Идет загрузка документа (191 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Порядку обслуживания государственного бюджета по расходам

Государственное казначейство Украины
Приказ от 23.06.2006 № 164
Утратил силу

Про затвердження Змін до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками

Наказ Державного казначейства України
Міністерства фінансів України
від 23 червня 2006 року N 164

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 липня 2006 р. за N 821/12695

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Державного казначейства України
від 25 травня 2004 року N 89

згідно з наказом Міністерства фінансів України 
від 30 вересня 2011 року N 1223)

Відповідно до статті 48 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 21.12.2005 N 1232 "Питання Державного казначейства України", наказу Міністерства фінансів України від 27.12.2001 N 604 "Про бюджетну класифікацію та її запровадження" та з метою удосконалення Порядку обслуговування державного бюджету за видатками НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками, затвердженого наказом Державного казначейства України від 25.05.2004 N 89, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.06.2004 за N 716/9315, що додаються.

2. Цей наказ набирає чинності через десять днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

3. Департаменту інформаційних технологій (Ніколаєв О. Б.) забезпечити Державне казначейство України та його територіальні органи відповідними програмними засобами.

4. Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності (Сушко Н. І.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

5. Головним розпорядникам бюджетних коштів довести цей наказ до відома підпорядкованих установ, а органам Державного казначейства України - до установ, що ними обслуговуються.

6. Управлінню організації діловодства та контролю виконавської дисципліни (Ливун С. В.) довести вимоги цього наказу до відома та керівництва в роботі управлінням Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова

О. В. Шлапак

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр фінансів України

В. М. Пинзеник

 

ЗМІНИ
до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками

1. У розділі 2:

1.1. Абзац четвертий пункту 2.1 викласти в такій редакції:

"До мережі відповідних розпорядників бюджетних коштів можуть бути включені установи чи їх відокремлені підрозділи, які розташовані на різних адміністративних територіях, уключені до реєстраційної справи суб'єкта господарювання та занесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців у порядку, визначеному законодавством".

1.2. Абзац перший пункту 2.3 після слів "Адміністрації Державної прикордонної служби України" доповнити словами "Служби безпеки України".

1.3. В абзаці другому пункту 2.5 слова "які відбулися в процесі виконання бюджету" виключити.

2. У розділі 3:

2.1. У пункті 3.2:

абзац перший викласти в такій редакції:

"3.2. Головні розпорядники (крім державних адміністрацій) протягом трьох робочих днів після отримання витягів з розписів бюджету подають Державному казначейству України розподіл показників зведених кошторисів, розподіл показників зведених планів асигнувань загального фонду державного бюджету, розподіл показників зведених планів спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ і відповідних видатків) та зведення показників спеціального фонду в розрізі розпорядників нижчого рівня і одержувачів за територіями відповідно до мережі та отриманого витягу на паперових і електронних носіях за формами, наведеними в додатках 8, 9, 10 та 11";

абзац другий виключити. У зв'язку з цим абзаци третій і четвертий уважати відповідно абзацами другим та третім.

2.2. У пункті 3.3:

речення перше абзацу першого викласти в такій редакції:

"3.3. Державне казначейство України протягом п'яти робочих днів узагальнює одержані від головних розпорядників дані, формує річний розпис асигнувань державного бюджету (за винятком надання кредитів з Державного бюджету України), помісячний розпис асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з Державного бюджету України), помісячний розпис спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) та річний розпис витрат спеціального фонду державного бюджету з розподілом за видами надходжень (додатки 12, 13, 14 та 15) за територіями, у розрізі розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів для кожного управління";

абзац другий викласти в такій редакції:

"Доведення річного розпису асигнувань державного бюджету (за винятком надання кредитів з Державного бюджету України), помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з Державного бюджету України), помісячного розпису спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) та річного розпису витрат спеціального фонду державного бюджету з розподілом за видами надходжень за силовими структурами до транзитних управлінь Державного казначейства України проводиться через базові управління";

друге речення абзацу четвертого та абзац п'ятий після слів "(за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків)" доповнити словами "та річного розпису витрат спеціального фонду державного бюджету з розподілом за видами надходжень".

2.3. У пункті 3.4:

абзац перший викласти в такій редакції:

"3.4. Розпорядники нижчого рівня, які мають свою мережу та обслуговуються в управлінні, а також державні адміністрації подають відповідному управлінню на паперових та електронних носіях розподіл показників зведених кошторисів, розподіл показників зведених планів асигнувань загального фонду державного бюджету, розподіл показників зведених планів спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ і відповідних видатків) та зведення показників спеціального фонду в розрізі розпорядників нижчого рівня і одержувачів бюджетних коштів (додатки 8, 9, 10 та 11)";

абзац другий виключити. У зв'язку з цим абзаци третій та четвертий уважати відповідно абзацами другим та третім.

2.4. У пункті 3.5:

речення друге та третє абзацу другого виключити;

додати новий абзац третій такого змісту:

"Зазначені документи звіряються з даними бухгалтерського обліку показників, про що на оригіналі цих документів ставиться відбиток штампа за формою згідно з додатком 3. Дані зведення показників спеціального фонду кошторису на всіх рівнях органів Державного казначейства України повинні звірятися з даними спеціального фонду кошторису відповідного розпорядника".

У зв'язку з цим абзаци третій та четвертий уважати відповідно абзацами четвертим та п'ятим;

абзац четвертий доповнити новим реченням такого змісту: "Оригінали документів повертаються розпорядникам бюджетних коштів, а копії, завірені в установленому порядку, залишаються в органах Державного казначейства України".

3. У розділі 4:

3.1. В абзаці другому пункту 4.3 слова "уточненого річного розпису асигнувань" замінити словами "уточнених показників річного розпису асигнувань".

3.2. У пункті 4.4:

абзац перший викласти в такій редакції:

"4.4. Протягом трьох робочих днів після отримання довідок головні розпорядники надають Державному казначейству України реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів, реєстр змін розподілу показників зведених планів асигнувань загального фонду державного бюджету, реєстр змін розподілу показників зведених планів спеціального фонду (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) та реєстр змін зведення показників спеціального фонду в розрізі розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів (за формою, наведеною в додатках 16, 17, 18 та 19) на паперових та електронних носіях";

абзац другий після слів "зведеного плану спеціального фонду" доповнити словами "та зведення показників спеціального фонду";

абзац третій після слів "планів спеціального фонду" доповнити словами "та зведення показників спеціального фонду".

3.3. Абзац перший пункту 4.5 викласти в такій редакції:

"4.5. Подані реєстри змін Державне казначейство України протягом двох робочих днів перевіряє на відповідність до даних позабалансового обліку та мережі. У разі невідповідності зазначеним даним реєстри повертаються головним розпорядникам на доопрацювання з відповідною відміткою. На підставі отриманих реєстрів змін формуються повідомлення про зміни річного розпису асигнувань державного бюджету (за винятком надання кредитів з Державного бюджету України), помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з Державного бюджету України), помісячного розпису спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та інших видатків) та річного розпису витрат спеціального фонду державного бюджету з розподілом за видами надходжень (додатки 20, 21, 22 та 23) у розрізі розпорядників нижчого рівня і одержувачів бюджетних коштів для кожного управління, які підписуються відповідальними особами і передаються управлінням на паперових та електронних носіях. Оригінали повідомлень надсилаються відповідним управлінням на паперових носіях наступного робочого дня після перевірки реєстрів змін головним розпорядником, копія залишається у Державному казначействі України. Після отримання зазначених документів управління обліковують їх дані на відповідних рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку".

3.4. Абзац другий пункту 4.6 викласти в такій редакції:

"Унесення змін до зведення показників спеціального фонду проводиться лише в разі внесення змін до розпису витрат спеціального фонду бюджету та/або перерозподілу планових показників спеціального фонду між територіями в межах призначення розпорядника бюджетних коштів".

4. Розділ 5 доповнити пунктом 5.3 такого змісту:

"5.3. Державне казначейство України при виконанні державного бюджету згідно з чинним законодавством обліковує боргові зобов'язання держави та перед державою на відповідних балансових рахунках".

5. У розділі 6:

5.1. Пункт 6.1 викласти в такій редакції:

"6.1. Державне казначейство України обліковує пропозиції про відкриті асигнування із загального фонду державного бюджету за видатками, не віднесеними до захищених статей та видатків, у розрізі головних розпорядників на рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку в автоматизованому режимі.

При внесенні змін до пропозицій складається довідка та проводиться облік цих змін на відповідних рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку.

Асигнування за захищеними статтями і видатками відкриваються на підставі помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету".

5.2. У пункті 6.2:

цифри "21" замінити цифрами "24";

після абзацу першого додати новий абзац такого змісту:

"Розпорядження щодо зарахування асигнувань на узагальнені рахунки відкритих асигнувань загального фонду державного бюджету за захищеними статтями і видатками готується в автоматизованому режимі на підставі помісячного розпису в перший робочий день місяця".

5.3. У пункті 6.3:

в абзаці другому цифри "22" замінити цифрами "25";

в абзаці третьому цифри "23" замінити цифрами "26";

в абзаці шостому цифри "24" замінити цифрами "27";

в абзаці сьомому:

цифри "25" замінити цифрами "28", а цифри "26" - цифрами "29";

друге речення після слова "рахунків" доповнити словами "позабалансового та".

5.4. У пункті 6.4:

перше речення абзацу першого доповнити словами "або довідки про зміни до помісячного розпису асигнувань (у частині захищених статей та видатків)";

перше речення абзацу третього після слова "зареєстрованих" доповнити словом "фінансових".

5.5. У першому реченні абзацу першого пункту 6.5 слово "зміни" замінити словом "асигнувань".

5.6. В абзаці другому пункту 6.6 та абзаці першому пункту 6.7 цифри "23" замінити цифрами "26".

6. У розділі 7:

6.1. Пункт 7.1 викласти в такій редакції:

"7.1. Кошти спеціального фонду державного бюджету, які є джерелом для здійснення головними розпорядниками цільових видатків державного бюджету, акумулюються на відповідних рахунках з урахуванням напрямів їх витрачання, передбачених законом України про Державний бюджет України на відповідний рік".

6.2. У пункті 7.2:

в абзаці першому цифри "27" замінити цифрами "30";

в абзаці третьому цифри "28" замінити цифрами "31".

6.3. В абзаці другому пункту 7.3 цифри "22" замінити цифрами "25".

6.4. Речення друге та третє пункту 7.4 викласти в такій редакції: "На підставі реєстрів відкритих асигнувань суми переданих асигнувань відображаються на відповідних рахунках позабалансового й управлінського обліку та формується аналітична база даних Державного казначейства України. На підставі реєстрів складається зведення реєстрів відкритих асигнувань за формою, наведеною в додатку 29".

7. У розділі 8:

7.1. Пункт 8.1 після слів "нормативно-правовими актами" доповнити словами "а також видатки на забезпечення функціонування бюджетних установ, розташованих за межами України".

7.2. Пункт 8.2 після слів "в установах банків" доповнити словами "а також головні розпорядники бюджетних коштів, у складі підвідомчих установ яких є установи, розташовані за межами України".

7.3. Пункт 8.3 викласти в такій редакції:

"8.3. Державне казначейство України з урахуванням вимог пунктів 6.1-6.3, абзаців першого і другого пункту 6.4 розділу 6 цього Порядку відкриває асигнування на проведення видатків та інформує відповідних розпорядників про відкриті асигнування у загальновстановленому порядку. На підставі отриманої інформації розпорядники формують та подають Державному казначейству України розподіл відкритих асигнувань на паперових та електронних носіях за формою, наведеною у додатку 26. Подальші дії регламентовані абзацами третім - шостим пункту 6.4".

7.4. У пункті 8.4:

в абзаці першому цифри "29" замінити цифрами "32";

в абзаці другому слово "управлінського" замінити словом "позабалансового".

7.5. Пункт 8.5 викласти в такій редакції:

"8.5. З метою забезпечення асигнуваннями розпорядників бюджетних коштів, розташованих за межами України, Державне казначейство України відповідно до розподілу головного розпорядника коштів перераховує бюджетні кошти з рахунків, відкритих у Державному казначействі України і передбачених для обліку коштів державного бюджету, на відповідні рахунки головного розпорядника бюджетних коштів, відкриті в Укрексімбанку".

7.6. Пункт 8.6 доповнити двома абзацами такого змісту:

"Розпорядники бюджетних коштів, підвідомчі установи яких знаходяться за межами України, отримані кошти спрямовують на закупівлю необхідної іноземної валюти, яку перераховують відповідним розпорядникам бюджетних коштів за кордон.

За наявності на валютному рахунку Державного казначейства України необхідної розпоряднику суми коштів в іноземній валюті ця сума може бути перерахована з валютного рахунку Державного казначейства України на валютний рахунок розпорядника бюджетних коштів".

8. У розділі 10:

8.1. У другому реченні абзацу першого підпункту 10.1.2 пункту 10.1 цифри "30" замінити цифрами "33".

8.2. У пункті 10.2:

абзац перший підпункту 10.2.1 викласти в такій редакції:

"10.2.1. Державне казначейство України щомісячно (із щодекадним уточненням) отримує від Міністерства фінансів України графіки платежів за державним боргом, на підставі яких складаються графіки проведення платежів з обслуговування державного боргу та графіки закупівлі й конвертації валютних коштів для проведення зазначених платежів";

підпункт 10.2.2 викласти в такій редакції:

"10.2.2. Підставою для проведення видатків з обслуговування державного боргу є розпорядження Міністерства фінансів України, яке надається Державному казначейству України на паперових та електронних носіях. Строк дії розпорядження - 10 банківських днів з дня його виписки".

9. Пункт 11.1 розділу 11 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Власні надходження бюджетної установи мають бути спрямовані на ті бюджетні програми, які передбачені призначеннями спеціального фонду державного бюджету з урахуванням вимог законодавства".

10. У розділі 12:

10.1. Пункт 12.1 доповнити абзацом другим такого змісту:

"З метою забезпечення контролю за цільовим спрямуванням бюджетних коштів органи Державного казначейства в частині виконання державного бюджету за видатками здійснюють:

попередній контроль - на етапі реєстрації зобов'язань розпорядників бюджетних коштів;

поточний контроль - у процесі оплати рахунків розпорядників та одержувачів бюджетних коштів ".

10.2. Пункти 12.2 та 12.3 викласти в такій редакції:

"12.2. Відповідно до встановлених повноважень Державне казначейство України здійснює контроль за наявністю асигнувань для взяття зобов'язань та відповідністю взятих зобов'язань певним асигнуванням за їх економічними характеристиками. Відповідальність за взяті зобов'язання та цільове використання бюджетних коштів несуть розпорядники та одержувачі бюджетних коштів згідно із законодавством.

12.3. Органи Державного казначейства України здійснюють платежі на підставі платіжних доручень (додаток 34) за дорученнями розпорядників та одержувачів бюджетних коштів у разі наявності в обліку відповідного зобов'язання та фінансового зобов'язання у межах залишків на рахунках для обліку відкритих асигнувань.

Підтвердні документи (договори, звіт про результати проведення процедури закупівлі тощо) надаються у разі потреби здійснення авансування, поетапної оплати зареєстрованих фінансових зобов'язань тощо.

За умови проведеного авансування наступний платіж здійснюється після надання розпорядником бюджетних коштів до органу Державного казначейства України документів, що підтверджують отримання товарів, робіт/послуг за договорами, згідно з умовами яких було здійснене авансування".

10.3. Пункти 12.5 - 12.7 викласти в такій редакції:

"12.5. Платіжні доручення (додаток 34) подаються до органів Державного казначейства України в кількості примірників, необхідних для всіх учасників безготівкових розрахунків. Форма, обов'язкові реквізити платіжних доручень та вимоги щодо заповнення розрахункових документів на паперових носіях визначено Інструкцією про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 21.01.2004 N 22, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 29.03.2004 за N 377/8976.

12.6. Подані розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів платіжні доручення перевіряються органами Державного казначейства України щодо наявності всіх необхідних реквізитів, відповідності підписів відповідальних посадових осіб і відбитка печатки установи зразкам. За правильність оформлення та достовірність інформації, наведеної у платіжному дорученні, відповідає розпорядник (одержувач) бюджетних коштів.

Після проведення платежу на платіжних дорученнях, за якими проведено оплату, ставиться відмітка у вигляді відбитка штампа казначея "Оплачено" (додаток 35).

12.7. Платіжне доручення не приймається до виконання у разі:

неправильного заповнення реквізитів, якщо не заповнено хоча б один з реквізитів;

відсутності в обліку органів Державного казначейства України відповідних зобов'язань та фінансових зобов'язань;

невідповідності платежу зареєстрованим зобов'язанням та фінансовим зобов'язанням;

невідповідності зазначеного коду економічної класифікації видатків економічній характеристиці платежу;

обмеження здійснення видатків, що встановлюється нормативно-правовими актами;

накладення арешту на кошти, що перебувають на відповідному рахунку розпорядника;

надходження до органів Державного казначейства України відповідного рішення уповноваженого органу за результатами розгляду скарги щодо застосування процедури закупівель та/або копії позовної заяви стосовно порушень процедур закупівель, рішень, дій або бездіяльності замовника;

відсутності або недостатності невикористаних відкритих асигнувань на відповідних рахунках розпорядників бюджетних коштів у частині загального та спеціального фондів державного бюджету (крім власних надходжень);

недостатності невикористаних відкритих асигнувань та/або кошторисних призначень на відповідних рахунках бюджетних установ чи організацій в частині власних надходжень;

неподання документів, що підтверджують отримання товарів, робіт/послуг за договорами, згідно з умовами яких було здійснене авансування.

Платіжне доручення, не прийняте до виконання у зв'язку із зазначеними причинами, органами Державного казначейства України повертається без виконання. На зворотному боці платіжного доручення робиться запис про причину повернення без виконання та зазначається дата його повернення за підписами головного бухгалтера або його заступника і виконавця. Платіжне доручення, не прийняте до виконання, не пізніше наступного робочого дня повертається розпорядникам (одержувачам) бюджетних коштів, від яких вони надійшли".

10.4. Абзац третій пункту 12.8 виключити.

10.5. Абзаци перший та другий пункту 12.10 викласти в такій редакції:

"12.10. Розрахункові документи надаються як на паперових, так і на електронних носіях.

Усі реквізити розрахункового документа на електронних носіях повинні бути аналогічні реквізитам документа на паперових носіях".

10.6. Абзац перший пункту 12.11 викласти в такій редакції:

"12.11. Розпорядники та одержувачі бюджетних коштів відповідають за правильність заповнення розрахункового документа, у тому числі номерів рахунків і кодів банків, суми податків, кодів бюджетної класифікації тощо".

10.7. У пункті 12.14 цифри "33" замінити цифрами "36".

10.8. В абзаці першому пункту 12.15 цифри "34" замінити цифрами "37".

11. У розділі 13:

11.1. У пункті 13.1 цифри "33" замінити цифрами "36".

11.2. Пункт 13.2 викласти в такій редакції:

"13.2. Розпорядники та одержувачі бюджетних коштів при отриманні заробітної плати і прирівняних до неї платежів разом із заявкою на видачу готівки повинні подавати платіжні доручення на перерахування платежів, утриманих із заробітної плати працівників та нарахованих на фонд оплати праці податків до бюджету і зборів до державних цільових фондів, або документальне підтвердження їх сплати раніше (звільнення від сплати).

У реквізиті платіжного доручення "Призначення платежу" в разі сплати платежів, утриманих із заробітної плати працівників та нарахованих на фонд оплати праці податків до бюджету і зборів до державних цільових фондів, зазначається період, за який здійснено виплату".

11.3. Пункт 13.4 викласти в такій редакції:

"13.4. Готівка на здійснення інших видатків, які не можуть бути проведені у безготівковій формі, розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів видається на підставі заявки на видачу готівки".

11.4. Пункт 13.6 викласти в такій редакції:

"13.6. Після отримання підприємством (установою, організацією) матеріальних цінностей або послуг, придбаних/отриманих за готівку, до органів Державного казначейства України подаються документи, які підтверджують здійснені видатки (акти придбання матеріальних цінностей чи послуг, рахунки-фактури тощо).

Акт придбання матеріальних цінностей складається за формою, наведеною в додатку 38, затверджується керівником підприємства (установи, організації) або його заступником та підписується комісією, яка створена відповідним розпорядником".

11.5. Пункт 13.8 доповнити абзацом такого змісту:

"Розпорядники та одержувачі бюджетних коштів списують чекові книжки в загальновстановленому порядку".

11.6. Пункт 13.9 виключити. У зв'язку з цим пункти 13.10 і 13.11 уважати відповідно пунктами 13.9 і 13.10.

11.7. Пункт 13.9 після слова "зазначають" доповнити словами "зміст операції з визначенням коду економічної класифікації видатків і".

12. У розділі 14:

12.1. У пункті 14.2:

в абзаці другому цифри "36" замінити цифрами "39";

абзац третій виключити.

12.2. Пункт 14.5 викласти в такій редакції:

"14.5. Гривневий еквівалент перерахованої валюти в той самий день на підставі наданих розпорядниками бюджетних коштів реєстрів зобов'язань, фінансових зобов'язань та платіжних доручень списується з реєстраційного рахунку розпорядника".

12.3. У пункті 14.6:

в абзаці першому слова "заявку за формою, наведеною у додатку 36 та" виключити;

в абзаці другому цифри "36" замінити цифрами "39".

12.4. Доповнити розділ пунктом 14.7 такого змісту:

"14.7. На суму коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України, у частині, яка згідно із законом про Державний бюджет України належить до доходів загального фонду державного бюджету, Міністерством фінансів України на підставі даних Міністерства закордонних справ України дається дозвіл на зарахування до доходів загального фонду державного бюджету коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України, і спрямовування їх на здійснення видатків з функціонування закордонних дипломатичних установ України, у частині, яка згідно з законом про Державний бюджет України належить до доходів спеціального фонду державного бюджету. Міністерством закордонних справ України готується повідомлення про зарахування до доходів спеціального фонду державного бюджету коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України, і спрямування їх на здійснення видатків з функціонування Консульської служби України.

На суму дозволів та повідомлень Міністерство закордонних справ України надає до Державного казначейства України розподіл відкритих асигнувань у національній валюті України на паперових та електронних носіях з приміткою "Дозвіл від ____________ N ______" (Повідомлення від ____________ N ____).

На суму поданих розподілів за дозволами готуються реєстри на відкриття асигнувань та складається зведення реєстрів відкритих асигнувань.

На суму поданих розподілів за повідомленнями готується розпорядження про відкриті асигнування за узагальненими показниками спеціального фонду та готується розпорядження на перерахування коштів з рахунку Державного казначейства України (додаток 32).

Реєстри на відкриття асигнувань, зведення реєстрів відкритих асигнувань та розпорядження готуються з приміткою "Коригування асигнувань відповідно до наказу Міністерства фінансів України та Міністерства закордонних справ України із зазначенням номера та дати дозволу / повідомлення і до управлінь не направляються".

13. Розділ 15 виключити. У зв'язку з цим розділи 16 і 17 уважати відповідно розділами 15 і 16 з відповідною зміною нумерації їх пунктів.

14. Пункт 16.2 розділу 16 виключити.

15. Додатки 3 - 7, 11 - 38 викласти в новій редакції (додаються).

16. Доповнити Порядок новим додатком 39 (додається).

 

Директор Департаменту методології
з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності

 
 
Н. І. Сушко

 

 

_________________________________________________________
(назва органу Державного казначейства України)

ЗАРЕЄСТРОВАНО
ТА ВЗЯТО НА ОБЛІК

N _______ "___" ____________ 200_ року

Реєстраційний N зобов'язання __________*

КЕКВ ______________*

Відповідальна особа _______________________________
                                                       (посада, підпис, ініціали, прізвище)

 

____________
* При реєстрації розпису, кошторису та довідок про внесення змін до зазначених документів параметри "Реєстраційний N зобов'язання" та "КЕКВ ________" не заповнюються.

 

ВИТЯГ
З РІЧНОГО РОЗПИСУ АСИГНУВАНЬ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ (ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ) на 200_ рік

КВК ________

___________________________________________
(назва головного розпорядника бюджетних коштів)

(тис. грн.)

Код

Найменування

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

Начальник відділу

_____________
(підпис)

__________________________
(ініціали, прізвище)

 

ВИТЯГ
З ПОМІСЯЧНОГО РОЗПИСУ АСИГНУВАНЬ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ (ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ) на 200_ рік

КВК ________

___________________________________________
(назва головного розпорядника бюджетних коштів)

(тис. грн.)

Код

Найменування

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Начальник відділу

_____________
(підпис)

__________________________
(ініціали, прізвище)

 

ВИТЯГ
З РІЧНОГО РОЗПИСУ ВИТРАТ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ З РОЗПОДІЛОМ ЗА ВИДАМИ НАДХОДЖЕНЬ на 200_ рік

(тис. грн.)

Код*

Найменування

Усього

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього:

____________
* У графі "Код" заповнюються коди програмної класифікації видатків та коди видів надходжень, які направляються на виконання зазначених програм.

Начальник відділу

_____________
(підпис)

__________________________
(ініціали, прізвище)

 

ВИТЯГ
З ПОМІСЯЧНОГО РОЗПИСУ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ (ЗА ВИНЯТКОМ ВЛАСНИХ НАДХОДЖЕНЬ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ ТА ВІДПОВІДНИХ ВИДАТКІВ) на 200_ рік

КВК ________

___________________________________________
(назва головного розпорядника бюджетних коштів)

(тис. грн.)

Код

Найменування

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Начальник відділу

_____________
(підпис)

__________________________
(ініціали, прізвище)

 

ЗВЕДЕННЯ ПОКАЗНИКІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ на 200__рік

Код відомчої класифікації та назва головного розпорядника бюджетних коштів _____________________

(грн.)

Показники

Ступінь розпорядника

КПК

Разом за спеціальним фондом

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами

Інші джерела власних надходжень*

Інші надходження

разом

у т. ч. за підгрупами

разом

у т. ч. за підгрупами

25010100

25010200

25010300

25010400

25020100

25020200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом щодо головного розпорядника бюджетних коштів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(________)        ____________________________________    ________________    ________________________    __________
(код території)                     (назва розпорядника бюджетних коштів)                   (код розпорядника)                              (назва УДК)                              (код УДК)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом щодо розпорядника бюджетних коштів

Видатки та надання кредитів - усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні видатки (1000)**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні видатки (2000)**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* Плануються за наявності підстави.

** Заповнюється у розрізі кодів економічної класифікації видатків.

Головний бухгалтер
(начальник планово-фінансового управління/відділу)

 
___________
(підпис)

 
______________________
(ініціали, прізвище)

 

РІЧНИЙ РОЗПИС АСИГНУВАНЬ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ (ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ) на 200__рік

_______________________________________
(назва органу Державного казначейства України)

(грн.)

Ступінь розпорядника бюджетних коштів

КПК

КЕКВ

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(________)      _________________________________________________
        (КВК)                                 (назва головного розпорядника бюджетних коштів)

(__________)      ________________________________________________
(код розпорядника)                            (назва розпорядника бюджетних коштів)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом щодо КПК

Разом
щодо розпорядника бюджетних коштів

Разом щодо КВК

Усього

Начальник структурного підрозділу
Державного казначейства України

 
____________
(підпис)

 
_____________________________
(ініціали, прізвище)

 

ПОМІСЯЧНИЙ РОЗПИС АСИГНУВАНЬ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ (ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ) на 200_ рік

___________________________________________
(назва органу Державного казначейства України)

(грн.)

Ступінь розпорядника бюджетних коштів 

КПК 

КЕКВ 

Усього 

Суми 

січень 

лютий 

березень 

квітень 

травень 

червень 

липень 

серпень 

вересень 

жовтень 

листопад 

грудень 

(_______)      ________________________________________________________
       (КВК)                                    (назва головного розпорядника бюджетних коштів) 

     (________)      ________________________________
(код розпорядника)                          (назва розпорядника) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом щодо КПК 

Разом щодо розпорядника бюджетних коштів 

Разом щодо КВК 

Усього 

Начальник структурного підрозділу Державного казначейства України 

______________
(підпис) 

________________________
(ініціали, прізвище) 

 

ПОМІСЯЧНИЙ РОЗПИС СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ (ЗА ВИНЯТКОМ ВЛАСНИХ НАДХОДЖЕНЬ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ ТА ВІДПОВІДНИХ ВИДАТКІВ)

___________________________________________
(назва органу Державного казначейства України)

(грн.)

Ступінь розпорядника бюджетних коштів 

КПК 

КЕКВ 

Усього 

Суми 

січень 

лютий 

березень 

квітень 

травень 

червень 

липень 

серпень 

вересень 

жовтень 

листопад 

грудень 

(_______)      ________________________________________________________
        (КВК)                                       (назва головного розпорядника бюджетних коштів

     (________)      ________________________________
(код розпорядника)                          (назва розпорядника) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом щодо КПК 

Разом щодо розпорядника бджетних коштів 

Разом щодо КВК 

Усього 

Начальник структурного підрозділу Державного казначейства України 

______________
(підпис) 

________________________
(ініціали, прізвище) 

 

РІЧНИЙ РОЗПИС ВИТРАТ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ З РОЗПОДІЛОМ ЗА ВИДАМИ НАДХОДЖЕНЬ на 200_ рік

___________________________________________
(назва органу Державного казначейства України)

(грн.)

Показники 

Ступінь розпорядника 

КПК 

Разом за спеціальним фондом 

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами 

Інші джерела власних надходжень* 

Інші надходження 

разом 

у т. ч. за підгрупами 

разом 

у т. ч. за підгрупами 

25010100 

25010200 

25010300 

25010400 

25020100 

25020200 

(_______) ________________________________________________________
     (КВК)                               (назва головного розпорядника бюджетних коштів) 

    (__________) ________________________________________________
(код розпорядника)                           (назва розпорядника бюджетних коштів) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Видатки та надання кредитів -
усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Поточні видатки (1000)** 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Капітальні видатки (2000)** 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом щодо КПК 

Разом щодо розпорядника бюджетних коштів 

Разом щодо КВК 

Усього 

____________
* Плануються за наявності підстави.

** Заповнюється у розрізі кодів економічної класифікації видатків.

Начальник структурного підрозділу Державного казначейства України 

______________
(підпис) 

________________________
(ініціали, прізвище) 

 

РЕЄСТР ЗМІН N ____ від ____________
РОЗПОДІЛУ ПОКАЗНИКІВ ЗВЕДЕНИХ КОШТОРИСІВ на 200_ рік

КВК ____________________ 

___________________________________________________
(назва розпорядника бюджетних коштів) 

довідка N _____ від ____________

(грн.)

Ступінь розпорядника бюджетних коштів 

КПК 

КЕКВ 

Сума змін (зменшення " - ", збільшення " + ") 

Усього 

загальний фонд 

спеціальний фонд 

  

  

  

  

  

  

Разом
щодо головного розпорядника бюджетних коштів 

(__________)           (________)       __________________________________    ____________________________________   ___________________
  (код території)          (код розпорядника)                               (назва розпорядника)                                                            (назва органу УДК)                                                    (код УДК) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом
щодо розпорядника бюджетних коштів 

  

  

  

  

  

  

Головний бухгалтер
(начальник планово-фінансового управління/відділу) 

 
_____________
(підпис) 

 
_______________________
(ініціали, прізвище) 

 

РЕЄСТР ЗМІН N _____ від ____________
РОЗПОДІЛУ ПОКАЗНИКІВ ЗВЕДЕНИХ ПЛАНІВ АСИГНУВАНЬ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ на 200_ рік

довідка N _____ від ____________

Код та назва відомчої класифікації головного розпорядника бюджетних коштів _____________________

(грн.)

Ступінь розпорядника бюджетних коштів 

КПК 

КЕКВ 

Разом на рік 

У тому числі за місяцями 

січень 

лютий 

березень 

квітень 

травень 

червень 

липень 

серпень 

вересень 

жовтень 

листопад 

грудень 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом
щодо головного розпорядника бюджетних коштів 

   (_______)     _______________________      (__________________)      _________________________      _______________
(код території)                (назва розпорядника)                            (код розпорядника)                                      (назва УДК)                                          (код УДК) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом
щодо розпорядника бюджетних коштів 

Головний бухгалтер
(начальник планово-фінансового управління/відділу) 

 
____________
(підпис) 

 
___________________________
(ініціали, прізвище) 

 

РЕЄСТР ЗМІН N ______ від ____________
РОЗПОДІЛУ ПОКАЗНИКІВ ЗВЕДЕНИХ ПЛАНІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ (ЗА ВИНЯТКОМ ВЛАСНИХ НАДХОДЖЕНЬ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ ТА ВІДПОВІДНИХ ВИДАТКІВ) на 200_ рік

Код та назва відомчої класифікації головного розпорядника бюджетних коштів _____________________

(грн.)

Ступінь розпорядника бюджетних коштів 

КПК 

КЕКВ 

Разом на рік 

У тому числі за місяцями 

січень 

лютий 

березень 

квітень 

травень 

червень 

липень 

серпень 

вересень 

жовтень 

листопад 

грудень 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом
щодо головного розпорядника бюджетних коштів 

   (_______)      ___________________________      (______________)      _________________________      _______________
(код території)                      (назва розпорядника)                             (код розпорядника)                                  (назва УДК)                                        (код УДК) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом
щодо розпорядника бюджетних коштів 

Головний бухгалтер
(начальник планово-фінансового управління/відділу) 

 
_____________
(підпис) 

 
___________________________
(ініціали, прізвище) 

 

РЕЄСТР ЗМІН N ____ від ____________
ЗВЕДЕННЯ ПОКАЗНИКІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ на 200_ рік

Код відомчої класифікації та назва головного розпорядника бюджетних коштів _____________________

(грн.)

Показники 

Ступінь розпорядника 

КПК 

Суми змін (зменшення "-", збільшення "+") 

Разом 

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами 

Інші джерела власних надходжень* 

разом 

у т. ч. за підгрупами 

разом 

у т. ч. за підгрупами 

25010100 

25010200 

25010300 

25010400 

25020100 

25020200 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом щодо головного розпорядника бюджетних коштів 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 (________)      ____________________________________      (_______________)      ________________________      __________
(код території)                  (назва розпорядника бюджетних коштів)                       (код розпорядника)                                 (назва УДК)                                (код УДК) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом щодо розпорядника бюджетних коштів 

Видатки та надання кредитів -
усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Поточні видатки (1000)** 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Капітальні видатки (2000)** 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

____________
* Плануються за наявності підстави.

** Заповнюється у розрізі кодів економічної класифікації видатків.

Головний бухгалтер
(начальник планово-фінансового управління/відділу) 

 
____________
(підпис) 

 
___________________________
(ініціали, прізвище) 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ N _____ від ____________
ПРО ЗМІНИ РІЧНОГО РОЗПИСУ АСИГНУВАНЬ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ (ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ) на 200_ рік

_____________________________________________________________
(код та назва органу Державного казначейства України)

(грн.)

Ступінь розпорядника бюджетних коштів 

КПК 

КЕКВ 

Сума змін (зменшення "-", збільшення "+") 

усього 

загальний фонд 

спеціальний фонд 

(________)      ___________________________________________________
        (КВК)                                 (назва головного розпорядника бюджетних коштів) 

(____________)      __________________________________________
(код розпорядника)                                          (назва розпорядника) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом щодо КПК 

Разом
щодо розпорядника бюджетних коштів 

Разом щодо КВК 

Усього 

Начальник структурного підрозділу
Державного казначейства України 

 
____________
(підпис) 

 
_____________________
(ініціали, прізвище) 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ N _____ від ____________
ПРО ЗМІНИ ПОМІСЯЧНОГО РОЗПИСУ АСИГНУВАНЬ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ (ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ) на 200_ рік

____________________________________________________
(код та назва органу Державного казначейства України)

(грн.)

Ступінь розпорядника бюджетних коштів 

КПК 

КЕКВ 

Сума змін (зменшення " -", збільшення " +") 

усього 

січень 

лютий 

березень 

квітень 

травень 

червень 

липень 

серпень 

вересень 

жовтень 

листопад 

грудень 

(_________)      _________________________________________________________
         (КВК)                                        (назва головного розпорядника бюджетних коштів) 

(_________)      __________________________________________________
(код розпорядника)                           (назва розпорядника бюджетних коштів) 

Разом щодо КПК 

Разом щодо розпорядника бюджетних коштів 

Усього щодо КВК 

Усього 

Начальник структурного підрозділу Державного казначейства України 

_____________
(підпис) 

______________________
(ініціали, прізвище) 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ N _____ від ____________
ПРО ЗМІНИ ПОМІСЯЧНОГО РОЗПИСУ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ (ЗА ВИНЯТКОМ ВЛАСНИХ НАДХОДЖЕНЬ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ ТА ІНШИХ ВИДАТКІВ) на 200__рік

____________________________________________________
(код та назва органу Державного казначейства України)

(грн.)

Ступінь розпорядника бюджетних коштів 

Найменування кодів 

Сума змін (зменшення "-", збільшення "+") 

усього 

січень 

лютий 

березень 

квітень 

травень 

червень 

липень 

серпень 

вересень 

жовтень 

листопад 

грудень 

КПК 

КЕКВ 

(________) ________________________________________________________
       (КВК)                                (назва головного розпорядника бюджетних коштів) 

(_________) _____________________________________________________
(код розпорядника)                      (назва розпорядника бюджетних коштів) 

Разом щодо КПК 

Разом щодо розпорядника бюджетних коштів 

Разом щодо КВК 

Усього 

Начальник структурного підрозділу Державного казначейства України 

_____________
(підпис) 

_______________________
(ініціали, прізвище) 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ N _____ від ____________
ПРО ЗМІНИ РІЧНОГО РОЗПИСУ ВИТРАТ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ З РОЗПОДІЛОМ ЗА ВИДАМИ НАДХОДЖЕНЬ на 200_ рік

___________________________________________
(назва органу Державного казначейства України)

(грн.)

Показники 

Ступінь розпорядника 

КПК 

Суми змін (зменшення "-", збільшення "+") 

Разом 

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами 

Інші джерела власних надходжень* 

разом 

у т. ч. за підгрупами 

разом 

у т. ч. за підгрупами 

25010100 

25010200 

25010300 

25010400 

25020100 

25020200 

(_______)      ________________________________________________________
       (КВК)                                     (назва головного розпорядника бюджетних коштів) 

(__________)      ________________________________________________
(код розпорядника)                             (назва розпорядника бюджетних коштів) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Видатки та надання кредитів -
усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Поточні видатки (1000)** 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Капітальні видатки (2000)** 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом щодо КПК 

Разом щодо розпорядника бюджетних коштів 

Разом щодо КВК 

Усього 

____________
* Плануються за наявності підстави.

** Заповнюється у розрізі кодів економічної класифікації видатків.

Начальник структурного підрозділу ДКУ 

___________
(підпис) 

________________________
(ініціали, прізвище) 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ N ___________
ЩОДО ЗАРАХУВАННЯ АСИГНУВАНЬ НА УЗАГАЛЬНЕНІ РАХУНКИ ВІДКРИТИХ АСИГНУВАНЬ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ від ____________

(грн.)

Код 

Назва головного розпорядника бюджетних коштів 

Номер рахунку * 

Дебет 

Кредит 

Примітка 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом за розпорядженням: 

  

  

____________
* При підготовці розпорядження на перерахування міжбюджетних трансфертів зазначається назва бюджету, якому перераховується трансферт.

Директор Департаменту 

________________
(підпис) 

_______________________
(ініціали, прізвище) 

 

_________________
      (код казначейства) 

___________________________________
(назва органу Державного казначейства України) 

__________
  (код клієнта) 

_____________________________________________
(назва клієнта) 

__________________________________
                            (назва рахунку) 

  

ВИПИСКА
З РАХУНКУ ВІДКРИТИХ АСИГНУВАНЬ ЗА УЗАГАЛЬНЕНИМИ ПОКАЗНИКАМИ _______________
за період з ____________ до ____________ 200_ р.

КВК: ___________

Вхідний залишок: _________________

(грн.)

Номер операції 

Тип операції 

Дата операції 

Дата документа 

Номер документа 

Дебет 

Кредит 

КПК 

КЕКВ 

Сума 

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

_____________________
(посада виконавця) 

____________
(підпис) 

______________________
(ініціали, прізвище) 

 

______________________________
  (назва розпорядника бюджетних коштів) 

КВК _________ 

РОЗПОДІЛ
ВІДКРИТИХ АСИГНУВАНЬ З РАХУНКУ
N _________________ від ___ ____________ 200_р. N __________

Код коштів______

(грн.)

N з/п 

Код території 

Код за ЄДРПОУ 

Код розпорядника бюджетних коштів 

Назва розпорядника бюджетних коштів 

Банківські реквізити 

КПК 

КЕКВ 

Сума, усього 

У т. ч. 

назва банку 

код банку 

номер рахунку 

перерахування коштів 

оплата рахунків 

10 

11 

12 

13 

Сума всього, у т. ч. щодо КПК та КЕКВ

Суму писати словами:

Керівник 

________________
(підпис) 

____________________________
(ініціали, прізвище) 

Головний бухгалтер 

________________
(підпис) 

____________________________
(ініціали, прізвище) 

  

М. П. 

  

 

ЖУРНАЛ
РЕЄСТРАЦІЇ РОЗПОДІЛУ ВІДКРИТИХ АСИГНУВАНЬ
ЗА ПЕРІОД ____________________

 

Код коштів ___________

КВК _________________

Дата складання розподілу 

Номер розподілу 

Дата реєстрації 

Номер реєстрації 

Сума, грн. 

Відповідальна особа Державного казначейства України 

Код операції 

Примітка 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом за КВК: 

Разом за розподілами: 

 

РЕЄСТР
НА ВІДКРИТТЯ АСИГНУВАНЬ

_______________________________________
(назва органу Державного казначейства України)

від ___ ____________ 200_ р. N _________

Код коштів _________

(грн.)

N з/п 

КОК 

Назва розпорядника бюджетних коштів 

КВК 

КПК 

КЕКВ 

Сума, усього 

У т. ч 

Примітка 

перерахування коштів 

оплата рахунків 

10 

Усього __________________________________________
                                              (суму писати словами) 

Директор Департаменту 

_________________
(підпис) 

__________________________
(ініціали, прізвище) 

 

ЗВЕДЕННЯ РЕЄСТРІВ N ______
ВІДКРИТИХ АСИГНУВАНЬ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

Код коштів_________

(грн.)

N з/п 

Код території 

Назва управління Державного казначейства України 

Сума 

Примітка 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього: 

Сума словами:

Директор Департаменту 

________________
(підпис) 

______________________
(ініціали, прізвище) 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ПРО ВІДКРИТІ АСИГНУВАННЯ ЗА УЗАГАЛЬНЕНИМИ ПОКАЗНИКАМИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ від ____________ N _________

(грн.)

Код 

Назва головного розпорядника бюджетних коштів 

Номер рахунку 

Сума 

Примітка 

дебет 

кредит 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом за розпорядженням: 

  

Директор Департаменту 

________________
(підпис) 

______________________
(ініціали, прізвище) 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
НА ПЕРЕРАХУВАННЯ КОШТІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ від ____________

МФО: 820172

ЄДРПОУ: 20055032

(грн.)

N з/п 

Назва головного розпорядника бюджетних коштів* 

Дебет рахунку
N ХХХХХХХХХХХХ 

Кредит рахунку
N ХХХХХХХХХХХХ 

Сума 

  

  

  

  

  

Разом за розпорядженням 

________________________________
(суму писати словами) 

____________
* При підготовці розпорядження на перерахування міжбюджетних трансфертів зазначається назва бюджету, якому перераховується трансферт.

Директор Департаменту 

___________
(підпис) 

_____________________
(ініціали, прізвище) 

Отримав: директор Департаменту 

___________
(підпис) 

_____________________
(ініціали, прізвище) 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
НА ПЕРЕРАХУВАННЯ КОШТІВ З РАХУНКУ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА N ______________
від ___ ____________ 200_ р. за N ____________

Код коштів _______

(грн.)

N з/п 

Код території 

Код за ЄДРПОУ 

Код одержувача коштів 

Назва одержувача коштів 

Банківські реквізити 

КПК 

КЕКВ 

Сума перерахування 

назва установи банку 

код банку 

номер рахунку 

усього 

у т. ч. оплата рахунків 

10 

11 

12 

Разом_______________________________
                                (суму писати словами)

Директор Департаменту 

___________________
(підпис) 

_______________________________
(ініціали, прізвище) 

Директор Департаменту 

___________________
(підпис) 

_______________________________
(ініціали, прізвище) 

Отримав: начальник Управління 

___________________
(підпис) 

_______________________________
(ініціали, прізвище) 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ N _____ від ____________
ПРО ЗМІНИ ПОМІСЯЧНОГО РОЗПИСУ АСИГНУВАНЬ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ на 200_ рік

УДК ________________________________

(грн.)

КПК / КЕКВ
Код МБ 

Найменування 

Сума змін (зменшення " -", збільшення " +") 

усього 

січень 

лютий 

березень 

квітень 

травень 

червень 

липень 

серпень 

вересень 

жовтень 

листопад 

грудень 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

УСЬОГО 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Начальник відділу 

____________
(підпис) 

______________________
(ініціали, прізвище) 

 

ЗРАЗОК

 

Примітка. У полі "Призначення платежу" можуть бути введені додаткові параметри, визначені Державним казначейством України.

 

 

ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ

ОПЛАЧЕНО

Казначей ________________
                                     (номер) 

Дата 

 

ДОВІДКА
ПРО НАДХОДЖЕННЯ У НАТУРАЛЬНІЙ ФОРМІ
за станом на ____________ 200_ р.

Установа ___________________________________________________________________

Територія __________________________________________________________________

Код та назва відомчої класифікації видатків головного розпорядника бюджетних
коштів _____________________________________________________________________

Код та назва програмної класифікації видатків державного бюджету ________________

(код та назва тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів) __________________ 

(грн.)

Показники 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

надходження 

касові видатки 

надходження 

касові видатки 

Надходження - усього 

  

  

  

  

у тому числі:
за видами надходжень за кодами класифікації доходів 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Видатки - усього 

  

  

  

  

у тому числі:
за кодами економічної класифікації видатків 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Керівник 

_________________
(підпис) 

_______________________
(ініціали, прізвище) 

Головний бухгалтер 

_________________
(підпис) 

_______________________
(ініціали, прізвище) 

"___" ____________ 200_ р. 

  

  

 

N чека

дата отримання готівки

N рахунку групи 257

_______________________________________________________
(назва органу Державного казначейства)

ЗАЯВКА
НА ВИДАЧУ ГОТІВКИ ТА ПЕРЕРАХУВАННЯ КОШТІВ НА ВКЛАДНІ РАХУНКИ

"___" ____________ 200_ р.

_______________________________________________________
                                                                    (назва розпорядника бюджетних коштів) 

_______________________________________________________
                                            (номер реєстраційного / спеціального реєстраційного рахунку, КПКВ) 

просить погодити (необхідне підкреслити): 1) видачу готівки; 2) перерахування коштів

_______________________________________________________
                                                       (мета, код економічної класифікації видатків і повна назва) 

видати чек на суму ______________________________
                                                                  (писати словами) 

на ім'я _____________________________________________________________________________
                                                           (прізвище, ім'я, по батькові, зразок підпису, посада) 

дані паспорта (посвідчення - для військових)
серія ______, N __________ від ____________, виданий ___________________;

перерахувати кошти в сумі ________________________________
                                                                                   (писати словами) 

_______________________________________________________
                                                                                    (установа банку) 

Розрахункова відомість із заробітної плати за ____________ місяць 200_ р. 

(грн.)

N з/п 

Нараховано за місяць 

Утримано 

Сума до виплати готівки 

Перерахування на вкладні рахунки 

показники 

сума 

разом 

податок з доходів фізичних осіб 

до Пенсійного фонду України 

до Фонду загально-
обов'язкового державного соціального страхуванна на випадок безробіття 

до Фонду соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності 

профспілкові внески 

інші утримання 

виплачено в міжрозрахунковий період 

Заробітної плати 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Грош. утримання 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Заробітної плати працюючим інвалідам 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Компенсація з доходів фізичних осіб 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Депоненти 

х 

  

х 

х 

х 

х 

х 

х 

  

  

  

  

Разом: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

З них: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

а) мат. допомоги 

  

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

  

  

  

б) лікарняних 

  

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

  

  

  

в) інші виплати (відпускні) 

  

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

  

  

  

Виплати в міжрозрахунковий період* 

х 

  

  

  

  

  

  

  

х 

х 

х 

Належить до перерахування 

х 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

____________
* Заповнюється лише при кінцевому розрахунку за звітний період.

Вхідне сальдо ______________

Вихідне сальдо ___________

Нарахування на заробітну плату

(грн.)

N з/п 

Показники 

Сума нарахованої заробітної плати 

До Пенсійного фонду України 

До Фонду загально-обов'язкового державного страхування на випадок безробіття 

До Фонду соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності 

До Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань 

Інші нарахування 

Усього нараховано за розрахунковий період 

  

  

  

  

  

  

Перераховано в міжрозрахунковий період 

  

  

  

  

  

  

Підлягає перерахуванню 

  

  

  

  

  

  

Суми за нарахованою заробітною платою, утриманням і нарахуванням відповідають аналітичним і синтетичним даним у бухгалтерських регістрах

_______________________________________________________
(підпис, ініціали, прізвище відповідальної особи розпорядника бюджетних коштів)

Заборгованість за платежами, утриманими та нарахованими на заробітну плату до бюджетів та фондів, відсутня.

Виплата готівки на інші видатки:

N з/п 

Назва видатків 

КЕКВ 

Готівка до виплати 

Сума до перерахування на вкладні рахунки, грн. 

  

  

  

  

  

УСЬОГО: 

  

  

  

Керівник установи 

________
(підпис) 

________________
(ініціали, прізвище) 

Головний бухгалтер 

____________
(підпис) 

_______________________
(ініціали, прізвище) 

М. П.

Штамп казначея 

  

  

 

АКТ
ПРИДБАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ

м. _______________ 

"___" ____________ 200_ р. 

  

ЗАТВЕРДЖУЮ
___________________
___________________ 

Ми, що підписалися нижче, комісія у складі _____________________________________________
__________________________________________________________________________________

підтверджуємо факт придбання _______________________________________________________
                                                                                                                         (місце придбання,
__________________________________________________________________________________
                                                                            прізвище, ім'я, по батькові покупця) 

таких товаро-матеріальних цінностей: 

Дата придбання 

Найменування товару 

Вага чи кількість 

Ціна за од. товару, грн. 

Сума, грн. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього: _______________________________________ грн. ________ коп.
                                               (суму писати словами) 

Голова комісії 

_________
(підпис) 

______________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

Члени комісії 

_________
(підпис) 

______________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

 

ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ

ЗАЯВКА-ДОРУЧЕННЯ N __________
НА ЗДІЙСНЕННЯ ВИДАТКІВ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ

"___" ____________ 200_ р.

Назва розпорядника бюджетних коштів __________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Номер реєстраційного/спеціального реєстраційного/рахунку _________________________________
____________________________________________________________________________________

Просимо здійснити видатки на суму _____________________________________________________
                                                                                                          (суму та назву іноземної валюти писати словами) 

Мета використання валюти ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
                                             (код програмної класифікації і повна назва, код бюджетної класифікації) 

Валюту перерахувати на рахунок N ____________________________,

відкритий у _____________________________________________________.

Іноземну валюту зобов'язуємося використати за призначенням протягом ________ банківських днів.

Гривневий еквівалент зазначеної суми видатків на дату перерахування валюти списати з рахунку N _________________.

У разі виникнення банківської комісії з конверсії просимо дані витрати списати з нашого рахунку N _______________________ за КЕКВ ________. 

Керівник 

________________
(підпис) 

____________________
(ініціали, прізвище) 

Головний бухгалтер 

________________
(підпис) 

____________________
(ініціали, прізвище) 

____________

  

Опрос