Идет загрузка документа (52 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Правилам бухгалтерского учета доходов и расходов банков Украины

Национальный банк
Постановление от 23.03.2006 № 103
Утратил силу

Про затвердження Змін до Правил бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України

Постанова Правління Національного банку України
від 23 березня 2006 року N 103

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
3 квітня 2006 р. за N 368/12242

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 27 лютого 2018 року N 17)

Відповідно до статті 41 Закону України "Про Національний банк України" та статті 68 Закону України "Про банки і банківську діяльність" Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Правил бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 18.06.2003 N 255 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11.07.2003 за N 583/7904 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту бухгалтерського обліку (Ричаківська В. І.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома структурних підрозділів центрального апарату, територіальних управлінь Національного банку України та банків для керівництва і використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на начальників територіальних управлінь Національного банку України.

4. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 

Голова 

В. С. Стельмах 

 

Зміни
до Правил бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України

1. У розділі II:

1.1. У главі 1:

абзац четвертий пункту 1.4 викласти в такій редакції:

"Дивіденди визнаються у разі встановлення прав на отримання платежу".

1.2. У главі 2:

абзац одинадцятий пункту 2.2 виключити;

абзац перший пункту 2.4 після слів "комісійні доходи і витрати" доповнити словами "(далі - комісії)";

пункт 2.12 виключити.

У зв'язку з цим пункти 2.13 - 2.15 уважати відповідно пунктами 2.12 - 2.14.

1.3. У главі 3:

пункт 3.1 викласти в такій редакції:

"3.1. Процентні доходи і витрати визнаються за рахунками процентних доходів і витрат за класами 6, 7 із застосуванням методу ефективної ставки відсотка.

Нарахування процентів за фінансовими інструментами здійснюється за номінальною процентною ставкою, яка передбачена умовами договору (випуску), і відображається за рахунками з обліку нарахованих доходів і нарахованих витрат за класами 1, 2, 3.

Амортизація дисконту (премії) за фінансовими інструментами здійснюється одночасно з нарахуванням процентів.

Будь-які різниці, що виникають між сумою визнаних за ефективною ставкою відсотка процентних доходів (витрат) та нарахованих за номінальною процентною ставкою доходів (витрат) за фінансовими інструментами, придбаними (наданими, отриманими) за номінальною вартістю (без дисконту або премії), відображаються за рахунками з обліку неамортизованого дисконту (премії) у кореспонденції з рахунками з обліку процентних доходів (витрат)";

пункт 3.3 викласти в такій редакції:

"3.3. Якщо в майбутньому реальні значення та строки потоків грошових коштів будуть відрізнятися від запланованих і таке відхилення не пов'язане зі зменшенням або відновленням корисності, то на дату балансу необхідно скоригувати балансову вартість фінансового інструменту. У цьому разі визначається різниця між балансовою вартістю фінансового інструменту та вартістю оцінених майбутніх грошових потоків, дисконтованих за первісною ефективною ставкою відсотка (тобто ефективною ставкою відсотка, розрахованою під час первісного визнання). Ця різниця відображається за рахунками з обліку неамортизованого дисконту (премії) у кореспонденції з рахунками з обліку процентних доходів (витрат)".

2. У розділі III:

2.1. У главі 1:

абзац четвертий пункту 1.1 викласти в такій редакції:

"Якщо величина дисконту (премії) з урахуванням сум комісій, що включаються до вартості фінансового інструменту, є несуттєвою, тобто не більше 1 % від суми номіналу, то вона може відноситися на процентні доходи (витрати) під час визнання фінансового інструменту";

в абзаці четвертому пункту 1.2 слова "та переоцінки балансової вартості" виключити;

у пункті 1.8:

абзац перший викласти в такій редакції:

"1.8. Доходи і витрати (нараховані, отримані, сплачені) в іноземній валюті відображаються за рахунками класів 6 і 7 у національній валюті за офіційними курсами гривні до іноземних валют на дату їх визнання. Під час відображення в бухгалтерському обліку цих доходів і витрат банки можуть використовувати технічні рахунки 3800 та 3801";

пункт після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Нарахування процентних доходів (витрат), амортизація дисконту (премії) за фінансовими інструментами в іноземній валюті здійснюються в тій валюті, у якій обліковується пов'язаний з ними фінансовий інструмент".

У зв'язку з цим абзац другий уважати абзацом третім;

пункти 1.18 та 1.19 викласти в такій редакції:

"1.18. Доходи і витрати за операціями з лізингу (оренди) необоротних активів, а також витрати з нарахування амортизації основних засобів та нематеріальних активів визнаються та відображаються в порядку, визначеному нормативно-правовими актами Національного банку з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів банків.

1.19. Відображення в бухгалтерському обліку витрат, пов'язаних зі зменшенням корисності активів, здійснюється в порядку, визначеному нормативно-правовими актами Національного банку з бухгалтерського обліку відповідних активів банків".

2.2. У главі 2:

пункт 2.1 викласти в такій редакції:

"2.1. Під час нарахування процентних доходів за операціями в національній валюті здійснюється така бухгалтерська проводка:

Дебет

Рахунки для обліку процентних нарахованих доходів за класами 1, 2, 3;

Кредит

Рахунки для обліку процентних доходів за класом 6";

главу після пункту 2.1 доповнити новими пунктами такого змісту:

"2.2. Нарахування процентних доходів в іноземній валюті з використанням технічних рахунків валютної позиції відображається в бухгалтерському обліку такими проводками:

Дебет

Рахунки для обліку процентних нарахованих доходів за класами 1, 2, 3;

Кредит

3800 АП "Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів".

Одночасно на суму вартості іноземної валюти в грошовій одиниці України (далі - гривневого еквівалента) здійснюється така бухгалтерська проводка:

Дебет

3801 АП "Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів";

Кредит

Рахунки для обліку процентних доходів за класом 6.

2.3. Амортизація дисконту за фінансовими активами в національній валюті відображається в бухгалтерському обліку такою проводкою:

Дебет

Рахунки для обліку неамортизованого дисконту за фінансовими активами;

Кредит

Рахунки для обліку процентних доходів за класом 6.

2.4. Амортизація дисконту за фінансовими активами в іноземній валюті з використанням технічних рахунків валютної позиції відображається в бухгалтерському обліку такими проводками:

Дебет

Рахунки для обліку неамортизованого дисконту за фінансовими активами;

Кредит

3800 АП "Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів".

Одночасно на суму гривневого еквівалента здійснюється така бухгалтерська проводка:

Дебет

3801 АП "Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів";

Кредит

Рахунки для обліку процентних доходів за класом 6.

2.5. Амортизація премії за фінансовими активами в національній валюті відображається в бухгалтерському обліку такою проводкою:

Дебет

Рахунки для обліку процентних доходів за класом 6;

Кредит

Рахунки для обліку неамортизованої премії за фінансовими активами.

2.6. Амортизація премії за фінансовими активами в іноземній валюті з використанням технічних рахунків валютної позиції відображається в бухгалтерському обліку такими проводками:

Дебет

3800 АП "Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів";

Кредит

Рахунки для обліку неамортизованої премії за фінансовими активами.

Одночасно на суму гривневого еквівалента здійснюється така бухгалтерська проводка:

Дебет

Рахунки для обліку процентних доходів за класом 6;

Кредит

3801 АП "Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів".

2.7. Під час нарахування комісійних та інших доходів за операціями в національній валюті здійснюється така бухгалтерська проводка:

Дебет

Рахунки для обліку комісійних та інших нарахованих доходів за класом 3;

Кредит

Рахунки для обліку комісійних та інших доходів за класом 6.

2.8. Під час нарахування комісійних та інших доходів за операціями в іноземній валюті з використанням технічних рахунків валютної позиції здійснюються такі проводки:

Дебет

Рахунки для обліку комісійних та інших нарахованих доходів за класом 3;

Кредит

3800 АП "Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів".

Одночасно на суму гривневого еквівалента здійснюється така бухгалтерська проводка:

Дебет

3801 АП "Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів";

Кредит

Рахунки для обліку комісійних та інших доходів за класом 6".

У зв'язку з цим пункти 2.2 - 2.15 уважати відповідно пунктами 2.9 - 2.22;

у пункті 2.10:

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"Рахунки для обліку комісійних та інших нарахованих доходів за класом 3";

в абзаці одинадцятому слово "процентних" виключити;

абзац дванадцятий викласти в такій редакції:

"Рахунки для обліку комісійних та інших нарахованих доходів за класом 3 (якщо банк визнає доходи згідно з принципом нарахування)";

у пункті 2.12 цифри "2.4" замінити цифрами "2.11";

в абзаці дванадцятому пункту 2.18 цифри "2.9" замінити цифрами "2.16";

пункт 2.22 виключити.

2.3. У главі 3:

пункти 3.1 та 3.2 викласти в такій редакції:

"3.1. Під час нарахування процентних витрат за фінансовими інструментами здійснюється така бухгалтерська проводка:

Дебет

Рахунки для обліку процентних витрат за класом 7;

Кредит

Рахунки для обліку процентних нарахованих витрат за класами 1, 2, 3.

3.2. Нарахування процентних витрат в іноземній валюті з використанням технічних рахунків валютної позиції відображається в бухгалтерському обліку такими проводками:

Дебет

3800 АП "Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів";

Кредит

Рахунки для обліку процентних нарахованих витрат за класами 1, 2, 3.

Одночасно на суму гривневого еквівалента здійснюється така бухгалтерська проводка:

Дебет

Рахунки для обліку процентних витрат за класом 7;

Кредит

3801 АП "Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів";

главу після пункту 3.2 доповнити новими пунктами такого змісту:

"3.3. Амортизація дисконту за фінансовими зобов'язаннями в національній валюті відображається в бухгалтерському обліку такою проводкою:

Дебет

Рахунки для обліку процентних витрат за класом 7;

Кредит

Рахунки для обліку неамортизованого дисконту за фінансовими зобов'язаннями.

3.4. Амортизація дисконту за фінансовими зобов'язаннями в іноземній валюті з використанням технічних рахунків валютної позиції відображається в бухгалтерському обліку такими проводками:

Дебет

3800 АП "Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів";

Кредит

Рахунки для обліку неамортизованого дисконту за фінансовими зобов'язаннями.

Одночасно на суму гривневого еквівалента здійснюється така бухгалтерська проводка:

Дебет

Рахунки для обліку процентних витрат за класом 7;

Кредит

3801 АП "Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів".

3.5. Амортизація премії за фінансовими зобов'язаннями в національній валюті відображається в бухгалтерському обліку такою проводкою:

Дебет

Рахунки для обліку неамортизованої премії за фінансовими зобов'язаннями;

Кредит

Рахунки для обліку процентних витрат за класом 7.

3.6. Амортизація премії за фінансовими зобов'язаннями в іноземній валюті з використанням технічних рахунків валютної позиції відображається в бухгалтерському обліку такими проводками:

Дебет

Рахунки для обліку неамортизованої премії за фінансовими зобов'язаннями;

Кредит

3800 АП "Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів".

Одночасно на суму гривневого еквівалента здійснюється така бухгалтерська проводка:

Дебет

3801 АП "Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів";

Кредит

Рахунки для обліку процентних витрат за класом 7.

3.7. Під час нарахування комісійних та інших витрат за операціями в національній валюті здійснюються такі бухгалтерські проводки:

Дебет

Рахунки для обліку комісійних та інших витрат за класом 7;

Кредит

Рахунки для обліку комісійних та інших нарахованих витрат за класом 3.

3.8. Нарахування комісійних та інших витрат за операціями в іноземній валюті з використанням технічних рахунків валютної позиції відображається в бухгалтерському обліку такими проводками:

Дебет

3800 АП "Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів";

Кредит

Рахунки для обліку комісійних та інших нарахованих витрат за класом 3.

Одночасно на суму гривневого еквівалента здійснюється така бухгалтерська проводка:

Дебет

Рахунки для обліку комісійних та інших витрат за класом 7;

Кредит

3801 АП "Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів".

У зв'язку з цим пункти 3.3 - 3.14 уважати відповідно пунктами 3.9 - 3.20;

у пункті 3.12:

в абзацах першому та восьмому слово "процентних" виключити;

абзац дев'ятий викласти в такій редакції:

"Рахунки для обліку комісійних та інших нарахованих витрат за класом 3 (якщо банк визнає витрати згідно з принципом нарахування)";

абзац третій пункту 3.13 викласти в такій редакції:

"за послуги, виконані роботи здійснюється в порядку, визначеному в Інструкції з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів банків України, затвердженій постановою Правління Національного банку України від 20.12.2005 N 480, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 18.01.2006 за N 40/11914, та інших нормативно-правових актах Національного банку України";

пункт 3.19 виключити.

У зв'язку з цим пункт 3.20 уважати пунктом 3.19.

3. Додаток викласти в такій редакції:

Перелік згрупованих рахунків

Назва згрупованих рахунків 

Перелік рахунків 

Рахунки з обліку грошових коштів 

1001 А "Банкноти та монети в касі банку";

1002 А "Банкноти та монети в касі відділень банку";

1200 А "Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України";

1500 АП "Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках" 

Поточні рахунки 

2600 АП "Кошти на вимогу суб'єктів господарювання";

2605 АП "Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток";

2620 АП "Кошти на вимогу фізичних осіб";

2625 АП "Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток";

2650 АП "Кошти на вимогу небанківських фінансових установ";

2655 АП "Кошти на вимогу небанківських фінансових установ для здійснення операцій з використанням платіжних карток" 

Рахунки для обліку нарахованих доходів за класами 1, 2, 3,
у тому числі: 

 

рахунки для обліку процентних нарахованих доходів за класами 1, 2, 3 

1208 А "Нараховані доходи за коштами на вимогу в Національному банку України";

1218 А "Нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами) у Національному банку України";

1408 А "Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку";

1418 А "Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж";

1428 А "Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення";

1438 А "Нараховані доходи за борговими цінними паперами, емітованими Національним банком України, у портфелі банку на продаж";

1448 А "Нараховані доходи за борговими цінними паперами, емітованими Національним банком України, у портфелі банку до погашення";

1508 А "Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках";

1518 А "Нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках";

1528 А "Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам";

1607 А "Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані іншим банкам";

2018 А "Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання";

2028 А "Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання";

2038 А "Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання";

2068 А "Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання";

2078 А "Нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані суб'єктам господарювання";

2088 А "Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання";

2108 А "Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади";

2118 А "Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування";

2128 А "Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади";

2138 А "Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування";

2208 А "Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам";

2218 А "Нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані фізичним особам";

2228 А "Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам";

2238 А "Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам";

2607 А "Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання";

2627 А "Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам";

2657 А "Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам";

3008 А "Нараховані доходи за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком у торговому портфелі банку";

3018 А "Нараховані доходи за борговими цінними паперами в торговому портфелі банку";

3108 А "Нараховані доходи за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж";

3118 А "Нараховані доходи за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж";

3128 А "Нараховані доходи за інвестиціями в асоційовані компанії, що утримуються з метою продажу";

3138 А "Нараховані доходи за інвестиціями в дочірні компанії, що утримуються з метою продажу";

3218 А "Нараховані доходи за борговими цінними паперами в портфелі банку до погашення";

3904 А "Нараховані доходи за коштами, що надані філіям банку"; 

рахунки для обліку комісійних та інших нарахованих доходів за класом 3 

3570 А "Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування";

3578 А "Інші нараховані доходи";

3904 А "Нараховані доходи за коштами, що надані філіям банку" 

Рахунки для обліку прострочених нарахованих доходів за класами 1, 2, 3 

1419 А "Прострочені нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж";

1429 А "Прострочені нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення";

1509 А "Прострочені нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках";

1519 А "Прострочені нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках";

1529 А "Прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам";

2029 А "Прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання";

2039 А "Прострочені нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання";

2069 А "Прострочені нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання";

2079 А "Прострочені нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані суб'єктам господарювання";

2089 А "Прострочені нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання";

2109 А "Прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади";

2119 А "Прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування";

2129 А "Прострочені нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади";

2139 А "Прострочені нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування";

2209 А "Прострочені нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам";

2219 А "Прострочені нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані фізичним особам";

2229 А "Прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам";

2239 А "Прострочені нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам";

3119 А "Прострочені нараховані доходи за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж";

3219 А "Прострочені нараховані доходи за борговими цінними паперами в портфелі банку до погашення";

3579 А "Прострочені інші нараховані доходи" 

Рахунки для обліку сумнівної заборгованості за нарахованими доходами за класами 1, 2, 3 

1780 А "Сумнівна заборгованість за нарахованими доходами за міжбанківськими операціями";

2480 А "Сумнівна заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами";

3589 А "Сумнівна заборгованість за іншими нарахованими доходами" 

Рахунки для обліку резервів під заборгованість за нарахованими доходами за класами 1, 2, 3 

1790 КА "Резерви під заборгованість за нарахованими доходами за міжбанківськими операціями";

2490 КА "Резерви під заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами";

3599 КА "Резерви під заборгованість за іншими нарахованими доходами" 

Рахунки для обліку неамортизованого дисконту за фінансовими активами 

1406 КА "Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку";

1416 КА "Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж";

1426 КА "Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення";

1436 КА "Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, емітованими Національним банком України, у портфелі банку на продаж";

1446 КА "Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, емітованими Національним банком України, у портфелі банку до погашення";

1526 КА "Неамортизований дисконт за кредитами, що надані іншим банкам";

2016 КА "Неамортизований дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання";

2026 КА "Неамортизований дисконт за врахованими векселями суб'єктів господарювання";

2036 КА "Неамортизований дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання";

2066 КА "Неамортизований дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання";

2076 КА "Неамортизований дисконт за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані суб'єктам господарювання";

2086 КА "Неамортизований дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання";

2106 КА "Неамортизований дисконт за кредитами, що надані органам державної влади";

2116 КА "Неамортизований дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування";

2126 КА "Неамортизований дисконт за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади";

2136 КА "Неамортизований дисконт за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування";

2206 КА "Неамортизований дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам";

2216 КА "Неамортизований дисконт за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані фізичним особам";

2226 КА "Неамортизований дисконт за врахованими векселями фізичних осіб";

2236 КА "Неамортизований дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам";

3016 КА "Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами в торговому портфелі банку";

3116 КА "Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж";

3216 КА "Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами в портфелі банку до погашення" 

Рахунки для обліку неамортизованої премії за фінансовими активами 

1407 А "Неамортизована премія за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку";

1417 А "Неамортизована премія за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж";

1427 А "Неамортизована премія за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення";

1437 А "Неамортизована премія за борговими цінними паперами, емітованими Національним банком України, у портфелі банку на продаж";

1447 А "Неамортизована премія за борговими цінними паперами, емітованими Національним банком України, у портфелі банку до погашення";

2065 А "Неамортизована премія за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання";

2075 А "Неамортизована премія за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані суб'єктам господарювання";

2085 А "Неамортизована премія за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання";

2105 А "Неамортизована премія за кредитами, що надані органам державної влади";

2115 А "Неамортизована премія за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування";

2125 А "Неамортизована премія за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади";

2135 А "Неамортизована премія за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування";

2205 А "Неамортизована премія за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам";

2215 А "Неамортизована премія за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані фізичним особам";

2235 А "Неамортизована премія за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам";

3017 А "Неамортизована премія за борговими цінними паперами в торговому портфелі банку";

3117 А "Неамортизована премія за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж";

3217 А "Неамортизована премія за борговими цінними паперами в портфелі банку до погашення" 

Рахунки для обліку нарахованих витрат за класами 1, 2, 3,
у тому числі: 

 

рахунки для обліку процентних нарахованих витрат за класами 1, 2, 3 

1308 П "Нараховані витрати за кореспондентським рахунком Національного банку України в банку";

1318 П "Нараховані витрати за короткостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України";

1328 П "Нараховані витрати за довгостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України";

1338 П "Нараховані витрати за строковими вкладами (депозитами)";

1507 П "Нараховані витрати за отриманими кредитами овердрафт від інших банків";

1608 П "Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків";

1618 П "Нараховані витрати за строковими вкладами (депозитами) інших банків";

1628 П "Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків";

2518 П "Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України";

2528 П "Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету України";

2538 П "Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України";

2548 П "Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів";

2558 П "Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя";

2568 П "Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів";

2608 П "Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання";

2618 П "Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання";

2628 П "Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб";

2638 П "Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб";

2658 П "Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ";

2708 П "Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій";

3308 П "Нараховані витрати за короткостроковими цінними паперами власного боргу, емітованими банком";

3318 П "Нараховані витрати за довгостроковими цінними паперами власного боргу, емітованими банком";

3328 П "Нараховані витрати за короткостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком";

3338 П "Нараховані витрати за довгостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком";

3348 П "Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами на вимогу, емітованими банком";

3668 П "Нараховані витрати за субординованим боргом";

3905 П "Нараховані витрати за коштами, що отримані від філій банку"; 

рахунки для обліку комісійних та інших нарахованих витрат за класом 3 

3670 П "Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування";

3678 П "Інші нараховані витрати";

3905 П "Нараховані витрати за коштами, що отримані від філій банку" 

Рахунки для обліку неамортизованого дисконту за фінансовими зобов'язаннями 

1316 КП "Неамортизований дисконт за короткостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України";

1326 КП "Неамортизований дисконт за довгостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України";

1626 КП "Неамортизований дисконт за кредитами, що отримані від інших банків";

2616 КП "Неамортизований дисконт за строковими коштами суб'єктів господарювання";

2636 КП "Неамортизований дисконт за строковими коштами фізичних осіб";

2656 КП "Неамортизований дисконт за строковими коштами небанківських фінансових установ";

2706 КП "Неамортизований дисконт за кредитами, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій";

3306 КП "Неамортизований дисконт за короткостроковими цінними паперами власного боргу, емітованими банком";

3316 КП "Неамортизований дисконт за довгостроковими цінними паперами власного боргу, емітованими банком";

3326 КП "Неамортизований дисконт за короткостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком";

3336 КП "Неамортизований дисконт за довгостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком";

3346 КП "Неамортизований дисконт за ощадними (депозитними) сертифікатами на вимогу, емітованими банком" 

Рахунки для обліку неамортизованої премії за фінансовими зобов'язаннями 

2617 П "Неамортизована премія за строковими коштами суб'єктів господарювання";

2637 П "Неамортизована премія за строковими коштами фізичних осіб";

2653 П "Неамортизована премія за строковими коштами небанківських фінансових установ";

2707 П "Неамортизована премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій"

3307 П "Неамортизована премія за короткостроковими цінними паперами власного боргу, емітованими банком";

3317 П "Неамортизована премія за довгостроковими цінними паперами власного боргу, емітованими банком";

3327 П "Неамортизована премія за короткостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком";

3337 П "Неамортизована премія за довгостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком";

3347 П "Неамортизована премія за ощадними (депозитними) сертифікатами на вимогу, емітованими банком" 

Рахунки для обліку процентних доходів за класом 6 

група 600 "Процентні доходи за коштами, що розміщені в Національному банку України";

група 601 "Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках";

група 602 "Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання";

група 603 "Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади";

група 604 "Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам";

група 605 "Процентні доходи за цінними паперами";

група 608 "Процентні доходи за операціями з філіями банку";

група 609 "Інші процентні доходи" 

Рахунки для обліку комісійних доходів за класом 6 

група 610 "Комісійні доходи за операціями з банками";

група 611 "Комісійні доходи за операціями з клієнтами";

група 618 "Комісійні доходи за операціями з філіями банку" 

Рахунки для обліку результатів від торговельних операцій за класом 6 

група 620 "Результат від торговельних операцій" 

Рахунки для обліку інших доходів за класом 6 

група 630 "Дохід у вигляді дивідендів";

група 631 "Дохід від інвестицій в асоційовані і дочірні компанії";

група 638 "Інші операційні доходи за операціями з філіями банку";

група 639 "Інші операційні доходи";

група 649 "Інші доходи" 

Рахунок для обліку раніше списаних безнадійних доходів минулих років за класом 6 у разі їх повернення  

6717 П "Повернення раніше списаних безнадійних доходів минулих років" 

Рахунки для обліку процентних витрат за класом 7 

група 700 "Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України";

група 701 "Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків";

група 702 "Процентні витрати за операціями з суб'єктами господарювання";

група 703 "Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України";

група 704 "Процентні витрати за операціями з фізичними особами";

група 705 "Процентні витрати за цінними паперами власного боргу";

група 706 "Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій";

група 707 "Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами";

група 708 "Процентні витрати за операціями з філіями банку";

група 709 "Інші процентні витрати" 

Рахунки для обліку комісійних витрат за класом 7 

група 710 "Комісійні витрати";

група 718 "Комісійні витрати за операціями з філіями банку" 

Рахунки для обліку інших витрат за класом 7 

група 731 "Втрати від інвестицій в асоційовані і дочірні компанії";

група 738 "Інші операційні витрати за операціями з філіями банку";

група 739 "Інші операційні витрати" 

Рахунки для обліку загальних адміністративних витрат за класом 7 

група 740 "Витрати на утримання персоналу";

група 741 "Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток";

група 742 "Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів";

група 743 "Інші експлуатаційні та господарські витрати";

група 744 "Витрати на телекомунікації";

група 745 "Інші адміністративні витрати";

група 749 "Інші витрати" 

Рахунки для обліку відрахувань у резерви 

група 772 "Відрахування в резерви під заборгованість за нарахованими доходами" 

Рахунки для обліку доходів і витрат майбутніх періодів 

3500 А "Витрати майбутніх періодів";

3600 П "Доходи майбутніх періодів" 

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості за господарською діяльністю банку 

3510 А "Дебіторська заборгованість з придбання активів";

3519 А "Дебіторська заборгованість за послуги" 

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості за розрахунками з працівниками банку 

3550 А "Аванси працівникам банку на витрати з відрядження";

3551 А "Аванси працівникам банку на господарські витрати";

3559 А "Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами" 

Рахунки для обліку кредиторської заборгованості за розрахунками з працівниками банку 

3650 П "Заборгованість працівникам банку на відрядження";

3651 П "Заборгованість працівникам банку на господарські витрати";

3652 П "Нарахування працівникам банку за заробітною платою";

3653 П "Утримання з працівників банку на користь третіх осіб";

3654 П "Нараховані відпускні до сплати";

3658 П "Забезпечення оплати відпусток";

3659 П "Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами" 

Рахунки для обліку розрахунків за податками та обов'язковими платежами 

3522 А "Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток";

3622 П "Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток";

3623 П "Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб" 

Технічні рахунки для обліку доходів і витрат в іноземній валюті 

3800 АП "Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів";

3801 АП "Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів" 

Позабалансові рахунки 

група 960 "Не сплачені в строк доходи"; група 991 "Контррахунки для рахунків розділів 96 - 98" 

".

 

Заступник директора Департаменту
бухгалтерського обліку
 

 
Г. І. Жигайло
 

Опрос