Идет загрузка документа (379 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Правилам организации статистической отчетности, представляемой в Национальный банк Украины

Национальный банк
Постановление от 15.05.2006 № 179
Утратил силу

Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України

Постанова Правління Національного банку України
від 15 травня 2006 року N 179

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 травня 2006 р. за N 635/12509

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 1 березня 2016 року N 129)

Додатково див. лист
 Національного банку України
 від 21 червня 2006 року N 40-116/2072-6503

Для забезпечення виконання регулятивних та наглядових функцій, складання грошової і банківської статистики згідно із статтею 67 Закону України "Про Національний банк України" Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 19.03.2003 N 124 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07.05.2003 за N 353/7674 (із змінами), що додаються.

2. Департаменту статистики та звітності (В. М. Галь) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України, банків України для використання в роботі.

3. Департаменту інформатизації (А. С. Савченко) унести потрібні зміни до програмного забезпечення.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на виконавчого директора з економічних питань І. А. Шумила.

5. Постанова набирає чинності з 1 липня 2006 року.

 

Голова 

В. С. Стельмах 

ПОГОДЖЕНО: 

  

В. о. Голови Державного комітету
фінансового моніторингу України
 

 
В. П. Зубрій
 

Голова Державного комітету
статистики України
 

 
О. Г. Осауленко
 

 

Зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України

1. У розділі 1 "Форми статистичної звітності територіальних управлінь і установ Національного банку України" додатка "Зразки та пояснення щодо заповнення форм статистичної звітності, що подається до Національного банку України":

1.1. У поясненні щодо заповнення форми N 1Д-НБУ "Баланс" третє речення абзацу третього викласти в такій редакції:

"У кінці форми звітності наводиться інформація за групами меморандних рахунків 800, 801, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809".

1.2. У поясненні щодо заповнення форми N 10-НБУ "Оборотно-сальдовий баланс" третє речення абзацу шостого викласти в такій редакції:

"У кінці форми звітності наводиться інформація за групами меморандних рахунків 800, 801, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809".

1.3. У формі N 505 "Інформація про зареєстровані договори щодо виконання резидентами перед нерезидентами боргових зобов'язань за залученими від них кредитами та позиками в іноземній валюті" і поясненні щодо її заповнення:

таблицю форми доповнити новою колонкою такого змісту:

"

Код інструменту кредитування 

26 

";

пояснення доповнити новими абзацами такого змісту:

"Колонка 26 - зазначається цифровий код інструменту кредитування, який може мати такі значення:

1 - кредит, що рефінансується за рахунок випуску боргових цінних паперів на міжнародних та іноземних фондових ринках;

2 - кредит, що залучається на умовах субординованого боргу;

3 - синдикований кредит;

4 - будь-який інший кредит, що не має ознак кредитів, позначених кодами 1 - 3.

Під час визначення інструменту кредитування слід дотримуватися принципу пріоритетності (рівень пріоритету послідовно зменшується від 1 до 4), тобто якщо кредит має ознаки кількох інструментів, то зазначається код інструменту з вищим пріоритетом. У разі, якщо кредит, що фінансується за рахунок випуску боргових цінних паперів, залучено на умовах субординованого боргу, зазначається код "1".

1.4. У поясненні щодо заповнення форми N 535 "Звіт про рух та залишки коштів на рахунках резидентів за межами України":

в абзацах п'ятому та дев'ятому цифри "27" замінити цифрами "54";

в абзаці дванадцятому цифри та слово "30 знаків" замінити словами та цифрами "до 54 знаків".

1.5. У формі N 563 "Звіт про надані фізичним і юридичним особам - резидентам і нерезидентам індивідуальні ліцензії та спеціальні дозволи на переміщення валюти України, іноземної валюти, платіжних документів, банківських металів через митний кордон України та переказування іноземної валюти за межі України" і поясненні щодо її заповнення:

назву форми та пояснення викласти в такій редакції:

"Звіт про надані фізичним і юридичним особам - резидентам і нерезидентам індивідуальні ліцензії, спеціальні дозволи та погодження на переміщення валюти України, іноземної валюти, платіжних документів, банківських металів через митний кордон України та переказування іноземної валюти за межі України";

у таблиці форми:

назву колонок 1, 5, 6, 11, 12 доповнити словом "погодження";

колонку 9 після слова "дозволу" доповнити знаком і словом "/погодження";

у поясненні:

абзац перший після слів "ліцензії/спеціальні дозволи" доповнити знаком і словом "/погодження";

абзац третій після слів "ліцензії/дозволу" й "індивідуальну ліцензію/спеціальний дозвіл" доповнити знаком і словом "/погодження";

абзаци сьомий, восьмий після слів "ліцензії/дозволу" й "індивідуальної ліцензії/спеціального дозволу" доповнити знаком і словом "/погодження";

після абзацу дванадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"5 - погодження Національного банку на переказування коштів в іноземній валюті на виконання зобов'язань щодо оплати робіт, послуг, прав інтелектуальної власності за договорами, які передбачають їх виконання, надання, передавання нерезидентами, а також на виконання зобов'язань за векселем, яким оформлена заборгованість резидента перед нерезидентом щодо такої оплати".

У зв'язку з цим абзаци тринадцятий - двадцять п'ятий уважати відповідно абзацами чотирнадцятим - двадцять шостим;

абзаци двадцять перший, двадцять третій, після слів "ліцензії/дозволу" й "індивідуальну ліцензію/спеціальний дозвіл" доповнити знаком і словом "/погодження";

абзаци двадцять п'ятий, двадцять шостий після слів "ліцензії/дозволу" й "індивідуальної ліцензії/спеціального дозволу" доповнити знаком і словом "/погодження".

1.6. У поясненні щодо заповнення форми N 682 "Звіт про застосування Національним банком України до банків заходів впливу":

в абзацах сто третьому, сто четвертому та сто сьомому слово "департаменту" замінити словом "комітету";

в абзаці сто п'ятдесят першому цифри "91" замінити цифрами "99".

1.7. Примітки форм N 747-Н "Звіт про касові обороти" та N 748-Н "Звіт про касові обороти" виключити.

1.8. Назву форми N 770 "Звіт про стан перерахування банкнот у системі Національного банку України" викласти в такій редакції:

"Звіт про стан перерахування банкнот
за ____________ 200_ року".

1.9. Назву форми N 771 "Звіт про стан перерахування монет у системі Національного банку України" викласти в такій редакції:

"Звіт про стан перерахування монет
за ____________ 200_ року".

1.10. У формі N 812 "Довідка про виконання капітальних вкладень у будівництво (реконструкцію, розширення, технічне переозброєння, проектування тощо) об'єктів" і поясненні щодо її заповнення:

у порядку подання форми слова "відділу будівництва та ремонтно-відновних робіт" замінити словами "Управлінню організації будівництва";

у поясненні:

в абзаці десятому слова "Державним комітетом будівництва, архітектури та житлової політики України" замінити словами "Міністерством будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України";

абзац тринадцятий після слів "(у тому числі авторський нагляд)" доповнити словами "та висновки органу експертизи проектно-кошторисної документації";

абзац п'ятнадцятий доповнити словами "(крім ПДВ)".

1.11. У порядку подання форми N 813 "Довідка про виконання капітального ремонту будівель і споруд об'єктів" слова "відділу будівництва та ремонтно-відновних робіт" замінити словами "Управлінню організації будівництва".

2. У розділі 2 "Форми статистичної звітності банків та підприємств" додатка "Зразки та пояснення щодо заповнення форм статистичної звітності, що подається до Національного банку України":

2.1. В абзаці третьому пояснення щодо заповнення форми N 1Д "Баланс банку" і в абзаці другому пояснення щодо заповнення форми N 10 "Оборотно-сальдовий баланс банку" цифри та знак "21.11.97 N 388" замінити словами, цифрами та знаком "17.06.2004 N 280, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.07.2004 за N 918/9517 (із змінами)".

2.2. У формі N 200 "Звіт про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу" і поясненні щодо її заповнення:

у колонці рядка III таблиці форми слова "файли-додатки" замінити словами "файли-відповіді";

у поясненні:

в абзаці шостому пункту 1 слова "файлів-додатків" замінити словами "файлів-відповідей";

в абзаці сімнадцятому пункту 5 слова "файли-додатки" замінити словами "файли-відповіді".

2.3. У формі N 302 "Звіт про класифіковані кредитні операції за формами власності" і поясненні щодо її заповнення:

у таблиці форми:

після рядка 2.6.2 доповнити рядками такого змісту:

"

2.7 

Іпотечні кредити,
із них: 

  

  

  

  

  

  

2.7.1 

державним підприємствам 

  

  

  

  

  

  

2.7.2 

недержавним підприємствам 

  

  

  

  

  

  

";

після рядка 3.3 доповнити рядком такого змісту:

"

3.4 

Іпотечні кредити

  

  

  

  

  

  

";

у розділі II "Операції з клієнтами" пояснення:

абзаци другий і третій викласти в такій редакції:

"Рядок 1.1 - 210 "Кредити, що надані органам державної влади" (2102, 2103, 2105, 2106КА, 2107), 212 "Іпотечні кредити, що надані органам державної влади" (2122, 2123, 2125, 2126КА, 2127) і 219 "Сумнівна заборгованість за кредитами, що надані органам державної влади" (2190, 2198);

Рядок 1.2 - 211 "Кредити, що надані органам місцевого самоврядування" (2112, 2113, 2115, 2116КА, 2117), 213 "Іпотечні кредити, що надані органам місцевого самоврядування" (2132, 2133, 2135, 2136КА, 2137) і 219 "Сумнівна заборгованість за кредитами, що надані органам державної влади" (2191, 2199)";

абзац п'ятий після рахунку 2010 доповнити рахунком 2016КА;

абзац восьмий після рахунку 2063 доповнити рахунком 2065;

абзац дев'ятий доповнити рахунком 2071;

після абзацу дев'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Рядок 2.7 - 208 "Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання" (2082, 2083, 2085, 2086КА, 2087) і 209 "Сумнівна заборгованість за кредитами, що надані суб'єктам господарювання" (2095)".

У зв'язку з цим абзаци десятий - двадцять четвертий уважати відповідно абзацами одинадцятим - двадцять п'ятим;

абзац дванадцятий після рахунку 2203 доповнити рахунком 2205;

абзац тринадцятий перед рахунком "2212" доповнити рахунком "2211";

після абзацу чотирнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Рядок 3.4 - 223 "Іпотечні кредити, що надані фізичним особам" (2232, 2233, 2235, 2236КА, 2237) і "Сумнівна заборгованість за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам" (2295)".

У зв'язку з цим абзаци п'ятнадцятий - двадцять п'ятий уважати відповідно абзацами шістнадцятим - двадцять шостим.

2.4. У пунктах перших пояснень щодо заповнення форм N 310 "Звіт про суми і процентні ставки за кредитами, наданими суб'єктам господарювання та фізичним особам (за видами економічної діяльності)", N 361 "Звіт про зобов'язання за коштами, залученими на рахунки суб'єктів господарювання та фізичних осіб (класифікація за видами економічної діяльності)" і N 320 "Звіт про вимоги за кредитами, наданими в економіку України (класифікація за видами економічної діяльності)" слова й цифри "Державним класифікатором України ДК 009-96 "Класифікація видів економічної діяльності", затвердженим наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 22.10.96 N 441" і слова та цифри "Державним класифікатором України ДК 009-96 "Класифікація видів економічної діяльності", затвердженим наказом Держстандарту України від 22.10.96 N 441" замінити словами і цифрами "Національним класифікатором України ДК 009-2005 "Класифікація видів економічної діяльності", затвердженим наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики" від 26.12.2005 N 375".

2.5. Форми N 381 "Довідка про залучені кошти та їх залишки на кореспондентському рахунку", N 381А "Довідка про залучені кошти та стан перерахування коштів обов'язкових резервів на окремий рахунок у Національному банку України" і пояснення щодо заповнення форм N 381, N 381А "Довідка про залучені кошти та їх залишки на кореспондентському рахунку банку або на окремому рахунку в Національному банку України" викласти в такій редакції:

Довідка про залучені кошти та їх залишки на кореспондентському рахунку

______________________________________________________
(назва банку)
за _____________________ р.

(тис. грн.)

N
з/п 

Показники 

На дату звітного періоду 

Середньо-
арифметичне

10 

  

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

  

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

10 

11 

12 

13 

14 

Сума залучених коштів -
усього
у національній валюті
в іноземній валюті 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Сума обов'язкових резервів згідно з установленими нормативами

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Фактична сума залишків коштів на кореспондентському рахунку банку в Національному банку України 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Сума обов'язкових резервів, що має зберігатися на кореспондентському рахунку банку щоденно (середньоарифметична сума обов'язкових резервів за попередній звітний період, помножена на установлений процент)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Відхилення (+, -) для контролю за щоденними залишками (рядок 3 - рядок 4) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Кількість випадків недорезервування коштів під час контролю за щоденними залишками 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Відхилення (+, -) для звітного періоду резервування (рядок 3 - рядок 2) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

"___" ____________ 200_ р. 

Керівник 

___________
(підпис) 

_______________________
(прізвище, ініціали) 

_____________________________
  (прізвище виконавця, номер телефону) 

Головний бухгалтер 

___________
(підпис) 

_______________________
(прізвище, ініціали) 

 

Довідка про залучені кошти та стан перерахування коштів обов'язкових резервів на окремий рахунок у Національному банку України

________________________________________________
(назва банку)
за _________________ р.

(тис. грн.)

N
з/п 

Показники 

На дату звітного періоду 

Середньо-
арифметичне 

10 

  

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

  

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

10 

11 

12 

13 

14 

Сума залучених коштів -
усього
у національній валюті
в іноземній валюті

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Сума коштів обов'язкових резервів згідно з установленим нормативом

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Фактична сума залишків коштів на кореспондентському рахунку банку в Національному банку України 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Сума коштів обов'язкових резервів, що має бути перерахована на окремий рахунок у Національному банку України (дорівнює рядку 2) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Фактична сума коштів обов'язкових резервів на окремому рахунку в Національному банку України 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Відхилення (+, -) (рядок 5 - рядок 4) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

"___" ____________ 200_ р. 

Керівник 

___________
(підпис) 

_______________________
(прізвище, ініціали) 

_____________________________
  (прізвище виконавця, номер телефону) 

Головний бухгалтер 

___________
(підпис) 

_______________________
(прізвище, ініціали) 

Пояснення щодо заповнення форм N 381, N 381А

Довідка про залучені кошти та їх залишки на кореспондентському рахунку банку або стан перерахування коштів обов'язкових резервів на окремий рахунок у Національному банку України

Частина 1. Загальні положення щодо складання звіту за формою N 381

1. Під час складання звіту слід керуватися:

Положенням про порядок формування обов'язкових резервів для банків України, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 16.03.2006 N 91 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23.03.2006 за N 312/12186;

статтями 15, 25, 26 Закону України "Про Національний банк України" і статтею 66 Закону України "Про банки і банківську діяльність";

постановами Правління Національного банку України з окремих питань формування обов'язкових резервів.

2. Банки формують обов'язкові резерви, ураховуючи встановлені нормативи обов'язкового резервування до зобов'язань щодо залучених банком коштів, у цілому за зведеним балансом банку - юридичної особи з урахуванням усіх філій, за винятком філій банків, створених на території інших держав, що формують обов'язкові резерви відповідно до вимог, визначених законодавством держави за місцезнаходженням філії.

Розрахункова сума коштів обов'язкових резервів за встановлений період резервування в грошовій одиниці України має зберігатися на кореспондентському рахунку банку в Національному банку України в розмірі, визначеному Правлінням Національного банку України, або в разі прийняття Правлінням Національного банку України рішення щодо порядку формування і зберігання коштів обов'язкового резервування на окремому рахунку в Національному банку України має перераховуватися на окремий рахунок, відкритий у Національному банку України.

3. За умови встановлення порядку зберігання коштів обов'язкових резервів на кореспондентському рахунку в Національному банку України банки мають забезпечувати щоденно на початок операційного дня на своєму кореспондентському рахунку в Національному банку України встановлений за окремим рішенням Правління Національного банку України для звітного періоду резервування обсяг обов'язкових резервів, визначений у процентному відношенні до суми обов'язкових резервів за попередній звітний період резервування.

4. Обов'язковому резервуванню підлягають усі залучені банком кошти, за винятком кредитів, одержаних від інших банків, та іноземних інвестицій, залучених від міжнародних фінансових організацій, а також коштів, залучених на умовах субординованого боргу.

До залучених банками коштів належать кошти, які обліковуються на поточних, вкладних (депозитних) рахунках юридичних і фізичних осіб, а також залучені кошти, що належать юридичним і фізичним особам й відображені в балансі банку на інших рахунках бухгалтерського обліку.

До складу зобов'язань за звітом форми N 381 включаються кошти, які обліковуються за такими рахунками бухгалтерського обліку:

1600 (пасивне сальдо) мінус 1500 (активне сальдо) - (пасивне сальдо), 1602 мінус 1502 - (пасивне сальдо), 1610 мінус 1510 - (пасивне сальдо), 1612 мінус 1512 - (пасивне сальдо), 1615 мінус 1515 - (пасивне сальдо), 1617 мінус 1517 - (пасивне сальдо), 1919 мінус 1819 - (пасивне сальдо), 2512, 2513, 2520, 2523, 2525, 2526, 2530, 2531, 2541, 2542, 2544, 2545, 2546, 2552, 2553, 2554, 2555, 2560, 2561, 2562, 2565, 2570, 2571, 2572, 2600 (пасивний залишок), 2601, 2602, 2603, 2604, 2605 (пасивний залишок), 2606, 2610 плюс 2611 плюс 2617/1 мінус 2616/1 - (пасивне сальдо), 2615 плюс 2617/2 мінус 2616/2 - (пасивне сальдо), 2620 (пасивний залишок), 2622, 2625 (пасивний залишок), 2630 плюс 2637/1 мінус 2636/1 - (пасивне сальдо), 2635 плюс 2637/2 мінус 2636/2 - (пасивне сальдо), 2640, 2641, 2642, 2643, 2650 (пасивний залишок), 2651 плюс 2653/1 мінус 2656/1 - (пасивне сальдо), 2652 плюс 2653/2 мінус 2656/2 - (пасивне сальдо), 2655 (пасивний залишок) (2900 плюс 2901 плюс 2902 плюс 2909) мінус (2800 плюс 2801 плюс 2809 плюс 2889) - (пасивне сальдо), 2903, 2920 (пасивне сальдо), 2924 (пасивне сальдо), 3300 плюс 3301 плюс 3305 плюс 3307 мінус 3306 - (пасивне сальдо), 3310 плюс 3311 плюс 3315 плюс 3317 мінус 3316 - (пасивне сальдо), 3320 плюс 3327 мінус 3326 - (пасивне сальдо), 3330 плюс 3337 мінус 3336 - (пасивне сальдо), 3340 плюс 3347 мінус 3346 - (пасивне сальдо), 3630, 3631, 3705 (пасивне сальдо), 3720 мінус 3710 - (пасивне сальдо), 3739 (пасивне сальдо).

Розрахунок зобов'язань банку за групами балансових рахунків 261, 263, 265 здійснюється з урахуванням обліку неамортизованого дисконту (премії) у розрізі аналітичних рахунків окремо за короткостроковими (1) та довгостроковими (2) коштами.

Довідкові дані відображаються у вихідних інформаційних таблицях зазначеного звіту.

5. Обсяг обов'язкових резервів банк розраховує за звітний період резервування, виходячи з установлених нормативів обов'язкового резервування до загальної суми залучених коштів у національній та в іноземній валюті (у тому числі в банківських металах).

6. Сума зобов'язань банку, що береться для розрахунку обов'язкових резервів, і залишки коштів на кореспондентському рахунку банку в Національному банку України за вихідні й святкові дні визначаються на рівні залишків коштів на кінець того робочого дня банку, що передував вихідним чи святковим дням.

7. Сума залишків коштів, що береться для розрахунку обов'язкових резервів за відповідний звітний період резервування, визначається за формулою середньоарифметичної величини:

  

  

L1 + L2 + L3 + ... + Ln 

Ld 

---------------------------, 

  

  

де Ld - середньоарифметичні залишки коштів, що використовуються для розрахунку обов'язкових резервів за звітний період резервування;

L1, 2, 3, ... - сума залишків коштів за визначеним об'єктом резервування за станом на кожне число (дату) звітного періоду;

Ln - сума залишків коштів за визначеним об'єктом резервування на початок останнього календарного дня звітного періоду;

n - кількість календарних днів у звітному періоді резервування.

8. Банк протягом двох робочих днів після закінчення звітного періоду резервування засобами електронного зв'язку подає відповідному територіальному управлінню Національного банку України (далі - територіальне управління) довідку про залучені кошти та їх залишки на кореспондентському рахунку згідно з формою N 381.

Протягом трьох робочих днів після закінчення звітного періоду резервування банк надає цю інформацію територіальному управлінню на паперовому носії за підписом керівника і головного бухгалтера.

9. Територіальне управління звіряє одержану інформацію з даними щоденного балансу банку і визначає правильність дотримання ним вимог щодо формування обов'язкових резервів.

Територіальне управління на третій робочий день після звітного періоду подає Департаменту монетарної політики та Департаменту банківського регулювання і нагляду (через Центральну розрахункову палату Національного банку України) перевірений звіт про залучені банками кошти і розрахунок обов'язкових резервів у розрізі банків - юридичних осіб відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України про формування обов'язкових резервів.

10. Вимоги щодо дотримання банком порядку формування обов'язкових резервів є виконаними, якщо:

на його кореспондентському рахунку в Національному банку України зберігається середньоарифметична сума залишків коштів за звітний період у розмірі, який дорівнює або більший, ніж фактична середньоарифметична сума обов'язкових резервів;

на його кореспондентському рахунку в Національному банку України щоденно на початок операційного дня зберігається обсяг коштів у розмірі, установленому Національним банком України, з урахуванням граничної кількості випадків недотримання щоденних залишків обов'язкових резервів на кореспондентському рахунку в окремі дні звітного періоду резервування не більше ніж 30 разів протягом трьох звітних періодів поспіль.

11. Сума недорезервованих банком коштів за звітний період резервування визначається як від'ємна різниця між середньоарифметичною сумою обов'язкових резервів і розрахованою середньоарифметичною сумою залишків коштів на кореспондентському рахунку банку в Національному банку України у відповідному звітному періоді резервування.

Розрахунок середньоарифметичної суми обов'язкових резервів здійснюється на підставі довідки про залучені кошти та їх залишки на кореспондентському рахунку за формою N 381.

12. Територіальне управління, крім контролю за повнотою та своєчасністю виконання банками вимог щодо дотримання нормативів обов'язкового резервування за звітний період резервування, здійснює щоденний контроль за дотриманням банком вимоги щодо обсягу обов'язкових резервів, який має щоденно на початок операційного дня зберігатися на кореспондентському рахунку банку в Національному банку України, шляхом порівняння залишків коштів на кореспондентському рахунку банку в Національному банку України із щоденним на початок операційного дня обсягом коштів, що встановлюється Національним банком України для відповідного звітного періоду резервування.

13. За недотримання банком порядку формування обов'язкових резервів Національний банк України застосовує адекватні заходи впливу відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України з питань застосування до банків заходів впливу за порушення банківського законодавства.

Частина 2. Довідка про залучені кошти і стан перерахування коштів обов'язкових резервів на окремий рахунок у Національному банку України та особливості складання звіту за формою N 381А

1. У разі прийняття Правлінням Національного банку України рішення щодо зберігання коштів обов'язкових резервів на окремому рахунку в Національному банку України банк не пізніше трьох робочих днів після введення в дію цього рішення має перерахувати кошти обов'язкових резервів, сформованих у звітному періоді, що передує тому звітному періоду, у якому рішення набирає чинності, та розрахованих згідно з вимогами частини 1 цього пояснення, на окремий рахунок, відкритий у територіальному управлінні.

2. Довідка про залучені кошти і стан перерахування коштів обов'язкових резервів на окремий рахунок у Національному банку України подається банком територіальному управлінню за формою N 381А протягом двох робочих днів після закінчення звітного періоду резервування засобами електронного зв'язку.

Протягом трьох робочих днів після закінчення звітного періоду резервування банк надає цю інформацію на паперовому носії за підписом керівника і головного бухгалтера.

3. Територіальне управління на третій робочий день після звітного періоду подає Департаменту монетарної політики та Департаменту банківського регулювання і нагляду (через Центральну розрахункову палату Національного банку України) перевірений звіт про залучені банками кошти і стан перерахування коштів обов'язкових резервів на окремий рахунок у Національному банку України в розрізі банків - юридичних осіб відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України про формування обов'язкових резервів.

Територіальне управління здійснює контроль за повнотою та своєчасністю виконання банками вимог щодо дотримання нормативів обов'язкового резервування за звітний період, порівнюючи залишки коштів на окремому рахунку в Національному банку із сумою коштів обов'язкових резервів, яка визначена на підставі встановлених нормативів обов'язкового резервування, своєчасність та обсяг їх перерахування згідно з наданою банком довідкою про залучені кошти і стан перерахування коштів обов'язкових резервів на окремий рахунок у Національному банку України за формою N 381-А.

4. Вимоги щодо дотримання банком порядку формування обов'язкових резервів на окремому рахунку в Національному банку України вважаються виконаними, якщо банк своєчасно та в повному обсязі перерахував на окремий рахунок у Національному банку України суму обов'язкових резервів у розмірі, установленому Національним банком України на відповідний період.

5. Якщо залишок коштів на окремому рахунку в Національному банку України за відповідний звітний період резервування перевищує встановлені нормативи обов'язкового резервування щодо залучених банком коштів, то територіальне управління протягом трьох робочих днів після закінчення звітного періоду резервування повертає банку ту суму коштів, на яку перевищено встановлені нормативи.

6. У разі зростання обсягів залучених банком коштів порівняно із попереднім звітним періодом резервування банк зобов'язаний протягом трьох робочих днів після закінчення звітного періоду резервування перерахувати на окремий рахунок, відкритий у Національному банку України, суму коштів обов'язкового резервування відповідно до встановлених нормативів.

7. Під час визначення сум, які зазначаються у звіті, слід ураховувати таке.

В останній колонці рядка 5 ("Фактична сума коштів обов'язкових резервів на окремому рахунку в Національному банку України") зазначається сума коштів обов'язкових резервів, що зберігається на окремому рахунку в Національному банку на останню дату звітного періоду резервування. У рядку 6 ("Відхилення") зазначаються суми коштів, що розраховані як різниця між рядками 5 і 4".

2.6. Абзаци перші пояснень щодо заповнення форм N 401 "Дані про операції, які здійснені із застосуванням платіжних карток, емітованих для клієнтів банку" і N 402 "Дані про операції, які здійснені із застосуванням платіжних карток через власну інфраструктуру банку" викласти в такій редакції:

"Форма звіту розроблена на виконання вимог статті 41 Закону України "Про платіжні системи та переказ грошей в Україні" і пункту 8.1 Положення про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 19.04.2005 N 137, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.05.2005 за N 543/10823, і вводиться в дію з метою контролю за діяльністю банків, пов'язаною з емісією та еквайрингом платіжних карток".

2.7. Форму N 403 "Дані про кількість емітованих (розповсюджених) платіжних карток для клієнтів банку та технічні засоби, що використовуються під час здійснення операцій з їх застосуванням" і пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:

Дані
про кількість емітованих (розповсюджених) платіжних карток для клієнтів банку та технічні засоби, що використовуються під час здійснення операцій з їх застосуванням,
за станом на ____________ 200_
року

_____________________________
(назва банку - юридичної особи) 

______________________________
(місцезнаходження банку) 

(одиниці, штуки)

N
з/п 

Показники 

Назва платіжної системи (групи платіжних систем) 

Усього 

внутрішньодержавні платіжні системи 

міжнародні платіжні системи 

Національна система масових електронних платежів (НСМЕП) 

інші багато-
емітентні (міжбан-
ківські) платіжні системи 

одноемі-
тентні (внутрішньо-
банківські) платіжні системи 

усього 

MasterCard 

VISA 

УкрКарт 

інші банківські платіжні системи 

небан-
ківські платіжні системи (American Express тощо) 

усього 

10 

11 

12 

13 

1 

Кількість клієнтів,
з них 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1 

юридичні особи 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2 

фізичні особи 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2 

Кількість емітованих (розповсюджених) платіжних карток,
усього

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

з них
за типами держателів
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.1 

корпоративні 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.2 

особисті 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

з них
за видами носіїв інформації
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.3 

з магнітною смугою 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.4 

з магнітною смугою та чипом 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.5 

з чипом 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.6 

для розрахунків у мережі Інтернет (віртуальні картки) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

з них
за платіжною схемою (функцією картки)
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.7 

з дебетовою функцією

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.8 

з кредитною функцією

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

з них
за типами фінансових операцій

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.9 

з функцією видачі готівки 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.10 

з функцією платежів та видачі готівки

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.11 

з функцією платежів без видачі готівки 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3 

Кількість банкоматів 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4 

Кількість платіжних терміналів та інших електронних пристроїв,
з них 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.1 

торговельних 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.2 

банківських 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5 

Кількість імпринтерів,
з них 

х 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.1 

торговельних 

х 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.2 

банківських 

х 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Примітка. Х - позиції, що не заповнюються.

"___" ____________ 200_ р. 

Керівник 

___________
(підпис) 

_______________________
(прізвище, ініціали) 

_____________________________
  (прізвище виконавця, номер телефону) 

Головний бухгалтер 

___________
(підпис) 

_______________________
(прізвище, ініціали) 

Пояснення щодо заповнення форми N 403

Дані
про кількість емітованих (розповсюджених) платіжних карток для клієнтів банку та технічні засоби, що використовуються під час здійснення операцій з їх застосуванням

Форма звіту розроблена на виконання вимог статті 41 Закону України "Про платіжні системи та переказ грошей в Україні" і пункту 8.1 Положення про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 19.04.2005 N 137, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.05.2005 за N 543/10823, і вводиться в дію з метою контролю за діяльністю банків, пов'язаною з емісією та еквайрингом платіжних карток.

Звіт подається банками - принциповими та асоційованими членами платіжних систем з урахуванням даних за банками, що працюють з ними за агентськими угодами.

У звіті надається інформація про кількість емітованих (розповсюджених) платіжних карток для клієнтів банку та технічні засоби, що використовуються під час здійснення операцій з їх застосуванням, які обслуговуються банком на підставі відповідних договорів з торговцями, а також про власні технічні засоби банку в розрізі платіжних систем (груп платіжних систем). Якщо емітовані банком платіжні картки містять логотипи двох і більше платіжних систем, то в звіті дані за такими картками відображаються за тією платіжною системою, ідентифікатор емітента якої нанесено на картку.

Звіт складається на підставі даних, наданих банку процесинговими центрами, і власної інформації, отриманої з автоматизованих карткових систем банку (модулів емісії та еквайрингу платіжних карток, автоматизованої карткової системи Національної системи масових електронних платежів тощо).

Дані подаються за станом на звітну дату.

Опис параметрів заповнення форми.

Колонки 3, 4, 5 - зазначаються дані за внутрішньодержавними платіжними системами.

Колонка 6 - зазначаються загальні дані за внутрішньодержавними платіжними системами. Дані цієї колонки є сумою даних колонок 3 - 5.

Якщо внутрішньодержавні платіжні системи, щодо яких надається інформація, базуються на схожих технологіях, типах карток тощо, то дані цієї колонки можуть не бути сумою даних колонок 3 - 5.

Колонки 7, 8, 9, 10, 11 - зазначаються дані за міжнародними платіжними системами.

Колонка 12 - зазначаються загальні дані за міжнародними платіжними системами. Дані цієї колонки є сумою даних колонок 7 - 11.

Якщо міжнародні платіжні системи, щодо яких надається інформація, базуються на схожих технологіях, типах карток тощо, то дані цієї колонки можуть не бути сумою даних колонок 7 - 11.

Якщо банком установлено і обслуговуються 7 банкоматів, які приймають тільки платіжні картки Національної системи масових електронних платежів, і 3 банкомати, які приймають платіжні картки одноемітентної (внутрішньобанківської) платіжної системи та міжнародних платіжних систем MasterCard і VISA, то в рядку 3 проставляються такі дані:

10 - у колонках 6, 13;

7 - у колонці 3;

3 - у колонках 5, 7, 8, 12.

Колонка 13 - зазначаються загальні дані за внутрішньодержавними та міжнародними платіжними системами. Дані цієї колонки є сумою даних колонок 6, 12.

Рядок 1 - зазначається загальна кількість клієнтів банку. Дані цього рядка є сумою даних рядків 1.1, 1.2.

Рядок 1.1 - зазначається кількість клієнтів банку - суб'єктів господарювання, які уклали з банком договір та відкрили карткові рахунки.

Рядок 1.2 - зазначається кількість клієнтів банку - фізичних осіб, що не здійснюють підприємницьку діяльність та які уклали з банком договір і відкрили карткові рахунки. У цій колонці також зазначається кількість клієнтів - фізичних осіб, яким банком відкрито консолідований картковий рахунок та видано наперед оплачені платіжні картки.

Рядок 2 - зазначається загальна кількість емітованих (розповсюджених) банком платіжних карток.

Рядки 2.1, 2.2 - зазначається кількість емітованих банком корпоративних та особистих платіжних карток і розповсюджених ним карток небанківських платіжних систем, за якими була здійснена хоча б одна видаткова операція за останні дванадцять місяців. У цій колонці не зазначаються платіжні картки, які вийшли з ладу, термін дії яких закінчився, а також утрачені платіжні картки. Сума даних рядків 2.1 та 2.2 має дорівнювати даним рядка 2.

Рядки 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 - зазначається кількість емітованих банком платіжних карток і розповсюджених ним платіжних карток небанківських платіжних систем-нерезидентів, які мають відповідно магнітну смугу, магнітну смугу та чип, чип, а також картки, що використовуються тільки для розрахунків у мережі Інтернет (віртуальні картки), за якими була здійснена хоча б одна видаткова операція за останні дванадцять місяців. У цій колонці не зазначаються платіжні картки, які вийшли з ладу, термін дії яких закінчився, а також утрачені платіжні картки. Сума даних рядків 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 має дорівнювати даним рядка 2.

Рядок 2.7 - зазначається кількість емітованих банком платіжних карток і розповсюджених ним платіжних карток небанківських платіжних систем-нерезидентів, які функціонують за дебетовою і дебетово-кредитною платіжними схемами (картки з дебетовою функцією), за якими була здійснена хоча б одна видаткова операція за останні дванадцять місяців. У цій колонці не зазначаються платіжні картки, які вийшли з ладу, термін дії яких закінчився, а також утрачені платіжні картки.

У цьому звіті картками з дебетовою функцією є платіжні картки, які передбачають можливість здійснення клієнтом операцій за дебетовою і дебетово-кредитною платіжними схемами за рахунок коштів, які обліковуються на його рахунку, та наданого банком овердрафту, або за рахунок коштів клієнта за наперед оплаченою платіжною карткою, які обліковуються на консолідованому картрахунку банку.

Рядок 2.8 - зазначається кількість емітованих банком платіжних карток і розповсюджених ним платіжних карток небанківських платіжних систем-нерезидентів, які функціонують за кредитною платіжною схемою (картки з кредитною функцією), за якими була здійснена хоча б одна видаткова операція за останні дванадцять місяців. У цій колонці не зазначаються платіжні картки, які вийшли з ладу, термін дії яких закінчився, а також утрачені платіжні картки.

У цьому звіті картками з кредитною функцією є платіжні картки, які передбачають можливість здійснення клієнтом операцій за кредитною платіжною схемою за рахунок коштів, наданих йому банком у кредит (у межах кредитної лінії), а також з умовою відстроченого дебетування.

Сума даних рядків 2.7 та 2.8 має дорівнювати даним рядка 2.

Рядки 2.9, 2.10, 2.11 - зазначається кількість емітованих банком платіжних карток і розповсюджених ним платіжних карток небанківських платіжних систем-нерезидентів за відповідними типами фінансових операцій (картки тільки з функцією видачі (внесення) готівки, картки з функцією платежів за товари (послуги) і переказу коштів на інші рахунки та видачі (внесення) готівки, картки тільки з функцією платежів без функції видачі готівки), за якими була здійснена хоча б одна видаткова операція за останні дванадцять місяців. У цій колонці не зазначаються платіжні картки, які вийшли з ладу, термін дії яких закінчився, а також утрачені платіжні картки. Сума даних рядків 2.9, 2.10, 2.11 має дорівнювати даним рядка 2.

Рядки 3, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2 - зазначається кількість технічних засобів, які обслуговуються банком на підставі відповідних договорів з торговцями, а також власні технічні засоби банку, що обслуговують платіжні картки відповідних платіжних систем.

Рядок 4 - зазначається загальна кількість платіжних терміналів та інших електронних пристроїв (надаються в розрізі торговельних і банківських). Дані цього рядка є сумою даних рядків 4.1, 4.2.

Рядок 5 - зазначається загальна кількість імпринтерів (надаються в розрізі торговельних і банківських). Дані цього рядка є сумою даних рядків 5.1, 5.2".

2.8. Абзац чотирнадцятий пояснення щодо заповнення форми N 503 "Звіт про залучення та обслуговування іноземного гарантованого/негарантованого кредиту" після слів "Дані про заборгованість" доповнити словами "зазначені в пункті 1".

2.9. У поясненні щодо заповнення форми N 522 "Дані про рух коштів на рахунках іноземних банків, відкритих в уповноважених банках України":

пункт 2 доповнити словами "комісійні доходи банку за перекази через коррахунок";

у пункті 4:

абзац двадцять п'ятий після слів "за іншими операціями" доповнити словами "банків-нерезидентів";

пункт доповнити новим абзацом такого змісту:

"31 - списано кошти за іншими операціями клієнтів-нерезидентів, які не відображені за кодами 21 - 23".

2.10. У поясненні щодо заповнення форми N 527 "Звіт про оборот готівкової іноземної валюти":

абзац десятий доповнити словами "за винятком обсягу готівкової валюти, що надійшла для переказу за кордон";

абзац одинадцятий доповнити словами "з урахуванням комісійної винагороди за переказ".

2.11. Пояснення щодо заповнення форми N 529 "Звіт про обсяги валютно-обмінних операцій у пунктах обміну іноземної валюти, що працюють на підставі агентських угод" після абзацу десятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Організаційно-правову форму господарювання доцільно зазначати загальноприйнятою абревіатурою (наприклад, ТОВ, ВАТ тощо)".

У зв'язку з цим абзаци одинадцятий - чотирнадцятий уважати відповідно абзацами дванадцятим - п'ятнадцятим.

2.12. У поясненні щодо заповнення форми N 531 "Звіт про резидентів - суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, які перевищили встановлені законодавством терміни розрахунків за експортними, імпортними та лізинговими операціями":

останнє речення пункту 6 виключити;

у пункті 7:

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"Колонка 4 (Вид економічної діяльності) - зазначається вид економічної діяльності згідно з підсекцією Національного класифікатора України ДК 009-2005 "Класифікація видів економічної діяльності" (КВЕД), затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 26.12.2005 N 375 (kl_k113.dbf), - 2 знаки";

в абзацах десятому та дванадцятому цифри "30" замінити цифрами "135";

в абзаці одинадцятому цифри "50" замінити цифрами "135";

в абзаці двадцять п'ятому слова та цифри "(тобто на 91-й день)" виключити;

у пункті 14 слова "актом перевірки суб'єкта господарювання за цією операцією органом державної податкової служби" замінити словами "копією акта перевірки суб'єкта господарювання за цією операцією органом державної податкової служби, засвідченою в установленому порядку".

2.13. У формі N 538 "Інформація про купівлю безготівкової іноземної валюти за дорученням клієнтів банку, інших банків та уповноваженими банками" і поясненні щодо її заповнення:

таблицю форми доповнити новою колонкою такого змісту:

"

Цифровий код товарної групи 

18 

";

у поясненні:

пункт 7 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"у разі купівлі іноземної валюти банком за дорученням резидента - торговця цінними паперами на виконання операцій, визначених у підпунктах "б", "в" пункту 2 глави 3 розділу III Правил торгівлі іноземною валютою, затверджених постановою Правління Національного банку України від 10.08.2005 N 281 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29.08.2005 за N 950/11230, у колонках 5, 6, 7, 9, 10, 11 форми зазначаються дані клієнта, за дорученням якого торговцем цінними паперами купується іноземна валюта".

У зв'язку з цим абзаци третій - четвертий уважати відповідно абзацами четвертим - п'ятим;

у пункті 8:

пункт після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Організаційно-правову форму господарювання доцільно зазначати загальноприйнятою абревіатурою (наприклад, ТОВ, ВАТ тощо)".

У зв'язку з цим абзаци восьмий - тридцять п'ятий уважати відповідно абзацами дев'ятим - тридцять шостим;

абзац дев'ятнадцятий викласти в такій редакції:

"Колонка 9 - зазначається код основного виду економічної діяльності, присвоєний клієнту банку (фізичній або юридичній особі, за дорученням яких була куплена іноземна валюта) згідно з Національним класифікатором України ДК 009-2005 "Класифікація видів економічної діяльності", затвердженим наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 26.12.2005 N 375 (далі - КВЕД) (kl_k110.dbf), - 5 знаків";

в абзаці двадцятому цифри "25" замінити цифрами "50";

абзац тридцять п'ятий викласти в такій редакції:

"Якщо в Довіднику іноземних банків (rc_bnk.dbf) немає іноземного банку, що зазначений у платіжних документах, або в разі неможливості ідентифікації такого іноземного банку в колонці 16 форми слід зазначати 0 (нуль), а в колонці 17 - назву банку на підставі платіжних документів";

абзац тридцять шостий виключити;

пункт доповнити новими абзацами такого змісту:

"Колонка 18 - зазначається цифровий код товарної групи, для імпорту товарів якої купується валюта.

Код товарної групи може мати такі значення:

10 - зернові культури;

15 - олія та жири тваринного або рослинного походження;

17 - цукор і кондитерські вироби;

22 - алкогольні та безалкогольні напої;

26 - руди, шлаки та зола;

27 - мінеральні продукти (вугілля, кокс, нафта і нафтопродукти, бітум, віск);

28 - продукти неорганічної хімії;

29 - органічні хімічні сполуки;

31 - добрива;

39 - пластмаси та полімерні матеріали;

40 - каучук та гумові вироби;

44 - деревина та вироби з неї;

72 - чорні метали;

73 - вироби з чорних металів;

74 - кольорові метали і вироби з них;

84 - ядерні реактори та устаткування, їх запчастини;

85 - електричні машини та устаткування, їх частини, апаратура для запису і відтворення телевізійного, відеозображення, відтворення звуку тощо;

86 - локомотиви залізничні, трамваї, їх запчастини;

87 - засоби наземного транспорту (крім залізничного і трамваїв), їх запчастини;

88 - літальні та космічні апарати;

89 - судна, човни, інші плавучі засоби;

99 - інші товари".

2.14. В абзацах сьомих пояснень щодо заповнення форм N 550Д "Розшифрування валютних рахунків", N 550 "Обороти за рахунками в іноземній валюті" цифри та знаки "21.11.97 N 388" замінити словами, цифрами та знаком "17.06.2004 N 280, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.07.2004 за N 918/9517 (із змінами)".

2.15. У формі N 552 "Інформація про надходження від нерезидентів та продаж безготівкової іноземної валюти" і поясненні щодо її заповнення:

частину I форми доповнити новою колонкою такого змісту:

"

Цифровий код товарної групи 

".

У зв'язку з цим колонки 9 - 10 частини II уважати відповідно колонками 10 - 12;

у поясненні:

абзац другий пункту 6 викласти в такій редакції:

"за операціями з надходження коштів від нерезидентів на користь клієнтів банку - на дату, коли банк має потрібну для складання звіту інформацію про переказ нерезидента";

у пункті 10:

абзац дев'ятий доповнити словами "згідно з Довідником банків України (rcukru.dbf)";

після абзацу двадцять сьомого доповнити двадцятьма чотирма абзацами такого змісту:

"Колонка 9 - зазначається цифровий код товарної групи, від експорту якої надійшла виручка.

Код товарної групи може мати такі значення:

10 - зернові культури;

15 - олія та жири тваринного або рослинного походження;

17 - цукор і кондитерські вироби;

22 - алкогольні та безалкогольні напої;

26 - руди, шлаки та зола;

27 - мінеральні продукти (вугілля, кокс, нафта і нафтопродукти, бітум, віск);

28 - продукти неорганічної хімії;

29 - органічні хімічні сполуки;

31 - добрива;

39 - пластмаси та полімерні матеріали;

40 - каучук та гумові вироби;

44 - деревина та вироби з неї;

72 - чорні метали;

73 - вироби з чорних металів;

74 - кольорові метали і вироби з них;

84 - ядерні реактори та устаткування, їх запчастини;

85 - електричні машини та устаткування, їх частини, апаратура для запису і відтворення телевізійного, відеозображення, відтворення звуку тощо;

86 - локомотиви залізничні, трамваї, їх запчастини;

87 - засоби наземного транспорту (крім залізничного і трамваїв), їх запчастини;

88 - літальні та космічні апарати;

89 - судна, човни, інші плавучі засоби;

99 - інші товари";

пункт 12 викласти в такій редакції:

"12. У частині II форми відображаються загальні суми зарахованої або списаної банком (Операційним управлінням Національного банку України) іноземної валюти (у розрізі валют) за розподільчими рахунками суб'єктів господарювання за звітний операційний день (обороти для банків за балансовим рахунком 2603, для Операційного управління Національного банку України - 3234)";

в абзацах другому - четвертому пункту 13 цифри "9, 10, 11" замінити відповідно цифрами "10, 11, 12".

2.16. У поясненні щодо заповнення форми N 606 "Звіт про формування банками резерву за простроченими та сумнівними до отримання нарахованими доходами":

абзац шостий викласти в такій редакції:

"рядок 2 - 2029, 2039, 2069, 2079, 2089, 2109, 2119, 2129, 2139, 2209, 2219, 2229, 2239, 2480";

абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

"рядок 2 - 2029/1, 2039/1, 2069/1, 2079/1, 2089/1, 2109/1, 2119/1, 2129/1, 2139/1, 2209/1, 2219/1, 2229/1, 2239/1";

абзац шістнадцятий викласти в такій редакції:

"рядок 2 - 2029/2, 2039/2, 2069/2, 2079/2, 2089/2, 2109/2, 2119/2, 2129/2, 2139/2, 2209/2, 2219/2, 2229/2, 2239/2".

2.17. У формі N 615 "Звіт про кредитні операції банку" і поясненні щодо її заповнення:

у порядку подання форми цифри "15" замінити цифрами "11";

назву колонки 21 таблиці форми після слів "регулятивного" доповнити словом "(статутного)";

у поясненні:

в абзаці третьому цифри "11" і "21" виключити, слова "числа щомісяця" замінити словами "число місяця";

останній абзац викласти в такій редакції:

"Колонка 21 - дані колонки розраховуються як процентне відношення суми заборгованості контрагента перед банком, позабалансових зобов'язань, наданих банком щодо цього контрагента, на звітну дату до регулятивного капіталу (для всіх контрагентів за винятком інсайдерів), який розраховується відповідно до глави 1 розділу II Інструкції, або до статутного капіталу (для інсайдерів)".

2.18. У формі N 621 "Звіт про роботу ліквідатора (ліквідаційної комісії) банку" і поясненні щодо її заповнення:

таблицю форми доповнити новими рядками такого змісту:

"

19 

Кількість архівних справ банку,
у тому числі
 

  

Х 

Х 

Х 

  

Х 

  

  

  

19.1 

постійного терміну зберігання,
з них 

  

Х 

Х 

Х 

  

Х 

  

  

  

19.1.1 

справи особового складу 

  

Х 

Х 

Х 

  

Х 

  

  

  

19.2 

тривалого терміну зберігання

  

Х 

Х 

Х 

  

Х 

  

  

  

19.3 

тимчасового терміну зберігання 

  

Х 

Х 

Х 

  

Х 

  

  

  

";

у поясненні:

пункт 6 доповнити новими абзацами такого змісту:

"Рядки 19, 19.1, 19.1.1, 19.2, 19.3 - зазначаються наявні кількості архівних справ у банку до ліквідаційного періоду та за період ліквідації за термінами зберігання з виділенням кількості справ особового складу, а також кількість документів, зданих до архіву та знищених за станом на звітну дату.

Для показників, викладених у рядках 19, 19.1, 19.1.1, 19.2, 19.3, колонки форми мають такі значення:

Колонка 3 - зазначається кількість архівних справ банку на останній робочий день банку (ліквідаційного періоду).

Колонка 7 - зазначається кількість архівних справ банку за ліквідаційний період.

Колонка 9 - зазначається кількість архівних справ банку, переданих до архіву за станом на звітну дату (накопичувальним підсумком за всі періоди).

Колонка 10 - зазначається кількість знищених архівних справ банку, термін архівації яких минув за станом на звітну дату (накопичувальним підсумком за всі періоди).

Колонка 11 - зазначається наявна кількість архівних справ банку за станом на звітну дату (дані колонки 11 = дані колонки 3 + дані колонки 7 - дані колонки 9 - дані колонки 10);

таблицю пункту 7 доповнити рядками такого змісту:

19 

Кількість архівних справ банку, у тому числі

Зазначається наявна кількість архівних справ банку за станом на звітну дату 

19.1 

постійного терміну зберігання,
з них 

Зазначається наявна кількість архівних справ банку постійного терміну зберігання за станом на звітну дату 

19.1.1 

справи особового складу 

Зазначається наявна кількість архівних справ особового складу банку за станом на звітну дату 

19.2 

тривалого терміну зберігання 

Зазначається наявна кількість архівних справ банку тривалого (більше 10 років) терміну зберігання за станом на звітну дату 

19.3 

тимчасового терміну зберігання 

Зазначається наявна кількість архівних справ банку тимчасового (до 10 років) терміну зберігання за станом на звітну дату 

".

2.19. У формі N 627 "Звіт про двадцять найбільших кредиторів банку" і поясненні щодо її заповнення:

у порядку подання форми цифри "17" замінити цифрами "12";

в абзаці третьому пояснення:

рахунки "26П", "27(П-А)", "33(П-А)" замінити відповідно рахунками "26(П-КП)", "27(П-КП)", "33(П-КП)";

після рахунку 3308 доповнити рахунком 3318.

2.20. Форму N 631 "Звіт про структуру активів та пасивів за строками" і пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:

Звіт про структуру активів та пасивів за строками

за ____________ 200_ року

___________________________
(назва банку) 

_________________________________
(місцезнаходження банку) 

  

_________________________________
група валют/резидентність/строковість 

(копійки)

N
з/п 

Назва показника 

Строк погашення 

на ви-
могу 

від 2 до 7 днів 

від 8 до 31 дня 

від 32 до 92 днів 

від 93 до 183 днів 

від 184 до 274 днів 

від 275 до 365 (366) днів 

від 366 до 548 днів 

від 549 до 730 днів 

від 2 до 3 років 

від 3 до 5 років 

від 5 до 10 років 

понад 10 років 

усього 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Готівкові кошти 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

У тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1 

банкноти та монети 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2 

дорожні чеки та банківські метали 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Кошти в Національному банку України 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

У тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.1 

кошти на вимогу

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.2 

строкові вклади (депозити)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.3 

нараховані доходи за коштами в Національному банку України 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються та емітовані Національним банком України

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

У тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.1 

у торговому портфелі банку

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.2 

у портфелі банку на продаж

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.3 

у портфелі банку до погашення

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.4 

нараховані доходи за казначейськими та іншими цінними паперами, що рефінансуються та емітовані Національним банком України

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Кошти в інших банках 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

У тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.1 

кошти на вимогу

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.2 

кошти банків у розрахунках 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.3 

депозити овернайт 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.4 

кредити овернайт 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.5 

короткострокові вклади (депозити)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.6 

довгострокові вклади (депозити)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.7 

довгострокові вклади (депозити), що розміщені на умовах субординованого боргу

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.8 

кредити, що надані іншим банкам за операціями репо

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.9 

короткострокові кредити

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.10 

довгострокові кредити

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.11 

фінансовий лізинг (оренда) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.12 

кредити овердрафт 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.13 

нараховані доходи за коштами в інших банках 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Операції з клієнтами

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

У тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.1 

кредити, що надані суб'єктам господарювання

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.2 

іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.3 

кредити, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.4 

іпотечні кредити, що надані органам державної влади 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.5 

іпотечні кредити, що надані органам місцевого самоврядування

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.6 

кредити, що надані фізичним особам

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.7 

іпотечні кредити, що надані фізичним особам

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.8 

кредити, що надані небанківським фінансовим установам 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.9 

нараховані доходи за операціями з клієнтами 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Операції з цінними паперами 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

У тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.1 

акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у торговому портфелі банку 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.2 

боргові цінні папери в торговому портфелі 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.3 

акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.4 

боргові цінні папери в портфелі банку на продаж

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.5 

інвестиції в асоційовані та дочірні компанії, що утримуються з метою продажу 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.6 

цінні папери в портфелі банку до погашення

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.7 

нараховані доходи за операціями з цінними паперами 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Дебіторська заборгованість 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Фінансові та капітальні вкладення 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

У тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

8.1 

інвестиції в асоційовані та дочірні компанії 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

8.2 

нараховані доходи за інвестиціями в дочірні компанії 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Нематеріальні активи

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

Основні засоби

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11 

Інші нараховані доходи 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12 

Транзитні рахунки 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

13 

Дебетові суми до з'ясування 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

14 

Інші активи 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

15 

Усього активів (I) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

З них:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

15.1 

чутливі до зміни процентної ставки 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

16 

Кошти Національного банку України 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

У тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

16.1 

на вимогу 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

16.2 

кредити овернайт, що отримані від Національного банку України 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

16.3 

короткострокові кредити та вклади (депозити) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

16.4 

довгострокові кредити та вклади (депозити) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

16.5 

нараховані витрати за коштами Національного банку України 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

17 

Кошти інших банків

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

У тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

17.1 

кошти на вимогу 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

17.2 

кошти в розрахунках інших банків 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

17.3 

депозити овернайт 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

17.4 

короткострокові вклади (депозити) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

17.5 

довгострокові вклади (депозити) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

17.6 

кредити овернайт 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

17.7 

кредити овердрафт 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

17.8 

кредити, що отримані від інших банків, за операціями репо 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

17.9 

короткострокові кредити 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

17.10 

довгострокові кредити

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

17.11 

нараховані витрати за коштами інших банків 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

18 

Кошти бюджету та державних цільових фондів 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

У тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

18.1 

поточні рахунки коштів бюджету та державних цільових фондів 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

18.2 

вклади (депозити) клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

18.3 

вклади (депозити) місцевих бюджетів 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

18.4 

нараховані витрати за коштами бюджету та державних цільових фондів 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

19 

Кошти суб'єктів господарювання

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

У тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

19.1 

кошти суб'єктів господарювання на вимогу 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

19.2 

короткострокові вклади (депозити) суб'єктів господарювання

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

19.3 

довгострокові вклади (депозити) суб'єктів господарювання

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

19.4 

нараховані витрати за коштами суб'єктів господарювання 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

20 

Кошти фізичних осіб 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

20.1 

кошти фізичних осіб на вимогу 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

20.2 

короткострокові вклади (депозити) фізичних осіб

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

20.3 

довгострокові вклади (депозити) фізичних осіб

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

20.4 

нараховані витрати за коштами фізичних осіб 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

21 

Кошти небанківських фінансових установ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

У тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

21.1 

на вимогу 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

21.2 

короткострокові вклади (депозити) небанківських фінансових установ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

21.3 

довгострокові вклади (депозити) небанківських фінансових установ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

21.4 

нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

22 

Кредити, отримані від міжнародних та інших фінансових організацій

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

У тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

22.1 

короткострокові кредити

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

22.2 

довгострокові кредити

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

22.3 

нараховані витрати за кредитами, отриманими від міжнародних та інших фінансових організацій

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

23 

Цінні папери власного боргу, емітовані банком 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

У тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

23.1 

на вимогу 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

23.2 

короткострокові цінні папери власного боргу

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

23.3 

короткострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

23.4 

довгострокові цінні папери власного боргу

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

23.5 

довгострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

23.6 

нараховані витрати за цінними паперами власного боргу

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

24. 

Субординований борг банку 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

У тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

24.1 

субординований борг банку 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

24.2 

нараховані витрати за субординованим боргом

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

25 

Кредиторська заборгованість 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

26 

Інші нараховані витрати 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

27 

Транзитні рахунки 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

28 

Кредитові суми до з'ясування 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

29 

Інші зобов'язання 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

30 

Усього зобов'язань (II) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

З них: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

30.1 

чутливі до зміни процентної ставки 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

31 

Невідповідність (I) - (II) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

32 

Капітал банку 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

33 

Усього пасивів (III): 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

34 

Невідповідність (I) - (III) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

35 

Зобов'язання за всіма видами гарантій та з кредитування 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

36 

Непокриті акредитиви 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

37 

Вимоги щодо андеррайтингу цінних паперів, строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

38 

Усього позабалансові зобов'язання (IV): 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

39 

Невідповідність (I) - (II + IV) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

40 

Невідповідність (I) - (III + IV) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

"___" ____________ 200_ р. 

Керівник 

___________
(підпис) 

_______________________
(прізвище, ініціали) 

_____________________________
  (прізвище виконавця, номер телефону) 

Головний бухгалтер 

___________
(підпис) 

_______________________
(прізвище, ініціали) 

Пояснення щодо заповнення форми N 631

Звіт про структуру активів та пасивів за строками

Форма складається щодекадно за групами валют, за резидентами/нерезидентами/строковістю та використовується для забезпечення управління активами/пасивами за строками їх розміщення/залучення, а також для розрахунку нормативів ліквідності відповідно до порядку, визначеного Інструкцією про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 N 368 і зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26.09.2001 за N 841/6032, зі змінами (далі - Інструкція).

Під час розрахунку нормативу поточної ліквідності береться співвідношення суми коштів за активними короткостроковими та довгостроковими операціями банку з кінцевим строком погашення, визначеним відповідно до вимог Інструкції, до всіх короткострокових і довгострокових зобов'язань банку з таким самим кінцевим строком погашення, а саме: співвідношення суми даних рядка 15 "Усього активів" колонок 3 - 5 (за мінусом даних рядків 2.3, 3.4, 4.13, 5.9, 6.1, 6.3, 6.5, 6.7, 7, 8, 9, 10, 11, 14) до суми даних рядків 30 "Усього зобов'язань" та 38 "Усього позабалансових зобов'язань" колонок 3 - 5 (за мінусом даних рядків 16.5, 17.11, 18.4, 19.4, 20.4, 21.4, 22.3, 23.6, 24.2, 25, 26).

Під час розрахунку нормативу короткострокової ліквідності береться співвідношення ліквідних короткострокових активів зі строком погашення до одного року до короткострокових зобов'язань банку зі строком погашення до одного року, а саме: співвідношення суми даних колонок 3 - 9 за рядками 1, 2.1, 2.2, 4.1 - 4.5, 4.8, 4.9, 4.12 до колонок 3 - 9 за рядками 30 "Усього зобов'язань" та 38 "Усього позабалансових зобов'язань" (за мінусом даних рядків 16.4, 16.5, 17.5, 17.10, 17.11, 18.4, 19.3, 19.4, 20.3, 20.4, 21.3, 21.4, 22.2, 22.3, 23.4 - 23.6, 24, 25, 26).

Форма заповнюється за таким алгоритмом:

Код рядка 

Назва показника 

Група рахунків 

Строковість 

Готівкові кошти 

  

  

  

У тому числі: 

  

  

1.1 

банкноти та монети 

1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1007 

на вимогу 

1.2 

дорожні чеки та банківські метали 

  

за аналітичним обліком 

Кошти в Національному банку України 

  

  

  

У тому числі: 

  

  

2.1 

кошти на вимогу 

1200, 1203 

на вимогу 

2.2 

строкові вклади (депозити) 

1211, 1212 

за аналітичним обліком 

2.3 

нараховані доходи за коштами в Національному банку України 

1208, 1218 

за аналітичним обліком 

Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються та емітовані Національним банком України 

  

  

  

У тому числі: 

  

  

3.1 

у торговому портфелі банку 

1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405А-П, 1406КА, 1407 

на вимогу 

3.2 

у портфелі банку на продаж 

1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415А-П, 1416КА, 1417, 1430, 1435А-П, 1436КА, 1437 

за строком дії базового активу або відповідно до наміру банку щодо строку продажу цих активів (у разі укладення договору про купівлю/продаж цих паперів) 

3.3 

у портфелі банку до погашення 

1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1426КА, 1427, 1440, 1446КА, 1447 

за аналітичним обліком 

3.4 

нараховані доходи за казначейськими та іншими цінними паперами, що рефінансуються та емітовані Національним банком України 

1408, 1418, 1428, 1438, 1448 

за аналітичним обліком 

Кошти в інших банках 

  

  

  

У тому числі: 

  

  

4.1 

кошти на вимогу 

1500 

на вимогу 

4.2 

кошти банків у розрахунках 

1502 

за аналітичним обліком 

4.3 

депозити овернайт 

1510 

на вимогу 

4.4 

кредити овернайт 

1521 

на вимогу 

4.5 

короткострокові вклади (депозити) 

1512 

за аналітичним обліком 

4.6 

довгострокові вклади (депозити) 

1515 

за аналітичним обліком 

4.7 

довгострокові вклади (депозити), що розміщені на умовах субординованого боргу 

1516 

за аналітичним обліком 

4.8 

кредити, що надані іншим банкам за операціями репо 

1522 

за аналітичним обліком 

4.9 

короткострокові кредити 

1523, 1526/1КА 

за аналітичним обліком 

4.10 

довгострокові кредити 

1524, 1526/2КА 

за аналітичним обліком 

4.11 

фінансовий лізинг (оренда) 

1525, 1526/3КА 

за аналітичним обліком 

4.12 

кредити овердрафт 

1600А 

за аналітичним обліком 

4.13 

нараховані доходи за коштами в інших банках 

1508, 1518, 1528, 1607 

за аналітичним обліком 

Операції з клієнтами 

  

  

  

У тому числі: 

  

  

5.1 

кредити, що надані суб'єктам господарювання 

2010, 2016КА, 2020, 2026КА, 2030, 2036КА, 2062, 2063, 2065, 2066КА, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076КА, 2600А, 2605А 

за аналітичним обліком 

5.2 

іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання 

2082, 2083, 2086КА, 2085 

за аналітичним обліком 

5.3 

кредити, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування 

2102, 2103, 2105, 2106КА, 2112, 2113, 2115, 2116КА 

за аналітичним обліком 

5.4 

іпотечні кредити, що надані органам державної влади 

2122, 2123, 2126КА, 2125 

за аналітичним обліком 

5.5 

іпотечні кредити, що надані органам місцевого самоврядування 

2132, 2133, 2136КА, 2135 

за аналітичним обліком 

5.6 

кредити, що надані фізичним особам 

2202, 2203, 2205, 2206КА, 2211, 2212, 2213, 2215, 2216КА, 2220, 2620А, 2625А, 2226КА 

за аналітичним обліком 

5.7 

іпотечні кредити, що надані фізичним особам 

2232, 2233, 2236КА, 2235 

за аналітичним обліком 

5.8 

кредити, що надані небанківським фінансовим установам 

2650А, 2655А 

за аналітичним обліком 

5.9 

нараховані доходи за операціями з клієнтами 

2018, 2028, 2038, 2068, 2078, 2088, 2108, 2118, 2128, 2138, 2208, 2218, 2228, 2238, 2607, 2627, 2657 

за аналітичним обліком 

Операції з цінними паперами 

  

  

  

У тому числі: 

  

  

6.1 

акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у торговому портфелі банку 

3002, 3003, 3005, 3007А-П 

на вимогу 

6.2 

боргові цінні папери в торговому портфелі 

3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015А-П, 3016КА, 3017 

на вимогу 

6.3 

акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком в портфелі банку на продаж 

3102, 3103, 3105, 3107А-П 

за строком дії базового активу або відповідно до наміру банку щодо строку продажу цих активів (у разі укладення договору про купівлю/продаж цих паперів) 

6.4 

боргові цінні папери в портфелі банку на продаж 

3110, 3111, 3112, 3113, 3114, 3115А-П, 3116КА, 3117 

за строком дії базового активу або відповідно до наміру банку щодо строку продажу цих активів (у разі укладення договору про купівлю/продаж цих паперів) 

6.5 

інвестиції в асоційовані та дочірні компанії, що утримуються з метою продажу 

3122, 3123, 3125, 3132, 3133, 3135 

за строком дії базового активу або відповідно до наміру банку щодо строку продажу цих активів (у разі укладення договору про купівлю/продаж цих паперів) 

6.6 

цінні папери в портфелі банку до погашення 

3210, 3211, 3212, 3213, 3214, 3216КА, 3217 

за аналітичним обліком 

6.7 

нараховані доходи за операціями з цінними паперами 

3008, 3018, 3108, 3118, 3128, 3138, 3218 

за аналітичним обліком 

Дебіторська заборгованість 

1811, 1819, 2800, 2801, 2805, 2806, 2809, 3510, 3519, 3520, 3521, 3522, 3540, 3541, 3548, 3550, 3551, 3552, 3559 

за аналітичним обліком 

Фінансові та капітальні вкладення 

  

  

  

У тому числі: 

  

  

8.1 

інвестиції в асоційовані та дочірні компанії 

4102, 4103, 4105, 4202, 4203, 4205 

більше 10 років 

8.2 

нараховані доходи за інвестиціями в дочірні компанії 

4208 

за аналітичним обліком 

Нематеріальні активи 

4300, 4309КА, 4310, 4321, 

за аналітичним обліком 

10 

Основні засоби 

4400, 4409КА, 4430, 4431, 4500, 4509КА, 4530 

за аналітичним обліком (але не менше ніж 365 днів) 

11 

Інші нараховані доходи 

3570, 3578, 

за аналітичним обліком 

12 

Транзитні рахунки 

2920А, 2924А, 3739А 

за аналітичним обліком (від 2 до 31 дня) 

13 

Дебетові суми до з'ясування 

3710 

за аналітичним обліком (від 2 до 7 днів) 

14 

Інші активи 

3400, 3402, 3403, 3407, 3409 

за аналітичним обліком 

15 

Усього активів 

х 

х 

  

З них: 

  

  

15.1 

чутливі до зміни процентної ставки 

п. 2.2 + п. 3.1 + п. 3.2 + п. 3.3 + п. 4.3 + п. 4.4 + п. 4.5 + п. 4.6 + п. 4.7 + п. 4.8 + п. 4.9 + п. 4.10 + п. 4.11 + п. 4.12 + п. 5.1 + п. 5.2 + п. 5.3 + п. 5.4 + п. 5.5 + п. 5.6 + п. 5.7 + п. 5.8 + п. 6.2 + п. 6.4 + п. 6.6 

  

16 

Кошти Національного банку України 

  

  

  

У тому числі: 

  

  

16.1 

на вимогу 

1300 

на вимогу 

16.2 

кредити овернайт, що отримані від Національного банку України 

1310 

на вимогу 

16.3 

короткострокові кредити та вклади (депозити) 

1311, 1312, 1313, 1316КП, 1332 

за аналітичним обліком 

16.4 

довгострокові кредити та вклади (депозити) 

1322, 1323, 1325, 1326КП, 1335 

за аналітичним обліком 

16.5 

нараховані витрати за коштами Національного банку України 

1308, 1318, 1328, 1338 

за аналітичним обліком 

17 

Кошти інших банків 

  

  

  

У тому числі: 

  

  

17.1 

кошти на вимогу 

1600П 

на вимогу 

17.2 

кошти в розрахунках інших банків 

1602 

за аналітичним обліком 

17.3 

депозити овернайт 

1610 

на вимогу 

17.4 

короткострокові вклади (депозити) 

1612 

за аналітичним обліком 

17.5 

довгострокові вклади (депозити) 

1615 

за аналітичним обліком 

17.6 

кредити овернайт 

1621 

на вимогу 

17.7 

кредити овердрафт 

1500П 

за аналітичним обліком 

17.8 

кредити, що отримані від інших банків, за операціями репо 

1622, 

за аналітичним обліком 

17.9 

короткострокові кредити 

1623, 1626/1КП 

за аналітичним обліком 

17.10 

довгострокові кредити 

1624, 1626/2КП 

за аналітичним обліком 

17.11 

нараховані витрати за коштами інших банків 

1608, 1618, 1628, 1507 

за аналітичним обліком 

18 

Кошти бюджету та державних цільових фондів 

  

  

  

У тому числі: 

  

  

18.1 

поточні рахунки коштів бюджету та державних цільових фондів 

2512, 2513, 2520, 2523, 2526, 2530, 2531, 2541, 2542, 2544, 2545, 2552, 2553, 2554, 2555, 2560, 2561, 2562, 2565, 2570, 2571, 2572 

на вимогу 

18.2 

вклади (депозити) клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України 

2525 

за аналітичним обліком 

18.3 

вклади (депозити) місцевих бюджетів 

2546 

за аналітичним обліком 

18.4 

нараховані витрати за коштами бюджету та державних цільових фондів 

2518, 2528, 2538, 2548, 2558, 2568 

за аналітичним обліком 

19 

Кошти суб'єктів господарювання 

  

  

  

У тому числі: 

  

  

19.1 

кошти суб'єктів господарювання на вимогу 

2600П, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605П, 2606 

на вимогу 

19.2 

короткострокові вклади (депозити) суб'єктів господарювання 

2610, 2611, 2616/1КП, 2617/1 

за аналітичним обліком 

19.3 

довгострокові вклади (депозити) суб'єктів господарювання 

2615, 2616/2КП, 2617/2 

за аналітичним обліком 

19.4 

нараховані витрати за коштами суб'єктів господарювання 

2608, 2618 

за аналітичним обліком 

20. 

Кошти фізичних осіб 

  

  

  

У тому числі: 

  

  

20.1 

кошти фізичних осіб на вимогу 

2620П, 2622, 2625П 

на вимогу 

20.2 

короткострокові вклади (депозити) фізичних осіб 

2630, 2636/1КП, 2637/1 

за аналітичним обліком 

20.3 

довгострокові вклади (депозити) фізичних осіб 

2635, 2636/2КП, 2637/2 

за аналітичним обліком 

20.4 

нараховані витрати за коштами фізичних осіб 

2628, 2638 

за аналітичним обліком 

21 

Кошти небанківських фінансових установ 

  

  

  

У тому числі: 

  

  

21.1 

на вимогу 

2650П, 2655П 

на вимогу 

21.2 

короткострокові вклади (депозити) небанківських фінансових установ 

2651, 2653/1, 2656/1КП 

за аналітичним обліком 

21.3 

довгострокові вклади (депозити) небанківських фінансових установ 

2652, 2653/2, 2656/2КП 

за аналітичним обліком 

21.4 

нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ 

2658 

за аналітичним обліком 

22 

Кредити, отримані від міжнародних та інших фінансових організацій 

  

  

  

У тому числі: 

  

  

22.1 

короткострокові кредити 

2700, 2706/1КП, 2707/1 

за аналітичним обліком 

22.2 

довгострокові кредити 

2701, 2706/2КП, 2707/2 

за аналітичним обліком 

22.3 

нараховані витрати за кредитами, отриманими від міжнародних та інших фінансових організацій 

2708 

за аналітичним обліком 

23 

Цінні папери власного боргу, емітовані банком 

  

  

  

У тому числі: 

  

  

23.1 

на вимогу 

3340, 3346КП, 3347 

на вимогу 

23.2 

короткострокові цінні папери власного боргу 

3300, 3301, 3305, 3306КП, 3307 

за аналітичним обліком 

23.3 

короткострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком 

3320, 3326КП, 3327 

за аналітичним обліком 

23.4 

довгострокові цінні папери власного боргу 

3310, 3311, 3315, 3316КП, 3317 

за аналітичним обліком 

23.5 

довгострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком 

3330, 3336КП, 3337 

за аналітичним обліком 

23.6 

нараховані витрати за цінними паперами власного боргу 

3308, 3318, 3328, 3338, 3348 

за аналітичним обліком 

24 

Субординований борг банку 

  

  

  

У тому числі: 

  

  

24.1 

субординований борг банку 

3660 

за аналітичним обліком 

24.2 

нараховані витрати за субординованим боргом 

3668 

за аналітичним обліком 

25 

Кредиторська заборгованість 

1911, 1919, 2900, 2901, 2902, 2903, 2905, 2906, 2909, 3610, 3615, 3619, 3620, 3621, 3622, 3623, 3630, 3631, 3640, 3641, 3648, 3650, 3651, 3652, 3653, 3654, 3658, 3659 

за аналітичним обліком 

26 

Інші нараховані витрати 

3670, 3678 

за аналітичним обліком 

27 

Транзитні рахунки 

2920П, 2924П, 3739П 

за аналітичним обліком (від 2 до 31 дня) 

28 

Кредитові суми до з'ясування 

3720 

за аналітичним обліком (від 2 до 7 днів) 

29 

Інші зобов'язання 

2640, 2641, 2642, 2643 

за аналітичним обліком 

30 

Усього зобов'язань 

х 

х 

  

З них: 

  

  

30.1 

чутливі до зміни процентної ставки 

п. 16.2 + п. 16.3 + п. 16.4 + п. 17.3 + п. 17.4 + п. 17.5 + п. 17.6 + п. 17.7 + п. 17.8 + п. 17.9 + п. 17.10 + 18.2 + п. 18.3 + п. 19.2 + п. 19.3 + п. 20.2 + п. 20.3 + п. 21.2 + п. 21.3 + п. 22.1 + п. 22.2 + п. 23.2 + п. 23.3 + п. 23.4 + п. 23.5 + п. 24.1 

  

32 

Капітал банку 

5000, 5001КП, 5002КП, 5003, 5010, 5020, 5021, 5022, 5030, 5031А, 5040, 5041А, 5100, 5101, 5102, 5103, 5104 + сальдо груп (600, 601, 602, 603, 604, 605, 609, 610, 611, 620, 630, 631, 639, 649, 671, 680) - (700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 709, 710, 731, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 749, 770, 772, 780, 790) 

більше 10 років 

33 

Усього пасивів (III) 

х 

х 

35 

Зобов'язання за всіма видами гарантій та з кредитування 

9000, 9001, 9002, 9003, 9020, 9023, 9090, 9091, 9100, 9129/1*) 

за аналітичним обліком 

36 

Непокриті акредитиви 

9122 

за аналітичним обліком 

37 

Вимоги щодо андеррайтингу цінних паперів, строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну 

9300, 9350, 9351, 9352, 9353, 9354, 9390 

за аналітичним обліком 

38 

Усього позабалансові зобов'язання 

х 

х 

____________
* Сума за рахунком 9129/1 заповнюється в частині обліку зобов'язань з фінансування клієнтів за кредитними лініями, за якими кошти надаватимуться на першу вимогу контрагентів, тобто є безвідкличними або ризиковими".

2.21. Форму N 691 "Звіт про операції банків з цінними паперами та сформовані під них резерви за звітний місяць" і пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:

Звіт про операції банків з цінними паперами та сформовані під них резерви за звітний місяць

за станом на _____________ 200_ року

__________________________
(назва банку) 

___________________________
(місцезнаходження банку) 

(копійки)

N
з/п 

Назва показника 

Балан-
сова вартість на початок місяця 

Прид-
бано за місяць (+) 

Пога-
шено за місяць (-) 

Про-
дано за місяць (-) 

Спи-
сано за рахунок резерву (-) 

Переве-
дено до іншого портфеля або змінено метод оцінки в портфелі (-) 

Отримано в резуль-
таті переве- дення з іншого портфеля або в разі зміни методу оцінки в портфелі (+) 

Зміни в балансовій вартості за звітний місяць 

Балансова вартість на звітну дату з ураху-
ванням сформо-
ваного резерву 

Сума очікува-
ного відшкоду-
вання на звітну дату 

Розрахун-
кова сума резерву, яку необ-
хідно сформу-
вати під зменше-
ння корис-
ності 

Сума резерву, який сфор-
мовано з часу прид-
бання активу 

Відхи-
лення (+/-) 

зміна курсу (+/-) 

переоцінка 

амор-
тизація премії або дис-
конту (+/-) 

нарахо-
вані про-
центи, диві-
денди (+) 

погашені проценти, сплачені диві-
денди
(-) 

сума коригу-
вання резерву [(збіль-
шення (+)/ змен-
шення (-)] 

усьо- го (+/-) 

у т. ч. уцінка цінних па-
перів (-) 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

1 

Торговий портфель - усього 

  

  

  

  

х 

х 

х 

  

  

  

х 

  

  

х 

  

х 

х 

х 

х 

  

У тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1 

вкладення в капітал установ у розмірі 10 % і більше їх статутних капіталів 

  

  

х 

  

х 

х 

х 

  

  

  

х 

  

  

х 

  

х 

х 

х 

х 

1.2 

вкладення в капітал банків 

  

  

х 

  

х 

х 

х 

  

  

  

х 

  

  

х 

  

х 

х 

х 

х 

1.3 

негативно класифіковані активи* 

  

х 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2 

Портфель на продаж - усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.1 

Акції та інші цінні папери, що обліковуються за справедливою вартістю 

  

  

х 

  

  

  

  

  

  

  

х 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

У тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.1.1 

вкладення в капітал установ у розмірі 10 % і більше їх статутних капіталів 

  

  

х 

  

  

  

  

  

  

  

х 

  

  

  

  

  

  

  

  

2.1.2 

вкладення в капітал банків 

  

  

х 

  

  

  

  

  

  

  

х 

  

  

  

  

  

  

  

  

2.2 

Акції та інші цінні папери за собівартістю 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

х 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

У тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.2.1 

вкладення в капітал установ у розмірі 10 % і більше їх статутних капіталів 

  

  

х 

  

  

  

  

  

  

  

х 

  

  

  

  

  

  

  

  

2.2.2 

вкладення в капітал банків 

  

  

х 

  

  

  

  

  

  

  

х 

  

  

  

  

  

  

  

  

2.3 

Боргові цінні папери 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.4 

Негативно класифіковані активи* 

  

х 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3 

Портфель до погашення - усього 

  

  

  

х 

  

  

  

  

х 

х 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

У тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.1 

негативно класифіковані активи 

  

х 

  

х 

  

  

  

  

х 

х 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4 

Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії 

  

  

х 

х 

х 

  

  

  

  

  

х 

  

  

х 

  

  

  

х 

х 

5 

Усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

____________
* У тому числі зазначаються негативно класифіковані цінні папери, що є в портфелі.

"___" ____________ 200_ р. 

Керівник 

___________
(підпис) 

_______________________
(прізвище, ініціали) 

_____________________________
  (прізвище виконавця, номер телефону) 

Головний бухгалтер 

___________
(підпис) 

_______________________
(прізвище, ініціали) 

Пояснення щодо заповнення форми N 691

Звіт про операції банків з цінними паперами та сформовані під них резерви за звітний місяць

Форму розроблено з метою отримання від банків України інформації за операціями з цінними паперами відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України, що визначають порядок здійснення бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами та порядок формування резервів під зменшення їх корисності.

У формі відображається інформація за операціями з цінними паперами банку за звітний період, у тому числі:

балансова вартість цінних паперів на початок звітного періоду;

рух цінних паперів у портфелях банку, що відбувся за звітний місяць, у зв'язку з придбанням, погашенням, продажем, списанням за рахунок резервів і переведенням з одного портфеля до іншого тощо;

зміни в балансовій вартості за звітний період, пов'язані зі зміною офіційного валютного курсу, переоцінкою до справедливої вартості, амортизацією дисконту/премії, нарахованням і погашенням/сплатою процентів (дивідендів) і формованням під них резерву;

сума очікуваного відшкодування за цінними паперами, розрахункова сума зменшення корисності та сума фактично сформованих резервів з часу їх придбання тощо.

Форма заповнюється окремо за кожним портфелем цінних паперів.

Опис параметрів заповнення форми.

Рядок 1 - (Торговий портфель - усього) - зазначається загальна сума балансової вартості цінних паперів, що обліковуються в торговому портфелі за такими балансовими рахунками: 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 3002, 3003, 3005, 3007, 3008, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018;

рядок 1.1 - зазначається балансова сума вкладень у капітал установ (крім банків) у розмірі 10 % і більше їх статутних капіталів, що обліковуються за такими аналітичними рахунками: 3003, 3005, 3007, 3008;

рядок 1.2 - зазначається балансова сума вкладень у капітал банків, що обліковується за такими аналітичними рахунками: 3002, 3007, 3008;

рядок 1.3 - зазначається балансова вартість негативно класифікованих активів у вигляді цінних паперів*, що обліковуються в торговому портфелі.

Рядок 2 (Портфель на продаж - усього) - зазначається загальна сума балансової вартості цінних паперів, що обліковуються в портфелі на продаж за такими балансовими рахунками: 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1430, 1435, 1436, 1437, 1438, 3102, 3103, 3105, 3107, 3108, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3122, 3123, 3125, 3128, 3132, 3133, 3135, 3138, 1490, 1492, 3190, 3191.

Рядок 2 = рядок 2.1 + рядок 2.2 + рядок 2.3;

рядок 2.1 - зазначається балансова вартість акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, що обліковуються за справедливою вартістю за такими балансовими рахунками: 3102, 3103, 3105, 3107, 3108, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3122, 3123, 3125, 3128, 3132, 3133, 3135, 3138, 1490, 1492, 3190, 3191;

рядок 2.1.1 - зазначається балансова сума вкладень у капітал установ (крім банків) у розмірі 10 % і більше їх статутних капіталів, що обліковуються за справедливою вартістю за такими балансовими рахунками: 3103, 3105, 3107, 3108, 3123, 3125, 3128, 3133, 3135, 3138, 3190, 3191;

рядок 2.1.2 - зазначається балансова сума вкладень у капітал банків, що обліковуються за такими балансовими рахунками: 3102, 3107, 3108, 3122, 3128, 3132, 3138, 3190, 3191;

рядок 2.2 - зазначається балансова сума вкладень в акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, що обліковуються за собівартістю за такими балансовими рахунками: 3102, 3103, 3105, 3107, 3108, 3122, 3123, 3125, 3128, 3132, 3133, 3135, 3138, 3190, 3191;

рядок 2.2.1 - зазначається балансова сума вкладень у капітал установ (крім банків) у розмірі 10 % і більше їх статутних капіталів, що обліковуються за собівартістю за такими балансовими рахунками: 3103, 3105, 3107, 3108, 3123, 3125, 3128, 3133, 3135, 3138, 3190, 3191;

рядок 2.2.2 - зазначається балансова сума вкладень у капітал банків, що обліковуються за такими балансовими рахунками: 3102, 3107, 3108, 3122, 3128, 3132, 3138, 3190, 3191;

рядок 2.3 - зазначається балансова сума вкладень у боргові цінні папери, що обліковуються в портфелі на продаж за такими балансовими рахунками: 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1430, 1435, 1436, 1437, 1438, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 1490, 1492, 3190, 3191;

рядок 2.4 - зазначається загальна сума балансової вартості негативно класифікованих активів у вигляді цінних паперів*, що обліковуються в портфелі банку на продаж.

Рядок 3 (Портфель до погашення - усього) - зазначається загальна сума балансової вартості цінних паперів, що обліковуються в портфелі до погашення за такими балансовими рахунками: 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1426, 1427, 1428, 1429, 1440, 1446, 1447, 1448, 3210, 3211, 3212, 3213, 3214, 3216, 3217, 3218, 3219, 1491, 1493, 3290, 3291;

рядок 3.1 - зазначається загальна сума балансової вартості негативно класифікованих активів у вигляді цінних паперів*, що обліковуються в портфелі банку до погашення.

Рядок 4 (Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії) - зазначається загальна сума балансової вартості інвестицій в асоційовані та дочірні компанії, що обліковується за такими балансовими рахунками: 4102, 4103, 4105, 4202, 4203, 4205, 4208, та загальна сума отриманих за ними дивідендів. Збільшення/зменшення балансової вартості фінансових інвестицій в асоційовані та дочірні компанії відображається в рядку 4 за такими колонками: 9, 10, 11, 13, 14; у разі зменшення їх корисності - за колонками 10, 11.

Рядок 5 - зазначається загальна сума балансової вартості фінансових інвестицій, що обліковуються в усіх портфелях банку.

Дані рядка 5 мають дорівнювати сумі даних рядків 1, 2, 3, 4 відповідних колонок.

Колонка 3 - зазначається загальна сума балансової вартості цінних паперів, що обліковуються у відповідних портфелях за станом на 1 число звітного місяця. Дані цієї колонки мають збігатися з даними колонки 17 форми за попередній місяць.

Колонка 4 - зазначається загальна сума вартості цінних паперів, що придбані у звітному місяці.

Колонка 5 - зазначається загальна сума балансової вартості цінних паперів, що погашені у звітному місяці.

Колонка 6 - зазначається загальна сума балансової вартості проданих цінних паперів у звітному місяці.

Колонка 7 - зазначається загальна сума балансової вартості цінних паперів, списаних за рахунок сформованих резервів у звітному місяці.

Колонка 8 - зазначається загальна сума балансової вартості цінних паперів, що вибули в результаті переведення з одного портфеля до іншого (або в разі зміни методу оцінки цінного папера в тому самому портфелі) у звітному місяці.

Колонка 9 - зазначається загальна балансова вартість (за аналітичним обліком) цінних паперів, що надійшли в результаті переведення з одного портфеля до іншого (або в разі зміни методу оцінки цінного папера в тому самому портфелі) у звітному місяці.

Дані колонки 8 рядка 5 мають дорівнювати даним колонки 9 рядка 5.

Колонка 10 - зазначаються зміни в балансовій вартості цінних паперів, номінал яких виражено в іноземній валюті, у зв'язку зі зміною офіційного валютного курсу у звітному місяці, що визначається як різниця між балансовою вартістю та вартістю після зміни курсу.

Колонка 11 - зазначається результат переоцінки цінних паперів у звітному місяці, що обліковується за такими балансовими рахунками: 1405, 1415, 1435, 3007, 3015, 3107, 3115.

Колонка 12 - зазначається сума уцінки цінних паперів у звітному місяці.

Колонка 13 - зазначається сума амортизації дисконту або премії за цінними паперами за звітний місяць, що обліковується за такими балансовими рахунками: 1416, 1417, 1426, 1427, 1436, 1437, 1446, 1447, 3116, 3117, 3216, 3217).

Колонка 14 - зазначається загальна сума нарахованих процентів і дивідендів у звітному місяці, що обліковуються за такими балансовими рахунками: 1408, 1418, 1419, 1428, 1429, 1438, 1448, 3008, 3018, 3108, 3118, 3119, 3128, 3138, 3218, 3219, 4208.

Колонка 15 - зазначається загальна сума погашених у звітному місяці нарахованих процентів, у тому числі за купонними цінними паперами, та/або загальна сума сплачених дивідендів.

Колонка 16 - зазначається сума коригування (збільшення/зменшення) резерву, що здійснено у звітному місяці та відображено за відповідними балансовими рахунками з обліку резерву під знецінення цінних паперів та резерву під нараховані за ними доходи: якщо за цінними паперами визнано збиток від зменшення корисності, то резерв збільшується (+); у разі збільшення справедливої вартості боргових цінних паперів здійснюється зменшення резерву (-) у межах раніше створеного.

Дані колонки 16 = дані колонки 3 + дані колонки 4 - дані колонки 5 - дані колонки 6 - дані колонки 7 - дані колонки 8 + дані колонки 9 +/- дані колонки 10 +/- дані колонки 11 +/- дані колонки 13 + дані колонки 14 - дані колонки 15 - дані колонки 18 (за умови, що резерви сформовані в повному обсязі, дані колонки 16 = даним колонки 19).

Колонка 17 - зазначається балансова вартість цінних паперів на кінець звітного місяця (за станом на 1 число місяця, наступного за звітним). Зазначені в колонці 17 суми балансової вартості цінних паперів, з урахуванням сформованих резервів, за відповідними портфелями мають відповідати сумі балансових даних відповідних рахунків з обліку цінних паперів за файлом 02 "Дані про обороти та залишки на рахунках" на звітну дату.

Дані колонки 17 = дані колонки 3 + дані колонки 4 - дані колонки 5 - дані колонки 6 - дані колонки 7 - дані колонки 8 + дані колонки 9 +/- дані колонки 10 +/- дані колонки 11 +/- дані колонки 13 + дані колонки 14 - дані колонки 15 +/- дані колонки 16.

Колонка 18 - зазначається сума очікуваного відшкодування за цінними паперами на кінець звітного місяця.

Колонка 19 - зазначається розрахункова сума резерву (яку необхідно сформувати під зменшення корисності), що дорівнює сумі перевищення балансової вартості цінних паперів над сумою очікуваного відшкодування на звітну дату.

Дані колонки 19 = дані колонки 3 + дані колонки 4 - дані колонки 5 - дані колонки 6 - дані колонки 7 - дані колонки 8 + дані колонки 9 +/- дані колонки 10 +/- дані колонки 11 +/- дані колонки 13 + дані колонки 14 - дані колонки 15 - дані колонки 18.

Колонка 20 - зазначається сума фактично сформованого на звітну дату резерву під знецінення цінних паперів і резерву під нараховані за ними та прострочені доходи з часу придбання цінного папера.

У рядку 5 дані колонки 20 - зазначається загальна сума сформованих резервів за такими балансовими рахунками: 1490, 1491,1492, 1493, 3190, 3191, 3290, 3291 на звітну дату.

Колонка 21 - зазначається різниця між сумою очікуваного відшкодування на звітну дату (колонка 18) і балансовою вартістю цінного папера на звітну дату з урахуванням сформованого резерву (колонка 17).

Під час розрахунку регулятивного капіталу (Н1) недосформована сума резерву, що зазначається зі знаком мінус у колонці 21 (рядок 5), вираховується з основного капіталу банку. У разі перевищення суми фактично сформованого резерву, що зазначається зі знаком плюс у колонці 21 (рядок 5), - до розрахунку береться нуль.

____________
* Визначення цінних паперів як негативно класифікованих активів здійснюється відповідно до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 N 368 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26.09.2001 за N 841/6032 (із змінами)".

2.22. У поясненні щодо заповнення форм N 747, N 748 "Звіт про касові обороти банку":

у поясненні символу 02 (Надходження торговельної виручки) слова та цифри "Класифікації видів економічної діяльності", затвердженої наказом Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 22.10.96 N 441" замінити словами і цифрами "Національного класифікатора України ДК 009-2005 "Класифікація видів економічної діяльності", затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики" від 26.12.2005 N 375";

у поясненні символу 05 (Надходження виручки від усіх видів платних послуг) слова та цифри "Державним класифікатором видів економічної діяльності, який затверджений наказом Державного комітету стандартизації, сертифікації та метрології України від 22.10.96 N 441" замінити словами і цифрами "Національним класифікатором України ДК 009-2005 "Класифікація видів економічної діяльності", затвердженим наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики" від 26.12.2005 N 375".

 

Директор Департаменту
статистики та звітності
 

 
В. М. Галь
 

Опрос