Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Инструкции о порядке организации и осуществлении валютно-обменных операций на территории Украины

Национальный банк
Постановление от 23.08.2006 № 337
действует с 24.09.2006

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України

Постанова Правління Національного банку України
від 23 серпня 2006 року N 337

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 вересня 2006 р. за N 1049/12923

Відповідно до вимог статей 5, 6, 8, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", а також статей 7 та 44 Закону України "Про Національний банк України" Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.12.2002 N 502 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 14.01.2003 за N 21/7342 (із змінами), що додаються.

2. Департаменту валютного регулювання (О. А. Щербакова) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України для керівництва і використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на начальників територіальних управлінь Національного банку України.

4. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 

В. о. Голови 

А. В. Шаповалов 

 

Зміни до Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України

1. У преамбулі слова "Правилами здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України, затвердженими постановою Правління Національного банку України від 18.03.99 N 127 і зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 18.03.99 за N 171/3464" замінити словами "Положенням про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 21.08.2006 N 333 і зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08.09.2006 за N 1041/12915".

2. У пункті 1.1 глави 1:

пункт після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

"національний оператор поштового зв'язку - оператор, який у встановленому законодавством порядку надає універсальні послуги поштового зв'язку на всій території України і на підставі генеральної ліцензії Національного банку України на здійснення валютних операцій має право здійснювати валютно-обмінні операції, зазначені в абзацах другому - четвертому і шостому пункту 1.2 цієї глави, та його об'єкти поштового зв'язку, які мають право здійснювати зазначені операції на підставі наданого національним оператором поштового зв'язку дозволу на здійснення валютно-обмінних операцій".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - п'ятнадцятий уважати відповідно абзацами шостим - шістнадцятим;

абзац дев'ятий після слів "а також її філії" та "про філію" доповнити словом "відділення";

абзаци одинадцятий та дванадцятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци тринадцятий - шістнадцятий уважати відповідно абзацами одинадцятим - чотирнадцятим;

абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

"пункт обміну іноземної валюти банку (фінансової установи) - це структурна одиниця, яка відкривається банком (фінансовою установою), де здійснюються валютно-обмінні операції з іноземною валютою і дорожніми чеками для фізичних осіб - резидентів і нерезидентів з дотриманням вимог цієї Інструкції та інших нормативно-правових актів Національного банку України (далі - пункт обміну валюти банку (фінансової установи)";

пункт після абзацу одинадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"пункт обміну іноземної валюти національного оператора поштового зв'язку - це структурна одиниця національного оператора поштового зв'язку, де здійснюються валютно-обмінні операції з іноземною валютою для фізичних осіб - резидентів і нерезидентів з дотриманням вимог цієї Інструкції та інших нормативно-правових актів Національного банку України (далі - пункт обміну валюти національного оператора поштового зв'язку)".

У зв'язку з цим абзаци дванадцятий - чотирнадцятий уважати відповідно абзацами тринадцятим - п'ятнадцятим;

в абзаці тринадцятому:

слова "складова частина власного операційного залу банку (фінансової установи)" замінити словами "структурна одиниця банку (фінансової установи)";

друге речення виключити;

пункт доповнити двома абзацами такого змісту:

"Якщо вимоги цієї Інструкції стосуються пунктів обміну валюти банку (фінансової установи), національного оператора поштового зв'язку та пунктів обміну валюти агента, то в тексті використовується таке поняття, як пункт обміну валюти.

Якщо вимоги цієї Інструкції стосуються фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку, то в тексті використовується таке поняття, як фінансова установа".

3. Пункт 2.10 глави 2 доповнити абзацом такого змісту:

"скасування територіальним управлінням рішення про реєстрацію пункту обміну валюти банку (фінансової установи), якщо таке рішення прийняте протягом останніх шести місяців, що передують поданню звернення про реєстрацію пункту обміну валюти".

4. У главі 3:

абзац перший пункту 3.1 замінити двома абзацами такого змісту:

"3.1. Курси купівлі та продажу іноземних валют за гривні в касі банку, фінансової установи, їх філій, що мають окремий баланс, у касі філії, відділення фінансової установи, що перебувають на балансі фінансової установи, а також у пунктах обміну валюти встановлюються щоденно до початку робочого дня згідно з наказом (розпорядженням) керівника банку, фінансової установи, їх філій або відповідним розпорядженням заступника керівника банку, фінансової установи, їх філій.

Курси купівлі та продажу іноземних валют за гривні в касі відділення банку, філії банку, що перебувають на балансі банку, установлюються щоденно до початку робочого дня згідно з наказом (розпорядженням) керівника банку, філії банку або відповідним розпорядженням заступника керівника банку, філії банку. За згодою керівника банку, філії банку курси купівлі та продажу іноземних валют за гривні в касі відділення, що перебуває як на балансі банку, так і на балансі філії, можуть установлюватися розпорядженням керівника відділення".

У зв'язку з цим абзаци другий - четвертий уважати відповідно абзацами третім - п'ятим;

в абзаці п'ятому слова "другого та третього" замінити словами "третього та четвертого";

главу доповнити пунктом 3.5 такого змісту:

"3.5. Каси банку (фінансової установи) та пункти обміну валюти здійснюють операції з купівлі та продажу іноземних валют за гривні лише за курсами, установленими в наказі (розпорядженні) про встановлення (зміну) курсів купівлі та продажу іноземних валют за гривні, що діє під час проведення цих операцій".

5. Пункт 4.2 глави 4 доповнити абзацом такого змісту:

"Комісійна винагорода за зазначеними операціями справляється в межах тарифів, що установлені банком (фінансовою установою) на час здійснення цих операцій".

6. Друге речення абзацу другого пункту 4.14 глави 4 викласти в такій редакції: "Банкноти іноземної валюти, що не відповідають цим ознакам зношеності, та банкноти іноземної валюти, що вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обміну на грошові знаки, які перебувають в обігу, приймаються банками (фінансовими установами, крім національного оператора поштового зв'язку) на інкасо".

7. У пункті 5.16 глави 5:

у другому реченні абзацу третього слово "Банк" замінити словами "Касир каси банку (фінансової установи)";

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"У разі ненадання клієнтом документів або відомостей, потрібних для з'ясування його особи, чи умисного надання неправдивих відомостей банк (фінансова установа) відмовляє клієнту в проведенні валютно-обмінної операції з обов'язковим посиланням на статтю 64 Закону України "Про банки і банківську діяльність" та статтю 18 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

8. У главі 6:

пункт 6.8 викласти в такій редакції:

"6.8. Банки, які не мають прямого кореспондентського рахунку у валютах 2-ї і 3-ї груп Класифікатора іноземних валют, та фінансові установи здійснюють операції з купівлі-продажу готівкових валют 2-ї і 3-ї груп Класифікатора іноземних валют за наявності:

для банків - кореспондентського рахунку у відповідній іноземній валюті, відкритого в іншому банку, що має прямий кореспондентський рахунок у такій валюті в іноземному банку, та договору на зарахування такої валюти на кореспондентський рахунок, відкритий у зазначеному банку;

для фінансових установ - рахунку у відповідній іноземній валюті та договору на зарахування такої валюти на рахунок, відкритий у банку, що має прямий кореспондентський рахунок у такій валюті в іноземному банку.

Інкасацію цих валют до банку може здійснювати будь-яка юридична особа, що має право здійснювати інкасацію, у тому числі і банк, у якому відкрито рахунок у цих валютах";

пункт 6.9 доповнити реченням такого змісту: "Операції з купівлі-продажу дорожніх чеків національний оператор поштового зв'язку не здійснює".

9. В абзаці першому пункту 8.1 глави 8 слова "(фінансових установ)" замінити словами "(фінансових установ, крім національного оператора поштового зв'язку)".

 

Директор Департаменту
валютного регулювання
 

 
О. А. Щербакова
 

Опрос