Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в распоряжение Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины от 11.11.2003 N 116

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг
Распоряжение от 25.07.2006 № 6039
действует с 29.08.2006

Про внесення змін до розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 11.11.2003 N 116

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 25 липня 2006 року N 6039

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 серпня 2006 р. за N 988/12862

Додатково див. оголошення
("Офіційний вісник України", N 48, 11 грудня 2006 р.)
,
 ухвалу Київського апеляційного господарського суду
 від 17 травня 2007 року
,
 ухвалу Вищого адміністративного суду України
 від 20 січня 2010 року

Відповідно до статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", частини третьої статті 8 Закону України "Про кредитні спілки", підпункту 34 пункту 4 Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 04.04.2003 N 292, та з метою удосконалення державного регулювання діяльності кредитних спілок Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України ПОСТАНОВИЛА:

1. Унести до розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 11.11.2003 N 116 "Про затвердження Переліку внутрішніх положень кредитної спілки", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.11.2003 за N 1078/8399, такі зміни:

1.1. Назву розпорядження викласти в такій редакції:

"Про затвердження Переліку внутрішніх положень та процедур кредитної спілки".

1.2. Пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Затвердити Перелік внутрішніх положень та процедур кредитної спілки (додається)".

2. Затвердити Зміни до Переліку внутрішніх положень кредитної спілки, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 11.11.2003 N 116, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.11.2003 за N 1078/8399, що додаються.

3. Кредитним спілкам привести свої внутрішні положення у відповідність до цього розпорядження до 01.12.2006.

4. Юридичному департаменту (Чурсін О. В.) разом з Департаментом нагляду за кредитними установами (Оленчик А. Я.) забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на члена Комісії - директора Департаменту нагляду за кредитними установами Оленчика А. Я.

 

Голова Комісії 

В. Альошин 

 

 

Зміни
до Переліку внутрішніх положень кредитної спілки

1. Назву Переліку викласти в такій редакції: "Перелік внутрішніх положень та процедур кредитної спілки".

2. У пункті 1:

2.1. В абзаці першому слово "(перереєстрації)" виключити.

2.2. Абзац сімнадцятий підпункту 1.1 перед словами "інші питання" доповнити словами "положення може містити".

2.3. Підпункт 1.2 після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

"види фінансових послуг, які надаватимуться через відокремлений структурний підрозділ".

У зв'язку з цим абзаци другий - сьомий вважати відповідно абзацами третім - восьмим.

2.4. Абзац сьомий підпункту 1.2 перед словами "інші питання" доповнити словами "положення може містити".

2.5. У підпункті 1.3:

2.5.1. Абзац другий викласти в такій редакції:

"порядок обігу, обліку, обробки, зберігання та використання у кредитній спілці документів та іншої інформації в паперовому та електронному вигляді, у тому числі порядок доступу та збереження інформації при використанні комплексної інформаційної системи надання кредитною спілкою фінансових послуг".

2.5.2. Абзац третій після слова "обліку" доповнити словом "обробки".

2.5.3. Абзац шостий перед словами "інші питання" доповнити словами "положення може містити".

2.6. Підпункт 1.4 викласти в такій редакції:

"1.4. Положення про фінансові послуги, яке повинно містити:

а) вичерпний перелік фінансових послуг, що надаються кредитною спілкою;

б) умови надання окремих видів фінансових послуг, зокрема щодо:

строків дії договорів про надання фінансових послуг;

цільового призначення кредитів, які може надавати кредитна спілка;

забезпечення виконання зобов'язань за кредитними договорами;

критеріїв визначення розміру процентної ставки за кожним з окремих видів фінансових послуг.

У разі, якщо фінансова послуга надається кредитною спілкою за окремими підвидами, умови їх надання повинні бути передбачені для кожного окремого підвиду фінансової послуги;

в) порядок надання окремих видів фінансових послуг кредитною спілкою, у тому числі через відокремлений структурний підрозділ (у разі наявності), зокрема:

порядок проведення оцінки платоспроможності позичальника;

перелік документів та вимоги до їх змісту, необхідних для прийняття рішення про надання кредиту;

строки розгляду заяв та прийняття рішення за ними;

г) порядок проведення моніторингу наданих кредитів та супроводження прострочених, неповернених, у тому числі безнадійних кредитів.

Положення може містити інші питання, пов'язані з наданням фінансових послуг кредитною спілкою.

Надання фінансових послуг кредитною спілкою може бути врегульоване одним або декількома положеннями, що встановлюють умови та порядок надання окремих видів фінансових послуг.

Примірні договори про надання фінансових послуг є додатками до положення про фінансові послуги, зміст яких повинен відповідати Ліцензійним умовам провадження діяльності кредитних спілок з надання фінансових послуг, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 02.12.2003 N 146, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25.12.2003 за N 1225/8546 (із змінами), установлених для відповідного виду діяльності".

2.7. Пункт 1.5 викласти в такій редакції:

"1.5. Положення про фінансове управління, яке повинно містити:

а) порядок здійснення фінансового планування та аналізу виконання планів кредитної спілки;

б) порядок формування та використання капіталу кредитної спілки в розрізі окремих його складових, у тому числі графік формування резервного капіталу, який має включати мінімальну частку доходу, що спрямовується на формування резервного капіталу та періодичність таких відрахувань;

в) порядок формування та використання резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок;

г) порядок формування та використання фондів кредитної спілки в розрізі окремих фондів, розроблений на основі рішення загальних зборів кредитної спілки про їх створення;

ґ) порядок придбання та продажу майна кредитної спілки, розміщення тимчасово вільних коштів;

д) порядок здійснення контролю у кредитній спілці, зокрема:

напрями, періодичність та форми проведення перевірок діяльності кредитної спілки та її відокремлених підрозділів (за наявності) ревізійною комісією, у тому числі із залученням на договірних засадах зовнішніх експертів з числа осіб, які не перебувають у трудових відносинах із кредитною спілкою, або службою внутрішнього контролю і аудиту (за наявності);

порядок та форми розкриття інформації, отриманої в результаті проведення перевірок діяльності кредитної спілки та її відокремлених підрозділів (за наявності) ревізійною комісією, у тому числі із залученням на договірних засадах зовнішніх експертів з числа осіб, які не перебувають у трудових відносинах із кредитною спілкою, або службою внутрішнього контролю і аудиту (за наявності) чи незалежним аудитором (аудиторською фірмою);

порядок звітування правління і кредитного комітету перед спостережною радою;

е) вимоги до звітності про фінансово-господарську діяльність кредитної спілки за рік, що представляється загальним зборам членів кредитної спілки для затвердження, які повинні містити інформацію на початок та кінець звітного періоду, про розмір активів, обсяги кредитування, у тому числі членів кредитної спілки, прострочені, неповернені, у тому числі безнадійні кредити, фактично сформований резерв забезпечення покриття втрат від неповернених позичок, інвестиційну діяльність, структуру капіталу, структуру зобов'язань, нерозподілений дохід, доходи за окремими статтями фінансового плану, витрати за окремими статтями відповідно до кошторису.

Положення може містити інші питання, пов'язані із здійсненням управління фінансовими ризиками кредитної спілки.

Питання фінансового управління у кредитній спілці можуть бути врегульовані одним або декількома положеннями в розрізі окремих сфер фінансового управління".

3. Доповнити Перелік після пункту 1 новим пунктом 2 такого змісту:

"2. У разі, коли статутом кредитної спілки не передбачені окремі питання, що стосуються порядку розподілу доходу та покриття збитків у кредитній спілці, зокрема щодо порядку розподілу доходу на пайові внески, порядку визначення суми доходу, яка підлягає розподілу на такі внески, порядку визначення періоду, за який здійснюється розподіл доходу на пайові внески, та порядку визначення суми плати (процентів) на пайові внески, то рішення з таких питань приймається загальними зборами кредитної спілки. Документи, які підтверджують прийняття таких рішень та зміни до них, надаються до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України протягом десяти робочих днів після їх затвердження".

У зв'язку з цим пункти 2 - 5 вважати відповідно пунктами 3 - 6.

4. Пункт 6 доповнити абзацом другим такого змісту:

"У разі, якщо кредитна спілка затвердила інші внутрішні положення, крім тих, що зазначені в пункті 1 цього Переліку, вона зобов'язана надати копії цих положень до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України протягом десяти робочих днів після їх затвердження".

5. Доповнити Перелік пунктами 7 - 9 такого змісту:

"7. У разі виникнення змін до внутрішніх положень кредитна спілка зобов'язана протягом десяти робочих днів після виникнення змін надати до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України відповідні зміни разом з документами, що підтверджують прийняття таких змін.

8. Члени органів управління та працівники кредитної спілки повинні бути ознайомлені під особистий підпис зі змістом внутрішніх положень кредитної спілки.

9. Внутрішні положення кредитної спілки є відкритою для членів кредитної спілки інформацією та мають безперешкодно надаватися для ознайомлення на їх запит".

 

Член Комісії - директор
департаменту нагляду за
кредитними установами
 

 
 
А. Я. Оленчик
 

Опрос