Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка и условий проведения конкурсного отбора лиц, изъявивших желание стажироваться в государственной нотариальной конторе или у частного нотариуса, Порядка и условий проведения конкурса на регистрацию частной нотариальной деятельности среди лиц, намеревающихся ее осуществлять, Порядка проведения квалификационного экзамена для допуска к нотариальной деятельности

Минюст
Порядок, Условия, Приказ от 03.04.2006 № 34/5
Утратил силу

Про затвердження Порядку та умов проведення конкурсного відбору осіб, які виявили бажання стажуватися в державній нотаріальній конторі або в приватного нотаріуса, Порядку та умов проведення конкурсу на реєстрацію приватної нотаріальної діяльності серед осіб, які мають намір її провадити, Порядку проведення кваліфікаційного іспиту для допуску до нотаріальної діяльності

Наказ Міністерства юстиції України
від 3 квітня 2006 року N 34/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
3 квітня 2006 р. за N 373/12247

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства юстиції України
 від 7 грудня 2006 року N 89/5)

Відповідно до Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 30.12.97 N 1396 (із змінами), Положення про Вищу кваліфікаційну комісію нотаріату, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.94 N 114 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 14.03.2006 N 281), та на підставі протоколу засідання Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату від 30.03.2006 N 1 НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Порядок та умови проведення конкурсного відбору осіб, які виявили бажання стажуватися в державній нотаріальній конторі або в приватного нотаріуса, що додається.

1.2. Порядок та умови проведення конкурсу на реєстрацію приватної нотаріальної діяльності серед осіб, які мають намір її провадити, що додається.

1.3. Порядок проведення кваліфікаційного іспиту для допуску до нотаріальної діяльності, що додається.

2. Департаменту нотаріату та реєстрації адвокатських об'єднань (Н. Круковес):

2.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" (із змінами).

2.2. Довести цей наказ до відома начальників Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції та забезпечити належне його виконання.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Міністр 

С. Головатий 

 

ПОРЯДОК ТА УМОВИ
ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ ОСІБ, ЯКІ ВИЯВИЛИ БАЖАННЯ СТАЖУВАТИСЯ В ДЕРЖАВНІЙ НОТАРІАЛЬНІЙ КОНТОРІ АБО В ПРИВАТНОГО НОТАРІУСА

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до пункту 5 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію нотаріату, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.94 N 114 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 14.03.2006 N 281).

1.2. Метою конкурсного відбору осіб, які виявили бажання стажуватися в державній нотаріальній конторі або в приватного нотаріуса (далі - конкурс), є забезпечення конкурентності, справедливості, неупередженості та визначення високого професійного рівня осіб, що виявили бажання стажуватися в державній нотаріальній конторі або в приватного нотаріуса.

1.3. Конкурс проводиться в разі необхідності.

1.4. Конкурс проводиться поетапно:

оголошення конкурсу;

підготовка проведення конкурсу;

проведення конкурсу;

визначення переможця конкурсу, призначення керівника стажування та затвердження програми стажування.

2. ОГОЛОШЕННЯ КОНКУРСУ

2.1. Рішення про оголошення конкурсу приймається Вищою кваліфікаційною комісією нотаріату (далі - Комісія).

2.2. Повідомлення про оголошення конкурсу має бути розміщене на web-сторінці Міністерства юстиції не пізніше як за один місяць до дати проведення конкурсу. Повідомлення також може бути опубліковано додатково в інших засобах масової інформації.

2.3. Повідомлення про оголошення конкурсу повинно включати:

дату, час та місце проведення конкурсу;

вимоги до осіб, які мають право брати участь у конкурсі;

термін прийняття документів;

програму стажування.

У повідомленні про оголошення конкурсу може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству України.

3. ПІДГОТОВКА ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

3.1. Підготовка проведення конкурсу здійснюється Комісією.

3.2. Особи, які бажають узяти участь у конкурсі, подають до Комісії такі документи:

заяву на ім'я голови Комісії про участь у конкурсі, у якій зазначаються, що заявник ознайомлений з установленими обмеженнями щодо прийняття на стажування, та місце проходження стажування;

інформацію про нотаріуса (нотаріусів), який виявив бажання бути призначеним керівником стажування;

програма стажування, розроблена на підставі Примірної програми стажування осіб, які виявили бажання стажуватися в державній нотаріальній конторі або в приватного нотаріуса;

копії документів про освіту, засвідчені в нотаріальному чи іншому встановленому законодавством порядку;

ксерокопію довідки про відсутність судимості;

копію трудової книжки;

ксерокопію першої та другої сторінок паспорта громадянина України.

3.3. Особи, які бажають узяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня (копії документів про підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня чи вченого звання, характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

3.4. Зазначені документи подаються до Комісії не пізніше ніж за 10 днів до оголошеної дати проведення конкурсу.

3.5. До участі в конкурсі не допускаються особи, які:

не є громадянами України;

визнані в установленому порядку недієздатними;

мають судимість;

не мають відповідної вищої освіти та не володіють у необхідному обсязі державною мовою;

в інших випадках, установлених законами.

3.6. Особи, які не подали документів, передбачених підпунктом 3.2 цього Порядку, або які не відповідають вимогам, необхідним для проходження стажування, за рішенням Комісії до участі в конкурсі не допускаються, про що їм повідомляється з відповідним обґрунтуванням.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

4.1. Конкурс проводиться в два етапи:

тестування;

співбесіда.

4.2. Об'єктивність проведення тестування забезпечується рівними умовами (тривалість тестування, зміст та кількість питань тестів, підрахунок результатів тощо) та єдиними критеріями оцінки.

4.3. Під час проведення тестування та співбесіди перевіряються знання положень актів законодавства України з урахуванням специфіки нотаріальної діяльності.

4.4. Тестування проводиться одночасно для всіх осіб, які допущені до конкурсу.

У разі великої кількості осіб, допущених до конкурсу, тестування проводиться поетапно.

Для проведення Комісією поетапного тестування з осіб, допущених до конкурсу, формуються групи та визначається час проведення тестування для кожної з них.

4.5. Приміщення для проведення тестування має відповідати умовам зручного розміщення, унеможливлювати спілкування осіб, допущених до конкурсу, та забезпечувати індивідуальну підготовку відповідей.

Особи, допущені до конкурсу, не можуть самостійно залишати приміщення, у якому проходить тестування, до його закінчення.

4.6. Тестування проводиться письмово державною мовою за білетами.

4.7. Перелік питань білетів розробляється Комісією.

Питання, що ґрунтуються на правових нормах, які втратили чинність, замінюються.

4.8. Білети та аркуші для відповідей на них пропонуються представником Комісії особам, допущеним до конкурсу, на їх вибір, у заклеєних конвертах, які відразу ним саме відкриваються у присутності членів Комісії.

4.9. Аркуші для підготовки відповідей кодуються, для чого на них проставляються цифровий або інший умовний код та номер білета.

4.10. Під час підготовки відповідей на білети мають бути присутні не менше трьох членів Комісії.

4.11. Загальний час проведення конкурсу становить не менше трьох годин з обов'язковою перервою після закінчення першого етапу конкурсу при умові повернення білета та відповіді на нього членам кваліфікаційної комісії.

4.12. На підготовку відповідей на тести відводиться не менше двох годин.

4.13. Для оцінювання відповідей на білети використовується стобальна система.

Відсоток бала правильної відповіді на кожний тест білета визначається Комісією в залежності від складності тесту.

4.14. У білеті навпроти кожного тесту зазначається відсоток бала за правильну відповідь на нього.

4.15. Під час проведення тестування забороняється використовувати акти законодавства України, підручники, навчальні посібники та інші джерела інформації. При користуванні під час тестування сторонніми джерелами інформації (у тому числі підказуванням) особа, допущена до конкурсу, усувається від участі в конкурсі. При перевірці відповіді в цьому разі виставляється незадовільна оцінка ("0 %" балів) незалежно від обсягу і змісту написаного.

4.16. Після закінчення часу, відведеного для тестування, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання.

4.17. Члени Комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожний тест білета та білета в цілому. Після оцінювання відповіді робота особи, допущеної до конкурсу, розкодовується й оцінка заноситься до протоколу засідання Комісії.

4.18. Особи, допущені до конкурсу і які отримали за наслідками написання відповіді на білет оцінку менше ніж 75 % балів, до співбесіди не допускаються.

5. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦЯ КОНКУРСУ, ПРИЗНАЧЕННЯ КЕРІВНИКА СТАЖУВАННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОГРАМИ СТАЖУВАННЯ

5.1. Комісія на підставі поданих документів, результатів тестування та співбесіди на своєму засіданні визначає переможця конкурсу.

5.2. Рішення про визначення переможця конкурсу приймається більшістю присутніх на засіданні Комісії її членів.

5.3. У рішенні обов'язково зазначається місце проходження стажування та визначається керівник стажування.

5.4. Керівником стажування визначається державний або приватний нотаріус за їх згодою.

5.5. Програма стажування затверджується рішенням Комісії на підставі Примірної програми стажування.

6. Рішення Комісії оформляється протоколом, який підписують головуючий на засіданні та секретар.

Рішення Комісії впроваджується в життя наказом Міністерства юстиції України, копія якого надсилається (або видається) особі, яка визначена переможцем конкурсу.

5.7. Документи, подані особами, які стали переможцями конкурсу, зберігаються в Міністерстві юстиції.

Документи, подані особами, які не стали переможцями конкурсу, повертаються їм у місячний термін після проведення конкурсу.

5.8. Особи, які не стали переможцями конкурсу, мають право подати документи для участі в наступному конкурсі.

5.9. Якщо жодна з осіб, допущена до конкурсу, не визначена Комісією його переможцем, оголошується повторний конкурс.

 

Директор Департаменту
нотаріату та реєстрації
адвокатських об'єднань
 

 
 
Н. В. Круковес
 

Опрос