Идет загрузка документа (27 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Положению о порядке представления информации по финансовым показателям деятельности лиц, осуществляющих управление активами

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 31.10.2006 № 1181
Утратил силу

Про затвердження Змін до Положення про порядок подання інформації щодо фінансових показників діяльності осіб, які здійснюють управління активами

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 31 жовтня 2006 року N 1181

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 листопада 2006 р. за N 1208/13082

Рішення втратило чинність
(у зв'язку з втратою чинності
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 4 жовтня 2005 року N 520

згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 2 жовтня 2012 року N 1343)

Відповідно до пунктів 10 та 15 статті 7 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", Законів України "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" та "Про недержавне пенсійне забезпечення" Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. У заголовку та в пункті 1 рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04.10.2005 N 520 "Про затвердження Положення про порядок подання інформації щодо фінансових показників діяльності осіб, які здійснюють управління активами", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.10.2005 за N 1273/11553, слова "управління активами" замінити словами "діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами)".

2. Затвердити Зміни до Положення про порядок подання інформації щодо фінансових показників діяльності осіб, які здійснюють управління активами, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04.10.2005 N 520, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.10.2005 за N 1273/11553 (додаються).

3. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку М. Непрану забезпечити:

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

опублікування цього рішення відповідно до законодавства України.

4. Це рішення набирає чинності через два місяці з дати його оприлюднення відповідно до законодавства України.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керівника апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку М. Непрана.

 

Голова Комісії 

А. Балюк 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
А. Дашкевич
 

 

 

Зміни до Положення про порядок подання інформації щодо фінансових показників діяльності осіб, які здійснюють управління активами

1. У заголовку Положення слова "управління активами" замінити словами "діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами)".

2. У преамбулі Положення слова "особами, які здійснюють управління активами, щодо фінансових показників їх діяльності" замінити словами "особою, яка отримала ліцензію Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління активами, а саме: діяльності з управління активами інститутів спільного інвестування (далі - ІСІ) та/або діяльності з управління активами пенсійних фондів або професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) (далі - Компанія)".

3. У розділі 1:

3.1. Перший абзац викласти в такій редакції:

"Інформація щодо фінансових показників діяльності Компанії - адміністративні дані, що дають кількісну та якісну характеристику щодо її фінансового стану (далі - Інформація)".

3.2. Третій абзац викласти в такій редакції:

"Прийнята інформація - інформація, подана до Комісії в електронній та паперовій формах у терміни та в обсязі, що встановлені цим Положенням, паперова форма якої за складом інформації відповідає електронній формі та містить усі визначені цим Положенням реквізити, зареєстрована в журналі прийнятої інформації".

4. У розділі 2:

4.1. Пункт 2.1 викласти в такій редакції:

"2.1. Це Положення визначає склад, порядок та терміни подання до Комісії інформації щодо фінансового стану Компанії".

4.2. Пункт 2.2 доповнити реченням такого змісту:

"Місячна інформація надається Компанією до Комісії в разі створення нею пайового інвестиційного фонду (управління активами пайового інвестиційного фонду у разі заміни Компанії) та/або укладання договору з корпоративним інвестиційним та/або пенсійним фондом".

4.3. Пункт 2.3 доповнити реченням такого змісту:

"Електронна форма Інформації подається до Комісії за електронною адресою kua-inform@stockmarket.gov.ua".

4.4. Перше речення пункту 2.5 після слів та цифр "у форматі DBASE - IV" доповнити буквами і цифрами "CP866 RUS".

5. У розділі 3:

5.1. Четвертий абзац пункту 3.1 викласти в такій редакції:

"річну - до 1 березня року, наступного за звітним".

5.2. Пункт 3.2 викласти в такій редакції:

"3.2. Місячна інформація Компанії включає:

а) інформацію щодо Компанії:

титульний аркуш (додаток 1);

довідку про відповідність розміру статутного та власного капіталу вимогам Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), затверджених рішенням Комісії від 26.05.2006 N 341 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 24.07.2006 за N 864/12738 (далі - Ліцензійні умови) (додаток 2);

б) перелік інституційних інвесторів, активами яких управляє Компанія (додаток 3)".

5.3. Пункт 3.4 виключити.

5.4. У пунктах 3.5 та 3.6 виключити слово "щоквартальної".

5.5. Пункт 3.7 викласти в такій редакції:

"3.7. Інформація за IV квартал надається у складі річної інформації. Місячна інформація, яка за часом збігається з квартальною, надається у термін, установлений для надання квартальної інформації, та в її складі".

6. Пункт 4.4 розділу 4 виключити.

7. У розділі 5:

7.1. Пункт 5.1 викласти в такій редакції:

"5.1. Компанія у разі зменшення розміру власного капіталу нижче рівня, визначеного Ліцензійними умовами, зобов'язана:

протягом двадцяти робочих днів з дня виникнення такої невідповідності надіслати письмове повідомлення до Комісії;

протягом шести місяців з дня виникнення такої невідповідності привести розмір власного капіталу у відповідність до обов'язкового розміру;

протягом двадцяти робочих днів з дня усунення такої невідповідності подати звіт про усунення цієї невідповідності до Комісії".

7.2. Пункт 5.4 викласти в такій редакції:

"5.4. У звіті необхідно зазначити відомості про інституційних інвесторів, активи яких знаходяться в управлінні Компанії, розміри власного капіталу на день виникнення та на день усунення невідповідності".

8. Додаток 1 викласти в такій редакції:

Титульний аркуш

Повне найменування та
місцезнаходження Компанії 

 

Інформацію підтверджую, відомості, зазначені в електронній формі, що додається, збігаються з даними паперової форми:

______________
(керівник) 

____________
(підпис) 

_________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

М. П. 

  

  

Дата ____________ 

  

  

Дані про Компанію:

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

 

Серія та номер ліцензії 

 

Дата видачі та строк дії ліцензії 

 

Уповноважена особа, що діє від імені керівника:

Посада 

  

Прізвище, ім'я, по батькові  

  

Міжміський код, телефон, факс 

  

E-mail 

  

Звітний період:

Місяць 

  

квартал 

  

рік 

  

".

9. Додаток 2 викласти в такій редакції:

Довідка про відповідність розміру статутного та власного капіталу вимогам Ліцензійних умов

__________________________________________________________
(повне найменування Компанії, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

за станом на ____________ 200_ року

Курс 1 євро за даними Національного банку України ______ 

Розмір заявленого статутного капіталу Компанії 

Розмір власного капіталу Компанії 

Розмір сплаченого статутного капіталу Компанії 

Загальна балансова вартість активів в управлінні Компанії
(грн.) 

на початок року 

на кінець звітного періоду 

на початок року 

на кінець звітного періоду 

на початок року 

на кінець звітного періоду 

на початок року 

на кінець звітного періоду 

ІСІ 

пенсійні фонди 

ІСІ 

пенсійні фонди 

грн. 

євро 

грн. 

євро 

грн. 

євро 

грн. 

євро 

грн. 

євро 

грн. 

євро 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник Компанії  

__________
(підпис) 

______________________
(прізвище та ініціали) 

Головний бухгалтер
Компанії
 

__________
(підпис) 

______________________
(прізвище та ініціали)

". 

10. Доповнити Положення додатком 3:

Перелік інституційних інвесторів, активами яких управляє

____________________________________________,
(найменування Компанії, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

за станом на ____________ 200_ року

Код за ЄДРІСІ (для ІСІ)/
ЄДРПОУ (для пенсійних фондів) 

Код за ЄДРПОУ (тільки для корпора-
тивного фонду) 

Повне найменування фонду 

Вид фонду* (код) 

Тип фонду** (код) 

Дата реєстрації фонду в ЄДРІСІ для ІСІ або реєстрації пенсійного фонду в Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг як фінансової установи 

Дата рішення Комісії про відповідність ІСІ вимогам щодо мінімального обсягу активів  

Дата укладання договору (для корпоративних інвестиційних фондів та пенсійних фондів) 

Балансова вартість активів в управлінні (грн.) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Примітки*** 

  

  

Керівник Компанії  

__________
(підпис) 

______________________
(прізвище та ініціали) 

Головний бухгалтер
Компанії
 

__________
(підпис) 

______________________
(прізвище та ініціали) 

____________
* Види фондів: 01 - пайовий; 02 - корпоративний; 03 - пенсійний.

** Типи фондів: 04 - відкритий безстроковий диверсифікований; 05 - інтервальний безстроковий диверсифікований; 06 - закритий строковий диверсифікований; 07 - закритий строковий недиверсифікований; 08 - закритий строковий недиверсифікований венчурний; 09 - відкритий (пенсійний); 10 - корпоративний (пенсійний); 11 - професійний (пенсійний).

*** Заповнюється у разі відсутності даних стосовно колонок 7, 8, 9".

 

Начальник управління
спільного інвестування
 

 
Є. Іванов
 

Опрос