Идет загрузка документа (28 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке внесения информации о доверительных обществах в Государственный реестр финансовых учреждений

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг
Распоряжение, Положение от 28.03.2006 № 5538
Утратил силу

Про затвердження Положення про порядок унесення інформації про довірчі товариства до Державного реєстру фінансових установ

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 28 березня 2006 року N 5538

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 квітня 2006 р. за N 452/12326

Із змінами і доповненнями, внесеними
розпорядженнями Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
від 27 листопада 2012 року N 2421
,
 від 5 березня 2013 року N 712

Розпорядження втратило чинність
(згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
 від 28 листопада 2013 року N 4368)

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 04.04.2003 за N 292, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок унесення інформації про довірчі товариства до Державного реєстру фінансових установ (додається).

2. Довірчі товариства, які створені відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 17.03.93 N 23-93 "Про довірчі товариства", та, враховуючи вимоги Постанови Верховної Ради України від 22.12.95 N 491/95-ВР "Про усунення зловживань у процесі залучення суб'єктами підприємницької діяльності грошових коштів громадян", і які на момент набрання чинності цим розпорядженням мають зобов'язання за укладеними з довірителями договорами, повинні протягом шести місяців з дня набуття чинності цим розпорядженням забезпечити подання документів для внесення інформації до Державного реєстру фінансових установ.

3. Юридичному департаменту (Чурсін О. В.) та Департаменту нагляду за фінансовими компаніями (Отченаш К. Г.) забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на члена Комісії - директора Департаменту нагляду за фінансовими компаніями.

 

Голова 

В. Суслов 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
фінансового моніторингу України
 

 
С. Г. Гуржій
 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
А. В. Дашкевич
 

Голова Антимонопольного
комітету України
 

 
О. Костусєв
 

 

 

Положення про порядок
унесення інформації про довірчі товариства до Державного реєстру фінансових установ

(У тексті Положення слово "Держфінпослуг" замінено словом "Нацкомфінпослуг" згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 27 листопада 2012 року N 2421)

Це Положення розроблене відповідно до пункту 2 частини першої статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (далі - Закон), Декрету Кабінету Міністрів України від 17.03.93 N 23-93 "Про довірчі товариства" (далі - Декрет), Положення про Державний реєстр фінансових установ, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 23.08.2003 N 41, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.09.2003 за N 797/8118 (далі - Положення про реєстр).

(преамбула із змінами, внесеними згідно з розпорядженням 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг, від 27.11.2012 р. N 2421)

1. Загальні положення

1.1. Це Положення встановлює порядок унесення до Державного реєстру фінансових установ інформації про довірчі товариства, створені відповідно до Декрету як товариства з додатковою відповідальністю, що здійснюють представницьку діяльність відповідно до договору, укладеного з довірителями майна щодо реалізації їхніх прав власників.

1.2. У цьому Положенні поняття "Державний реєстр фінансових установ", "реєстраційна картка", "свідоцтво про реєстрацію фінансової установи", "відокремлений підрозділ юридичної особи" вживаються згідно з визначеннями Положення про реєстр.

1.3. Унесення інформації про довірче товариство до Державного реєстру фінансових установ (далі - Реєстр), видача йому Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи (далі - Свідоцтво), переоформлення та видача дубліката Свідоцтва, унесення інформації про відокремлений підрозділ довірчого товариства до Реєстру, виключення з Реєстру та анулювання Свідоцтва здійснюються відповідно до Положення про реєстр з урахуванням особливостей, установлених цим Положенням.

1.4. Контроль за дотриманням вимог цього Положення здійснюється Нацкомфінпослуг відповідно до законодавства України.

2. Документи, які додаються до заяви про внесення інформації до Реєстру

2.1. Для внесення інформації до Реєстру довірче товариство подає до Нацкомфінпослуг такі документи:

2.1.1. Заяву про внесення інформації до Реєстру за формою згідно з додатком 2 до Положення про реєстр.

2.1.2. Реєстраційну картку із загальною інформацією про юридичну особу згідно з додатком 3 до Положення про реєстр.

2.1.3. Оригінали або засвідчені в установленому законодавством порядку копії установчих документів довірчого товариства та всіх змін і доповнень до них (за наявності) на момент подання заяви.

2.1.4. Друковану сторінку з веб-сайту Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з інформацією про заявника, завізовану його керівником (подається заявником за бажанням), що містить відповідні зміни.

(підпункт 2.1.4 пункту 2.1 у редакції розпорядження
Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг, від 05.03.2013 р. N 712)

2.1.5. Інформацію про довірче товариство згідно з додатком до цього Положення.

2.1.6. Реєстраційну картку з інформацією про відокремлені підрозділи довірчого товариства (за наявності підрозділів) згідно з додатком 5 до Положення про реєстр.

2.1.7. Інформацію про наявні ліцензії згідно з додатком 4 до Положення про реєстр.

2.1.8. Інформацію про наявність та відповідність вимогам законодавства системи бухгалтерського обліку, облікової та реєструвальної системи довірчого товариства в довільній формі.

2.1.9. Завірені довірчим товариством копії фінансової звітності, складеної відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", 3 "Звіт про фінансові результати", 4 "Звіт про рух грошових коштів", 5 "Звіт про власний капітал", затверджених наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 391/3684, за останній календарний рік, підтвердженої аудитором (аудиторською фірмою).

2.2. Зазначені в підпунктах 2.1.2, 2.1.6, 2.1.7 пункту 2.1 розділу 2 цього Положення документи надаються довірчим товариством також в електронному вигляді у форматі, установленому Нацкомфінпослуг.

2.3. У реєстраційній картці, яку подає довірче товариство, у полі "Інформація про види фінансових послуг, що надає чи планує надавати юридична особа" та в реєстраційній картці з інформацією про відокремлені підрозділи у полі "Види фінансових послуг, що планує надавати відокремлений підрозділ" зазначаються "довірчі операції згідно із статтею 4 Декрету Кабінету Міністрів України від 17.03.93 N 23-93 "Про довірчі товариства".

2.4. Вимоги до оформлення документів, що подаються довірчим товариством:

2.4.1. Документи мають бути викладені державною мовою.

2.4.2. Документи мають відповідати вимогам законодавства України.

2.4.3. Документи мають бути підписані керівником та засвідчені печаткою довірчого товариства.

2.4.4. Інформація, яка надається в електронному вигляді, має збігатися з інформацією, що міститься в поданих довірчим товариством документах.

2.4.5. Строк, що минув з моменту підписання всіх документів, що подаються довірчим товариством (крім установчих та бухгалтерських), не повинен перевищувати одного місяця.

2.4.6. Документи, подані довірчим товариством до Нацкомфінпослуг, приймаються за наданим описом та в папках з внутрішнім описом.

2.5. Довірче товариство несе відповідальність згідно із законодавством за достовірність інформації, указаної в усіх документах та їхніх електронних копіях, поданих до Нацкомфінпослуг.

3. Порядок розгляду документів та внесення інформації щодо довірчих товариств до Реєстру

3.1. Заяву про внесення інформації до Реєстру разом з усіма необхідними документами довірчі товариства направляють поштою або подають особисто до Нацкомфінпослуг разом з описом.

3.2. Заява про внесення інформації до Реєстру залишається без розгляду, якщо:

заява підписана особою, яка не має на це повноважень, або особою, посада якої не вказана;

документи оформлені з порушенням вимог законодавства України та цього Положення;

документи подані не в повному обсязі.

3.3. Про залишення заяви без розгляду довірче товариство повідомляється в письмовій формі із зазначенням підстав залишення заяви без розгляду в строк не більше 30 календарних днів з дня одержання документів.

3.4. Після усунення причин, що були підставою для винесення рішення про залишення заяви без розгляду, довірче товариство може повторно подати заяву, яка розглядається у встановленому порядку.

3.5. Не пізніше 30 календарних днів з дня надходження заяви та всіх необхідних документів від довірчого товариства Нацкомфінпослуг приймає рішення про внесення до Реєстру та видачу Свідоцтва або про відмову в унесенні до Реєстру та видачі Свідоцтва.

(пункт 3.5 у редакції розпорядження Національної комісії, що
 здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
від 27.11.2012 р. N 2421)

3.6. Повідомлення про прийняття рішення про внесення інформації до Реєстру або про відмову щодо внесення до Реєстру надсилається (видається) довірчому товариству в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення. У рішенні про відмову щодо внесення інформації до Реєстру зазначаються причини такої відмови.

3.7. Підставами для прийняття рішення про відмову щодо внесення інформації до Реєстру є:

3.7.1. Невідповідність поданих документів, що додаються до заяви, вимогам цього Положення та Положення про Реєстр.

3.7.2. Недостовірність інформації в документах, поданих довірчим товариством для внесення інформації до Реєстру.

3.8. У разі відмови щодо внесення інформації до Реєстру на підставі виявлення недостовірної інформації в поданих документах довірче товариство може подати до Нацкомфінпослуг нову заяву про внесення інформації до Реєстру не раніше ніж через три місяці з дати прийняття рішення про відмову щодо внесення інформації до Реєстру.

3.9. Рішення про відмову щодо внесення інформації до Реєстру може бути оскаржено в судовому порядку.

3.10. У разі прийняття Нацкомфінпослуг позитивного рішення щодо внесення до Реєстру Нацкомфінпослуг оформлює Свідоцтво та вносить інформацію до Реєстру не пізніше ніж за п'ять робочих днів з дня прийняття позитивного рішення.

3.11. Якщо довірче товариство протягом тридцяти календарних днів з дня направлення повідомлення про прийняття рішення про внесення інформації до Реєстру не звернулося для отримання оформленого Свідоцтва, Нацкомфінпослуг має право скасувати рішення про внесення інформації до Реєстру.

 

Член Комісії - директор
Департаменту нагляду за
фінансовими компаніями
 

 
 
К. Отченаш
 

 

Інформація
про довірче товариство

Повне найменування довірчого товариства ______________________________________________
                                                                                                                                                         (повна назва)
______________________________________________________________________________________
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ________________________________________________________ 

N
з\п
 

Показники 

Інформація станом на дату подання заяви 

Вартість активів, переданих довірчому товариству на умовах договорів: 

  

1.1 

грошовими коштами 

  

  

- у тому числі фізичних осіб 

  

1.2 

цінними паперами 

  

  

- у тому числі фізичних осіб 

  

1.3 

інші активи 

  

  

- у тому числі фізичних осіб 

  

Кількість довірителів (осіб): 

  

2.1 

кількість довірителів, зобов'язання за договорами з якими виконано 

  

  

- у тому числі фізичних осіб 

  

2.2 

кількість довірителів, зобов'язання за договорами з якими не виконано 

  

  

- у тому числі фізичних осіб 

  

Вартість активів, переданих довірчому товариству (тис. грн.): 

  

3.1 

управління грошовими коштами 

  

  

- у тому числі фізичних осіб 

  

3.2 

управління цінними паперами 

  

  

- у тому числі фізичних осіб 

  

3.3 

управління іншими активами 

  

  

- у тому числі фізичних осіб 

  

Витрати довірчого товариства (тис. грн.)* 

  

  

- у тому числі пов'язані зі здійсненням довірчих операцій (тис. грн.)* 

  

Прибуток довірчого товариства (тис. грн.)* 

  

  

- у тому числі пов'язаний зі здійсненням довірчих операцій (тис. грн.)* 

  

Поточні зобов'язання (тис. грн.)*  

  

____________
* Інформація станом на останній день місяця, що передує даті подання заяви про внесення інформації до Реєстру.

Керівник довірчого товариства         _________________              _______________________________
                                                                                                 (підпис)                                                        (прізвище та ініціали)
Головний бухгалтер                           _________________               _______________________________
                                                                                                 (підпис)                                                        (прізвище та ініціали)

                                                       М. П. 

____________

Опрос