Идет загрузка документа (25 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке погашения ипотечных сертификатов и отмены регистрации выпуска ипотечных сертификатов, выпускаемых в бездокументарной форме

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Положение, Решение от 31.03.2006 № 208
действует с 02.05.2006

Про затвердження Положення про порядок погашення іпотечних сертифікатів та скасування реєстрації випуску іпотечних сертифікатів, що випускаються в бездокументарній формі

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 31 березня 2006 року N 208

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 квітня 2006 р. за N 472/12346

Відповідно до Законів України "Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати" та "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок погашення іпотечних сертифікатів та скасування реєстрації випуску іпотечних сертифікатів, що випускаються в бездокументарній формі (додається).

2. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Непрану М. І. забезпечити:

державну реєстрацію цього рішення в Міністерстві юстиції України;

опублікування цього рішення відповідно до законодавства України.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Керівника апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Непрана М. І.

 

Голова Комісії 

А. Балюк 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
А. Дашкевич
 

 

 

Положення
про порядок погашення іпотечних сертифікатів та скасування реєстрації випуску іпотечних сертифікатів, що випускаються в бездокументарній формі

1. Це Положення розроблено відповідно до статті 45 Закону України "Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати" (далі - Закон), статті 7 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні".

Це Положення установлює порядок погашення іпотечних сертифікатів та скасування реєстрації випуску іпотечних сертифікатів, що випускаються в бездокументарній формі.

Скасування реєстрації випуску іпотечних сертифікатів здійснюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - орган реєстрації) відповідно до цього Положення.

2. Емітент здійснює погашення іпотечних сертифікатів у строк, передбачений в інформації про випуск іпотечних сертифікатів, а в разі дострокового погашення у випадках, передбачених Законом, - у строк, передбачений у повідомленні про виникнення підстав для призначення або заміни управителя, або повідомленні про виникнення підстав для припинення управління іпотечними активами (оприлюднюється відповідно до пункту 3 цього Положення).

3. За рішенням суду або за ініціативою емітента іпотечні активи можуть бути передані в управління особі, яка відповідає вимогам Закону та стає управителем, з переходом до неї всіх зобов'язань щодо власників сертифікатів або у разі припинення управління іпотечними активами, передбачених статтею 36 Закону, емітент зобов'язаний:

протягом 5 робочих днів з дати виникнення підстав для припинення управління іпотечними активами оприлюднити в друкованих засобах масової інформації, у яких було опубліковано інформацію про випуск іпотечних сертифікатів (у засобах масової інформації Верховної Ради України чи Кабінету Міністрів України або офіційному виданні фондової біржі), повідомлення про виникнення підстав для призначення або заміни управителя або повідомлення про виникнення підстав для припинення управління іпотечними активами, у якому має бути визначений строк для дострокового погашення іпотечних сертифікатів, який не може бути більшим 30 днів з дати опублікування відповідного повідомлення, та надіслати таке повідомлення до органу реєстрації;

протягом визначеного строку, який не може бути меншим 10 днів, прийняти від власників іпотечних сертифікатів вимоги щодо дострокового погашення іпотечних сертифікатів;

протягом 60 днів з дати опублікування повідомлення про виникнення підстав для призначення або заміни управителя у разі відсутності вимог про дострокове погашення іпотечних сертифікатів або при обсязі пред'явлених до погашення іпотечних сертифікатів менше 50 відсотків від загального обсягу випуску передати активи, що є забезпеченням випуску сертифікатів участі, новому управителю (у разі призначення або заміни управителя);

якщо пред'явлено до погашення більше 50 відсотків від загального обсягу випуску, погасити всі сертифікати випуску та здійснити таке погашення пред'явлених власниками іпотечних сертифікатів протягом 90 днів з дати опублікування цього повідомлення (у разі призначення або заміни управителя);

провести дострокове погашення іпотечних сертифікатів випуску протягом 30 днів з дати опублікування повідомлення про припинення управління іпотечними активами, а також провести дії, які необхідні у разі несвоєчасного подання іпотечних сертифікатів для погашення (у разі припинення управління іпотечними активами).

4. У разі реорганізації емітента його права на іпотечні активи разом із зобов'язаннями за сертифікатами передаються лише одній юридичній особі, що створена в результаті такої реорганізації. У такому разі власники сертифікатів мають право на їх дострокове погашення відповідно до пункту 3 цього Положення.

5. Якщо інформацією про випуск іпотечних сертифікатів передбачена можливість відмови емітентом іпотечних сертифікатів участі від управління іпотечними активами, а також можливість відмови передати функції управителя іншій особі, то управління іпотечними активами може бути припинено.

У цьому разі емітент здійснює погашення іпотечних сертифікатів відповідно до пункту 3 цього Положення.

6. Повідомлення про виникнення підстав для призначення або заміни управителя або повідомлення про виникнення підстав для припинення управління іпотечними активами повинно містити:

повне найменування емітента;

код за ЄДРПОУ;

місцезнаходження емітента;

телефон, факс;

відомості про внесення емітента іпотечних сертифікатів спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг до Державного реєстру фінансових установ або Національного банку України до Державного реєстру банків;

відомості щодо дозволу на здійснення емісії сертифікатів;

відомості щодо внесення випуску іпотечних сертифікатів до Загального реєстру випусків цінних паперів;

розмір власного капіталу;

загальну суму випуску іпотечних сертифікатів, випущених емітентом;

кількість іпотечних сертифікатів (за різновидами), випущених емітентом, серію та порядкові номери;

номінальну вартість іпотечних сертифікатів, для сертифікатів з фіксованою дохідністю, та частку консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один сертифікат участі;

причини виникнення підстав для припинення управління іпотечними активами;

реквізити документів, що підтверджують виникнення підстав для припинення управління іпотечними активами;

строк для подання вимог про дострокове погашення іпотечних сертифікатів (зазначити дати);

строк дострокового погашення іпотечних сертифікатів (зазначити дати).

7. Не пізніше 10 днів після завершення погашення іпотечних сертифікатів емітент подає до органу реєстрації звіт про погашення іпотечних сертифікатів. Звіт про погашення іпотечних сертифікатів подається до органу реєстрації в одному примірнику, засвідченому підписами керівника та печаткою емітента, аудитора (аудиторської фірми), управителя (у разі, якщо емітент передав управителю виконання функцій розпорядника платежів), керуючого іпотекою (у разі, якщо емітент не здійснює ці функції самостійно) та депозитарію, з яким емітент уклав договір про обслуговування випуску іпотечних сертифікатів, оформив та депонував глобальний сертифікат випуску цінних паперів, згідно з додатком 1 до цього Положення.

8. Емітент одночасно із звітом про погашення іпотечних сертифікатів подає до органу реєстрації для скасування реєстрації випуску іпотечних сертифікатів, інформації про їх випуск, змін до неї (за наявності) такі документи:

а) заяву про скасування реєстрації випуску іпотечних сертифікатів, інформації про їх випуск, змін до неї (за наявності), складену згідно з додатком 2 до цього Положення;

б) оригінал(ли) свідоцтва про реєстрацію випуску іпотечних сертифікатів;

в) повідомлення про виникнення підстав для призначення або заміни управителя або повідомлення про виникнення підстав для припинення управління іпотечними активами, засвідчене підписом керівника та печаткою емітента (у разі, якщо погашення здійснюється відповідно до пункту 3 цього Положення);

г) копію друкованого засобу масової інформації з опублікованим повідомленням (у разі, якщо погашення здійснюється відповідно до пункту 3 цього Положення).

9. На підставі відповідного рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку вповноважена особа, визначена наказом керівника органу реєстрації, видає розпорядження про скасування реєстрації випуску іпотечних сертифікатів (додаток 3) протягом 15 робочих днів з дати надходження документів, зазначених у пункті 8 цього Положення.

10. Розпорядження про скасування реєстрації випуску іпотечних сертифікатів протягом трьох робочих днів з дати його видання направляється емітенту. Копія розпорядження про скасування реєстрації випуску іпотечних сертифікатів протягом трьох робочих днів з дати його видання направляється органом реєстрації депозитарію, з яким емітент уклав договір про обслуговування випуску іпотечних сертифікатів, оформив та депонував глобальний сертифікат випуску цінних паперів, та органу, який надав дозвіл на здійснення емісії іпотечних сертифікатів.

11. Орган реєстрації забезпечує опублікування інформації про скасування реєстрації випуску іпотечних сертифікатів, інформації про їх випуск, змін до неї (за наявності) в одному із своїх офіційних друкованих видань протягом 15 календарних днів з дати видання розпорядження про скасування реєстрації випуску іпотечних сертифікатів.

12. На підставі розпорядження про скасування реєстрації випуску іпотечних сертифікатів органом реєстрації вносяться відповідні зміни до Загального реєстру випуску цінних паперів, а також здійснюється анулювання свідоцтв про реєстрацію випуску іпотечних сертифікатів.

 

Директор департаменту
корпоративних відносин
 

 
О. Петрашко
 

 

Звіт
про погашення іпотечних сертифікатів

_________________________________________________________________________________
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ)

Реєстраційний номер випуску __________________________________________________________

Дата реєстрації випуску ___ ____________ 200_ року 

Дата початку погашення іпотечних сертифікатів  

 

Дата закінчення погашення іпотечних сертифікатів  

 

Кількість погашених іпотечних сертифікатів, шт. 

 

Номери, серії  

 

Сума, на яку погашено іпотечних сертифікатів з фіксованою дохідністю, грн. 

 

в тому числі виплачені проценти, для іпотечних сертифікатів з фіксованою дохідністю, грн. 

 

Виплачена сума доходу, для іпотечних сертифікатів участі, грн. 

 

Засвідчення емітентом того, що всі зобов'язання відповідно до умов інформації про випуск іпотечних сертифікатів перед власниками іпотечних сертифікатів виконано 

 

Кількість непогашених іпотечних сертифікатів, шт. 

 

Номери, серії  

 

Сума, на яку не погашено іпотечних сертифікатів з фіксованою дохідністю, грн. 

 

в тому числі невиплачені проценти (для іпотечних сертифікатів з фіксованою дохідністю), грн.  

 

Номери, серії 

 

Невиплачена сума доходу (для іпотечних сертифікатів участі), грн. 

 

Номери, серії 

 

Причини неспроможності емітента виконати зобов'язання за іпотечними сертифікатами 

 

 

___ ____________ 200_ року N ___
(дата подання заяви) 

ЗАЯВА
про скасування реєстрації випуску іпотечних сертифікатів, інформації про їх випуск та змін до неї (за наявності)

Повне найменування емітента 

 

Код ЄДРПОУ 

 

Місцезнаходження 

 

Телефон, факс 

 

Розмір власного капіталу 

 

Поточний рахунок 

 

Дата та номер реєстрації випуску іпотечних сертифікатів, інформації про їх випуск та змін до неї (за наявності) 

 

_________
(посада) 

___________
(підпис) 

__________________________________
(прізвище, ініціали уповноваженої особи) 

М. П. 

 

 

 

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ N ___-С - ІС

м. Київ  

200_ року  

Уповноважена особа ___________________________________________________________________
                                                                                                            (прізвище, ім'я, по батькові)
на підставі пункту 9 Положення про порядок погашення іпотечних сертифікатів та скасування реєстрації випуску іпотечних сертифікатів, що випускаються в бездокументарній формі, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 31.03.2006 N 208, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України ______ за N ____, та відповідно до документів, наданих
______________________________________________________________________________________
                                                      (повне найменування емітента, місцезнаходження, код ЄДРПОУ)
на скасування реєстрації випуску іпотечних сертифікатів, інформації про їх випуск та змін до неї (за наявності),

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Скасувати реєстрацію випуску іпотечних сертифікатів, інформацію про їх випуск та зміни до неї (за наявності)
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                              (найменування емітента) 

2. Свідоцтво про реєстрацію випуску іпотечних сертифікатів
______________________________________________________________________________________
                                                                                                               (найменування емітента) 

від ___ ____________ року N ___, видане __________________________________________________,
                                                                                              (номер та дата свідоцтва про реєстрацію випуску іпотечних сертифікатів)
______________________________________________________________________________________
                                                                                           (орган, що його видав)
анулювати. 

_________
(посада) 

_________
(підпис) 

_________________________________
(прізвище, ініціали уповноваженої особи) 

М. П. 

 

 

____________

Опрос