Идет загрузка документа (22 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке депонирования средств, неуплаченных участникам (акционерам) ликвидируемых институтов совместного инвестирования (паевых и корпоративных инвестиционных фондов) в связи с непредъявлением этими участниками (акционерами) к выкупу в установленный срок принадлежащих им ценных бумаг институтов совместного инвестирования

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Положение, Решение от 11.04.2006 № 253
Утратил силу

Про затвердження Положення про порядок депонування коштів, несплачених учасникам (акціонерам) інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), що ліквідуються, в зв'язку з непред'явленням цими учасниками (акціонерами) до викупу в установлений строк належних їм цінних паперів інститутів спільного інвестування

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 11 квітня 2006 року N 253

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 серпня 2006 р. за N 972/12846

Рішення втратило чинність
(згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 29 липня 2014 року N 972)

Відповідно до Цивільного кодексу України, статей 3, 5, підпунктів 3 та 4 частини першої статті 7 та підпункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статей 20, 21, 27, 28 та 56 Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок депонування коштів, несплачених учасникам (акціонерам) інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), що ліквідуються, в зв'язку з непред'явленням цими учасниками (акціонерами) до викупу в установлений строк належних їм цінних паперів інститутів спільного інвестування (додається).

2. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку М. Непрану забезпечити:

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

опублікування цього рішення відповідно до законодавства України.

3. Це рішення набирає чинності відповідно до законодавства України.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Керівника апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку М. Непрана.

 

Голова Комісії 

А. Балюк 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
А. В. Дашкевич
 

 

 

Положення
про порядок депонування коштів, несплачених учасникам (акціонерам) інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), що ліквідуються, в зв'язку з непред'явленням цими учасниками (акціонерами) до викупу в установлений строк належних їм цінних паперів інститутів спільного інвестування

Глава 1. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок депонування та виплату коштів, несплачених учасникам (акціонерам) інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) (далі - ІСІ), що ліквідуються, відповідно до законодавства України, в зв'язку з непред'явленням цими учасниками (акціонерами) до викупу (з метою розрахунків) належних їм інвестиційних сертифікатів (акцій) в установлений строк.

2. З метою розрахунків з учасниками (акціонерами) ІСІ, що ліквідуються, депонуванню підлягають кошти, які не сплачені таким учасникам (акціонерам), у зв'язку з непред'явленням ними до викупу в установлений строк належних їм інвестиційних сертифікатів (акцій) або документів, що підтверджують право власності на цінні папери.

3. У цьому Положенні терміни використовуються в такому значенні:

депонування - передача компанією з управління активами несплачених грошових коштів власникам непред'явлених до викупу цінних паперів інститутів спільного інвестування до банку з метою проведення розрахунків з цими власниками;

документи, що підтверджують право власності, - сертифікат, виписка з реєстру власників іменних цінних паперів або виписка з рахунку у цінних паперах, надана зберігачем;

інститут спільного інвестування - пайовий або корпоративний інвестиційний фонд.

Глава 2. Порядок, строки депонування коштів, несплачених акціонерам корпоративних інвестиційних фондів

1. Депонування несплачених коштів акціонерам корпоративного інвестиційного фонду, що ліквідується в зв'язку з непред'явленням ними в установлений строк належних їм акцій, здійснюється комісією з припинення діяльності фонду (далі - комісія з припинення) відповідно до Положення про порядок розрахунків з акціонерами корпоративного інвестиційного фонду при розміщенні акцій шляхом прилюдної пропозиції, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.03.2005 N 108, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.04.2005 за N 403/10683, Положення про порядок розрахунків з акціонерами корпоративного інвестиційного фонду при розміщенні акцій шляхом приватної пропозиції, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.03.2005 N 109, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.04.2005 за N 404/10684, та з урахуванням вимог нормативно-правових актів Національного банку України.

2. Комісія з припинення протягом тижня з дати закінчення строку розрахунків з акціонерами корпоративного інвестиційного фонду зобов'язана з метою проведення розрахунків здійснити депонування суми грошових коштів, що залишилася за непред'явленими до викупу в установлений строк, акцій корпоративного інвестиційного фонду шляхом:

укладання договору про відкриття поточного рахунку на користь фізичної особи - власника акцій корпоративного інвестиційного фонду з відповідним банком з подальшим перерахуванням на цей рахунок відповідної суми грошових коштів;

перерахування суми грошових коштів на рахунок юридичної особи власника акцій корпоративного інвестиційного фонду.

3. Договір про відкриття поточного рахунку укладається за місцезнаходженням комісії з припинення.

4. Сума грошових коштів, що депонується власнику акцій, повинна дорівнювати вартості, за якою здійснювався викуп акцій, з метою проведення розрахунків з акціонерами, які пред'явили до викупу належні їм на праві власності акції корпоративного інвестиційного фонду в установлений строк.

5. Комісія з припинення зобов'язана забезпечити для всіх акціонерів ліквідованого корпоративного інвестиційного фонду доступ до інформації про порядок депонування та виплати задепонованих коштів шляхом здійснення не менше ніж двох публікацій в засобах масової інформації за місцезнаходженням компанії з управління активами та/або корпоративного інвестиційного фонду або письмово поінформувати кожного власника акцій корпоративного інвестиційного фонду, що ліквідується.

Глава 3. Порядок, строки депонування коштів, несплачених учасникам пайових інвестиційних фондів

1. Депонування несплачених коштів учасникам пайового інвестиційного фонду, що ліквідується у зв'язку з непред'явленням ними в установлений строк належних їм інвестиційних сертифікатів, здійснюється компанією з управління активами відповідно до Положення про порядок розрахунків з учасниками пайового інвестиційного фонду при розміщенні інвестиційних сертифікатів шляхом прилюдної пропозиції, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.03.2005 N 111, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.04.2005 за N 406/10686, Положення про порядок розрахунків з учасниками пайового інвестиційного фонду при розміщенні інвестиційних сертифікатів шляхом приватної пропозиції, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.03.2005 N 110, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.04.2005 за N 405/10685, та з урахуванням вимог нормативно-правових актів Національного банку України.

2. Компанія з управління активами протягом тижня з дати закінчення строку розрахунків з учасниками пайового інвестиційного фонду на підставі звіту комісії з припинення пайового інвестиційного фонду зобов'язана з метою проведення розрахунків здійснити депонування суми грошових коштів, що залишилася за непред'явленими до викупу в установлений строк інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду шляхом:

укладання договору про відкриття поточного рахунку на користь фізичної особи - власника інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду з відповідним банком з подальшим перерахуванням на цей рахунок відповідної суми грошових коштів;

перерахування суми грошових коштів на рахунок юридичної особи - власника інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду.

3. Грошові кошти, що залишилися за непред'явленими до викупу у встановлений строк учасниками пайового інвестиційного фонду інвестиційних сертифікатів на пред'явника, депонуються шляхом відкриття компанією з управління активами окремого поточного рахунку із спеціальним режимом його використання за умови, якщо це буде передбачено відповідним законом України або актом Кабінету Міністрів України, відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 N 492, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17.12.2003 за N 1172/8493 (із змінами), з метою розрахунків з власниками інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду, які не пред'явили до викупу у встановлений строк належні їм на праві власності інвестиційні сертифікати.

При цьому компанія з управління активами зобов'язана здійснювати розрахунки з власниками інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду, що ліквідовано, протягом строку, встановленого законодавством.

4. Сума грошових коштів, що депонується власнику інвестиційних сертифікатів, повинна дорівнювати вартості, за якою здійснювався викуп інвестиційних сертифікатів з метою розрахунків з учасниками, які пред'явили до викупу належні їм на праві власності інвестиційні сертифікати пайового інвестиційного фонду в установлений строк.

5. Компанія з управління активами, на рахунку якої задепоновано грошові кошти з метою здійснення розрахунків з власниками інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду, має забезпечити для всіх учасників пайового інвестиційного фонду доступ до інформації про порядок депонування та виплати задепонованих коштів.

6. Інформація повинна містити:

зобов'язання компанії з управління активами, на рахунку якої задепоновано кошти щодо викупу інвестиційних сертифікатів у власників;

строк виплати коштів за інвестиційними сертифікатами або документами, що підтверджують право власності на них;

порядок виплати та перелік необхідних документів для отримання власником інвестиційних сертифікатів задепонованих грошових коштів, а саме:

для одержання коштів за інвестиційними сертифікатами або документами, що підтверджують право власності на них, учасник (довірені особи, опікуни, піклувальники, спадкоємці) ліквідованого фонду (далі - заявник) протягом установленого строку подає компанії з управління активами, яка задепонувала грошові кошти, заяву у 2-х примірниках з пред'явленням паспорта або іншого документа, що засвідчує особу;

разом із заявою учасник фонду повинен подати компанії з управління активами, яка задепонувала грошові кошти, наявні у нього інвестиційні сертифікати або документи, що підтверджують право власності на них;

найменування компанії з управління активами, місцезнаходження, телефон/факс, адреса електронної пошти, а також найменування та реквізити пайового інвестиційного фонду, що ліквідовано.

7. На другому примірнику заяви, який повертається заявнику, здійснюється відмітка про одержання компанією з управління активами, на рахунку якої задепоновано кошти, інвестиційних сертифікатів або документів, що підтверджують право власності на них.

Для виплати задепонованих коштів компанія з управління активами, яка здійснила депонування грошових коштів, звіряє реквізити пред'явлених інвестиційних сертифікатів або документів, що підтверджують право власності на них, з відповідними реквізитами зразків цих документів, а також з інформацією, зазначеною у відповідному реєстрі, та перевіряє достовірність пред'явлених інвестиційних сертифікатів або документів, що підтверджують право власності на них.

8. Задепоновані кошти у визначеній реєстром сумі:

видаються компанією з управління активами готівкою власникам інвестиційних сертифікатів - фізичним особам за пред'явленням паспорта або іншого документа, що засвідчує особу;

за бажанням заявника перераховуються на рахунок власника інвестиційних сертифікатів юридичної або фізичної особи.

9. Компанія з управління активами має виплатити кошти власнику інвестиційних сертифікатів або документів, що підтверджують право власності на них, не пізніше двох тижнів з дня подання заяви.

10. Компанія з управління активами відмовляє у виплаті задепонованих коштів та повертає інвестиційні сертифікати або документи, що підтверджують право власності на них, їх власнику не пізніше тижня з дня подання заяви виключно у разі:

відсутності у відповідному реєстрі реквізитів пред'явлених інвестиційних сертифікатів або документів, що підтверджують право власності на них;

випуску інвестиційних сертифікатів з такими ж реквізитами або документи, що підтверджують право власності на них, з такими реквізитами;

невідповідності пред'явлених інвестиційних сертифікатів або отримання відповідних виплат за документами, що підтверджують право власності на них, їх зразкам.

11. Компанія з управління активами зобов'язана своєчасно перерахувати кошти (видавати готівку) власникам інвестиційних сертифікатів за пред'явленими інвестиційними сертифікатами або документами, що підтверджують право власності на них, згідно з вимогами цього Положення.

12. На інвестиційних сертифікатах (документах, що підтверджують право власності на них), за якими здійснена виплата, ставиться штамп "Сплачено".

Компанія з управління активами має вилучити у власника інвестиційні сертифікати (документи, що підтверджують право власності на них), за якими він отримав розрахунок у повному обсязі.

Зазначені документи разом із заявами повинні зберігатися протягом трьох років з дня одержання їх компанією з управління активами, після чого вони підлягають знищенню у порядку, встановленому законодавством.

13. Компанія з управління активами зобов'язана щоквартально письмово інформувати Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку про результати проведення розрахунків з власниками інвестиційних сертифікатів за формою згідно з додатком.

 

Начальник управління
спільного інвестування
 

 
Є. Іванов
 

 

Звіт
про результати проведення розрахунків з власниками інвестиційних сертифікатів

1. Повне найменування компанії з управління активами та пайового інвестиційного фонду.

2. Інформація, що міститься в свідоцтві про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду, а саме: загальна сума випуску інвестиційних сертифікатів; номінальна вартість інвестиційних сертифікатів; кількість інвестиційних сертифікатів; форма випуску та форма існування інвестиційних сертифікатів.

3. Кількість інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду, що є в обігу на дату прийняття рішення про ліквідацію пайового інвестиційного фонду.

4. Кількість розміщених інвестиційних сертифікатів серед фізичних та/або юридичних осіб на дату прийняття рішення про ліквідацію пайового інвестиційного фонду.

5. Вартість чистих активів пайового інвестиційного фонду у розрахунку на один інвестиційний сертифікат пайового інвестиційного фонду в обігу, розрахована на день, що передує дню початку розрахунку у разі закритого (приватного) розміщення інвестиційних сертифікатів.

6. Вартість чистих активів пайового інвестиційного фонду у розрахунку на один інвестиційний сертифікат пайового інвестиційного фонду в обігу, розрахована на дату прийняття рішення про припинення діяльності пайового інвестиційного фонду у разі відкритого (публічного) розміщення інвестиційних сертифікатів.

7. Кількість інвестиційних сертифікатів, за якими проведено розрахунки, та кількість власників інвестиційних сертифікатів, з якими проведено розрахунки грошовими коштами, із зазначенням грошової суми, яка була їм виплачена.

8. Кількість інвестиційних сертифікатів, що залишилися непред'явленими до викупу.

9. Сума задепонованих грошових коштів, що залишилася за непред'явленими до викупу інвестиційними сертифікатами.

_____________________________
(уповноважена особа компанії
з управління активами) 

________________
(підпис)
М. П.

___________________
(прізвище, ініціали) 

"___" ____________ 20__ року

____________

Опрос