Идет загрузка документа (41 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о глобальном сертификате и временном глобальном сертификате

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Положение, Решение от 13.09.2006 № 806
Утратил силу

Про затвердження Положення про глобальний сертифікат та тимчасовий глобальний сертифікат

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 13 вересня 2006 року N 806

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
4 жовтня 2006 р. за N 1091/12965

Із змінами і доповненнями, внесеними
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 28 грудня 2010 року N 1950

Рішення втратило чинність
(згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 30 липня 2013 року N 1333)

Відповідно до абзацу четвертого частини четвертої статті 4 Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та з метою приведення вимог до глобального сертифіката у відповідність до законодавства України Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про глобальний сертифікат та тимчасовий глобальний сертифікат (додається).

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.02.98 N 25.

3. Глобальні сертифікати, оформлені та депоновані до депозитарію до набрання чинності цим рішенням, є чинними.

4. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку М. Непрану забезпечити:

державну реєстрацію цього рішення в Міністерстві юстиції України;

опублікування цього рішення відповідно до законодавства.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку В. Петренка.

 

Голова Комісії 

А. Балюк 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
А. Дашкевич
 

 

 

Положення про глобальний сертифікат та тимчасовий глобальний сертифікат

Розділ I. Загальні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до статті 4 Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", статей 38, 41 Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю", Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)", статті 4 Закону України "Про іпотечні облігації", статей 16, 21 Закону України "Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати" та інших нормативно-правових актів.

Це Положення визначає вимоги до оформлення та обліку глобальних сертифікатів і тимчасових глобальних сертифікатів.

2. Глобальний сертифікат та тимчасовий глобальний сертифікат оформлюються емітентом (уповноваженою особою засновників, якій надаються повноваження здійснювати дії, пов'язані зі створенням товариства, при створенні акціонерного товариства) та мають відповідати загальному обсягу зареєстрованого випуску цінних паперів, що розміщуються у бездокументарній формі.

(пункт 2 розділу І із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28.12.2010 р. N 1950)

3. Глобальний сертифікат та тимчасовий глобальний сертифікат не потребують технічного захисту їх бланків, повинні бути підписані керівником та головним бухгалтером емітента або їх уповноваженими особами та бути засвідчені печаткою емітента. При створенні акціонерного товариства тимчасовий глобальний сертифікат має бути підписаний уповноваженою особою засновників, якій надаються повноваження здійснювати дії, пов'язані зі створенням цього товариства.

(пункт 3 розділу І із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28.12.2010 р. N 1950)

Розділ II. Порядок оформлення, депонування та обліку глобальних та тимчасових глобальних сертифікатів

1. Тимчасовий глобальний сертифікат (додаток 1) оформлюється на випуск цінних паперів, що розміщуються у бездокументарній формі, після отримання емітентом тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів, виданого Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - реєструвальний орган), та до моменту початку розміщення цінних паперів. Тимчасовий глобальний сертифікат не оформлюється на випуск цінних паперів інститутів спільного інвестування.

(пункт 1 розділу ІІ у редакції рішення Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 28.12.2010 р. N 1950)

2. Глобальний сертифікат (додаток 2) оформлюється емітентом після отримання свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів.

(пункт 2 розділу ІІ у редакції рішення Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 28.12.2010 р. N 1950)

3. Емітент (управитель - у випадках, встановлених законами України, уповноважена особа засновників, якій надаються повноваження здійснювати дії, пов'язані зі створенням товариства, - при створенні акціонерного товариства) депонує оформлений глобальний або тимчасовий глобальний сертифікат випуску цінних паперів, що розміщується у бездокументарній формі, в депозитарії, з яким емітентом (управителем - у випадках, встановлених законами України, уповноваженою особою засновників, якій надаються повноваження здійснювати дії, пов'язані зі створенням товариства, - при створенні акціонерного товариства) укладений договір про обслуговування емісії цінних паперів, у такі строки:

(абзац перший пункту 3 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 28.12.2010 р. N 1950)

тимчасовий глобальний сертифікат - не пізніше ніж за три робочих дні до дати початку розміщення цінних паперів;

(абзац другий пункту 3 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з 
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 28.12.2010 р. N 1950)

глобальний сертифікат - протягом семи робочих днів після отримання свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів. 

(абзац третій пункту 3 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з 
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 28.12.2010 р. N 1950)

4. Приймання депозитарієм глобального або тимчасового глобального сертифіката здійснюється на підставі копії документа про реєстрацію випуску цінних паперів з оформленням акта приймання-передавання, який складається в двох примірниках.

У разі відкритого (публічного) розміщення цінних паперів при депонуванні в депозитарії глобального сертифіката депозитарію також надається копія проспекту емісії цінних паперів (інформації про випуск цінних паперів).

5. Облік прийнятих депозитарієм глобальних та тимчасових глобальних сертифікатів здійснюється відповідно до внутрішніх документів депозитарію в журналі обліку внесення та вилучення до/із сховища депозитарної установи депозитарних активів на паперовому носії.

6. Якщо випуск цінних паперів у бездокументарній формі визнано таким, що не відбувся, депозитарій за розпорядженням емітента вилучає тимчасовий глобальний сертифікат із сховища, здійснює його погашення та передає до архіву депозитарію, про що здійснюється відповідний запис у журналі обліку внесення та вилучення до/із сховища депозитарної установи депозитарних активів на паперовому носії.

7. Глобальний сертифікат депонується емітентом (управителем - у випадках, встановлених законами України) у депозитарій з одночасним:

вилученням із сховища, погашенням та передачею до архіву депозитарію тимчасового глобального сертифіката, який оформлювався на період розміщення цінних паперів, про що здійснюється відповідний запис у журналі обліку внесення та вилучення до/із сховища депозитарної установи депозитарних активів на паперовому носії;

приведенням у відповідність з депонованим глобальним сертифікатом кількості цінних паперів відповідного випуску, що обліковуються на рахунках в цінних паперах клієнтів депозитарію в депозитарії.

(пункт 7 розділу ІІ у редакції рішення Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку від 28.12.2010 р. N 1950)

8. При депонуванні глобального сертифіката випуску цінних паперів, що надають їх власникам права, однакові з правами за раніше випущеними цінними паперами, депозитарій вилучає глобальний сертифікат попереднього випуску цінних паперів із сховища, здійснює його погашення та передає до архіву депозитарію, про що здійснюється відповідний запис у журналі обліку внесення та вилучення до/із сховища депозитарної установи депозитарних активів на паперовому носії.

9. При анулюванні нерозміщеної (неоплаченої або викупленої) частини випуску цінних паперів та переоформленні глобального сертифіката на нову кількість цінних паперів випуску, а також при скасуванні реєстрації випуску цінних паперів та анулюванні свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів депозитарій вилучає глобальний сертифікат попереднього (скасованого) випуску цінних паперів із сховища, здійснює його погашення та передає до архіву депозитарію, про що здійснюється відповідний запис у журналі обліку внесення та вилучення до/із сховища депозитарної установи депозитарних активів на паперовому носії.

(пункт 9 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з 
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 28.12.2010 р. N 1950)

10. Глобальний сертифікат підлягає переоформленню емітентом у разі унесення змін до проспекту емісії цінних паперів або реквізитів емітента, якщо інформація, що змінена, зазначена у глобальному сертифікаті. При депонуванні переоформленого глобального сертифіката депозитарій вилучає із сховища, погашає та передає до архіву депозитарію попередній глобальний сертифікат, про що здійснюється відповідний запис у журналі обліку внесення та вилучення до/із сховища депозитарної установи депозитарних активів на паперовому носії.

(розділ ІІ доповнено пунктом 10 згідно з рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28.12.2010 р. N 1950)

 

Заступник директора
департаменту методології
регулювання ринку цінних паперів
 

 
 
О. Величко
 

 

ТИМЧАСОВИЙ ГЛОБАЛЬНИЙ СЕРТИФІКАТ

______________________________________________________________________________________
                                                                                                    (вид цінних паперів) 

Дата оформлення ___________________

Місце оформлення ___________________

Повне найменування
емітента ______________________________________________________________________________

Місцезнаходження
емітента ______________________________________________________________________________

Код за ЄДРПОУ емітента _______________________________________________________________

Розмір статутного фонду (капіталу)
емітента на дату прийняття рішення
про випуск цінних паперів _______________________________________________________________
                                                                                                                                        (сума словами) 

Тип цінних паперів ____________________________________________________________________

Номінальна вартість
одного цінного
папера ________________________________________________________________________________
                                                                                                                       (сума словами) 

Реквізити документа, на підставі якого
здійснюється випуск
цінних паперів _________________________________________________________________________
                                                                        (дата і номер рішення (протоколу) про випуск цінних паперів) 

Дата реєстрації випуску цінних паперів ____________________________________________________

Реєстраційний номер випуску цінних паперів ______________________________________________

Назва друкованого видання,
в якому було опубліковано
проспект емісії про випуск
цінних паперів, дата публікації ___________________________________________________________

Дата початку розміщення
цінних паперів ________________________________________________________________________

Дата закінчення розміщення
цінних паперів ________________________________________________________________________

Строк повернення коштів при
визнанні випуску таким, що не відбувся ___________________________________________________

Загальна номінальна вартість
цінних паперів,
на яку планується
здійснити передплату ___________________________________________________________________
                                                                                                                              (сума словами) 

Загальна кількість цінних паперів,
на яку планується здійснити
передплату (у штуках) ___________________________________________________________________
                                                                                                                       (кількість словами) 

Права власників цінних
паперів на управління __________________________________________________________________

Права власників цінних
паперів щодо одержання доходу __________________________________________________________

Інші права власників
цінних паперів ________________________________________________________________________

 

____________                       _______________                          _________________________________
        (посада)                                                    (підпис)                                                                   (прізвище, ім'я, по батькові) 
                              М. П.
____________                       _______________                          _________________________________
        (посада)                                                    (підпис)                                                                   (прізвище, ім'я, по батькові) 

 

ГЛОБАЛЬНИЙ СЕРТИФІКАТ

______________________________________________________________________________________
                                                      (вид цінних паперів або назва - для опціонних сертифікатів) 

Дата оформлення ______________________________________________________________________

Реєстраційний номер ___________________________________________________________________

Місце оформлення _____________________________________________________________________

Міжнародний ідентифікаційний
номер цінних паперів ___________________________________________________________________

Повне найменування емітента ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Місцезнаходження емітента ______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Код за ЄДРПОУ емітента _______________________________________________________________

Розмір статутного фонду
(капіталу) емітента
на дату прийняття рішення
про випуск цінних паперів1 ______________________________________________________________
                                                                                                                                        (сума словами) 

Найменування, код за ЄДРІСІ
пайового інвестиційного фонду
(для випуску інвестиційних сертифікатів
пайового інвестиційного фонду) __________________________________________________________

Найменування фонду операцій
з нерухомістю (для сертифікатів
фонду операцій з нерухомістю) ___________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Дата реєстрації випуску цінних паперів ____________________________________________________

Дата реєстрації звіту про
розміщення цінних
паперів2 ______________________________________________________________________________

Реєстраційний номер випуску цінних паперів ______________________________________________

Серія (для опціонних сертифікатів) ________________________________________________________

Вид та характеристика базового активу (для опціонних сертифікатів) ___________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Характеристика цінних паперів3 __________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Номінальна вартість одного
цінного папера (частка консолідованого
іпотечного боргу, що припадає на один
сертифікат участі, - для іпотечних сертифікатів
участі, премія - для опціонних
сертифікатів ___________________________________________________________________________
                                                      (відповідно до документа про реєстрацію випуску цінних паперів, сума словами) 

Ціна виконання (для опціонних сертифікатів) _______________________________________________
______________________________________________________________________________________

Загальний обсяг випуску
цінних паперів
за номінальною вартістю
(загальний розмір премії -
для опціонних сертифікатів) ______________________________________________________________
                                                                        (відповідно до документа про реєстрацію випуску цінних паперів, сума словами) 

Загальна кількість цінних паперів
у випуску _____________________________________________________________________________
                                             (відповідно до документа про реєстрацію випуску цінних паперів, кількість словами) 

Кількість за серією (у штуках)
(для опціонних
сертифікатів) __________________________________________________________________________
                                               (відповідно до документа про реєстрацію випуску цінних паперів, кількість словами) 

Дата початку розміщення цінних паперів
(крім випуску акцій при створенні
акціонерного товариства або за яким
оформлювався тимчасовий глобальний сертифікат)4 _________________________________________

Дата закінчення розміщення
цінних паперів (крім випуску акцій
та цінних паперів безстрокових
інститутів спільного інвестування)4 _______________________________________________________

Строк обігу цінних паперів (строк обігу та дії для опціонних сертифікатів ________________________
______________________________________________________________________________________

Строки та терміни погашення
або викупу цінних паперів5 ______________________________________________________________

Строк (термін) виконання (для опціонних
сертифікатів) __________________________________________________________________________

Права власників
цінних паперів на управління ____________________________________________________________

Права власників
цінних паперів на одержання доходу ______________________________________________________

Інші права власників цінних паперів ______________________________________________________

Інформація щодо забезпечення
виконання зобов'язань емітента
(яке забезпечується іпотечним
покриттям)6 ___________________________________________________________________________

Інформація щодо забезпечення
виконання зобов'язань емітента
опціонних
сертифікатів7 __________________________________________________________________________  

____________
(посада)  

 

____________
(підпис)  

_________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

 

М. П. 

 

  

____________
(посада)  

 

____________
(підпис)  

_________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

____________
1 Не заповнюється за випусками цінних паперів емітентів, що фінансуються з бюджетів.

2 Заповнюється у разі оформлення глобального сертифіката за результатом реєстрації звіту про розміщення цінних паперів.

3 Зазначається відповідно до законодавства України та означає:
тип - для акцій, облігацій;
різновид - для іпотечних сертифікатів;
найменування - для іпотечних облігацій та сертифікатів фонду операцій з нерухомістю;
різновид, вид - для опціонних сертифікатів.

4 Для іпотечних сертифікатів при здійсненні розміщення траншами - зазначається дата за кожним траншем.

5 Для облігацій, сертифікатів фонду операцій з нерухомістю та цінних паперів інститутів спільного інвестування відкритого та інтервального типу.

6 Для сертифікатів фонду операцій з нерухомістю, іпотечних сертифікатів та іпотечних облігацій.

7 Для опціонних сертифікатів. 

(додаток 2 у редакції рішення Державної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 28.12.2010 р. N 1950)

____________

Опрос