Идет загрузка документа (53 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении форм предоставления сведений об объектах государственной собственности

Фонд государственного имущества
Форма, Приказ от 03.02.2006 № 197
действует с 15.04.2006

Про затвердження форм надання відомостей про об'єкти державної власності

Наказ Фонду державного майна України
від 3 лютого 2006 року 197

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
4 квітня 2006 р. за N 380/12254

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 30.11.2005 N 1121 "Про затвердження Методики проведення інвентаризації об'єктів державної власності", від 14.04.2004 N 467 "Про затвердження Положення про Єдиний реєстр об'єктів державної власності" (із змінами) та з метою формування, ведення та наповнення даних Єдиного реєстру об'єктів державної власності НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі форми (додаються):

N 1-реєстр "Відомості про державні підприємства, їх об'єднання, установи та організації, інші господарські організації, щодо яких здійснюються корпоративні права держави, та/або господарські організації, на балансі яких перебуває державне майно";

N 1(зм)-реєстр "Зміни у відомостях про державні підприємства, їх об'єднання, установи та організації, інші господарські організації, щодо яких здійснюються корпоративні права держави, та/або господарські організації, на балансі яких перебуває державне майно";

N 2б "Відомості про державне майно";

N 2у "Інформація щодо державного майна";

N 2р "Інформація стосовно державного майна, щодо якого прийнято управлінські рішення".

2. Департаменту інформаційних технологій, моніторингу та прогнозування (Синенко О. І.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду державного майна України Лєдомську С. Ю.

 

Голова Фонду 

В. Семенюк 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
А. Дашкевич
 

Голова Державного комітету
статистики України
 

 
О. Г. Осауленко
 

 

Відомості про державні підприємства, їх об'єднання, установи та організації, інші господарські організації, щодо яких здійснюються корпоративні права держави, та/або господарські організації, на балансі яких перебуває державне майно
за станом на ________________

Подають 

Термін подання 

органи державної влади -

Фонду державного майна України 

до 25 квітня року, що настає за звітним, або протягом 55 днів після закінчення звітного кварталу  


Форма N 1-реєстр

Один раз на п'ять років або позапланово 

_____________________________________________________________________________________
                                                                (найменування організації - складача відомостей) 

1. N з/п __________

2. Ідентифікаційний код ЄДРПОУ__________ 3. Повне найменування _________________________

4. Місцезнаходження ___________________________________________________________________

5. Код місцезнаходження згідно з КОАТУУ ________________________________________________

6. Форма власності ____________________________________________________________________
                                                                                       (код та назва форми власності згідно з КФВ

7. Організаційно-правова форма господарювання ___________________________________________
                                                                                  (код та назва організаційно-правової форми господарювання згідно з КОПФГ) 

8. Основний вид економічної діяльності ___________________________________________________
                                                                                                 (код та назва основного виду економічної діяльності згідно з КВЕД

9. Дані про державну реєстрацію: дата __________________ N ________________________________

10. Орган державного управління _________________________________________________________
                                                                                               (код та назва органу державного управління згідно зі СПОДУ) 

11. Головне підприємство _______________________________________________________________
                                                                                              (ідентифікаційний код ЄДРПОУ та повне найменування) 

Керівник, його реквізити 

Статус (моно-
поліст, стратег)* 

Уключені до переліку стратегів 

Уключені до переліку моно-
полістів 

Статус щодо при-
вати-
зації* 

Порушення, зупинення, припинення справи про банкрутство* 

Номер та дата справи про банкрутство 

Процедура банкрутства* 

Зміна стану підпри-
ємства (ліквідація, реструк-
туризація) 

Кількість філій, відділень, пред-
став-
ництв та інших відокрем-
лених підрозділів 

Розмір державної частки** 

прізвище, ім'я, по батькові 

дата 

дата 

дата 

%** 

посада 

номер 

номер 

номер 

тис. гривень** 

телефон 

12 

15 

16 

18 

20 

21 

22 

24 

25 

26 

27 

13 

17 

19 

23 

28 

14 

Усього юридичних осіб: _____________ (кількість).

____________
* Визначається відповідно до структури даних Єдиного реєстру об'єктів державної власності, затвердженої наказом Фонду державного майна України та Державного комітету статистики України від 23.03.2005 N 623/79, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 04.05.2005 за N 465/10745.

** Тільки для господарських організацій, щодо яких здійснюються корпоративні права держави.

 

Директор Департаменту інформаційних
технологій, моніторингу та прогнозування
Фонду державного майна України
 

 
 
О. Синенко
 

 

Зміни у відомостях про державні підприємства, їх об'єднання, установи та організації, інші господарські організації, щодо яких здійснюються корпоративні права держави, та/або господарських організацій, на балансі яких перебуває державне майно

з _______________ до ________________

Подають 

Термін подання 

органи державної влади -
Фонду державного майна України 

протягом 55 днів після закінчення звітного кварталу або до 25 квітня року, що настає за звітним 


Форма N 1(зм)-реєстр

Квартальна, річна 

______________________________________________________________________________________
                                                                    (найменування організації - складача інформації)
 

N з/п 

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 

Повне найменування юридичної особи 

Додано юридичних осіб 

  

  

... 

 

 

Вилучено юридичних осіб 

  

  

... 

  

  

Зміни у відомостях 

Повне найменування 

  

  

... 

  

  

Місцезнаходження 

  

  

... 

  

  

Форма власності 

  

  

.. 

  

  

Організаційно-правова форма господарювання 

  

  

... 

  

  

Основний вид економічної діяльності 

  

  

... 

  

 

Дані про державну реєстрацію 

  

  

... 

  

 

Орган державного управління 

  

  

... 

  

  

Головне підприємство 

  

  

... 

  

  

Керівник, його реквізити 

  

  

... 

  

  

Статус (монополіст, стратег)* 

  

  

... 

  

 

Статус щодо приватизації* 

  

  

... 

  

 

Порушення, зупинення, припинення справи про банкрутство* 

  

  

... 

  

 

Процедура банкрутства* 

  

  

... 

  

  

Зміна стану підприємства (ліквідація, реструктуризація) 

  

  

  

  

  

  

Кількість філій, відділень, представництв та інших відокремлених підрозділів 

  

  

  

  

  

  

Розмір державної частки** 

  

  

  

  

  

  

За станом на ______________ юридичних осіб: _________ (кількість), у тому числі суб'єктів господарювання ___________ (кількість), за якими внесено форми фінансової, статистичної звітності _____ (кількість) та фінансові плани ______ (кількість).

_____________________________________
(посада керівника органу державної влади) 

_______________
(підпис) 

____________________
(прізвище та ініціали) 

____________
* Визначається відповідно до структури даних Єдиного реєстру об'єктів державної власності, затвердженої наказом Фонду державного майна України та Державного комітету статистики України від 23.03.2005 N 623/79, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 04.05.2005 за N 465/10745.

** Тільки для господарських організацій, щодо яких здійснюються корпоративні права держави.

 

Директор Департаменту інформаційних
технологій, моніторингу та прогнозування
Фонду державного майна України
 

 
 
О. Синенко
 

 

Відомості про державне майно
за станом на ______________________

Подають 

Термін подання 

юридичні особи -
органам державної влади 

протягом місяця після закінчення звітного кварталу або року, що настає за звітним 


Форма N 2б

Один раз на рік або позапланово 

I. Відомості про юридичну особу (балансоутримувача державного майна)

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ ______________

Повне найменування ____________________________________________

Місцезнаходження _____________________________________________________________________

Загальний розмір земельної ділянки _________________ (кв. м) 

II. Відомості про державне майно

N
з/п 

Реєстровий номер структурної компоненти* 

Код ЄДРПОУ** та назва структурної компоненти 

Код та назва структурної компоненти згідно з класифікатором державного майна*** 

А 

Б 

В 

Г 

яка включає:

N
з/п 

Реєстровий номер майна* 

Назва майна 

Місцезна-
ходження майна 

Вартість майна на дату інвента-
ризації,
тис. грн. 

Дата останньої індексації основних фондів 

Розмір земельної ділянки / площа забудови,
кв. м 

Час-
тина май-
на (так) 

Озна-
ка**** 

Дані про державну реєстрацію на право власності 

Код та назва майна відповідно до класифікатора державного майна*** 

назва документа 

первісна 

Дата прове-
дення інвента-
ризації 

Розмір / площа обєкта,
пог. м / кв. м 

назва органу, який видав доку-
мент 

дата видачі доку-
мента 

серія та номер доку-
мента 

Інвентарний номер майна 

залишкова 

експертна 

10 

12 

14 

15 

16 

11 

13 

17 

18 

19 

III. Зведені дані щодо державного майна

Усього: структурних компонентів _____________ (кількість);

        майна ___________ (кількість), залишковою вартістю ___________ (тис. грн.),
     у тому числі: майна у цілому _________ (кількість), залишковою вартістю ___________ (тис. грн.),
                            частин майна __________ (кількість), залишковою вартістю ___________ (тис. грн.). 

___________________________
                 (посада керівника) 

_______________
(підпис) 

_____________________
(прізвище та ініціали) 

____________
* Номер, який присвоюється кожному окремо визначеному об'єкту державної власності під час первинного внесення його до Єдиного реєстру об'єктів державної власності, залишається незмінним і не повторюється на всій території України.

** Якщо структурна компонента є суб'єктом Єдиного державного реєстру підприємств та організацій без статусу юридичної особи (філія, відділення, представництво та інший відокремлений підрозділ), - проставляються її ідентифікаційний код ЄДРПОУ та повне найменування.

*** Визначається відповідно до Класифікатора державного майна.

**** Відповідно до коду:

1 - майно, що не ввійшло до статутних фондів (пайових фондів) господарських товариств; 2 - об'єкт передано в оренду в цілому; 2ч - об'єкт передано в оренду частково; 3 - об'єкт передано в концесію; 3ч - об'єкт передано в концесію частково; 4 - об'єкт передано в лізинг; 4ч - об'єкт передано в лізинг частково; 5 - об'єкт передано в заставу; 5ч - об'єкт передано в заставу частково.

У графі 12 заповнюються для земельних ділянок - розмір земельної ділянки, кв. м; для будівель, споруд - площа забудови, кв. м.

Якщо об'єкт обліковується як частина майна, у графі 14 проставляється "так".

Директор Департаменту інформаційних
технологій, моніторингу та прогнозування
Фонду державного майна України
 

 
 
О. Синенко
 

 

Інформація щодо державного майна
за станом на ________________

Подають 

Термін подання 

органи державної влади -

Фонду державного майна України 

протягом 55 днів після закінчення звітного кварталу або до 25 квітня року, що настає за звітним 


Форма N 2у

Квартальна, річна 

______________________________________________________________________________________
                                                                  (найменування організації - складача інформації) 

            Кількість балансоутримувачів державного майна, за якими подано
                                                                         відомості про державне майно _________,
які включають: 

N
з/п 

Код та назва структурної компоненти* 

Кількість структурних компонентів 

Майно на дату інвентаризації /

у тому числі частин майна** 

усього 

у тому числі: 

код та назва майна* 

кількість 

залишкова вартість,
тис. грн. 

кількість 

залишкова вартість,
тис. грн. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Крім того, кількість юридичних осіб, на балансі яких відсутнє державне майно ______.

_______________________________________
          (посада керівника органу державної влади) 

____________
(підпис) 

____________________
(прізвище та ініціали) 

____________
* Визначається відповідно до Класифікатора державного майна.

** Об'єкт обліковується як частина майна.

 

Директор Департаменту інформаційних
технологій, моніторингу та прогнозування
Фонду державного майна України
 

 
 
О. Синенко
 

 

Інформація стосовно державного майна, щодо якого прийнято управлінські рішення

з _______________ до ________________

Подають 

Термін подання 

органи державної влади -

Фонду державного майна України 

протягом 55 днів після закінчення звітного кварталу або до 25 квітня року, що настає за звітним 


Форма N 2р

Квартальна, річна 

______________________________________________________________________________________
                                                                      (найменування організації - складача інформації) 

N
з/п 

Реєстровий номер об'єкта* 

Вартість об'єкта на дату інвентаризації, тис. грн. 

Дата останньої індексації основних фондів 

Розмір / площа об'єкта, пог. м / кв. м 

Ознака щодо управ-
лінського рішення** 

Управлінське рішення 

Дата та номер документа, що підтверджує управлінське рішення 

Назва об'єкта 

первісна 

Місцезнаходження об'єкта 

залишкова 

Дата проведення інвентаризації 

дата 

номер 

експертна 

10 

11 

12 

13 

14 

  

Балансоутримувач ___________________________________________
                                               (ідентифікаційний код ЄДРПОУ та повне найменування) 

  

  

  

  

Структурна компонента ______________________________________
                                                                              (код ЄДРПОУ*** та назва) 

  

  

  

  

Майно** ___________________________________________________
                                                           (реєстровий номер* та назва) 

  

  

  

10 

11 

12 

13 

14 

Зведена інформація:

Управлінське рішення 

Прийнято управлінських рішень 

Об'єкти, за якими прийнято управлінські рішення 

усього 

у тому числі щодо 

усього 

у тому числі 

юридич-
них осіб 

струк-
турних компо-
нентів 

майна 

частин майна 

майна 

частин майна 

кількість 

кіль-
кість 

залиш-
кова вартість,
тис. грн. 

кіль-
кість 

залиш-
кова вартість,
тис. грн. 

кіль-
кість 

залишкова
вартість,
тис. грн. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

______________________________________
          (посада керівника органу державної влади) 

____________
(підпис) 

___________________________
(прізвище та ініціали) 

____________
* Номер, який присвоюється кожному окремо визначеному об'єкту державної власності під час первинного внесення його до Єдиного реєстру об'єктів державної власності, залишається незмінним і не повторюється на всій території України.

** Якщо управлінське рішення прийнято щодо частини майна, проставляются реєстровий номер і назва майна та в графі 11 проставляється "ч".

*** Якщо структурна компонента є суб'єктом Єдиного державного реєстру підприємств та організацій без статусу юридичної особи (філія, відділення, представництво та інший відокремлений підрозділ), проставляються її ідентифікаційний код ЄДРПОУ та повне найменування.

 

Директор Департаменту інформаційних
технологій, моніторингу та прогнозування
Фонду державного майна України
 

 
 
О. Синенко
 

Опрос