Идет загрузка документа (30 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о критериях и финансовых нормативах деятельности кредитных учреждений

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг
Распоряжение, Положение от 28.09.2006 № 6261
Утратил силу

Про затвердження Положення про критерії та фінансові нормативи діяльності кредитних установ

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 28 вересня 2006 року N 6261

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 листопада 2006 р. за N 1221/13095

Із змінами і доповненнями, внесеними
 розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
 від 13 березня 2008 року N 339
,
 
розпорядженнями Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
від 27 листопада 2012 року N 2421
,
 від 18 липня 2013 року N 2359
(зміни, внесені
абзацами другим та третім пункту 3 Змін, затверджених
 розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг, від 18 липня 2013 року N 2359,
набирають чинності з 
1 січня 2014 року)

Розпорядження втратило чинність
(згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
 від 31 серпня 2017 року N 3629)

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", підпункту 11 пункту 4 Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 4 квітня 2003 року N 292, та з метою забезпечення стабільності діяльності фінансових установ і захисту прав споживачів Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Положення про критерії та фінансові нормативи діяльності кредитних установ (додається).

2. Кредитні установи зобов'язані протягом року з моменту набрання чинності цим Положенням привести свою діяльність у відповідність до цього Положення.

3. Департаменту державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг (Русинський М. П.), Юридичному департаменту (Чурсін О. В.) забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Комісії - директора Департаменту нагляду за кредитними установами Оленчика А. Я.

 

Голова Комісії 

В. Альошин 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
А. Дашкевич
 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про критерії та фінансові нормативи діяльності кредитних установ

(У тексті Положення слово "Держфінпослуг" замінено словом "Нацкомфінпослуг" згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 27 листопада 2012 року N 2421)

Це Положення розроблено відповідно до пункту 4 частини першої статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та підпункту 18 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1070.

(преамбула із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг, від 27.11.2012 р. N 2421)

Глава 1. Загальні положення

1.1. Цим Положенням установлюються критерії та нормативи платоспроможності, якості активів, ризиковості операцій та ліквідності для забезпечення стабільної діяльності кредитних установ, а також з метою запобігання можливим втратам капіталу через ризики, що притаманні діяльності кредитних установ.

1.2. Дія цього Положення поширюється на кредитні установи, які отримали ліцензію Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України або Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, на провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів (крім кредитних спілок, об'єднаних кредитних спілок, ломбардів).

(пункт 1.2 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг, від 27.11.2012 р. N 2421)

1.3. У цьому Положенні терміни та поняття вживаються в такому значенні:

активи, зважені на ризик, - сумарні активи, зважені за ступенем ризику окремих статей балансу;

ліквідність - здатність кредитної установи забезпечити своєчасне виконання своїх грошових зобов'язань, яка визначається збалансованістю між строками і сумами погашення розміщених активів та строками і сумами виконання зобов'язань кредитної установи, а також строками та сумами інших джерел і напрямів використання коштів;

ліквідні активи - кошти в касі та на поточних рахунках кредитної установи, відкритих у банках, а також активи, що можуть бути швидко проконвертовані в готівкові чи безготівкові кошти;

платоспроможність кредитної установи - достатність власного капіталу для забезпечення виконання зобов'язань кредитної установи;

субординований борг - позика грошових коштів, договором якої передбачено, що у разі банкрутства чи ліквідації позичальника повернення коштів за такою позикою здійснюється лише після виконання зобов'язань позичальника перед іншими кредиторами. Кредитні установи мають право залучати субординований борг від юридичних осіб - резидентів і нерезидентів у грошовій формі як у національній, так і в іноземній валюті з подальшим урахуванням цих коштів до капіталу кредитної установи. У разі залучення коштів на умовах субординованого боргу від нерезидента в іноземній валюті такий договір підлягає реєстрації в Національному банку України відповідно до Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 червня 2004 року N 270, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 липня 2004 року за N 885/9484 (зі змінами);

(абзац шостий пункту 1.3 у редакції розпорядження Національної комісії,
 що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
від 18.07.2013 р. N 2359)

основний капітал - сума статутного капіталу, резервного капіталу, інших резервів, сформованих на покриття ризиків, та нерозподіленого прибутку або збитку кредитної установи;

(пункт 1.3 доповнено абзацом сьомим згідно з розпорядженням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг, від 18.07.2013 р. N 2359)

субординований капітал - субординований борг, що враховується до власного капіталу кредитної установи;

(пункт 1.3 доповнено абзацом восьмим згідно з розпорядженням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг, від 18.07.2013 р. N 2359)

власний капітал - частина в активах кредитної установи, що залишається після вирахування її зобов'язань (крім зобов'язань за субординованим боргом з урахуванням обмежень, встановлених пунктом 2.6 глави 2 цього Положення).

(пункт 1.3 доповнено абзацом дев'ятим згідно з розпорядженням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг, від 18.07.2013 р. N 2359)

Глава 2. Нормативи достатності капіталу та платоспроможності кредитної установи

2.1. Коефіцієнт платоспроможності визначається як відношення власного капіталу кредитної установи (за винятком субординованого капіталу) до сумарних активів та коштів на позабалансових рахунках, зважених за ступенем ризику.

Абзац другий пункту 2.1 виключено

(згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
від 18.07.2013 р. N 2359,
 у зв'язку з цим абзац третій уважати абзацом другим)

Юридичні особи публічного права не повинні включати до складу власного капіталу гарантії, які їм надаються державою.

2.2. Для розрахунку коефіцієнта платоспроможності активи та кошти на позабалансових рахунках поділяються на групи за ступенем ризику та підсумовуються з урахуванням відповідних коефіцієнтів зваження.

2.3. Активи, поділені на групи за ступенем ризику:

I група - з коефіцієнтом зваження 0 відсотків:

грошові кошти готівкою та на поточних рахунках у банках;

державні цінні папери;

активи, забезпечені державними гарантіями;

II група - з коефіцієнтом зваження 20 відсотків:

грошові кошти на вкладних (депозитних) рахунках у банках;

інші кошти (грошові документи та грошові кошти в дорозі);

іпотечні активи, які відповідають вимогам до іпотечного покриття, встановленим Законом України "Про іпотечні облігації", та забезпечені іпотекою нерухомого майна, зареєстрованого відповідно до законодавства України та оціненого незалежним суб'єктом оціночної діяльності відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", переоцінка якого здійснюється щорічно або додатково в разі, якщо ціни на ринку подібної нерухомості знижуються більше ніж на 10 відсотків, а також придбані цінні папери, випущені Державною іпотечною установою, звичайні іпотечні облігації та права вимоги, забезпечені такими іпотечними активами;

активи, забезпечені гарантіями фінансових установ;

активи, які є правами вимоги до інших фінансових установ, зі строком погашення один рік або менше;

активи кредитної установи, що здійснює рефінансування первинних кредиторів, які є правами вимоги до таких первинних кредиторів та щодо яких прийнято зобов'язання стосовно заміни або зворотного викупу первинним кредитором таких активів у разі порушення позичальником своїх зобов'язань за договором;

(пункт 2.3 доповнено новим абзацом дванадцятим згідно з
 розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків
 фінансових послуг України від 13.03.2008 р. N 339,
у зв'язку з цим абзаци дванадцятий - дев'ятнадцятий
 уважати відповідно абзацами тринадцятим - двадцятим)

III група - з коефіцієнтом зваження 50 відсотків:

активи, повністю забезпечені іпотекою нерухомого майна, зареєстрованого відповідно до законодавства України та оціненого незалежним суб'єктом оціночної діяльності відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", переоцінка якого здійснюється, якщо ціни на ринку подібної нерухомості знижуються більше ніж на 25 відсотків, а також придбані звичайні іпотечні облігації та права вимоги, забезпечені такими активами;

залишкова вартість основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів;

IV група - з коефіцієнтом зваження 100 відсотків:

активи, заборгованість за якими прострочена більше 60 днів;

активи, які є правами вимоги до інших фінансових установ, зі строком погашення понад один рік;

нарахований та не отриманий дохід;

усі інші активи.

2.4. Кошти на позабалансових рахунках поділені на групи за ступенем ризику:

I група - з коефіцієнтом зваження 0 відсотків:

контрактні зобов'язання отримані (зобов'язання, що виникають унаслідок активних операцій);

списані активи;

непередбачені активи;

II група - з коефіцієнтом зваження 20 відсотків:

гарантії та забезпечення отримані, крім гарантій та забезпечень, отриманих Державною іпотечною установою;

(абзац сьомий пункту 2.4 у редакції розпорядження Державної комісії з
 регулювання ринків фінансових послуг України від 13.03.2008 р. N 339)

III група - з коефіцієнтом зваження 50 відсотків:

активи на відповідальному зберіганні;

IV група - з коефіцієнтом зваження 100 відсотків:

контрактні зобов'язання надані (зобов'язання, що виникають унаслідок пасивних операцій);

гарантії та забезпечення надані;

непередбачені зобов'язання;

інші зобов'язання.

2.5. Нормативне значення коефіцієнта платоспроможності не може бути меншим, ніж 10 відсотків.

2.6. Субординований борг враховується до власного капіталу кредитної установи в обсязі, що не перевищує 50 відсотків розміру основного капіталу, у разі, якщо субординований борг відповідає таким умовам:

договором субординованого боргу передбачено, що у разі банкрутства чи ліквідації позичальника повернення коштів за його позикою здійснюється лише після виконання зобов'язань позичальника перед іншими кредиторами;

строк, на який залучається субординований борг, повинен бути не менше ніж п'ять років. Дострокове повернення коштів (повне або часткове) за субординованим боргом дозволяється тільки з ініціативи кредитної установи і тільки у разі, якщо це не призведе до недотримання кредитною установою вимог цього Положення.

Сума інших складових власного капіталу, за винятком основного капіталу, не повинна перевищувати розміру основного капіталу.

(пункт 2.6 у редакції розпорядження Національної комісії, що
 здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
від 18.07.2013 р. N 2359)

2.7. Пункт 2.7 глави 2 виключено 

(згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання
 ринків фінансових послуг України від 13.03.2008 р. N 339,
у зв'язку з цим пункт 2.8 уважати пунктом 2.7)

2.7. Кредитна установа для покриття безнадійної заборгованості зобов'язана створювати страховий резерв для відшкодування можливих втрат за основним боргом у порядку та розмірі, визначеному Податковим кодексом України.

(пункт 2.7 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг, від 18.07.2013 р. N 2359)

Глава 3. Показники і вимоги, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами

3.1. Ризиком стосовно однієї особи або групи пов'язаних осіб уважається сукупність вимог кредитної установи за позиками, кредитами, а також гарантіями, поруками, облігаціями, векселями та іншими позабалансовими вимогами за зобов'язаннями однієї особи або групи пов'язаних осіб.

При застосуванні цієї норми для заборгованості за позиками, кредитами, забезпеченими пулом іпотек, консолідованим іпотечним боргом або іпотечним покриттям, ризиком стосовно однієї особи або групи пов'язаних осіб уважається ризик за кожним окремим активом, що входить до складу такого забезпечення.

3.1.1. Ризик кредитної установи стосовно однієї особи або групи пов'язаних осіб уважається великим, якщо його сума становить або перевищує 10 відсотків власного капіталу. Кредитна установа щокварталу надає до Нацкомфінпослуг інформацію про кожний великий ризик відповідно до законодавства.

3.1.2. Кредитна установа не може нести ризик стосовно однієї особи, що перевищує 15 % власного капіталу. Кредитна установа не може нести ризик стосовно групи пов'язаних осіб, що перевищує 20 % власного капіталу.

(підпункт 3.1.2 пункту 3.1 у редакції розпорядження
Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг, від 18.07.2013 р. N 2359)

3.1.3. Кредитна установа не може нести великі ризики, що в сумі перевищують восьмикратний розмір власного капіталу.

3.2. Не повинні перевищувати 25 відсотків власного капіталу кредитної установи активи, що складаються з:

цінних паперів українських емітентів, які не пройшли лістинг та не знаходяться в обігу на фондовій біржі (крім цінних паперів, погашення та отримання доходу за якими гарантовано відповідно до законодавства державою, органами місцевого самоврядування або третіми особами);

цінних паперів іноземних емітентів (крім цінних паперів, погашення та отримання доходу за якими гарантовано урядами іноземних держав), які не мають інвестиційного рейтингу або не перебувають в обігу на фондовій біржі;

(абзац третій пункту 3.2 у редакції розпорядження Національної комісії,
 що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
від 18.07.2013 р. N 2359)

векселів, похідних цінних паперів.

Цінні папери визнаються такими, що перебувають в обігу на фондовій біржі, за умови їх відповідності вимогам підпункту 153.8.2 пункту 153.8 статті 153 розділу III Податкового кодексу України.

(пункт 3.2 доповнено абзацом п'ятим згідно з розпорядженням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг, від 18.07.2013 р. N 2359)

3.3. Сума зобов'язань за борговими цінними паперами, крім облігацій, не повинна перевищувати розміру статутного капіталу.

3.4. Кредитна установа має право розміщувати облігації на суму, яка не перевищує трикратного розміру власного капіталу або розміру забезпечення, що надається їй з цією метою третіми особами.

Глава 4. Нормативи ліквідності кредитної установи

4.1. Норматив короткострокової ліквідності

4.1.1. Норматив короткострокової ліквідності встановлюється для контролю за здатністю кредитної установи виконувати прийняті нею короткострокові зобов'язання за рахунок ліквідних активів.

Норматив короткострокової ліквідності визначається як відношення ліквідних активів (строк погашення до одного року) кредитної установи до її короткострокових зобов'язань із строком погашення до одного року.

4.1.2. До ліквідних активів при розрахунку нормативу короткострокової ліквідності входять:

грошові кошти готівкою;

грошові кошти на поточних рахунках у банках;

короткострокові депозити, розміщені в банках;

короткострокові кредити, надані іншим фінансовим установам та клієнтам;

державні цінні папери.

4.1.3. До короткострокових зобов'язань входять:

кошти до запитання;

зобов'язання перед Державним бюджетом України;

короткострокові кредити, одержані від інших фінансових установ;

короткострокові боргові цінні папери, емітовані кредитною установою;

зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій, порук;

зобов'язання з кредитування, надані іншим фінансовим установам та клієнтам;

субординований борг кредитної установи, до строку погашення якого залишилось не більше одного року.

4.1.4. Показник нормативу короткострокової ліквідності повинен бути не менше ніж 20 відсотків.

Глава 5. Державний контроль

5.1. Державний контроль за дотриманням кредитними установами вимог цього Положення здійснюється Нацкомфінпослуг відповідно до законодавства України.

5.2. У разі виявлення порушень при здійсненні контролю за дотриманням вимог цього Положення застосовуються заходи впливу, передбачені законодавством України.

 

Директор Департаменту
державного регулювання та
розвитку ринків фінансових послуг
 

 
 
М. Русинський
 

Опрос