Идет загрузка документа (351 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Методики анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятий государственного сектора экономики

Минфин
Методика, Приказ от 14.02.2006 № 170
действует с 07.04.2006

Про затвердження Методики аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств державного сектору економіки

Наказ Міністерства фінансів України 
від 14 лютого 2006 року N 170

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 березня 2006 р. за N 332/12206

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2005 N 324 "Про заходи щодо виконання у 2005 році Програми діяльності Кабінету Міністрів України "Назустріч людям" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методику аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств державного сектору економіки, що додається.

2. Департаменту фінансів державних підприємств та відносин власності Міністерства фінансів України (Макацарія С. М.) забезпечити подання на державну реєстрацію цього наказу до Міністерства юстиції України.

 

Міністр 

В. М. Пинзеник 

 

Методика аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств державного сектору економіки

I. Загальні положення

1. Ця Методика розроблена з метою визначення об'єктивних і суб'єктивних причин збитковості, забезпечення єдності підходів при оцінці фінансово-господарського стану та ефективності управління суб'єктів державного сектору економіки України.

2. Ця Методика застосовується центральними і місцевими органами виконавчої влади, які уповноважені здійснювати управління підприємствами державного сектору економіки.

Міністерства, інші органи виконавчої влади, у межах своєї компетенції, та відповідно до галузевих особливостей розробляють галузеві нормативи показників, які застосовуються для аналізу ефективності фінансово-господарської діяльності та управління підприємствами.

3. Методика визначає основні показники, які характеризують фінансово-господарський стан підприємств, установлює порядок їх розрахунку за даними фінансової та податкової звітності, напрями перевірки діяльності підприємств з метою виявлення об'єктивних і суб'єктивних причин збитковості, а також критерії оцінки ефективності управління підприємствами.

4. Основними складовими фінансового аналізу діяльності підприємства є:

горизонтальний фінансовий аналіз, який проводиться з метою вивчення динаміки окремих фінансових показників, розрахованих за даними фінансової звітності за певний період часу. Розраховуються абсолютні і відносні зміни, темпи росту (приросту) окремих показників (доходу, витрат, активів тощо) за ряд періодів і визначаються загальні тенденції їх змін;

вертикальний фінансовий аналіз, який базується на порівнянні питомої ваги окремих структурних складових;

порівняльний фінансовий аналіз, який проводиться для зіставлення планових та фактичних показників, фактичних та нормативних (галузевих, загальних) показників. Порівнюються такі показники, як: обсяг реалізації продукції, собівартість продукції, ціни на готову продукцію тощо;

аналіз фінансових коефіцієнтів, який полягає у зіставленні показників звітності та/або фінансового плану з метою розрахунку коефіцієнтів: коефіцієнт платоспроможності (ліквідності), оцінки оборотності активів, фінансової стабільності підприємства тощо;

факторний фінансовий аналіз, який проводиться для оцінки впливу окремих чинників на рівень відповідних результативних показників.

5. Джерелами інформації для аналізу є:

Фінансовий план державних підприємств на звітний період та пояснювальна записка до нього;

Баланс (далі - форма 1), передбачений Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", який затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 396/3689;

Звіт про фінансові результати (далі - форма 2), передбачений Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", який затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 397/3690;

Звіт про рух грошових коштів (далі - форма 3), передбачений Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів", який затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 398/3691;

Звіт про власний капітал (далі - форма 4), передбачений Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал", який затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 399/3692;

Декларація з податку на прибуток підприємства або Розрахунок сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємництва - юридичною особою;

інша інформація, за винятком відомостей, які відповідно до законодавства становлять державну таємницю.

В аналітичних таблицях як джерела інформації вказуються форми фінансової звітності підприємств.

II. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств

6. Основним завданням аналізу є оцінка ефективності використання активів, доходів, витрат та результатів діяльності підприємства за звітний період, виявлення факторів, які позитивно або негативно вплинули на кінцеві фінансові результати.

7. Аналіз структури та змін у вартості активів підприємства проводиться шляхом зіставлення показників активу балансу на початок і кінець звітного періоду за видами активів (табл. 1). За даними табл. 1 визначаються абсолютне та відносне зростання (коефіцієнт зростання) кожного виду активів.

Якщо коефіцієнт зростання вартості активів (Кв.а.) менше одиниці, то це свідчить про скорочення підприємством у звітному періоді господарської діяльності. У разі, якщо коефіцієнт зростання всіх активів є меншим, ніж коефіцієнти зростання:

запасів (Кв.а. < Кз) (за умови, що господарська діяльність підприємства, яке аналізується, не має сезонного характеру, а операційний цикл основної діяльності не перевищує 12 місяців), то проводиться додаткове вивчення питання на предмет визначення структури запасів. Непропорційне зростання запасів призводить до надлишкового накопичення виробничих запасів, зростання обсягів готової продукції на складі тощо;

незавершеного будівництва (Кв.а. < Кн.б.), то аналізується ефективність інвестицій;

довгострокових фінансових інвестицій (Кз < Кд.ф.і.), то проводиться перевірка ефективності та обґрунтованості відповідних фінансових вкладень.

Якщо вартість незавершеного будівництва є незмінною або несуттєво зменшується (0,9 Ј Кн.б. Ј 1), то доцільно проаналізувати стан та характеристики зазначених об'єктів, перспективи завершення будівництва.

Зростання запасів, непропорційне зростанню доходів, може свідчити про уповільнення їх обороту, відволікання фінансових ресурсів і погіршення фінансового стану підприємства. Тенденції оборотності виробничих запасів характеризує відповідний коефіцієнт (Коб.зап.), який розраховується як відношення чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) до вартості запасів (Коб.зап. = форма 2 рядок 035 / форма 1 рядок 100). Зменшення значення Коб.зап. на кінець звітного періоду в порівнянні з його значенням на початок року свідчить про уповільнення обороту запасів. За таких умов доцільно проаналізувати причини надлишкового накопичення запасів та збільшення обсягів незавершеного виробництва, залишків готової продукції, відволікання активів з виробничого обороту.

Таблиця 1

Аналіз структури та динаміки активів підприємства

N з/п 

Найменування показників 

Форма звітності, код рядка 

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду 

Абсолютне зростання, тис. грн. (гр. 6 - гр. 4) 

Коефіцієнт зростання (гр. 6/гр. 4) 

сума, тис. грн. 

питома вага, % 

сума, тис. грн. 

питома вага, % 

Необоротні активи, усього
в т. ч.: 

ф. 1 ряд. 080 

 

 

 

 

 

 

1.1 

Нематеріальні активи (залишкова вартість) 

ф. 1 р. 010 

 

 

 

 

 

1.1.1 

первісна вартість 

ф. 1 ряд. 011 

 

 

 

 

 

1.1.2 

знос 

ф. 1 ряд. 012 

 

Х 

 

Х 

 

 

1.2 

Основні засоби (залишкова вартість) 

ф. 1 ряд. 030 

 

 

 

 

о.з.

1.2.1 

первісна вартість 

ф. 1 ряд. 031 

 

 

 

 

 

1.2.2 

знос 

ф. 1 ряд. 032 

 

Х 

 

Х 

 

 

1.3 

Незавершене будівництво 

ф. 1 ряд. 020 

 

 

 

н.б.

1.4 

Довгострокові фінансові інвестиції 

ф. 1 ряд. 040 + ряд. 045 

 

 

 

д.ф.і.

1.5 

Інші необоротні активи 

ф. 1 ряд. 050 + ряд. 060 + ряд. 070 

 

 

 

 

 

 

Оборотні активи, усього
в т. ч.: 

ф. 1 ряд. 260 

 

 

 

 

 

 

2.1 

Запаси, усього
в т. ч.: 

ф. 1 ряд. 100 + ряд. 110 + ряд. 120 + ряд. 130 + ряд. 140 

 

** 

 

** 

 

з

2.1.1 

виробничі запаси 

ф. 1 ряд. 100 

 

*** 

 

*** 

 

 

2.1.2 

незавершене виробництво 

ф. 1 ряд. 120 

 

*** 

 

*** 

 

 

2.1.3 

готова продукція 

ф. 1 ряд. 130 

 

*** 

 

*** 

 

 

2.1.4 

товари 

ф. 1 ряд. 140 

 

*** 

 

*** 

 

 

2.2 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 

ф. 1 ряд. 160 

 

** 

 

** 

 

 

2.3 

Грошові кошти та їх еквіваленти 

ф. 1 ряд. 230 + ряд. 240 

 

** 

 

** 

 

 

2.4 

Інші оборотні активи 

ф. 1 ряд. 150 + ряд. 170 + ряд. 180 + ряд. 190 + ряд. 200 + ряд. 210 + ряд. 220 + ряд. 250 

 

** 

 

 

 

 

Витрати майбутніх періодів 

ф. 1 ряд. 270 

 

 

 

 

 

 

Вартість активів 

ф. 1 ряд. 280 

 

100 

 

100 

 

в.а.

____________
* Визначається питома вага показника у необоротних активах.

** Визначається питома вага показника у складі оборотних активів.

*** Визначається питома вага показника у складі запасів.

Аналізується прострочена дебіторська заборгованість із зазначенням заходів щодо її повернення, а також претензійна робота підприємства з погашення такої заборгованості (аналіз проводиться за додатково наданою підприємством інформацією щодо зазначеної заборгованості).

8. При аналізі активів оцінюються зміни у структурі довгострокової і поточної дебіторської заборгованості та динаміка дебіторської заборгованості на початок і кінець звітного періоду (табл. 2). При суттєвому зростанні (більше 10 %) суми резервів сумнівних боргів та суми виданих авансів проводиться аналіз обґрунтованості спрямування фінансових ресурсів на авансування розрахунків та збільшення зазначеного резерву (аналіз проводиться за додатково наданою підприємством інформацією).

Таблиця 2

Аналіз структури та динаміки дебіторської заборгованості

N з/п 

Найменування показників 

Форма звітності, код рядка 

На початок звітного періоду  

На кінець звітного періоду 

Абсолютне зростання, тис. грн. (гр. 6 - гр. 4) 

Коефіцієнт зростання (гр. 6/гр. 4) 

сума, тис. грн. 

питома вага, % 

сума, тис. грн. 

питома вага, % 

Довгострокова дебіторська заборгованість  

ф. 1 ряд. 050 

 

 

 

 

 

 

Поточна дебіторська заборгованість, усього
в т. ч.: 

ф. 1 ряд. 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 

 

 

 

 

 

 

2.1 

векселі одержані 

ф. 1 ряд. 150 

 

 

 

 

2.2 

дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги (чиста реалізаційна вартість): 

ф. 1 ряд. 160 

 

 

 

 

первісна вартість 

ф. 1 ряд. 161 

 

 

 

 

в т. ч. заборгованість, за якою минув термін позовної давності** 

 

 

 

 

 

 

 

резерв сумнівних боргів 

ф. 1 ряд. 162 

 

Х 

 

Х 

 

 

2.3 

за розрахунками з бюджетом 

ф. 1 ряд. 170 

 

 

 

 

2.4 

за розрахунками за виданими авансами 

ф. 1 ряд. 180 

 

 

 

 

Усього дебіторська заборгованість (ряд. 1 + ряд. 2) 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* Визначається питома вага показника у складі поточної дебіторської заборгованості.

** За наявності відповідної інформації.

9. При аналізі власного капіталу підприємства оцінюються зміни у структурі та обсягах власних фінансових ресурсів (табл. 3). Перевіряються на відповідність законодавству порядок та обсяги формування статутного та резервного капіталу. За даними бухгалтерського обліку аналізується розподіл прибутку і формування фондів спеціального призначення, передбачених Господарським кодексом України.

За даними табл. 3 визначаються абсолютне та відносне зростання (коефіцієнт зростання) за окремими складовими власного капіталу підприємства.

Якщо коефіцієнт зростання власного капіталу менший від коефіцієнта зростання активів підприємства (Кв.а. > Кв.к.), то це свідчить про скорочення обсягів власних джерел фінансування діяльності підприємства (прибутку, використання резервів, уцінки активів тощо). Якщо коефіцієнт зростання власного капіталу збільшується за рахунок проведеної дооцінки необоротних активів і перевищує значення коефіцієнта зростання активів підприємства та/або значення коефіцієнта зростання власного капіталу (Кд.а. > Кв.а. та/або Кд.а. > Кв.к), проводиться аналіз обґрунтованості проведеної дооцінки вартості активів та можливого штучного завищення власного капіталу (аналіз проводиться за додатково наданою підприємством інформацією). При суттєвому зростанні суми уцінки проводиться перевірка обґрунтованості зниження вартості активів.

Таблиця 3

Аналіз структури та динаміки власного капіталу підприємства

N з/п 

Найменування показників 

Форма звітності, код рядка 

На початок звітного періоду 

На кінець звітного періоду 

Абсолютне зростання, тис. грн. (гр. 6 - гр. 4) 

Коефіцієнт зростання (гр. 6/гр. 4) 

сума, тис. грн. 

питома вага, % 

сума, тис. грн. 

питома вага, % 

Статутний капітал 

ф. 1 ряд. 300 

 

 

 

 

 

 

Додатково вкладений капітал, усього
в т. ч. 

ф. 1 ряд. 320 

 

 

 

 

 

 

2.1 

дооцінка активів 

ф. 4 ряд. 060 + ряд. 080 + ряд. 100 

 

 

 

 

 

д.а.

2.2 

уцінка активів 

ф. 4 ряд. 070 + ряд. 090 + ряд. 110 

 

 

 

 

 

 

Інший додатковий капітал 

ф. 1 ряд. 330 

 

 

 

 

 

 

Резервний капітал 

ф. 1 ряд. 340 

 

 

 

 

 

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 

ф. 1 ряд. 350 

 

 

 

 

 

 

Неоплачений та вилучений капітал 

ф. 1 ряд. 360 + ряд. 370  

(     ) 

(     ) 

(    ) 

(    ) 

 

 

Власний капітал, усього 

ф. 1 ряд. 380 

 

100 

 

100 

 

в.к.

10. При аналізі структури та динаміки зобов'язань підприємства виявляються негативні тенденції щодо зростання заборгованості підприємства (табл. 4). Значну увагу необхідно звернути на аналіз динаміки заборгованості підприємства за розрахунками з бюджетом та з оплати праці.

Додатково проводиться аналіз простроченої кредиторської заборгованості.

За даними таблиці 4 визначаються абсолютне та відносне зростання (коефіцієнт зростання) за видами заборгованості.

Збільшення коефіцієнта зростання кредиторської заборгованості у порівнянні з коефіцієнтом зростання активів підприємства (Кз. > Кв.а.) свідчить про погіршення його платоспроможності. У цьому випадку обов'язково проводиться поглиблений аналіз на предмет запобігання банкрутству підприємства.

Таблиця 4

Аналіз структури та динаміки зобов'язань підприємства

N з/п 

Найменування показників 

Форма звітності, код рядка 

На початок звітного періоду 

На кінець звітного періоду 

Абсолютне зростання, тис. грн. (гр. 6 - гр. 4) 

Коефіцієнт зростання (гр. 6/гр. 4) 

сума, тис. грн. 

питома вага, % 

сума, тис. грн. 

питома вага, % 

Довгострокові зобов'язання, усього
у т. ч.: 

ф. 1 ряд. 480 

 

 

 

 

 

 

1.1 

довгострокові кредити банків 

ф. 1 ряд. 440 

 

 

 

 

1.2 

інші довгострокові фінансові зобов'язання 

ф. 1 ряд. 450, 470 

 

 

 

 

Поточні зобов'язання, усього, у т. ч.: 

ф. 1 ряд. 620 

 

 

 

 

 

(Кп.з.) 

2.1 

короткострокові кредити банків 

ф. 1 ряд. 500 

 

** 

 

** 

 

 

2.2 

векселі видані 

ф. 1 ряд. 520 

 

** 

 

** 

 

 

2.3 

кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 

ф. 1 ряд. 530 + ряд. 540 

 

** 

 

** 

 

 

2.4 

за розрахунками з бюджетом

ф. 1 ряд. 550 

 

** 

 

** 

 

 

2.5 

за розрахунками з позабюджетних платежів 

ф. 1 ряд. 560 

 

** 

 

** 

 

 

2.6 

за розрахунками зі страхування 

ф. 1 ряд. 570 

 

** 

 

** 

 

 

2.7 

за розрахунками з оплати праці 

ф. 1 ряд. 580 

 

** 

 

** 

 

(Ко.п.) 

Усього зобов'язань (ряд. 1 + ряд. 2) 

ф. 1 ряд. 480 + ряд. 620 

 

100 

 

100 

 

 

____________
* Визначається питома вага показника у складі довгострокових зобов'язань;

** Визначається питома вага показника у складі поточних зобов'язань.

11. Коефіцієнт дохідності активів (Кд.а.) показує частку сукупного доходу в одній гривні вартості активів підприємства (табл. 5). За умови зростання або незмінності вартості активів (Кв.а. і 1) та зростання сукупного доходу (Кс.д. > 1) приріст за звітний період коефіцієнта зростання дохідності активів (Кд.а. > 1) свідчить про підвищення ефективності використання майна підприємства. У разі, якщо збільшення коефіцієнта зростання дохідності активів (Кд.а. > 1) супроводжується зменшенням вартості активів (1 > Кв.а.), необхідно здійснити додатковий аналіз на предмет виявлення причин зростання дохідності насамперед з'ясувавши, чи не досягнуто це за рахунок продажу основних засобів та виробничих запасів підприємства.

Також в процесі аналізу порівнюється динаміка змін вартості активів підприємства (Кв.а.) та сукупного доходу (Кс.д.). Якщо різниця у значеннях коефіцієнтів (Кс.д. - Кв.а.) має додатне значення, то здійснюється додаткова перевірка на предмет обґрунтованості вилучення активів підприємства, при від'ємному значенні цього показника в процесі перевірки мають бути з'ясовані причини випереджальних темпів зростання вартості активів (зростання обсягів нереалізованої готової продукції, запасів, незавершеного виробництва та капітальних вкладень, придбання довгострокових активів).

Таблиця 5

Аналіз дохідності активів

N з/п 

Найменування показників 

Форма звітності, код рядка 

На початок звітного періоду, тис. грн. 

На кінець звітного періоду, тис. грн. 

Абсолютне зростання, тис. грн. (гр. 5 - гр. 4) 

Коефіцієнт зростання (гр. 5/гр. 4) 

Вартість активів підприємства 

ф. 1 ряд. 280 

 

 

 

в.а

Сукупний дохід  

ф. 2 ряд. 035 + ряд. 060 + ряд. 110 + ряд. 120 + ряд. 130 + ряд. 200 

 

 

 

с.д.

Різниця у значеннях коефіцієнтів 

 

с.д. - Кв.а.

Сума сукупного доходу на 1 грн. вартості активів (Кд.а.

(ряд. 2/ряд. 1) 

(ряд. 2/ряд. 1) 

 

д.а.

12. За даними табл. 6 оцінюються прибутковість кожного виду діяльності підприємства: операційної, інвестиційної та фінансової.

Аналіз ефективності різних видів діяльності дасть змогу визначити їх вплив на чистий прибуток підприємства. Якщо підприємство за результатами звітного періоду має збиток від операційної діяльності, то має бути проаналізована структура витрат за економічними елементами. Якщо підприємство за результатами звітного року має збиток від інвестиційної діяльності, то мають бути проаналізовані фактори, що вплинули на утворення таких збитків, та визначені заходи щодо ліквідації збитковості асоційованих, спільних та дочірніх підприємств або мають бути проведені зміна і скорочення напрямків інвестиційної діяльності, скорочення інвестиційної діяльності. Якщо підприємство за результатами звітного року отримує збитки від фінансової діяльності, то мають бути проаналізовані склад фінансових доходів та фінансових витрат. У результаті проведеного аналізу мають бути визначені можливі шляхи скорочення фінансових витрат. При аналізі фінансових доходів визначається дохідність цінних паперів і приймається рішення щодо зміни структури "портфелю фінансових інвестицій" (реалізація одних цінних паперів та придбання інших прибуткових цінних паперів).

При отриманні збитків від інших операцій звичайної діяльності, але не пов'язаних з операційною та фінансовою діяльністю, аналізується склад інших доходів, інших витрат і визначаються шляхи ліквідації збитків у плановому періоді.

Таблиця 6

Аналіз структури та динаміки фінансових результатів

N з/п 

Найменування показників 

Форма звітності, код рядка 

За попередній період  

За звітний період 

Абсолютне зростання, тис. грн. (гр. 6 - гр. 4) 

Коефіцієнт зростання (гр. 6/гр. 4) 

сума, тис. грн. 

питома вага, % 

сума, тис. грн. 

питома вага, % 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

ф. 2 ряд. 035 

 

Х 

 

Х 

 

 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 

ф. 2 ряд. 040 

 

Х 

 

Х 

 

 

Валовий прибуток (збиток) (ряд. 1 - ряд. 2) 

ф. 2 ряд. 050 або ряд. 055 

 

 

 

вал.пр/зб.

Інші доходи операційної діяльності 

ф. 2 ряд. 060 

 

Х 

 

Х 

 

 

Інші витрати операційної діяльності 

ф. 2 ряд. 070 + ряд. 080 + ряд. 090 

 

Х 

 

Х 

 

 

Фінансовий результат від операційної діяльності (ряд. 3 + ряд. 4 - ряд. 5) 

ф. 2 ряд. 100 або ряд. 105 

 

 

 

 

 

оп.д.

Доходи фінансової діяльності 

ф. 2 ряд. 110 + ряд. 120 

 

Х 

 

Х 

 

 

7.1 

Дохід від участі в капіталі 

ф. 2 ряд. 110 

 

Х 

 

Х 

 

 

7.2 

Інші фінансові доходи 

ф. 2 ряд. 120 

 

Х 

 

Х 

 

 

Витрати фінансової діяльності 

ф. 2 ряд. 140 + ряд. 150 

 

Х 

 

Х 

 

 

8.1 

Фінансові витрати 

ф. 2 ряд. 140 

 

Х 

 

Х 

 

 

8.2 

Втрати від участі в капіталі 

ф. 2 ряд. 150 

 

Х 

 

Х 

 

 

Фінансовий результат від фінансової діяльності (ряд. 7 - ряд. 8) 

ф. 2 (ряд. 110 + ряд. 120) - (ряд. 140 + ряд. 150) 

 

 

 

 

 

ф.д.

10 

Інші доходи  

ф. 2 ряд. 130 

 

Х 

 

Х 

 

 

11 

Інші витрати  

ф. 2 ряд. 160 

 

Х 

 

Х 

 

 

12 

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (± ряд. 6 ± ряд. 9 ± ряд. 10 - ряд. 11) 

ф. 2 ряд. 170 або ряд. 175 

 

100 

 

100 

 

з.д.

13 

Чистий прибуток (збиток) 

ф. 2 ряд. 220 або ряд. 225 

 

Х 

 

Х 

 

ч.п/зб.

____________
* Визначається питома вага показника у складі фінансового результату від операційної діяльності.

13. Факторний аналіз валового прибутку (збитку) свідчить про вплив зростання (зменшення) чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) на валовий прибуток (збиток) (табл. 7).

Таблиця 7

Факторний аналіз валового прибутку (збитку)

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн. 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн. 

Валовий прибуток (збиток), тис. грн. 

Зростання (зменшення) валового прибутку, тис. грн. 

за попередній період (ф. 2 р. 035 гр. 4) 

за звітний період (ф. 2 р. 035 гр. 3) 

за попередній період (ф. 2 р. 040 гр. 4) 

за звітний період (ф. 2 р. 040 гр. 3) 

за попередній період (гр. 1 - гр. 3) 

за звітний період (гр. 2 - гр. 4) 

всього (гр. 6 - гр. 5) 

за рахунок зростання (зменшення) чистого доходу, тис. грн. (гр. 2 - гр. 1) 

за рахунок зменшення (зростання) собівартості реалізованої продукції, тис. грн. (гр. 3 - гр. 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Аналіз витрат на виробництво продукції (робіт, послуг) за економічними елементами характеризує динаміку їх змін за звітний період проти попереднього періоду, а також дає змогу виявити елементи, які значно вплинули на зростання суми витрат операційної діяльності на одну гривню реалізованої продукції (табл. 8).

За даними табл. 8 визначаються абсолютне та відносне зростання (коефіцієнт зростання) витрат за економічними елементами.

Якщо коефіцієнт зростання операційних витрат перевищує коефіцієнт зростання чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (робіт, послуг), то витрати, які пов'язані з виробничою діяльністю, зростають вищими темпами, ніж доходи від продажу продукції (робіт, послуг), що свідчить про зниження прибутковості основних видів продукції (робіт, послуг) підприємства. У цьому випадку має бути проведено поглиблений аналіз діяльності підприємства, пов'язаної з реалізацією продукції, товарів, послуг, а також складу та структури витрат за елементами. Якщо коефіцієнт зростання витрат на оплату праці перевищує коефіцієнт зростання чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), то це свідчить про зниження продуктивності праці. Додаткового аналізу потребують елементи витрат, коефіцієнт зростання яких перевищує коефіцієнт зростання суми витрат операційної діяльності на одну гривню реалізованої продукції. Витрати операційної діяльності на одну гривню реалізованої продукції та коефіцієнт їх приросту (зменшення) Кв.о.д. порівнюється із галузевим нормативом.

Таблиця 8

Аналіз структури та динаміки операційних витрат за економічними елементами

N з/п 

Найменування показників 

Форма звітності, код рядка 

За попередній період  

За звітний період 

Абсолютне зростання, тис. грн. (гр. 6 - гр. 4) 

Коефіцієнт зростання (гр. 6/гр. 4) 

сума, тис. грн. 

питома вага, % 

сума, тис. грн. 

питома вага, % 

Матеріальні затрати 

ф. 2 ряд. 230 

 

 

 

 

 

 

Витрати на оплату праці 

ф. 2 ряд. 240 

 

 

 

 

 

 

Відрахування на соціальні заходи 

ф. 2 ряд. 250 

 

 

 

 

 

 

Амортизація 

ф. 2 ряд. 260 

 

 

 

 

 

 

Інші операційні витрати 

ф. 2 ряд. 270 

 

 

 

 

 

 

Разом операційних витрат 

ф. 2 ряд. 280 

 

 

 

 

 

 

Сума витрат операційної діяльності на 1 грн. реалізованої продукції 

ф. 2 ряд. 280/ф. 2 ряд. 035 

 

 

 

 

 

в.о.д.

15. Негативно характеризують фінансово-господарську діяльність підприємства випереджальні темпи зростання адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних витрат та загалом операційних витрат порівняно з темпами зростання собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг).

Таблиця 9

Аналіз структури та динаміки витрат підприємства

N з/п 

Найменування показників 

Форма звітності, код рядка 

За попередній період  

За звітний період 

Абсолютне зростання, тис. грн. (гр. 6 - гр. 4) 

Коефіцієнт зростання, % (гр. 6/гр. 4) 

сума, тис. грн. 

питома вага, % 

сума, тис. грн. 

питома вага, % 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 

ф. 2 ряд. 040 

 

 

 

 

 

 

адміністративні витрати  

ф. 2 ряд. 070 

 

 

 

 

 

 

витрати на збут 

ф. 2 ряд. 080 

 

 

 

 

 

 

інші операційні витрати, усього 

ф. 2 ряд. 090 

 

 

 

 

 

 

4.1 

у т. ч.: витрати на операційну оренду 

ф. 5 ряд. 440 

 

 

 

 

4.2 

витрати на утримання об'єктів ЖКГ і соціальної сфери 

ф. 5 ряд. 480 

 

 

 

 

4.3 

непродуктивні витрати і втрати 

ф. 5 ряд. 491 + ряд. 492 

 

 

 

 

Фінансові витрати, усього 

ф. 2 ряд. 140 + ряд. 150 

 

 

 

 

 

 

5.1 

у т. ч.: втрати від участі в капіталі 

ф. 2 ряд. 150 

 

** 

 

** 

 

 

5.2 

дивіденди 

ф. 5 ряд. 530 

 

** 

 

** 

 

 

5.3 

проценти 

ф. 5 ряд. 540 

 

** 

 

** 

 

 

5.4 

витрати, пов'язані з фінансовою орендою 

ф. 5 ряд. 550 

 

** 

 

** 

 

 

Інші витрати звичайної діяльності, усього 

ф. 2 ряд. 160 

 

 

 

 

 

 

6.1 

у т. ч.: списання необоротних активів 

ф. 5 ряд. 620 

 

*** 

 

*** 

 

 

Надзвичайні витрати 

ф. 2 ряд. 205 

 

 

 

 

 

 

Сукупні витрати підприємства 

ф. 2 ряд. 040 + 070 + 080 + 090 + 140 + 150 + 160 + 205 

 

100 

 

100 

 

с.в.

____________
* Визначається питома вага показника в складі інших операційних витрат;

** Визначається питома вага показника в складі фінансових витрат;

*** Визначається питома вага показника в складі інших витрат звичайної діяльності.

16. Аналіз структури та динаміки доходів здійснюється за даними табл. 10.

Таблиця 10

Аналіз структури доходів підприємства

N з/п 

Найменування показників 

Форма звітності, код рядка 

За попередній період  

За звітний період 

Абсолютне зростання, тис. грн. (гр. 6 - гр. 4) 

Коефіцієнт зростання, % (гр. 6/гр. 4) 

сума, тис. грн. 

питома вага, % 

сума, тис. грн. 

питома вага, % 

1. 

Доходи від операційної діяльності 

ф. 2 ряд. 035 + 060 

 

 

 

 

 

 

1.1 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

ф. 2 ряд. 035 

 

 

 

 

1.2 

Інші операційні доходи, усього 

ф. 2 ряд. 060 

 

 

 

 

1.2.1 

у т. ч.: дохід від операційної оренди 

ф. 5 ряд. 440 

 

** 

 

** 

 

 

1.2.2 

дохід від реалізації інших оборотних активів 

ф. 5 ряд. 460 

 

** 

 

** 

 

 

Доходи від фінансової діяльності, усього 

ф. 2 ряд. 110 + 120 

 

 

 

 

 

 

2.1 

у т. ч. дохід від участі в капіталі 

ф. 2 ряд. 110 

 

*** 

 

*** 

 

 

2.2 

інші фінансові доходи 

ф. 2 ряд. 120 

 

*** 

 

*** 

 

 

2.2.1 

у т. ч. дивіденди  

ф. 5 ряд. 530 

 

**** 

 

**** 

 

 

2.2.2 

доходи від фінансової оренди 

ф. 5 ряд. 550 

 

**** 

 

**** 

 

 

Інші доходи звичайної діяльності, усього 

ф. 2 ряд. 130 

 

 

 

 

 

 

3.1 

у т. ч.: дохід від реалізації фінансових інвестицій 

ф. 5 ряд. 570 

 

***** 

 

***** 

 

 

3.2 

дохід від реалізації необоротних активів 

ф. 5 ряд. 580 

 

***** 

 

***** 

 

 

3.3 

дохід від реалізації майнових комплексів 

ф. 5 ряд. 590 

 

***** 

 

***** 

 

 

3.4 

дохід від безоплатно одержаних активів 

ф. 5 ряд. 610 

 

***** 

 

***** 

 

 

Надзвичайні доходи 

ф. 2 ряд. 200 

 

 

 

 

 

 

Сукупний дохід (ряд. 1 + ряд. 2 + ряд. 3 + ряд. 4) 

ф. 2 ряд. 035 + 060 + 110 + 120 + 130 + 200 

 

100 

 

100 

 

с.д.

____________
* Визначається питома вага показника у складі доходів від операційної діяльності.

** Визначається питома вага показника у складі інших операційних доходів.

*** Визначається питома вага показника у складі доходів від фінансової діяльності.

**** Визначається питома вага показника у складі інших фінансових доходів.

***** Визначається питома вага показника у складі інших доходів звичайної діяльності.

Збільшення коефіцієнтів зростання доходів, активів, власного капіталу та зменшення коефіцієнта зростання зобов'язань свідчить про ефективність використання активів. Зменшення значення коефіцієнта зростання доходів та збільшення коефіцієнта зростання витрат і зобов'язань свідчить про втрату платоспроможності.

17. Загальна оцінка ефективності управління підприємством та використання його активів проводиться за сукупністю коефіцієнтів, які характеризують прибутковість активів, майновий стан, платоспроможність та ліквідність підприємства (табл. 11).

Коефіцієнт рентабельності активів показує розмір чистого прибутку на одну гривню активів та характеризує ефективність використання активів. Зменшення цього показника може свідчити про затримання темпів економічного зростання та розвитку підприємства.

Ступінь рентабельності активів підприємства, яку забезпечує прибуток від основної виробничої діяльності підприємства, характеризує коефіцієнт рентабельності сукупного капіталу.

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу показує частку чистого прибутку у власному капіталі. Високий коефіцієнт вказує на прибуткову діяльність підприємства та його інвестиційну привабливість. Цей коефіцієнт характеризує ефективність укладення коштів у підприємство. Коефіцієнт рентабельності діяльності показує наявність можливостей підприємства до відтворення та розширення виробництва і характеризує прибутковість діяльності підприємства. Коефіцієнт оборотності активів характеризує ефективність використання підприємством наявних ресурсів (незалежно від джерел їх залучення) та показує, наскільки зміни у наявних активах пов'язані зі змінами доходу (виручки) від реалізації.

При проведенні фінансового аналізу за коефіцієнтами мають враховуватися галузеві особливості підприємств.

Оцінка ефективності діяльності підприємства з урахуванням галузевої специфіки

Коефіцієнт оборотності активів 

Коефіцієнт рентабельності діяльності 

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу  

Оцінка ефективності діяльності з урахуванням галузевої специфіки 

Високе значення 

Високе значення 

Високе значення 

Задовільно для всіх підприємств 

Низьке значення 

Високе значення  

Середнє значення 

Задовільно для підприємств видобувної промисловості 

Низьке значення 

Середнє значення 

Середнє значення 

Задовільно для підприємств сільського господарства  

Середнє значення 

Високе значення 

Низьке значення 

Задовільно для будівельних підприємств 

Високе значення 

Низьке значення 

Середнє значення 

Задовільно для підприємств переробної, харчової промисловості, торгівлі 

Низьке значення 

Низьке значення 

Низьке значення 

Незадовільно для всіх підприємств 

Коефіцієнти поновлення основних засобів та їх зносу характеризують інвестиційну політику підприємства.

Коефіцієнт фінансової стійкості характеризує співвідношення власних та позикових коштів. Перевищення власних коштів над позиковими вказує на те, що підприємство має достатній рівень фінансової стійкості і відносно незалежне від зовнішніх фінансових джерел. Частина власного капіталу в загальній сумі фінансових ресурсів повинна бути не менше 50 %, тобто нормативне значення Кфінансової стійкості повинно бути не меншим 1. Якщо Кфінансової стійкості менше 1, то проводиться додатковий аналіз з метою виявлення причин зменшення фінансової стабільності (зниження виручки, зменшення прибутку, необґрунтоване збільшення матеріальних запасів тощо).

Коефіцієнт покриття (Кпокриття) визначає співвідношення усіх поточних активів до поточних зобов'язань і характеризує достатність оборотних засобів підприємства для погашення своїх боргів протягом року. Значення Кпокриття у межах 1 - 1,5 свідчить про те, що підприємство своєчасно ліквідує борги. Критичне значення Кпокриття = 1. При Кпокриття < 1 підприємство має дуже низьку ліквідність, у цьому випадку, а також негативній динаміці цього показника проводиться додатковий аналіз з метою виявлення причин, що призвели до зниження ліквідності підприємства, а також уживаються заходи щодо недопущення банкрутства підприємства.

Коефіцієнт загальної ліквідності (Кз.л.) відображає, скільки одиниць оборотних засобів припадає на одиницю довгострокових та поточних зобов'язань. Коефіцієнт абсолютної ліквідності (Каб.л.) характеризує можливість підприємства ліквідувати поточну заборгованість грошима, які є у нього в розпорядженні на дату проведення аналізу. Коефіцієнт визначає, яку частину поточної заборгованості підприємство здатне погасити негайно. Значення коефіцієнта повинно бути в межах від 0,2 до 0,35. У разі, якщо Каб.л. менше 0,2 або динаміка показника є негативною, здійснюється додатковий аналіз відповідних факторів. Коефіцієнт заборгованості відображає залежність підприємства від залучених коштів. Коефіцієнт концентрації залученого капіталу показує частку залученого капіталу у валюті балансу.

Таблиця 11

Аналіз ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства

N  

Показники 

Формула для розрахунку 

Джерело інформації (формула для розрахунку) 

Оптимальне значення показника 

Галузевий норматив показника* 

Фактичне значення показника  

за попередній період 

за звітний період 

відхилення (+/-) 

Коефіцієнт рентабельності активів 

Кра = Пр / (Вб0 + Вб1) / 2,

Пр - чистий прибуток;
Вб0 - валюта балансу на початок періоду;
Вб1 - валюта балансу на кінець періоду  

Кра = ф. 2 р. 220 / (ф. 1 р. 280 гр. 3 + ф. 1 р. 280 гр. 4) / 2  

> 0
Збільшення 

 

 

 

 

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу 

Крвк = Пр / (Вк0 + Вк1) / 2,

Пр - чистий прибуток;
Вк0 - сума власного капіталу на початок періоду;
Вк1 - сума власного капіталу на кінець періоду 

Крвк = ф. 2 р. 220 / (ф 1. р. 380 гр. 3 + ф. 1 р. 380 гр. 4) / 2 

> 0
Збільшення
(~ 0,13 - 0,24) 

 

 

 

 

Коефіцієнт рентабельності сукупного капіталу 

Крод = Фо / (Вб0 +Вб1) / 2,

Фо - фінансовий результат від операційної діяльності (до оподаткування);
Вб0 - валюта балансу на початок періоду;
Вб1 - валюта балансу на кінець періоду  

Крод = ф. 2 р. 100 / (ф. 1 р. 280 гр. 3 + ф. 1 р. 280 гр. 4) / 2 

> 0
Збільшення (~ 0,12 - 0,18) 

 

 

 

 

Коефіцієнт рентабельності діяльності 

Крр = Пр / ЧД,

Пр - чистий прибуток;
ЧД - чистий доход від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

Крр = ф. 2 р. 220 / ф. 2 р. 035 

> 0
Збільшення 

 

 

 

 

Коефіцієнт зносу основних засобів 

Кзоз = З / Оз,

З - сума зносу;
Оз - первісна вартість основних засобів  

Кзоз = ф 1. р. 032 / ф. 1 р. 031 

Зменшення 

 

 

 

 

Коефіцієнт поновлення основних засобів 

Кпоз = НОз / Оз,

НОз - сума основних засобів, що надійдуть у плановому періоді;
Оз - основні засоби за первісною вартістю на початок періоду

Кпоз = ф. 5 р. 260 гр. 5 / ф. 1 р. 031 гр. 3 

Збільшення 

 

 

 

 

Коефіцієнт оборотності активів 

Коа = ЧД / (Вб0 +Вб1) /  2,

ЧД - чистий доход від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);
Вб0 - валюта балансу на початок періоду;
Вб1 - валюта балансу на кінець періоду 

Коа = ф. 2 р. 035 / (ф. 1 р. 280 гр. 3 + ф. 1 р. 280 гр. 4) / 2 

Збільшення 

 

 

 

 

Коефіцієнт фінансової стійкості підприємства 

Кф.с. = Вк. / (Дз + Кз),

Вк - власний капітал;
Дз - довгострокові зобов'язання;
Кз - короткострокові зобов'язання 

Кф.с. = ф. 1 р. 380 / (ф. 1 р. 480 + ф. 1 р. 620) 

Збільшення 

 

 

 

 

Коефіцієнт покриття 

Кп = ОбЗ / ПЗ,

ОбЗ - оборотні засоби;
ПЗ - поточні зобов'язання 

Кп = ф. 1 р. 260 / ф. 1 р. 620  

> 1
Збільшення 

 

 

 

 

10 

Коефіцієнт загальної ліквідності 

Кз.л. = ОбЗ / ДЗ+ПЗ,

ОбЗ - оборотні засоби;
ДЗ - довгострокові зобов'язання;
ПЗ - поточні зобов'язання 

Кзл = ф. 1 р. 260 / ф. 1 р. 480 + р. 620 

Збільшення 

 

 

 

 

11 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності 

Каб.л. = Гк. / ПЗ,

Гк - грошові кошти;
ПЗ - поточні зобов'язання  

Каб.л. = ф. 1 р. 230 + р. 240 / ф. 1 р. 620 

0,2 - 0,35 

 

 

 

 

12 

Коефіцієнт заборгованості 

Кз = Зк / Вк,

Зк - залучений капітал;
Вк - власний капітал 

Кз = (ф. 1 р. 480 + р. 620) / ф. 1 р. 380 

0,5 - 0,7 

 

 

 

 

13 

Коефіцієнт концентрації залученого капіталу 

Ккзк = (За + ДЗ + ПЗ + Дм) / Вб,

За - забезпечення наступних витрат і платежів;
ДЗ - довгострокові зобов'язання;
ПЗ - поточні зобов'язання;
Дм - доходи майбутніх періодів;
Вб - валюта балансу 

Ккзк = (ф. 1 р. 430 + р. 480 + р. 620 + р. 630) / ф. 1 р. 640 

< 1
Зменшення 

 

 

 

 

14 

Прибутковість інвестицій (за методом участі в капіталі) 

РІс = (Пр ё ІС) • 100 %

Пр - чистий прибуток;
ІС - сума інвестицій 

РІ = (ф. 2 р. 220 / ф. 1 р. 040) * 100 % 

~ 11,5 % 

 

 

 

 

____________
* Галузевий норматив визначається органом управління.

III. Аналіз виконання фінансового плану діяльності підприємств

18. Аналіз виконання фінансового плану включає визначення та оцінку відхилень фактичних показників фінансово-господарської діяльності від планових, виявлення факторів, що вплинули на недовиконання планових показників.

Аналіз виконання плану здійснюється за даними звіту, який складається за формою фінансового плану, шляхом порівняння значень показників за планом та, фактично, зміни їх питомої ваги (табл. 12 - 15).

Таблиця 12

Аналіз виконання плану за доходами

N з/п 

Найменування показника 

За даними фінансового плану 

За даними звіту про виконання фінансового плану 

Абсолютне зростання, тис. грн. (гр. 5 - гр. 3) 

Коефіцієнт зростання (гр. 5/гр. 3) 

сума, тис. грн. 

питома вага, % 

сума, тис. грн. 

питома вага, % 

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  

 

 

 

 

 

 

Податок на додану вартість  

 

 

 

 

 

 

Акцизний збір  

 

 

 

 

 

 

Інші вирахування з доходу  

 

 

 

 

 

 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

 

 

 

 

 

 

Інші операційні доходи, усього, у т. ч.: 

 

 

 

 

 

 

6.1 

доходи від реалізації: 

 

 

 

 

 

 

іноземної валюти 

 

 

 

 

 

 

інших оборотних активів (крім фінансових інвестицій) 

 

 

 

 

 

 

операційної оренди активів  

 

 

 

 

 

 

операційної курсової різниці за операціями в іноземній валюті 

 

 

 

 

 

 

6.2 

суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів, що надійшли від боржників, у тому числі за рішенням суду 

х 

х 

 

 

 

 

6.3 

дохід від списання кредиторської заборгованості, щодо якої минув строк позовної давності 

х 

х 

 

 

 

 

6.4 

відшкодування раніше списаних активів (погашення боргів, списаних як безнадійні) 

х 

х 

 

 

 

 

6.5 

доходи від одержаних грантів і субсидій 

 

 

 

 

 

 

6.6 

інші доходи від операційної діяльності  

 

 

 

 

 

 

Дохід від участі в капіталі 

 

 

 

 

 

 

Інші фінансові доходи, усього, у т. ч.:  

 

 

 

 

 

 

8.1 

одержані дивіденди  

 

 

 

 

 

 

8.2 

відсотки та інші доходи, одержані від фінансових інвестицій 

 

 

 

 

 

 

Інші доходи, усього, у т. ч.: 

 

 

 

 

 

 

 

дохід від реалізації: 

 

 

 

 

 

 

9.1 

фінансових інвестицій  

 

 

 

 

 

 

9.2 

необоротних активів  

 

 

 

 

 

 

9.3 

майнових комплексів  

 

 

 

 

 

 

9.4 

неопераційних курсових різниць 

 

 

 

 

 

 

9.5 

інші доходи, що отримані у процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю  

 

 

 

 

 

 

10 

Надзвичайні доходи 

х 

х 

 

 

 

 

11 

Усього доходів 

 

100 

 

100 

 

с.д.

Таблиця 13

Аналіз виконання плану за витратами

N з/п 

Найменування показника 

За даними фінансового плану 

За даними звіту про виконання фінансового плану 

Абсолютне зростання, тис. грн. (гр. 5 - гр. 3) 

Коефіцієнт зростання (гр. 5/гр. 3) 

сума, тис. грн. 

питома вага, % 

сума, тис. грн. 

питома вага, % 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), з них 

 

 

 

 

 

 

1.1 

наднормативні виробничі витрати 

х 

х 

 

 

 

 

Адміністративні витрати, усього, у т. ч.:  

 

 

 

 

 

 

2.1 

загальні корпоративні витрати 

 

 

 

 

 

 

2.2 

витрати на службові відрядження і утримання апарату управління підприємством 

 

 

 

 

 

 

2.3 

витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського використання 

 

 

 

 

 

 

2.4 

витрати на зв'язок 

 

 

 

 

 

 

2.5 

інші 

 

 

 

 

 

 

Витрати на збут, усього, у т. ч. витрати на: 

 

 

 

 

 

 

3.1 

утримання підрозділів, що займаються збутом продукції (товарів)  

 

 

 

 

 

 

3.2 

рекламу 

 

 

 

 

 

 

3.3 

доставку продукції споживачам 

 

 

 

 

 

 

Інші операційні витрати, усього, у т. ч.:  

 

 

 

 

 

 

4.1 

єдиний податок 

 

 

 

 

 

 

4.2 

собівартість реалізованих виробничих запасів 

 

 

 

 

 

 

4.3 

сумнівні (безнадійні) борги та втрати від знецінення запасів 

х 

х 

 

 

 

 

4.4 

втрати від операційних курсових різниць 

 

 

 

 

 

 

4.5 

визнані економічні санкції 

х 

х 

 

 

 

 

4.6 

витрати на утримання, експлуатацію та забезпечення основної діяльності об'єктів соціальної інфраструктури 

 

 

 

 

 

 

4.7  

витрати на благодійництво 

 

 

 

 

 

 

4.8 

безоплатна передача оборотних активів 

 

 

 

 

 

 

Фінансові витрати, усього, у т. ч.: 

 

 

 

 

 

 

5.1 

витрати на відсотки 

 

 

 

 

 

 

5.2 

інші витрати підприємства, пов'язані із залученням позикового капіталу 

 

 

 

 

 

 

Втрати від участі в капіталі, у т. ч.: 

 

 

 

 

 

 

Інші витрати, усього
у т. ч. собівартість реалізації: 

 

 

 

 

 

 

 

фінансових інвестицій 

 

 

 

 

 

 

 

необоротних активів 

 

 

 

 

 

 

 

майнових комплексів 

 

 

 

 

 

 

 

втрати від неопераційних курсових різниць 

 

 

 

 

 

 

 

безоплатна передача необоротних активів 

 

 

 

 

 

 

 

інші витрати звичайної діяльності  

 

 

 

 

 

 

Податок на прибуток від звичайної діяльності 

 

 

 

 

 

 

Надзвичайні витрати 

х 

х 

 

 

 

 

10 

Усього витрат 

 

100 

 

100 

 

с.в.

Таблиця 14

Аналіз виконання плану за джерелами формування та надходження фінансових ресурсів

N з/п 

Найменування показника 

За даними фінансового плану 

За даними звіту про виконання фінансового плану 

Абсолютне зростання, тис. грн. (гр. 5 - гр. 3) 

Коефіцієнт зростання (гр. 5/гр. 3) 

сума, тис. грн. 

питома вага, % 

сума, тис. грн. 

питома вага, % 

Чистий прибуток  

 

 

 

 

 

 

Амортизаційні відрахування 

 

 

 

 

 

 

Надходження від збільшення довгострокових зобов'язань, усього, у т. ч.:  

 

 

 

 

 

 

3.1 

довгострокові кредити банків  

 

 

 

 

 

 

3.2 

інші довгострокові фінансові зобов'язання  

 

 

 

 

 

 

3.3 

інші довгострокові зобов'язання 

 

 

 

 

 

 

Надходження від збільшення поточних зобов'язань, усього, у т. ч.: 

 

 

 

 

 

 

4.1 

короткострокові позики  

 

 

 

 

 

 

4.2 

векселі видані  

 

 

 

 

 

 

4.3 

цільові надходження 

 

 

 

 

 

 

4.4 

інші поточні зобов'язання 

 

 

 

 

 

 

Інші надходження  

 

 

 

 

 

 

6 

Усього надходжень фінансових ресурсів 

 

 

 

 

 

н.р.

Таблиця 15

Аналіз виконання плану за напрямами використання фінансових ресурсів

N з/п 

Найменування показника 

За даними фінансового плану 

За даними звіту про виконання фінансового плану 

Абсолютне зростання, тис. грн. (гр. 5 - гр. 3) 

Коефіцієнт зростання (гр. 5/гр. 3) 

сума, тис. грн. 

питома вага, % 

сума, тис. грн. 

питома вага, % 

Приріст необоротних активів, усього
у т. ч.:  

 

 

 

 

 

пна

1.1 

Збільшення капітальних інвестицій, усього
з них:  

 

 

 

 

 

 

1.1.1 

капітальне будівництво  

 

 

 

 

 

 

1.1.2 

придбання (виготовлення) основних засобів, з них:  

 

 

 

 

 

 

1.1.3 

придбання (виготовлення) інших необоротних активів  

 

 

 

 

 

 

1.1.4 

придбання (створення) нематеріальних активів 

 

 

 

 

 

 

1.2 

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів  

 

 

 

 

 

 

1.3 

Приріст інших необоротних активів (довгострокові фінансові інвестиції) 

 

 

 

 

 

 

2 

Приріст оборотних активів, усього, у т. ч.:  

 

 

 

 

 

поа

2.1 

Запасів 

 

 

 

 

 

 

2.2 

Придбання поточних фінансових інвестицій 

 

 

 

 

 

 

Погашення довгострокових зобов'язань, усього, у т. ч.:  

 

 

 

 

 

 

3.1 

довгострокові кредити банків  

 

 

 

 

 

 

3.2 

інші довгострокові фінансові зобов'язання  

 

 

 

 

 

 

3.3 

інші довгострокові зобов'язання 

 

 

 

 

 

 

4 

Погашення поточних зобов'язань, усього, у т. ч.: 

 

 

 

 

 

пз) 

4.1 

короткострокові позики 

 

 

 

 

 

 

4.2 

цільових коштів 

 

 

 

 

 

 

4.3 

за виданими векселями 

 

 

 

 

 

 

4.4 

інших поточних зобов'язань 

 

 

 

 

 

 

Інше використання фінансових ресурсів  

 

 

 

 

 

 

6 

Усього використано фінансових ресурсів 

 

 

 

 

 

вр

Виявлені в процесі аналізу відхилення свідчать про необхідність корегування фінансово-господарської діяльності.

Рекомендації щодо такого корегування мають базуватися на даних факторного аналізу відхилень виконання плану.

19. За даними табл. 16 оцінюється виконання плану прибутковості кожного виду діяльності підприємства: операційної, інвестиційної та фінансової. Висновком може бути обґрунтування доцільності здійснення на наступні планові періоди окремих видів діяльності.

Таблиця 16

Аналіз виконання плану прибутковості діяльності

N
з/п 

Найменування показників 

Плановий період 

Звітний період 

Абсолютне зростання, тис. грн. (гр. 5 - гр. 3) 

Коефіцієнт зростання (гр. 5/гр. 3) 

сума, тис. грн. 

питома вага, % 

сума, тис. грн. 

питома вага, % 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

 

Х 

 

Х 

 

 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 

 

Х 

 

Х 

 

 

Валовий прибуток (збиток) (ряд. 1 - ряд. 2) 

 

 

 

вал.пр/зб.

Інші доходи операційної діяльності 

 

Х 

 

Х 

 

 

Інші витрати операційної діяльності 

 

Х 

 

Х 

 

 

Фінансовий результат від операційної діяльності (ряд. 3 + ряд. 4 - ряд. 5) 

 

 

 

 

 

 

Доходи фінансової діяльності 

 

Х 

 

Х 

 

 

Витрати фінансової діяльності 

 

Х 

 

Х 

 

 

Фінансовий результат від фінансової діяльності (ряд. 7 - ряд. 8) 

 

 

 

 

 

 

10 

Інші доходи звичайної діяльності 

 

Х 

 

Х 

 

 

11 

Інші витрати звичайної діяльності 

 

Х 

 

Х 

 

 

12 

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (± ряд. 6 ± ряд. 9 ± ряд. 10 - ряд. 11) 

 

100 

 

100 

 

 

13 

Чистий прибуток (збиток) 

 

Х 

 

Х 

 

ч.п/зб.

____________
* Визначається питома вага показника у складі фінансового результату від операційної діяльності.

Невиконання плану прибутковості діяльності потребує детального аналізу факторів, що впливають на скорочення прибутковості (зростання збитковості) діяльності. Зменшення прибутковості діяльності підприємства впливає на скорочення надходжень фінансових ресурсів і, відповідно, на скорочення запланованих заходів.

Таблиця 17

Факторний аналіз чистого прибутку (збитку)

Сукупний дохід, тис. грн. 

Сукупні витрати, тис. грн. 

Чистий прибуток (збиток), тис. грн. 

Зростання (зменшення) чистого прибутку (збитку), тис. грн. 

за плановий період 

за звітний період 

за плановий період  

за звітний період 

за плановий період (гр. 1 - гр. 3) 

за звітний період (гр. 2 - гр. 4) 

всього (гр. 6 - гр. 5) 

за рахунок зростання (- зменшення) сукупного доходу, тис. грн. (гр. 2 - гр. 1) 

за рахунок зменшення (- зростання) сукупних витрат, тис. грн. (гр. 3 - гр. 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 18

Факторний аналіз надходження та використання фінансових ресурсів

Надходження фінансових ресурсів, тис. грн. 

Використання фінансових ресурсів, тис. грн. 

Виконання фінансового плану 

власні фінансові ресурси 

залучені фінансові ресурси 

приріст активів 

погашення зобов'язань 

за рахунок зростання ("-" зменшення) надходжень фінансових ресурсів 

за рахунок зростання ("-" зменшення) використання фінансових ресурсів 

за плановий період 

за звітний період 

за звітний період 

за звітний період 

за плановий період  

за звітний період 

за звітний період 

за звітний період 

Усього, тис. грн. (гр. 2 + 4) - (гр. 1 + 3) 

власних, тис. грн. (гр. 2 - гр. 1) 

залучених, тис. грн. (гр. 4 - гр. 3) 

Усього, тис. грн. (гр. 6 + 8) - (гр. 5 + 7) 

на приріст активів, тис. грн. (гр. 6 - гр. 5) 

на погашення зобов'язань, тис. грн. (гр. 8 - гр. 7) 

10 

11 

12 

13 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Аналіз доходів, витрат, фінансових результатів, джерел формування (надходження) фінансових ресурсів та їх використання у розрізі господарських або географічних звітних сегментів здійснюється за даними табл. 19. Порівнюється прибутковість звітних сегментів з обсягом надходжень та використання фінансових ресурсів.

Таблиця 19

Аналіз виконання фінансового плану за господарськими, географічними звітними сегментами

Показники 

1. Формування прибутку 

2. Джерела формування та надходження фінансових ресурсів і напрями їх використання 

доходи 

витрати 

формування та надходження фінансових ресурсів 

використання фінансових ресурсів 

звітні сегменти: господарські/географічні 

нероз- поділені статті 

усього 

звітні сегменти: господарські/географічні 

Нероз- поділені статті 

усього 

звітні сегменти: господарські/географічні 

Нероз- поділені статті 

усього 

звітні сегменти: господарські
/географічні 

Нерозподілені статті 

усього 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

Планові показники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фактичні показники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абсолютне зростання (р. 2 - р. 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коефіцієнт зростання (р. 2/р. 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Аналіз розподілу чистого прибутку здійснюється за даними табл. 20.

Розраховується абсолютне і відносне відхилення показників за плановий та звітний періоди.

Таблиця 20

Аналіз розподілу чистого прибутку

Показники 

Плановий рік  

Звітний період 

Відхилення 

усього 

за звітними сегментами 

абсолютне, грн. (гр. 3 - гр. 2) 

відносне, % (гр. 3/гр. 2) 

 

 

 

 

1  

Прибуток до оподаткування 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чистий прибуток планового періоду, що є базою для розрахунку відрахувань частини прибутку (доходу) до державного бюджету  

 

 

 

 

 

 

 

 

Відрахування частини прибутку (доходу) до державного бюджету 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дивіденди 

 

 

 

 

 

 

 

 

Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів  

 

 

 

 

 

 

 

 

Чистий прибуток, що підлягає розподілу на: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розвиток виробництва, у т. ч.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

створення нових господарських та географічних сегментів 

 

 

 

 

 

 

 

 

розширення функціонуючих господарських та географічних сегментів 

 

 

 

 

 

 

 

 

підвищення технічного рівня підприємства (модернізація, реконструкція), з них: 

 

 

 

 

 

 

 

 

технічне переобладнання виробництва 

 

 

 

 

 

 

 

 

придбання та впровадження новітніх технологій 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здійснення природоохоронних заходів 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поповнення власних оборотних коштів 

 

 

 

 

 

 

 

 

матеріальне заохочення працівників підприємства, у т. ч.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

матеріальне заохочення керівника підприємства 

 

 

 

 

 

 

 

 

матеріальне заохочення апарату управління 

 

 

 

 

 

 

 

 

матеріальне заохочення інших працівників 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші цілі: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Залишок нерозподіленого прибутку 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Ефективність управління, платоспроможність та фінансова стабільність аналізуються за даними табл. 21. Для складання цієї таблиці застосовуються показники фінансового плану, планового оборотного балансу, фінансової, податкової та статистичної звітності (додаток).

На підставі узагальнення результатів аналізу показників фінансового плану та звіту про його виконання робиться висновок щодо фінансового стану підприємства, оцінюється динаміка його зміни та складаються рекомендації щодо покращення фінансової діяльності.

Таблиця 21

Аналіз виконання плану за фінансовими коефіцієнтами**

N  

Показники 

Формула для розрахунку 

Оптимальне значення показника 

Галузевий норматив показника* 

Планове значення показника

Фактичне значення показника 

Відхилення фактичного значення від планового (+/-) 

Коефіцієнт рентабельності активів 

Кра = Пр / (Вб0 +Вб1) / 2,

Пр - чистий прибуток;
Вб0 - валюта балансу на початок періоду;
Вб1 - валюта балансу на кінець періоду  

> 0
Збільшення 

 

 

 

 

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу 

Крвк = Пр / (Вк0 + Вк1) / 2,

Пр - чистий прибуток;
Вк0 - сума власного капіталу на початок періоду;
Вк1 - сума власного капіталу на кінець періоду 

> 0
Збільшення (~ 0,13 - 0,24) 

 

 

 

 

Коефіцієнт рентабельності сукупного капіталу 

Крод = Фо / (Вб0 + Вб1) / 2,

Фо - фінансовий результат від операційної діяльності до оподаткування;
Вб0 - валюта балансу на початок періоду;
Вб1 - валюта балансу на кінець періоду  

> 0
Збільшення (~ 0,12 - 0,18) 

 

 

 

 

Коефіцієнт рентабельності діяльності 

Крр = Пр / ЧД,

Пр - чистий прибуток;
ЧД - чистий доход від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

> 0 Збільшення 

 

 

 

 

Коефіцієнт зносу основних засобів 

Кзоз = З / Оз,

З - сума зносу;
Оз - первісна вартість основних засобів  

Зменшення 

 

 

 

 

Коефіцієнт поновлення основних засобів 

Кпоз = НОз / Оз,

НОз - сума основних засобів, що надійдуть у плановому періоді;
Оз - основні засоби за первісною вартістю на початок періоду  

Збільшення 

 

 

 

 

Коефіцієнт оборотності активів 

Коа = ЧД / (Вб0 +Вб1) / 2

ЧД - чистий доход від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);
Вб0 - валюта балансу на початок періоду;
Вб1 - валюта балансу на кінець періоду 

Збільшення 

 

 

 

 

Коефіцієнт фінансової стійкості підприємства 

Кфс = Вк. / (Дз + Кз)

Вк - власний капітал;
Дз - довгострокові зобов'язання;
Кз - короткострокові зобов'язання 

Збільшення 

 

 

 

 

Коефіцієнт покриття 

Кп = ОбЗ / ПЗ,

ОбЗ - оборотні засоби;
ПЗ - поточні зобов'язання 

> 1
Збільшення 

 

 

 

 

10 

Коефіцієнт загальної ліквідності 

Кз.л. = ОбЗ / ДЗ + ПЗ,

ОбЗ - оборотні засоби;
ДЗ - довгострокові зобов'язання;
ПЗ - поточні зобов'язання 

Збільшення 

 

 

 

 

11 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності 

Каб.л.= Гк. / ПЗ,

Гк - грошові кошти;
ПЗ - поточні зобов'язання  

0,2 - 0,35 

 

 

 

 

12 

Коефіцієнт заборгованості 

Кз = Зк / Вк,

Зк - залучений капітал;
Вк - власний капітал 

0,5 - 0,7 

 

 

 

 

13 

Коефіцієнт концентрації залученого капіталу 

Ккзк = (За + ДЗ + ПЗ + Дм) / Вб,

За - забезпечення наступних витрат і платежів;
ДЗ - довгострокові зобов'язання;
ПЗ - поточні зобов'язання;
Дм - доходи майбутніх періодів;
Вб - валюта балансу 

< 1
Зменшення 

 

 

 

 

14 

Прибутковість інвестицій (за методом участі в капіталі) 

РІс = (Пр ё ІС) • 100 %

Пр - чистий прибуток;
ІС - сума інвестицій 

~ 11,5 % 

 

 

 

 

____________
* Галузевий норматив визначається органом управління.

** Складається за додатково наданою підприємством інформацією.

IV. Основні напрями аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства

Основні етапи аналізу здійснюються шляхом перевірки майнового стану, фінансових результатів, розрахунків з дебіторами та кредиторами в порядку, передбаченому законодавством України.

Узагальнена оцінка ступеня ефективності управління підприємством

Узагальнення оцінки ступеня ефективності управління підприємством проводиться з метою підведення підсумків аналізу, виявлення об'єктивних та суб'єктивних причин збитковості. За даними табл. 22 виводиться оціночний бал ефективності управління, за даними табл. 23 - оціночний бал виконання фінансового плану. У табл. 24 визначається узагальнена оцінка ефективності управління підприємством.

Таблиця 22

Оцінка ефективності управління за фінансовими коефіцієнтами

N з/п 

Назва показника 

Коефіцієнт зростання 

Критерії оцінювання 

Оціночний бал 

Вартість активів,
(Кв.а.) 

  

> 1 - оціночний бал 1;
= 1 оціночний бал 0;
< 1 - оціночний бал -1

  

Основні засоби (залишкова вартість),
(Ко.з.) 

  

> 1 - оціночний бал 1;
= 1 оціночний бал 0;
< 1 - оціночний бал -1

  

Власний капітал,
(Кв.к.) 

  

> 1 - оціночний бал 1;
= 1 оціночний бал 0;
< 1 - оціночний бал -1

  

Поточні зобов'язання,
(Кп.з.) 

  

< 1 - оціночний бал 1;
= 1 оціночний бал 0;
> 1 - оціночний бал -1

  

Заборгованості з оплати праці,
(Ко.п.) 

  

< 1 - оціночний бал 1;
= 1 оціночний бал 0;
> 1 - оціночний бал -1

  

Валовий прибуток (збиток), (Квал.пр/зб.) за наявності збитків - оціночний бал (-1) 

  

> 1 - оціночний бал 1;
= 1 оціночний бал 0;
< 1 - оціночний бал -1

  

Чистий прибуток (збиток), (Кч.п/зб.) за наявності збитків - оціночний бал (-1) 

  

> 1 - оціночний бал 1;
= 1 оціночний бал 0;
< 1 - оціночний бал -1

  

Сукупні доходи,
(Кс.д.) 

  

> 1 - оціночний бал 1;
= 1 оціночний бал 0;
< 1 - оціночний бал -1

  

Сукупні витрати,
(Кс.в.) 

  

< 1 - оціночний бал 1;
= 1 оціночний бал 0;
> 1 - оціночний бал -1

  

10 

Коефіцієнт дохідності активів,
(Кд.а.) 

  

> 1 - оціночний бал 1;
= 1 оціночний бал 0;
< 1 - оціночний бал -1

  

11 

Коефіцієнт рентабельності активів,
(Кр.а.) 

  

> 1 - оціночний бал 1;
= 1 оціночний бал 0;
< 1 - оціночний бал -1

  

12 

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу,
(Кр.в.к.) 

  

> 1 - оціночний бал 1;
= 1 оціночний бал 0;
< 1 - оціночний бал -1

  

13 

Коефіцієнт рентабельності діяльності,
(Кр.р.) 

  

> 1 - оціночний бал 1;
= 1 оціночний бал 0;
< 1 - оціночний бал -1

  

14 

Коефіцієнт фінансової стійкості підприємства,
(Кф.с.) 

  

> 1 - оціночний бал 1;
= 1 оціночний бал 0;
< 1 - оціночний бал -1

  

15 

Коефіцієнт покриття,
(Кп.) 

  

> 1 - оціночний бал 1;
= 1 оціночний бал 0;
< 1 - оціночний бал -1

  

16 

Загальний оціночний бал 

Х 

Х 

  

Таблиця 23

Оцінка виконання фінансового плану за окремими показниками

N з/п 

Назва показника 

Коефіцієнт зростання 

Критерії оцінювання 

Оціночний бал 

Сукупні доходи, (Кс.д.) 

 

> 1 - оціночний бал 1;
= 1 оціночний бал 0;
< 1 - оціночний бал -1

 

Сукупні витрати, (Кс.в.) 

 

< 1 - оціночний бал 1;
= 1 оціночний бал 0;
> 1 - оціночний бал -1

 

Чистий прибуток (збиток), (Кч.п/зб.) за наявності збитків - оціночний бал (-1) 

 

> 1 - оціночний бал 1;
= 1 оціночний бал 0;
< 1 - оціночний бал -1

 

Валовий прибуток (збиток), (Квал.пр/зб.) за наявності збитків - оціночний бал (-1) 

 

> 1 - оціночний бал 1;
= 1 оціночний бал 0;
< 1 - оціночний бал -1

 

Надходження фінансових ресурсів, (Кн.р.) 

 

> 1 - оціночний бал 0;
= 1 оціночний бал 1;
< 1 - оціночний бал -1

 

Приріст необоротних активів, (Кп.н.а) 

 

> 1 - оціночний бал 0;
= 1 оціночний бал 1;
< 1 - оціночний бал -1

 

Приріст оборотних активів, (Кп.о.а.) 

 

> 1 - оціночний бал 0;
= 1 оціночний бал 1;
< 1 - оціночний бал -1

 

Приріст поточних зобов'язань, (Кп.з) 

 

< 1 - оціночний бал 1;
= 1 оціночний бал 0;
> 1 - оціночний бал -1

 

Коефіцієнт рентабельності активів, (р.а.) 

 

> 1 - оціночний бал 1;
= 1 оціночний бал 0;
< 1 - оціночний бал -1

 

10 

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу, (Кр.в.к.) 

 

> 1 - оціночний бал 1;
= 1 оціночний бал 0;
< 1 - оціночний бал -1

 

11 

Коефіцієнт рентабельності діяльності, (Кр.р.) 

 

> 1 - оціночний бал 1;
= 1 оціночний бал 0;
< 1 - оціночний бал -1

 

12 

Коефіцієнт фінансової стійкості підприємства, (Кф.с.) 

 

> 1 - оціночний бал 1;
= 1 оціночний бал 0;
< 1 - оціночний бал -1

 

13 

Коефіцієнт покриття, (Кп.) 

 

> 1 - оціночний бал 1;
= 1 оціночний бал 0;
< 1 - оціночний бал -1

 

14 

Загальний оціночний бал 

Х 

Х 

 

Таблиця 24

Загальна оцінка ефективності управління підприємством

Показники 

Загальна оцінка ефективності управління підприємством 

оцінка ефективності управління за фінансовими коефіцієнтами (Офк)  

оцінка ефективності управління за ступенем виконання фінансового плану (Овп) 

 

 

Високий рівень (Офк > 1, Овп > 1) 

 

 

Середній рівень (Офк і 0, Овп і 0, або Офк і 0, Овп і 0) 

 

 

Незадовільний рівень (Офк < 0, Овп < 0) 

 

Директор департаменту
фінансів державних підприємств
та відносин власності
 

 
 
С. М. Макацарія
 

 

Таблиця 1

Аналіз собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг)*

N
з/п 

Назва показника 

На початок року 

На кінець звітного періоду 

Відхилення 

тис. грн. 

частка у загальному обсязі, % 

тис. грн. 

частка у загальному обсязі, % 

(+, -) тис. грн. 

(+, -) % 

1. Виробнича собівартість продукції (робіт, послуг): 

 

 

 

 

 

 

1.1 

Прямі матеріальні витрати: 

 

 

 

 

 

 

1.1.1 

вартість сировини та основних матеріалів 

 

 

 

 

 

 

1.1.2 

вартість купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів 

 

 

 

 

 

 

1.1.3 

вартість допоміжних та інших матеріалів 

 

 

 

 

 

 

1.2 

Прямі витрати на оплату праці 

 

 

 

 

 

 

1.3 

Інші прямі витрати: 

 

 

 

 

 

 

1.3.1 

відрахування на соціальні заходи 

 

 

 

 

 

 

1.3.2 

плата за оренду земельних і майнових паїв 

 

 

 

 

 

 

1.3.3 

амортизація 

 

 

 

 

 

 

1.3.4 

втрати від браку 

 

 

 

 

 

 

1.4 

Змінні загальновиробничі витрати: 

 

 

 

 

 

 

1.4.1 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.3 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.4 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 

Постійні розподілені загальновиробничі витрати: 

 

 

 

 

 

 

1.5.1 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.2 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.3 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.4 

 

 

 

 

 

 

 

2. Нерозподілені постійні загальновиробничі витрати: 

 

 

 

 

 

 

2.1 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 

 

 

 

 

 

 

 

3. Наднормативні виробничі витрати: 

 

 

 

 

 

 

3.1 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 

 

 

 

 

 

 

 

Усього собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) 

 

 

 

 

 

 

____________
* Складається за додатково наданою підприємством інформацією.

Таблиця 2

Аналіз реалізації основних видів продукції

Основні види продукції (робіт, послуг) за звітними сегментами (господарськими/географічними) 

Одиниця виміру 

Кількість реалізованої продукції (робіт, послуг) 

Собівартість одиниці продукції (робіт, послуг) 

Відпускна ціна за одиницю, у т. ч. 

Індентифікаційна ціна 

Звичайна ціна 

на внутрішньому ринку 

експортовано 

внутрішнього ринку 

світового ринку 

за попередній період 

за звітний період 

за попередній період 

за звітний період 

за попередній період 

за звітний період 

за попередній період 

за попередній період  

за попередній період 

за звітний період 

за попередній період 

за звітний період 

за попередній період 

за звітний період 

за попередній період 

за звітний період 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 3

Аналіз основних видів сировини

Основні види сировини 

Придбання основного виду сировини 

Одиниця виміру 

Собівартість одиниці  

Відпускна ціна за одиницю 

Звичайна ціна 

внутрішнього ринку 

світового ринку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 4

Відомість поточного обліку договорів оренди майна

N з/п 

Найменування майна, місцезнаходження, призначення, коротка характеристика 

Характеристика договору оренди (номер і дата, ким підписаний) 

Термін дії договору 

Балансова вартість майна, що орендується 

Розмір орендної плати за користування майном 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 5

Відомість обліку будівель і споруд, які тимчасово не використовуються у виробничому процесі

N
з/п 

Найменування майна, місцеположення, призначення, коротка характеристика 

Балансова вартість 

Стан (коефіцієнт зносу) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 6

Відомості про майно, передане в операційну оренду

N з/п 

Найменування орендаря і його місцезнаходження 

Найменування майна і його технічні характеристики 

Кількість одиниць 

Термін служби майна (за тех. умовами), років 

Вартість одиниці майна, тис. грн. 

Орендна плата за рік 

Термін оренди, років 

Розрахункова вартість майна, виходячи з орендної плати (гр. 7 х гр. 8) 

Відхилення (гр. 9 - гр. 6) 

Рентабельність, % 

10 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 7

Аналіз співвідношення фінансових результатів, визначених у бухгалтерському обліку та за податковим законодавством

N з/п 

Показник 

Форма звітності 

За попередній період 

За звітний період 

Відхилення 

тис. грн. 

Валові доходи, всього 

 

 

 

 

 

1.1 

у т. ч. від продажу товарів (робіт, послуг) 

 

 

 

 

 

Доходи (за даними бухгалтерського обліку), всього 

 

 

 

 

 

2.1 

у т. ч. доходи операційної діяльності 

 

 

 

 

 

Податкова різниця між валовими доходами та доходами за даними бухгалтерського обліку 

 

 

 

 

 

Валові витрати, всього 

 

 

 

 

 

4.1 

у т. ч.:
витрати на придбання товарів (робіт, послуг) 

 

 

 

 

 

4.2 

витрати на оплату праці 

 

 

 

 

 

4.3 

амортизація 

 

 

 

 

 

Витрати підприємства (за даними бухобліку), усього 

 

 

 

 

 

5.1 

у т. ч.:
матеріальні витрати 

 

 

 

 

 

5.2 

витрати на оплату праці 

 

 

 

 

 

5.3 

амортизація 

 

 

 

 

 

5.4 

інші 

 

 

 

 

 

Податкова різниця між валовими витратами та витратами за даними бухгалтерського обліку 

 

 

 

 

 

Прибуток до оподаткування за даними бухгалтерського обліку 

 

 

 

 

 

Чистий прибуток за даними бухгалтерського обліку 

 

 

 

 

 

Податкова різниця між фінансовими результатами за даними бухгалтерського обліку та податковим законодавством 

 

 

 

 

 

Таблиця 8

Аналіз витрат, пов'язаних з унесенням податків, зборів (обов'язкових платежів) до бюджету та державних цільових фондів та інші відрахування

N з/п 

Найменування показників 

Плановий період 

Звітний період 

Абсолютне зростання, тис. грн. (гр. 5 - гр. 3) 

Коефіцієнт зростання (гр. 5/гр. 3) 

сума, тис. грн. 

питома вага, % 

сума, тис. грн. 

питома вага, % 

Сплата податків, зборів (обов'язкових платежів), інші відрахування до бюджету, у т. ч.: 

 

 

 

 

 

 

податок на прибуток підприємств 

 

 

 

 

 

 

податок на додану вартість 

 

 

 

 

 

 

акцизний збір 

 

 

 

 

 

 

єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва та фіксований податок 

 

 

 

 

 

 

збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства 

 

 

 

 

 

 

рентні платежі 

 

 

 

 

 

 

збір за спеціальне водокористування 

 

 

 

 

 

 

збір за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення 

 

 

 

 

 

 

10 

збір за спеціальне використання природними ресурсами 

 

 

 

 

 

 

11 

частина прибутку (доходу) господарських організацій, що вилучається до бюджету 

 

 

 

 

 

 

12 

дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності 

 

 

 

 

 

 

13 

заборгованості із сплати дивідендів, нарахованих на державну частку акцій за результатами фінансово-господарської діяльності у 1999 - 2003 роках 

 

 

 

 

 

 

14 

Усього  

 

 

 

 

 

 

Таблиця 9

Порівнянність показників фінансового плану з показниками фінансової, податкової та статистичної звітності підприємства

Код рядка фінансового плану/звіту 

Показники звіту про виконання фінансового плану  

Показники фінансової, податкової, статистичної звітності та фінансового плану 

Синтетичні рахунки і субрахунки бухгалтерського обліку 

 

1. Формування прибутку 

 

1.1. Доходи: 

 

 

001 

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  

Ф. 2 р. 010 гр. 3;
Ф. 2-м р. 010 гр. 3 

701, 702, 703 

002 

Податок на додану вартість  

Ф. 2 р. 015 гр. 3; 

64 

003 

Акцизний збір  

Ф. 2 р. 020 гр. 3 

64 

004 

Інші вирахування з доходу  

Ф. 2 р. 030 гр. 3 

704 

 

 

Ф. 2 р. 025 гр. 3 

64 

010 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

Ф. 2 р. 035 гр. 3 (Ф. 2 р. 010 - 015 - 020 - 025 - 030);
Ф. 2-м р. 030 (Ф. 2-м р. 010 - 020) 

020 

Інші операційні доходи,
у т. ч.: 

Ф. 2 р. 060 гр. 3;
Ф. 2-м р. 040 гр. 3 

71 

022 

доходи від реалізації інших оборотних активів 

Ф. 5 р. 460 гр. 3 

712 

023 

доходи від операційної оренди активів  

Ф. 5 р. 440 гр. 3 

713 

029 

інші доходи від операційної діяльності  

Ф. 5 р. 450 + 470 + 480 + 490 гр. 3 

711, 714, 715, 716, 717, 719 

030 

Дохід від участі в капіталі 

Ф. 2 р. 110 гр. 3;
р. 030 + 040 + 050 Звіту про виконання фінплану = Ф. 2-м р. 050 гр. 3 

72 

040 

Інші фінансові доходи, у т. ч.:  

Ф. 2 р. 120 гр. 3;
р. 030 + 040 + 050 Звіту про виконання фінплану = Ф. 2-м р. 050 гр. 3 

73 

041 

одержані дивіденди  

Ф. 5 р. 530 гр. 3 

731 

042 

відсотки одержані 

732 

050 

Інші доходи, у т. ч.: 

Ф. 2 р. 130 гр. 3;
р. 030 + 040 + 050 Звіту про виконання фінплану = Ф. 2-м р. 050 гр. 3  

74 

051 

дохід від реалізації фінансових інвестицій  

Ф. 5 р. 570 гр. 3 

741 

052 

дохід від реалізації необоротних активів  

Ф. 5 р. 580 гр. 3 

742 

053 

дохід від реалізації майнових комплексів  

Ф. 5 р. 590 гр. 3 

743 

055 

інші доходи від звичайної діяльності, які не знайшли свого відображення у рядках  

Ф. 5 р. 600 + 610 + 620 + 630 гр. 3 

744, 745, 746 

060 

надзвичайні доходи 

Ф. 2 р. 200 гр. 3 

75 

070 

Усього доходів  

Ф. 2 р. 035 + 060 + 110 + 120 + 130 + 200 гр. 3;
Ф. 2-м р. 070 гр. 3 

 

1.2. Витрати 

 

 

080 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 

Ф. 2 р. 040 гр. 3 

90 

080/1 

 

90 

090 

Адміністративні витрати, у т. ч.: 

Ф. 2 р. 070 гр. 3 

92 

100 

Витрати на збут, у т. ч.: 

Ф. 2 р. 080 гр. 3 

93 

101 

витрати на утримання підрозділів, що займаються збутом продукції (товарів, робіт, послуг)  

93 

110 

Інші витрати операційної діяльності, у т. ч.: 

Ф. 2 р. 090 гр. 3  

94 

112 

собівартість реалізованих виробничих запасів 

Ф. 5 р. 460 гр. 4 

941 

120 

Фінансові витрати 

Ф. 2 р. 140 гр. 3 

95 

130 

Втрати від участі в капіталі  

Ф. 2 р. 150 гр. 3 

96 

140 

Інші витрати, у т. ч.: 

Ф. 2 р. 160 гр. 3 

97 

141 

собівартість реалізованих фінансових інвестицій 

Ф. 5 р. 570 гр. 4 

971 

142 

собівартість реалізованих необоротних активів 

Ф. 5 р. 580 гр. 4 

972 

143 

собівартість реалізованих майнових комплексів 

Ф. 5 р. 590 гр. 4 

973 

146 

інші витрати звичайної діяльності  

Ф. 5 р. 630 гр. 4 

974, 975, 977 

160 

надзвичайні витрати 

Ф. 2 р. 205 гр. 3 

99 

170 

Усього витрат (без витрат з податку на прибуток)  

Ф. 2 р. 040 + 070 + 080 + 090 + 140 + 150 + 160 + 205 гр. 3  

 

Прибуток (збиток) до оподаткування, у т. ч.: 

 

 

 

прибуток 

Декларація з податку на прибуток підприємства,
Ф. 2 р. 170 гр. 3  

 

збиток  

Ф. 2 р. 175 гр. 3  

270 

Чистий прибуток (збиток), у т. ч.: 

 

прибуток 

Ф. 2 р. 220 гр. 3 

441 

 

збиток 

Ф. 2 р. 225 гр. 3 

442 

 

Джерела формування та
надходження фінансових
ресурсів і напрями їх
використання
 

 

Формування та надходження коштів 

270 

Чистий прибуток 

Ф. 2 р. 220 гр. 3 

290 

Амортизація необоротних активів 

Ф. 3 р. 020
(ф. 5 р. 1300) 

83 

 

Надходження від збільшення довгострокових зобов'язань, у т. ч.:

р. 300А + 350 Звіту про виконання фінплану  

50, 51, 52, 55, 60 

300 

довгострокові кредити банків  

501, 502 

310 

інші довгострокові фінансові зобов'язання  

51, 52 

320 

інші довгострокові зобов'язання 

55 

 

Надходження від збільшення поточних зобов'язань, у т. ч.:  

330 

короткострокові кредити банків 

601, 602 

350 

векселі видані  

62 

370 

Цільове фінансування та цільові надходження  

48 

380 

Інші джерела  

 

Використання коштів
Приріст активів
 

- 

 

Приріст необоротних активів, у т. ч.: 

- 

390 

Збільшення капітальних інвестицій, з них:  

Ф. 2-інвестиції р. 010 гр. 3 

15 

391 

капітальне будівництво  

Ф. 5 р. 280 гр. 3 

151 

392 

придбання (виготовлення) основних засобів  

Ф. 5 р. 290 гр. 3 

152 

393 

придбання (виготовлення) інших необоротних активів  

Ф. 5 р. 300 гр. 3 

153 

394 

придбання (створення) нематеріальних активів 

Ф. 5 р. 310 гр. 3 

154 

400 

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів  

151 

420 

Приріст оборотних активів, у т. ч.:  

 

430 

Поточні фінансові інвестиції 

35 

 

Усього приросту активів  

- 

 

Погашення залучених коштів, у т. ч.:  

50, 51, 52, 55, 60 

451 

довгострокові кредити банків  

501, 502 

452 

інші довгострокові фінансові зобов'язання  

51, 52 

453 

інші довгострокові зобов'язання 

55 

 

Погашення поточних зобов'язань 

 

 

454 

короткострокові кредити банків  

601, 602 

455 

інших поточних зобов'язань 

63, 64, 65, 66, 68 

____________

Опрос