Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Порядок и условия проведения конкурса на регистрацию частной нотариальной деятельности среди лиц, намеревающихся ее осуществлять

Минюст
Порядок, Условия, Приказ от 03.04.2006 № 34/5
Утратил силу

Порядок та умови
проведення конкурсу на реєстрацію приватної нотаріальної діяльності серед осіб, які мають намір її провадити

Порядок втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства юстиції України
 від 7 грудня 2006 року N 89/5)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до пункту 5 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію нотаріату, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.94 N 114 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 14.03.2006 N 281), з метою забезпечення рівного доступу до приватної нотаріальної діяльності осіб, які мають намір її провадити.

1.2. Конкурс на реєстрацію приватної нотаріальної діяльності серед осіб, які мають намір її провадити (далі - конкурс), проводиться в разі необхідності.

1.3. Конкурс проводиться поетапно:

оголошення конкурсу;

підготовка проведення конкурсу;

проведення конкурсу;

визначення переможця конкурсу.

2. ОГОЛОШЕННЯ КОНКУРСУ

2.1. Рішення про оголошення конкурсу приймається Вищою кваліфікаційною комісією нотаріату (далі - Комісія).

2.2. Повідомлення про оголошення конкурсу має бути розміщене на web-сторінці Міністерства юстиції не пізніше як за один місяць до дати проведення конкурсу. Повідомлення також може бути опубліковано додатково в інших засобах масової інформації.

2.3. Повідомлення про оголошення конкурсу повинно включати:

дату, час та місце проведення конкурсу;

вимоги до осіб, які мають право брати участь у конкурсі;

термін прийняття документів;

перелік вакантних посад приватних нотаріусів із зазначенням нотаріальних округів.

У повідомленні про оголошення конкурсу може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству України.

3. ПІДГОТОВКА ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

3.1. Підготовка проведення конкурсу здійснюється Комісією.

3.2. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до Комісії такі документи:

заяву на ім'я голови Комісії про участь у конкурсі, у якій зазначаються, що заявник ознайомлений з установленими обмеженнями щодо особи, яка має право брати участь у конкурсі, та місце провадження приватної нотаріальної діяльності;

свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю або його дублікат;

ксерокопію довідки про відсутність судимості;

копію трудової книжки;

ксерокопію першої та другої сторінок паспорта громадянина України.

3.3. Особи, які бажають узяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня (копії документів про підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня чи вченого звання, характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

3.4. Зазначені документи подаються до Комісії не пізніше ніж за 10 днів до оголошеної дати проведення конкурсу.

3.5. До участі в конкурсі не допускаються особи, які:

не є громадянами України;

визнані в установленому порядку недієздатними;

мають судимість;

в інших випадках, установлених законами.

3.6. Особи, які не подали документи, передбачені підпунктом 3.2 цього Порядку, або які не відповідають вимогам щодо особи, яка має право брати участь у конкурсі, за рішенням Комісії до участі в конкурсі не допускаються, про що їм повідомляється з відповідним обґрунтуванням.

4. ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

4.1. Конкурс складається з двох етапів:

тестування та розв'язання казусних завдань;

співбесіда.

4.2. Об'єктивність проведення тестування та розв'язання казусних завдань забезпечуються рівними умовами (тривалість тестування, зміст та кількість питань тестів, підрахунок результатів тощо) та єдиними критеріями оцінки.

4.3. Під час проведення тестування, розв'язання казусних завдань та співбесіди перевіряються знання положень актів законодавства України з урахуванням специфіки нотаріальної діяльності.

4.4. Тестування та розв'язання казусних завдань проводяться одночасно для всіх осіб, які допущені до конкурсу.

У разі великої кількості осіб, допущених до конкурсу, тестування та розв'язання казусних завдань проводяться поетапно.

Для проведення поетапного конкурсу Комісією з осіб, допущених до нього, формуються групи та визначається час тестування і розв'язання казусних завдань для кожної з них.

4.5. Приміщення для проведення конкурсу має відповідати умовам зручного розміщення, унеможливлювати спілкування осіб, допущених до конкурсу, та забезпечувати індивідуальну підготовку відповідей.

Особи, допущені до конкурсу, не можуть самостійно залишати приміщення, у якому проходить конкурс, до його закінчення.

4.6. Тестування та розв'язання казусних завдань проводяться письмово державною мовою за білетами.

4.7. Перелік питань та казусів розробляється Комісією.

Питання та казуси, що ґрунтуються на правових нормах, які втратили чинність, замінюються.

4.8. Білети та аркуші для відповідей на них пропонуються представником Комісії особам, допущеним до конкурсу, на їх вибір, у заклеєних конвертах, які відразу ним саме відкриваються у присутності членів Комісії.

4.9. Аркуші для підготовки відповідей кодуються, для чого на них проставляються цифровий або інший умовний код та номер білета.

4.10. Під час підготовки відповідей на білети мають бути присутні не менше трьох членів Комісії.

4.11. Загальний час проведення конкурсу становить не менше трьох годин з обов'язковою перервою після закінчення першого етапу конкурсу при умові повернення білета та відповіді на нього членам Комісії.

4.12. На підготовку відповідей на тести та розв'язання казусних завдань відводиться не менше двох годин.

4.13. Для оцінювання відповідей на білети використовується стобальна система.

Відсоток бала правильної відповіді на кожний тест та казусні завдання білета визначається Комісією в залежності від складності тесту.

4.14. У білеті навпроти кожного тесту та казусного завдання зазначається відсоток бала за правильну відповідь на нього.

4.15. Під час проведення тестування та розв'язання казусних завдань забороняється використовувати акти законодавства України, підручники, навчальні посібники та інші джерела інформації. При користуванні під час тестування та розв'язання казусних завдань сторонніми джерелами інформації (у тому числі підказуванням) особа, допущена до конкурсу, усувається від участі в конкурсі. При перевірці відповіді в цьому разі виставляється незадовільна оцінка ("0 %" балів) незалежно від обсягу і змісту написаного.

4.16. Після закінчення часу, відведеного для тестування та розв'язання казусних завдань, проводяться перевірка відповідей та їх оцінювання.

4.17. Члени Комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожний тест білета та білета в цілому. Після оцінювання відповіді робота особи, допущеної до конкурсу, розкодовується й оцінка заноситься до протоколу засідання Комісії.

4.18. Особи, допущені до конкурсу і які отримали за наслідками написання відповіді на білет оцінку менше ніж 75 % балів, до співбесіди не допускаються.

5. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦЯ КОНКУРСУ

5.1. Комісія на підставі поданих документів, результатів тестування, розв'язання казусних завдань та співбесіди на своєму засіданні визначає переможця конкурсу.

5.2. Рішення про визначення переможця конкурсу приймається більшістю присутніх на засіданні Комісії її членів.

5.3. У рішенні обов'язково зазначається нотаріальний округ, у якому переможець конкурсу провадитиме нотаріальну діяльність.

5.4. Рішення Комісії оформляється протоколом, який підписують головуючий на засіданні і секретар.

Рішення Комісії впроваджується в життя наказом Міністерства юстиції України, копія якого надсилається (або видається) особі, яка визначена переможцем конкурсного відбору.

5.5. Подані особами, які стали переможцями конкурсу, документи (крім свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю або його дубліката) зберігаються в Міністерстві юстиції.

Документи, подані особами, які не стали переможцями конкурсу, повертаються їм у місячний термін після проведення конкурсу.

5.6. Особи, які не стали переможцями конкурсу, мають право подати документи для участі в наступному конкурсі.

5.7. Якщо жодна з осіб, допущена до конкурсу, не визначена його переможцем, Комісією оголошується повторний конкурс.

 

Директор Департаменту
нотаріату та реєстрації
адвокатських об'єднань
 

 
 
Н. В. Круковес
 

Опрос