Идет загрузка документа (31 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Порядку учета обязательств распорядителей бюджетных средств в органах Государственного казначейства Украины

Государственное казначейство Украины
Приказ от 23.06.2006 № 165
Утратил силу

Про затвердження Змін до Порядку обліку зобов'язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства України

Наказ Державного казначейства України
Міністерства фінансів України
від 23 червня 2006 року N 165

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
7 липня 2006 р. за N 811/12685

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Державного казначейства України
від 9 серпня 2004 року N 136

згідно з наказом Міністерства фінансів України 
від 2 березня 2012 року N 309)

Відповідно до статей 48, 51, 112 Бюджетного кодексу України та з метою забезпечення здійснення контролю органами Державного казначейства України при прийнятті зобов'язань розпорядниками і одержувачами коштів державного та місцевих бюджетів, які перебувають на казначейському обслуговуванні, удосконалення механізмів використання бюджетних коштів та управління бюджетними коштами НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку обліку зобов'язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства України, затвердженого наказом Державного казначейства України від 09.08.2004 N 136 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.08.2004 за N 1068/9667 (із змінами), що додаються.

2. Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності (Сушко Н. І.) забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності (Сушко Н. І.) довести зазначені Зміни управлінням Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі до відома та керівництва в роботі.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Даневича О. С. та заступника Голови Чечуліну О. О.

 

Голова 

О. В. Шлапак 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Міністр фінансів України 

В. М. Пинзеник 

 

Зміни до Порядку
обліку зобов'язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства України

1. У пункті 1.1 розділу 1 у кінці речення слова "органами Державного казначейства України" виключити.

2. У розділі 2:

2.1. Пункт 2.1 виключити.

У зв'язку з цим пункти 2.2 - 2.15 уважати відповідно пунктами 2.1 - 2.14.

2.2. Пункти 2.2 і 2.3 викласти в такій редакції:

"2.2. Розпорядники бюджетних коштів за умови взяття зобов'язання протягом 3 робочих днів з дати його виникнення подають до відповідного органу Державного казначейства України Реєстр зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів (далі - Реєстр) (додаток 1) на паперових (у двох примірниках) та електронних носіях і оригінали документів або їх копії, засвідчені в установленому порядку, що підтверджують факт узяття зобов'язання.

За умови взяття зобов'язання, що виникло на виконання зовнішньоекономічних договорів (контрактів), розпорядник бюджетних коштів проставляє суму в Реєстрі розрахунково, на підставі договору (контракту) за курсом Національного банку України на день подання Реєстру.

За зобов'язаннями за окремими напрямами видатків (наприклад, заробітна плата, стипендії, нарахування на заробітну плату, різні види допомоги, міжбюджетні трансферти, витрати на службові відрядження), у тому числі за зобов'язаннями, у яких не зазначаються суми (наприклад, договори про надання послуг зв'язку), у Реєстрі суми проставляються розпорядниками бюджетних коштів розрахунково, але в межах планових показників.

За довгостроковими зобов'язаннями, строк дії яких перевищує один бюджетний рік (довгострокові договори, більше одного року), суми в Реєстрі проставляються в межах планових показників поточного бюджетного року на підставі даних календарного плану до довгострокового договору.

2.3. У разі, якщо сума та умови зобов'язання передбачають застосування конкурсних процедур, розпорядник бюджетних коштів разом з Реєстром подає органу Державного казначейства України оригінали документів або їх копії, засвідчені в установленому порядку, відповідно до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти". Орган Державного казначейства України в межах функцій, установлених частиною другою статті 32 цього Закону, перевіряє наявність документів відповідно до обраної процедури закупівель".

2.3. Пункт 2.4 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Підтвердні документи, надані розпорядником бюджетних коштів, опрацьовуються органом Державного казначейства України на проведення видатків за захищеними статтями протягом 1 операційного дня, за іншими напрямами видатків - до 3 операційних днів".

2.4. Пункти 2.5 - 2.7 викласти в такій редакції:

"2.5. За фінансовими зобов'язаннями, які виникають у процесі виконання кошторису, розпорядники бюджетних коштів протягом 3 робочих днів з дати виникнення фінансового зобов'язання, але не пізніше останнього робочого дня місяця подають до відповідного органу Державного казначейства України Реєстр фінансових зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів (далі - Реєстр фінансових зобов'язань) (додаток 2) на паперових (у двох примірниках) та електронних носіях, а також оригінали документів або їх копії, засвідчені в установленому порядку, що підтверджують факт узяття зобов'язання та фінансового зобов'язання.

2.6. У виняткових випадках, коли такі документи розкривають плани оперативної діяльності чи специфіку органів державної влади, що забезпечують оборону або безпеку України, розпорядники бюджетних коштів подають тільки реєстри, на одному примірнику яких при поверненні проставляється відмітка "зареєстровано та взято на облік". При цьому за цільове спрямування коштів, узяття зобов'язань, фінансових зобов'язань та наявність на підтвердних документах грифа секретності відповідає розпорядник бюджетних коштів.

2.7. Дані бухгалтерського обліку з виконання кошторису на звітну дату мають відповідати аналогічним даним бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів".

2.5. Пункт 2.9 виключити.

У зв'язку з цим пункти 2.10 - 2.14 уважати відповідно пунктами 2.9 - 2.13.

2.6. У пункті 2.9 цифри "2.7" замінити цифрами "2.5".

2.7. Абзац перший пункту 2.10 викласти в такій редакції:

"2.10. У разі змін умов зобов'язань (додаткові договори, розірвання договору) розпорядник бюджетних коштів повинен протягом 3 робочих днів з дати їх виникнення подати до органів Державного казначейства України Реєстр та/або Реєстр фінансових зобов'язань і відповідні підтвердні документи".

2.8. Пункт 2.11 виключити.

У зв'язку з цим пункти 2.12, 2.13 уважати відповідно пунктами 2.11, 2.12.

2.9. Розділ доповнити новим пунктом 2.11 такого змісту:

"2.11. Органи Державного казначейства України не приймають:

а) Реєстр при:

відсутності документів, які підтверджують факт узяття зобов'язання;

невідповідності напрямів витрачання бюджетних коштів зобов'язанню;

неподанні або поданні неповного пакета підтвердних документів щодо проведення процедур закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти;

недотриманні розпорядниками бюджетних коштів бюджетних повноважень та обмежень, які вводяться законодавчими та іншими нормативно-правовими актами;

недотриманні вимог щодо оформлення поданих документів;

б) Реєстр фінансових зобов'язань при:

відсутності відповідного бюджетного зобов'язання у бухгалтерському обліку виконання державного та місцевих бюджетів;

відсутності документів, які підтверджують факт узяття фінансового зобов'язання;

недотриманні вимог щодо оформлення поданих документів.

У таких випадках органи Державного казначейства України зобов'язання та/або фінансові зобов'язання не реєструють, а повідомляють відповідних розпорядників про відмову в реєстрації зобов'язань та/або фінансових зобов'язань у письмовій формі (додаток 3). Відмови в реєстрації зобов'язань та/або фінансових зобов'язань реєструються органами Державного казначейства України в журналі реєстрації відмов у взятті зобов'язань та/або фінансових зобов'язань (додаток 4). Розпорядник бюджетних коштів у разі усунення недоліків подає виправлені документи до відповідного органу Державного казначейства України".

У зв'язку з цим пункти 2.11, 2.12 уважати відповідно пунктами 2.12, 2.13.

2.10. Пункт 2.12 викласти в такій редакції:

"2.12. Відповідальність за взяті зобов'язання, їх зміст, правильність оформлення та достовірність інформації, уключеної до реєстрів, своєчасність реєстрації зобов'язань та фінансових зобов'язань несуть розпорядники бюджетних коштів".

2.11. У пункті 2.13:

абзац перший виключити. У зв'язку з цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно абзацами першим - третім;

абзац третій викласти в такій редакції:

"Бюджетні фінансові зобов'язання щодо виплати субсидій, допомоги, пільг за оплатою за спожиті житлово-комунальні послуги та компенсацій громадянам з бюджету, на що згідно із законодавством України мають право відповідні категорії громадян, обліковуються органами Державного казначейства України незалежно від визначених на цю мету бюджетних призначень і бюджетних асигнувань".

2.12. Розділ доповнити новим пунктом 2.14 такого змісту:

"2.14. При виконанні рішень, які прийняті органами державної влади, про списання коштів з рахунків розпорядників бюджетних коштів органи Державного казначейства України відображають в обліку відповідні бюджетні зобов'язання та фінансові зобов'язання. Після проведення примусового списання коштів з рахунків розпорядники бюджетних коштів повинні привести у відповідність до проведених операцій зобов'язання та фінансові зобов'язання".

3. Розділ 3 виключити.

У зв'язку з цим розділи 4 - 8 уважати відповідно розділами 3 - 7 з відповідною зміною нумерації їх пунктів.

4. У розділі 3:

4.1. У другому реченні пункту 3.1 слово "кредитування" доповнити словом "бюджету".

4.2. У пункті 3.2 цифру "4" замінити цифрою "5".

5. У розділі 4:

5.1. Пункт 4.1 викласти в такій редакції:

"4.1. По закінченні бюджетного періоду (31 грудня або інший останній день бюджетного періоду, якщо Міністром фінансів України визначено інший термін закриття рахунків) розпорядники бюджетних коштів проводять інвентаризацію активів та зобов'язань і за даними обліку визначають суми небюджетних фінансових зобов'язань. Інформація подається органам Державного казначейства України".

5.2. Пункт 4.2 виключити.

6. У пункті 5.2 розділу 5 виключити слова "та платіжного доручення"; слова "тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів" замінити словами "тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів".

7. Розділ 6 виключити.

У зв'язку з цим розділ 7 уважати розділом 6, а пункти 7.1 - 7.3 уважати відповідно пунктами 6.1 - 6.3.

8. У розділі 6:

8.1. Розділ доповнити новим пунктом 6.2 такого змісту:

"6.2. Порушення розпорядниками бюджетних коштів вимог щодо прийняття ними бюджетних зобов'язань є підставою для призупинення бюджетних асигнувань".

У зв'язку з цим пункти 6.2, 6.3 уважати відповідно пунктами 6.3, 6.4.

8.2. Абзац перший пункту 6.3 викласти в такій редакції:

"6.3. У разі, якщо за даними річного звіту про виконання державного та місцевих бюджетів у розпорядника бюджетних коштів є небюджетні зобов'язання (небюджетна кредиторська заборгованість), до такого розпорядника бюджетних коштів застосовуються заходи згідно з вимогами Бюджетного кодексу України та інших відповідних нормативно-правових актів України".

9. Додатки 1 - 5 до Порядку викласти в новій редакції, що додається.

 

Директор Департаменту методології
з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності 

 
 
Н. І. Сушко
 

 

Реєстр зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів

від ____________ N ___

Дані бюджетної установи (розпорядника коштів)

 

 

Дані зобов'язань

 

 

Головний бухгалтер
(керівник фінансової служби)
 

 
____________
підпис 

 
________________________
прізвище 

Виконавець 

____________
підпис 

________________________
прізвище 

____________
* Заповнюється органом Державного казначейства України (при взятті на облік).

** Заповнюється розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, якщо сума проставлена в договорі, за відсутності - сума проставляється розрахункова.

 

Реєстр фінансових зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів

від ____________ N ___

Дані бюджетної установи (розпорядника коштів)

 

 

Дані фінансових зобов'язань

 

 

Головний бухгалтер
(керівник фінансової служби)
 

 
____________
підпис 

 
________________________
прізвище 

Виконавець 

____________
підпис 

________________________
прізвище 

____________
* Заповнюється органом Державного казначейства України (при взятті на облік).

 

_____________________________________________
                (назва органу Державного казначейства України)
_____________________________________________
                                (назва розпорядника коштів)
_____________________________________________
 (номер реєстраційного / спеціального реєстраційного рахунку) 

ВІДМОВА
В РЕЄСТРАЦІЇ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ (ФІНАНСОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ)

N _________

У реєстрації зобов'язання (фінансового зобов'язання)

___________________________________________________________________________________
(назва документа)

"___" ____________ 200_ р.
                      (дата)

відмовлено у зв'язку з
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
 
 

_______________________
(начальник органу Державного
казначейства України) 

_____________
(підпис) 

_________________
(ініціали, прізвище) 

Виконавець:   _____________________________________
                                                        (ініціали, прізвище)
Тел.                 _____________________________________ 

 

________________________________________________
                   (назва органу Державного казначейства України) 

ЖУРНАЛ
реєстрації відмов у взятті зобов'язань та/або фінансових зобов'язань

N
з/п 

Дата 

Номер рахунку 

Назва розпорядника бюджетних коштів 

Сума 

Причина відмови 

Прізвище виконавця 

Відмітка (підпис) про отримання відмови 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

____________________________________
(назва розпорядника коштів) 

Код за ЄДРПОУ 

  


Реєстр-розпорядження N ___
на виділення коштів з рахунку ________________ на погашення бюджетних фінансових зобов'язань розпорядників бюджетних коштів

від ____________ 200_ р.

(грн.)

N з/п 

Дані зобов'язання 

Дані фінансового зобов'язання 

Відмітка про вико-
нання 

Сума центра-
лізова-
ного перера-
хуван-
ня** 

Номер/
дата платіж-
ного дору-
чення 

дата доку-
мента 

номер доку-
мента 

сума зобо-
в'язан-
ня 

фонд бюд-
жету* 

КТКВМБ 

КЕКВ 

сума 

у т. ч.: попе-
редня оплата 

дата доку-
мента 

номер доку-
мента 

сума зобо-
в'язан-
ня 

номер реєстра-
ційного/
спеці-
ального реєстра-
ційного рахунку 

сума 

у т. ч.: попе-
редня оплата 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* Ознака коштів.

** Заповнюється бюджетами місцевого самоврядування у разі централізованого перерахування.

 

Керівник установи 

Головний бухгалтер 

М. П. 

____________

Опрос