Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Положению о применении Национальным банком Украины мер воздействия за нарушение банковского законодательства

Национальный банк
Постановление от 17.08.2006 № 324
Утратил силу

Про затвердження Змін до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства

Постанова Правління Національного банку України
від 17 серпня 2006 року N 324

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
6 вересня 2006 р. за N 1034/12908

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
від 17 серпня 2012 року N 346)

Відповідно до вимог статті 73 Закону України "Про банки і банківську діяльність" та з метою вдосконалення заходів впливу за порушення банківського законодавства Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 N 369, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.09.2001 за N 845/6036 (із змінами), що додаються.

2. Департаменту методології банківського регулювання та нагляду (Н. В. Іваненко) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома департаментів і самостійних управлінь Національного банку України, територіальних управлінь, а також банків для керівництва та використання в роботі.

3. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови В. Л. Кротюка та начальників територіальних управлінь Національного банку України.

 

В. о. Голови 

А. В. Шаповалов 

 

Зміни до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства

1. У розділі II:

1.1. Абзац тринадцятий пункту 2.3 глави 2 виключити.

У зв'язку з цим абзаци чотирнадцятий - сімнадцятий уважати відповідно абзацами тринадцятим - шістнадцятим.

1.2. У главі 3:

в абзаці третьому пункту 3.1 слово і цифри "30 відсотків" замінити словом і цифрами "20 відсотків";

у пункті 3.8 слова "зокрема відсторонення керівництва від управління банком, призначення тимчасової адміністрації або відкликання банківської ліцензії і призначення ліквідатора, залежно від фінансового стану банку" виключити.

2. У розділі III: 

2.1. Підпункт "а" пункту 3.2 глави 3 викласти в такій редакції:

"а) рівень активів з негативною класифікацією3 становить 20 і більше відсотків від загальної суми активів, за якими має оцінюватися ризик та формуватися страховий резерв, згідно з нормативно-правовими актами Національного банку".

2.2. У пункті 5.2 глави 5:

абзац сімнадцятий викласти в такій редакції:

"порушення банком порядку формування обов'язкових резервів три звітних періоди резервування поспіль протягом календарного року";

пункт після абзацу сімнадцятого доповнити трьома абзацами такого змісту:

"недотримання банком більше ніж 30 разів (уключаючи вихідні або святкові дні) визначеного Національним банком щоденного на початок операційного дня залишку коштів на кореспондентському рахунку банку в Національному банку протягом трьох звітних періодів резервування поспіль;

неперерахування банком коштів обов'язкових резервів у повному обсязі на окремий рахунок у Національному банку протягом трьох робочих днів після набрання чинності рішенням Національного банку щодо формування і зберігання коштів обов'язкових резервів на окремому рахунку в Національному банку;

неперерахування банком протягом трьох робочих днів після закінчення звітного періоду резервування на окремий рахунок, відкритий у Національному банку, суми коштів обов'язкового резервування відповідно до встановлених нормативів у разі зростання обсягів залучених банком коштів порівняно із попереднім звітним періодом резервування".

У зв'язку з цим абзаци вісімнадцятий - двадцять третій уважати відповідно абзацами двадцять першим - двадцять шостим;

абзац двадцять п'ятий виключити.

У зв'язку з цим абзац двадцять шостий уважати абзацом двадцять п'ятим.

2.3. Пункт 7.14 викласти в такій редакції:

"7.14. Розрахунок суми штрафів здійснюється за кожним фактом допущених порушень, що зазначені в цій главі, а накладення штрафів за ці порушення здійснюється протягом шести місяців з дня виявлення порушення".

3. У розділі V:

3.1. У главі 1:

пункт 1.2 викласти в такій редакції:

"1.2. Національний банк зобов'язаний призначити тимчасову адміністрацію в разі істотної загрози платоспроможності банку. Під істотною загрозою платоспроможності банку слід розуміти настання хоча б однієї з таких ознак:

банк не усунув порушення або недоліки в своїй діяльності в установлені Національним банком строки за прийнятою програмою фінансового оздоровлення чи письмовою угодою з Національним банком і одночасно порушує нормативи капіталу або за результатами звітного періоду (року або кварталу) отримав збиток;

банк не виконує розпорядження Національного банку про відсторонення від посади посадової особи банку або заборону власнику істотної участі в банку використовувати право голосу придбаних акцій (паїв);

в установлений Національним банком строк банк не подав програму фінансового оздоровлення (план реорганізації), проект письмової угоди на вимогу Національного банку або подав програму фінансового оздоровлення (план реорганізації), проект письмової угоди, що не відповідає вимогам цього Положення;

негативно класифіковані активи становлять 30 і більше відсотків від загальної суми активів, за якими має оцінюватися ризик та формуватися страховий резерв згідно з нормативно-правовими актами Національного банку, що виявлено за даними звітності або під час інспектування;

збитки поточного року на звітну дату становлять 30 і більше відсотків від розміру статутного капіталу банку (за винятком тих випадків, якщо банк працює менше одного року), що виявлено за даними звітності або під час інспектування;

банк систематично (два і більше разів протягом останнього кварталу) порушує норматив поточної ліквідності (Н5) більше ніж на 20 відсотків від його нормативного значення;

наявність конфліктної або некерованої ситуації серед керівників або учасників банку - власників істотної участі;

порушення банком порядку формування обов'язкових резервів два звітних періоди резервування поспіль з одночасним порушенням хоча б одного з економічних нормативів;

банк протягом п'ятнадцяти робочих днів не виконує 20 і більше відсотків своїх прострочених зобов'язань";

абзац третій пункту 1.3 після слів і цифри "протягом останніх 6 місяців" доповнити словами "виявлених за даними звітності або під час інспектування".

3.2. Доповнити підпункт "г" пункту 5.9 глави 5 двома реченнями такого змісту: "Приймає базу даних про вкладників - фізичних осіб у банках - учасниках (тимчасових учасниках) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та підтримує її в актуальному стані. У разі прийняття Правлінням Національного банку України рішення про відкликання банківської ліцензії та ініціювання процедури ліквідації банку тимчасовий адміністратор передає базу даних про вкладників - фізичних осіб ліквідатору банку".

 

Директор Департаменту
методології банківського
регулювання та нагляду
 

 
 
Н. В. Іваненко
 

Опрос