Идет загрузка документа (688 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка составления месячной и квартальной финансовой отчетности в 2006 году учреждениями и организациями, получающими средства государственного или местных бюджетов

Государственное казначейство Украины
Порядок, Приказ от 30.03.2006 № 114
действует с 29.04.2006

Про затвердження Порядку складання місячної та квартальної фінансової звітності у 2006 році установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів

Наказ Державного казначейства України
Міністерства фінансів України
від 30 березня 2006 року N 114

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 квітня 2006 р. за N 447/12321

Додатково див. лист
 Міністерства охорони здоров'я України
 від 10 квітня 2006 року N 12.01-06/259

На виконання Бюджетного кодексу України, Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Положення про Державне казначейство України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.12.2005 N 1232, та з метою встановлення єдиних вимог щодо складання місячної та квартальної фінансової звітності у 2006 році установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок складання місячної та квартальної фінансової звітності у 2006 році установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів (додається).

2. Поширити дію зазначеного Порядку на всіх розпорядників бюджетних коштів, визначених Законом України "Про Державний бюджет України на 2006 рік".

3. Порядок складання місячної та квартальної фінансової звітності у 2006 році установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів, головним розпорядникам бюджетних коштів довести до відома підпорядкованих установ, а органам Державного казначейства України та місцевим фінансовим органам - до установ, що ними обслуговуються.

4. Департаменту інформаційних технологій забезпечити органи Державного казначейства України програмними засобами для складання та консолідації звітності.

5. Установити, що центральні органи виконавчої влади, інші головні розпорядники бюджетних коштів, установи та організації, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів, місячну та квартальну фінансову звітність у 2006 році складають відповідно до вимог цього Порядку.

 

Голова

О. В. Шлапак 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Заступник Міністра
фінансів України
 

 
А. І. Мярковський
 

Заступник директора
Департаменту реформування
бюджетної системи Міністерства
фінансів України
 

 
 
 
І. Ф. Книшенко
 

 

Порядок
складання місячної та квартальної фінансової звітності у 2006 році установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік", постанов Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 N 419 "Про затвердження Порядку подання фінансової звітності" (із змінами), від 28.02.2002 N 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" (із змінами) та від 17.05.2002 N 659 "Про затвердження переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямів використання" (із змінами), наказу Міністерства фінансів України від 28.01.2002 N 57 "Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.02.2002 за N 86/6374 (із змінами), та інших нормативно-правових актів з питань бюджетних відносин в Україні встановлюється порядок складання та подання місячної та квартальної фінансової звітності у 2006 році установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів.

1. Основні положення

1.1. Цим Порядком визначається склад і принципи складання фінансової звітності та вимоги до розкриття її елементів.

1.2. Фінансова звітність повинна бути достовірною. Інформація, наведена у фінансовій звітності, є достовірною, якщо вона не містить помилок та перекручень.

1.3. Фінансова звітність повинна містити інформацію про всі проведені операції та події, які відбулися у звітному періоді.

1.4. Фінансові звіти розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів і зведені фінансові звіти головними розпорядниками бюджетних коштів складаються в гривнях, у тому числі й про операції, проведені в іноземній валюті та натуральній формі.

1.5. Форми фінансової звітності повинні заповнюватися за всіма передбаченими позиціями, графами, рядками. За відсутності даних незаповнені статті прокреслюються або заповнюються нулями.

Додаткові статті та показники у форми фінансової звітності вводити забороняється.

Проставлення додаткових кодів економічної класифікації видатків, які не включені до відповідних форм фінансової звітності, не допускається.

1.6. Розпорядники бюджетних коштів операції, проведені в натуральній формі або іноземній валюті, що здійснюються у розрахунках за загальним та спеціальним фондами, відображають у формах фінансової звітності в національній валюті України за загальним порядком та подають до органів Державного казначейства України за місцем обслуговування.

При проведенні операцій у натуральній формі або іноземній валюті та відображенні їх у звітах форм N 2д, N 2м, N 4-1д, N 4-1м, N 4-2д, N 4-2м, N 4-3д, N 4-3м, N 4-3д.1, N 4-3м.1 розпорядниками бюджетних коштів складається Довідка про надходження у натуральній формі або Довідка про операції в іноземній валюті, яка подається до органу Державного казначейства України до закінчення звітного періоду.

1.7. Кошти, які протягом звітного періоду надходять на ім'я установ на відновлення касових видатків (за телефонні переговори, помилково перераховані тощо), згідно із законодавством України відображаються у відповідних формах фінансової звітності як зменшення касових видатків за тим кодом економічної класифікації видатків, за яким вони були проведені у звітному періоді.

1.8. Операції, що здійснювались бюджетними установами, але відповідно до законодавства України не передбачені кошторисом бюджетної установи (наприклад, заборгованість за виплатою допомоги і компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, за внутрівідомчими розрахунками з централізованого постачання матеріальних цінностей), у звітах про отримання і використання асигнувань із загального фонду (форма N 2д, N 2м), про надходження і використання коштів спеціального фонду (форми N 4д, N 4м), про заборгованість бюджетних установ (форма N 7д, N 7м) не відображаються.

1.9. Форми фінансової звітності та пояснювальні записки підписуються керівниками установ та організацій і головними бухгалтерами (керівниками фінансових служб). Без таких підписів звіти вважаються недійсними.

1.10. Головні розпорядники коштів державного або місцевих бюджетів можуть установлювати для підвідомчих установ додаткові довідки до пояснювальної записки та отримувати від них додаткову інформацію, не передбачену цим Порядком.

1.11. При казначейській формі обслуговування кошторисів фінансові звіти розпорядників бюджетних коштів перевіряються в частині відповідності окремих даних форм фінансової звітності на відповідність аналогічним даним, відображених в обліку органів Державного казначейства України, і візуються останніми з проставленням підпису, печатки або штампа на кожній сторінці звіту.

Віза органу Державного казначейства України засвідчує, що дані звітів розпорядників бюджетних коштів є тотожними даним обліку органів Державного казначейства України і підлягають консолідації у зведеному звіті розпорядника бюджетних коштів вищого рівня.

Дані обліку органу Державного казначейства України за операціями з обслуговування кошторисів розпорядників бюджетних коштів, що формуються в інформаційній системі Державного казначейства України, уважаються остаточними.

У завізовані звіти зміни можуть уноситися лише за погодженням з органом Державного казначейства України, що ці звіти візував.

1.12. Бюджетні установи, у яких згідно із законодавством України протягом звітного періоду була проведена реорганізація (змінена підпорядкованість), фінансові звіти складають за весь звітний період та подають у повному обсязі за новою підпорядкованістю. Установи вищого рівня у зведених фінансових звітах ураховують звіти таких бюджетних установ у повному обсязі наростаючим підсумком з початку року.

1.13. Зведена фінансова звітність обласних державних адміністрацій до подання Державному казначейству України повинна бути перевірена і завізована відповідним управлінням Державного казначейства України (з проставленням підпису, печатки або штампа на кожній сторінці звіту).

Зведені фінансові звіти бюджетних установ, що мають підвідомчі установи, до подання головному розпоряднику бюджетних коштів повинні бути перевірені і завізовані відповідними управліннями Державного казначейства України (за винятком установ, які мають структурні підрозділи в різних областях).

Зведена фінансова звітність центральних органів виконавчої влади та інших головних розпорядників бюджетних коштів повинна дорівнювати аналогічним зведеним звітним даним органів Державного казначейства України.

У разі невідповідності даних зведеного звіту головного розпорядника бюджетних коштів Державне казначейство України може вимагати у головного розпорядника розшифровку звітних даних у територіальному розрізі з деталізацією підвідомчих установ.

1.14. Розпорядники бюджетних коштів подають у повному обсязі квартальні фінансові звіти:

установі вищого рівня;

органу Державного казначейства України.

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади подають зведену квартальну фінансову звітність:

Державному казначейству України;

Рахунковій палаті.

При цьому всі примірники квартального фінансового звіту мають однакову юридичну силу.

1.15. Фінансова звітність подається до установ, наведених у пунктах 1.13, 1.14, безпосередньо головним бухгалтером (керівником фінансової служби).

1.16. Зведені квартальні фінансові звіти головних розпорядників коштів місцевих бюджетів, попередньо завізовані в органах Державного казначейства України, подаються відповідному фінансовому органу з метою підготовки пояснювальної записки до квартального звіту про виконання бюджетів.

1.17. Форми фінансових звітів подаються на електронних носіях у вигляді транспортних файлів звітних даних згідно з вимогами автоматизованої системи Державного казначейства України.

1.18. При складанні звітів за формами N 2 - про отримання та використання коштів загального фонду, за відповідними формами N 4 - про отримання та використання коштів спеціального фонду, за формою N 7 - про заборгованість бюджетних установ потрібно обов'язково підкреслити номер форми, за якою складений звіт, указати коди відомчої, програмної, тимчасової класифікації видатків та кредитування державного бюджету або місцевих бюджетів та їх назву. При складанні звітів за формою N 7, крім цього, потрібно зазначити назву загального чи спеціального фонду бюджету, за коштами якого складений звіт.

1.19. Терміни подання фінансової звітності до органів (управління, відділення) Державного казначейства України встановлюються ними і визначаються у межах термінів, установлених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 року N 419 "Про затвердження Порядку подання фінансової звітності" (із змінами).

Головні розпорядники бюджетних коштів затверджують терміни подачі фінансової звітності підпорядкованими установами з таким розрахунком, щоб вони вкладались у терміни подання фінансової звітності до органів Державного казначейства України.

2. Склад фінансової звітності

2.1. Форми фінансової звітності, які складають бюджетні установи, що утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, у 2006 році:

"Баланс" (N 1);

"Звіт про виконання загального фонду кошторису установи" (N 2д, N 2м);

"Звіт про виконання загального фонду кошторису установи" (N 2-валюта);

"Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами" (N 4-1д, N 4-1м);

"Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ" (N 4-2д, N 4-2м);

"Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду" (N 4-3д, N 4-3м);

"Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)" (N 4-3д.1, N 4-3м.1);

"Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів" (N 4-4д);

"Звіт про заборгованість бюджетних установ" (N 7д, N 7м);

"Звіт про заборгованість бюджетних установ за окремими програмами" (N 7д.1, N 7м.1).

2.2. Місячні фінансові звіти бюджетні установи та одержувачі бюджетних коштів складають і подають до органів Державного казначейства України за такими формами:

"Звіт про заборгованість бюджетних установ" (N 7д, N 7м);

"Звіт про заборгованість бюджетних установ за окремими програмами" (N 7д.1, N 7м.1).

Розпорядники бюджетних коштів складають та подають місячні фінансові звіти до установ вищого рівня в обсязі, установленому останніми.

Крім того, розпорядники бюджетних коштів, які відповідно до окремих нормативно-правових актів здійснюють операції поза казначейським обслуговуванням, про отримані та використані кошти загального та спеціального фондів складають і подають до органів Державного казначейства України відповідні форми:

"Звіт про виконання загального фонду кошторису установи" (N 2д, N 2м);

"Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами" (N 4-1д, N 4-1м);

"Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ" (N 4-2д, N 4-2м);

"Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду" (N 4-3д, N 4-3м);

"Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)" (N 4-3д.1, N 4-3м.1).

2.3. Квартальні фінансові звіти бюджетні установи, які утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, складають за такими формами:

"Баланс" (N 1);

"Звіт про виконання загального фонду кошторису установи" (N 2д, N 2м);

"Звіт про виконання загального фонду кошторису установи" (N 2-валюта);

"Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами" (N 4-1д, N 4-1м);

"Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ" (N 4-2д, N 4-2м);

"Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду" (N 4-3д, N 4-3м);

"Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)" (N 4-3д.1, N 4-3м.1);

"Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів" (N 4-4д);

"Звіт про заборгованість бюджетних установ" (N 7д, N 7м);

"Звіт про заборгованість бюджетних установ за окремими програмами" (N 7д.1, N 7м.1).

До форм квартальної фінансової звітності додається пояснювальна записка, яка включає текст та додатки.

Головні розпорядники бюджетних коштів та бюджетні установи, які мають підвідомчі установи, зведені квартальні фінансові звіти про виконання кошторисів складають у такому самому обсязі.

2.4. Одержувачі бюджетних коштів (підприємства і госпрозрахункові організації, громадські та інші організації, що не мають статусу бюджетної установи, які одержують безпосередньо через розпорядників кошти з бюджету як фінансову підтримку або вповноважені органами державної влади на виконання державних цільових програм та надання послуг) (далі - одержувачі) складають та подають до органів Державного казначейства України квартальну фінансову звітність про використання отриманих бюджетних коштів за такими формами:

"Звіт про виконання загального фонду кошторису установи" (N 2д, N 2м);

"Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду" (N 4-3д, N 4-3м);

"Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)" (N 4-3д.1, N 4-3м.1);

"Звіт про заборгованість бюджетних установ" (N 7д, N 7м);

"Звіт про заборгованість бюджетних установ за окремими програмами" (N 7д.1, N 7м.1).

У "Звіті про виконання загального фонду кошторису установи" (форма N 2д, N 2м), "Звіті про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду" (форма N 4-3д, N 4-3м), "Звіті про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)" (форма N 4-3д.1, N 4-3м.1) суми у графах "Фактичні видатки" не повинні перевищувати сум у графах "Затверджено кошторисом на рік".

У "Звіті про заборгованість бюджетних установ" (форма N 7д, N 7м) одержувачів бюджетних коштів суми кредиторської заборгованості на звітну дату можуть перевищувати суми річних кошторисних призначень з урахуванням проведених на звітну дату касових видатків на суми кредиторської заборгованості на початок року.

2.5. Пенсійний фонд України, Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі - Фонди) на виконання статті 80 Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік", крім форм квартальної фінансової звітності про отримані та використані кошти з Державного бюджету України, визначених у пункті 2.4, до форм квартального звіту додають "Звіт про виконання кошторису Фонду" (додаток 14). 

Заповнення окремих граф "Звіту про виконання кошторису Фонду" здійснюється за таким порядком.

У рядку 010 "Затверджено кошторисом на рік" проставляється затверджена в кошторисі річна сума планових показників з урахуванням унесених протягом року змін до кошторису.

У рядку 020 "Залишок на початок року" записується сума залишку коштів на початок року.

У рядку 030 "Надійшло коштів за звітний період - усього" відображається сума коштів, яка фактично надійшла до відповідного Фонду за звітний період.

У рядку 040 "з них страхові внески" відображається сума страхових внесків, яка фактично надійшла до відповідного Фонду за звітний період.

У рядку 050 "з них кошти державного бюджету" відображається сума коштів, яка фактично надійшла до відповідного Фонду з державного бюджету за звітний період.

У рядку 060 "з них інші кошти" відображається сума інших коштів, яка фактично надійшла до відповідного Фонду за звітний період.

У рядку 070 "Видатки за звітний період - усього" відображається сума коштів за усіма проведеними видатками за звітний період відповідного Фонду.

У рядку 080 "з них відповідно до покладених функцій" відображається сума коштів, проведених видатків за звітний період згідно з покладеними функціями відповідного Фонду.

У рядку 090 "з них з організації роботи Фонду" відображається сума видатків, проведених за звітний період з організації роботи відповідним Фондом.

У рядку 100 "Залишок на кінець звітного періоду" записується сума залишку коштів на кінець звітного періоду.

Крім зазначених вище форм, Фонди складають і подають до Державного казначейства України та Міністерства фінансів України квартальні звіти за такими формами:

Баланс;

Звіт про виконання бюджету Фонду.

Ці звіти складаються за нормативно-правовими актами відповідних Фондів.

Звітність за коштами державного або місцевих бюджетів подається до органів Державного казначейства України звірена та завізована розпорядниками коштів, від яких зазначені Фонди отримали бюджетні кошти.

3. Заповнення форм фінансової звітності

3.1. "Баланс" (форма N 1) (додаток 1) містить узагальнені підсумкові показники, отримані на підставі звірених даних бухгалтерських документів станом на початок та на кінець бюджетного періоду. Звітні дані мають бути достовірними, об'єктивними, реальними. Звітні дані статей "Балансу" на початок року повинні бути тотожними даним графи 4 "На кінець року" "Балансу" за 2005 рік.

Установи складають єдиний "Баланс" (форма N 1), який відображає результат про всі проведені господарські операції за коштами загального і спеціального фондів, за всіма виконуваними програмами.

Кожна установа заповнює в "Балансі" тільки ті рядки, які стосуються її діяльності, при цьому керуючись такими вказівками.

Актив

Розділ I. Необоротні активи

У розділі I "Необоротні активи" відображається вартість матеріальних і нематеріальних активів установи, отриманих і призначених для використання більше одного року.

Рядки 110, 120, 130 "Залишкова вартість". Наводиться залишкова вартість необоротних активів, яка визначається розрахунковим шляхом як різниця між первісною (відновлювальною) вартістю та сумою зносу.

Рядки 111, 121, 131 "Знос". Призначені для відображення суми зносу необоротних активів, нарахованого в останній робочий день грудня.

Рядки 112, 122, 132 "Первісна вартість". Відображається первісна вартість необоротних активів, тобто фактична вартість придбання, спорудження, виготовлення необоротних активів з урахуванням змін, що збільшували або зменшували цю вартість.

Рядок 140 "Незавершене капітальне будівництво". Призначений для відображення вартості незавершеного капітального будівництва (виготовлення, створення) необоротних активів. У цьому рядку в графі 3 "На початок року" буде відображатися сума видатків за незавершеним капітальним будівництвом, які були проведені протягом минулих бюджетних періодів.

Розділ II. Оборотні активи

Розділ II "Оборотні активи" передбачений для відображення грошових коштів і їх еквівалентів, а також інших активів, призначених для реалізації або використання протягом року.

Рядок 150 "Матеріали і продукти харчування". Призначений для відображення вартості матеріалів та продуктів харчування, що зберігаються на складах або в коморах: реактивів і хімікатів, скла і хімпосуду, металу, електроматеріалу і радіоматеріалу, радіоламп, фотоприладдя, паперу, медикаментів, компонентів, бактерицидних препаратів, перев'язувальних засобів, господарських матеріалів, що використовуються для поточних потреб установ (електричні лампи, мило, щітки та ін.), будівельних матеріалів для поточного ремонту; усіх видів палива, пального і мастильних матеріалів (дрова, вугілля, торф, бензин, гас, мазут, автол та ін.); поворотної тари та обмінної тари (бочки, бідони, ящики, банки скляні, пляшки та ін.); запасних частин для ремонту і заміни спрацьованих частин машин (медичних, електронно-обчислювальних та ін.), обладнання, тракторів, комбайнів, транспортних засобів; сіна, вівса, інших видів кормів і фуражу для худоби та інших тварин, а також насіння, добрив та інших матеріалів.

Рядок 160 "Малоцінні та швидкозношувані предмети". Наводиться вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, термін експлуатації яких не перевищує одного року.

Рядок 170 "Інші запаси". Наводиться вартість запасів установи, що не враховані в рядках 150 "Матеріали і продукти харчування" та 160 "Малоцінні та швидкозношувані предмети", тобто:

сировини і матеріалів, конструкцій, деталей і спеціального обладнання, що призначені для науково-дослідних робіт і капітального будівництва;

тварин на вирощуванні і відгодівлі, птиці, звірів, кролів, сімей бджіл, хутрових звірів незалежно від їх вартості;

готових виробів, виготовлених у виробничих (навчальних) майстернях, готової друкованої продукції та продукції підсобних сільських і навчально-дослідних господарств.

Рядок 180 "Дебіторська заборгованість". Відображається сума дебіторської заборгованості юридичних та/або фізичних осіб. Сума рядка утворюється з таких рядків:

181 "Розрахунки з постачальниками, підрядниками та замовниками за виконані роботи й надані послуги". Призначений для відображення дебіторської заборгованості установ за оплачені матеріальні цінності, виконані роботи та надані послуги. У цьому рядку відображається також дебіторська заборгованість за роботи з капітального будівництва;

182 "Розрахунки із податків та платежів". Наводиться сума переплат за податками, зборами (обов'язковими платежами), а також інша дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом;

183 "Розрахунки із страхування". Відображається дебіторська заборгованість бюджетній установі Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України й інших організацій, що проводять страхування;

184 "Розрахунки з відшкодування завданих збитків". Відображається заборгованість за сумами недостач і крадіжок коштів та матеріальних цінностей, сумами збитків від псування матеріальних цінностей, віднесеними на рахунок винних осіб, та іншими сумами, що підлягають утриманню в установленому порядку;

185 "Розрахунки за спеціальними видами платежів". Застосовується для відображення дебіторської заборгованості з відшкодування батьками за утримання дітей у дитячих закладах; за навчання дітей у музичних школах; за утримання дітей у школах-інтернатах; за харчування дітей в інтернатах при школах; працівників за формений одяг та харчування;

186 "Розрахунки з підзвітними особами". Відображається дебіторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами;

187 "Розрахунки за іншими операціями". Призначений для відображення всієї іншої дебіторської заборгованості, яка не включена до рядків 181 - 186, і в тому числі за розрахунками коштів на виплату допомоги і компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Рядок 190 "Розрахунки за операціями з централізованого постачання матеріальних цінностей". Відображається сума дебіторської заборгованості за звітний період, яка виникла при виконанні затверджених у встановленому порядку державних цільових програм, програм, пов'язаних із загальнодержавними заходами, за операціями з централізованого постачання виробничих запасів, матеріалів, продуктів харчування, медикаментів та інших запасів у розрахунках між установами-замовниками та установами-закупниками.

Рядок 200 "Розрахунки за окремими програмами". Відображаються суми заборгованості бюджетних установ за звітний період, що виникла при виконанні видаткової частини кошторису за окремими програмами, передбаченими в Державному бюджеті України (за придбані та відпущені матеріальні цінності, за надані пільгові довгострокові кредити тощо). Ця заборгованість не пов'язана з видатками установи на її утримання.

Рядок 210 "Короткострокові векселі одержані". Наводиться сума короткострокових векселів, що отримані бюджетною установою у випадках, передбачених законодавством України.

Рядок 220 "Інші кошти". Відображає суму коштів, що перебуває в акредитивах, чекових книжках, смарт-картках, оплачених талонах на бензин, мазут, харчування тощо, оплачених путівках у будинки відпочинку, санаторії, турбази, повідомленнях на поштові перекази та в інших грошових документах.

Рядок 230 "Грошові кошти в дорозі". Наводиться сума коштів, яка перерахована в останні дні звітного періоду на реєстраційні, спеціальні реєстраційні, поточні рахунки бюджетної установи, але буде зарахована на ці рахунки в наступному місяці.

Рядок 240 "Рахунки в банках". Відображається залишок невикористаних коштів, що зберігаються бюджетною установою на поточних рахунках у банках. Сума рядка утворюється з таких рядків:

241 "Рахунки загального фонду". Наводиться сума коштів на поточному рахунку в банку на звітну дату, що отримана із загального фонду бюджету на утримання бюджетної установи;

242 "Рахунки спеціального фонду". Наводиться сума коштів спеціального фонду, що обліковується на рахунку в банку на звітну дату;

243 "Рахунки в іноземній валюті". Призначений для обліку іноземної валюти, що належить бюджетній установі й перебуває на поточному рахунку в банку на звітну дату (у тому числі придбана установою для розрахунків за операціями загального та спеціального фондів, для обліку коштів, які надходять як позики міжнародних фінансових організацій). Сума коштів відображається у звіті в національній валюті України;

244 "Інші поточні рахунки". Відображається сума коштів, яка на звітну дату зберігається на поточних рахунках в установах банків, відкритих на ім'я бюджетної установи, що не належить до коштів загального чи спеціального фондів бюджету (тобто не ввійшла в рядки 241, 242, 243). За цим рядком також відображаються кошти, які знаходяться на депозитних рахунках в установах банків (у т. ч. депозити в іноземній валюті).

Сума коштів цього рядка розшифровується в пояснювальній записці до квартального звіту шляхом розпису коштів за їх видами, джерелами утворення та найменуваннями банків.

Рядки 241, 242 застосовуються лише бюджетними установами, які згідно із законодавством України не переведені на казначейське обслуговування кошторисів.

Рядок 250 "Рахунки в казначействі загального фонду". Призначений для відображення залишку невикористаних коштів, отриманих із загального фонду бюджету, що перебуває на реєстраційному рахунку, відкритому в органі Державного казначейства України. У цьому рядку залишку коштів на початок року не повинно бути.

Рядок 260 "Рахунки в казначействі спеціального фонду". Наводиться залишок невикористаних коштів спеціального фонду бюджетної установи, що зберігаються на спеціальних реєстраційних рахунках в органі Державного казначейства України. Сума рядка утворюється з таких рядків:

261 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги". Відображається залишок коштів, які надійшли на ім'я установи як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями; що отримуються бюджетними установами від господарської та/або виробничої діяльності; як плата за оренду майна бюджетних установ; що отримуються бюджетними установами від реалізації майна;

262 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень". Відображається залишок коштів, які надійшли на ім'я бюджетної установи для виконання окремих доручень, а також гранти, дарунки, благодійні внески, інвестиції, що згідно із законодавством України отримують бюджетні установи;

263 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду". Відображається залишок коштів, що належать до інших надходжень спеціального фонду;

264 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів". Відображається залишок коштів, які надійшли на ім'я бюджетної установи для виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів.

270 "Інші рахунки в казначействі". Відображаються залишки коштів, що обліковуються на інших рахунках в органах Державного казначейства України на звітну дату, у тому числі депозитних. За цим рядком також обліковуються залишки коштів допомоги та компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, депонована заробітна плата та стипендії, а також кошти, що надходять на ім'я бюджетних установ і не зазначені в рядках 250, 260.

Рядок 280 "Каса". Наводиться залишок коштів, що зберігаються в касі бюджетної установи на звітну дату в національній та іноземній валюті, яка перерахована в національну валюту за курсом Національного банку України.

Розділ III. Витрати

Розділ III "Витрати" призначений для відображення фактичних видатків і витрат бюджетних установ, проведених у звітному періоді.

За розділом III "Витрати" у графі 3 "На початок року" записів не повинно бути.

Рядок 290 "Видатки загального фонду". Наводиться сума фактичних видатків, проведених бюджетною установою за рахунок коштів загального фонду державного або місцевого бюджетів на утримання установи та інші заходи, що передбачені загальним фондом кошторису даної установи.

Рядок розподіляється на:

291 "Видатки державного бюджету". Відображаються фактичні видатки загального фонду державного бюджету;

292 "Видатки місцевого бюджету". Відображаються фактичні видатки загального фонду місцевого бюджету.

Рядок 300 "Видатки спеціального фонду". Відображаються фактичні видатки спеціального фонду. Сума рядка утворюється з таких складових:

301 "Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги". Призначений для відображення фактичних видатків спеціального фонду, проведених за рахунок надходжень, що отримані установою згідно з кошторисом як плата за послуги;

302 "Видатки за іншими джерелами власних надходжень". Наводиться сума фактичних видатків спеціального фонду за кошторисами установ у частині інших джерел власних надходжень;

303 "Видатки за іншими надходженнями спеціального фонду". Наводиться сума фактичних видатків спеціального фонду кошторису установи в частині інших надходжень спеціального фонду, у тому числі за позиками міжнародних фінансових організацій;

304 "Видатки за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів". Призначений для відображення фактичних видатків спеціального фонду, проведених за рахунок коштів, що отримані установою згідно з кошторисом на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів.

Рядок 310 "Виробничі витрати". Наводиться сума виробничих витрат на: випуск готових виробів у виробничих (учбових) майстернях; видання друкованої продукції і надання послуг; незавершене виробництво продукції; науково-дослідні і конструкторські роботи за договорами з підприємствами та установами; виготовлення різних експериментальних пристроїв для проведення наукових експериментів на роботах, які виконуються за рахунок державного бюджету; операції із заготівлі й переробки матеріалів господарським способом.

Рядок 320 форми N 1 "Баланс" складається із суми рядків (110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300 + 310).

Пасив

Розділ I. Власний капітал

Розділ I "Власний капітал". Призначений для відображення сум фондів бюджетних установ і фінансових результатів діяльності за минулі роки.

Фонди бюджетних установ складаються з фонду в необоротних активах і фонду в малоцінних та швидкозношуваних предметах.

Рядок 330 "Фонд у необоротних активах". Наводиться сума вкладення у фонд основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів, незавершене капітальне будівництво, створення, виготовлення необоротних активів, що перебувають у безпосередньому розпорядженні бюджетної установи, з вирахуванням нарахованого зносу.

Рядок 340 "Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах". Відображається сума вкладення у фонд у малоцінних і швидкозношуваних предметах, термін експлуатації яких не перевищує одного року.

Рядок 350 "Результат виконання кошторису за загальним фондом". Проставляється фінансовий результат виконання кошторису установи за минулі бюджетні періоди у частині загального фонду.

Рядок 360 "Результат виконання кошторису за спеціальним фондом". Проставляється фінансовий результат виконання кошторису установи за минулі бюджетні періоди у частині спеціального фонду.

Показник за рядками 350 та 360 може бути від'ємний.

Рядок 370 "Результати переоцінок". За цим рядком у графі 3 "На початок року" записів не повинно бути. У графі 4 "На кінець кварталу" наводиться результат переоцінок матеріальних, нематеріальних і фінансових активів, курсових різниць від операцій в іноземній валюті, що склався на кінець звітного періоду.

Розділ II. Зобов'язання

У розділі II "Зобов'язання" відображаються поточні та довгострокові зобов'язання бюджетних установ.

Рядок 380 "Довгострокові зобов'язання". Наводяться зобов'язання установи, які не виникають у процесі її звичайної діяльності і погашення яких буде проведено після завершення звітного бюджетного періоду відповідно до законодавства України.

Рядок 390 "Короткострокові позики". Відображаються короткострокові кредити та позики, одержані бюджетною установою у банках та інших фінансових установах відповідно до законодавства України.

Рядок 400 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями". Відображається сума заборгованості поточного року за зобов'язаннями, термін сплати за якими в цілому настане в наступні роки.

Рядок 410 "Короткострокові векселі видані". Наводиться сума векселів, виданих бюджетною установою згідно із законодавством України, термін сплати яких установлено протягом одного бюджетного року.

Рядок 420 "Кредиторська заборгованість". Відображається сума кредиторської заборгованості бюджетної установи перед фізичними або юридичними особами. Сума рядка утворюється з таких рядків:

421 "Розрахунки з постачальниками, підрядниками та замовниками за виконані роботи й надані послуги". Призначений для відображення кредиторської заборгованості установ перед постачальниками, підрядниками та замовниками за отримані матеріальні цінності, виконані згідно з договорами науково-дослідні роботи, надані послуги, реалізовані готові вироби. Крім того, відображається кредиторська заборгованість з підприємствами й організаціями за капітальним будівництвом та за роботи, виконані учнями в процесі виробничого навчання;

422 "Розрахунки за спеціальними видами платежів". Наводиться кредиторська заборгованість за спеціальними видами платежів: перед батьками за утримання дітей у дитячих дошкільних закладах, за навчання дітей у музичних школах, за утримання дітей у школах-інтернатах, перед працівниками за формений одяг та харчування, за харчування дітей в інтернатах при школах;

423 "Розрахунки із податків та платежів". Відображається кредиторська заборгованість бюджетної установи з податків та платежів у бюджет та інших розрахунків з бюджетом;

424 "Розрахунки із страхування". Наводиться заборгованість перед Пенсійним фондом України, Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фондом загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України й іншими організаціями зі страхування;

425 "Розрахунки із заробітної плати". Відображаються суми за розрахунками з працівниками, які перебувають і не перебувають у штаті бюджетної установи, за всіма видами заробітної плати (у тому числі відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"), преміями, допомогою у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності;

426 "Розрахунки зі стипендіатами". Відображаються суми розрахунків зі студентами й аспірантами вузів, науково-дослідних установ та учнями технікумів, училищ, шкіл, слухачами курсів за стипендіями (у тому числі відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи");

427 "Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями". Наводяться суми за розрахунками з працівниками за товари, продані в кредит торговельними організаціями, за заробітною платою з безготівкового перерахування на особистий вклад працівника в установу банку, за утриманням членських профспілкових внесків, за виконавчими листами та іншими документами;

428 "Розрахунки за депозитними сумами". Наводяться суми коштів, які на кінець бюджетного періоду надійшли на ім'я бюджетної установи і з настанням відповідних умов підлягають поверненню або перерахуванню за призначенням;

429 "Розрахунки за іншими операціями". Відображаються суми кредиторської заборгованості за всіма іншими операціями бюджетної установи, що не ввійшли в рядки 421 - 428, у тому числі за розрахунками з підзвітними особами, за сумами депонованої заробітної плати та стипендії. За цим рядком відображаються також суми заборгованості за нарахованою допомогою та компенсаціями громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, за коштами, сплаченими учасниками зовнішньоекономічної діяльності у вигляді попередньої оплати, вилученими (конфіскованими), зданими на зберігання тощо.

Рядок 430 "Розрахунки за операціями з централізованого постачання матеріальних цінностей". Відображається сума кредиторської заборгованості за звітний період, яка виникла при виконанні затверджених у встановленому порядку державних цільових програм, програм, пов'язаних із загальнодержавними заходами, за операціями з централізованого постачання виробничих запасів, матеріалів, продуктів харчування, медикаментів та інших запасів у розрахунках між установами-замовниками та установами-закупниками.

Рядок 440 "Розрахунки за окремими програмами". Призначений для відображення суми заборгованості установи за звітний період, що виникла при виконанні видаткової частини кошторису за окремими програмами, передбаченими в Державному бюджеті України (за придбані та відпущені матеріальні цінності, за надані пільгові довготермінові кредити тощо). Ця заборгованість не пов'язана з видатками установи на її утримання.

Розділ III. Доходи

Розділ III "Доходи" призначений для відображення всіх надходжень бюджетної установи, які вона отримує на виконання кошторису. У залежності від джерел утворення доходів у формах фінансової звітності вони відображаються при фактичному надходженні коштів або при нарахуванні доходу за надані послуги. До доходів включається також рядок "Грошові кошти в дорозі".

Рядок 450 "Доходи загального фонду". Наводяться кошти, що фактично надійшли на рахунок установи із загального фонду бюджету, та рядок "Грошові кошти в дорозі". Рядок поділяється на:

451 "Доходи державного бюджету". Відображаються фактичні надходження загального фонду державного бюджету;

452 "Доходи місцевого бюджету". Відображаються фактичні надходження загального фонду місцевого бюджету.

Рядок 460 "Доходи спеціального фонду". Відображаються суми нарахованих коштів, які будуть отримані як плата за послуги, та кошти, отримані за іншими джерелами власних надходжень, або кошти, що фактично надійшли на рахунок установи як інші надходження спеціального фонду кошторису, у тому числі гранти та позики міжнародних фінансових організацій. Сума рядка утворюється з таких рядків:

461 "Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги". Наводиться сума нарахованих установою надходжень згідно з кошторисом як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями; від господарської та/або виробничої діяльності; за оренду майна бюджетних установ; від реалізації майна; у тому числі кошти батьків за надані послуги - нарахування за утримання дітей у дитячих закладах та за інші послуги;

462 "Доходи за іншими джерелами власних надходжень". Призначений для відображення надходжень установи для виконання окремих доручень, а також грантів, дарунків, благодійних внесків, інвестицій, що згідно із законодавством України отримують бюджетні установи;

463 "Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду". Застосовується для відображення інших надходжень спеціального фонду установи за розподілами головних розпорядників бюджетних коштів, позик міжнародних фінансових організацій, які надійшли на спеціальні реєстраційні рахунки бюджетних установ за іншими надходженнями спеціального фонду бюджету;

464 "Доходи за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів". Призначений для відображення надходжень спеціального фонду установи, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів.

Рядок 470 "Доходи від реалізації продукції, виробів і виконаних робіт". Наводяться доходи науково-дослідних установ, професійно-технічних училищ, підсобних сільських та навчально-дослідних господарств від реалізації продукції, виробів і виконаних робіт, готової друкованої продукції, а також науково-дослідних робіт за договорами.

За розділом III "Доходи" записів у графі 3 "На початок року" не повинно бути.

Рядок 480 форми N 1 "Баланс" складається із суми рядків (330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390 + 400 + 410 + 420 + 430 + 440 + 450 + 460 + 470).

Довідка до рахунку 70 "Доходи загального фонду"

Ця довідка призначена для розшифровки операцій бухгалтерського обліку, проведених на субрахунках рахунку 70 "Доходи загального фонду". Протягом 2006 року у довідці відображаються операції, наслідками яких є збільшення або зменшення доходів бюджетної установи за загальним фондом:

у рядку 540 наводиться сума асигнувань із загального фонду бюджету, які отримані бюджетними установами протягом звітного періоду. Якщо залишки бюджетних асигнувань перераховувались протягом бюджетного періоду до бюджету, тобто відносились на зменшення асигнувань поточного року, то асигнування, що надійшли, відображаються за мінусом перерахованих до бюджету коштів;

у рядку 580 наводиться залишок коштів за рахунком на кінець звітного періоду.

Довідка до рахунку 71 "Доходи спеціального фонду"
(у частині інших надходжень)

Ця довідка призначена для відображення коштів, що належать до інших надходжень спеціального фонду:

у рядку 590 записується сума доходів, що списана підсумковими оборотами на фінансовий результат виконання кошторису за іншими надходженнями спеціального фонду;

у рядку 630 наводиться сума коштів, що фактично надійшли за розподілами як інші надходження спеціального фонду;

у рядку 640 відображається сума коштів, отриманих за позиками міжнародних фінансових організацій;

у рядку 670 відображається сума залишку на кінець звітного періоду.

Розшифровка позабалансових рахунків

У розшифровці позабалансових рахунків наводяться суми залишку на початок року, надходження та вибуття протягом звітного періоду, залишку на кінець кварталу: орендованих необоротних активів, активів на відповідальному зберіганні та інше.

3.2. "Звіт про виконання загального фонду кошторису установи" (форма N 2д, N 2м) (додаток 2) складається установами, що отримують кошти загального фонду державного або місцевих бюджетів про отримані і використані асигнування згідно з кошторисом та планом асигнувань. Звіт складається за кожним кодом програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету або тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету. Крім того, складається зведений звіт форми N 2д, N 2м за всіма кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету або за всіма кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.

Заповнення окремих граф звітів форми N 2д, N 2м здійснюється за таким порядком:

У графі 4 "Затверджено кошторисом на рік" проставляється затверджена в кошторисі річна сума планового асигнування загального фонду з урахуванням змін, унесених до кошторису протягом звітного періоду.

У графі 5 "Ліміти асигнувань звітного періоду" наводяться планові показники з урахуванням скорочення асигнувань загального фонду, якщо таке рішення буде прийняте відповідно до законодавства України.

У графі 6 "Залишок на початок року" - залишку не повинно бути. У виняткових випадках відображається залишок коштів на реєстраційному (поточному) рахунку на початок звітного року в розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету. При цьому загальна сума в рядку 010 "Видатки - усього" повинна відповідати залишку за випискою з реєстраційного (поточного) рахунку на початок року.

У графі 7 "Надійшло коштів за звітний період" відображається сума коштів загального фонду бюджету в розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету, яка фактично надійшла на ім'я установи.

У графі 8 "Касові видатки" відображається сума касових видатків загального фонду бюджету в розрізі кодів економічної класифікації видатків та класифікації кредитування бюджету, тобто видатків, що проведені шляхом перерахування коштів з реєстраційних (поточних) рахунків установи, відкритих в органах Державного казначейства України (установах банків) за всіма операціями. Видатки зменшуються на суми, що надійшли на реєстраційні (поточні) рахунки на відновлення касових видатків, які були проведені в поточному році.

У графі 9 "Фактичні видатки" наводиться сума фактичних видатків, тобто дійсних витрат, що оформлені та підтверджуються відповідними документами, у тому числі видатків за несплаченими рахунками кредиторів, за нарахованою заробітною платою, за стипендіями тощо, мінус суми, на які коригуються фактичні видатки в сумі коштів, що надійшли на відновлення касових видатків, які проведені у поточному році.

Одержувачі у формі N 2д, N 2м "Звіт про виконання загального фонду кошторису установи" у графі 9 "Фактичні видатки" проставляють суму фактичних видатків на звітну дату, але не більшу, ніж затверджена в кошторисі на звітний рік.

У графі 10 "Залишок на кінець звітного періоду" записується залишок коштів на кінець звітного періоду в розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету.

Головні розпорядники бюджетних коштів, що мають у своєму підпорядкуванні одержувачів бюджетних коштів, до зведеного квартального фінансового звіту подають два окремих зведених звіти форми N 2д, N 2м за всіма кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету або за всіма кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів:

щодо бюджетних установ;

щодо одержувачів бюджетних коштів.

3.3. "Звіт про виконання загального фонду кошторису установи" (форма N 2-валюта) (додаток 3) складається установами, що отримують кошти загального фонду державного бюджету в іноземній валюті. Звіт складається за кожним кодом програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету в розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету. При цьому операції, здійснені в іноземній валюті, відображаються в національній валюті України в сумах, які визначаються шляхом перерахунку іноземної валюти за офіційним курсом гривні, визначеним Національним банком України до іноземних валют.

Кошти державного бюджету з міжнародної діяльності, що отримують бюджетні установи в національній валюті України, у формі N 2-валюта не відображаються.

Окремі графи звіту N 2-валюта заповнюються у такому порядку:

У графі 4 "Затверджено кошторисом на рік" проставляється сума планового асигнування загального фонду, затверджена кошторисом з міжнародної діяльності, з урахуванням унесених протягом року змін до кошторису.

У графі 5 "Ліміти асигнувань звітного періоду" наводяться планові показники з урахуванням скорочення асигнувань загального фонду, якщо таке рішення буде прийняте відповідно до законодавства України.

У графі 6 "Залишок коштів на початок звітного року - ін. валюта" записується сума залишку коштів на поточному рахунку на початок звітного року в іноземній валюті.

У графі 7 "Залишок коштів на початок звітного року - грн." записується сума коштів, відображена у графі 6, що перерахована у національну валюту України.

У графі 8 "Надійшло коштів за звітний період - ін. валюта" відображається сума коштів загального фонду бюджету, яка фактично надійшла на ім'я бюджетної установи в іноземній валюті.

У графі 9 "Надійшло коштів за звітний період - грн." записується сума коштів, відображена у графі 8, що перерахована у національну валюту України.

У графі 10 "Курсова різниця - грн." наводиться сума курсової різниці, що утворилася при оцінці однакової кількості одиниць іноземної валюти в національну при різних валютних курсах. Курсова різниця може мати як додатне, так і від'ємне значення.

У графі 11 "Касові видатки - ін. валюта" відображається сума касових видатків бюджетної установи із загального фонду бюджету, проведена в іноземній валюті як готівкою, так і шляхом безготівкової оплати рахунків з поточного рахунку за всіма видами операцій. Видатки зменшуються на суми, що надійшли на реєстраційні (поточні) рахунки на відновлення касових видатків, які були проведені у поточному році.

У графі 12 "Касові видатки - грн." наводиться сума касових видатків бюджетної установи, відображена у графі 11, що перерахована в національну валюту України, у розрізі кодів економічної класифікації видатків.

У графі 13 "Фактичні видатки - ін. валюта" наводиться сума фактичних видатків бюджетної установи, тобто дійсні витрати, що оформлені та підтверджуються відповідними документами і проведені в іноземній валюті.

У графі 14 "Фактичні видатки - грн." відображається сума фактичних видатків бюджетної установи, тобто дійсні витрати, що оформлені та підтверджуються відповідними документами і проведені в іноземній валюті, яка перерахована у національну валюту України.

У графі 15 "Залишок коштів на кінець звітного періоду - ін. валюта" записується сума залишку коштів на поточному рахунку на кінець звітного періоду в іноземній валюті.

У графі 16 "Залишок коштів на кінець звітного періоду - грн." записується сума залишку коштів на поточному рахунку на кінець звітного періоду в іноземній валюті, що перерахована у національну валюту України.

3.4. Про надходження і використання коштів спеціального фонду установи, які отримують кошти державного бюджету або місцевих бюджетів, складають у розрізі кодів програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету або у розрізі кодів тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів такі форми звітності:

"Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами" (N 4-1д, N 4-1м);

"Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ" (N 4-2д, N 4-2м);

"Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду" (N 4-3д, N 4-3м);

"Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)" (N 4-3д.1, N 4-3м.1);

"Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів" (N 4-4д).

3.5. "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами" (форма N 4-1д, N 4-1м) (додаток 4) складається установами, що отримують плату за послуги, які надаються бюджетними установами відповідно до законодавства України. Вони мають постійний характер і обов'язково плануються у кошторисі. Форма N 4-1д, N 4-1м включає: плату за послуги, надання яких пов'язане з виконанням основних функцій та завдань бюджетної установи; кошти, що отримуються бюджетними установами від господарської та/або виробничої діяльності; плату за оренду майна бюджетних установ; кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації майна.

Бюджетні установи використовують ці кошти за цільовим призначенням згідно з кошторисом.

3.6. "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ" (форма N 4-2д, N 4-2м) (додаток 5) складається установами, що отримують гранти та дарунки, благодійні внески, а також кошти на виконання окремих доручень. Сюди також відносяться інвестиції, що згідно із законодавством України отримують бюджетні установи, у тому числі на будівництво житла. Ці кошти не мають постійного характеру та плануються лише у випадках, що попередньо обумовлені рішеннями Кабінету Міністрів України або за вже укладеними договорами.

За надходженнями у вигляді грантів, дарунків, благодійних внесків та інвестицій зміни до кошторисів уносяться у міру їх надходження відповідно до законодавства України.

3.7. "Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду" (форма N 4-3д, N 4-3м) (додаток 6) складається установами, які за розподілами головних розпорядників бюджетних коштів отримують кошти, що відносяться до інших надходжень спеціального фонду бюджету за кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету, тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету, у тому числі надходження від реалізації майна, визначеного пунктом 9 статті 11 Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік", відображається у "Звіті про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду" (форма N 4-3д, N 4-3м).

3.8. "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів" (форма N 4-4д) (додаток 7) складається установами, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету і отримують субвенцію з місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів.

Для відображення передачі бюджетних асигнувань, передбачених у місцевих бюджетах, розпорядникам коштів державного бюджету (виконавцям програм) на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів до бюджетної класифікації введено відповідні коди.

3.9. Заповнення окремих граф звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду здійснюється за таким порядком:

У графі "Затверджено кошторисом на рік" відображається річна сума планових показників за відповідним джерелом надходжень спеціального фонду.

Якщо протягом звітного року до кошторису були внесені зміни, то в графі "Затверджено кошторисом на рік" проставляються кошторисні призначення з урахуванням унесених змін.

У зазначеній графі в формі N 4-1д бюджетні установи, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету, суми планових показників за коштами від орендної плати (крім військового майна і майна Національної академії наук України) відображають у розмірі 50 відсотків.

У графах "Залишок на початок року" та "Залишок на кінець звітного періоду" форм N 4-1д, N 4-1м, N 4-2д, N 4-2м та N 4-4д наводяться загальні суми залишків грошових коштів на спеціальних реєстраційних рахунках без розподілу за кодами економічної класифікації видатків бюджету.

У графах "Залишок на початок року" та "Залишок на кінець звітного періоду" форми N 4-3д, N 4-3м залишки грошових коштів проставляються з розподілом за кодами економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету. Залишки повинні відповідати даним виписок зі спеціальних реєстраційних рахунків органів Державного казначейства України на відповідні дати.

У графі "Перераховано залишок" відображається сума коштів відповідного джерела надходжень спеціального фонду минулого звітного року, що була відповідно до законодавства України перерахована у звітному році (перерахована до бюджету; повернена установі, що надала ці кошти тощо) і не є касовими видатками, а також не може бути віднесена на зменшення надходжень поточного року. У формах N 4-1д, N 4-1м, N 4-2д, N 4-2м, N 4-4д така сума відображається без розподілу за кодами економічної класифікації видатків бюджету.

У графі "Нараховано доходів" відображається сума доходу, нарахованого за окремими видами діяльності установи.

Графа "Нараховано доходів" уведена лише у формі N 4-1д, N 4-1м. У цій графі бюджетні установи відображають суми перерахованих 50 відсотків від отриманої плати за оренду майна як зменшення доходів.

У графі "Надійшло коштів" відображається сума надходжень спеціального фонду за відповідним джерелом надходжень, яка надійшла на спеціальний реєстраційний рахунок бюджетної установи у звітному році, мінус суми коштів, що повернені фізичним і юридичним особам та/або перераховані підвідомчим установам або установам вищого рівня, з надходжень поточного року у грошовій та натуральній формах.

У зазначеній графі форми N 4-1д бюджетні установи, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету, суми 47 відсотків від отриманої плати за оренду майна, що відповідно до пункту 33 статті 2 Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік" перераховані до доходів загального фонду Державного бюджету України, та 3 відсотків, що відповідно до пункту 32 статті 11 наведеного Закону перераховані до доходів спеціального фонду Державного бюджету України, відображають як зменшення доходів.

У графі "Касові видатки - усього" відображається сума касових видатків спеціального фонду бюджету за відповідним джерелом надходжень у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету, тобто видатків, що проведені шляхом перерахування коштів зі спеціальних реєстраційних рахунків, відкритих у органах Державного казначейства України. Видатки зменшуються на суми, що надійшли на спеціальні реєстраційні рахунки на відновлення касових видатків.

У графі "Касові видатки - у т. ч. спрямовано на погашення заборгованості загального фонду" форми N 4-1д, N 4-1м відображається сума касових видатків спеціального фонду бюджету, що були направлені на проведення видатків, які повинні проводитися за рахунок коштів загального фонду.

У графі "Фактичні видатки - усього" відображаються фактичні видатки бюджетної установи за звітний період у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету. Тобто дійсні витрати, що оформлені та підтверджуються відповідними документами, у тому числі видатки за несплаченими рахунками кредиторів, за нарахованою і невиплаченою заробітною платою, стипендіями тощо.

При спрямуванні коштів спеціального фонду на погашення заборгованості загального фонду розпорядники бюджетних коштів здійснюють коригування обсягів узятих бюджетних зобов'язань загального фонду бюджету для проведення видатків за цими зобов'язаннями із спеціального фонду.

У графі "Фактичні видатки - у т. ч. проведені за видатками загального фонду" форми N 4-1д, N 4-1м відображаються суми фактичних видатків спеціального фонду, що були направлені на проведення видатків, які повинні були проводитися за рахунок загального фонду бюджету.

У графі "Залишок на кінець звітного періоду" наводяться залишки грошових коштів.

Показник за рядком 010 "Надходження коштів - усього" форм фінансової звітності N 4-1, N 4-2, N 4-4 у графі "Затверджено кошторисом на рік" відображає загальну суму за джерелами надходження коштів, у тому числі і фінансування. У рядку "Фінансування" проставляються суми залишків грошових коштів, що склалися на спеціальних реєстраційних рахунках на початок року, за умови внесення на їх суму змін до кошторису. Обсяги фінансування є складовою частиною у загальній сумі надходжень коштів спеціального фонду кошторису (довідки про зміни до річного розпису бюджету (кошторису)) та форм фінансової звітності N 4-1, N 4-2, N 4-4.

3.10. При перерахуванні коштів спеціального фонду, отриманих у поточному році, установою нижчого рівня установі вищого рівня або навпаки ці кошти установа, що перераховує їх, відображає як зменшення доходів у звіті форми N 4д, N 4м залежно від джерела утворення коштів спеціального фонду.

Установою - отримувачем коштів вони відображаються як надходження доходів та використання згідно з кошторисом за формою N 4д, N 4м залежно від джерела утворення коштів спеціального фонду.

3.11. Кожна бюджетна установа складає та подає у складі квартального фінансового звіту тільки ті форми N 4д, N 4м звітів про кошти спеціального фонду за відповідними джерелами надходжень, які має установа.

3.12. "Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)" (форма N 4-3д.1, N 4-3м.1) (додаток 8) складається установами, які отримують кошти міжнародних фінансових організацій для підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України.

Заповнення окремих граф звітів форми N 4-3д.1, N 4-3м.1 здійснюється за таким порядком:

У графі 4 "Затверджено кошторисом на рік" проставляється сума планового асигнування, затверджена кошторисом.

Якщо протягом звітного року до кошторису були внесені зміни, то в графі "Затверджено кошторисом на рік" проставляється сума уточненого асигнування.

У графі 5 "Залишок коштів на початок року - ін. валюта" записується сума залишку коштів на поточному рахунку на початок звітного року в іноземній валюті.

У графі 6 "Залишок коштів на початок року - грн." записується сума залишку коштів, відображена у графі 5 і перерахована у національну валюту України.

У графі 7 "Перераховано залишок - ін. валюта" відображається сума залишку коштів минулого року в іноземній валюті, що була перерахована у звітному році (повернена установі, що надала ці кошти) і не є касовими видатками, а також не може бути віднесена на зменшення надходжень звітного року.

У графі 8 "Перераховано залишок - грн." відображається сума коштів, наведена у графі 7 і перерахована у національну валюту України.

У графі 9 "Надійшло коштів за звітний період - ін. валюта" відображається сума коштів, отримана в іноземній валюті.

У графі 10 "Надійшло коштів за звітний період - грн." відображається сума коштів, наведена у графі 9 і перерахована у національну валюту України.

У графі 11 "Курсова різниця - грн." наводиться сума курсової різниці, що утворилася при оцінці однакової кількості одиниць іноземної валюти у національну при різних валютних курсах.

У графі 12 "Касові видатки - ін. валюта" відображається сума касових видатків бюджетної установи, проведених в іноземній валюті шляхом перерахування коштів з поточного рахунку за всіма видами операцій.

У графі 13 "Касові видатки - грн." наводиться сума касових видатків, проведених в іноземній валюті, відображена у графі 12 і перерахована у національну валюту України.

У графі 14 "Фактичні видатки - ін. валюта" наводиться сума фактичних видатків бюджетної установи, тобто дійсні витрати, що оформлені, підтверджені відповідними документами і проведені в іноземній валюті.

У графі 15 "Фактичні видатки - грн." відображається сума фактичних видатків, відображена у графі 14 і перерахована у національну валюту України.

У графі 16 "Залишок коштів на кінець звітного періоду - ін. валюта" записується сума залишку коштів на поточному рахунку на кінець звітного року в іноземній валюті.

У графі 17 "Залишок коштів на кінець звітного періоду - грн." записується сума залишку коштів, відображена у графі 16 і перерахована у національну валюту України.

3.13. "Звіт про заборгованість бюджетних установ" (форма N 7д, N 7м) (додаток 9) складається установами, що отримують кошти державного або місцевих бюджетів на підставі даних бухгалтерського обліку про фактичну дебіторську та кредиторську заборгованість, яка виникла в установі при виконанні кошторису за поточний та минулі роки. Звіт складається в розрізі кодів програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету або тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і кодів економічної класифікації видатків бюджету та містить інформацію про заборгованість бюджетних установ як за видатками, так і за нарахованими доходами.

Звітність за формою N 7д, N 7м складається окремо про заборгованість за коштами, отриманими із загального та спеціального фондів.

Зведені звіти складаються за всіма кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету та за всіма кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів за загальним та спеціальним фондами бюджетів.

Заповнення окремих граф звітів форм N 7д, N 7м здійснюється за таким порядком:

У рядку 010 "Доходи" відображається загальна сума дебіторської та загальна сума кредиторської заборгованості на звітну дату, що виникла при наданні послуг. Наприклад:

дебіторська заборгованість - нарахований і неотриманий дохід за надані послуги;

кредиторська заборгованість - надходження оплати за надану послугу в більшій сумі, ніж була нарахована.

Заборгованість за доходами відображається у звітності загальною сумою і не поділяється за кодами економічної класифікації видатків бюджету. Зазначена заборгованість не підлягає розподілу на бюджетну та небюджетну, тому відповідні графи не заповнюються. Заповнюються тільки графи 4 "Дебіторська заборгованість на початок року", 5 "Дебіторська заборгованість на звітну дату, усього", 8 "Кредиторська заборгованість на початок року, усього", 11 "Кредиторська заборгованість на звітну дату, усього".

Рядок 010 заповнюється лише у звітах за спеціальним фондом (за коштами, отриманими як плата за послуги, які надаються бюджетними установами відповідно до законодавства України).

У рядку 020 "Видатки - усього на утримання установи" відображається сума узагальненої заборгованості установи за звітний період, що виникла при виконанні видаткової частини кошторису або плану використання бюджетних коштів.

Рядки з 030 "Поточні видатки" до 620 "Капітальні трансферти за кордон" включно розшифровують рядок 020 і відображають заборгованість за видатками в розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету.

Рядок 630 "Разом" складається із суми рядків 010 "Доходи" та 020 "Видатки - усього на утримання установи".

У графі 4 "Дебіторська заборгованість на початок року" наводиться сума дебіторської заборгованості установи станом на 01.01.2006, що відповідає даним графи "Дебіторська заборгованість на звітну дату, усього" форм N 7д, N 7м "Звіт про заборгованість бюджетних установ" річного фінансового звіту за 2005 рік.

У графі 5 "Дебіторська заборгованість на звітну дату, усього" відображається сума дебіторської заборгованості установи, що виникла при виконанні кошторису за поточний та минулі роки і перебуває на бухгалтерському обліку станом на дату складання звіту.

У графі 6 "Дебіторська заборгованість на звітну дату, прострочена" із загальної суми дебіторської заборгованості установи, що виникла при виконанні кошторису за поточний та минулі роки і перебуває на бухгалтерському обліку станом на дату складання звіту, уточнюється сума заборгованості з простроченим терміном. Тобто це заборгованість, яка виникла у зв'язку з невиконанням укладених договорів, або якщо дата отримання не визначена, то через 30 днів після виписування рахунка на оплату.

У графі 7 "Дебіторська заборгованість на звітну дату, списана" наводиться сума дебіторської заборгованості, яка була списана протягом звітного періоду в установленому порядку.

У графі 8 "Кредиторська заборгованість на початок року, усього" наводиться сума кредиторської заборгованості станом на 01.01.2006, що відповідає даним графи "Кредиторська заборгованість на звітну дату, усього" форми N 7д, N 7м "Звіт про заборгованість бюджетних установ" річного фінансового звіту за 2005 рік.

У графі 9 "Кредиторська заборгованість на початок року, усього - у тому числі: бюджетна" із загальної суми відображається сума кредиторської заборгованості установи, що виникла через недоотримані асигнування у 2001 - 2005 бюджетних роках і залишилась несплаченою станом на 01.01.2006. Також відображаються суми заборгованості за соціальними виплатами та суми кредиторської заборгованості, що утворилися до 01.01.2001. Дані цієї графи відповідають даним графи "Кредиторська заборгованість на звітну дату, у тому числі: бюджетна" форми N 7д, N 7м "Звіт про заборгованість бюджетних установ" річного фінансового звіту за 2005 рік.

У графі 10 "Кредиторська заборгованість на початок року, усього - у тому числі: небюджетна" із загальної суми відображається сума кредиторської заборгованості установи, що виникла у зв'язку з узяттям розпорядниками бюджетних коштів зобов'язань понад кошторисні призначення. Дані цієї графи відповідають даним графи "Кредиторська заборгованість на звітну дату, у тому числі: небюджетна" форми N 7д, N 7м "Звіт про заборгованість бюджетних установ" річного фінансового звіту за 2005 рік.

У графі 11 "Кредиторська заборгованість на звітну дату, усього" відображається сума кредиторської заборгованості, що виникла при виконанні кошторису за поточний та минулі роки і перебуває на бухгалтерському обліку на звітну дату.

У графі 12 "Кредиторська заборгованість на звітну дату, прострочена" із загальної суми кредиторської заборгованості установи, що виникла при виконанні кошторису за поточний та минулі роки і перебуває на бухгалтерському обліку станом на дату складання звіту, уточнюється сума заборгованості, термін оплати якої прострочено. Тобто це заборгованість, що виникає після закінчення терміну обов'язкового платежу згідно з укладеними договорами, або якщо дата платежу не визначена, то через 30 днів після виписування рахунку на оплату.

У графі 13 "Кредиторська заборгованість на звітну дату, термін оплати якої не настав" із загальної суми кредиторської заборгованості установи, що виникла при виконанні кошторису за поточний та минулі роки і перебуває на бухгалтерському обліку станом на дату складання звіту, уточнюється сума заборгованості, термін оплати якої не настав.

У графі 14 "Кредиторська заборгованість на звітну дату, списана" наводиться сума кредиторської заборгованості, яка була списана протягом звітного періоду в установленому порядку.

У графі 15 "Зареєстровані фінансові зобов'язання на кінець звітного періоду, усього" відображаються суми фінансових зобов'язань, які зареєстровані протягом звітного періоду в органі Державного казначейства України та залишились непроплаченими на кінець звітного періоду.

У графі 16 "Зареєстровані фінансові зобов'язання на кінець звітного періоду, усього - з них кредиторська заборгованість" із усієї суми фінансових зобов'язань, які зареєстровані протягом звітного періоду в органі Державного казначейства України та залишились непроплаченими на кінець звітного періоду, відображається кредиторська заборгованість.

3.14. До форми N 7д, N 7м не включається заборгованість за виплатою допомоги і компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, за внутрівідомчими розрахунками з централізованого постачання матеріальних цінностей, розрахунки за депозитними операціями, довгострокові зобов'язання, короткострокові позики, поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями, короткострокові векселі видані, заборгованість за недостачами і крадіжками коштів та матеріальних цінностей, розрахунки з депонентами та заборгованість за іншими сумами, що підлягають утриманню в установленому порядку.

3.15. "Звіт про заборгованість бюджетних установ за окремими програмами" (форма N 7д.1, N 7м.1) (додаток 10) складається за сумами заборгованості установи за звітний період, що виникла при виконанні кошторису за поточний та минулі роки за окремими кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету або окремими кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (за придбані та відпущені матеріальні цінності, надані пільгові довготермінові кредити тощо).

У формі N 7д.1, N 7м.1 у рядках з 020 до 110 відображається сума заборгованості установи за звітний період, що виникла при виконанні видаткової частини кошторису за окремими кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету або за окремими кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.

Звітність за формою N 7д.1, N 7м.1 складається окремо про заборгованість за коштами, отриманими із загального та спеціального фондів.

У рядках за кодами економічної класифікації видатків 1139, 1170 та 2200 проставляються суми заборгованості установи за звітний період, що виникли при виконанні видаткової частини кошторису за кодом програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 5121040 "Накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву".

При наданні кредиту із загального фонду бюджету в розпорядника бюджетних коштів виникає дебіторська заборгованість з позичальниками, які отримали кредити, та кредиторська заборгованість перед бюджетом у сумі наданих кредитів із загального фонду бюджету. Така операція відображається у формі N 7д.1, N 7м.1 за загальним фондом.

У разі, коли джерелом надання кредитів є кошти, що надійшли до спеціального фонду як суми повернутих кредитів, які надавалися із загального фонду бюджету раніше, у звітності:

за загальним фондом відображається зменшення дебіторської заборгованості в сумі повернутих кредитів (тобто відображається різниця між сумою наданих кредитів та сумою повернутих кредитів) при цьому, кредиторська заборгованість перед бюджетом за кредитами, наданими із загального фонду державного бюджету, не змінюється;

за спеціальним фондом відображається дебіторська заборгованість установ за сумами кредитів, наданих позичальникам із спеціального фонду бюджету.

4. Пояснювальна записка

4.1. Пояснювальна записка повинна містити інформацію про:

назву установи та її місцезнаходження;

короткий опис основної діяльності установи;

назву органу управління, у віданні якого перебуває установа;

середню чисельність працівників;

висвітлення форми ведення бухгалтерського обліку;

роз'яснення щодо виявлених помилок минулих років та пов'язаних з ними коригувань;

основні фактори, що вплинули на невиконання кошторису, причини виникнення заборгованості за заробітною платою та іншими соціальними виплатами;

зміни у фінансовому стані бюджетної установи за звітний період;

реструктуризовану заборгованість бюджетної установи та підстави для неї;

суми коштів, які були заблоковані на рахунках відділень АКБ "Україна" за коштами Державного бюджету України;

анульовані та відновлені протоколи взаємозаліків і відмінені та відновлені векселі минулих періодів (головними розпорядниками у зведених фінансових звітах така інформація подається у вигляді таблиць довільної форми, де вказуються дата і номер протоколу (векселя), загальна сума, підприємство-учасник, у рахунок якої заборгованості проведено);

розбіжності між даними різних форм звітності, а також між показниками звітності на кінець 2005 року і на початок 2006 року (якщо такі розбіжності мали місце);

у разі сплати до бюджету штрафів, накладених на бюджетну установу контролюючими органами, - суму виплати, підставу, винних осіб (крім зведених фінансових звітів);

надходження коштів для виконання окремих доручень, благодійних внесків, грантів, дарунків та інвестицій у національній та іноземній валюті, підставу та мету їх отримання, номер розпорядчого документа, назву юридичної особи та строк погашення (крім зведених фінансових звітів);

розшифровку поточних рахунків, що перебувають в установах банків, підстави для наявності таких рахунків із зазначенням залишків на цих рахунках та виду коштів (для бюджетних установ, що переведені на казначейське обслуговування) (крім зведених фінансових звітів).

4.2. До пояснювальної записки додаються такі довідки:

4.2.1. Довідка про депозитні операції бюджетних установ (додаток 11). У цій довідці необхідно відобразити депозитні операції, що проводить бюджетна установа (залишки на рахунках), та вказати нормативно-правовий акт, на підставі якого проводяться такі операції;

4.2.2. Інформація про виконання статті 79 Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік" (додаток 12).

Наводиться інформація за коштами, що отримані як плата за послуги, які надавались бюджетними установами (крім надходжень у натуральній формі);

4.2.3. Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі N 7д, N 7м "Звіт про заборгованість бюджетних установ" (додаток 13).

5. Звірка та порівняння окремих показників форм квартальних фінансових звітів

Правильність складання квартальних фінансових звітів визначається шляхом перевірки та порівняння окремих показників у відповідних формах квартальних фінансових звітів (додаток 15).

 

Директор Департаменту
методології з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності
 

 
 
Н. І. Сушко
 

 

БАЛАНС (форма N 1)

станом на 1 ____________ 200_ року

  

Коди 

                                                                                                                                за ДКУД 

  

  

  

  

  


 

  

Установа _____________________________________________________    за ЄДРПОУ 

Код відомчої класифікації видатків _________________________________   за СПОДУ 

Періодичність: квартальна.
Одиниця виміру: грн.

АКТИВ 

Код рядка 

На початок
року 

На кінець
кварталу 

1 

2 

3 

4 

I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ 

  

  

  

Нематеріальні активи  

  

  

  

Залишкова вартість  

110 

  

  

Знос 

111 

  

  

Первісна вартість  

112 

  

  

Основні засоби  

  

  

  

Залишкова вартість  

120 

  

  

Знос  

121 

  

  

Первісна вартість 

122 

  

  

Інші необоротні матеріальні активи  

  

  

  

Залишкова вартість  

130 

  

  

Знос  

131 

  

  

Первісна вартість  

132 

  

  

Незавершене капітальне будівництво 

140 

  

  

II. ОБОРОТНІ АКТИВИ 

  

  

  

Матеріали і продукти харчування 

150 

  

  

Малоцінні та швидкозношувані предмети 

160 

  

  

Інші запаси 

170 

  

  

Дебіторська заборгованість 

180 

  

  

Розрахунки з постачальниками, підрядниками та замовниками за виконані роботи й надані послуги  

181 

  

  

Розрахунки із податків та платежів  

182 

  

  

Розрахунки із страхування  

183 

  

  

Розрахунки з відшкодування завданих збитків  

184 

  

  

Розрахунки за спеціальними видами платежів  

185 

  

  

Розрахунки з підзвітними особами 

186 

  

  

Розрахунки за іншими операціями  

187 

  

  

Розрахунки за операціями з централізованого постачання матеріальних цінностей 

190 

  

  

Розрахунки за окремими програмами 

200 

  

  

Короткострокові векселі одержані  

210 

  

  

Інші кошти 

220 

  

  

Грошові кошти в дорозі  

230 

  

  

Рахунки в банках 

240 

  

  

Рахунки загального фонду  

241 

  

  

Рахунки спеціального фонду  

242 

  

  

Рахунки в іноземній валюті 

243 

  

  

Інші поточні рахунки  

244 

  

  

Рахунки в казначействі загального фонду 

250 

  

  

Рахунки в казначействі спеціального фонду  

260 

  

  

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги 

261 

  

  

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень 

262 

  

  

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду 

263 

  

  

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 

264 

 

 

Інші рахунки в казначействі 

270 

 

 

Каса  

280 

 

 

III. ВИТРАТИ 

  

  

  

Видатки загального фонду 

290 

  

  

Видатки державного бюджету 

291 

  

  

Видатки місцевого бюджету 

292 

  

  

Видатки спеціального фонду 

300 

  

  

Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги  

301 

  

  

Видатки за іншими джерелами власних надходжень  

302 

  

  

Видатки за іншими надходженнями спеціального фонду 

303 

 

 

Видатки за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 

304 

 

 

Виробничі витрати  

310 

 

 

БАЛАНС 

320 

 

 

ПАСИВ 

Код
рядка 

На початок
року 

На кінець
кварталу 

1 

2 

3 

4 

I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 

  

  

  

Фонд у необоротних активах  

330 

  

  

Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах  

340 

  

  

Результат виконання кошторису за загальним фондом  

350 

  

  

Результат виконання кошторису за спеціальним фондом  

360 

  

  

Результати переоцінок 

370 

 

 

II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

  

  

  

Довгострокові зобов'язання  

380 

  

  

Короткострокові позики  

390 

  

  

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями  

400 

  

  

Короткострокові векселі видані 

410 

  

  

Кредиторська заборгованість 

420 

  

  

Розрахунки з постачальниками, підрядниками та замовниками за виконані роботи й надані послуги  

421 

  

  

Розрахунки за спеціальними видами платежів  

422 

  

  

Розрахунки із податків та платежів  

423 

  

  

Розрахунки із страхування  

424 

  

  

Розрахунки із заробітної плати  

425 

  

  

Розрахунки зі стипендіатами  

426 

  

  

Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями  

427 

  

  

Розрахунки за депозитними сумами 

428 

  

  

Розрахунки за іншими операціями  

429 

  

  

Розрахунки за операціями з централізованого постачання матеріальних цінностей 

430 

  

  

Розрахунки за окремими програмами 

440 

  

  

III. ДОХОДИ 

  

  

  

Доходи загального фонду  

450 

  

  

Доходи державного бюджету 

451 

  

  

Доходи місцевого бюджету 

452 

  

  

Доходи спеціального фонду  

460 

  

  

Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги 

461 

  

  

Доходи за іншими джерелами власних надходжень  

462 

  

  

Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду  

463 

  

  

Доходи за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 

464 

  

  

  

465 

  

  

Доходи від реалізації продукції, виробів і виконаних робіт  

470 

 

 

БАЛАНС 

480 

 

 

ДОВІДКА ДО РАХУНКУ 70 "ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ"

Дебет 

Код
рядка 

Сума  

Кредит 

Код
рядка 

Сума 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

  

490 

  

Надійшли асигнування за загальним фондом протягом року  

540 

  

Сума доходів, що списана на фінансовий результат* 

500 

  

Інші операції 

550 

  

Інші операції 

510 

  

  

560 

  

  

520 

  

Разом 

530 

  

Разом 

570 

  

Залишок за рахунком
на кінець звітного періоду 

580 

  

ДОВІДКА ДО РАХУНКУ 71 "ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ"
(у частині інших надходжень)

Дебет 

Код
рядка 

Сума 

Кредит 

Код
рядка 

Сума 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Сума доходів, що списана на фінансовий результат* 

590 

 

Надійшло асигнувань за іншими надходженнями спеціального фонду (одержаними за розподілами) 

630 

 

  

600 

  

Надійшло за позиками міжнародних фінансових організацій 

640 

  

  

610 

  

  

650 

  

Разом 

660 

 

Разом 

620 

  

Залишок за рахунком
на кінець звітного періоду 

670 

  

РОЗШИФРОВКА ПОЗАБАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ

N з/п 

Назва рахунку позабалансового обліку 

Залишок на 01.01.2006 

Надходження 

Вибуття 

Залишок на кінець звітного періоду 

сума 

сума 

сума 

сума 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом 

  

  

  

  

____________
* У квартальних звітах не заповнюється.

Керівник 

  

Головний бухгалтер 

  

"___" ____________ 200_ р. 

  

 

Директор Департаменту
методології з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності
 

 
 
Н. І. Сушко
 

 

Звіт
про виконання загального фонду кошторису установи (форма N 2д, N 2м)

станом на 1 ____________ 200_ року

 

  

Коди 

  

за ДКУД

 

  

  

 

  

  

  


Установа ___________________________________________________________________________________ 

за ЄДРПОУ 

Територія __________________________________________________________________________________ 

за КОАТУУ 

Галузь (вид діяльності) ______________________________________________________________________ 

за ЗКГНГ 

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету _______________ 

за СПОДУ 

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________ 

  

  

Код та назва відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів _________________________________ 

  

  

Код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів _______________ 

 

 

Періодичність: місячна, квартальна.
Одиниця виміру: грн.
 

  

  

Показники 

КЕКВ та/або КККБ 

Код рядка 

Затверджено кошторисом на рік 

Ліміти асигнувань звітного періоду 

Залишок на початок року 

Надійшло коштів за звітний період 

Касові видатки 

Фактичні видатки* 

Залишок на кінець звітного періоду 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Видатки - усього 

Х 

010 

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі:
Поточні видатки 

 
1000
 

 
020
 

  

  

  

  

  

  

  

Видатки на товари і послуги 

1100 

030 

  

  

  

  

  

  

  

Оплата праці працівників бюджетних установ 

1110 

040 

  

  

  

  

  

  

  

Заробітна плата 

1111 

050 

  

  

  

  

  

  

  

Грошове утримання військовослужбовців 

1112 

060 

  

  

  

  

  

  

  

Нарахування на заробітну плату  

1120 

070 

  

  

  

  

  

  

  

Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки 

1130 

080 

  

  

  

  

  

  

  

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 

1131 

090 

  

  

  

  

  

  

  

Медикаменти та перев'язувальні матеріали 

1132 

100 

  

  

  

  

  

  

  

Продукти харчування 

1133 

110 

  

  

  

  

  

  

  

М'який інвентар та обмундирування 

1134 

120 

  

  

  

  

  

  

  

Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів 

1135 

130 

  

  

  

  

  

  

  

Оренда  

1136 

140 

  

  

  

  

  

  

  

Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель; технічне обслуговування обладнання 

1137 

150 

  

  

  

  

  

  

  

Послуги зв'язку 

1138 

160 

  

  

  

  

  

  

  

Оплата інших послуг та інші видатки 

1139 

170 

  

  

  

  

  

  

  

Видатки на відрядження 

1140 

180 

  

  

  

  

  

  

  

Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення 

1150 

190 

  

  

  

  

  

  

  

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  

1160 

200 

  

  

  

  

  

  

  

Оплата теплопостачання 

1161 

210 

  

  

  

  

  

  

  

Оплата водопостачання і водовідведення 

1162 

220 

  

  

  

  

  

  

  

Оплата електроенергії 

1163 

230 

  

  

  

  

  

  

  

Оплата природного газу 

1164 

240 

  

  

  

  

  

  

  

Оплата інших комунальних послуг  

1165 

250 

  

  

  

  

  

  

  

Оплата інших енергоносіїв 

1166 

260 

  

  

  

  

  

  

  

Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення 

1170 

270 

  

  

  

  

  

  

  

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 

1171 

280 

  

  

  

  

  

  

  

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 

1172 

290 

  

  

  

  

  

  

  

Виплата процентів (доходу) за зобов'язаннями 

1200 

300 

  

  

  

  

  

  

  

Субсидії і поточні трансферти 

1300 

310 

  

  

  

  

  

  

  

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 

1310 

320 

  

  

  

  

  

  

  

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 

1320 

330 

  

  

  

  

  

  

  

Поточні трансферти населенню  

1340 

340 

  

  

  

  

  

  

  

Виплата пенсій і допомоги 

1341 

350 

  

  

  

  

  

  

  

Стипендії 

1342 

360 

  

  

  

  

  

  

  

Інші поточні трансферти населенню  

1343 

370 

  

  

  

  

  

  

  

Поточні трансферти за кордон 

1350 

380 

  

  

  

  

  

  

  

Капітальні видатки 

2000 

390 

  

  

  

  

  

  

  

Придбання основного капіталу 

2100 

400 

  

  

  

  

  

  

  

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 

2110 

410 

  

  

  

  

  

  

  

Капітальне будівництво (придбання) 

2120 

420 

  

  

  

  

  

  

  

Будівництво (придбання) житла 

2121 

430 

  

  

  

  

  

  

  

Будівництво (придбання) адміністративних об'єктів 

2122 

440 

  

  

  

  

  

  

  

Інше будівництво (придбання) 

2123 

450 

  

  

  

  

  

  

  

Капітальний ремонт 

2130 

460 

  

  

  

  

  

  

  

Капітальний ремонт житлового фонду 

2131 

470 

  

  

  

  

  

  

  

Капітальний ремонт адміністративних об'єктів 

2132 

480 

  

  

  

  

  

  

  

Капітальний ремонт інших об'єктів  

2133 

490 

  

  

  

  

  

  

  

Реконструкція та реставрація  

2140 

500 

  

  

  

  

  

  

  

Реконструкція житлового фонду 

2141 

510 

  

  

  

  

  

  

  

Реконструкція адміністративних об'єктів 

2142 

520 

  

  

  

  

  

  

  

Реконструкція інших об'єктів 

2143 

530 

  

  

  

  

  

  

  

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 

2144 

540 

  

  

  

  

  

  

  

Створення державних запасів і резервів 

2200 

550 

  

  

  

  

  

  

  

Придбання землі і нематеріальних активів 

2300 

560 

  

  

  

  

  

  

  

Капітальні трансферти 

2400 

570 

  

  

  

  

  

  

  

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 

2410 

580 

  

  

  

  

  

  

  

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 

2420 

590 

  

  

  

  

  

  

  

Капітальні трансферти населенню 

2430 

600 

  

  

  

  

  

  

  

Капітальні трансферти за кордон 

2440 

610 

  

  

  

  

  

  

  

Капітальні трансферти до бюджету розвитку 

2450 

620 

  

  

  

  

  

  

  

Нерозподілені видатки 

3000 

630 

  

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Надання внутрішніх кредитів 

4110 

640 

  

  

  

  

  

  

  

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 

4111 

650 

  

  

  

  

  

  

  

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 

4112 

660 

  

  

  

  

  

  

  

Надання інших внутрішніх кредитів 

4113 

670 

  

  

  

  

  

  

  

Надання зовнішніх кредитів 

4210 

680 

  

  

  

  

  

  

  

____________
* У місячних звітах не заповнюється.

Керівник 

___________________
(підпис)  

_____________________________
(ініціали і прізвище) 

Головний бухгалтер  

___________________
(підпис)  

_____________________________
(ініціали і прізвище) 

"___" ____________ 200_ р. 

  

  

 

Директор Департаменту
методології з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності
 

 
 
Н. І. Сушко
 

 

Звіт
про виконання загального фонду кошторису установи (форма N 2-валюта)

станом на 1 ____________ 200_ року

  

  

Коди 

  

за ДКУД 

 

  

  

  

  

 


 
Установа _________________________________________________________________________________
 

 
за ЄДРПОУ 

Територія ________________________________________________________________________________ 

за КОАТУУ 

Галузь (вид діяльності) _____________________________________________________________________ 

за ЗКГНГ 

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету _______________ 

за СПОДУ 

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету ____________ 

  

  

Періодичність: місячна, квартальна.
Одиниця виміру: грн. 

  

  

Показники 

КЕКВ та/або КККБ 

Код рядка 

Затверджено кошторисом на рік 

Ліміти асигнувань звітного періоду 

Залишок коштів на початок звітного року 

Надійшло коштів за звітний період 

Курсова різниця 

Касові видатки 

Фактичні видатки* 

Залишок коштів на кінець звітного періоду 

ін. валюта 

грн. 

ін. валюта 

грн. 

грн. 

ін. валюта 

грн. 

ін. валюта 

грн. 

ін. валюта 

грн. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Видатки - усього 

Х 

010 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі:
Поточні видатки 

 
1000
 

 
020
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Видатки на товари і послуги 

1100 

030 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Оплата праці працівників бюджетних установ 

1110 

040 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Заробітна плата 

1111 

050 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Грошове утримання військовослужбовців 

1112 

060 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Нарахування на заробітну плату  

1120 

070 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки 

1130 

080 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 

1131 

090 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Медикаменти та перев'язувальні матеріали 

1132 

100 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Продукти харчування 

1133 

110 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

М'який інвентар та обмундирування 

1134 

120 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів 

1135 

130 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Оренда  

1136 

140 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель; технічне обслуговування обладнання 

1137 

150 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Послуги зв'язку 

1138 

160 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Оплата інших послуг та інші видатки 

1139 

170 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Видатки на відрядження 

1140 

180 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення 

1150 

190 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  

1160 

200 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Оплата теплопостачання 

1161 

210 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Оплата водопостачання і водовідведення 

1162 

220 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Оплата електроенергії 

1163 

230 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Оплата природного газу 

1164 

240 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Оплата інших комунальних послуг  

1165 

250 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Оплата інших енергоносіїв 

1166 

260 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення 

1170 

270 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 

1171 

280 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 

1172 

290 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Виплата процентів (доходу) за зобов'язаннями 

1200 

300 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Субсидії і поточні трансферти 

1300 

310 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 

1310 

320 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 

1320 

330 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Поточні трансферти населенню  

1340 

340 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Виплата пенсій і допомоги 

1341 

350 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Стипендії 

1342 

360 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Інші поточні трансферти населенню  

1343 

370 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Поточні трансферти за кордон 

1350 

380 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Капітальні видатки 

2000 

390 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Придбання основного капіталу 

2100 

400 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 

2110 

410 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Капітальне будівництво (придбання) 

2120 

420 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Будівництво (придбання) житла 

2121 

430 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Будівництво (придбання) адміністративних об'єктів 

2122 

440 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Інше будівництво (придбання) 

2123 

450 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Капітальний ремонт 

2130 

460 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Капітальний ремонт житлового фонду 

2131 

470 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Капітальний ремонт адміністративних об'єктів 

2132 

480 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Капітальний ремонт інших об'єктів  

2133 

490 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Реконструкція та реставрація  

2140 

500 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Реконструкція житлового фонду 

2141 

510 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Реконструкція адміністративних об'єктів 

2142 

520 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Реконструкція інших об'єктів 

2143 

530 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 

2144 

540 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Створення державних запасів і резервів 

2200 

550 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Придбання землі і нематеріальних активів 

2300 

560 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Капітальні трансферти 

2400 

570 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 

2410 

580 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 

2420 

590 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Капітальні трансферти населенню 

2430 

600 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Капітальні трансферти за кордон 

2440 

610 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Надання внутрішніх кредитів 

4110 

620 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 

4111 

630 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 

4112 

640 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Надання інших внутрішніх кредитів 

4113 

650 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Надання зовнішніх кредитів 

4210 

660 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

____________
* У місячних звітах не заповнюється.

Керівник 

___________________
(підпис)  

_____________________________
(ініціали і прізвище) 

Головний бухгалтер  

___________________
(підпис)  

_____________________________
(ініціали і прізвище) 

"___" ____________ 200_ р. 

  

  

 

Директор Департаменту
методології з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності
 

 
 
Н. І. Сушко
 

 

Звіт
про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами (форма N 4-1д, N 4-1м),

станом на 1 ____________ 200_ року

 

  

Коди 

  

за ДКУД

 

  

  

 

  

  

  


Установа ___________________________________________________________________________________ 

за ЄДРПОУ 

Територія __________________________________________________________________________________ 

за КОАТУУ 

Галузь (вид діяльності) ______________________________________________________________________ 

за ЗКГНГ 

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету _______________ 

за СПОДУ 

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________ 

  

  

Код та назва відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів _________________________________ 

  

  

Код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів _______________ 

 

 

Періодичність: місячна, квартальна.
Одиниця виміру: грн.
 

  

  

Показники 

КЕКВ та/або КККБ 

Код рядка 

Затверджено кошторисом на рік 

Залишок на початок року 

Перераховано залишок 

Нараховано доходів 

Надійшло коштів 

Касові видатки 

Фактичні видатки* 

Залишок на кінець звітного періоду 

усього 

у т. ч. спрямовано на погашення заборго-
ваності загального фонду 

усього 

у т. ч. проведені за видатками загального фонду 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Надходження коштів - усього 

Х 

010 

  

  

  

  

  

Х 

Х 

Х 

Х 

  

За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями 

Х 

020 

  

Х 

Х 

  

  

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Від господарської та/або виробничої діяльності 

Х 

030 

  

Х 

Х 

  

  

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

За оренду майна бюджетних установ 

Х 

040 

  

Х 

Х 

  

  

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Від реалізації майна 

Х 

050 

  

Х 

Х 

  

  

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Фінансування 

Х 

060 

  

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Видатки - усього 

Х 

070 

  

Х 

Х 

Х 

Х 

  

  

  

  

Х 

у тому числі:
Поточні видатки 

 
1000
 

 
080
 

  

 
Х 

 
Х 

 
Х 

 
Х 

  

  

  

  

 
Х 

Видатки на товари і послуги 

1100 

090 

  

Х 

Х 

Х 

Х 

  

  

  

  

Х 

Оплата праці працівників бюджетних установ 

1110 

100 

  

Х 

Х 

Х 

Х 

  

  

  

  

Х 

Заробітна плата 

1111 

110 

  

Х 

Х 

Х 

Х 

  

  

  

  

Х 

Грошове утримання військовослужбовців 

1112 

120 

  

Х 

Х 

Х 

Х 

  

  

  

  

Х 

Нарахування на заробітну плату  

1120 

130 

  

Х 

Х 

Х 

Х 

  

  

  

  

Х 

Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки 

1130 

140 

  

Х 

Х 

Х 

Х 

  

  

  

  

Х 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 

1131 

150 

  

Х 

Х 

Х 

Х 

  

  

  

  

Х 

Медикаменти та перев'язувальні матеріали 

1132 

160 

  

Х 

Х 

Х 

Х 

  

  

  

  

Х 

Продукти харчування 

1133 

170 

  

Х 

Х 

Х 

Х 

  

  

  

  

Х 

М'який інвентар та обмундирування 

1134 

180 

  

Х 

Х 

Х 

Х 

  

  

  

  

Х 

Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів 

1135 

190 

  

Х 

Х 

Х 

Х 

  

  

  

  

Х 

Оренда  

1136 

200 

  

Х 

Х 

Х 

Х 

  

  

  

  

Х 

Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель; технічне обслуговування обладнання 

1137 

210 

  

Х 

Х 

Х 

Х 

  

  

  

  

Х 

Послуги зв'язку 

1138 

220 

  

Х 

Х 

Х 

Х 

  

  

  

  

Х 

Оплата інших послуг та інші видатки 

1139 

230 

  

Х 

Х 

Х 

Х 

  

  

  

  

Х 

Видатки на відрядження 

1140 

240 

  

Х 

Х 

Х 

Х 

  

  

  

  

Х 

Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення 

1150 

250 

  

Х 

Х 

Х 

Х 

  

  

  

  

Х 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  

1160 

260 

  

Х 

Х 

Х 

Х 

  

  

  

  

Х 

Оплата теплопостачання 

1161 

270 

  

Х 

Х 

Х 

Х 

  

  

  

  

Х 

Оплата водопостачання і водовідведення 

1162 

280 

  

Х 

Х 

Х 

Х 

  

  

  

  

Х 

Оплата електроенергії 

1163 

290 

  

Х 

Х 

Х 

Х 

  

  

  

  

Х 

Оплата природного газу 

1164 

300 

  

Х 

Х 

Х 

Х 

  

  

  

  

Х 

Оплата інших комунальних послуг 

1165 

310 

  

Х 

Х 

Х 

Х 

  

  

  

  

Х 

Оплата інших енергоносіїв 

1166 

320 

  

Х 

Х 

Х 

Х 

  

  

  

  

Х 

Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення 

1170 

330 

  

Х 

Х 

Х 

Х 

  

  

  

  

Х 

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 

1171 

340 

  

Х 

Х 

Х 

Х 

  

  

  

  

Х 

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 

1172 

350 

  

Х 

Х 

Х 

Х 

  

  

  

  

Х 

Виплата процентів (доходу) за зобов'язаннями 

1200 

360 

  

Х 

Х 

Х 

Х 

  

  

  

  

Х 

Субсидії і поточні трансферти 

1300 

370 

  

Х 

Х 

Х 

Х 

  

  

  

  

Х 

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 

1310 

380 

  

Х 

Х 

Х 

Х 

  

  

  

  

Х 

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 

1320 

390 

  

Х 

Х 

Х 

Х 

  

  

  

  

Х 

Поточні трансферти населенню  

1340 

400 

  

Х 

Х 

Х 

Х 

  

  

  

  

Х 

Виплата пенсій і допомоги 

1341 

410 

  

Х 

Х 

Х 

Х 

  

  

  

  

Х 

Стипендії 

1342 

420 

  

Х 

Х 

Х 

Х 

  

  

  

  

Х 

Інші поточні трансферти населенню  

1343 

430 

  

Х 

Х 

Х 

Х 

  

  

  

  

Х 

Поточні трансферти за кордон 

1350 

440 

  

Х 

Х 

Х 

Х 

  

  

  

  

Х 

Капітальні видатки 

2000 

450 

  

Х 

Х 

Х 

Х 

  

  

  

  

Х 

Придбання основного капіталу 

2100 

460 

  

Х 

Х 

Х 

Х 

  

  

  

  

Х 

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 

2110 

470 

  

Х 

Х 

Х 

Х 

  

  

  

  

Х 

Капітальне будівництво (придбання) 

2120 

480 

  

Х 

Х 

Х 

Х 

  

  

  

  

Х 

Будівництво (придбання) житла 

2121 

490 

  

Х 

Х 

Х 

Х 

  

  

  

  

Х 

Будівництво (придбання) адміністративних об'єктів 

2122 

500 

  

Х 

Х 

Х 

Х 

  

  

  

  

Х 

Інше будівництво (придбання) 

2123 

510 

  

Х 

Х 

Х 

Х 

  

  

  

  

Х 

Капітальний ремонт 

2130 

520 

  

Х 

Х 

Х 

Х 

  

  

  

  

Х 

Капітальний ремонт житлового фонду 

2131 

530 

  

Х 

Х 

Х 

Х 

  

  

  

  

Х 

Капітальний ремонт адміністративних об'єктів 

2132 

540 

  

Х 

Х 

Х 

Х 

  

  

  

  

Х 

Капітальний ремонт інших об'єктів  

2133 

550 

  

Х 

Х 

Х 

Х 

  

  

  

  

Х 

Реконструкція та реставрація 

2140 

560 

  

Х 

Х 

Х 

Х 

  

  

  

  

Х 

Реконструкція житлового фонду 

2141 

570 

  

Х 

Х 

Х 

Х 

  

  

  

  

Х 

Реконструкція адміністративних об'єктів 

2142 

580 

  

Х 

Х 

Х 

Х 

  

  

  

  

Х 

Реконструкція інших об'єктів 

2143 

590 

  

Х 

Х 

Х 

Х 

  

  

  

  

Х 

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури  

2144 

600 

  

Х 

Х 

Х 

Х 

  

  

  

  

Х 

Створення державних запасів і резервів 

2200 

610 

  

Х 

Х 

Х 

Х 

  

  

  

  

Х 

Придбання землі і нематеріальних активів 

2300 

620 

  

Х 

Х 

Х 

Х 

  

  

  

  

Х 

Капітальні трансферти 

2400 

630 

  

Х 

Х 

Х 

Х 

  

  

  

  

Х 

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 

2410 

640 

  

Х 

Х 

Х 

Х 

  

  

  

  

Х 

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 

2420 

650 

  

Х 

Х 

Х 

Х 

  

  

  

  

Х 

Капітальні трансферти населенню 

2430 

660 

  

Х 

Х 

Х 

Х 

  

  

  

  

Х 

Капітальні трансферти за кордон 

2440 

670 

  

Х 

Х 

Х 

Х 

  

  

  

  

Х 

Надання внутрішніх кредитів 

4110 

680 

  

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 

4111 

690 

  

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 

4112 

700 

  

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Надання інших внутрішніх кредитів 

4113 

710 

  

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Надання зовнішніх кредитів 

4210 

720 

  

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

____________
* У місячних звітах не заповнюється.

Керівник 

___________________
(підпис)  

_____________________________
(ініціали і прізвище) 

Головний бухгалтер  

___________________
(підпис)  

_____________________________
(ініціали і прізвище) 

"___" ____________ 200_ р. 

  

  

 

Директор Департаменту
методології з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності
 

 
 
Н. І. Сушко
 

 

Звіт
про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ (форма N 4-2д, N 4-2м),

станом на 1 ____________ 200_ року

 

  

Коди 

  

за ДКУД

 

  

  

 

  

  

  


Установа ___________________________________________________________________________________ 

за ЄДРПОУ 

Територія __________________________________________________________________________________ 

за КОАТУУ 

Галузь (вид діяльності) ______________________________________________________________________ 

за ЗКГНГ 

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету _______________ 

за СПОДУ 

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________ 

  

  

Код та назва відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів _________________________________ 

  

  

Код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів _______________ 

 

 

Періодичність: місячна, квартальна.
Одиниця виміру: грн.
 

  

  

Показники 

КЕКВ та/або КККБ 

Код рядка 

Затверджено кошторисом на рік 

Залишок на початок року 

Перераховано залишок 

Надійшло коштів 

Касові видатки - усього 

Фактичні видатки - усього* 

Залишок на кінець звітного періоду 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Надходження коштів - усього 

Х 

010 

  

  

  

  

Х 

Х 

  

Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків 

Х 

020 

  

Х 

Х 

  

Х 

Х 

Х 

Отримані на виконання окремих доручень 

Х 

030 

  

Х 

Х 

  

Х 

Х 

Х 

Фінансування 

Х 

040 

  

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Видатки - усього  

Х 

050 

  

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

у тому числі:
Поточні видатки 

 
1000
 

 
060
 

  

 
Х 

 
Х 

 
Х 

  

  

 
Х 

Видатки на товари і послуги 

1100 

070 

  

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

Оплата праці працівників бюджетних установ 

1110 

080 

  

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

Заробітна плата 

1111 

090 

  

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

Грошове утримання військовослужбовців 

1112 

100 

  

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

Нарахування на заробітну плату  

1120 

110 

  

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки 

1130 

120 

  

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 

1131 

130 

  

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

Медикаменти та перев'язувальні матеріали 

1132 

140 

  

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

Продукти харчування 

1133 

150 

  

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

М'який інвентар та обмундирування 

1134 

160 

  

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів 

1135 

170 

  

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

Оренда 

1136 

180 

  

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель; технічне обслуговування обладнання 

1137 

190 

  

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

Послуги зв'язку 

1138 

200 

  

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

Оплата інших послуг та інші видатки 

1139 

210 

  

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

Видатки на відрядження 

1140 

220 

  

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення 

1150 

230 

  

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  

1160 

240 

  

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

Оплата теплопостачання 

1161 

250 

  

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

Оплата водопостачання і водовідведення 

1162 

260 

  

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

Оплата електроенергії 

1163 

270 

  

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

Оплата природного газу 

1164 

280 

  

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

Оплата інших комунальних послуг 

1165 

290 

  

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

Оплата інших енергоносіїв 

1166 

300 

  

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення 

1170 

310 

  

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 

1171 

320 

  

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 

1172 

330 

  

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

Виплата процентів (доходу) за зобов'язаннями 

1200 

340 

  

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

Субсидії і поточні трансферти 

1300 

350 

  

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 

1310 

360 

  

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 

1320 

370 

  

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

Поточні трансферти населенню  

1340 

380 

  

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

Виплата пенсій і допомоги 

1341 

390 

  

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

Стипендії 

1342 

400 

  

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

Інші поточні трансферти населенню  

1343 

410 

  

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

Поточні трансферти за кордон 

1350 

420 

  

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

Капітальні видатки 

2000 

430 

  

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

Придбання основного капіталу 

2100 

440 

  

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 

2110 

450 

  

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

Капітальне будівництво (придбання) 

2120 

460 

  

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

Будівництво (придбання) житла 

2121 

470 

  

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

Будівництво (придбання) адміністративних об'єктів 

2122 

480 

  

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

Інше будівництво (придбання) 

2123 

490 

  

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

Капітальний ремонт 

2130 

500 

  

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

Капітальний ремонт житлового фонду 

2131 

510 

  

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

Капітальний ремонт адміністративних об'єктів 

2132 

520 

  

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

Капітальний ремонт інших об'єктів  

2133 

530 

  

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

Реконструкція та реставрація 

2140 

540 

  

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

Реконструкція житлового фонду 

2141 

550 

  

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

Реконструкція адміністративних об'єктів 

2142 

560 

  

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

Реконструкція інших об'єктів 

2143 

570 

  

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури  

2144 

580 

  

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

Створення державних запасів і резервів 

2200 

590 

  

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

Придбання землі і нематеріальних активів 

2300 

600 

  

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

Капітальні трансферти 

2400 

610 

  

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 

2410 

620 

  

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 

2420 

630 

  

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

Капітальні трансферти населенню 

2430 

640 

  

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

Капітальні трансферти за кордон 

2440 

650 

  

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

Надання внутрішніх кредитів 

4110 

660 

  

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 

4111 

670 

  

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 

4112 

680 

  

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Надання інших внутрішніх кредитів 

4113 

690 

  

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Надання зовнішніх кредитів 

4210 

700 

  

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

____________
* У місячних звітах не заповнюється.

Керівник 

___________________
(підпис)  

_____________________________
(ініціали і прізвище) 

Головний бухгалтер  

___________________
(підпис)  

_____________________________
(ініціали і прізвище) 

"___" ____________ 200_ р. 

  

  

 

Директор Департаменту
методології з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності
 

 
 
Н. І. Сушко
 

 

Звіт
про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма N 4-3д, N 4-3м)

станом на 1 ____________ 200_ року

 

  

Коди 

  

за ДКУД

 

  

  

 

  

  

  


Установа ___________________________________________________________________________________ 

за ЄДРПОУ 

Територія __________________________________________________________________________________ 

за КОАТУУ 

Галузь (вид діяльності) ______________________________________________________________________ 

за ЗКГНГ 

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету _______________ 

за СПОДУ 

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________ 

  

  

Код та назва відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів _________________________________ 

  

  

Код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів _______________ 

 

 

Періодичність: місячна, квартальна.
Одиниця виміру: грн.
 

  

  

Показники 

КЕКВ та/або КККБ 

Код рядка 

Затверджено кошторисом на рік 

Залишок на початок року 

Перераховано залишок 

Надійшло коштів 

Касові видатки - усього 

Фактичні видатки - усього* 

Залишок на кінець звітного періоду 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Видатки - усього  

Х 

010 

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі:
Поточні видатки 

 
1000
 

 
020
 

  

  

  

  

  

  

  

Видатки на товари і послуги 

1100 

030 

  

  

  

  

  

  

  

Оплата праці працівників бюджетних установ 

1110 

040 

  

  

  

  

  

  

  

Заробітна плата 

1111 

050 

  

  

  

  

  

  

  

Грошове утримання військовослужбовців 

1112 

060 

  

  

  

  

  

  

  

Нарахування на заробітну плату  

1120 

070 

  

  

  

  

  

  

  

Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки 

1130 

080 

  

  

  

  

  

  

  

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 

1131 

090 

  

  

  

  

  

  

  

Медикаменти та перев'язувальні матеріали 

1132 

100 

  

  

  

  

  

  

  

Продукти харчування 

1133 

110 

  

  

  

  

  

  

  

М'який інвентар та обмундирування 

1134 

120 

  

  

  

  

  

  

  

Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів 

1135 

130 

  

  

  

  

  

  

  

Оренда 

1136 

140 

  

  

  

  

  

  

  

Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель; технічне обслуговування обладнання 

1137 

150 

  

  

  

  

  

  

  

Послуги зв'язку 

1138 

160 

  

  

  

  

  

  

  

Оплата інших послуг та інші видатки 

1139 

170 

  

  

  

  

  

  

  

Видатки на відрядження 

1140 

180 

  

  

  

  

  

  

  

Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення 

1150 

190 

  

  

  

  

  

  

  

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  

1160 

200 

  

  

  

  

  

  

  

Оплата теплопостачання 

1161 

210 

  

  

  

  

  

  

  

Оплата водопостачання і водовідведення 

1162 

220 

  

  

  

  

  

  

  

Оплата електроенергії 

1163 

230 

  

  

  

  

  

  

  

Оплата природного газу 

1164 

240 

  

  

  

  

  

  

  

Оплата інших комунальних послуг 

1165 

250 

  

  

  

  

  

  

  

Оплата інших енергоносіїв 

1166 

260 

  

  

  

  

  

  

  

Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення 

1170 

270 

  

  

  

  

  

  

  

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 

1171 

280 

  

  

  

  

  

  

  

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 

1172 

290 

  

  

  

  

  

  

  

Виплата процентів (доходу) за зобов'язаннями 

1200 

300 

  

  

  

  

  

  

  

Субсидії і поточні трансферти 

1300 

310 

  

  

  

  

  

  

  

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 

1310 

320 

  

  

  

  

  

  

  

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 

1320 

330 

  

  

  

  

  

  

  

Поточні трансферти населенню  

1340 

340 

  

  

  

  

  

  

  

Виплата пенсій і допомоги 

1341 

350 

  

  

  

  

  

  

  

Стипендії 

1342 

360 

  

  

  

  

  

  

  

Інші поточні трансферти населенню  

1343 

370 

  

  

  

  

  

  

  

Поточні трансферти за кордон 

1350 

380 

  

  

  

  

  

  

  

Капітальні видатки 

2000 

390 

  

  

  

  

  

  

  

Придбання основного капіталу 

2100 

400 

  

  

  

  

  

  

  

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 

2110 

410 

  

  

  

  

  

  

  

Капітальне будівництво (придбання) 

2120 

420 

  

  

  

  

  

  

  

Будівництво (придбання) житла 

2121 

430 

  

  

  

  

  

  

  

Будівництво (придбання) адміністративних об'єктів 

2122 

440 

  

  

  

  

  

  

  

Інше будівництво (придбання) 

2123 

450 

  

  

  

  

  

  

  

Капітальний ремонт 

2130 

460 

  

  

  

  

  

  

  

Капітальний ремонт житлового фонду 

2131 

470 

  

  

  

  

  

  

  

Капітальний ремонт адміністративних об'єктів 

2132 

480 

  

  

  

  

  

  

  

Капітальний ремонт інших об'єктів  

2133 

490 

  

  

  

  

  

  

  

Реконструкція та реставрація 

2140 

500 

  

  

  

  

  

  

  

Реконструкція житлового фонду 

2141 

510 

  

  

  

  

  

  

  

Реконструкція адміністративних об'єктів 

2142 

520 

  

  

  

  

  

  

  

Реконструкція інших об'єктів 

2143 

530 

  

  

  

  

  

  

  

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури  

2144 

540 

  

  

  

  

  

  

  

Створення державних запасів і резервів 

2200 

550 

  

  

  

  

  

  

  

Придбання землі і нематеріальних активів 

2300 

560 

  

  

  

  

  

  

  

Капітальні трансферти 

2400 

570 

  

  

  

  

  

  

  

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 

2410 

580 

  

  

  

  

  

  

  

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 

2420 

590 

  

  

  

  

  

  

  

Капітальні трансферти населенню 

2430 

600 

  

  

  

  

  

  

  

Капітальні трансферти за кордон 

2440 

610 

  

  

  

  

  

  

  

Надання внутрішніх кредитів 

4110 

620 

  

  

  

  

  

  

  

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 

4111 

630 

  

  

  

  

  

  

  

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 

4112 

640 

  

  

  

  

  

  

  

Надання інших внутрішніх кредитів 

4113 

650 

  

  

  

  

  

  

  

Надання зовнішніх кредитів 

4210 

660 

  

  

  

  

  

  

  

____________
* У місячних звітах не заповнюється.

Керівник 

___________________
(підпис)  

_____________________________
(ініціали і прізвище) 

Головний бухгалтер  

___________________
(підпис)  

_____________________________
(ініціали і прізвище) 

"___" ____________ 200_ р. 

  

  

 

Директор Департаменту
методології з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності
 

 
 
Н. І. Сушко
 

 

Звіт
про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (форма N 4-4д),

станом на 1 ____________ 200_ року

 

  

Коди 

  

за ДКУД

 

  

  

 

  

  

  


Установа ___________________________________________________________________________________ 

за ЄДРПОУ 

Територія __________________________________________________________________________________ 

за КОАТУУ 

Галузь (вид діяльності) ______________________________________________________________________ 

за ЗКГНГ 

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету _______________ 

за СПОДУ 

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________ 

  

  

Код та назва відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів _________________________________ 

  

  

Код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів _______________ 

 

 

Періодичність: місячна, квартальна.
Одиниця виміру: грн.
 

  

  

Показники 

КЕКВ та/або КККБ 

Код рядка 

Затверджено кошторисом на рік 

Залишок на початок року 

Перераховано залишок 

Надійшло коштів 

Касові видатки - усього 

Фактичні видатки - усього* 

Залишок на кінець звітного періоду 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Надходження коштів - усього 

Х 

010 

  

  

  

  

Х 

Х 

  

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 

Х 

020 

  

Х 

Х 

  

Х 

Х 

Х 

Фінансування 

Х 

030 

  

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Видатки - усього  

Х 

040 

  

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

у тому числі:
Поточні видатки 

 
1000
 

 
050
 

  

 
Х 

 
Х 

 
Х 

  

  

 
Х 

Видатки на товари і послуги 

1100 

060 

  

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

Оплата праці працівників бюджетних установ 

1110 

070 

  

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

Заробітна плата 

1111 

080 

  

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

Грошове утримання військовослужбовців 

1112 

090 

  

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

Нарахування на заробітну плату  

1120 

100 

  

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки 

1130 

110 

  

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 

1131 

120 

  

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

Медикаменти та перев'язувальні матеріали 

1132 

130 

  

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

Продукти харчування 

1133 

140 

  

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

М'який інвентар та обмундирування 

1134 

150 

  

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів 

1135 

160 

  

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

Оренда 

1136 

170 

  

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель; технічне обслуговування обладнання 

1137 

180 

  

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

Послуги зв'язку 

1138 

190 

  

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

Оплата інших послуг та інші видатки 

1139 

200 

  

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

Видатки на відрядження 

1140 

210 

  

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення 

1150 

220 

  

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  

1160 

230 

  

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

Оплата теплопостачання 

1161 

240 

  

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

Оплата водопостачання і водовідведення 

1162 

250 

  

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

Оплата електроенергії 

1163 

260 

  

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

Оплата природного газу 

1164 

270 

  

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

Оплата інших комунальних послуг 

1165 

280 

  

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

Оплата інших енергоносіїв 

1166 

290 

  

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення 

1170 

300 

  

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 

1171 

310 

  

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 

1172 

320 

  

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

Виплата процентів (доходу) за зобов'язаннями 

1200 

330 

  

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

Субсидії і поточні трансферти 

1300 

340 

  

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 

1310 

350 

  

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 

1320 

360 

  

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

Поточні трансферти населенню  

1340 

370 

  

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

Виплата пенсій і допомоги 

1341 

380 

  

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

Стипендії 

1342 

390 

  

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

Інші поточні трансферти населенню  

1343 

400 

  

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

Поточні трансферти за кордон 

1350 

410 

  

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

Капітальні видатки 

2000 

420 

  

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

Придбання основного капіталу 

2100 

430 

  

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 

2110 

440 

  

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

Капітальне будівництво (придбання) 

2120 

450 

  

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

Будівництво (придбання) житла 

2121 

460 

  

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

Будівництво (придбання) адміністративних об'єктів 

2122 

470 

  

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

Інше будівництво (придбання) 

2123 

480 

  

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

Капітальний ремонт 

2130 

490 

  

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

Капітальний ремонт житлового фонду 

2131 

500 

  

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

Капітальний ремонт адміністративних об'єктів 

2132 

510 

  

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

Капітальний ремонт інших об'єктів  

2133 

520 

  

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

Реконструкція та реставрація 

2140 

530 

  

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

Реконструкція житлового фонду 

2141 

540 

  

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

Реконструкція адміністративних об'єктів 

2142 

550 

  

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

Реконструкція інших об'єктів 

2143 

560 

  

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури  

2144 

570 

  

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

Створення державних запасів і резервів 

2200 

580 

  

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

Придбання землі і нематеріальних активів 

2300 

590 

  

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

Капітальні трансферти 

2400 

600 

  

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 

2410 

610 

  

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 

2420 

620 

  

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

Капітальні трансферти населенню 

2430 

630 

  

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

Капітальні трансферти за кордон 

2440 

640 

  

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

Надання внутрішніх кредитів 

4110 

650 

  

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 

4111 

660 

  

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 

4112 

670 

  

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

Надання інших внутрішніх кредитів 

4113 

680 

  

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

Надання зовнішніх кредитів 

4210 

690 

  

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

____________
* У місячних звітах не заповнюється.

Керівник 

___________________
(підпис)  

_____________________________
(ініціали і прізвище) 

Головний бухгалтер  

___________________
(підпис)  

_____________________________
(ініціали і прізвище) 

"___" ____________ 200_ р. 

  

  

 

Директор Департаменту
методології з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності
 

 
 
Н. І. Сушко
 

 

Звіт
про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій) (форма N 4-3д.1, N 4-3м.1)

станом на 1 ____________ 200_ року

 

  

Коди 

  

за ДКУД

 

  

  

 

  

  

  


Установа ___________________________________________________________________________________ 

за ЄДРПОУ 

Територія __________________________________________________________________________________ 

за КОАТУУ 

Галузь (вид діяльності) ______________________________________________________________________ 

за ЗКГНГ 

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету _______________ 

за СПОДУ 

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________ 

  

  

Код та назва відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів _________________________________ 

  

  

Код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів _______________ 

 

 

Періодичність: місячна, квартальна.
Одиниця виміру: грн.
 

  

  

Показники 

КЕКВ та/або КККБ 

Код рядка 

Затверджено кошторисом на рік 

Залишок коштів на початок року 

Перераховано залишок 

Надійшло коштів за звітний період 

Курсова різниця 

Касові видатки 

Фактичні* видатки 

Залишок коштів на кінець звітного періоду 

ін. валюта 

грн. 

ін. валюта 

грн. 

ін. валюта 

грн. 

грн. 

ін. валюта 

грн. 

ін. валюта 

грн. 

ін. валюта 

грн. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Видатки - усього 

Х 

010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:
Поточні видатки 

 
1000
 

 
020
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видатки на товари і послуги 

1100 

030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата праці працівників бюджетних установ 

1110 

040 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заробітна плата 

1111 

050 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грошове утримання військовослужбовців 

1112 

060 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарахування на заробітну плату  

1120 

070 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки 

1130 

080 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 

1131 

090 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медикаменти та перев'язувальні матеріали 

1132 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продукти харчування 

1133 

110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М'який інвентар та обмундирування 

1134 

120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів 

1135 

130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оренда  

1136 

140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель; технічне обслуговування обладнання 

1137 

150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Послуги зв'язку 

1138 

160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата інших послуг та інші видатки 

1139 

170 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видатки на відрядження 

1140 

180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення 

1150 

190 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  

1160 

200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата теплопостачання 

1161 

210 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата водопостачання і водовідведення 

1162 

220 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата електроенергії 

1163 

230 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата природного газу 

1164 

240 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата інших комунальних послуг  

1165 

250 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата інших енергоносіїв 

1166 

260 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення 

1170 

270 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 

1171 

280 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 

1172 

290 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виплата процентів (доходу) за зобов'язаннями 

1200 

300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Субсидії і поточні трансферти 

1300 

310 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 

1310 

320 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 

1320 

330 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні трансферти населенню  

1340 

340 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виплата пенсій і допомоги 

1341 

350 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стипендії 

1342 

360 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші поточні трансферти населенню  

1343 

370 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні трансферти за кордон 

1350 

380 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні видатки 

2000 

390 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання основного капіталу 

2100 

400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 

2110 

410 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальне будівництво (придбання) 

2120 

420 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будівництво (придбання) житла 

2121 

430 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будівництво (придбання) адміністративних об'єктів 

2122 

440 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інше будівництво (придбання) 

2123 

450 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальний ремонт 

2130 

460 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальний ремонт житлового фонду 

2131 

470 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальний ремонт адміністративних об'єктів 

2132 

480 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальний ремонт інших об'єктів  

2133 

490 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реконструкція та реставрація  

2140 

500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реконструкція житлового фонду 

2141 

510 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реконструкція адміністративних об'єктів 

2142 

520 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реконструкція інших об'єктів 

2143 

530 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 

2144 

540 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення державних запасів і резервів 

2200 

550 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання землі і нематеріальних активів 

2300 

560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти 

2400 

570 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 

2410 

580 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 

2420 

590 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти населенню 

2430 

600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти за кордон 

2440 

610 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надання внутрішніх кредитів 

4110 

620 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 

4111 

630 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 

4112 

640 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надання інших внутрішніх кредитів 

4113 

650 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надання зовнішніх кредитів 

4210 

660 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* У місячних звітах не заповнюється.

Керівник 

___________________
(підпис)  

_____________________________
(ініціали і прізвище) 

Головний бухгалтер  

___________________
(підпис)  

_____________________________
(ініціали і прізвище) 

"___" ____________ 200_ р. 

  

  

 

Директор Департаменту
методології з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності
 

 
 
Н. І. Сушко
 

 

Звіт
про заборгованість бюджетних установ (форма N 7д, N 7м)

станом на 1 ____________ 200_ року

 

  

Коди 

  

за ДКУД

 

  

  

 

  

  

  


Установа ___________________________________________________________________________________ 

за ЄДРПОУ 

Територія __________________________________________________________________________________ 

за КОАТУУ 

Галузь (вид діяльності) ______________________________________________________________________ 

за ЗКГНГ 

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету _______________ 

за СПОДУ 

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________ 

  

  

Код та назва відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів _________________________________ 

  

  

Код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів _______________ 

 

 

Періодичність: місячна, квартальна.
Одиниця виміру: грн.
 

  

  

Форма складена: за загальним, спеціальним фондом (необхідне підкреслити)

Показники 

КЕКВ 

Код рядка 

Дебіторська заборгованість 

Кредиторська заборгованість 

Зареєстровані фінансові зобов'язання на кінець звітного періоду 

на початок року 

на звітну дату 

на початок року 

на звітну дату 

усього 

простро-
чена 

списана* 

усього 

у тому числі: 

усього 

простро-
чена 

термін оплати якої не настав 

списана* 

бюджетна 

небюд-
жетна 

усього 

з них: 

кредиторська заборгованість 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Доходи 

Х 

010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видатки - усього на утримання установи 

Х 

020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:
Поточні видатки 

 
1000
 

 
030
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видатки на товари і послуги 

1100 

040 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата праці працівників бюджетних установ 

1110 

050 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заробітна плата 

1111 

060 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грошове утримання військовослужбовців 

1112 

070 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарахування на заробітну плату  

1120 

080 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки 

1130 

090 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 

1131 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медикаменти та перев'язувальні матеріали 

1132 

110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продукти харчування 

1133 

120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М'який інвентар та обмундирування 

1134 

130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів 

1135 

140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оренда  

1136 

150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель; технічне обслуговування обладнання 

1137 

160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Послуги зв'язку 

1138 

170 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата інших послуг та інші видатки 

1139 

180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видатки на відрядження 

1140 

190 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення 

1150 

200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  

1160 

210 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата теплопостачання 

1161 

220 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата водопостачання і водовідведення 

1162 

230 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата електроенергії 

1163 

240 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата природного газу 

1164 

250 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата інших комунальних послуг  

1165 

260 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата інших енергоносіїв 

1166 

270 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення 

1170 

280 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 

1171 

290 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 

1172 

300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виплата процентів (доходу) за зобов'язаннями 

1200 

310 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Субсидії і поточні трансферти 

1300 

320 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 

1310 

330 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 

1320 

340 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні трансферти населенню  

1340 

350 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виплата пенсій і допомоги 

1341 

360 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стипендії 

1342 

370 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші поточні трансферти населенню  

1343 

380 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні трансферти за кордон 

1350 

390 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні видатки  

2000 

400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання основного капіталу** 

2100 

410 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 

2110 

420 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальне будівництво (придбання) 

2120 

430 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будівництво (придбання) житла 

2121 

440 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будівництво (придбання) адміністративних об'єктів 

2122 

450 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інше будівництво (придбання) 

2123 

460 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальний ремонт 

2130 

470 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальний ремонт житлового фонду 

2131 

480 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальний ремонт адміністративних об'єктів 

2132 

490 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальний ремонт інших об'єктів  

2133 

500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реконструкція та реставрація 

2140 

510 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реконструкція житлового фонду 

2141 

520 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реконструкція адміністративних об'єктів 

2142 

530 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реконструкція інших об'єктів 

2143 

540 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури  

2144 

550 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення державних запасів і резервів 

2200 

560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання землі і нематеріальних активів 

2300 

570 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти 

2400 

580 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 

2410 

590 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 

2420 

600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти населенню 

2430 

610 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти за кордон 

2440 

620 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом 

Х 

630 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* У місячних звітах не заповнюється.

** У місячних звітах рядки з 410 до 620 не заповнюються.

Керівник 

___________________
(підпис)  

_____________________________
(ініціали і прізвище) 

Головний бухгалтер  

___________________
(підпис)  

_____________________________
(ініціали і прізвище) 

"___" ____________ 200_ р. 

  

  

 

Директор Департаменту
методології з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності
 

 
 
Н. І. Сушко
 

 

Звіт
про заборгованість бюджетних установ за окремими програмами (форма N 7д.1, N 7м.1)

станом на 1 ____________ 200_ року

 

  

Коди 

  

за ДКУД

 

  

  

 

  

  

  


Установа ___________________________________________________________________________________ 

за ЄДРПОУ 

Територія __________________________________________________________________________________ 

за КОАТУУ 

Галузь (вид діяльності) ______________________________________________________________________ 

за ЗКГНГ 

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету _______________ 

за СПОДУ 

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________ 

  

  

Код та назва відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів _________________________________ 

  

  

Код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів _______________ 

 

 

Періодичність: місячна, квартальна.
Одиниця виміру: грн.
 

  

  

Форма складена: за загальним, спеціальним фондом (необхідне підкреслити)

Показники 

КЕКВ та/або КККБ 

Код рядка 

Дебіторська заборгованість 

Кредиторська заборгованість 

Зареєстровані фінансові зобов'язання на кінець звітного періоду 

на початок року 

на звітну дату 

на початок року 

на звітну дату 

усього 

з них: 

кредиторська заборгованість 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Видатки 

Х 

010 

 

 

 

 

 

 

Оплата інших послуг та інші видатки 

1139 

020 

 

 

 

 

 

 

Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення 

1170 

030 

 

 

 

 

 

 

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 

1171 

040 

 

 

 

 

 

 

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 

1172 

050 

 

 

 

 

 

 

Створення державних запасів і резервів 

2200 

060 

 

 

 

 

 

 

Надання внутрішніх кредитів 

4110 

070 

 

 

 

 

 

 

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 

4111 

080 

 

 

 

 

 

 

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 

4112 

090 

 

 

 

 

 

 

Надання інших внутрішніх кредитів 

4113 

100 

 

 

 

 

 

 

Надання зовнішніх кредитів 

4210 

110 

 

 

 

 

 

 

Керівник 

___________________
(підпис)  

_____________________________
(ініціали і прізвище) 

Головний бухгалтер  

___________________
(підпис)  

_____________________________
(ініціали і прізвище) 

"___" ____________ 200_ р. 

  

  

 

Директор Департаменту
методології з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності
 

 
 
Н. І. Сушко
 

 

Довідка
про депозитні операції бюджетних установ

станом на 1 ____________ 200_ року

Установа ____________________________________________________________________________ 

Код відомчої класифікації видатків ______________________________________________________ 

Одиниця виміру: грн.

  

Код рядка 

Депозитні операції з грошовими коштами, отриманими у тимчасове розпорядження 

Депозитні операції з грошовими документами 

Депозитні операції з матеріальними цінностями 

Інші депозитні операції 

сума 

нормативно-
правовий акт, згідно з яким проводяться операції 

назва (кількість) 

нормативно-
правовий акт, згідно з яким проводяться операції 

сума 

нормативно-
правовий акт, згідно з яким проводяться операції 

сума 

нормативно-
правовий акт, згідно з яким проводяться операції 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Рахунки в банках 

010 

  

  

  

  

  

  

  

  

з них:
національна валюта 

 
020 

  

  

  

  

  

  

  

  

іноземна валюта 

030 

  

  

  

  

  

  

  

  

Рахунки в казначействі 

040 

  

  

  

  

  

  

  

  

Розрахунки за депозитними сумами 

050 

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього 

060 

  

Х 

  

Х 

  

Х 

  

Х 

Керівник 

___________________
(підпис)  

_____________________________
(ініціали і прізвище) 

Головний бухгалтер  

___________________
(підпис)  

_____________________________
(ініціали і прізвище) 

"___" ____________ 200_ р. 

  

  

 

Директор Департаменту
методології з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності
 

 
 
Н. І. Сушко
 

 

Інформація
про виконання статті 79 Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік"

станом на 1 ____________ 200_ року

Установа _________________________________________________________________________________________________ 

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _________________________________ 

Одиниця виміру: грн.

Найменування 

КЕКВ 

Власні надходження бюджетної установи 

Спрямовано понадпланових надходжень  

затверджено кошторисом на рік 

фактично надійшло 

понад-
планові надход-
ження (гр. 4 - гр. 3) 

разом 

на погашення кредиторської заборгованості 

на заходи, які 

усього 

у тому числі: 

усього 

у тому числі: 

загального фонду 

спеціального фонду 

здійснюються за рахунок власних надходжень 

не забезпечені коштами загального фонду 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Доходи 

 

 

 

 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Видатки - усього 

 

Х 

Х 

Х 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:
Оплата праці працівників бюджетних установ 

 
1110
 

 
Х 

 
Х 

 
Х 

 

 

 

 

 

 

 

Нарахування на заробітну плату 

1120 

Х 

Х 

Х 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки 

1130 

Х 

Х 

Х 

 

 

 

 

 

 

 

Видатки на відрядження 

1140 

Х 

Х 

Х 

 

 

 

 

 

 

 

Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення 

1150 

Х 

Х 

Х 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  

1160 

Х 

Х 

Х 

 

 

 

 

 

 

 

Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення 

1170 

Х 

Х 

Х 

 

 

 

 

 

 

 

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 

1310 

Х 

Х 

Х 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 

1320 

Х 

Х 

Х 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні трансферти населенню 

1340 

Х 

Х 

Х 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні трансферти за кордон 

1350 

Х 

Х 

Х 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні видатки 

2000 

Х 

Х 

Х 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник 

___________________
(підпис)  

_____________________________
(ініціали і прізвище) 

Головний бухгалтер  

___________________
(підпис)  

_____________________________
(ініціали і прізвище) 

"___" ____________ 200_ р. 

  

  

 

Директор Департаменту
методології з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності
 

 
 
Н. І. Сушко
 

 

Довідка
про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі N 7д, N 7м "Звіт про заборгованість бюджетних установ",

станом на 1 ____________ 200_ року

Установа __________________________________________________________________________ 

Код відомчої класифікації видатків _____________________________________________________ 

Одиниця виміру: грн.

  

Код рядка 

На початок року 

На кінець звітного періоду 

Д-т 

К-т 

Д-т 

К-т 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Допомога і компенсації громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

010 

  

  

  

  

Внутрівідомчі розрахунки з централізованого постачання матеріальних цінностей 

020 

  

  

  

  

Розрахунки за депозитними операціями 

030 

  

  

  

  

Довгострокові зобов'язання 

040 

  

  

  

  

Короткострокові позики 

050 

  

  

  

  

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 

060 

  

  

  

  

Короткострокові векселі видані 

070 

  

  

  

  

Заборгованість за недостачами і крадіжками коштів та матеріальних цінностей 

080 

  

  

  

  

Розрахунки з депонентами 

090 

  

  

  

  

Розрахунки за іншими операціями 

100 

  

  

  

  

у тому числі: 

 
101 

  

  

  

  

  

102 

  

  

  

  

  

103 

  

  

  

  

Разом 

110 

  

  

  

  

Керівник 

___________________
(підпис)  

_____________________________
(ініціали і прізвище) 

Головний бухгалтер  

___________________
(підпис)  

_____________________________
(ініціали і прізвище) 

"___" ____________ 200_ р. 

  

  

 

Директор Департаменту
методології з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності
 

 
 
Н. І. Сушко
 

 

Звіт про виконання кошторису Фонду

станом на 1 ____________ 200_ року

Назва Фонду __________________________________________________________________

Періодичність: квартальна.
Одиниця виміру: грн.

Показники 

Код рядка 

Сума 

1 

2 

3 

Затверджено кошторисом на рік 

010 

 

Залишок на початок року 

020 

  

Надійшло коштів за звітний період - усього 

030 

  

з них:
страхові внески 

 
040 

  

кошти державного бюджету 

050 

  

інші кошти 

060 

  

Видатки за звітний період - усього 

070 

  

з них:
відповідно до покладених функцій 

 
080 

  

з організації роботи Фонду 

090 

  

Залишок на кінець звітного періоду 

100 

  

Керівник 

___________________
(підпис)  

_____________________________
(ініціали і прізвище) 

Головний бухгалтер  

___________________
(підпис)  

_____________________________
(ініціали і прізвище) 

"___" ____________ 200_ р. 

  

  

 

Директор Департаменту
методології з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності
 

 
 
Н. І. Сушко
 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо звірки показників форм квартальної фінансової звітності у 2006 році установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів

N з/п 

Показники, що зіставляються 

Порівняльні показники 

1 

2 

3 

Форма N 1 "Баланс"

Рядок 110, графи 3 і 4 

Форма N 1, рядок 112 мінус рядок 111, графи 3 і 4 

Рядок 120, графи 3 і 4 

Форма N 1, рядок 122 мінус рядок 121, графи 3 і 4 

Рядок 130, графи 3 і 4 

Форма N 1, рядок 132 мінус рядок 131, графи 3 і 4 

Сума рядків 110, 120, 130, 140, графи 3 і 4 

Форма N 1, рядок 330, графи 3 і 4 

Рядок 160, графи 3 і 4 

Форма N 1, рядок 340, графи 3 і 4 

Рядок 180, графи 3 і 4 

Форма N 1, сума рядків від 181 до 187, графи 3 і 4 

Рядок 180, графа 3 плюс рядок 190, графа 3 

Форма N 7д, N 7м, рядок 630, графа 4 плюс додаток 13, рядок 110, графа 3 (крім форм одержувачів бюджетних коштів) 

Рядок 180, графа 4 плюс рядок 190, графа 4 

Форма N 7д, N 7м, рядок 630, графа 5 плюс додаток 13, рядок 110, графа 5 (крім форм одержувачів бюджетних коштів) 

Рядок 200, графа 3 

Форма N 7д.1, N 7м.1, рядок 010, графа 4 (крім форм одержувачів бюджетних коштів) 

10 

Рядок 200, графа 4 

Форма N 7д.1, N 7м.1, рядок 010, графа 5 (крім форм одержувачів бюджетних коштів) 

11 

Рядок 240, графи 3 і 4 

Форма N 1, сума рядків від 241 до 244, графи 3 і 4 

12 

Рядок 241 плюс рядок 250, графа 4 

Форма N 2д, N 2м, рядок 010, графа 10 (крім форм одержувачів бюджетних коштів)*  

13 

Рядок 290, графа 4 

Форма N 1, сума рядків 291 і 292, графа 4 

14 

Рядок 290, графа 4 

Форма N 2д, N 2м, рядок 010, графа 9 (крім форм одержувачів бюджетних коштів)* 

15 

Рядок 291, графа 4 

Форма N 2д, рядок 010, графа 9 (крім форм одержувачів бюджетних коштів)* 

16 

Рядок 292, графа 4 

Форма N 2м, рядок 010, графа 9 (крім форм одержувачів бюджетних коштів)* 

17 

Рядок 300, графи 3 і 4 

Форма N 1, сума рядків від 301 до 304, графи 3 і 4  

18 

Рядок 301, графа 4 

Форма N 4-1д, N 4-1м, рядок 070, графа 11 

19 

Рядок 302, графа 4 

Форма N 4-2д, N 4-2м, рядок 050, графа 9 

20 

Рядок 303, графа 4 

Форма N 4-3д, N 4-3м, рядок 010, графа 9 плюс форма N 4-3д.1, N 4-3м.1, рядок 010, графа 15  

21 

Рядок 304, графа 4 

Форма N 4-4д, рядок 040, графа 9 

22 

Рядок 420, графи 3 і 4 

Форма N 1, сума рядків від 421 до 429, графи 3 і 4 

23 

Рядок 380 плюс рядок 390 плюс рядок 400 плюс рядок 410 плюс рядок 420 плюс рядок 430, графа 3 

Форма N 7д, N 7м, рядок 630, графа 8 плюс додаток 13, рядок 110, графа 4 (крім форм одержувачів бюджетних коштів) 

24 

Рядок 380 плюс рядок 390 плюс рядок 400 плюс рядок 410 плюс рядок 420 плюс рядок 430, графа 4 

Форма N 7д, N 7м, рядок 630, графа 11 плюс додаток 13, рядок 110, графа 6 (крім форм одержувачів бюджетних коштів) 

25 

Рядок 440, графа 3 

Форма N 7д.1, N 7м.1, рядок 010, графа 6 (крім форм одержувачів бюджетних коштів) 

26 

Рядок 440, графа 4 

Форма N 7д.1, N 7м.1, рядок 010, графа 7 (крім форм одержувачів бюджетних коштів) 

27 

Рядок 450, графа 4 

Форма N 1, сума рядків 451 і 452, графа 4 

28 

Рядок 460, графа 4  

Форма N 1, сума рядків від 461 до 464, графа 4 

29 

Рядок 461, графа 4 

Форма N 4-1д, N 4-1м, рядок 010, графа 7 

30 

Рядок 462, графа 4 

Форма N 4-2д, N 4-2м, рядок 010, графа 7 

31 

Рядок 463, графа 4 

Форма N 4-3д, N 4-3м, рядок 010, графа 7 плюс форма N 4-3д.1, N 4-3м.1, рядок 010, графа 10 

32 

Рядок 464, графа 4 

Форма N 4-4д, рядок 010, графа 7 

33 

Рядок 540 довідки до форми N 1, графа 6 

Зведена форма N 2, рядок 010, графа 7* 

34 

Рядок 580 довідки до форми N 1, графа 6 

Довідка до форми N 1, рядок 570, графа 6 мінус рядок 530, графа 3 

35 

Рядок 630 довідки до форми N 1, графа 6 

Зведена форма N 4-3, рядок 010, графа 7 

36 

Рядок 640 довідки до форми N 1, графа 6 

Зведена форма N 4-3.1, рядок 010, графа 10 

37 

Рядок 670 довідки до форми N 1, графа 6 

Довідка до форми N 1, рядок 660, графа 6 мінус рядок 620, графа 3 

____________
* За наявності форми N 2-валюта її дані додаються до форми N 2д, N 2м.

Форма N 2д, N 2м "Звіт про виконання загального фонду кошторису установи"

1 

2 

3 

Форма N 2д, N 2м, рядок 010, графа 10 (крім форм одержувачів бюджетних коштів) 

Форма N 1, рядок 241 плюс рядок 250, графа 4 

Форма N 2д, рядок 010, графа 9 (крім форм одержувачів бюджетних коштів)* 

Форма N 1, рядок 291, графа 4  

Форма N 2м, рядок 010, графа 9 (крім форм одержувачів бюджетних коштів)* 

Форма N 1, рядок 292, графа 4  

Форма N 2д, N 2м, за всіма рядками, графа 10 

Форма N 2д, N 2м, за всіма рядками, графа 6 плюс графа 7 мінус графа 8 

____________
* За наявності форми N 2-валюта її дані додаються до форми N 2д, N 2м.

Форми N 4 звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду

1 

2 

3 

Форма N 4-1д, N 4-1м, рядок 010, графа 7 

Форма N 1, рядок 461, графа 4 

Форма N 4-1д, N 4-1м, рядок 070, графа 11 

Форма N 1, рядок 301, графа 4 

Форма N 4-1д, N 4-1м, рядок 010, графа 13 

Форма N 4-1д, N 4-1м, рядок 010, графа 5 мінус графа 6 плюс графа 8 мінус рядок 070, графа 9 

Форма N 4-2д, N 4-2м, рядок 010, графа 7 

Форма N 1, рядок 462, графа 4 

Форма N 4-2д, N 4-2м, рядок 010, графа 10 

Форма N 4-2д, N 4-2м, рядок 010, графа 5 мінус графа 6 плюс графа 7 мінус рядок 050, графа 8 

Форма N 4-2д, N 4-2м, рядок 050, графа 9 

Форма N 1, рядок 302, графа 4 

Зведена форма N 4-3д, N 4-3м, рядок 010, графа 7 

Довідка до форми N 1, рядок 630, графа 6 

Форма N 4-3д, N 4-3м, за всіма рядками, графа 10  

Форма N 4-3д, N 4-3м, за всіма рядками, графа 5 мінус графа 6 плюс графа 7 мінус графа 8 

Зведена форма N 4-3д.1, N 4-3м.1, рядок 010, графа 10 

Довідка до форми N 1, рядок 640, графа 6 

10 

Форма N 4-3д.1, N 4-3м.1, за всіма рядками, графа 10 

Форма N 4-3д.1, N 4-3м.1, за всіма рядками, графа 6 мінус графа 8 плюс графа 10 мінус графа 13 

11 

Форма N 4-3д, N 4-3м, рядок 010, графа 9 плюс форма N 4-3д.1, N 4-3м.1, рядок 010, графа 15 

Форма N 1, рядок 303, графа 4 

12 

Форма N 4-3д, N 4-3м, рядок 010, графа 7 плюс форма N 4-3д.1, N 4-3м.1, рядок 010, графа 10 

Форма N 1, рядок 463, графа 4 

13 

Форма N 4-4д, рядок 010, графа 7 

Форма N 1, рядок 464, графа 4 

14 

Форма N 4-4д, рядок 040, графа 9 

Форма N 1, рядок 304, графа 4 

Форма N 7д, N 7м "Звіт про заборгованість бюджетних установ"

1 

2 

3 

Форма N 7д, N 7м, рядок 630, графа 8 (крім форм одержувачів бюджетних коштів) 

Форма N 1, рядок 380 плюс рядок 390 плюс рядок 400 плюс рядок 410 плюс рядок 420 плюс рядок 430, графа 3 мінус додаток 13, рядок 110, графа 4 

Форма N 7д, N 7м, рядок 630, графа 11 (крім форм одержувачів бюджетних коштів) 

Форма N 1, рядок 380 плюс рядок 390, плюс рядок 400, плюс рядок 410, плюс рядок 420, плюс рядок 430, графа 4 мінус додаток 13, рядок 110, графа 6 

Форма N 7д, рядок 630 

Форма N 7д, сума рядків 010 і 020  

Форма N 7м, рядок 630 

Форма N 7м, сума рядків 010 і 020 

Форма N 7д.1, N 7м.1 "Звіт про заборгованість бюджетних установ за окремими програмами"

1 

2 

3 

Форма N 7д.1, N 7м.1, рядок 010, графа 4 (крім форм одержувачів бюджетних коштів) 

Форма N 1, рядок 200, графа 3  

Форма N 7д.1, N 7м.1, рядок 010, графа 5 (крім форм одержувачів бюджетних коштів) 

Форма N 1, рядок 200, графа 4  

Форма N 7д.1, N 7м.1, рядок 010, графа 6 (крім форм одержувачів бюджетних коштів) 

Форма N 1, рядок 440, графа 3  

Форма N 7д.1, N 7м.1, рядок 010, графа 7 (крім форм одержувачів бюджетних коштів) 

Форма N 1, рядок 440, графа 4  

 

Директор Департаменту
методології з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності
 

 
 
Н. І. Сушко
 

Опрос