існування;

свідоцтво про знерухомлення іменних цінних паперів цього випуску, якщо випуск іменних цінних паперів був зареєстрований у документарній формі існування.

(пункт 4 розділу VІІ доповнено підпунктом 4.6
згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 28.12.2010 р. N 1949)

4.7. У разі скасування реєстрації випуску іменних цінних паперів документарної форми існування зберігач, зареєстрований у реєстрі власників іменних цінних паперів як номінальний утримувач, протягом трьох робочих днів з дня отримання від реєстроутримувача копії розпорядження уповноваженої особи Комісії про скасування реєстрації випуску цінних паперів повинен списати цінні папери цього випуску з рахунків у цінних паперах власників цих цінних паперів.

(абзац перший підпункту 4.7 пункту 4 розділу VІІ із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 924)

Після списання цінних паперів випуску, реєстрація якого скасована, зберігач вилучає зі сховища та переміщує до архіву свідоцтво про знерухомлення іменних цінних паперів цього випуску.

(пункт 4 розділу VІІ доповнено підпунктом 4.7
згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 28.12.2010 р. N 1949)

5. Погашення цінних паперів здійснюється у відповідності до умов випуску цінних паперів. Емітент надає депозитарію розпорядження про проведення погашення та відповідні документи, на підставі яких здійснюється погашення. Розпорядження має містити реквізити випуску, що погашається, дату початку погашення (дату обліку), термін та спосіб виплат щодо цінних паперів, що погашаються.

У разі погашення цінних паперів, розміщених за межами України, Національний депозитарій України отримує розпорядження про проведення погашення цінних паперів від іноземної депозитарної установи, у якій на рахунку Національного депозитарію України обліковуються зазначені цінні папери.

(пункт 5 розділу VII доповнено абзацом другим згідно з
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 27.12.2012 р. N 1903)

5.1. У відповідності з отриманим від емітента розпорядженням депозитарій надає своїм клієнтам - зберігачам та депозитаріям-кореспондентам, депозитарій-кореспондент надає своїм клієнтам - зберігачам, на рахунках у цінних паперах яких обліковуються цінні папери випуску, що погашається, інформаційне повідомлення про проведення погашення та розпорядження на складання облікового реєстру власників цінних паперів відповідного випуску (виключно у випадку, коли проведення виплати здійснюються емітентом самостійно).

(абзац перший підпункту 5.1 пункту 5 розділу VII
із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.12.2012 р. N 1903)

Повідомлення про проведення погашення має містити реквізити випуску, що погашається, дату початку погашення (дату обліку), термін та спосіб виплат щодо цінних паперів, що погашаються.

5.2. На вказану в розпорядженні про проведення погашення дату обліку депозитарії та зберігачі зобов'язані припинити всі операції щодо обігу цінних паперів випуску, що погашається.

(підпункт 5.2 пункту 5 розділу VII із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 27.12.2012 р. N 1903)

5.3. Зберігач повідомляє депонентів про погашення цінних паперів способом, визначеним у договорі на відкриття рахунку у цінних паперах. Повідомлення про погашення повинно містити інформацію про термін та спосіб виплат щодо цінних паперів, що погашаються.

5.4. На дату обліку зберігач складає обліковий реєстр власників цінних паперів відповідного випуску. Обліковий реєстр передається зберігачем депозитарію, у якого на його рахунку в цінних паперах обліковуються цінні папери, що погашаються, способом, визначеним у депозитарному договорі. Депозитарій-кореспондент складає зведений обліковий реєстр власників облігацій відповідного випуску та передає його депозитарію способом, визначеним у договорі про кореспондентські відносини. Депозитарій складає зведений обліковий реєстр власників облігацій відповідного випуску та передає його емітенту для проведення розрахунків.

(абзац перший підпункту 5.4 пункту 5 розділу VII у редакції
 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 27.12.2012 р. N 1903)

Зведений обліковий реєстр є підставою для розрахунків емітента з власниками облігацій, що погашаються.

5.5. У випадку здійснення погашення цінних паперів грошовими коштами через депозитарій:

емітент у встановлений в проспекті емісії (інформації про випуск) цінних паперів термін здійснює переказ грошових коштів на рахунок депозитарію у розрахунковому банку для подальшого їх переказу зберігачам та виплати власникам. Операція переказу депозитарієм грошових коштів зберігачу для погашення цінних паперів здійснюється виключно після отримання депозитарієм від даного зберігача розпорядження про переказ цінних паперів, що погашаються, з його рахунку в цінних паперах на рахунок емітента у депозитарії;

зберігач після отримання від депозитарію повідомлення про отримання коштів для проведення повного погашення цінних паперів, у тому числі виплати процентів, якщо така виплата передбачена умовами випуску, забезпечує виконання безумовної операції списання цінних паперів з рахунків власників на рахунок емітента у депозитарії.

У випадку погашення цінних паперів, розміщених за межами України, що обліковуються у Національному депозитарії України на рахунках у цінних паперах його клієнтів, Національний депозитарій України здійснює переказ коштів відповідно до вимог законодавства України з питань валютного регулювання та валютного контролю і безготівкових розрахунків та надає клієнтам розпорядження про списання відповідних цінних паперів з рахунків їх клієнтів (депонентів).

(підпункт 5.5 пункту 5 розділу VII доповнено абзацом четвертим
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 27.12.2012 р. N 1903)

Після списання цінних паперів з рахунків депонентів, клієнтів Національний депозитарій України повідомляє іноземну депозитарну установу про завершення погашення (якщо це передбачено відповідним договором з іноземною депозитарною установою).

(підпункт 5.5 пункту 5 розділу VII доповнено абзацом п'ятим згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 27.12.2012 р. N 1903)

5.6. У разі виконання емітентом розрахунків з власниками цінних паперів самостійно (не через депозитарій), після завершення розрахунків з власниками цінних паперів, депозитарій на підставі надання емітентом документів, визначених підпунктом 4.1 пункту 4 розділу III цього Положення, здійснює переказ цих цінних паперів з рахунків зберігачів на рахунок в цінних паперах емітента, на якому вони обліковуються як погашені, а зберігачі за розпорядженнями депозитарію здійснюють списання цінних паперів випуску, що погашається, з рахунків депонентів.

(підпункт 5.6 пункту 5 розділу VІІ із змінами, внесеними
згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 28.12.2010 р. N 1949)

5.7. Після завершення розрахунків з власниками цінних паперів емітент реєструє в Комісії погашення випуску в установленому порядку та надає депозитарію розпорядження про анулювання всіх цінних паперів випуску.

(підпункт 5.7 пункту 5 розділу VІІ із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 924)

6. Конвертація акцій акціонерного товариства - емітента, що припиняється при його реорганізації шляхом злиття, в акції товариства-правонаступника, що створюється, здійснюється відповідно до умов договору про злиття акціонерних товариств, затверджених загальними зборами акціонерних товариств - емітентів. Усі випуски акцій акціонерних товариств - емітентів, що беруть участь у злитті, мають обслуговуватися одним депозитарієм.

6.1. Після прийняття загальними зборами кожного з акціонерних товариств - емітентів, що беруть участь у злитті, визначених пунктом 7 частини шостої статті 83 Закону України "Про акціонерні товариства", рішень обрані цими загальними зборами уповноважені особи акціонерних товариств на здійснення подальших дій щодо припинення акціонерних товариств - емітентів шляхом злиття (далі - уповноважені особи) або на підставах, визначених законодавством, одна з них повинна (повинні):

укласти з депозитарієм договір про обслуговування емісії цінних паперів для взяття депозитарієм на обслуговування випуску (випусків) акцій акціонерного товариства, що створюється в результаті злиття. Таким депозитарієм має бути депозитарій, що обслуговує випуски акцій акціонерних товариств - емітентів, що беруть участь у злитті. Депозитарій відкриває рахунок у цінних паперах акціонерному товариству, що створюється в результаті злиття, відповідно до вимог підпункту 3.21 пункту 3 глави 1 розділу V цього Положення;

не пізніше ніж за 3 робочих дні до дати початку конвертації:

оформити тимчасовий(і) глобальний(і) сертифікат(и) випуску(ів) акцій акціонерного товариства, що створюється в результаті злиття, та надати депозитарію:

відповідно до вимог підпункту 4.3 пункту 4 глави 1 розділу V цього Положення документи для внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах кожного емітента, що бере участь у злитті, щодо зміни інформації про розпорядників рахунку, якщо відповідна уповноважена особа не є розпорядником рахунку;

розпорядження про депонування тимчасового(их) глобального(их) сертифіката(ів);

оформлений(і) тимчасовий(і) глобальний(і) сертифікат(и);

акт приймання-передавання тимчасового(их) глобального(их) сертифіката(ів);

розпорядження про зарахування акцій на рахунок у цінних паперах емітента - акціонерного товариства, що створюється в результаті злиття;

розпорядження про проведення конвертації акцій акціонерного товариства - емітента, що бере участь у злитті, в акції акціонерного товариства-правонаступника (окремо за кожним випуском акцій емітента, що створюється в результаті злиття, у розрізі випусків акцій акціонерних товариств - емітентів, що беруть участь у злитті), мають містити реквізити емітента, що припиняється шляхом злиття (повне найменування та код за ЄДРПОУ емітента), та емітента, що створюється в результаті злиття (повне найменування), реквізити випусків акцій емітента, що припиняється, та емітента, що створюється в результаті злиття (код цінних паперів, вид/тип/клас цінних паперів, реєстраційний номер випуску цінних паперів, номінальна вартість одного цінного папера), коефіцієнти конвертації та дату початку конвертації.

Надаються окремі розпорядження про проведення конвертації акцій кожним акціонерним товариством, що бере участь у злитті, та акціонерним товариством, що створюється в результаті злиття.

Депозитарій не пізніше наступного операційного дня з дня отримання розпоряджень про проведення конвертації акцій має повідомити про конвертацію зберігачів та депозитаріїв-кореспондентів, на рахунках яких у депозитарії обліковуються акції випусків, що підлягають конвертації.

Депозитарій-кореспондент має повідомити про конвертацію своїх клієнтів - зберігачів, на рахунках яких у нього обліковуються акції випусків, що підлягають конвертації, до закінчення операційного дня, в який він отримав повідомлення про конвертацію від депозитарію.

Повідомлення про конвертацію має містити реквізити емітентів, що припиняються шляхом злиття (повне найменування та код за ЄДРПОУ емітента), та емітента, що створюється в результаті злиття (повне найменування), реквізити випусків акцій емітентів, що припиняються, та емітента, що створюється в результаті злиття (код цінних паперів, вид/тип/клас цінних паперів, реєстраційний номер випуску цінних паперів, номінальна вартість одного цінного папера), коефіцієнти конвертації та дату початку конвертації.

Депозитарій протягом трьох робочих днів з дати отримання тимчасового глобального сертифіката зараховує на рахунок у цінних паперах акціонерного товариства, що створюється в результаті злиття, вказану у тимчасовому глобальному сертифікаті кількість цінних паперів.

6.2. Якщо власником акцій будь-якого з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті, є інше акціонерне товариство, що бере участь у злитті, не пізніше ніж за 5 робочих днів до дати початку конвертації:

таке акціонерне товариство має надати зберігачу, в якого на рахунку в цінних паперах цього акціонерного товариства - депонента обліковуються акції іншого акціонерного товариства, що бере участь у злитті:

відповідно до вимог підпункту 4.3 пункту 4 глави 1 розділу V цього Положення документи для внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах цього акціонерного товариства - депонента щодо зміни інформації про розпорядників рахунку, якщо відповідна уповноважена особа не є розпорядником рахунку;

розпорядження про списання цих акцій з метою їх переказу депозитарієм на рахунок у цінних паперах емітента таких акцій. До розпорядження мають додаватися засвідчені в установленому порядку витяг з договору про злиття акціонерних товариств, що містить повне найменування та реквізити кожного товариства, що бере участь у злитті, та копія рішення про припинення депонента шляхом злиття;

акціонерне товариство - емітент, власником акцій якого є інше акціонерне товариство, що бере участь у злитті, повинно надати депозитарію, що обслуговує випуск цих акцій, розпорядження про переказ акцій з рахунку в цінних паперах зберігача, який обслуговує інше акціонерне товариство, що бере участь у злитті та є власником цих акцій (або рахунку в цінних паперах депозитарію-кореспондента, якщо зазначені акції обліковуються на рахунку в цінних паперах цього зберігача у депозитарії-кореспондента), на свій рахунок у цінних паперах.

Зберігач, у якого на рахунку в цінних паперах депонента - акціонерного товариства, що бере участь у злитті, обліковуються акції іншого акціонерного товариства, що бере участь у злитті, не пізніше наступного операційного дня після отримання від уповноваженої(их) особи (осіб) депонента розпорядження про списання цих акцій з його рахунку в цінних паперах має надати депозитарію, у якого на рахунку в цінних паперах цього зберігача обліковуються ці акції, розпорядження про:

їх переказ зі свого рахунку в цінних паперах на рахунок у цінних паперах емітента зазначених акцій;

їх списання зі свого рахунку в цінних паперах, якщо випуск цих акцій обслуговує інший депозитарій. У цьому випадку депозитарій не пізніше наступного операційного дня з дня отримання цього розпорядження зберігача надає депозитарію, що обслуговує випуск цих акцій, розпорядження про їх переказ зі свого рахунку у цінних паперах на рахунок у цінних паперах емітента зазначених акцій та після отримання від нього повідомлення про виконання цього розпорядження до закінчення операційного дня, наступного за днем його отримання, здійснює списання акцій з рахунку у цінних паперах зберігача та повідомлення зберігача про виконання його розпорядження.

Депозитарій, що обслуговує випуск зазначених акцій, здійснює переказ акцій відповідно до вказаних у цьому підпункті розпоряджень, отриманих ним від зберігача (або депозитарію-кореспондента) та емітента, до дати початку конвертації та повідомляє зберігача (або депозитарій-кореспондента) про виконання його розпорядження. Ці акції мають обліковуватися в депозитарії після їх переказу на рахунок у цінних паперах емітента як такі, що не підлягають конвертації при реорганізації акціонерного товариства-емітента шляхом злиття, власником яких є інше акціонерне товариство, що бере участь у злитті разом з товариством-емітентом.

Зберігач після отримання від депозитарію (або депозитарію-кореспондента) повідомлення про виконання його розпорядження до закінчення операційного дня його отримання здійснює списання акцій з рахунку в цінних паперах депонента - акціонерного товариства, що бере участь у злитті, та повідомлення цього депонента про виконання його розпорядження про списання акцій іншого акціонерного товариства, що бере участь у злитті, власником яких він був.

6.3. На дату початку конвертації депозитарій на підставі отриманих від уповноваженої(их) особи (осіб) розпоряджень про проведення конвертації акцій (окремо за кожним випуском акцій акціонерних товариств - емітентів, що беруть участь у злитті):

здійснює переказ акцій з рахунку в цінних паперах емітента - акціонерного товариства, що створюється в результаті злиття, на рахунки в цінних паперах зберігачів і депозитаріїв-кореспондентів, на яких обліковуються акції акціонерних товариств, що беруть участь у злитті, у кількості, яка визначається як добуток коефіцієнта конвертації на кількість акцій відповідного випуску акціонерних товариств, що беруть участь у злитті, що обліковуються на рахунку клієнта депозитарію;

повідомляє зберігачів, на рахунках у цінних паперах яких обліковуються акції акціонерних товариств, що беруть участь у злитті, про зарахування на їх рахунки акцій акціонерного товариства, що створюється в результаті їх злиття, та надає розпорядження про відображення проведення конвертації на рахунках у цінних паперах депонентів, на яких обліковуються акції акціонерних товариств, що беруть участь у злитті;

повідомляє депозитаріїв-кореспондентів, на рахунках у цінних паперах яких обліковуються акції акціонерних товариств, що беруть участь у злитті, про зарахування на їх рахунки акцій акціонерного товариства, що створюється в результаті злиття, та надає розпорядження про відображення проведення конвертації на рахунках в цінних паперах зберігачів - клієнтів депозитарію-кореспондента, на яких обліковуються акції акціонерних товариств, що беруть участь у злитті.

Розпорядження про відображення проведення конвертації на рахунках у цінних паперах депонентів, зберігачів - клієнтів депозитарію-кореспондента надається окремо за кожним випуском акцій акціонерних товариств - емітентів, що беруть участь у злитті, та має містити реквізити емітента, що припиняється (повне найменування та код за ЄДРПОУ емітента), реквізити емітента, що створюється в результаті злиття (повне найменування), реквізити випусків акцій емітента, що припиняється, та емітента, що створюється в результаті злиття (код цінних паперів, вид/тип/клас цінних паперів, реєстраційний номер випуску цінних паперів, номінальна вартість одного цінного папера), коефіцієнт конвертації.

6.4. Депозитарії-кореспонденти не пізніше наступного операційного дня з дня отримання від депозитарію розпорядження про відображення проведення конвертації на рахунках у цінних паперах зберігачів - клієнтів депозитарію-кореспондента, на яких обліковуються акції акціонерних товариств, що беруть участь у злитті:

здійснюють зарахування акцій акціонерного товариства, що створюється в результаті злиття, на рахунки в цінних паперах зберігачів, на яких обліковуються акції акціонерних товариств, що беруть участь у злитті, у кількості, яка визначається як добуток коефіцієнта конвертації на кількість акцій відповідного випуску акціонерних товариств, що беруть участь у злитті, що обліковуються на рахунку зберігача;

повідомляють зберігачів, на рахунках у цінних паперах яких обліковуються акції акціонерних товариств, що беруть участь у злитті, про зарахування на їх рахунки акцій акціонерного товариства, що створюється в результаті їх злиття, та надають розпорядження про відображення проведення конвертації на рахунках у цінних паперах депонентів, на яких обліковуються акції акціонерних товариств, що беруть участь у злитті.

6.5. Зберігачі протягом 3 робочих днів з дня отримання від депозитарію, депозитарію-кореспондента розпорядження про відображення проведення конвертації на рахунках у цінних паперах депонентів, на яких обліковуються акції акціонерних товариств, що беруть участь у злитті, здійснюють:

зарахування акцій акціонерного товариства, що створюється в результаті злиття, на рахунки в цінних паперах депонентів, на яких обліковуються акції акціонерних товариств, що беруть участь у злитті, у кількості, яка визначається як добуток коефіцієнта конвертації на кількість акцій відповідного випуску акціонерних товариств, що беруть участь у злитті, що обліковуються на рахунку депонента;

списання з рахунків у цінних паперах депонентів усіх акцій акціонерних товариств, що беруть участь у злитті, що на них обліковуються;

повідомлення депозитарію, депозитарію-кореспондента про виконання розпорядження про відображення проведення конвертації на рахунках у цінних паперах депонентів та списання з цих рахунків усіх акцій акціонерних товариств, що беруть участь у злитті.

6.6. Депозитарії-кореспонденти не пізніше наступного операційного дня з дня отримання повідомлень про виконання їх розпоряджень про відображення проведення конвертації на рахунках у цінних паперах депонентів та списання з цих рахунків усіх акцій акціонерних товариств, що беруть участь у злитті, від усіх зберігачів, яким були надані ці розпорядження (крім зберігачів, рахунки яких залишилися у системі депозитарного обліку депозитарію-кореспондента після припинення ними професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів), здійснюють:

списання з рахунків у цінних паперах зберігачів усіх акцій акціонерних товариств, що беруть участь у злитті, що на них обліковуються;

повідомлення депозитарію про виконання його розпорядження про відображення проведення конвертації на рахунках у цінних паперах своїх клієнтів - зберігачів та списання з цих рахунків усіх акцій акціонерних товариств, що беруть участь у злитті.

6.7. Депозитарій після отримання повідомлень про виконання його розпоряджень про відображення проведення конвертації на рахунках у цінних паперах своїх депонентів, клієнтів та списання з цих рахунків усіх акцій акціонерних товариств, що беруть участь у злитті, від усіх зберігачів, яким були надані ці розпорядження (крім зберігачів, рахунки яких залишилися у системі депозитарного обліку депозитарію після припинення ними професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів), і депозитаріїв-кореспондентів не пізніше наступного операційного дня з дня отримання останнього повідомлення здійснює:

переказ з рахунків у цінних паперах зберігачів і депозитаріїв-кореспондентів усіх акцій акціонерних товариств, що беруть участь у злитті, які на них обліковуються, на рахунки у цінних паперах емітентів - акціонерних товариств, що беруть участь у злитті. Ці акції мають обліковуватися в депозитарії після їх переказу на рахунки в цінних паперах емітентів як такі, що конвертовані (обміняні) на акції товариства-правонаступника за результатом припинення емітентів - акціонерних товариств шляхом злиття;

повідомлення емітента, зберігачів та депозитарію-кореспондента, на рахунках у цінних паперах яких обліковуються акції акціонерного товариства, що створюється в результаті злиття, про завершення конвертації.

Депозитарії-кореспонденти не пізніше наступного операційного дня з дня отримання повідомлення від депозитарію повідомляють про завершення конвертації своїх клієнтів - зберігачів.

Після отримання від депозитарію, депозитарію-кореспондента повідомлення про завершення конвертації зберігачі повідомляють про її завершення депонентів, яким на рахунки в цінних паперах були зараховані акції акціонерного товариства, що створюється в результаті злиття.

6.8. Кожне з акціонерних товариств - емітентів, що припиняється при його реорганізації шляхом злиття, не пізніше п'яти робочих днів після отримання від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку розпорядження(нь) уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про скасування реєстрації випуску цінних паперів надає депозитарію:

розпорядження про списання зі свого рахунку в цінних паперах всіх акцій, що на ньому обліковуються;

копію(ї) розпорядження(нь) уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про скасування реєстрації випуску цінних паперів;

розпорядження про закриття рахунку в цінних паперах.

Депозитарій не пізніше трьох робочих днів з дня, наступного за тим, у який ним були отримані зазначені у цьому підпункті документи, здійснює списання акцій з рахунку у цінних паперах відповідного емітента, вилучає зі сховища та переміщує до архіву глобальний(і) сертифікат(и), оформлений(і) на випуск(и) акцій, реєстрація якого(их) скасована, та закриває рахунок у цінних паперах емітента.

(розділ VІІ доповнено новим пунктом 6 згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 924)

7. Конвертація акцій акціонерного товариства - емітента, що припиняється при його реорганізації шляхом приєднання до іншого акціонерного товариства, в акції цього товариства-правонаступника здійснюється відповідно до умов договору про приєднання, затверджених загальними зборами акціонерного товариства, що приєднується, та загальними зборами або наглядовою радою, якщо виконуються умови частини четвертої статті 84 Закону України "Про акціонерні товариства", акціонерного товариства, до якого здійснюється приєднання. Випуски акцій акціонерних товариств - емітентів, що беруть участь у приєднанні, мають обслуговуватися одним депозитарієм.

7.1. Після прийняття кожним з акціонерних товариств - емітентів, що беруть участь у приєднанні, рішень, визначених частиною другою статті 84 Закону України "Про акціонерні товариства", не пізніше ніж за три робочих дні до дати початку конвертації:

акціонерне товариство - емітент, що припиняється шляхом приєднання, повинно надати депозитарію, що обслуговує випуск (випуски) акцій, що підлягають конвертації:

відповідно до вимог підпункту 4.3 пункту 4 глави 1 розділу V цього Положення документи для внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах щодо зміни інформації про розпорядників рахунку, якщо особа, уповноважена на здійснення подальших дій щодо припинення цього акціонерного товариства шляхом приєднання, не є розпорядником рахунку;

розпорядження про проведення конвертації акцій (окремо за кожним таким випуском акцій), що має містити реквізити емітента, що припиняється шляхом приєднання, та емітента, до якого здійснюється приєднання (повне найменування та код за ЄДРПОУ емітента), реквізити випусків акцій емітента, що припиняється шляхом приєднання, та емітента, до якого здійснюється приєднання (код цінних паперів, вид/тип/клас цінних паперів, реєстраційний номер випуску цінних паперів (згідно з тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску акцій додаткової емісії - щодо акцій емітента, до якого здійснюється приєднання), номінальна вартість одного цінного папера), коефіцієнт конвертації та дату початку конвертації;

копію договору про приєднання та копію рішення при припинення акціонерного товариства шляхом приєднання, затверджених загальними зборами акціонерного товариства;

акціонерне товариство - емітент, до якого здійснюється приєднання, має оформити тимчасовий(і) глобальний(і) сертифікат(и) випуску(ів) акцій на додаткову(і) емісію(ї) акцій, на які підлягають конвертації акції акціонерного товариства (акціонерних товариств), що приєднується (приєднуються) до нього, та надати депозитарію:

розпорядження про депонування тимчасового(их) глобального(их) сертифіката(ів);

оформлений(і) тимчасовий(і) глобальний(і) сертифікат(и);

акт приймання-передавання тимчасового(их) глобального(их) сертифіката(ів);

розпорядження про зарахування акцій на свій рахунок у цінних паперах;

розпорядження про проведення конвертації акцій (окремо за кожним випуском акцій акціонерного товариства, до якого здійснюється приєднання, у розрізі випусків акцій акціонерного товариства - емітента (акціонерних товариств - емітентів), що припиняється (припиняються) шляхом приєднання до нього), що мають містити реквізити емітента, до якого здійснюється приєднання, та емітента, що припиняється шляхом приєднання (повне найменування та код за ЄДРПОУ емітента), реквізити випусків акцій емітента, що припиняється шляхом приєднання, та емітента, до якого здійснюється приєднання (код цінних паперів, вид/тип/клас цінних паперів, реєстраційний номер випуску цінних паперів (згідно з тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску акцій додаткової емісії - щодо акцій емітента, до якого здійснюється приєднання), номінальна вартість одного цінного папера), коефіцієнти конвертації та дату початку конвертації;

копію договору про приєднання та копію рішення про реорганізацію акціонерного товариства шляхом приєднання, затверджених загальними зборами акціонерного товариства.

Депозитарій не пізніше наступного операційного дня з дня отримання розпоряджень про проведення конвертації акцій має повідомити про конвертацію зберігачів та депозитаріїв-кореспондентів, на рахунках яких у депозитарії обліковуються акції випусків, що підлягають конвертації.

Депозитарій-кореспондент має повідомити про конвертацію своїх клієнтів - зберігачів, на рахунках яких у нього обліковуються акції випусків, що підлягають конвертації, до закінчення операційного дня, в який він отримав повідомлення про конвертацію від депозитарію.

Повідомлення про конвертацію має містити реквізити емітентів, що припиняються шляхом приєднання, та емітента, до якого здійснюється приєднання (повне найменування та код за ЄДРПОУ емітента), реквізити випусків акцій емітентів, що припиняються шляхом приєднання, та емітента, до якого здійснюється приєднання (код цінних паперів, вид/тип/клас цінних паперів, реєстраційний номер випуску цінних паперів (згідно з тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску акцій додаткової емісії - щодо акцій емітента, до якого здійснюється приєднання), номінальна вартість одного цінного папера), коефіцієнти конвертації та дату початку конвертації.

Депозитарій протягом трьох робочих днів з дати отримання тимчасового глобального сертифіката зараховує на рахунок у цінних паперах акціонерного товариства, до якого здійснюється приєднання, вказану у тимчасовому глобальному сертифікаті кількість цінних паперів.

7.2. Якщо власником акцій будь-якого з акціонерних товариств, що беруть участь у приєднанні, є інше акціонерне товариство, що бере участь у приєднанні, не пізніше ніж за 5 робочих днів до дати початку конвертації:

таке акціонерне товариство повинно надати зберігачу, у якого на рахунку в цінних паперах депонента - цього акціонерного товариства обліковуються акції іншого акціонерного товариства, що бере участь у приєднанні:

відповідно до вимог підпункту 4.3 пункту 4 глави 1 розділу V цього Положення документи для внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах щодо зміни інформації про розпорядників рахунку, якщо особа, уповноважена на здійснення подальших дій щодо припинення/реорганізації цього акціонерного товариства шляхом приєднання, не є розпорядником рахунку;

розпорядження про списання цих акцій з метою їх переказу депозитарієм на рахунок у цінних паперах емітента таких акцій. До розпорядження мають додаватися засвідчені в установленому порядку витяг з договору про приєднання, що містить повне найменування та реквізити кожного товариства, що бере участь у приєднанні, та копії рішення про припинення депонента шляхом приєднання і рішення про обрання уповноважених осіб депонента;

акціонерне товариство - емітент, власником акцій якого є інше акціонерне товариство, що бере участь у приєднанні, повинно надати депозитарію, що обслуговує випуск цих акцій, розпорядження про переказ акцій з рахунку в цінних паперах зберігача, який обслуговує інше акціонерне товариство, що бере участь у приєднанні та є власником цих акцій (або рахунку в цінних паперах депозитарію-кореспондента, якщо зазначені акції обліковуються на рахунку в цінних паперах цього зберігача у депозитарії-кореспондента), на свій рахунок у цінних паперах.

Зберігач, у якого на рахунку в цінних паперах депонента - акціонерного товариства, що бере участь у приєднанні, обліковуються акції іншого акціонерного товариства, що бере участь у приєднанні, не пізніше наступного операційного дня після отримання від депонента розпорядження про списання цих акцій з його рахунку в цінних паперах має надати депозитарію, у якого на рахунку в цінних паперах цього зберігача обліковуються ці акції, розпорядження про:

їх переказ зі свого рахунку в цінних паперах на рахунок у цінних паперах емітента зазначених акцій;

їх списання зі свого рахунку в цінних паперах, якщо випуск цих акцій обслуговує інший депозитарій. У цьому випадку депозитарій не пізніше наступного операційного дня з дня отримання цього розпорядження зберігача надає депозитарію, що обслуговує випуск цих акцій, розпорядження про їх переказ зі свого рахунку у цінних паперах на рахунок у цінних паперах емітента зазначених акцій та після отримання від нього повідомлення про виконання цього розпорядження до закінчення операційного дня, наступного за днем його отримання, здійснює списання акцій з рахунку у цінних паперах зберігача та повідомлення зберігача про виконання його розпорядження.

Депозитарій, що обслуговує випуск зазначених акцій, здійснює переказ акцій відповідно до вказаних у цьому підпункті розпоряджень, отриманих ним від зберігача (або депозитарію-кореспондента) та емітента, до дати початку конвертації та повідомляє зберігача (або депозитарій-кореспондента) про виконання його розпорядження. Ці акції мають обліковуватися в депозитарії після їх переказу на рахунок у цінних паперах емітента як такі, що не підлягають конвертації при реорганізації акціонерного товариства - емітента шляхом приєднання, власником яких є інше акціонерне товариство, що бере участь у приєднанні разом з товариством - емітентом, або такі, що не підлягають конвертації при реорганізації акціонерного товариства шляхом його приєднання до акціонерного товариства - емітента, власником яких було товариство, що приєднується.

Зберігач після отримання від депозитарію (або депозитарію-кореспондента) повідомлення про виконання його розпорядження до закінчення операційного дня його отримання здійснює списання акцій з рахунку в цінних паперах депонента - акціонерного товариства, що бере участь у приєднанні, та повідомлення цього депонента про виконання його розпорядження про списання акцій іншого акціонерного товариства, що бере участь у злитті, власником яких він був.

7.3. На дату початку конвертації депозитарій на підставі отриманих від емітентів розпоряджень про проведення конвертації акцій (окремо за кожним випуском акцій акціонерних товариств - емітентів, що беруть участь у приєднанні), зазначених у підпункті 7.1 цього пункту:

здійснює переказ акцій з рахунку в цінних паперах емітента - акціонерного товариства, до якого здійснюється приєднання, на рахунки в цінних паперах зберігачів і депозитаріїв-кореспондентів, на яких обліковуються акції акціонерного товариства (акціонерних товариств), що припиняється (припиняються) шляхом приєднання до нього, у кількості, яка визначається як добуток коефіцієнта конвертації на кількість акцій відповідного випуску акціонерного товариства, що припиняється шляхом приєднання, які обліковуються на рахунку клієнта депозитарію;

повідомляє зберігачів, на рахунках у цінних паперах яких обліковуються акції акціонерного товариства (акціонерних товариств), що припиняється (припиняються) шляхом приєднання, про зарахування на їх рахунки акцій акціонерного товариства, до якого здійснюється приєднання, та надає розпорядження про відображення проведення конвертації на рахунках у цінних паперах депонентів, на яких обліковуються акції акціонерного товариства (акціонерних товариств), що припиняється (припиняються) шляхом приєднання;

повідомляє депозитаріїв-кореспондентів, на рахунках у цінних паперах яких обліковуються акції акціонерного товариства (акціонерних товариств), що припиняється (припиняються) шляхом приєднання, про зарахування на їх рахунки акцій акціонерного товариства, до якого здійснюється приєднання, та надає розпорядження про відображення проведення конвертації на рахунках в цінних паперах зберігачів - клієнтів депозитарію-кореспондента, на яких обліковуються акції акціонерного товариства (акціонерних товариств), що припиняється (припиняються) шляхом приєднання.

Розпорядження про відображення проведення конвертації на рахунках у цінних паперах депонентів, зберігачів - клієнтів депозитарію-кореспондента надається окремо за кожним випуском акцій акціонерного товариства (акціонерних товариств), що припиняється (припиняються) шляхом приєднання, та має містити реквізити емітента, до якого здійснюється приєднання, та емітента, що припиняється шляхом приєднання (повне найменування та код за ЄДРПОУ емітента), реквізити випусків акцій емітента, що припиняється шляхом приєднання, та емітента, до якого здійснюється приєднання (код цінних паперів, вид/тип/клас цінних паперів, реєстраційний номер випуску цінних паперів (згідно з тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску акцій додаткової емісії - щодо акцій емітента, до якого здійснюється приєднання), номінальна вартість одного цінного папера), коефіцієнт конвертації.

7.4. Депозитарії-кореспонденти не пізніше наступного операційного дня з дня отримання від депозитарію розпорядження про відображення проведення конвертації на рахунках у цінних паперах зберігачів - клієнтів депозитарію-кореспондента, на яких обліковуються акції акціонерного товариства (акціонерних товариств), що припиняється (припиняються) шляхом приєднання:

здійснюють зарахування акцій акціонерного товариства, до якого здійснюється приєднання, на рахунки в цінних паперах зберігачів, на яких обліковуються акції акціонерного товариства (акціонерних товариств), що припиняється (припиняються) шляхом приєднання, у кількості, яка визначається як добуток коефіцієнта конвертації на кількість акцій відповідного випуску акціонерного товариства, що припиняється шляхом приєднання, які обліковуються на рахунку зберігача;

повідомляють зберігачів, на рахунках у цінних паперах яких обліковуються акції акціонерного товариства (акціонерних товариств), що припиняється (припиняються) шляхом приєднання, про зарахування на їх рахунки акцій акціонерного товариства, до якого здійснюється приєднання, та надають розпорядження про відображення проведення конвертації на рахунках у цінних паперах депонентів, на яких обліковуються акції акціонерного товариства (акціонерних товариств), що припиняється (припиняються) шляхом приєднання.

7.5. Зберігачі протягом трьох робочих днів з дня отримання від депозитарію, депозитарію-кореспондента розпорядження про відображення проведення конвертації на рахунках у цінних паперах депонентів, на яких обліковуються акції акціонерного товариства (акціонерних товариств), що припиняється (припиняються) шляхом приєднання, здійснюють:

зарахування акцій акціонерного товариства, до якого здійснюється приєднання, на рахунки в цінних паперах депонентів, на яких обліковуються акції акціонерного товариства (акціонерних товариств), що припиняється (припиняються) шляхом приєднання, у кількості, яка визначається як добуток коефіцієнта конвертації на кількість акцій відповідного випуску акціонерного товариства, що припиняється шляхом приєднання, які обліковуються на рахунку депонента;

списання з рахунків у цінних паперах депонентів усіх акцій акціонерного товариства (акціонерних товариств), що припиняється (припиняються) шляхом приєднання, які на них обліковуються;

повідомлення депозитарію, депозитарію-кореспондента про виконання розпорядження про відображення проведення конвертації на рахунках у цінних паперах депонентів та списання з цих рахунків усіх акцій акціонерного товариства (акціонерних товариств), що припиняється (припиняються) шляхом приєднання.

7.6. Депозитарії-кореспонденти не пізніше наступного операційного дня з дня отримання повідомлень про виконання їх розпоряджень про відображення проведення конвертації на рахунках у цінних паперах депонентів та списання з цих рахунків усіх акцій акціонерного товариства (акціонерних товариств), що припиняється (припиняються) шляхом приєднання, від усіх зберігачів, яким були надані ці розпорядження (крім зберігачів, рахунки яких залишилися у системі депозитарного обліку депозитарію-кореспондента після припинення ними професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів), здійснюють:

списання з рахунків у цінних паперах зберігачів усіх акцій акціонерного товариства (акціонерних товариств), що припиняється (припиняються) шляхом приєднання, які на них обліковуються;

повідомлення депозитарію про виконання його розпорядження про відображення проведення конвертації на рахунках у цінних паперах своїх клієнтів - зберігачів та списання з цих рахунків усіх акцій акціонерного товариства (акціонерних товариств), що припиняється (припиняються) шляхом приєднання.

7.7. Депозитарій після отримання повідомлень про виконання його розпоряджень про відображення проведення конвертації на рахунках у цінних паперах своїх депонентів, клієнтів та списання з цих рахунків усіх акцій акціонерного товариства (акціонерних товариств), що припиняється (припиняються) шляхом приєднання, від усіх зберігачів, яким були надані ці розпорядження (крім зберігачів, рахунки яких залишилися у системі депозитарного обліку депозитарію після припинення ними професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів), і депозитаріїв-кореспондентів не пізніше наступного операційного дня з дня отримання останнього повідомлення здійснює:

переказ з рахунків у цінних паперах зберігачів і депозитаріїв-кореспондентів усіх акцій акціонерного товариства (акціонерних товариств), що припиняється (припиняються) шляхом приєднання, які на них обліковуються, на рахунок (рахунки) у цінних паперах емітента - акціонерного товариства (емітентів - акціонерних товариств), що припиняється (припиняються) шляхом приєднання. Ці акції мають обліковуватися в депозитарії після їх переказу на рахунки в цінних паперах емітентів як такі, що конвертовані (обміняні) на акції товариства-правонаступника за результатом припинення емітентів - акціонерних товариств шляхом приєднання;

повідомлення емітента, зберігачів та депозитарію-кореспондента, на рахунках у цінних паперах яких обліковуються акції акціонерного товариства, до якого здійснюється приєднання, про завершення конвертації.

Депозитарії-кореспонденти не пізніше наступного операційного дня з дня отримання повідомлення від депозитарію повідомляють про завершення конвертації своїх клієнтів - зберігачів.

Після отримання від депозитарію, депозитарію-кореспондента повідомлення про завершення конвертації зберігачі повідомляють про її завершення депонентів, яким на рахунки в цінних паперах були зараховані акції акціонерного товариства, до якого здійснюється приєднання.

7.8. Кожне з акціонерних товариств - емітентів, що припиняється при його реорганізації шляхом приєднання, не пізніше п'яти робочих днів після отримання від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку розпорядження(нь) уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про скасування реєстрації випуску цінних паперів надає депозитарію:

розпорядження про списання зі свого рахунку в цінних паперах всіх акцій, що на ньому обліковуються;

копію(ї) розпорядження(нь) уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про скасування реєстрації випуску цінних паперів;

розпорядження про закриття рахунку в цінних паперах.

Депозитарій не пізніше трьох робочих днів з дня, наступного за тим, в який ним були отримані зазначені у цьому підпункті документи, здійснює списання акцій з рахунку у цінних паперах відповідного емітента, вилучає зі сховища та переміщує до архіву глобальний(і) сертифікат(и), оформлений(і) на випуск(и) акцій, реєстрація якого(их) скасована, та закриває рахунок у цінних паперах емітента.

(розділ VІІ доповнено новим пунктом 7 згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 924)

8. Конвертація акцій акціонерного товариства - емітента, що припиняється при його реорганізації шляхом поділу, в акції створюваних товариств-правонаступників здійснюється відповідно до плану поділу (порядку та умов поділу, порядку конвертації акцій), затвердженого загальними зборами цього акціонерного товариства. Випуски акцій акціонерних товариств-правонаступників, що створюються шляхом поділу акціонерного товариства - емітента, мають обслуговуватися тим депозитарієм, що обслуговує випуск (випуски) акцій цього товариства.

8.1. Після прийняття загальними зборами акціонерного товариства - емітента, що припиняється при його реорганізації шляхом поділу, рішень, визначених частиною третьою статті 85 Закону України "Про акціонерні товариства", обрані цими загальними зборами уповноважені особи на здійснення подальших дій щодо припинення акціонерного товариства - емітента шляхом поділу (далі - уповноважені особи) повинні:

укласти з депозитарієм договори про обслуговування емісії цінних паперів для взяття депозитарієм на обслуговування випусків акцій акціонерних товариств, що створюються в результаті поділу акціонерного товариства - емітента. Депозитарій відкриває рахунки у цінних паперах емітентам - акціонерним товариствам, що створюються в результаті поділу, відповідно до вимог підпункту 3.21 пункту 3 глави 1 розділу V цього Положення;

не пізніше ніж за три робочих дні до дати початку конвертації:

оформити тимчасові глобальні сертифікати випусків акцій акціонерних товариств-правонаступників, що створюються в результаті поділу, та надати депозитарію:

відповідно до вимог підпункту 4.3 пункту 4 глави 1 розділу V цього Положення документи для внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах щодо зміни інформації про розпорядників рахунку, якщо відповідні уповноважені особи не є розпорядниками рахунку;

розпорядження про депонування тимчасових глобальних сертифікатів;

оформлені тимчасові глобальні сертифікати;

акти приймання-передавання тимчасових глобальних сертифікатів;

розпорядження про зарахування акцій на рахунки у цінних паперах емітентів - акціонерних товариств, що створюються в результаті поділу;

розпорядження про проведення конвертації акцій акціонерного товариства - емітента, що припиняється шляхом поділу (окремо за кожним випуском акцій цього акціонерного товариства у розрізі випусків акцій акціонерних товариств-правонаступників, що створюються шляхом поділу цього акціонерного товариства - емітента), що має містити реквізити акціонерного товариства - емітента, що припиняється шляхом поділу (повне найменування та код за ЄДРПОУ емітента), та акціонерних товариств-правонаступників, що створюються шляхом його поділу (повне найменування), реквізити випуску акцій емітента, що припиняється шляхом поділу, та випусків акцій емітентів, що створюються шляхом його поділу, в які має бути проведена конвертація відповідного випуску акцій емітента, що припиняється (код цінних паперів, вид/тип/клас цінних паперів, реєстраційний номер випуску цінних паперів, номінальна вартість одного цінного папера), коефіцієнт(и) конвертації та дату початку конвертації.

Надаються окремі розпорядження про проведення конвертації акцій кожним акціонерним товариством, що створюється в результаті поділу, та акціонерним товариством, що припиняється шляхом поділу.

Депозитарій не пізніше наступного операційного дня з дня отримання розпорядження про проведення конвертації акцій має повідомити про конвертацію зберігачів та депозитаріїв-кореспондентів, на рахунках яких у депозитарії обліковуються акції випуску (випусків), що підлягають конвертації.

Депозитарій-кореспондент має повідомити про конвертацію своїх клієнтів - зберігачів, на рахунках яких у нього обліковуються акції випуску (випусків), що підлягають конвертації, до закінчення операційного дня, в який він отримав повідомлення про конвертацію від депозитарію.

Повідомлення про конвертацію має містити реквізити акціонерного товариства - емітента, що припиняється шляхом поділу (повне найменування та код за ЄДРПОУ емітента), та акціонерних товариств-правонаступників, що створюються шляхом його поділу (повне найменування), реквізити випуску (випусків) акцій емітента, що припиняється шляхом поділу, та реквізити випусків акцій емітентів, що створюються шляхом його поділу, в які має бути проведена конвертація відповідного випуску акцій емітента, що припиняється (код цінних паперів, вид/тип/клас цінних паперів, реєстраційний номер випуску цінних паперів, номінальна вартість одного цінного папера), коефіцієнт(и) конвертації та дату початку конвертації.

Депозитарій протягом трьох робочих днів з дати отримання тимчасових глобальних сертифікатів зараховує на рахунки у цінних паперах акціонерних товариств-правонаступників, що створюються за результатом поділу, вказану у відповідних тимчасових глобальних сертифікатах кількість цінних паперів.

8.2. На дату початку конвертації депозитарій на підставі отриманого (отриманих) від акціонерного товариства - емітента, що припиняється шляхом поділу, розпорядження (розпоряджень) про проведення конвертації акцій, зазначеного у підпункті 8.1 цього пункту:

здійснює переказ акцій з рахунків в цінних паперах емітентів-правонаступників, що створюються за результатом поділу, на рахунки в цінних паперах зберігачів і депозитаріїв-кореспондентів, на яких обліковуються акції акціонерного товариства, що припиняється шляхом поділу, у кількості, яка визначається як добуток коефіцієнта конвертації на кількість акцій відповідного випуску акціонерного товариства, що припиняється шляхом поділу, які обліковуються на рахунку клієнта депозитарію;

повідомляє зберігачів, на рахунках у цінних паперах яких обліковуються акції акціонерного товариства, що припиняється шляхом поділу, про зарахування на їх рахунки акцій акціонерних товариств-правонаступників, що створюються за результатом поділу, та надає розпорядження про відображення проведення конвертації на рахунках у цінних паперах депонентів, на яких обліковуються акції акціонерного товариства, що припиняється шляхом поділу;

повідомляє депозитаріїв-кореспондентів, на рахунках у цінних паперах яких обліковуються акції акціонерного товариства, що припиняється шляхом поділу, про зарахування на їх рахунки акцій акціонерних товариств-правонаступників, що створюються за результатом поділу, та надає розпорядження про відображення проведення конвертації на рахунках в цінних паперах зберігачів - клієнтів депозитарію-кореспондента, на яких обліковуються акції акціонерного товариства, що припиняється шляхом поділу.

Розпорядження про відображення проведення конвертації на рахунках у цінних паперах депонентів, зберігачів - клієнтів депозитарію-кореспондента надається окремо за кожним випуском акцій акціонерного товариства, що припиняється шляхом поділу, та має містити реквізити акціонерного товариства - емітента, що припиняється шляхом поділу (повне найменування та код за ЄДРПОУ емітента), та акціонерних товариств-правонаступників, що створюються шляхом його поділу (повне найменування), реквізити випуску акцій емітента, що припиняється шляхом поділу, та реквізити випусків акцій емітентів, що створюються шляхом його поділу, в які має бути проведена конвертація (код цінних паперів, вид/тип/клас цінних паперів, реєстраційний номер випуску цінних паперів, номінальна вартість одного цінного папера), коефіцієнт конвертації та дату початку конвертації.

8.3. Депозитарії-кореспонденти не пізніше наступного операційного дня з дня отримання від депозитарію розпорядження про відображення проведення конвертації на рахунках у цінних паперах зберігачів - клієнтів депозитарію-кореспондента, на яких обліковуються акції акціонерного товариства, що припиняється шляхом поділу:

здійснюють зарахування акцій акціонерних товариств-правонаступників, що створюються за результатом поділу, на рахунки в цінних паперах зберігачів, на яких обліковуються акції акціонерного товариства, що припиняється шляхом поділу, у кількості, яка визначається як добуток коефіцієнта конвертації на кількість акцій відповідного випуску акціонерного товариства, що припиняється шляхом поділу, які обліковуються на рахунку зберігача;

повідомляють зберігачів, на рахунках у цінних паперах яких обліковуються акції акціонерного товариства, що припиняється шляхом поділу, про зарахування на їх рахунки акцій акціонерних товариств-правонаступників, що створюються за результатом поділу, та надають розпорядження про відображення проведення конвертації на рахунках у цінних паперах депонентів, на яких обліковуються акції акціонерного товариства, що припиняється шляхом поділу.

8.4. Зберігачі протягом трьох робочих днів з дня отримання від депозитарію, депозитарію-кореспондента розпорядження про відображення проведення конвертації на рахунках у цінних паперах депонентів, на яких обліковуються акції акціонерного товариства, що припиняється шляхом поділу, здійснюють:

зарахування акцій акціонерних товариств-правонаступників, що створюються за результатом поділу, на рахунки в цінних паперах депонентів, на яких обліковуються акції акціонерного товариства, що припиняється шляхом поділу, у кількості, яка визначається як добуток коефіцієнта конвертації на кількість акцій відповідного випуску акціонерного товариства, що припиняється шляхом поділу, які обліковуються на рахунку депонента;

списання з рахунків у цінних паперах депонентів усіх акцій акціонерного товариства, що припиняється шляхом поділу, які на них обліковуються;

повідомлення депозитарію, депозитарію-кореспондента про виконання розпорядження про відображення проведення конвертації на рахунках у цінних паперах депонентів та списання з цих рахунків усіх акцій акціонерного товариства, що припиняється шляхом поділу.

8.5. Депозитарії-кореспонденти не пізніше наступного операційного дня з дня отримання повідомлень про виконання їх розпоряджень про відображення проведення конвертації на рахунках у цінних паперах депонентів та списання з цих рахунків усіх акцій акціонерного товариства, що припиняється шляхом поділу, від усіх зберігачів, яким були надані ці розпорядження (крім зберігачів, рахунки яких залишилися у системі депозитарного обліку депозитарію-кореспондента після припинення ними професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів), здійснюють:

списання з рахунків у цінних паперах зберігачів усіх акцій акціонерного товариства, що припиняється шляхом поділу, які на них обліковуються;

повідомлення депозитарію про виконання його розпорядження про відображення проведення конвертації на рахунках у цінних паперах своїх клієнтів - зберігачів та списання з цих рахунків усіх акцій акціонерного товариства, що припиняється шляхом поділу.

8.6. Депозитарій після отримання повідомлень про виконання його розпоряджень про відображення проведення конвертації на рахунках у цінних паперах депонентів, клієнтів та списання з цих рахунків усіх акцій акціонерного товариства, що припиняється шляхом поділу, від усіх зберігачів, яким були надані ці розпорядження (крім зберігачів, рахунки яких залишилися у системі депозитарного обліку депозитарію після припинення ними професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів), і депозитаріїв-кореспондентів не пізніше наступного операційного дня з дня отримання останнього повідомлення здійснює:

переказ з рахунків у цінних паперах зберігачів і депозитаріїв-кореспондентів усіх акцій акціонерного товариства, що припиняється шляхом поділу, які на них обліковуються, на рахунок у цінних паперах емітента - акціонерного товариства, що припиняється шляхом поділу. Ці акції мають обліковуватися в депозитарії на рахунку в цінних паперах емітента як такі, що конвертовані (обміняні) на акції акціонерних товариств-правонаступників, створених за результатом припинення емітента - акціонерного товариства шляхом поділу;

повідомлення емітента, зберігачів та депозитарію-кореспондента, на рахунках у цінних паперах яких обліковуються акції акціонерних товариств-правонаступників, створених за результатом припинення емітента - акціонерного товариства шляхом поділу, про завершення конвертації.

Депозитарії-кореспонденти не пізніше наступного операційного дня з дня отримання повідомлення від депозитарію повідомляють про завершення конвертації своїх клієнтів - зберігачів.

Після отримання від депозитарію, депозитарію-кореспондента повідомлення про завершення конвертації зберігачі повідомляють про її завершення депонентів, яким на рахунки в цінних паперах були зараховані акції акціонерних товариств-правонаступників, створених за результатом припинення емітента - акціонерного товариства шляхом поділу.

8.7. Акціонерне товариство - емітент, що припиняється при його реорганізації шляхом поділу, не пізніше п'яти робочих днів після отримання від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку розпорядження(нь) уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про скасування реєстрації випуску цінних паперів надає депозитарію:

розпорядження про списання зі свого рахунку в цінних паперах всіх акцій, що на ньому обліковуються;

копію(ї) розпорядження(нь) уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про скасування реєстрації випуску цінних паперів;

розпорядження про закриття рахунку в цінних паперах.

Депозитарій не пізніше трьох робочих днів з дня, наступного за тим, у який ним були отримані зазначені у цьому підпункті документи, здійснює списання акцій з рахунку у цінних паперах емітента, вилучає зі сховища та переміщує до архіву глобальний(і) сертифікат(и), оформлений(і) на випуск(и) акцій, реєстрація якого(их) скасована, та закриває рахунок у цінних паперах емітента.

(розділ VІІ доповнено новим пунктом 8 згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 924)

9. Конвертація акцій акціонерного товариства - емітента при його реорганізації шляхом виділу в акції цього акціонерного товариства та акціонерного(их) товариства(ств), що виділилося(ися), здійснюється відповідно до плану виділу (порядку та умов виділу, порядку конвертації акцій), затвердженого загальними зборами цього акціонерного товариства. Випуск(и) акцій акціонерного(их) товариства(ств)-правонаступника(ів), що створюється(ються) шляхом виділу з акціонерного товариства - емітента, має(ють) обслуговуватися тим депозитарієм, що обслуговує випуск (випуски) акцій цього товариства.

9.1. Після прийняття загальними зборами акціонерного товариства - емітента, що реорганізується шляхом виділу, рішень, визначених частиною третьою статті 86 Закону України "Про акціонерні товариства", обрані цими загальними зборами уповноважені особи на здійснення подальших дій щодо реорганізації акціонерного товариства - емітента шляхом виділу (далі - уповноважені особи) повинні:

укласти з депозитарієм договір(ори) про обслуговування емісії цінних паперів для взяття депозитарієм на обслуговування випуску(ів) акцій акціонерного(их) товариства(ств), що створюється(ються) в результаті виділу з акціонерного товариства - емітента. Депозитарій відкриває рахунок(ки) у цінних паперах акціонерному(им) товариству(ам), що створюється(ються) в результаті виділу, відповідно до вимог підпункту 3.21 пункту 3 глави 1 розділу V цього Положення;

не пізніше ніж за три робочих дні до дати початку конвертації:

оформити тимчасовий(і) глобальний(і) сертифікат(и) випуску(ів) акцій акціонерного(их) товариства(ств)-правонаступника(ів), що створюється(ються) в результаті виділу, та надати депозитарію:

відповідно до вимог підпункту 4.3 пункту 4 глави 1 розділу V цього Положення документи для внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах щодо зміни інформації про розпорядників рахунку, якщо відповідні уповноважені особи не є розпорядниками рахунку;

розпорядження про депонування тимчасового(их) глобального(их) сертифіката(ів);

оформлений(і) тимчасовий(і) глобальний(і) сертифікат(и);

акт(и) приймання-передавання тимчасового(их) глобального(их) сертифіката(ів);

розпорядження про зарахування акцій на рахунок(ки) у цінних паперах емітента(ів) - акціонерного(их) товариства(ств), що створюється(ються) в результаті виділу;

розпорядження про проведення конвертації акцій акціонерного товариства - емітента, що реорганізується шляхом виділу, в акції цього товариства та акціонерного(их) товариства(ств)-правонаступника(ів) (окремо за кожним випуском акцій цього акціонерного товариства у розрізі випусків акцій акціонерного(их) товариства(ств)-правонаступника(ів), що створюється(ються) шляхом виділу, та акціонерного товариства, що реорганізується шляхом виділу), що має містити реквізити акціонерного товариства - емітента, що реорганізується шляхом виділу (повне найменування та код за ЄДРПОУ емітента), та акціонерних товариств-правонаступників, що створюються шляхом виділу з нього (повне найменування), реквізити випуску акцій емітента, що реорганізується шляхом виділу, та реквізити випусків акцій емітентів-правонаступників, що створюються шляхом виділу, в які має бути проведена конвертація відповідного випуску акцій емітента, що реорганізується (код цінних паперів, вид/тип/клас цінних паперів, реєстраційний номер випуску цінних паперів, номінальна вартість одного цінного папера), коефіцієнти конвертації в акції акціонерного товариства, що реорганізується, та акціонерного(их) товариства(ств)-правонаступника(ів), дату початку конвертації. Надаються окремі розпорядження про проведення конвертації акцій акціонерним товариством, що реорганізується шляхом виділу, та кожним акціонерним товариством, що створюється за результатом виділу;

розпорядження про переказ акцій акціонерного товариства-правонаступника, що створюється шляхом виділу з акціонерного товариства - емітента, з рахунку в цінних паперах цього товариства на рахунок у цінних паперах зберігача, депонентом якого є акціонерне товариство - емітент, для їх наступного зарахування цим зберігачем на його рахунок у цінних паперах у системі депозитарного обліку зберігача - у разі затвердження загальними зборами акціонерного товариства - емітента рішення про придбання ним акцій створюваного товариства (складається окремо за кожним акціонерним товариством-правонаступником, що створюється шляхом виділу з акціонерного товариства - емітента, стосовно якого прийняте таке рішення).

Депозитарій не пізніше наступного операційного дня з дня отримання розпорядження про проведення конвертації акцій має повідомити про конвертацію зберігачів та депозитаріїв-кореспондентів, на рахунках яких у депозитарії обліковуються акції випуску (випусків), що підлягають конвертації.

Депозитарій-кореспондент має повідомити про конвертацію своїх клієнтів - зберігачів, на рахунках яких у нього обліковуються акції випуску (випусків), що підлягають конвертації, до закінчення операційного дня, в який він отримав повідомлення про конвертацію від депозитарію.

Повідомлення про конвертацію має містити реквізити акціонерного товариства - емітента, що реорганізується шляхом виділу (повне найменування та код за ЄДРПОУ емітента), та акціонерних товариств-правонаступників, що створюються шляхом виділу з нього (повне найменування), реквізити випуску (випусків) акцій емітента, що реорганізується шляхом виділу, та реквізити випуску(ів) акцій емітента(ів)- правонаступника(ів), що створюється(ються) шляхом виділу, в які має бути проведена конвертація відповідного випуску акцій емітента, що реорганізується (код цінних паперів, вид/тип/клас цінних паперів, реєстраційний номер випуску цінних паперів, номінальна вартість одного цінного папера), коефіцієнти конвертації в акції акціонерного товариства, що реорганізується, та акціонерного(их) товариства(ств)-правонаступника(ів), дату початку конвертації.

Депозитарій протягом трьох робочих днів з дати отримання тимчасового(их) глобального(их) сертифіката(ів) зараховує на рахунок(ки) у цінних паперах акціонерного(их) товариства(ств)-правонаступника(ів), що створюється(ються) за результатом виділу, вказану у відповідному(их) тимчасовому(их) глобальному(их) сертифікаті(ах) кількість цінних паперів.

9.2. На дату початку конвертації депозитарій на підставі отриманого (отриманих) від акціонерного товариства - емітента, що припиняється шляхом виділу, розпорядження (розпоряджень), зазначеного(их) у підпункті 9.1 цього пункту:

здійснює переказ акцій з рахунку(ів) у цінних паперах емітента(ів)- правонаступника(ів), що створюється(ються) за результатом виділу, на рахунки в цінних паперах зберігачів і депозитаріїв-кореспондентів, на яких обліковуються акції акціонерного товариства, що реорганізується шляхом виділу, у кількості, яка визначається як добуток коефіцієнта конвертації в акції відповідного емітента-правонаступника на кількість акцій відповідного випуску акціонерного товариства, що реорганізується шляхом виділу, які обліковуються на рахунку клієнта депозитарію;

у разі отримання розпорядження(нь), зазначеного(их) в абзаці одинадцятому підпункту 9.1 цього пункту, здійснює переказ акцій з рахунку(ів) у цінних паперах емітента(ів)-правонаступника(ів), що створюється(ються) за результатом виділу, на рахунок у цінних паперах зберігача, депонентом якого є акціонерне товариство - емітент, з якого здійснюється виділ, і надає цьому зберігачу розпорядження про зарахування зазначених акцій на рахунок у цінних паперах акціонерного товариства - емітента, з якого здійснюється виділ;

повідомляє зберігачів, на рахунках у цінних паперах яких обліковуються акції акціонерного товариства, що реорганізується шляхом виділу, про зарахування на їх рахунки акцій акціонерного(их) товариства(ств)- правонаступника(ів), що створюється(ються) за результатом виділу, та надає розпорядження про відображення проведення конвертації на рахунках у цінних паперах депонентів, на яких обліковуються акції акціонерного товариства, що реорганізується шляхом виділу;

повідомляє депозитаріїв-кореспондентів, на рахунках у цінних паперах яких обліковуються акції акціонерного товариства, що реорганізується шляхом виділу, про зарахування на їх рахунки акцій акціонерного(их) товариства(ств)- правонаступника(ів), що створюється(ються) за результатом виділу, та надає розпорядження про відображення проведення конвертації на рахунках в цінних паперах зберігачів - клієнтів депозитарію-кореспондента, на яких обліковуються акції акціонерного товариства, що реорганізується шляхом виділу.

Розпорядження про відображення проведення конвертації на рахунках у цінних паперах депонентів, зберігачів - клієнтів депозитарію-кореспондента надається окремо за кожним випуском акцій акціонерного товариства, що реорганізується шляхом виділу, у розрізі випусків акцій акціонерного(их) товариства(ств)-правонаступника(ів), що створюється(ються) шляхом виділу, та акціонерного товариства, що реорганізується шляхом виділу, та має містити реквізити акціонерного товариства - емітента, що реорганізується шляхом виділу (повне найменування та код за ЄДРПОУ емітента), та акціонерних товариств-правонаступників, що створюються шляхом виділу з нього (повне найменування), реквізити випуску акцій емітента, що реорганізується шляхом виділу, та реквізити випусків акцій емітентів-правонаступників, що створюються шляхом виділу, в які має бути проведена конвертація відповідного випуску акцій емітента, що реорганізується (код цінних паперів, вид/тип/клас цінних паперів, реєстраційний номер випуску цінних паперів, номінальна вартість одного цінного папера), коефіцієнти конвертації в акції акціонерного товариства, що реорганізується, та акціонерного(их) товариства(ств)-правонаступника(ів), дату початку конвертації.

9.3. Депозитарії-кореспонденти не пізніше наступного операційного дня з дня отримання від депозитарію розпорядження про відображення проведення конвертації на рахунках у цінних паперах зберігачів - клієнтів депозитарію-кореспондента, на яких обліковуються акції акціонерного товариства, що реорганізується шляхом виділу:

здійснюють зарахування акцій акціонерного(их) товариства(ств)- правонаступника(ів), що створюється(ються) за результатом виділу, на рахунки в цінних паперах зберігачів, на яких обліковуються акції акціонерного товариства, що реорганізується шляхом виділу, у кількості, яка визначається як добуток коефіцієнта конвертації в акції відповідного емітента-правонаступника на кількість акцій відповідного випуску акціонерного товариства, що реорганізується шляхом виділу, які обліковуються на рахунку зберігача;

повідомляють зберігачів, на рахунках у цінних паперах яких обліковуються акції акціонерного товариства, що реорганізується шляхом виділу, про зарахування на їх рахунки акцій акціонерного(их) товариства(ств)-правонаступника(ів), що створюється(ються) за результатом виділу, та надають розпорядження про відображення проведення конвертації на рахунках у цінних паперах депонентів, на яких обліковуються акції акціонерного товариства, що реорганізується шляхом виділу.

9.4. Зберігачі протягом трьох робочих днів з дня отримання від депозитарію, депозитарію-кореспондента розпорядження про відображення проведення конвертації на рахунках у цінних паперах депонентів, на яких обліковуються акції акціонерного товариства, що реорганізується шляхом виділу, здійснюють:

зарахування акцій акціонерного(их) товариства(ств)-правонаступника(ів), що створюється(ються) за результатом виділу, на рахунки в цінних паперах депонентів, на яких обліковуються акції акціонерного товариства, що реорганізується шляхом виділу, у кількості, яка визначається як добуток коефіцієнта конвертації в акції відповідного емітента-правонаступника на кількість акцій відповідного випуску акціонерного товариства, що реорганізується шляхом виділу, які обліковуються на рахунку депонента;

списання з рахунків у цінних паперах депонентів акцій акціонерного товариства, що реорганізується шляхом виділу, у кількості, яка визначається як добуток кількості акцій відповідного випуску акціонерного товариства, що реорганізується шляхом виділу, які обліковуються на рахунку депонента, на різницю між одиницею та коефіцієнтом конвертації в акції акціонерного товариства, що реорганізується шляхом виділу;

повідомлення депозитарію, депозитарію-кореспондента про виконання розпорядження про відображення проведення конвертації на рахунках у цінних паперах депонентів та списання з цих рахунків акцій акціонерного товариства, що реорганізується шляхом виділу.

9.5. Зберігач, який отримав від депозитарію розпорядження, зазначене(і) в абзаці третьому підпункту 9.2 цього пункту, здійснює зарахування акцій акціонерного(их) товариства(ств)-правонаступника(ів), що створюється(ються) за результатом виділу, на рахунок у цінних паперах депонента - акціонерного товариства, з якого здійснюється виділ, і повідомляє депозитарій про виконання цього (цих) розпорядження(нь).

9.6. Депозитарії-кореспонденти не пізніше наступного операційного дня з дня отримання повідомлень про виконання їх розпоряджень про відображення проведення конвертації на рахунках у цінних паперах депонентів та списання з цих рахунків акцій акціонерного товариства, що реорганізується шляхом виділу, від усіх зберігачів, яким були надані ці розпорядження (крім зберігачів, рахунки яких залишилися у системі депозитарного обліку депозитарію-кореспондента після припинення ними професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів), здійснюють:

списання з рахунків у цінних паперах зберігачів акцій акціонерного товариства, що реорганізується шляхом виділу, у кількості, яка визначається як добуток кількості акцій відповідного випуску акціонерного товариства, що реорганізується шляхом виділу, які обліковуються на рахунку зберігача, на різницю між одиницею та коефіцієнтом конвертації в акції акціонерного товариства, що реорганізується шляхом виділу;

повідомлення депозитарію про виконання його розпорядження про відображення проведення конвертації на рахунках у цінних паперах своїх клієнтів - зберігачів та списання з цих рахунків акцій акціонерного товариства, що реорганізується шляхом виділу.

9.7. Депозитарій після отримання повідомлень про виконання його розпоряджень про відображення проведення конвертації на рахунках у цінних паперах депонентів, клієнтів та списання з цих рахунків акцій акціонерного товариства, що реорганізується шляхом виділу, від усіх зберігачів, яким були надані ці розпорядження (крім зберігачів, рахунки яких залишилися у системі депозитарного обліку депозитарію після припинення ними професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів), і депозитаріїв-кореспондентів не пізніше наступного операційного дня з дня отримання останнього повідомлення здійснює:

переказ з рахунків у цінних паперах зберігачів і депозитаріїв-кореспондентів акцій акціонерного товариства, що реорганізується шляхом виділу, у кількості, яка визначається як добуток кількості цих акцій, що обліковуються на рахунку клієнта, на різницю між одиницею та коефіцієнтом конвертації в акції акціонерного товариства, що реорганізується шляхом виділу, на рахунок у цінних паперах емітента - акціонерного товариства, що реорганізується шляхом виділу. Ці акції мають обліковуватися в депозитарії на рахунку в цінних паперах емітента як такі, що конвертовані (обміняні) на акції акціонерного(их) товариства(ств)-правонаступника(ів), створеного(их) за результатом реорганізації емітента - акціонерного товариства шляхом виділу, та в акції самого акціонерного товариства, що реорганізовано шляхом виділу;

повідомлення емітента, зберігачів та депозитарію-кореспондента, на рахунках у цінних паперах яких обліковуються акції акціонерного(их) товариства(ств)-правонаступника(ів), створеного(их) за результатом реорганізації емітента - акціонерного товариства шляхом виділу, про завершення конвертації.

Депозитарії-кореспонденти не пізніше наступного операційного дня з дня отримання повідомлення від депозитарію повідомляють про завершення конвертації своїх клієнтів - зберігачів.

Після отримання від депозитарію, депозитарію-кореспондента повідомлення про завершення конвертації зберігачі повідомляють про її завершення депонентів, яким на рахунки в цінних паперах були зараховані акції акціонерного(их) товариства(ств)-правонаступника(ів), створеного(их) за результатом реорганізації емітента - акціонерного товариства шляхом виділу.

(розділ VІІ доповнено новим пунктом 9 згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 924,
у зв'язку з цим пункти 6 - 8
уважати відповідно пунктами 10 - 12)

10. Обслуговування операції емітента щодо зміни місця зберігання глобального сертифіката певного випуску цінних паперів здійснюється депозитаріями за розпорядженнями емітента або керуючого його рахунком на підставі рішення уповноваженого органу емітента про зміну місця зберігання глобального сертифіката цього випуску цінних паперів (далі - рішення про зміну місця зберігання глобального сертифіката).

10.1. Емітент після прийняття рішення про зміну місця зберігання глобального сертифіката має здійснити такі дії:

1) укласти з депозитарієм, якому вирішено передати на зберігання глобальний сертифікат відповідного випуску цінних паперів (далі - новообраний депозитарій), договір про обслуговування емісії цінних паперів (у разі відсутності);

2) письмово повідомити депозитарій, у якому зберігається глобальний сертифікат відповідного випуску цінних паперів (далі - попередній депозитарій), про прийняте емітентом рішення про зміну місця зберігання глобального сертифіката з наданням засвідченої ним копії цього рішення та про розірвання договору про обслуговування емісії цінних паперів, якщо такий депозитарій обслуговує тільки цей випуск цінних паперів цього емітента;

3) надати попередньому депозитарію розпорядження, яке має містити:

вимогу на складання переліку клієнтів, на рахунках у цінних паперах яких у цьому депозитарії обліковуються цінні папери випуску, щодо якого відповідним органом емітента прийнято рішення про зміну місця зберігання глобального сертифіката (далі - Перелік), на визначену ним дату (далі - дата складання Переліку) у формі паперового документа у двох примірниках та в електронному вигляді на машинному носії (магнітному, оптичному чи електронному) в одному примірнику. Перелік в електронному вигляді має містити всі реквізити Переліку, складеного у формі паперового документа, та формується як двомірна таблиця у файлі даних форматів Microsoft Excel 2003 (XLS), Visual FoxPro (DBF), або у текстовому (CSV) у кодуванні Win1251, або в інших форматах, які дають змогу конвертувати в ці формати;

вимогу на списання цінних паперів цього випуску з рахунку в цінних паперах емітента (за наявності);

вимогу про погашення глобального сертифіката зазначеного випуску;

вимогу про закриття рахунку в цінних паперах емітента, якщо емітентом прийнято рішення про розірвання договору про обслуговування емісії цінних паперів з попереднім депозитарієм;

4) протягом трьох робочих днів після отримання від попереднього депозитарію Переліку емітент має оформити та надати новообраному депозитарію глобальний сертифікат зазначеного випуску, а також надати новообраному депозитарію:

розпорядження про депонування глобального сертифіката та про зарахування цінних паперів усього випуску на рахунок у цінних паперах емітента;

один примірник у формі паперового документа та один примірник в електронному вигляді отриманих ним від попереднього депозитарію Переліку за цим випуском цінних паперів.

10.2. Попередній депозитарій після отримання від емітента зазначеного у підпункті 3 підпункту 6.1 цього пункту розпорядження зобов'язаний:

1) до закінчення операційного дня дати складання Переліку здійснити безумовну операцію щодо обмеження здійснення операцій з цінними паперами відповідного випуску (крім операцій щодо зміни місця зберігання глобального сертифіката цього випуску) в системі депозитарного обліку депозитарію та надати своїм клієнтам-зберігачам розпорядження про обмеження здійснення операцій з цінними паперами цього випуску (крім операцій щодо зміни місця зберігання глобального сертифіката цього випуску) в їх системах депозитарного обліку;

2) станом на кінець операційного дня дати складання Переліку скласти Перелік за відповідним випуском цінних паперів цього емітента у формі паперового документа у двох примірниках та в електронному вигляді на машинному носії (магнітному, оптичному чи електронному) в одному примірнику, який має містити:

назву документа "Перелік клієнтів, на рахунках у цінних паперах яких у депозитарії обліковуються цінні папери випуску, щодо якого емітентом прийнято рішення про зміну місця зберігання глобального сертифіката";

дату складання;

дату, за станом на яку вказується інформація;

інформацію про депозитарій (повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, серія та номер ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме: депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів, засоби зв'язку тощо);

інформацію про емітента цінних паперів (повне або скорочене найменування, код за ЄДРПОУ);

інформацію про випуск цінних паперів (код цінних паперів, вид цінних паперів, тип/різновид/найменування цінних паперів, серія цінних паперів - за наявності, вид опціонних сертифікатів - для випуску опціонних сертифікатів, реєстраційний номер випуску цінних паперів, номінальна вартість одного цінного папера (частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один сертифікат участі, - для іпотечних сертифікатів участі, премія - для опціонних сертифікатів));

реквізити зберігачів, на рахунках в цінних паперах яких обліковуються цінні папери відповідного випуску (повне або скорочене найменування, код за ЄДРПОУ, серія та номер ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме: депозитарної діяльності зберігача цінних паперів);

щодо кожного зберігача, внесеного до Переліку, інформацію про загальну кількість цінних паперів відповідного випуску, що обліковуються на його рахунку в цінних паперах, про загальну кількість цінних паперів відповідного випуску, у відношенні яких зареєстровано обтяження зобов'язаннями/обмеження в обігу (окремо за кожним варіантом режиму обтяження зобов'язаннями/обмеження в обігу);

інформацію про загальну кількість цінних паперів відповідного випуску, що обліковуються на рахунку емітента (окремо за цінними паперами, що підлягають розміщенню, анулюванню або погашені чи викуплені емітентом з метою наступного продажу або анулювання);

3) протягом одного робочого дня з дати складання Переліку надати емітенту два примірники у формі паперового документа та один примірник в електронному вигляді складеного ним Переліку за відповідним випуском цінних паперів цього емітента.

10.3. Новообраний депозитарій протягом одного робочого дня після отримання від емітента зазначених у підпункті 4 підпункту 6.1 цього пункту документів:

1) депонує глобальний сертифікат і зараховує цінні папери всього випуску на рахунок у цінних паперах емітента (із забезпеченням відповідного обліку викуплених емітентом цінних паперів, за наявності);

2) за власним розпорядженням на підставі отриманого Переліку переказує цінні папери цього випуску з рахунку в цінних паперах емітента на рахунок у цінних паперах попереднього депозитарію у кількості, що дорівнює кількості цінних паперів, що обліковуються у попереднього депозитарію на рахунках у цінних паперах зберігачів, які зазначені у Переліку;

3) надає попередньому депозитарію довідку про стан його рахунку в цінних паперах і розпорядження про відображення в його системі депозитарного обліку на відповідному активному аналітичному рахунку депозитарного обліку операції переміщення цінних паперів цього випуску на зберігання та обслуговування до новообраного депозитарію.

10.4. Попередній депозитарій протягом одного робочого дня після отримання від новообраного депозитарію зазначених у підпункті 3 підпункту 6.3 цього пункту довідки та розпорядження здійснює:

1) виконання розпорядження емітента щодо списання цінних паперів відповідного випуску з рахунку у цінних паперах емітента та закриття рахунку в цінних паперах емітента (якщо емітентом прийнято рішення про розірвання договору про обслуговування емісії цінних паперів з попереднім депозитарієм);

2) погашення глобального сертифіката відповідного випуску цінних паперів;

3) відображення в своїй системі депозитарного обліку операції переміщення цінних паперів відповідного випуску, що були зараховані на його рахунок у цінних паперах у новообраному депозитарії;

4) зняття обмежень щодо здійснення операцій з цінними паперами відповідного випуску в своїй системі депозитарного обліку та надає зберігачам повідомлення про завершення операції емітента щодо зміни місця зберігання глобального сертифіката відповідного випуску цінних паперів та розпорядження про зняття обмеження щодо здійснення операцій з цінними паперами цього випуску на рахунках у цінних паперах їх депонентів, що має бути виконано зберігачами не пізніше ніж протягом одного робочого дня з дня його отримання.

10.5. На бажання власника належні йому цінні папери випуску, щодо якого було проведено операцію емітента щодо зміни місця зберігання глобального сертифіката, можуть бути переведені у новообраному депозитарії на рахунок у цінних паперах, відкритий у нього зберігачу, депонентом якого є цей власник. Для забезпечення такого переведення:

власник надає зберігачу розпорядження на переміщення зазначених цінних паперів на зберігання до новообраного депозитарію;

зберігач протягом одного робочого дня після отримання розпорядження власника надає попередньому депозитарію розпорядження на списання відповідних цінних паперів зі свого рахунку в цінних паперах в цьому депозитарії з метою їх зарахування на його рахунок у цінних паперах у новообраному депозитарії;

зберігач протягом одного робочого дня після отримання розпорядження власника надає новообраному депозитарію розпорядження про переказ відповідних цінних паперів з рахунку в цінних паперах попереднього депозитарію на свій рахунок у цінних паперах в цьому депозитарії;

попередній депозитарій протягом одного робочого дня після отримання розпорядження зберігача надає новообраному депозитарію розпорядження про переказ відповідних цінних паперів у новообраного депозитарію зі свого рахунку в цінних паперах на рахунок у цінних паперах цього зберігача;

новообраний депозитарій на підставі зустрічних розпоряджень своїх клієнтів - попереднього депозитарію та зберігача протягом одного робочого дня з дати їх отримання переказує цінні папери з рахунку в цінних паперах попереднього депозитарію на рахунок у цінних паперах цього зберігача та до закінчення операційного дня виконання цієї операції надає попередньому депозитарію довідку про операції з цінними паперами на його рахунку в цінних паперах із зазначенням інформації про депозитарний код рахунку зберігача, на рахунок якого здійснено переказ цінних паперів, і надає цьому зберігачу довідку про стан його рахунку в цінних паперах;

попередній депозитарій протягом одного робочого дня після отримання від новообраного депозитарію довідки про операції з цінними паперами на його рахунку в цінних паперах списує відповідні цінні папери з рахунку свого клієнта-зберігача, який ініціював цю операцію, та надає цьому зберігачу довідку про стан його рахунку в цінних паперах;

зберігач протягом одного робочого дня після отримання від обох депозитаріїв довідок про стан його рахунків у цінних паперах здійснює відображення в своїй системі депозитарного обліку на рахунку в цінних паперах власника, що ініціював цю операцію, та на відповідному активному аналітичному рахунку депозитарного обліку операції переміщення належних цьому власнику цінних паперів відповідного випуску на зберігання та обслуговування до новообраного депозитарію.

10.6. У разі отримання новообраним депозитарієм від емітента розпорядження на складання зведеного облікового реєстру випуску цінних паперів на дату, коли цей випуск знаходився на зберіганні та обслуговуванні у попередньому депозитарії, новообраний депозитарій протягом одного робочого дня зобов'язаний надати до попереднього депозитарію розпорядження на складання зведеного облікового реєстру власників цінних паперів та засвідчену ним копію розпорядження від емітента. Попередній депозитарій зобов'язаний сформувати та надати такий реєстр новообраному депозитарію у порядку та строки, встановлені законодавством.

(розділ VII доповнено новим пунктом 10 згідно з рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.03.2011 р. N 284,
 у зв'язку з цим пункти
10, 11 вважати відповідно пунктами 11, 12)

11. Депозитарна установа повинна передавати емітенту запити своїх депонентів або клієнтів стосовно проведення емітентом операцій щодо випущених ним цінних паперів, проведення загальних зборів акціонерів, особливої інформації про емітента та іншої інформації, передбаченої законодавством України.

12. Порядок переведення всього випуску цінних паперів, розміщених в документарній формі, в бездокументарну форму визначається законодавством.

У разі неотримання зберігачем, з яким емітентом укладений договір про відкриття рахунків власникам, від емітента розпорядження про зарахування дематеріалізованих акцій на рахунки в цінних паперах їх власників протягом тридцяти робочих днів з дня зарахуванння на рахунок зберігача дематеріалізованих акцій зберігач зобов'язаний повернути ці цінні папери на рахунок у цінних паперах емітента з підставою "відсутнє розпорядження емітента". Повернуті з такою підставою цінні папери депозитарій зараховує на рахунок емітента без додаткового розпорядження, про що повідомляє емітента, та здійснює їх відокремлений облік відповідно до внутрішніх документів депозитарію.

(пункт 12 розділу VII доповнено абзацом другим згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 924)

Розділ VIII. Вимоги до складання зведеного облікового та облікового реєстрів власників цінних паперів

1. Зведений обліковий реєстр та обліковий реєстр складаються депозитарними установами на підставі відповідних розпоряджень на складання зведеного облікового реєстру, облікового реєстру, списку (переліку) власників іменних цінних паперів, переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за акціями/доходу за цінними паперами, або розпоряджень про забезпечення письмового повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерного товариства. В таких розпорядженнях обов'язково повинні вказуватися:

(абзац перший пункту 1 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 924)

повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента;

інформація про випуск цінних паперів (код цінних паперів, вид цінних паперів, тип/клас/різновид/найменування цінних паперів, серія цінних паперів - за наявності, вид опціонних сертифікатів - для випуску опціонних сертифікатів, реєстраційний номер випуску цінних паперів, номінальна вартість одного цінного папера (частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один сертифікат участі, - для іпотечних сертифікатів участі, премія - для опціонних сертифікатів);

підстава для складання реєстру;

дата, станом на яку складається реєстр (далі - дата обліку). У випадку складання реєстру з метою забезпечення реєстрації для участі у загальних зборах акціонерного товариства акціонерів, що мають право на таку участь, вказується дата обліку, що за 3 робочих дні передує даті проведення загальних зборів;

спосіб передання зведеного облікового реєстру або облікового реєстру (засобами електронного документообігу, кур'єром тощо);

інформація щодо особи, якій надані повноваження проводити реєстрацію акціонерів (їх представників) для участі в загальних зборах акціонерного товариства (реєстраційна комісія), у випадку подання розпорядження на складання зведеного облікового реєстру та/або переліку акціонерів для забезпечення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерного товариства депозитарію, з яким цим акціонерним товариством укладений договір про обслуговування емісії цінних паперів (ця особа є особою, якій надається складений депозитарієм зведений обліковий реєстр власників акцій та/або перелік акціонерів).

(абзац сьомий пункту 1 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 924)

Для організації проведення загальних зборів акціонерного товариства та реєстрації акціонерів на цих зборах або організації забезпечення нарахування та виплати дивідендів за акціями/доходів за цінними паперами депозитарієм складається відповідно перелік акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, або перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за акціями/доходу за цінними паперами, у формі зведеного облікового реєстру та/або у формі переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, або переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за акціями/доходу за цінними паперами (далі - Перелік власників), складеного на підставі даних такого зведеного облікового реєстру, відповідно до вимог пункту 8 цього розділу за відповідним розпорядженням.

За необхідності включення до Переліків власників цінних паперів за декількома випусками у розпорядженнях на складання відповідного переліку обов'язково повинна вказуватися інформація про всі випуски цінних паперів, за якими він складатиметься (код цінних паперів, вид цінних паперів, тип і клас (за наявності) цінних паперів, реєстраційний номер випуску цінних паперів, номінальна вартість одного цінного папера). Перелік складається у розрізі випусків цінних паперів.

Якщо випуск цінних паперів оформлений глобальним сертифікатом і тимчасовим глобальним сертифікатом, зведений обліковий реєстр, перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складаються окремо в розрізі кожної частини цього випуску, на яку відповідно оформлений глобальний сертифікат і тимчасовий глобальний сертифікат.

(абзаци восьмий, дев'ятий пункту 1 розділу VIII замінено трьома абзацами
згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 924)

1.1. До розпоряджень, наданих реєстраторами, мають додаватися копії документів (або витяги з них), які отримані реєстратором від емітента або акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги про проведення позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, і підтверджують наявність підстав для складання зведеного облікового та облікового реєстрів.

(підпункт 1.1 пункту 1 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 924)

1.2. До розпоряджень про забезпечення письмового повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерного товариства, що надаються акціонерами (акціонером), які (який) на день подання вимоги про проведення позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, - депозитаріям, реєстроутримувачем - номінальним утримувачам (зберігачам та депозитаріям) має додаватися письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства та їх порядок денний.

Депозитарії та зберігачі - номінальні утримувачі на підставі документів, вказаних в абзаці першому цього пункту, забезпечують письмове повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерного товариства у порядку, передбаченому внутрішніми документами депозитарної установи та/або відповідним договором.

(підпункт 1.2 пункту 1 розділу VIII у редакції рішення
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 924)

1.3. Розпорядження на складання зведеного облікового реєстру, облікового реєстру, списку (переліку) власників іменних цінних паперів, переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за акціями / доходу за цінними паперами, розпорядження про забезпечення письмового повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерного товариства (крім розпоряджень акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги про проведення позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства) повинні бути підписані уповноваженою посадовою особою уповноваженого органу емітента (розпорядником рахунку у цінних паперах), або реєстроутримувача, або депозитарію залежно від того, хто надає розпорядження, та у разі надання розпорядження у формі паперового документа скріплені печаткою відповідного емітента, реєстроутримувача або депозитарію.

(підпункт 1.3 пункту 1 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 924)

1.4. Розпорядження акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги про проведення позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, має бути підписано всіма акціонерами, які подавали вимогу. До такого розпорядження мають додаватися:

виписка з рахунку в цінних паперах (виписки з рахунків у цінних паперах), що підтверджує (підтверджують) факт володіння зазначеною особою (зазначеними особами) визначеним відсотком акцій;

копія вимоги про проведення позачергових загальних зборів, подана виконавчому органу акціонерного товариства, і копія рішення наглядової ради акціонерного товариства про відмову у скликанні позачергових загальних зборів (за наявності);

(абзац третій підпункту 1.4 пункту 1 розділу VIII у редакції
рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 924)

письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства та їх порядок денний (у разі надання розпорядження про забезпечення письмового повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерного товариства).

(абзац четвертий підпункту 1.4 пункту 1 розділу VIII у редакції 
рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 924)

1.5. Передання зведеного облікового реєстру та облікового реєстру, складеного у формі електронного документа, між депозитарними установами здійснюється засобами електронного документообігу, визначеними відповідним договором (депозитарним договором, договором про кореспондентські відносини).

Спосіб підписання облікового реєстру, зведеного облікового реєстру визначається згідно зі способом підтвердження достовірності підпису, що використовується при обміні інформацією між депозитарними установами, і може бути таким:

електронний цифровий підпис розпорядника рахунку та електронний цифровий підпис, що за правовим статусом прирівнюється до печатки юридичної особи - у разі надання облікового реєстру, зведеного облікового реєстру у вигляді електронного документа;

електронне підтвердження (авторизація) підписання облікового реєстру, зведеного облікового реєстру ініціатором депозитарної операції (користувачем системи S.W.I.F.T.) - у разі надання облікового реєстру, зведеного облікового реєстру у вигляді електронного документа у формі S.W.I.F.T. - повідомлення. У цьому випадку для його підтвердження депозитарною установою має бути забезпечено в установлений договором строк додаткове надання облікового реєстру, зведеного облікового реєстру у формі паперового документа або електронного документа із використанням електронних цифрових підписів.

Спосіб підтвердження достовірності підпису на обліковому реєстрі, зведеному обліковому реєстрі обумовлюється відповідно до вимог законодавства у відповідному договорі (депозитарному договорі, договорі про кореспондентські відносини).

1.6. Облікові реєстри власників цінних паперів формуються зберігачами на підставі записів на відкритих у них рахунках у цінних паперах цих власників станом на 24 годину дати обліку, а зведений обліковий реєстр власників цінних паперів - депозитарієм на підставі даних цих облікових реєстрів, наданих зберігачами, та даних зведеного облікового реєстру, наданого депозитарієм-кореспондентом.

Якщо дата обліку є датою у майбутньому, то термін надання розпорядження емітентом або акціонерами (акціонером), які (який) на день подання вимоги про проведення позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій емітента, депозитарію або реєстроутримувачем - зберігачам та депозитаріям, повинен бути не менше трьох робочих днів до дати обліку, на яку повинен формуватися даний реєстр. Розпорядження на складання зведеного облікового реєстру надається депозитарієм депозитарію-кореспонденту не менше ніж за два робочих дні до дати обліку, на яку повинен формуватися даний реєстр. Розпорядження на складання зведеного облікового реєстру надається Національним депозитарієм України іноземним депозитарним установам у термін, передбачений договором про кореспондентські (міждепозитарні) відносини. Розпорядження на складання облікового реєстру надається депозитарієм, депозитарієм-кореспондентом своїм клієнтам - зберігачам до закінчення операційного дня дати обліку, і облікові реєстри формуються зберігачами протягом операційного дня, наступного за датою обліку.

Зберігач має надати сформований ним обліковий реєстр депозитарію, депозитарію-кореспонденту, реєстроутримувачу протягом операційного дня, наступного за датою обліку. Депозитарій-кореспондент має надати сформований ним зведений обліковий реєстр депозитарію до закінчення операційного дня, наступного за датою обліку. Іноземні депозитарні установи здійснюють надання зведених облікових реєстрів Національному депозитарію України у термін, передбачений договором про кореспондентські (міждепозитарні) відносини. Депозитарій має надати сформований ним зведений обліковий реєстр, перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, список (перелік) власників іменних цінних паперів емітенту або реєстроутримувачу не пізніше двох робочих днів від дати обліку.

У випадку складання зведеного облікового реєстру за відповідним розпорядженням, у якому вказана дата обліку є вихідним, святковим, неробочим днем, розпорядження на складання облікового реєстру надається депозитарієм, депозитарієм-кореспондентом своїм клієнтам - зберігачам до закінчення операційного дня, що передує визначеній даті обліку, зберігачі формують облікові реєстри власників цінних паперів протягом операційного дня, наступного за датою обліку, на підставі записів на відкритих у них рахунках у цінних паперах цих власників станом на 24 годину операційного дня, що передує визначеній даті обліку, та здійснюють надання облікових реєстрів депозитарію, депозитарію-кореспонденту протягом операційного дня, наступного за датою обліку.

(абзаци перший, другий підпункту 1.6 пункту 1 розділу VIII
замінено чотирма новими абзацами згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.07.2012 р. N 924,
у зв'язку з цим абзац третій уважати абзацом п'ятим)

За необхідності складання зведеного облікового та облікового реєстрів на дату у минулому зберігачі та депозитарії-кореспонденти здійснюють надання облікового та зведеного облікового реєстрів протягом двох робочих днів від дати отримання розпорядження від депозитарію, зберігачі та депозитарії - протягом трьох робочих днів від дати отримання розпорядження від реєстроутримувача або емітента.

(пункт 1 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.01.2008 р. N 50
,
 у редакції рішення Державної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку  від 28.12.2010 р. N 1949)

2. Зведений обліковий реєстр та обліковий реєстр складаються депозитарними установами за бездокументарними цінними паперами.

Зведений обліковий реєстр та обліковий реєстр складаються у вигляді паперового та/або електронного документа. Реєстр у паперовій формі повинен бути засвідчений підписом уповноваженої особи депозитарної установи та містити відбиток печатки депозитарної установи. Усі аркуші реєстру повинні бути пронумеровані та прошнуровані, а їх кількість - завірена підписом керівника або посадової особи депозитарної установи та містити відбиток печатки депозитарної установи.

(абзац другий пункту 2 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з рішеннями
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.01.2008 р. N 50,
 від 28.12.2010 р. N 1949)

3. За знерухомленими іменними цінними паперами, зареєстрованими в документарній формі, депозитарна установа, яка зареєстрована в реєстрі власників іменних цінних паперів як номінальний утримувач, складає обліковий реєстр (складається зберігачем) або зведений обліковий реєстр (складається депозитарієм) в таких випадках:

(абзац перший пункту 3 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 924)

рішення уповноваженого відповідно до законодавства органу акціонерного товариства про проведення річних (чергових) та позачергових загальних зборів;

вимога акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги про проведення позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, про проведення позачергових загальних зборів у передбаченому законодавством порядку;

пропозиція особи (осіб, що діють спільно), яка придбала(и) контрольний пакет акцій акціонерного товариства, всім акціонерам придбати у них прості акції цього товариства, крім випадку придбання контрольного пакета акцій у процесі приватизації;

(абзац четвертий пункту 3 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 924)

(абзаци другий та третій пункту 3 розділу VІІІ замінено абзацами другим - четвертим
згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 28.12.2010 р. N 1949,
у зв'язку з цим абзаци четвертий - сьомий
 вважати відповідно абзацами п'ятим - восьмим)

рішення органів державної влади відповідно до їх компетенції та в межах їх повноважень, визначених законами України, у тому числі за запитом Комісії при здійсненні контролю за випуском і обігом цінних паперів;

(абзац п'ятий пункту 3 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 924)

настання строку виплати доходів за цінними паперами;

рішення про припинення діяльності емітента;

для отримання емітентом інформації про власників значних пакетів (10 відсотків і більше) акцій;

(пункт 3 розділу VIII доповнено новим абзацом сьомим згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 924,
у зв'язку з цим абзац восьмий уважати абзацом дев'ятим)

інших випадках, які передбачені законодавством України.

4. За цінними паперами, розміщеними в бездокументарній формі або переведеними в таку форму при дематеріалізації чи конвертації, депозитарієм, в якому зберігається глобальний сертифікат випуску цінних паперів або депозитарієм, на рахунку в цінних паперах якого в іншому депозитарії на підставі договору про кореспондентські відносини обліковуються цінні папери цього випуску (депозитарієм-кореспондентом), або Національним депозитарієм України, на рахунку у цінних паперах якого в іноземній депозитарній установі, з якою ним встановлені кореспондентські відносини, обліковуються цінні папери цього випуску, складається зведений обліковий реєстр у таких випадках:

(абзац перший пункту 4 розділу VІІІ із змінами, внесеними
згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 28.12.2010 р. N 1949
,
 
рішеннями Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 03.07.2012 р. N 924
,
 від 27.12.2012 р. N 1903)

рішення уповноваженого відповідно до законодавства органу акціонерного товариства про проведення річних (чергових) та позачергових загальних зборів;

на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги про проведення позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, про проведення позачергових загальних зборів у передбаченому законодавством порядку;

настання терміну звітності депозитарію перед емітентом, з яким цим депозитарієм укладений договір про обслуговування емісії цінних паперів, стосовно переліку власників;

пропозиція особи (осіб, що діють спільно), яка придбала(и) контрольний пакет акцій акціонерного товариства, всім акціонерам придбати у них прості акції цього товариства, крім випадку придбання контрольного пакета акцій у процесі приватизації;

(абзац п'ятий пункту 4 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 924)

(абзаци другий - четвертий пункту 4 розділу VІІІ замінено абзацами другим - п'ятим 
згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 28.12.2010 р. N 1949,
у зв'язку з цим абзаци п'ятий - дев'ятий
 вважати відповідно абзацами шостим - десятим)

настання строку виплати доходів за цінними паперами;

рішення емітента про зміну місця зберігання глобального сертифіката;

(абзац сьомий пункту 4 розділу VIII у редакції рішення Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.03.2011 р. N 284)

рішення про припинення діяльності емітента;

рішення органів державної влади відповідно до їх компетенції та в межах їх повноважень, визначених законами України, у тому числі за запитом Комісії при здійсненні контролю за випуском і обігом цінних паперів;

(абзац дев'ятий пункту 4 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 924)

для отримання емітентом інформації про власників значних пакетів (10 відсотків і більше) акцій;

(пункт 4 розділу VIII доповнено новим абзацом десятим згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 924,
у зв'язку з цим абзац десятий уважати абзацом одинадцятим)

запит Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з метою прийняття рішення про допуск цінних паперів іноземного емітента до обігу на території України, рішення про граничний обсяг (збільшення граничного розміру) цінних паперів іноземного емітента, що допущені для обігу на території України;

(пункт 4 розділу VIII доповнено новим абзацом одинадцятим згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 27.12.2012 р. N 1903,
у зв'язку з цим абзац одинадцятий уважати абзацом дванадцятим)

інших випадках, які передбачені законодавством України або договором про обслуговування емісії цінних паперів, укладеним між емітентом та депозитарієм.

5. Обліковий реєстр складається зберігачем:

для передачі депозитарію з метою складання ним зведеного облікового реєстру у випадках, передбачених цим Положенням;

для передачі реєстроутримувачу з метою складання ним реєстру власників іменних цінних паперів у випадках, передбачених цим Положенням;

для забезпечення персонального повідомлення депонентів (акціонерів) про проведення загальних зборів акціонерного товариства; 

(пункт 5 розділу VІІІ доповнено новим абзацом четвертим
згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 28.12.2010 р. N 1949,
у зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим)

для передачі органам державної влади в межах їх повноважень, визначених законами України.

5.1. Обліковий реєстр за цінними паперами, розміщеними в бездокументарній формі або переведеними в таку форму при дематеріалізації чи конвертації, складається зберігачем за розпорядженням депозитарію.

(підпункт 5.1 пункту 5 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 924) 

5.2. Обліковий реєстр за бездокументарними іменними цінними паперами, знерухомленими іменними цінними паперами, зареєстрованими в документарній формі, складається зберігачем:

(абзац перший підпункту 5.2 пункту 5 розділу VIII із змінами, внесеними
згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 924) 

за розпорядженням реєстроутримувача, який відкрив зберігачу особовий рахунок номінального утримувача в системі реєстру відповідного емітента;

за розпорядженням депозитарію, який обліковується в системі реєстру відповідного емітента як номінальний утримувач і здійснює колективне зберігання відповідних іменних цінних паперів на рахунку у цінних паперах, відкритому ним зберігачу.

5.3. Обліковий реєстр складається окремо за кожним випуском цінних паперів. Обліковий реєстр повинен містити:

назву документа "Обліковий реєстр власників цінних паперів" - у разі його надання депозитарію або "Список (перелік) власників іменних цінних паперів" - у разі його надання реєстроутримувачу;

(абзац другий підпункту 5.3 пункту 5 розділу VІІІ із змінами, внесеними
згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 28.12.2010 р. N 1949)

дату складання;

дату, за станом на яку вказується інформація про власників цінних паперів;

інформацію про зберігача (повне або скорочене найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, серія та номер ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме: депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, засоби зв'язку тощо);

(абзац п'ятий підпункту 5.3 пункту 5 розділу VІІІ із змінами, внесеними
згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 28.12.2010 р. N 1949
,
 рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 03.07.2012 р. N 924)

інформацію про емітента цінних паперів (повне або скорочене найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження);

(абзац шостий підпункту 5.3 пункту 5 розділу VІІІ із змінами, внесеними
згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 28.12.2010 р. N 1949
,
 рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 03.07.2012 р. N 924)

інформацію про випуск цінних паперів (код цінних паперів, вид цінних паперів, тип/клас/різновид/найменування цінних паперів, серія цінних паперів - за наявності, вид опціонних сертифікатів - для випуску опціонних сертифікатів, реєстраційний номер випуску цінних паперів, номінальна вартість одного цінного папера (частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один сертифікат участі, - для іпотечних сертифікатів участі, премія - для опціонних сертифікатів));

(абзац сьомий підпункту 5.3 пункту 5 розділу VІІІ із змінами, внесеними
згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 28.12.2010 р. N 1949)

щодо кожного власника (співвласника), внесеного до облікового реєстру, має бути вказано:

(абзац восьмий підпункту 5.3 пункту 5 розділу VІІІ із змінами, внесеними
згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 28.12.2010 р. N 1949)

депозитарний код рахунку у цінних паперах;

для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові (для нерезидентів за наявності), громадянство, дані документа, що посвідчує особу, місце та дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (вказується для резидентів за наявності);

(абзац десятий підпункту 5.3 пункту 5 розділу VІІІ 
із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 03.07.2012 р. N 924)

для юридичної особи - повне або скорочене найменування та код за ЄДРПОУ (для резидентів). Для юридичних осіб - нерезидентів вказується країна реєстрації та ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності;

(абзац одинадцятий підпункту 5.3 пункту 5 розділу VІІІ із змінами, внесеними
згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 28.12.2010 р. N 1949
,
 рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 03.07.2012 р. N 924)

для пайового інвестиційного фонду - повне або скорочене (за наявності) найменування пайового інвестиційного фонду та ідентифікаційний код за ЄДРІСІ, повне або скорочене (за наявності) найменування та код за ЄДРПОУ компанії з управління активами, що створила цей фонд;

(підпункт 5.3 пункту 5 розділу VІІІ доповнено новим абзацом
 дванадцятим згідно з рішенням Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 03.07.2012 р. N 924,
 у зв'язку з цим абзаци дванадцятий - п'ятнадцятий
уважати відповідно абзацами тринадцятим - шістнадцятим)

для держави - держава Україна, реквізити суб'єкта(ів) управління (для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові, дані документа, що посвідчує особу, місце та дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта; для юридичної особи - повне найменування та код за ЄДРПОУ);

(підпункт 5.3 пункту 5 розділу VІІІ доповнено новим абзацом тринадцятим
згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 28.12.2010 р. N 1949,
у зв'язку з цим абзаци
тринадцятий - п'ятнадцятий
вважати відповідно абзацами
чотирнадцятим - шістнадцятим,
 абзац тринадцятий підпункту 5.3 пункту 5 розділу VІІІ 
із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 03.07.2012 р. N 924)

місцезнаходження (місце проживання);

загальну кількість, номінальну вартість цінних паперів відповідного випуску, що належать особі;

загальну кількість належних особі цінних паперів відповідного випуску, у відношенні яких зберігачем зареєстровано обтяження зобов'язаннями.

6. Зведений обліковий реєстр складається депозитарієм:

за розпорядженням емітента, з яким укладений договір про обслуговування емісії цінних паперів;

за розпорядженням депозитарію, з яким емітентом укладений договір про обслуговування емісії цінних паперів або який зареєстрований як номінальний утримувач у системі реєстру власників іменних цінних паперів відповідного емітента і клієнтом якого є депозитарій, що складає зведений обліковий реєстр;

(пункт 6 розділу VІІІ доповнено новим абзацом третім
згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 28.12.2010 р. N 1949)

за розпорядженням акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги про проведення позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, про проведення позачергових загальних зборів;

(пункт 6 розділу VІІІ доповнено абзацом четвертим
згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 28.12.2010 р. N 1949,
у зв'язку з цим абзац третій вважати відповідно абзацом п'ятим)

за розпорядженням реєстроутримувача, який відкрив депозитарію особовий рахунок номінального утримувача в системі реєстру відповідного емітента.

Зведений обліковий реєстр за цінними паперами, розміщеними за межами України, складається Національним депозитарієм України за розпорядженням іноземної депозитарної установи, у якій на рахунку Національного депозитарію України обліковуються цінні папери, розміщені за межами України, запитом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з метою прийняття рішення про допуск цінних паперів іноземного емітента до обігу на території України, рішення про граничний обсяг (збільшення граничного розміру) цінних паперів іноземного емітента, що допущені для обігу на території України.

(пункт 6 розділу VІІІ доповнено абзацом шостим згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 27.12.2012 р. N 1903)

6.1. Зведений обліковий реєстр складається депозитарієм на підставі даних облікових реєстрів, наданих йому зберігачами, та зведених облікових реєстрів, наданих йому депозитаріями-кореспондентами, у випадках, передбачених пунктами 3 і 4 цього розділу.

Порядок включення депозитарієм до зведеного облікового реєстру даних зведеного облікового реєстру, наданого депозитарієм-кореспондентом, визначається внутрішніми документами депозитарію.

(підпункт 6.1 пункту 6 розділу VІІІ у редакції рішення
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 924)

6.2. Зведений обліковий реєстр складається окремо за кожним емітентом та випуском цінних паперів. Зведений обліковий реєстр повинен містити:

назву документа "Зведений обліковий реєстр власників цінних паперів"- у разі його надання емітенту чи депозитарію, з яким емітентом укладений договір про обслуговування емісії цінних паперів або який зареєстрований як номінальний утримувач у системі реєстру власників іменних цінних паперів відповідного емітента і клієнтом якого є депозитарій, що складає зведений обліковий реєстр, або "Список (перелік) власників іменних цінних паперів" - у разі його надання реєстроутримувачу;

(абзац другий підпункту 6.2 пункту 6 розділу VІІІ із змінами, внесеними
згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 28.12.2010 р. N 1949)

дату складання;

дату, за станом на яку вказується інформація про власників цінних паперів;

інформацію про депозитарій (повне або скорочене найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, серія та номер ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме: депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів, засоби зв'язку тощо);

(абзац п'ятий підпункту 6.2 пункту 6 розділу VІІІ із змінами, внесеними 
згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 28.12.2010 р. N 1949
,
 рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 03.07.2012 р. N 924)

інформацію про емітента цінних паперів (повне або скорочене найменування, код за ЄДРПОУ);

(абзац шостий підпункту 6.2 пункту 6 розділу VІІІ із змінами, внесеними 
згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 28.12.2010 р. N 1949
,
 рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 03.07.2012 р. N 924)

інформацію про випуск цінних паперів (код цінних паперів, вид цінних паперів, тип/ клас/ різновид/ найменування цінних паперів, серія цінних паперів - за наявності, вид опціонних сертифікатів - для випуску опціонних сертифікатів, реєстраційний номер випуску цінних паперів, номінальна вартість одного цінного папера (частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один сертифікат участі, - для іпотечних сертифікатів участі));

(абзац сьомий підпункту 6.2 пункту 6 розділу VІІІ із змінами, внесеними 
згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 28.12.2010 р. N 1949)

щодо кожного власника, внесеного до зведеного облікового реєстру, вказується інформація, передбачена для облікового реєстру. Додатково до інформації щодо кожного власника цінних паперів вказуються реквізити зберігача (повне або скорочене найменування, код за ЄДРПОУ, серія та номер ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме: депозитарної діяльності зберігача цінних паперів), який відкрив власнику рахунок у цінних паперах (крім складання зведених облікових реєстрів іноземними депозитарними установами).

(абзац восьмий підпункту 6.2 пункту 6 розділу VІІІ із змінами, внесеними 
згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 28.12.2010 р. N 1949
,
 рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 03.07.2012 р. N 924)

Дані про власників у зведеному обліковому реєстрі повинні бути впорядковані за зберігачами (крім складання зведених облікових реєстрів іноземними депозитарними установами).

(абзац дев'ятий підпункту 6.2 пункту 6 розділу VІІІ
із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 03.07.2012 р. N 924)

6.3. Процедура передачі зведеного облікового реєстру між депозитаріями, які встановили кореспондентські відносини щодо цінних паперів, повинна бути встановлена договором про кореспондентські відносини.

Електронний документообіг між реєстроутримувачем і депозитарною установою, яка зареєстрована в системі реєстру цього реєстроутримувача як номінальний утримувач, у тому числі процедура передання складеного у формі електронного документа облікового та зведеного облікового реєстрів, здійснюється у порядку, передбаченому Законами України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронний цифровий підпис".

(абзац другий підпункту 6.3 пункту 6 розділу VIII у редакції
 рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 24.01.2008 р. N 50)

Електронний документообіг між депозитарієм та емітентом, у тому числі процедура передання складених у формі електронного документа зведеного облікового реєстру, Переліку власників, здійснюється у порядку, передбаченому Законами України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронний цифровий підпис".

(підпункт 6.3 пункту 6 розділу VIII доповнено абзацом третім згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 924)

Отриманий емітентом або уповноваженою ним особою (далі - отримувач електронного документа) від депозитарію зведений обліковий реєстр, Перелік власників у вигляді електронного документа може бути перетворений у візуальну форму як копія на папері. Ідентичність цієї паперової копії електронному документу засвідчується підписом особи, що відповідно до установчих документів отримувача електронного документа має право діяти від його імені без довіреності, та печаткою отримувача електронного документа.

(підпункт 6.3 пункту 6 розділу VIII доповнено абзацом четвертим згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 924)

6.4. У разі необхідності надання іноземній депозитарній установі Переліку власників цінних паперів, розміщених за межами України, Національний депозитарій України надає такий Перелік у порядку та строки, встановлені іноземною депозитарною установою.

(пункт 6 розділу VIII доповнено підпунктом 6.4 згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 27.12.2012 р. N 1903)

7. Зберігач, депозитарій має право відмовити в узятті до виконання розпорядження на складання облікового реєстру, зведеного облікового реєстру, списку (переліку) власників іменних цінних паперів, переліку (реєстру) акціонерів або розпорядження про забезпечення письмового повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерного товариства, якщо:

розпорядження не містить обов'язкових реквізитів, передбачених пунктом 1 цього розділу;

розпорядження не відповідає вимогам підпунктів 1.3, 1.4 пункту 1 цього розділу;

у розпорядженні, яке надане депозитарію емітентом, виявлена невідповідність підпису розпорядника рахунку у цінних паперах та/або печатки на розпорядженні зразка підпису розпорядника рахунку та/або печатки відповідно, що містяться в картці зразків підписів розпорядника (розпорядників) рахунку у цінних паперах та відбитка печатки емітента;

розпорядження, яке надане депозитарію емітентом, підписане особою, строк повноважень якої закінчився;

розпорядження подане із порушенням строків, встановлених цим Положенням для його надання;

зазначена у розпорядженні підстава для складання облікового реєстру власників цінних паперів, зведеного облікового реєстру власників цінних паперів не передбачена пунктами 3, 4 цього розділу;

не надані копії документів (або витяги з них), які отримані реєстратором від емітента і підтверджують наявність підстав для складання зведеного облікового, облікового реєстрів власників цінних паперів, - у разі надходження розпорядження від реєстратора;

не надане письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства та їх порядок денний - у разі надходження розпорядження про забезпечення письмового повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерного товариства.

Якщо у розпорядженні на складання облікового реєстру власників цінних паперів, зведеного облікового реєстру власників цінних паперів зазначена підстава, передбачена в абзаці дев'ятому пункту 3 або абзаці одинадцятому пункту 4 цього розділу, воно має містити посилання на відповідну норму законодавства, якою у такому конкретному випадку передбачено складання облікового реєстру власників цінних паперів, зведеного облікового реєстру власників цінних паперів.

(абзац десятий пункту 7 розділу VІІІ із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 03.07.2012 р. N 924)

(розділ VІІІ доповнено пунктом 7 згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 28.12.2010 р. N 1949)

8. У разі складання депозитарієм зведеного облікового реєстру для організації проведення загальних зборів акціонерного товариства та реєстрації акціонерів на цих зборах або організації забезпечення нарахування та виплати дивідендів за акціями / доходу за цінними паперами депозитарій на підставі даних складеного ним зведеного облікового реєстру може за відповідним розпорядженням складати Перелік власників.

8.1. Перелік власників складається депозитарієм станом на дату обліку, на яку було складено зведений обліковий реєстр (зведені облікові реєстри), на підставі даних якого (яких) складається Перелік власників, та містить інформацію про всіх власників, що вказані в цьому зведеному обліковому реєстрі (в цих зведених облікових реєстрах).

8.2. Перелік власників повинен містити:

назву документа "Перелік акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства" / "Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства" / "Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за акціями / доходу за цінними паперами";

дату складання;

дату, станом на яку вказується інформація про власників цінних паперів;

інформацію про депозитарій (повне або скорочене (за наявності) найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, серія та номер ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме: депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів, засоби зв'язку тощо);

інформацію про емітента цінних паперів (повне або скорочене (за наявності) найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження);

інформацію про випуск цінних паперів (код цінних паперів, вид цінних паперів, тип/різновид/найменування цінних паперів, серія цінних паперів - за наявності, вид опціонних сертифікатів - для випуску опціонних сертифікатів, реєстраційний номер випуску цінних паперів, номінальна вартість одного цінного папера (частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один сертифікат участі, - для іпотечних сертифікатів участі, премія - для опціонних сертифікатів));

щодо кожної особи, внесеної до переліку, має бути вказано:

для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові (для нерезидентів за наявності), дані документа, що посвідчує особу;

для юридичної особи - повне або скорочене (за наявності) найменування та код за ЄДРПОУ (для резидентів). Для юридичних осіб - нерезидентів вказуються країна реєстрації та ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності;

для пайового інвестиційного фонду - повне або скорочене найменування пайового інвестиційного фонду та ідентифікаційний код за ЄДРІСІ, повне або скорочене (за наявності) найменування та код за ЄДРПОУ компанії з управління активами, що створила цей фонд;

для держави - держава Україна, реквізити суб'єкта(ів) управління (для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові, дані документа, що посвідчує особу; для юридичної особи - повне або скорочене (за наявності) найменування та код за ЄДРПОУ);

місцезнаходження (місце проживання);

кількість голосів акціонера (у разі складання переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, або переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства), кількість цінних паперів, що належать особі (у разі складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за акціями / доходу за цінними паперами).

8.3. Перелік власників складається у вигляді паперового та/або електронного документа. Перелік власників у формі паперового документа повинен бути засвідчений підписом уповноваженої особи депозитарію та містити відбиток печатки депозитарію. Усі аркуші переліку повинні бути пронумеровані та прошнуровані, а їх кількість - завірена підписом уповноваженої особи депозитарію та містити відбиток печатки депозитарію.

(розділ VІІІ доповнено пунктом 8 згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 28.12.2010 р. N 1949
,
 пункт 8 розділу VІІІ у редакції рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.07.2012 р. N 924)

Розділ IX. Порядок та умови знерухомлення документарних цінних паперів

1. Власник цінних паперів, який має відкритий рахунок у цінних паперах у зберігача, може знерухомити належні йому документарні цінні папери, надавши зберігачу розпорядження про знерухомлення та зарахування цінних паперів (далі - розпорядження про знерухомлення). У розпорядженні має бути визначено місце зберігання цінних паперів (у зберігача або в депозитарії) та спосіб зберігання цінних паперів (при знерухомленні цінних паперів на пред'явника).

Разом з розпорядженням про знерухомлення подаються сертифікати цінних паперів. Приймання сертифікатів цінних паперів оформлюється складанням акта приймання-передавання. При знерухомленні документарних іменних цінних паперів для проведення відповідної операції в системі реєстру власників іменних цінних паперів відповідного емітента надається передавальне розпорядження про передачу цінних паперів від власника до номінального утримувача (зберігача або депозитарію).

1.1. Подані сертифікати цінних паперів повинні відповідати вимогам, встановленим на дату реєстрації випуску цінних паперів.

1.2. Порядок відкриття в системі реєстру власників іменних цінних паперів, що знерухомлюються, особового рахунку номінального утримувача, внесення на нього інформації про знерухомлені цінні папери та перелік необхідних для проведення відповідних операцій в системі реєстру документів визначаються Положенням про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.10.2006 N 1000, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22.01.2007 за N 49/13316.

(підпункт 1.2 пункту 1 розділу IX у редакції рішення Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.01.2008 р. N 50)

1.3. Знерухомлення складається з таких етапів:

приймання документів, визначених пунктом 1 цього розділу;

при знерухомленні документарних іменних цінних паперів - унесення в систему реєстру власників іменних цінних паперів відповідного емітента на особовий рахунок депозитарної установи як номінального утримувача інформації про знерухомлені цінні папери;

(абзац третій підпункту 1.3 пункту 1 розділу IX у редакції рішення
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.01.2008 р. N 50)

передання сертифікатів цінних паперів на пред'явника або свідоцтва про знерухомлення іменних цінних паперів для зберігання у сховище депозитарної установи;

зарахування цінних паперів на рахунок у цінних паперах власника цінних паперів, а також у разі визначення депозитарію як місце зберігання цінних паперів - зарахування цінних паперів на рахунок у цінних паперах зберігача в депозитарії, у кількості, зазначеній у розпорядженні про знерухомлення та в акті приймання-передавання сертифікатів цінних паперів;

у разі знерухомлення іменних цінних паперів, які у відповідній системі реєстру власників іменних цінних паперів були заблоковані у зв'язку з обтяженням їх зобов'язаннями, зазначені цінні папери блокуються на рахунку в цінних паперах власника цінних паперів, а також у разі визначення депозитарію як місця зберігання цінних паперів - на рахунку в цінних паперах зберігача в депозитарії;

(підпункт 1.3 пункту 1 розділу IX доповнено новим абзацом шостим
 згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 24.01.2008 р. N 50,
у зв'язку з цим абзац шостий уважати абзацом сьомим)

видача зберігачем депоненту виписки з рахунку у цінних паперах, видача депозитарієм зберігачу довідки з рахунку у цінних паперах.

1.4. Депозитарна установа має право відмовити у знерухомленні, якщо:

документи, які підтверджують повноваження особи, яка вимагає знерухомлення цінних паперів, не відповідають законодавству та не підтверджують її повноваження стосовно вчинення таких дій;

встановлені законодавством вимоги до сертифікатів не виконані;

кількість цінних паперів, зазначена у сертифікатах цінних паперів, менше кількості, визначеній в розпорядженні на знерухомлення та в акті приймання-передавання сертифікатів цінних паперів;

(абзац четвертий підпункту 1.4 пункту 1 розділу IX із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 24.01.2008 р. N 50)

не вказаний спосіб зберігання сертифікатів цінних паперів на пред'явника: колективний або відокремлений;

ініціювання знерухомлення цінних паперів відбувається у період дії обмежень на здійснення операцій з цими цінними паперами, накладених судовим рішенням, рішенням Комісії щодо зупинення внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів або системи депозитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів певного емітента чи цього власника, що приймається на строк до усунення порушень, що стали підставою для його прийняття.

(підпункт 1.4 пункту 1 розділу IX доповнено абзацом шостим
 згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 24.01.2008 р. N 50
,
 абзац шостий підпункту 1.4 пункту 1 розділу ІХ із змінами, внесеними
згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 28.12.2010 р. N 1949
,
 рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 03.07.2012 р. N 924)

2. Зберігач за розпорядженням депонента може здійснити операцію переміщення знерухомлених у нього цінних паперів на зберігання до депозитарію, надавши відповідне розпорядження депозитарію.

При переміщенні знерухомлених цінних паперів за формою випуску на пред'явника, розміщених у документарній формі, разом з розпорядженням депозитарію подаються відповідні сертифікати цінних паперів.

При переміщенні знерухомлених іменних цінних паперів, розміщених у документарній формі, одночасно з розпорядженням депозитарію зберігач подає реєстроутримувачу пакет документів, визначений Положенням про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.10.2006 N 1000, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22.01.2007 за N 49/13316. Депозитарій у свою чергу подає реєстроутримувачу документ, що підтверджує наявність на особовому рахунку номінального утримувача - депозитарію в системі реєстру власників іменних цінних паперів інформації про відповідну кількість знерухомлених у нього цінних паперів (у разі наявності).

(пункт 2 розділу IX у редакції рішення Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 24.01.2008 р. N 50)

3. Зберігач за розпорядженням депонента може здійснити операцію переміщення знерухомлених у депозитарії цінних паперів на зберігання до себе, надавши відповідне розпорядження депозитарію.

При переміщенні знерухомлених іменних цінних паперів, розміщених у документарній формі, одночасно з розпорядженням до депозитарію зберігач подає реєстроутримувачу документ, що підтверджує наявність на особовому рахунку номінального утримувача - зберігача в системі реєстру власників іменних цінних паперів інформації про відповідну кількість знерухомлених у нього цінних паперів (у разі наявності). Депозитарій в свою чергу подає реєстроутримувачу пакет документів, визначений Положенням про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.10.2006 N 1000, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22.01.2007 за N 49/13316.

(пункт 3 розділу IX у редакції рішення Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 24.01.2008 р. N 50)

4. При знерухомленні документарних цінних паперів на пред'явника депозитарна установа, яка визначена як місце зберігання цих цінних паперів, зобов'язана зарахувати цінні папери на рахунок у цінних паперах депонента або клієнта протягом трьох робочих днів з дати отримання розпорядження про знерухомлення або надати депоненту або клієнту вмотивовану відмову.

У разі знерухомлення документарних цінних паперів на пред'явника з визначенням місця зберігання у депозитарію:

депозитарій протягом одного робочого дня з дати зарахування цих цінних паперів на рахунок у цінних паперах зберігача у депозитарію надає зберігачу розпорядження про зарахування цінних паперів на рахунок у цінних паперах власника цих цінних паперів у зберігача;

зберігач зараховує зазначені цінні папери на рахунок у цінних паперах депонента протягом одного робочого дня з дати отримання зазначеного вище розпорядження від депозитарію.

5. При знерухомленні іменних цінних паперів, розміщених у документарній формі, зберігач повинен не пізніше трьох робочих днів від дати отримання ним від депонента розпорядження на знерухомлення надати:

реєстроутримувачу - сертифікати іменних цінних паперів та необхідні документи, визначені Положенням про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.10.2006 N 1000, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22.01.2007 за N 49/13316;

депозитарію - розпорядження про знерухомлення, якщо місцем зберігання визначений депозитарій.

Якщо місцем зберігання визначений депозитарій, він не пізніше трьох робочих днів від дати отримання ним від зберігача розпорядження про знерухомлення подає реєстроутримувачу документ, що підтверджує наявність на особовому рахунку номінального утримувача - депозитарію в системі реєстру власників іменних цінних паперів інформації про відповідну кількість знерухомлених у нього цінних паперів (у разі наявності).

(абзац перший пункту 5 розділу IX замінено абзацами першим - четвертим
 згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 24.01.2008 р. N 50,
 у зв'язку з цим абзаци другий - п'ятий
 уважати відповідно абзацами п'ятим - восьмим)

Депозитарна установа, яка зареєстрована в системі реєстру власників іменних цінних паперів, що знерухомлюються, як номінальний утримувач цих цінних паперів, зобов'язана зарахувати цінні папери на рахунок у цінних паперах депонента або клієнта протягом одного робочого дня з дати отримання від реєстроутримувача свідоцтва про знерухомлення іменних цінних паперів.

Якщо в системі реєстру номінальним утримувачем реєструється депозитарій:

депозитарій протягом одного робочого дня з дати зарахування цінних паперів на рахунок у цінних паперах зберігача у депозитарію надає зберігачу розпорядження про зарахування цінних паперів на рахунок у цінних паперах власника цих цінних паперів у зберігача;

зберігач зараховує зазначені цінні папери на рахунок у цінних паперах депонента протягом одного робочого дня з дати отримання зазначеного вище розпорядження від депозитарію.

6. Депозитарна установа зараховує на рахунок у цінних паперах депонента або клієнта цінні папери у кількості, зазначеній в розпорядженні про знерухомлення, а також відповідно до документів, що підтверджують передання цих цінних паперів на облік та зберігання до депозитарної установи (акт приймання-передавання сертифікатів цінних паперів, сертифікати цінних паперів, свідоцтва про знерухомлення іменних цінних паперів тощо).

У разі знерухомлення іменних цінних паперів, які у відповідній системі реєстру власників іменних цінних паперів були заблоковані у зв'язку з обтяженням їх зобов'язаннями:

1) якщо місцем зберігання цінних паперів визначений зберігач, він блокує зазначені цінні папери на рахунку в цінних паперах депонента на підставі отриманих від реєстроутримувача копій документів, які свідчать про таке обтяження;

2) якщо місцем зберігання цінних паперів визначений депозитарій:

депозитарій блокує зазначені цінні папери на рахунку в цінних паперах клієнта на підставі отриманих від реєстроутримувача копій документів, які свідчать про таке обтяження;

зберігач блокує зазначені цінні папери на рахунку в цінних паперах депонента на підставі відповідного розпорядження депозитарію та переданих йому депозитарієм копій документів, які свідчать про таке обтяження.

(пункт 6 розділу IX доповнено абзацами згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.01.2008 р. N 50)

7. За результатами зарахування цінних паперів на рахунок у цінних паперах на дату зарахування складається виписка з рахунку у цінних паперах. Строки та спосіб передачі виписки з рахунку в цінних паперах депоненту, клієнту визначаються договором про відкриття рахунку в цінних паперах та депозитарним договором.

8. Цінні папери, розміщені в документарній формі існування, які зараховані на рахунок у цінних паперах їх власника у зберігача, вважаються знерухомленими та з цього моменту знаходяться в обігу як цінні папери бездокументарної форми існування у вигляді облікових записів на рахунках у цінних паперах їх власників у зберігачів та у разі їх знерухомлення у депозитарії - на рахунках у цінних паперах зберігачів у депозитарії.

Власник знерухомлених цінних паперів, випуск яких зареєстрований як випуск цінних паперів документарної форми існування, має право перевести їх у документарну форму існування із дотриманням вимог розділу X цього Положення.

(пункт 8 розділу IX у редакції рішення Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 24.01.2008 р. N 50)

Розділ X. Порядок та умови переведення в документарну форму існування знерухомлених цінних паперів

1. Переведення у документарну форму існування знерухомлених цінних паперів (далі - матеріалізація цінних паперів) здійснюється зберігачем, який обслуговує депонента, на рахунку у цінних паперах якого обліковуються зазначені цінні папери. Зберігач здійснює матеріалізацію цінних паперів за письмовим розпорядженням про матеріалізацію та списання цінних паперів (далі - розпорядження про матеріалізацію), складеним власником цінних паперів або особою, уповноваженою цим власником на проведення відповідних дій щодо матеріалізації належних йому цінних паперів.

Зберігач не має права на проведення матеріалізації знерухомлених цінних паперів за формою випуску на пред'явника, якщо зазначені цінні папери заблоковані.

2. Приймання зберігачем розпорядження про матеріалізацію здійснюється у відповідності до загальної процедури приймання розпоряджень від депонентів.

Абзац другий пункту 2 розділу Х виключено

(згідно з рішенням Державної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 28.12.2010 р. N 1949)

абзац третій пункту 2 розділу Х виключено

(згідно з рішенням Державної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 28.12.2010 р. N 1949)

абзац четвертий пункту 2 розділу Х виключено

(згідно з рішенням Державної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 28.12.2010 р. N 1949)

3. З моменту прийняття до виконання розпорядження про матеріалізацію зберігач припиняє виконання будь-яких депозитарних операцій із зазначеними цінними паперами власника на рахунку в цінних паперах, що не пов'язані з їх матеріалізацією.

4. Матеріалізація знерухомлених у зберігача цінних паперів за формою випуску на пред'явника повинна бути виконана зберігачем у строк не більше трьох робочих днів з дати отримання розпорядження про матеріалізацію.

5. Матеріалізація знерухомлених у депозитарії цінних паперів за формою випуску на пред'явника повинна бути виконана зберігачем у строк не більше шести робочих днів з дати отримання розпорядження про матеріалізацію.

Депозитарій протягом трьох робочих днів з дати отримання від зберігача розпорядження про матеріалізацію має списати відповідні цінні папери з рахунку в цінних паперах зберігача в депозитарії та передати йому сертифікати цінних паперів на пред'явника для видачі власнику.

6. Зберігач повинен надати можливість власнику матеріалізованих цінних паперів отримати сертифікати цінних паперів на пред'явника не пізніше робочого дня, наступного за датою списання відповідних цінних паперів з рахунку в цінних паперах цього власника.

7. Зберігач, який здійснює матеріалізацію іменних цінних паперів, що знерухомлені в депозитарії, повинен оформити та передати до депозитарію розпорядження про матеріалізацію на ім'я власника іменних цінних паперів не пізніше трьох робочих днів від дати отримання розпорядження про матеріалізацію від власника.

Зберігач і депозитарій, якщо іменні цінні папери знерухомлені в депозитарії, повинні надати реєстроутримувачу відповідно до своєї компетенції необхідні для проведення матеріалізації документи не пізніше трьох робочих днів від дати отримання відповідного розпорядження про матеріалізацію.

7.1. За результатами внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів щодо переведення у документарну форму знерухомлених іменних цінних паперів депозитарна установа отримує від реєстроутримувача:

свідоцтво про знерухомлення іменних цінних паперів, яке містить інформацію про загальну кількість іменних цінних паперів певного випуску, що залишилися знерухомленими у номінального утримувача, або виписку з його особового рахунку номінального утримувача, якщо у номінального утримувача не залишилося знерухомлених іменних цінних паперів;

оформлений на ім'я власника сертифікат іменних цінних паперів. За взаємною згодою власника іменних цінних паперів та зберігача отримати в реєстроутримувача сертифікат на матеріалізовані іменні цінні папери власник може самостійно.

7.2. Списання іменних цінних паперів з рахунку в цінних паперах зберігача (якщо цінні папери були знерухомлені в депозитарії) здійснюється депозитарієм у строк не більше одного робочого дня з дати отримання свідоцтва про знерухомлення іменних цінних паперів, яке містить інформацію про загальну кількість іменних цінних паперів, що залишилися знерухомленими у номінального утримувача, або виписки з особового рахунку номінального утримувача, якщо у номінального утримувача не залишилося знерухомлених іменних цінних паперів.

7.3. Списання іменних цінних паперів з рахунку власника здійснюється зберігачем у строк не більше одного робочого дня з дати:

отримання свідоцтва про знерухомлення іменних цінних паперів, яке містить інформацію про загальну кількість іменних цінних паперів, що залишилися знерухомленими у номінального утримувача, або виписки з особового рахунку номінального утримувача - якщо цінні папери були знерухомлені в зберігача;

отримання від депозитарію повідомлення про списання цінних паперів з рахунку в цінних паперах зберігача та розпорядження про списання цінних паперів з рахунку в цінних паперах власника - якщо цінні папери були знерухомлені в депозитарії.

Зберігач повинен надати можливість власнику отримати сертифікати іменних цінних паперів не пізніше робочого дня, наступного за датою їх списання зберігачем з рахунку в цінних паперах власника, якщо за взаємною згодою власника та зберігача отримання у реєстроутримувача сертифіката на матеріалізовані іменні цінні папери покладено на зберігача.

7.4. Порядок відкриття в системі реєстру особового рахунку власника, зарахування на нього цінних паперів, оформлення свідоцтва про знерухомлення іменних цінних паперів та сертифіката іменних цінних паперів та перелік необхідних для проведення відповідних операцій в системі реєстру документів визначаються Положенням про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.10.2006 N 1000, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22.01.2007 за N 49/13316.

(пункт 7 розділу X у редакції рішення Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 24.01.2008 р. N 50)

8. Депозитарна установа має право відмовити у виконанні розпорядження про матеріалізацію, якщо:

документи, на підставі яких особа вимагає матеріалізувати цінні папери, не відповідають вимогам законодавства та/або не підтверджують її повноваження стосовно вчинення таких дій;

кількість знерухомлених іменних цінних паперів, що обліковуються на рахунку в цінних паперах, є недостатньою для виконання розпорядження про матеріалізацію;

кількість знерухомлених цінних паперів на пред'явника, що обліковуються на рахунку в цінних паперах і не обтяжені зобов'язаннями, є недостатньою для виконання розпорядження про матеріалізацію;

(абзац третій пункту 8 розділу Х  замінено двома абзацами згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних  паперів та фондового ринку
 від 28.12.2010 р. N 1949,
у зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим)

ініціювання матеріалізації цінних паперів відбувається у період дії обмежень на здійснення операцій з цими цінними паперами, накладених судовим рішенням, рішенням Комісії щодо зупинення внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів або системи депозитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів певного емітента чи цього власника, що приймається на строк до усунення порушень, що стали підставою для його прийняття.

(пункт 8 розділу X доповнено абзацом п'ятим згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.01.2008 р. N 50
,
 абзац п'ятий пункту 8 розділу Х із змінами, внесеними згідно з
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 28.12.2010 р. N 1949
,
 рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 03.07.2012 р. N 924)

9. Знерухомлені цінні папери, списані з рахунку в цінних паперах за розпорядженням про матеріалізацію, уважаються матеріалізованими та переведеними в документарну форму існування. Облік прав власності на матеріалізовані іменні цінні папери виконується в системі реєстру власників іменних цінних паперів відповідного емітента.

Розділ XI. Вимоги до здійснення та суміщення депозитарної діяльності

1. Керівник та працівники депозитарної установи, що безпосередньо залучені до депозитарної діяльності, повинні мати кваліфікацію фахівця з депозитарної діяльності з цінними паперами.

Кваліфікація фахівця з депозитарної діяльності з цінними паперами підтверджується сертифікатом установленого зразка, який видається Комісією в установленому нею порядку.

(абзац другий пункту 1 розділу ХІ із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 924)

Депозитарна установа повинна в посадових інструкціях для своїх працівників, що безпосередньо залучені до депозитарної діяльності, визначити рівень компетенції, необхідний для виконання відповідних депозитарних операцій.

2. Працівникам депозитарної установи, які здійснюють контроль за депозитарною діяльністю та виконують депозитарні операції, забороняється здійснювати іншу професійну діяльність на ринку цінних паперів, бути засновниками або учасниками юридичних осіб, що здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, виконувати будь-яку оплачувану роботу для цих осіб, крім викладацької.

3. Депозитарні установи зобов'язані здійснювати депозитарну діяльність на умовах гарантованої конфіденційності інформації щодо рахунків у цінних паперах та обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах. Усі працівники депозитарної установи зобов'язані додержуватися вимог конфіденційності інформації щодо рахунків у цінних паперах та обігу цінних паперів.

Розкриття інформації, що за своїм правовим режимом належить до конфіденційної, здійснюється з урахуванням Закону України "Про інформацію" та статті 42 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Відомості про порушення цілісності інформації, що відноситься до конфіденційної, а також про втрати, крадіжки, несанкціоноване знищення, викривлення, підроблення, копіювання інформації передаються до Комісії.

(абзац третій пункту 3 розділу ХІ із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 924)

4. Депозитарна установа повинна розробити, затвердити відповідним органом управління та використовувати внутрішні документи, визначені Ліцензійними умовами провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, затвердженими рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.05.2006 N 349, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 11.08.2006 за N 975/12849.

5. Депозитарна установа організовує контроль за проведенням депозитарних операцій на всіх етапах виконання депозитарної діяльності відповідно до положення про внутрішній контроль за депозитарною діяльністю депозитарної установи, яке повинно містити:

призначення, функції та повноваження органу внутрішнього контролю депозитарної установи;

порядок проведення внутрішнього контролю;

порядок надання інформації для проведення внутрішнього контролю.

Уповноважені особи, що здійснюють внутрішній контроль у депозитарній установі, призначаються керівником юридичної особи.

6. Інструкції та правила користування засобами захисту інформації мають уключати зокрема:

інструкцію про захист інформації депозитарного обліку;

інструкцію щодо відновлення інформації у разі порушення цілісності або знищення інформації;

правила доступу до баз даних депозитарного обліку;

правила захисту баз даних депозитарного обліку від знищення;

правила виявлення та реєстрації порушень функціонування взаємозв'язку між інформаційними системами різних депозитарних установ.

Депозитарні установи повинні мати документи, що містять повний опис заходів щодо захисту інформації.

7. Правила доступу до баз даних депозитарного обліку для забезпечення захисту від несанкціонованого доступу сторонніх осіб мають містити зокрема:

опис системи ідентифікаційних кодів і паролів при роботі з програмним забезпеченням щодо ведення депозитарного обліку;

порядок та періодичність оновлення паролів;

порядок розподілення обов'язків між працівниками депозитарної установи, відповідальними за використання ідентифікаційних кодів і паролів;

порядок реєстрації спроб несанкціонованого доступу до бази даних депозитарного обліку та запобігання таким спробам.

8. Правила захисту баз даних депозитарного обліку від знищення повинні містити зокрема:

вимоги до системи резервного копіювання даних депозитарного обліку;

періодичність та методи створення резервних копій;

вимоги до зберігання резервних копій;

порядок тестування засобів резервного копіювання;

плани дій на випадок виникнення надзвичайних обставин, зокрема, оцінка часу, необхідного для відновлення копії системи в іншому приміщенні;

правила експлуатації обладнання.

9. Депозитарні установи повинні забезпечити можливість відновлення інформації у разі порушення цілісності інформації, а також у випадку втрат, крадіжок, несанкціонованого знищення, викривлення, підроблення, копіювання інформації. Відновлення інформації депозитарні установи повинні проводити в строк, що не перевищує одного дня з моменту виникнення такого порушення, відповідно до внутрішніх документів депозитарної установи, а саме: інструкції щодо відновлення інформації у разі порушення цілісності інформації або знищення інформації.

10. Депозитарна установа повинна вести такі журнали:

журнал розпоряджень;

журнал депозитарних операцій;

журнал обліку внесення та вилучення до/із сховища депозитарної установи депозитарних активів на паперовому носії;

журнал реєстрації порушень щодо функціонування заходів щодо захисту інформації та спроб несанкціонованого доступу до інформації;

журнал обліку засобів захисту інформації, який має містити перелік цих засобів, перелік посадових осіб та/або працівників депозитарної установи, на яких наказом керівника депозитарної установи покладені обов'язки щодо захисту інформації із зазначенням того, коли та кому (дата, прізвище, ініціали та підпис відповідальної особи) передані для користування та зберігання засоби захисту інформації та/або документи до них.

11. Система безпеки депозитарної діяльності в депозитарній установі забезпечується організаційними, системними, програмно-технічними заходами та спеціалізованими засобами захисту інформації.

12. Системні, програмно-технічні засоби та засоби зв'язку повинні запобігати втратам, крадіжкам, несанкціонованому знищенню, викривленню, підробленню, копіюванню інформації відповідно до законодавства.

13. Функціонування системних, програмно-технічних засобів та засобів зв'язку повинно здійснюватись з урахуванням дублювання роботи всіх систем та елементів у депозитарній установі. Внутрішня організація інформаційного обслуговування депозитарних установ повинна здійснюватися з урахуванням розподілення задач.

14. Програмне забезпечення депозитарних установ повинно дозволяти надійно зберігати інформацію щодо депозитарної діяльності та забезпечувати виконання функції та операцій депозитарних установ, визначених цим Положенням, відповідати законодавству та зокрема таким вимогам:

відокремлене ведення всіх рахунків у цінних паперах одночасно;

забезпечення формування депозитарного балансу як за кожним випуском цінних паперів, так і в консолідованому вигляді за всіма цінними паперами, що обліковуються в цій депозитарній установі;

роздрукування виписок з рахунків у цінних паперах у будь-який час;

захист даних депозитарного обліку від несанкціонованого доступу сторонніх осіб;

багаторівневий доступ до даних депозитарного обліку;

захист даних депозитарного обліку від випадкового пошкодження;

можливість резервного копіювання даних депозитарного обліку в будь-який час;

можливість відновлення даних депозитарного обліку з резервних копій;

можливість експорту - імпорту даних депозитарного обліку з програмами інших депозитарних установ;

можливість відтворення інформації про стан рахунків у цінних паперах, інформації про операції з цінними паперами на рахунках у цінних паперах та іншої інформації, передбаченої законодавством, за останні п'ять років;

можливість визначити випадкові, неправомірні та недобросовісні дії співробітників депозитарної установи та/або неправомірні дії, що пов'язані з виконанням розпоряджень депонентів, клієнтів.

Специфічні вимоги до програмного забезпечення, що використовують депозитарні установи, встановлюються їх внутрішніми документами відповідно до законодавства.

15. Програмне забезпечення для депозитарної діяльності депозитарних установ має відповідати Вимогам до програмних продуктів на фондовому ринку, затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.07.2003 N 349, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17.11.2003 за N 1057/8378.

(пункт 15 розділу ХІ у редакції рішення Державної комісії
 з цінних паперів та фондового ринку від 28.12.2010 р. N 1949)

16. Депозитарні установи зобов'язані мати перелік та опис програмного та технічного забезпечення, що використовується для депозитарної діяльності.

17. Норми технічного захисту інформації встановлюються відповідно до законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Комісії, погоджених з державним органом, що визначений законодавством України, відповідальним за встановлення норм технічного захисту інформації в Україні. Депозитарій для забезпечення побудови та використання інформаційної мережі обміну інформацією (електронними документами) зі зберігачами, емітентами та іншими професійними учасниками фондового ринку зобов'язаний отримати відповідну ліцензію на використання, експлуатацію засобів криптографічного захисту інформації та криптосистем, що надається відповідним державним органом, визначеним законодавством України.

(абзац перший пункту 17 розділу ХІ із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 924)

Депозитарій та зберігачі для забезпечення обміну інформацією в електронному вигляді (у формі електронних документів) повинні використовувати засоби криптографічного захисту інформації та електронного цифрового підпису, надані зареєстрованим або акредитованим у встановленому законодавством порядку центром сертифікації ключів.

(пункт 17 розділу ХІ доповнено абзацом другим згідно з рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28.12.2010 р. N 1949)

18. Для обслуговування в депозитарії зберігач повинен підтвердити свою спроможність підтримувати взаємозв'язок з інформаційною системою депозитарію та відповідати вимогам цього депозитарію щодо технічного та програмного забезпечення. Відповідність вимогам депозитарію щодо технічного та програмного забезпечення перевіряється депозитарієм при проведенні процедур перевірки, які розробляються депозитарієм, та при оновленні або введенні нових систем обробки інформації.

Зберігач зобов'язаний виходити на зв'язок з інформаційною системою депозитарію, клієнтом якого він є, кожного операційного дня цього депозитарію.

(пункт 18 розділу ХІ доповнено абзацом другим згідно з
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 924)

Зберігач - клієнт депозитарію, на рахунку якого у депозитарії обліковуються цінні папери, що заблоковані для торгів на фондовій(их) біржі(ах), та в інших випадках, передбачених внутрішніми документами депозитарію, зобов'язаний підтримувати зв'язок з інформаційною системою депозитарію, клієнтом якого він є, протягом кожного операційного дня цього депозитарію.

(пункт 18 розділу ХІ доповнено абзацом третім згідно з 
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 924)

19. Зберігач зобов'язаний дотримуватися вимог депозитарію щодо захисту інформації, яка обертається в електронній формі в каналі обміну інформації з даним депозитарієм. Невиконання зберігачем вимог депозитарію щодо захисту інформації є підставою для невиконання депозитарієм електронних розпоряджень зберігача як таких, що не пройшли відповідної процедури захисту від підробки, викривлення, фальсифікації адресату відправника даного розпорядження.

20. Депозитарні установи зобов'язані мати затверджені процедури виявлення і реєстрації порушень функціонування взаємозв'язку між інформаційними системами різних депозитарних установ (повторних передач інформації, збоїв, використання дублювальних інформаційних систем тощо).

21. Інформація про власників значних пакетів (10 відсотків і більше) акцій надається емітенту у формі зведеного облікового реєстру, складеного депозитарієм на підставі даних, наданих йому зберігачами облікових реєстрів та депозитаріями-кореспондентами зведених облікових реєстрів. Інформація надається емітенту не рідше одного разу на півроку за умови отримання депозитарієм від емітента розпорядження на складання зведеного облікового реєстру.

Складання і надання зберігачами та депозитаріями-кореспондентами депозитарію відповідно облікових реєстрів та зведених облікових реєстрів, складання та надання депозитарієм емітенту зведеного облікового реєстру здійснюються відповідно до вимог розділу VIII цього Положення.

(розділ ХІ доповнено новим пунктом 21 згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.07.2012 р. N 924,
 у зв'язку з цим пункти 21 - 24 вважати відповідно пунктами 22 - 25)

22. Для проведення депозитарної діяльності депозитарна установа в час, який передбачено її внутрішніми документами, відкриває операційний день. Операційний день зберігача - клієнта депозитарію повинен відкриватись кожного операційного дня депозитарію.

(абзац перший пункту 22 розділу ХІ із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 924)

У термін, який передбачено внутрішніми документами, зберігач проводить депозитарну діяльність, а депозитарій - депозитарну та розрахунково-клірингову діяльність. Після завершення такого терміну депозитарна установа закриває операційний день. Операційний день зберігача - клієнта депозитарію, на рахунку якого у депозитарії обліковуються цінні папери, що заблоковані для торгів на фондовій(их) біржі(ах), та в інших випадках, передбачених внутрішніми документами депозитарію, повинен закриватись не раніше часу закриття операційного дня депозитарію, визначеного внутрішніми документами депозитарію.

(абзац другий пункту 22 розділу ХІ із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 924)

Після завершення операційного дня внесення будь-яких змін до документів операційного дня депозитарної установи заборонено.

23. Зберігач не має права без розпорядження депонента або особи, уповноваженої діяти від його імені, укладати та виконувати договори щодо цінних паперів, які належать депоненту цінних паперів і зберігаються у нього на рахунку у цінних паперах, у власних інтересах чи інтересах третіх осіб.

24. Зберігач не може:

бути номінальним утримувачем у реєстрі власників випущених ним як емітентом іменних цінних паперів;

здійснювати діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів тих емітентів, у реєстрах яких він є номінальним утримувачем;

бути депонентом у іншого зберігача, крім випадку припинення професійної діяльності на ринку цінних паперів - депозитарної діяльності, а саме: депозитарної діяльності зберігача цінних паперів;

користуватися послугами іншого зберігача для виконання своїх зобов'язань щодо зберігання сертифікатів та обліку прав власності на цінні папери своїх депонентів;

відмовляти реєстроутримувачу в передачі облікового реєстру власників цінних паперів, за якими цей реєстроутримувач веде систему реєстру, за винятком випадків, передбачених пунктом 7 розділу VIII цього Положення.

(абзац шостий пункту 24 розділу ХІ із змінами, внесеними згідно з рішенням 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28.12.2010 р. N 1949)

Оцінка вартості чистих активів інвестиційного фонду чи взаємного фонду інвестиційної компанії та розрахунок їх вартості, а також контроль вартості чистих активів здійснюються зберігачем у відповідності до Положення про порядок оцінки вартості чистих активів інвестиційних фондів і взаємних фондів інвестиційних компаній, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18.03.2002 N 104, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.04.2002 за N 392/6680.

25. Депозитарій не може:

укладати та виконувати договори щодо цінних паперів, які належать депоненту цінних паперів і зберігаються у нього на рахунку у цінних паперах, у власних інтересах чи інтересах третіх осіб без відповідного розпорядження;

передавати власне майно у заставу та у будь-який інший спосіб для виконання зобов'язань перед клієнтами;

використовувати майнові зобов'язання одних клієнтів для забезпечення зобов'язань перед іншими клієнтами або третіми особами;

використовувати інформацію про клієнтів та їх рахунки у цінних паперах та передавати таку інформацію третім особам, крім випадків, передбачених законодавством;

здійснювати діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів тих емітентів, в реєстрах яких він є номінальним утримувачем;

бути номінальним утримувачем за випущеними ним цінними паперами;

відмовляти в обслуговуванні обігу прийнятих на зберігання цінних паперів з підстав, не передбачених законодавством або договором;

відмовляти реєстроутримувачу в передачі зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів, за якими цей реєстроутримувач веде систему реєстру, за винятком випадків, передбачених пунктом 7 розділу VIII цього Положення.

(абзац дев'ятий пункту 25 розділу ХІ із змінами, внесеними згідно з рішенням 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28.12.2010 р. N 1949)

Розділ XII. Контроль за здійсненням депозитарної діяльності

1. Контроль за дотриманням вимог цього Положення здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку згідно із законодавством.

(абзац перший пункту 1 розділу ХІІ із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 924)

Інші державні органи мають право здійснювати контроль за депозитарною діяльністю в межах повноважень, наданих їм законодавством України.

2. Депозитарій повинен забезпечити державному представнику Комісії доступ до інформації, що має відношення до депозитарної діяльності, відповідно до Положення про державних представників на фондових біржах, у депозитаріях і торговельно-інформаційних системах, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.05.2001 N 144, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.06.2001 за N 518/5709.

(пункт 2 розділу ХІІ із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 924)

3. Зберігач зобов'язаний надавати до Комісії інформацію (у разі її наявності) про:

(абзац перший пункту 3 розділу ХІІ із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 924)

зміни інвестиційного керуючого інвестиційного фонду;

неподання або подання завідомо недостовірних відомостей стосовно вартості чистих активів інвестиційного фонду (взаємного фонду інвестиційної компанії);

недотримання інвестиційним керуючим вимог інвестиційної декларації щодо структури активів;

у випадках, які передбачені Положенням про порядок оцінки вартості чистих активів інвестиційних фондів і взаємних фондів інвестиційних компаній, затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18.03.2002 N 104, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 24.04.2002 за N 392/6680.

4. Зберігач активів ІСІ зобов'язаний повідомляти Комісію про:

(абзац перший пункту 4 розділу ХІІ із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 924)

зміну компанії з управління активами ІСІ;

розірвання з компанією з управління активами ІСІ договору про обслуговування ІСІ та/або договору про відкриття рахунку в цінних паперах, укладеного щодо ІСІ;

зміни умов договору про обслуговування ІСІ та/або договору про відкриття рахунку в цінних паперах, укладеного щодо ІСІ, що можуть завдати шкоди інтересам ІСІ;

будь-які дії компанії з управління активами, що не відповідають проспекту емісії цінних паперів ІСІ, порушують регламент ІСІ, законодавство України. Таке повідомлення має бути надано зберігачем письмово протягом одного робочого дня з моменту виявлення вищенаведених подій та/або порушень.

5. Депозитарні установи надають Комісії адміністративні дані щодо здійснення ними депозитарної діяльності в установленому нею порядку відповідно до законодавства України.

(пункт 5 розділу ХІІ із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 924)

 

Директор департаменту
методології регулювання
ринку цінних паперів
 

 
 
О. Тарасенко
 

Опрос