Идет загрузка документа (26 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины

Национальный банк
Постановление от 05.05.2006 № 171
редакция действует с 01.03.2010

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Постанова Правління Національного банку України
від 5 травня 2006 року N 171

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 травня 2006 р. за N 594/12468

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Правління Національного банку України
 від 1 лютого 2010 року N 35

Відповідно до вимог статей 5, 11, 13, 16 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", статей 7, 44 Закону України "Про Національний банк України" і з метою лібералізації валютного ринку України Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Пункт 1 постанови Правління Національного банку України від 09.08.2002 N 297, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29.08.2002 за N 712/7000 (зі змінами), викласти в такій редакції:

"1. Затвердити Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій (додається)".

2. Затвердити Зміни до Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 09.08.2002 N 297 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.08.2002 за N 712/7000 (зі змінами), що додаються.

3. Пункт 3 втратив чинність

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 01.02.2010 р. N 35)

4. Пункт 25 Переліку і тарифів послуг з реєстрації установ банків, надання ліцензій (дозволів) на здійснення банківських операцій, операцій з валютними цінностями та інших послуг, що надаються Національним банком України та його територіальними управліннями, затверджених постановою Правління Національного банку України від 12.08.2003 N 333 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 19.03.2004 N 120) і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10.09.2003 за N 787/8108, після слів "небанківській фінансовій установі" доповнити словами "національному оператору поштового зв'язку".

5. Департаменту валютного контролю та ліцензування (О. Г. Біланенко) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України для використання в роботі.

6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України О. В. Савченка і Департамент валютного контролю та ліцензування (О. Г. Біланенко).

7. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 

Голова 

В. С. Стельмах 

 

Зміни до Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій

1. Назву Положення викласти в такій редакції:

"Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій".

2. У преамбулі:

слова та цифри "статтею 44", "статтею 5" замінити відповідно словами та цифрами "статтями 7, 44", "статтями 5, 11, 13, 16";

після слів "Декрету Кабінету Міністрів України" доповнити словом та цифрами "від 19.02.93 N 15-93";

після слів "небанківським фінансовим установам" доповнити словами "національному оператору поштового зв'язку".

3. У главі 1:

3.1. У пункті 1.1:

абзац другий після слів "небанківським фінансовим установам" доповнити словами "національному оператору поштового зв'язку";

абзац третій викласти в такій редакції:

"небанківська фінансова установа - юридична особа, яка відповідно до законодавства України не є банком, надає одну або кілька фінансових послуг та яку внесено до відповідного державного реєстру фінансових установ у порядку, установленому законодавством України".

3.2. У пункті 1.2:

абзаци перший і другий після слів "небанківська фінансова установа" доповнити словами "національний оператор поштового зв'язку";

абзац третій виключити.

3.3. Пункт 1.3 після слів "небанківські фінансові установи" доповнити словами "національний оператор поштового зв'язку".

3.4. Пункт 1.4 викласти в такій редакції:

"1.4. Небанківська фінансова установа та національний оператор поштового зв'язку, які отримали генеральну ліцензію, зобов'язані подавати звітність про валютні операції в порядку та терміни, що визначаються Національним банком за погодженням з Державним комітетом статистики України з урахуванням вимог законодавства України".

3.5. Пункт 1.5 після слів "небанківською фінансовою установою" та "небанківської фінансової установи" доповнити відповідно словами "національним оператором поштового зв'язку" та "національного оператора поштового зв'язку".

3.6. Пункт 1.6 викласти в такій редакції:

"1.6. Філії небанківських фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку здійснюють операції згідно з положенням про філію та лише за умови наявності та в межах дозволу, наданого небанківською фінансовою установою - юридичною особою, національним оператором поштового зв'язку".

4. У главі 2:

4.1. Назву глави викласти в такій редакції:

"2. Умови, за яких небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку мають право отримати генеральну ліцензію, та документи, що подаються нею (ним) для її отримання".

4.2. Пункти 2.1 і 2.2 викласти в такій редакції:

"2.1. Національний банк надає генеральну ліцензію лише в разі наявності капіталу небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку в сумі, еквівалентній не менше ніж 1 млн. євро (для здійснення операцій, передбачених пунктами 2, 3 частини першої статті 47 Закону України "Про банки і банківську діяльність", і для діяльності з надання будь-яких фінансових послуг, що передбачають пряме або опосередковане залучення фінансових активів від фізичних осіб), або в сумі, еквівалентній не менше ніж 0,2 млн. євро (для надання послуг з торгівлі цінними паперами та для діяльності з обміну валют), або в сумі, еквівалентній не менше ніж 0,5 млн. євро (для надання інших послуг, передбачених частиною першою статті 4 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг").

2.2. Небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку для отримання генеральної ліцензії подає до територіального управління Національного банку (далі - територіальне управління) за своїм місцезнаходженням такі документи:

а) клопотання про надання генеральної ліцензії, що засвідчене підписом або керівника небанківської фінансової установи, або національного оператора поштового зв'язку за формою, наведеною в додатку 1;

б) копію документа, що підтверджує внесення небанківської фінансової установи до державного реєстру фінансових установ Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України або взяття на облік національного оператора поштового зв'язку в Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України в частині надання фінансових послуг з поштового переказу (подається небанківськими фінансовими установами, діяльність яких регулюється Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, або національним оператором поштового зв'язку, якого взято на облік у цій комісії);

в) копію документа, що підтверджує внесення небанківської фінансової установи до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів (подається небанківськими фінансовими установами, діяльність яких регулюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку);

г) копії ліцензій на здійснення небанківською фінансовою установою тих видів фінансових послуг, які підлягають ліцензуванню згідно із законодавством України, виданих державним органом, який відповідно до законодавства України регулює надання таких фінансових послуг;

ґ) аудиторський висновок щодо власного капіталу небанківської фінансової установи, який має включати підтвердження фактичного виконання зобов'язань з формування статутного (пайового) та власного капіталу небанківської фінансової установи відповідно до вимог законодавства України за станом на останній день місяця, що передує поданню клопотання;

д) копію свідоцтва про внесення аудитора (аудиторської фірми) до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги.

Документ, зазначений у підпункті "д" цього пункту, подається разом з аудиторським висновком, зазначеним у підпункті "ґ" цього пункту.

Копії документів, зазначених у підпунктах "б" - "г", "д" цього пункту, повинні бути засвідчені в порядку, установленому законодавством України".

5. У главі 3:

5.1. Назву глави викласти в такій редакції:

"3. Порядок розгляду територіальним управлінням документів, що подані небанківською фінансовою установою, національним оператором поштового зв'язку для отримання генеральної ліцензії".

5.2. Пункти 3.1 і 3.2 після слів "небанківської фінансової установи" та "небанківській фінансовій установі" доповнити відповідно словами "національного оператора поштового зв'язку" та "національному оператору поштового зв'язку".

5.3. Пункти 3.3, 3.4 викласти в такій редакції:

"3.3. Територіальне управління розглядає пакет документів щодо дотримання небанківською фінансовою установою, національним оператором поштового зв'язку умов, зазначених у пункті 2.1 глави 2 цього Положення.

3.4. Відповідно до результатів розгляду документів територіальне управління готує висновок, що має засвідчуватися підписом начальника територіального управління, про дотримання небанківською фінансовою установою, національним оператором поштового зв'язку вимог глави 2 цього Положення".

5.4. Пункт 3.6 викласти в такій редакції:

"3.6. Протягом п'яти робочих днів з дати надходження пакета документів територіальне управління надсилає копію клопотання небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку про надання їй (йому) генеральної ліцензії відповідним територіальному підрозділу по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України та територіальному підрозділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України (далі - спеціальні органи по боротьбі з організованою злочинністю)".

5.5. Пункти 3.7 і 3.8 після слів "небанківською фінансовою установою" доповнити словами "національним оператором поштового зв'язку".

6. У главі 4:

6.1. Пункти 4.1, 4.2, 4.4 після слів "небанківської фінансової установи", "небанківській фінансовій установі" доповнити відповідно словами "національного оператора поштового зв'язку", "національному оператору поштового зв'язку".

6.2. Пункт 4.5 викласти в такій редакції:

"4.5. Національний банк може відмовити небанківській фінансовій установі, національному оператору поштового зв'язку в наданні генеральної ліцензії:

а) якщо за результатами розгляду пакета документів установлено, що небанківською фінансовою установою, національним оператором поштового зв'язку надано недостовірну або неповну інформацію;

б) якщо небанківською фінансовою установою, національним оператором поштового зв'язку не дотримано вимог глави 2 цього Положення;

в) у разі наявності в Національного банку негативних висновків щодо надання генеральної ліцензії, що отримані від спеціальних органів по боротьбі з організованою злочинністю, та/або відомостей про здійснення небанківською фінансовою установою, національним оператором поштового зв'язку легалізації грошей, набутих злочинним шляхом;

г) якщо строк діяльності небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку без порушення вимог законодавства України становить менше року.

Рішення про відмову в наданні генеральної ліцензії повідомляється небанківській фінансовій установі, національному оператору поштового зв'язку в письмовій формі із зазначенням причин відмови".

6.3. У пункті 4.6 слово та цифру "додаток 3" замінити словом і цифрою "додаток 2".

6.4. У пункті 4.8:

після слів "небанківської фінансової установи", "небанківською фінансовою установою" доповнити відповідно словами "національного оператора поштового зв'язку", "національним оператором поштового зв'язку";

підпункт "в" викласти в такій редакції:

"в) відкликання в небанківської фінансової установи ліцензії, передбаченої підпунктом "г" пункту 2.2 глави 2 цього Положення, або скасування Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України рішення про взяття на облік національного оператора поштового зв'язку";

пункт доповнити підпунктом "ґ" такого змісту:

"ґ) невиконання небанківською фінансовою установою, національним оператором поштового зв'язку обов'язків, передбачених пунктом 2 статті 13 Декрету".

7. У додатку 1:

назву, перше речення абзацу другого після слів "небанківської фінансової установи", "небанківська фінансова установа" доповнити відповідно словами "національного оператора поштового зв'язку", "національний оператор поштового зв'язку";

абзац перший викласти в такій редакції:

   "Небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку _____________________________________________________________________________________,
                                                                                                               (найменування)
яка (який) розташована (розташований) ___________________________________________________,
                                                                                                                                        (місцезнаходження)
в особі керівника _______________________________________________________________________,
                                                                                                               (прізвище, ім'я, по батькові) 
який діє на підставі статуту небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку, звертається до Національного банку України з проханням про надання генеральної ліцензії на здійснення операцій, передбачених пунктами _______________________________________________
                                                                                                                                                          (номери пунктів) 
(_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________)
                                                                                                     (перелік видів операцій) 
частини першої статті 4 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", якщо вони є валютними операціями"; 

друге речення абзацу другого викласти в такій редакції:

"Крім того, небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку забезпечені потрібним обладнанням, комп'ютерною технікою, програмним забезпеченням і комунікаційними засобами, необхідними для проведення валютних операцій, на право здійснення яких подається клопотання";

в абзаці шостому:

літеру "к" замінити літерою "д";

після слів "небанківським фінансовим установам" доповнити словами "національному оператору поштового зв'язку";

абзац сьомий після слів "небанківської фінансової установи" доповнити словами "національного оператора поштового зв'язку".

8. Додаток 2 виключити.

У зв'язку з цим додаток 3 уважати додатком 2 і викласти його в такій редакції:

Національний банк України

Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій

від ___________________ N ____

   Надана ____________________________________________________________________________
                                                     (повне найменування небанківської фінансової установи, національного оператора
_____________________________________________________________________________________,
                                                 поштового зв'язку; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ; місцезнаходження)
що зареєстрована/взятий на облік "___" ____________ 20__ року за N ______ Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України або Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (необхідне підкреслити) та отримала ліцензію згідно з рішенням від "___" ____________ 20__ року за N ______ Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (необхідне підкреслити) на право здійснення операцій, визначених пунктами _________________________________________________
                                                                                                                                                  (номери пунктів)
(_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________)
                                                                                                           (перелік видів операцій)
частини першої статті 4 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", якщо вони є валютними операціями. 

 

Заступник Голови
Національного банку України 

 
____________________________".
(підпис, ініціали, прізвище)
М. П. 

 

Директор Департаменту
валютного контролю та ліцензування 

 
О. Г. Біланенко 

Опрос