Идет загрузка документа (70 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке регистрации выпуска ипотечных сертификатов, выпускаемых в бездокументарной форме, информации об их выпуске и отчета об итогах выпуска ипотечных сертификатов

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Положение, Решение от 21.03.2006 № 187
редакция действует с 07.03.2012

Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску іпотечних сертифікатів, що випускаються в бездокументарній формі, інформації про їх випуск та звіту про підсумки випуску іпотечних сертифікатів

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 21 березня 2006 року N 187

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 квітня 2006 р. за N 451/12325

Із змінами і доповненнями, внесеними
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 16 жовтня 2009 року N 1057
,
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 7 лютого 2012 року N 237

Відповідно до пункту 5 статті 50 Закону України "Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати" та Законів України "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок реєстрації випуску іпотечних сертифікатів, що випускаються в бездокументарній формі, інформації про їх випуск та звіту про підсумки випуску іпотечних сертифікатів (додається).

2. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку М. Непрану забезпечити:

державну реєстрацію Положення в Міністерстві юстиції України;

опублікування цього рішення відповідно до чинного законодавства.

3. Це рішення набирає чинності з набранням чинності Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок".

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Керівника апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Непрана М. І.

 

Голова Комісії 

А. Балюк 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
А. Дашкевич
 

Голова Державної комісії з
регулювання ринків
фінансових послуг України 

 
 
В. Суслов
 

 

 

Положення
про порядок реєстрації випуску іпотечних сертифікатів, що випускаються в бездокументарній формі, інформації про їх випуск та звіту про підсумки випуску іпотечних сертифікатів

(У тексті Положення та додатках 1 - 3 до нього слова "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку" в усіх відмінках замінено словами "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку" у відповідних відмінках згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 7 лютого 2012 року N 237)

Це Положення розроблено відповідно до пункту 5 статті 50 Закону України "Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати" (далі - Закон), Законів України "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" та "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

Це Положення установлює порядок реєстрації в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - орган реєстрації) інформації про випуск іпотечних сертифікатів та випуску іпотечних сертифікатів і звіту про підсумки випуску іпотечних сертифікатів.

1. Визначення термінів

У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

вартість частки іпотечних активів, що припадає на один іпотечний сертифікат участі, - це відношення загальної суми іпотечних активів, які забезпечують випуск іпотечних сертифікатів участі, до кількості сертифікатів даного випуску;

власник іпотечних сертифікатів - фізична або юридична особа, якій іпотечні сертифікати належать на праві власності;

відкрите (публічне) розміщення іпотечних сертифікатів - їх відчуження на підставі опублікування в засобах масової інформації повідомлення про продаж іпотечних сертифікатів, зверненого до заздалегідь не визначеної кількості осіб;

емісія іпотечних сертифікатів - сукупність дій емітента іпотечних сертифікатів щодо забезпечення проведення випуску, розміщення, обігу іпотечних сертифікатів, виплати їх номінальної вартості та процентів (за сертифікатами з фіксованою дохідністю) та платежів (за сертифікатами участі);

емітент іпотечних сертифікатів (далі - емітент) - фінансова установа, яка від свого імені випускає іпотечні сертифікати відповідно до вимог Закону та зобов'язується виконувати обов'язки, що випливають з інформації про їх випуск;

фінансова звітність - бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів емітента за певний звітний період. Склад і зміст фінансової звітності емітентів - небанківських фінансових установ визначаються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 391/3684 (зі змінами). Фінансова звітність емітентів - банківських установ подається за формами, установленими відповідними нормативно-правовими актами Національного банку України. 

2. Загальні положення

2.1. Емітент має право на здійснення емісії іпотечних сертифікатів з дати отримання дозволу на здійснення емісії іпотечних сертифікатів, виданого відповідним державним органом, до компетенції якого належить нагляд та регулювання діяльності емітента.

2.2. Розміщення іпотечних сертифікатів здійснюється шляхом відкритого продажу.

Строк розміщення іпотечних сертифікатів з фіксованою дохідністю не може перевищувати один рік з дати початку розміщення іпотечних сертифікатів.

Строк розміщення сертифікатів участі або передбаченого умовами інформації про випуск іпотечних сертифікатів траншу випуску має бути не більшим ніж 30 днів.

Обіг іпотечних сертифікатів дозволяється після реєстрації в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку звіту про підсумки випуску іпотечних сертифікатів.

2.3. Сертифікати, випущені одним емітентом, можуть підлягати конвертації, якщо це передбачено інформацією про випуск іпотечних сертифікатів. Конвертація іпотечних сертифікатів здійснюється відповідно до вимог Закону та нормативно-правових актів органу реєстрації, прийнятих у межах його компетенції та на виконання Закону.

2.4. Усі платежі за іпотечними сертифікатами повинні виплачуватися у грошовій формі, у розмірі та в строк відповідно до інформації про випуск іпотечних сертифікатів.

2.5. Відповідальність за достовірність інформації, наведеної у документах, які подаються до органу реєстрації, несуть особи, які засвідчили ці документи своїми підписами та печатками. Орган реєстрації має право здійснювати вибірково перевірку відомостей, що містяться в інформації про випуск іпотечних сертифікатів та в інших поданих документах, а також повноважень органів емітента.

3. Порядок реєстрації інформації про випуск іпотечних сертифікатів, змін до інформації та випуску іпотечних сертифікатів

3.1. Емітент подає до органу реєстрації для реєстрації інформації про випуск іпотечних сертифікатів та випуску такі документи:

а) заяву про реєстрацію інформації про випуск іпотечних сертифікатів та випуску іпотечних сертифікатів згідно з додатком 1;

б) рішення про випуск іпотечних сертифікатів та реформування зобов'язань за договорами про іпотечний борг, прийняте виконавчим органом емітента та оформлене протоколом, який має бути пронумерований, прошнурований та засвідчений підписом керівника та печаткою емітента;

в) копії внутрішніх документів емітента, що підтверджують повноваження виконавчого органу, який прийняв рішення про випуск іпотечних сертифікатів, крім випадку, коли товариство діє на підставі модельного статуту;

(підпункт "в" пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.02.2012 р. N 237)

г) інформацію про випуск іпотечних сертифікатів;

ґ) довідку про фінансовий стан, фінансову звітність за останні три завершені фінансові роки, що передували року, у якому подаються документи для реєстрації випуску іпотечних сертифікатів та інформації про їх випуск, та за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску іпотечних сертифікатів та інформації про їх випуск. Якщо банк або інша фінансова установа здійснює діяльність менше трьох років, фінансова звітність подається за завершені фінансові роки. Річна та проміжна фінансова звітність мають бути засвідчені підписами і печатками керівника та головного бухгалтера емітента й аудитора (аудиторської фірми);

д) довідку депозитарію про укладання з емітентом договору про обслуговування випуску цінних паперів;

е) копію документа встановленої форми, що підтверджує державну реєстрацію емітента, засвідчену печаткою та підписом керівника емітента;

є) копію документа встановленої форми, відповідного державного органу про внесення емітента до Державного реєстру фінансових установ або до Державного реєстру банків, засвідчену печаткою та підписом керівника емітента;

ж) копію документа встановленої форми відповідного державного органу, до компетенції якого належать нагляд та регулювання діяльності емітента, про отримання дозволу на здійснення емісії іпотечних сертифікатів, засвідчену печаткою та підписом керівника емітента;

з) довідку, видану банком, який виконуватиме функції керуючого іпотекою, про спроможність виконання функцій керуючого іпотекою відповідно до вимог статті 34 Закону;

и) дозвіл Національного банку України на виконання операцій з довірчого управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами (для банків).

і) підпункт "і" пункту 3.1 виключено

(згідно з рішенням Державної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 16.10.2009 р. N 1057)

3.2. Інформація про випуск іпотечних сертифікатів, зміни до неї (за наявності) повинні бути зареєстровані органом реєстрації згідно з цим Положенням та опубліковані емітентом у повному обсязі в друкованих засобах масової інформації, зокрема в засобах масової інформації Верховної Ради України чи Кабінету Міністрів України або офіційному виданні фондової біржі не менше ніж за 10 днів до початку розміщення іпотечних сертифікатів. При цьому емітенту забороняється опубліковувати інформацію про випуск іпотечних сертифікатів до дати її реєстрації органом реєстрації.

3.3. Інформація про випуск іпотечних сертифікатів, зміни до неї (за наявності) подаються до органу реєстрації для реєстрації в двох примірниках.

3.4. Реєстрація випуску іпотечних сертифікатів та інформації про їх випуск здійснюється протягом 30 календарних днів з дати подання заяви та всіх необхідних документів.

Рішення про реєстрацію приймається на засіданні Комісії та оформлюється відповідним рішенням органу реєстрації.

Факт реєстрації інформації про випуск іпотечних сертифікатів засвідчується штампом "ЗАРЕЄСТРОВАНО" або написом "ЗАРЕЄСТРОВАНО", підписом уповноваженої особи, визначеної наказом керівника, та печаткою органу реєстрації.

Після реєстрації випуску іпотечних сертифікатів емітенту видається свідоцтво про реєстрацію випуску іпотечних сертифікатів установленого зразка (додатки 2, 3), яке є підставою для оформлення глобального сертифіката. Свідоцтво про реєстрацію випуску іпотечних сертифікатів підписується уповноваженою особою, визначеною наказом керівника та печаткою органу реєстрації.

3.5. Реєстрація змін до інформації про випуск іпотечних сертифікатів здійснюється протягом 15 календарних днів з дати подання відповідних документів.

Рішення про реєстрацію змін до інформації приймається на засіданні Комісії, шляхом опитування, та оформлюється відповідним рішенням органу реєстрації.

Факт реєстрації змін до інформації про випуск іпотечних сертифікатів засвідчується штампом "ЗАРЕЄСТРОВАНО" або написом "ЗАРЕЄСТРОВАНО", підписом уповноваженої особи, визначеної наказом керівника, та печаткою органу реєстрації.

3.6. Один примірник зареєстрованої інформації про випуск іпотечних сертифікатів, змін до неї (за наявності) після реєстрації повертається емітенту.

3.7. У разі внесення змін до інформації про випуск іпотечних сертифікатів емітент повинен зареєструвати їх та опублікувати інформацію про ці зміни протягом 30 днів після опублікування інформації про випуск, але не менше ніж за 10 днів до початку розміщення іпотечних сертифікатів. Якщо це неможливо здійснити в зазначений строк, до змін також включається інформація про перенесення строків розміщення.

До реєстрації та опублікування змін до інформації про випуск іпотечних сертифікатів емітент не має права здійснювати розміщення іпотечних сертифікатів.

3.8. Для реєстрації змін до інформації про випуск іпотечних сертифікатів емітент подає до органу реєстрації:

а) заяву про реєстрацію змін до інформації про випуск іпотечних сертифікатів у довільній формі;

б) зміни до інформації про випуск іпотечних сертифікатів, засвідчені підписом керівника та печаткою емітента;

в) протокол рішення виконавчого органу емітента щодо затвердження змін до інформації, засвідчений підписом керівника та печаткою емітента;

г) довідку з депозитарію про те, що розміщення іпотечних сертифікатів не розпочато.

Не допускається внесення змін до інформації про випуск іпотечних сертифікатів щодо зміни різновиду та форми випуску іпотечних сертифікатів, що пропонуються до розміщення, та обсягів випуску іпотечних сертифікатів.

3.9. До інформації про випуск іпотечних сертифікатів повинні бути включені такі відомості:

повне та скорочене (у разі наявності) найменування, код за ЄДРПОУ;

місцезнаходження, номери телефонів, факсу, телекса, телетайпа, електронної пошти та інших засобів зв'язку емітента;

дата створення, зміни організаційно-правової форми, найменування емітента;

відомості про внесення емітента відповідним державним органом до Державного реєстру фінансових установ або до Державного реєстру банків;

номер та дата видачі дозволу на здійснення емісії іпотечних сертифікатів;

предмет діяльності;

дані про розміщення раніше випущених цінних паперів (перелік і результати попередніх випусків цінних паперів із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків цінних паперів, загальної суми випуску, кількості та номінальної вартості, а для іпотечних цінних паперів - із зазначенням обсягів випусків, строків обігу та результатів погашення кожного випуску цих цінних паперів);

опис діяльності емітента за станом на кінець звітного періоду, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації інформації про випуск іпотечних сертифікатів;

можливі фактори ризику в господарській діяльності емітента;

фінансова звітність за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску іпотечних сертифікатів, та за останні три завершені фінансові роки;

дата і номер рішення (протоколу) про випуск іпотечних сертифікатів та реформування зобов'язань за договором про іпотечний борг та найменування органу, який прийняв рішення;

розмір власного капіталу емітента на момент прийняття рішення про випуск іпотечних сертифікатів;

вартість одного євро за курсом Національного банку України на дату прийняття рішення про випуск іпотечних сертифікатів;

зобов'язання емітента щодо невикористання коштів, залучених від випуску іпотечних сертифікатів, для покриття його збитків;

положення щодо можливості конвертації іпотечних сертифікатів даного випуску на інший із зазначенням докладного опису порядку, умов та причин конвертації;

рівень кредитного рейтингу відповідного випуску іпотечних сертифікатів та/або емітента іпотечних сертифікатів, дата визначення рейтингової оцінки та/або останнього її оновлення (зазначається у разі наявності у емітента такої інформації);

(абзац сімнадцятий пункту 3.9 у редакції рішення Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку  від 16.10.2009 р. N 1057)

загальна сума випуску іпотечних сертифікатів;

номінальна вартість, для сертифікатів з фіксованою дохідністю, та частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один сертифікат участі;

ціна розміщення іпотечного сертифіката;

кількість, різновид та форма випуску іпотечних сертифікатів, їх серія та порядкові номери;

мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення іпотечних сертифікатів;

дії емітента в разі визнання випуску таким, що не відбувся;

адреси місць, дати початку та закінчення розміщення іпотечних сертифікатів;

докладний опис порядку розміщення та оплати іпотечних сертифікатів із зазначенням найменування банку, у якому небанківська фінансова установа відкрила рахунок, на якому акумулюються кошти за розміщені іпотечні сертифікати, або окремий рахунок у своєму балансі (для емітента - банку);

дата початку та закінчення обігу іпотечних сертифікатів, умови обігу, порядок відчуження та реєстрації права власності на іпотечні сертифікати;

загальна сума іпотечних активів, які забезпечують випуск іпотечних сертифікатів, та строк існування іпотечних активів;

кількість консолідованих іпотечних боргів, які забезпечують випуск іпотечних сертифікатів, та сума кожного з них;

кількість діючих договорів про іпотечний борг, зобов'язання за якими реформовані в консолідований іпотечний борг, основні умови - строки дії, вартість основного зобов'язання - ціна зобов'язання та дохід кредитодавця, порядок погашення боржником вартості основного зобов'язання кожного з таких договорів (для кожного іпотечного боргу у разі, якщо випуск забезпечують декілька консолідованих іпотечних боргів);

строк відчуження іпотечних активів;

фактичне виконання основних зобов'язань за договорами про іпотечний борг, які реформовані, на дату прийняття рішення про випуск іпотечних сертифікатів;

дата початку і закінчення погашення іпотечних сертифікатів, адреса, де буде здійснюватися погашення іпотечних сертифікатів та операції з депонування;

засвідчення того, що у разі виникнення підстав для припинення управління іпотечними активами власники іпотечних сертифікатів мають право на дострокове їх погашення;

дії, які провадяться у разі несвоєчасного подання іпотечних сертифікатів для погашення;

відомості про торговця цінними паперами (якщо емітент користується його послугами щодо розміщення даного випуску) із зазначенням повного найменування, місцезнаходження, номерів телефонів та факсів, коду за ЄДРПОУ, номера, дати видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку;

відомості про депозитарій із зазначенням повного найменування, місцезнаходження, номерів телефонів та факсів, коду за ЄДРПОУ, номера, дати видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку;

перелік усіх керуючих іпотекою та обсяги іпотечних активів, які вони обслуговують (у разі, якщо випуск забезпечують декілька консолідованих іпотечних боргів), перелік функцій, які виконує керуючий, та розмір його винагороди;

відомості щодо особи, на яку покладено виконання функцій щодо ведення реєстру забезпечення іпотечних сертифікатів;

інформація щодо випадків призупинення дії або анулювання дозволу на здійснення емісії іпотечних сертифікатів.

3.10. Інформація про випуск сертифікатів з фіксованою дохідністю, крім відомостей, передбачених пунктом 3.9 цього розділу, також має містити:

основні умови договорів про іпотечний кредит, зобов'язання за якими реформовані у консолідований іпотечний борг;

сукупну оціночну вартість іпотечного пулу та його опис;

перелік випусків іпотечних сертифікатів, які раніше забезпечувалися цим іпотечним активом;

засвідчення того, що основні зобов'язання за договорами про іпотечний борг реформовано відповідно до вимог Закону;

положення щодо можливості заміни частини іпотечних активів на інші основні зобов'язання, забезпечені іпотеками, в порядку і на умовах, встановлених Законом і рішенням про випуск іпотечних сертифікатів;

можливість дострокового виконання емітентом зобов'язань за іпотечними сертифікатами з фіксованою дохідністю та дії, які провадяться емітентом у цьому випадку;

розмір винагороди управителя;

інформацію про ставку доходу за іпотечними сертифікатами, порядок виплати доходу, адресу місця та дати початку і закінчення виплати доходу, заплановані проценти, метод обчислення, здійснення операцій з депонування;

механізм виконання емітентом умов інформації про випуск сертифікатів з фіксованою дохідністю;

відомості щодо страхування ризиків, визначених Законом;

умови страхування валютних ризиків власників іпотечних сертифікатів, якщо таке страхування передбачено емітентом.

3.11. Інформація про випуск сертифікатів участі, крім відомостей, передбачених пунктом 3.9 цього розділу, також має містити:

загальну суму іпотечних активів, які забезпечують випуск іпотечних сертифікатів;

частку консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один сертифікат участі на дату прийняття рішення про випуск іпотечних сертифікатів;

інформацію про можливість призначення емітентом управителя або його заміни;

відомості про управителя із зазначенням повного найменування, місцезнаходження, номерів телефонів та факсів, коду за ЄДРПОУ, номера та дати видачі дозволу Національного банку України на виконання операцій з довірчого управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами (для банків);

визначення обмеження права довірчої власності управителя;

інформацію про перших кредиторів за договорами про іпотечний борг, основні зобов'язання за якими реформовані в іпотечні активи;

узагальнені відомості щодо іпотечних активів (строк дії договорів про іпотечний борг, характеристики наданої в іпотеку нерухомості);

умови та порядок виплати платежів за іпотечними сертифікатами із зазначенням адреси, дати початку і закінчення виплати платежів, періодичність виплат платежів, відомості щодо забезпечення мінімальної дохідності за іпотечними сертифікатами та її розмір;

механізм виконання емітентом умов інформації про випуск іпотечних сертифікатів;

попередження щодо ризиків дострокового виконання основних зобов'язань, які становлять іпотечний актив, що приймає на себе власник сертифікатів участі.

3.12. Інформація про випуск іпотечних сертифікатів повинна містити застереження такого змісту: "Реєстрація випуску іпотечних сертифікатів та інформації про їх випуск та звіту про підсумки випуску іпотечних сертифікатів, що проводиться Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, не може розглядатися як гарантія вартості іпотечних сертифікатів та гарантія виконання емітентом іпотечних сертифікатів обов'язків, що випливають з інформації про випуск іпотечних сертифікатів".

3.13. Датою подання заяви та всіх необхідних документів є дата їх реєстрації в канцелярії (загальному відділі) органу реєстрації.

3.14. За заявою емітента строк розгляду документів може бути продовжено, але не більше 30 календарних днів з дати закінчення строку розгляду документів.

3.15. Емітент має право внести зміни та/або доповнення до документів, що надані до органу реєстрації для реєстрації інформації про випуск іпотечних сертифікатів або змін до неї (за наявності), а також випуску іпотечних сертифікатів та звіту про підсумки випуску сертифікатів.

3.16. За заявою емітента, поданою до органу реєстрації до закінчення строку розгляду документів, орган реєстрації може повернути всі документи, подані для реєстрації, на доопрацювання.

3.17. Виконавчий орган емітента може прийняти рішення про емісію іпотечних сертифікатів наступного випуску до закінчення строку обігу іпотечних сертифікатів попереднього випуску, якщо для кожного з випусків сформовано окремі іпотечні активи.

3.18. У разі відмови в реєстрації інформації про випуск іпотечних сертифікатів та випуску іпотечних сертифікатів, змін до інформації, звіту про підсумки випуску іпотечних сертифікатів, звіту про розміщення окремого траншу орган реєстрації направляє емітенту розпорядження про відмову в реєстрації інформації про випуск іпотечних сертифікатів та їх випуску, змін до інформації, звіту про підсумки випуску іпотечних сертифікатів, звіту про розміщення окремого траншу, яке має містити обґрунтовані підстави відмови.

 Відмова в реєстрації підписується уповноваженою особою, визначеною наказом керівника органу реєстрації.

У разі відмови в реєстрації інформації про випуск іпотечних сертифікатів та випуску іпотечних сертифікатів, змін до інформації, звіту про підсумки випуску іпотечних сертифікатів, звіту про розміщення окремого траншу всі подані документи залишаються в органі реєстрації.

3.19. Відмова в реєстрації інформації про випуск іпотечних сертифікатів або змін до неї (за наявності) та реєстрації випуску іпотечних сертифікатів надається у разі:

порушення емітентом вимог Закону, у тому числі наявності в наданих документах відомостей, що дозволяють зробити висновок про невідповідність умов випуску та обігу іпотечних сертифікатів законодавству;

невідповідності законодавству наданих на державну реєстрацію випуску іпотечних сертифікатів документів і складу відомостей, що містяться в цих документах, або відсутність хоча б одного із документів, передбачених цим Положенням;

унесення до інформації про випуск іпотечних сертифікатів або рішення про випуск іпотечних сертифікатів недостовірних відомостей;

відмови у видачі дозволу на здійснення емісії іпотечних сертифікатів;

анулювання або призупинення дії такого дозволу емітенту.

3.20. Відмова в реєстрації інформації про випуск іпотечних сертифікатів або змін до неї (за наявності) та реєстрації випуску іпотечних сертифікатів оформлюється відповідним розпорядженням (додаток 4).

4. Порядок реєстрації звіту про підсумки випуску іпотечних сертифікатів

4.1. Емітент не пізніше 30 днів після завершення розміщення іпотечних сертифікатів подає до органу реєстрації разом із звітом про підсумки випуску іпотечних сертифікатів (окремого траншу) такі документи:

а) заяву про реєстрацію звіту про підсумки випуску іпотечних сертифікатів, складену відповідно до додатка 5;

б) примірник друкованого засобу масової інформації з публікацією інформації про випуск іпотечних сертифікатів та змін до інформації (за наявності);

в) реєстр забезпечення сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом, які забезпечують випуск іпотечних сертифікатів, який повинен бути пронумерований, прошнурований, засвідчений підписом керівника та печаткою емітента, підписом керівника та печаткою управителя (у разі, якщо емітент передав управителю виконання функцій розпорядника платежів), а також підписом керівника та печаткою керуючого іпотекою;

г) копію глобального сертифіката випуску, засвідчену емітентом.

4.2. Звіт про підсумки випуску іпотечних сертифікатів, а також звіт про розміщення окремого траншу подаються у двох примірниках та мають містити інформацію, зазначену відповідно в додатках 6 та 7 цього Положення, та повинні бути засвідчені підписом керівника та печаткою емітента.

4.3. Реєстрація звіту про підсумки випуску іпотечних сертифікатів (окремого траншу) здійснюється протягом 10 календарних днів з дати подання заяви та всіх необхідних документів до органу реєстрації.

Рішення про реєстрацію звіту про підсумки випуску іпотечних сертифікатів (окремого траншу) приймається на засіданні Комісії шляхом опитування та оформлюється відповідним рішенням органу реєстрації.

Факт реєстрації звіту про підсумки випуску іпотечних сертифікатів (окремого траншу) засвідчується штампом "ЗАРЕЄСТРОВАНО" або написом "ЗАРЕЄСТРОВАНО", підписом уповноваженої особи, визначеної наказом керівника, та печаткою органу реєстрації.

Один примірник зареєстрованого звіту про підсумки випуску іпотечних сертифікатів (окремого траншу) після реєстрації повертається емітенту.

4.4. Якщо розміщення іпотечних сертифікатів передбачено окремими траншами, емітент реєструє звіт про розміщення окремого траншу випуску з урахуванням відповідної трансформації іпотечного активу.

У разі подання звіту про розміщення окремого траншу емітент подає заяву про реєстрацію звіту про розміщення траншу, складену в довільній формі. Примірник друкованого засобу масової інформації з публікацією інформації про випуск іпотечних сертифікатів та змін до інформації (за наявності) подається до реєструючого органу при першому поданні звіту про розміщення окремого траншу.

Після розміщення останнього траншу випуску іпотечних сертифікатів емітент одночасно зі звітом про розміщення цього траншу реєструє звіт про підсумки випуску іпотечних сертифікатів.

4.5. Не пізніше 10 днів з дати реєстрації звіту про підсумки випуску іпотечних сертифікатів в органі реєстрації емітент має оприлюднити звіт про підсумки випуску іпотечних сертифікатів у друкованих засобах масової інформації, в яких було опубліковано інформацію.

Не пізніше 10 днів з дати опублікування звіту про підсумки випуску іпотечних сертифікатів емітент подає до органу реєстрації примірник друкованого засобу масової інформації з публікацією зареєстрованого звіту про підсумки випуску іпотечних сертифікатів.

4.6. Якщо іпотечні сертифікати, у строки, передбачені умовами випуску, розміщені не в повному обсязі та емітентом було проведено трансформацію (перетворення) іпотечного активу відповідно до вимог Закону, емітент зобов'язаний оприлюднити скориговані з урахуванням такої трансформації відомості з інформації про випуск іпотечних сертифікатів разом зі звітом про підсумки випуску іпотечних сертифікатів та зобов'язаний надіслати такі відомості разом зі звітом про підсумки випуску іпотечних сертифікатів усім власникам іпотечних сертифікатів даного випуску та органу реєстрації.

4.7. Після реєстрації звіту про підсумки випуску іпотечних сертифікатів орган реєстрації видає емітенту свідоцтво про реєстрацію випуску іпотечних сертифікатів на фактично розміщений обсяг.

4.8. Підставою для відмови в реєстрації звіту про підсумки випуску іпотечних сертифікатів є:

порушення емітентом у процесі емісії іпотечних сертифікатів вимог законодавства;

здійснення недобросовісної реклами іпотечних сертифікатів;

порушення умов розміщення іпотечних сертифікатів, установлених зареєстрованою інформацією про випуск іпотечних сертифікатів;

визнання судом недійсним рішення уповноважених органів емітента про розміщення або випуск іпотечних сертифікатів;

виявлення в документах, на підставі яких було здійснено державну реєстрацію випуску іпотечних сертифікатів, або у звіті про підсумки випуску іпотечних сертифікатів недостовірної інформації.

4.9. Відмова в реєстрації звіту про підсумки випуску іпотечних сертифікатів, звіту окремого траншу оформлюється відповідним розпорядженням (додаток 4).

5. Державний контроль за діяльністю емітента, пов'язаною з випуском іпотечних сертифікатів

5.1. У разі порушення емітентом законодавства про цінні папери, у тому числі нормативно-правових актів органу реєстрації, виявлення недостовірних даних в інформації про випуск іпотечних сертифікатів орган реєстрації має право тимчасово зупинити розміщення (продаж) іпотечних сертифікатів цього емітента відповідно до чинного законодавства.

У такому разі орган реєстрації не пізніше 3 робочих днів з дати прийняття рішення про тимчасове зупинення розміщення іпотечних сертифікатів направляє повідомлення про це органу, який надав дозвіл на здійснення емісії іпотечних сертифікатів, та емітенту.

Протягом 7 робочих днів з дати прийняття рішення про тимчасове зупинення розміщення орган реєстрації публікує інформацію про тимчасове зупинення розміщення випуску іпотечних сертифікатів та направляє повідомлення про це відповідному торговцю цінними паперами, якщо емітент користується його послугами, та депозитарію.

Емітент, торговець цінними паперами зобов'язані зупинити розміщення іпотечних сертифікатів негайно після отримання повідомлення органу реєстрації про зупинення розміщення іпотечних сертифікатів. Розміщення іпотечних сертифікатів може бути поновлено тільки за письмовим дозволом органу реєстрації.

Рішення про тимчасове зупинення розміщення іпотечних сертифікатів може бути оскаржено в суді.

 

Директор департаменту
корпоративних відносин
 

 
О. Петрашко
 

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Антимонопольного
комітету України
 

 
О. Костусєв
 

Заступник Голови
Національного банку України 

 
В. Л. Кротюк
 

 

___ ____________ 200_ р. N __
(дата подання заяви)

ЗАЯВА
про реєстрацію інформації про випуск іпотечних сертифікатів та випуску іпотечних сертифікатів

Повне найменування емітента 

  

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

  

Місцезнаходження 

  

Телефон, факс 

  

Розмір власного капіталу, грн. 

  

Загальна сума випуску іпотечних сертифікатів, грн. 

  

Кількість іпотечних сертифікатів (за різновидами), що випускаються, шт. 

  

Номінальна вартість іпотечних сертифікатів для сертифікатів з фіксованою дохідністю та частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один сертифікат участі 

  

Поточний рахунок 

  

____________________
(посада) 

____________________
(підпис) 

______________________________________
(прізвище, ініціали уповноваженої особи) 

  

М. П. 

  

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

СВІДОЦТВО
про реєстрацію випуску іпотечних сертифікатів з фіксованою дохідністю

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку засвідчує, що випуск іпотечних сертифікатів з фіксованою дохідністю, який здійснюється

______________________________________________________________________________________,
(найменування емітента та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

на загальну суму           _________________________________________________________ гривень
                                                                                                            (словами)
номінальною вартістю _________________________________________________________ гривень
                                                                                                           (словами)
форма випуску                                                    бездокументарна
                                       ______________________________________________________________________________________________
          іменних                _______________________________________________________ штук
                                                                                                           (словами) 

на суму _____________________________________________________________________ гривень
                                                                                                                (словами) 

унесено до Загального реєстру випуску цінних паперів.

Реєстраційний N ______

Дата реєстрації "___" ____________ 200_ року 

____________________
(посада) 

____________________
(підпис) 

______________________________________
(прізвище, ініціали уповноваженої особи) 

  

М. П. 

  

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

СВІДОЦТВО
про реєстрацію випуску іпотечних сертифікатів участі

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку засвідчує, що випуск іпотечних сертифікатів участі, який здійснюється

______________________________________________________________________________________,
(найменування емітента та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) 

на загальну суму 

____________________________________________________
(словами) 

гривень 

частка консолідованого
іпотечного боргу, що
припадає на один
сертифікат участі 

____________________________________________________
(словами) 

гривень 

загальна сума іпотечних
активів, які забезпечують
випуск іпотечних
сертифікатів 

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
(словами)
____________________________________________________
____________________________________________________
(словами) 

 
 
гривень 

форма випуску 

бездокументарна
________________________________________________ 

  

іменних 

___________________________________________________________
(словами) 

штук 

на суму 

___________________________________________________________
(словами) 

гривень 

унесено до Загального реєстру випуску цінних паперів.

Реєстраційний N ______

Дата реєстрації "___" ____________ 200_ року 

____________________
(посада) 

____________________
(підпис) 

______________________________________
(прізвище, ініціали уповноваженої особи) 

  

М. П. 

  

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ N ___-В - ІС

м. Київ 

200_ р. 

Уповноважена особа

______________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

на підставі пункту _____ Положення про порядок реєстрації випуску іпотечних сертифікатів, що випускаються в бездокументарній формі, інформації про їх випуск та звіту про підсумки випуску іпотечних сертифікатів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.03.2006 N 187, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України ____________ за N ____, та відповідно до документів, наданих

______________________________________________________________________________________
(повне найменування емітента, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ)

                                                                  УСТАНОВИЛА:

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Ураховуючи викладене та на підставі пункту ________ зазначеного Положення,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Відмовити в реєстрації. 

____________________
(посада) 

____________________
(підпис) 

______________________________________
(прізвище, ініціали уповноваженої особи) 

  

М. П. 

  

(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.02.2012 р. N 237)

 

___ ____________ 200_ р. N
(дата подання заяви)

ЗАЯВА
про реєстрацію звіту про підсумки випуску іпотечних сертифікатів (звіту про розміщення окремого траншу)

Повне найменування емітента 

  

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

  

Місцезнаходження 

  

Телефон, факс 

  

Поточний рахунок 

  

Розмір власного капіталу 

  

Загальна сума випуску іпотечних сертифікатів, грн. 

  

Номінальна вартість іпотечних сертифікатів (для сертифікатів з фіксованою дохідністю) та частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один сертифікат участі, грн. 

  

Кількість іпотечних сертифікатів (за різновидами), що випускаються, шт. 

  

Дата реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) інформації про випуск іпотечних сертифікатів, змін до неї (за наявності) та випуску іпотечних сертифікатів (із зазначенням номера та дати свідоцтва) 

  

____________________
(посада) 

____________________
(підпис) 

______________________________________
(прізвище, ініціали уповноваженої особи) 

  

М. П. 

  

(додаток 5 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.02.2012 р. N 237)

 

ЗВІТ
про підсумки випуску іпотечних сертифікатів

_______________________________________________________________
(найменування емітента, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Дата початку розміщення іпотечних сертифікатів 

  

Дата закінчення розміщення іпотечних сертифікатів 

  

Кількість розміщених іпотечних сертифікатів, шт. 

  

Ціна розміщення іпотечного сертифіката, грн. 

  

Фактично сплачена сума, на яку розміщено іпотечні сертифікати, грн. 

  

Обсяг іпотечних активів, які забезпечують випуск, зазначений у грошовому виразі, грн. 

  

Строк існування таких іпотечних активів (зазначити дати) 

  

Кількість консолідованих іпотечних боргів, які забезпечують випуск іпотечних сертифікатів, та сума кожного з них 

  

Кількість діючих договорів про іпотечний борг, зобов'язання за якими було реформовано в консолідований іпотечний борг, основні умови таких договорів (строки дії, вартість основного зобов'язання, ціна зобов'язання та дохід кредитодавця, порядок погашення боржником вартості основного зобов'язання кожного з таких договорів (для кожного іпотечного боргу, у разі якщо випуск забезпечують декілька консолідованих іпотечних боргів) 

  

Фактичне виконання основних зобов'язань за договорами про іпотечний кредит, які було реформовано, на дату закінчення розміщення іпотечних сертифікатів 

  

Сума зобов'язань емітента за розміщеними іпотечними сертифікатами (сумарна номінальна вартість іпотечних сертифікатів та сумарний розмір процентів - для іпотечних сертифікатів з фіксованою дохідністю) 

  

Строки сплати емітентом процентів за іпотечними сертифікатами або їх періодичність (для іпотечних сертифікатів з фіксованою дохідністю) 

  

Сума платежів за іпотечними сертифікатами (для іпотечних сертифікатів участі) 

  

Строки сплати емітентом платежів залежно від строків виконання зобов'язань (для іпотечних сертифікатів участі) 

  

Іпотечні сертифікати, придбані емітентом 

Кількість (шт.): 

Сума, сплачена за іпотечні сертифікати (грн.): 

 

ЗВІТ
про розміщення траншу

______________________________________________________________
(найменування емітента, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Дата початку розміщення траншу іпотечних сертифікатів 

  

Дата закінчення розміщення траншу іпотечних сертифікатів 

  

Кількість розміщених іпотечних сертифікатів, шт. 

  

Сума, на яку розміщено іпотечні сертифікати, грн. 

  

Обсяг іпотечних активів, які забезпечують випуск, зазначений у грошовому виразі, грн. 

  

Обсяг трансформованих іпотечних активів, які забезпечують транш випуску, зазначений у грошовому виразі, грн. 

  

Строк існування іпотечних активів (зазначити дати) 

  

Кількість консолідованих іпотечних боргів, які забезпечують випуск іпотечних сертифікатів, та сума кожного з них 

  

Кількість діючих договорів про іпотечний борг, зобов'язання за якими було реформовано в консолідований іпотечний борг, основні умови таких договорів (строки дії, вартість основного зобов'язання, ціна зобов'язання та дохід кредитодавця, порядок погашення боржником вартості основного зобов'язання кожного з таких договорів (для кожного іпотечного боргу, у разі, якщо випуск забезпечують декілька консолідованих іпотечних боргів) 

  

Фактичне виконання основних зобов'язань за договорами про іпотечний кредит, які було реформовано, на дату закінчення розміщення іпотечних сертифікатів 

  

Сума зобов'язань емітента за розміщеними іпотечними сертифікатами даного траншу (сумарна номінальна вартість іпотечних сертифікатів та сумарний розмір процентів - для сертифікатів з фіксованою дохідністю) 

  

Загальна сума зобов'язань емітента за розміщеними іпотечними сертифікатами (сумарна номінальна вартість іпотечних сертифікатів та сумарний розмір процентів - для сертифікатів з фіксованою дохідністю) 

  

Строки сплати емітентом процентів за іпотечними сертифікатами даного траншу або їх періодичність (для іпотечних сертифікатів з фіксованою дохідністю) 

  

Іпотечні сертифікати, придбані емітентом 

Кількість (шт.): 

Сума, сплачена за іпотечні сертифікати (грн.): 

____________

Опрос